93948

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН. ФПН це правило поведінки що має такі ознаки: 1 загальнообовязковий характер; 2 формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки а зовнішняу закріпленні різних правил поведінки; 3 системний характертобто структурна побудова норми...

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН.

Фінансово-правові норми-це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою державного примусу.

ФПН це правило поведінки, що має такі ознаки: 1) загальнообов’язковий характер; 2) формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки, а зовнішня-у закріпленні різних правил поведінки;3) системний характер-тобто структурна побудова норми; 4) установлюються, санкціонуються і забезпечуються державою та її органами; 5) виникають у процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування, внаслідок мобілізації, розподілу та використання фондів коштів органів державної влади та місцевого самоврядування; 6) є засобом реалізації публічних інтересів;7) виражають владний (імперативний) характер та категоричну форму-учасники фін. правовідносин регулюються ФПН, мають чітко визначений обсяг прав та обов’язків.

Є такі типи доктринальних підходів до розуміння ФПН:

Етатистський підхід-розуміння ФП як організації державної волі. Держава домінує у фінансових правовідносинах. Держава має виключне право вилучати якомога більшу частину створених суспільних благ валового суспільного продукту. Людиноцентристський підхід-соціалізація та гуманізація прав та свобод індивіда . Дана концепція протиставляє приватні інтереси публічним інтересам. Індивід (виробник суспільних благ), його права і обов’язки лежать в центі фінансових правовідносин. ФПН за людиноцентристським підходом – це установлені державою, з урахуванням інтересів людини та громадянина, правила поведінки, що виникають у процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів. Егалітарна концепція (природно позитивістська) - розкривається через потреби громадян. Спільними є потреби, які можна поділити на приватні і публічні. Метою ФП є забезпечення компромісу з приводу публічних фінансів між виробником публічних благ і публічною владою, підтримка балансу, їх законних прав та інтересів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81695. Кинетические закономерности химических процессов в реакторах смешения периодического действия 761.5 KB
  Лабораторная установка для выполнения работ представляет собой термостатическую цилиндрическую ёмкость с мешалкой. Реагенты помещаются в реактор через отверстие в крышке. В результате реакции концентрация щелочи понижается. Изменение контролируется с помощью кондуктометра по изменению электропроводности реакционной смеси
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.
81703. Свідомість як філософська категорія культурний і суспільний феномен 27.73 KB
  Для розрізнення свідомості та психіки мислення й розуму їх варто розрізняти. Але окрім цього варто не забувати що центром свідомості є людське Я. Предметним середовищем реалізації свідомості є світ.