93948

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН. ФПН це правило поведінки що має такі ознаки: 1 загальнообовязковий характер; 2 формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки а зовнішняу закріпленні різних правил поведінки; 3 системний характертобто структурна побудова норми...

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН.

Фінансово-правові норми-це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою державного примусу.

ФПН це правило поведінки, що має такі ознаки: 1) загальнообов’язковий характер; 2) формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки, а зовнішня-у закріпленні різних правил поведінки;3) системний характер-тобто структурна побудова норми; 4) установлюються, санкціонуються і забезпечуються державою та її органами; 5) виникають у процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування, внаслідок мобілізації, розподілу та використання фондів коштів органів державної влади та місцевого самоврядування; 6) є засобом реалізації публічних інтересів;7) виражають владний (імперативний) характер та категоричну форму-учасники фін. правовідносин регулюються ФПН, мають чітко визначений обсяг прав та обов’язків.

Є такі типи доктринальних підходів до розуміння ФПН:

Етатистський підхід-розуміння ФП як організації державної волі. Держава домінує у фінансових правовідносинах. Держава має виключне право вилучати якомога більшу частину створених суспільних благ валового суспільного продукту. Людиноцентристський підхід-соціалізація та гуманізація прав та свобод індивіда . Дана концепція протиставляє приватні інтереси публічним інтересам. Індивід (виробник суспільних благ), його права і обов’язки лежать в центі фінансових правовідносин. ФПН за людиноцентристським підходом – це установлені державою, з урахуванням інтересів людини та громадянина, правила поведінки, що виникають у процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів. Егалітарна концепція (природно позитивістська) - розкривається через потреби громадян. Спільними є потреби, які можна поділити на приватні і публічні. Метою ФП є забезпечення компромісу з приводу публічних фінансів між виробником публічних благ і публічною владою, підтримка балансу, їх законних прав та інтересів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...
17286. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок 42 KB
  Синтетичні й аналітичні рахунки їх взаємозв'язок Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Рахунки бухгалтерського обліку які відкриваються на підставі статей балансу для обліку господ...
17287. План рахунків бухгалтерського обліку 51.5 KB
  План рахунків бухгалтерського обліку Для забезпечення єдності порівнювання й узагальнення облікових даних необхідно щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційноправових форм. Такої є