93999

Конкуренція. Функції конкуренції

Доклад

Маркетинг и реклама

Форми конкуренції вільна конкуренціядосконала монополістична олігополістична Види конкуренції: за галузево-територіальною ознакою: 1. міжнародна це конкуренція національних і транс національних економічних суб’єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

Украинкский

2015-09-07

31.19 KB

0 чел.

Конкуренція – це економічна форма суперництва між суб’єктами економічної діяльності за отримання як найбільшого прибутку

Функції конкуренції:

- ф-ція ціноутворення

- ф-ція регулювання

-ф-ція стимулювання

- контрольнп ф-ція

-ф-ція диференціації товаровиробників.

(…)

Форми конкуренції

  1.  вільна конкуренція(досконала)
  2.  монополістична
  3.  олігополістична

Види конкуренції:

- за галузево-територіальною ознакою:

1. внутрішньогалузева – це боротьба між виробниками однієї галузі за вигідні умови виробництва і реалізації товарів з метою отримання прибутку.

2. міжгалузеве – це боротьба між товаровиробниками різних галузей економіки за найвигідніші умови або сфери застосування капіталу.

3. міжнародна – це конкуренція національних і транс національних економічних суб’єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

- за кількістю суб’єктів на ринку та ступенем її конкурентної сили:

1. досконала – це така ринкова ситуація за якою численні діючі виробники продають ідентичну продукцію і жоден з них не впливає на ціну.

2. монополістична – це така ситуація коли кількість виробників пропонує подібний товар

3. абсолютна монополія

4. олігополістична

- за методами конкурентної боротьби:

1. цінова конкуренція

2. нецінова (спрямована не на зміну ціни, а на створення передумов, які поліпшують реалізацію продукції)

3. чесна конкуренція

4. нечесна конкуренція


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73758. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу 158 KB
  Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Мета вивчення Після вивчення теми 3 студент повинен знати: сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; форми організації бухгалтерського обліку; порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм; порядок розробки робочого плану рахунків.
73759. Основные направления трансформации системы регулирования социально-трудовых отношений в современных условиях 82.5 KB
  Имеется ввиду расширение социального диалога за рамки собственно социальнотрудовых отношений. Однако численность профсоюзов далеко не единственный показатель их силы и возможностей участия в регулировании социальнотрудовых отношений. За предыдущие годы профсоюзам удалось стать реальным институтом рынка труда и использовать для участия в регулировании социальнотрудовых отношений самые различные институты и механизмы: благодаря наличию механизмов распространения условий коллективных договоров и соглашений заключаемых профсоюзами с...
73760. Загальні засади організації бухгалтерської служби 122 KB
  Функції облікових працівників; види розподілу праці між обліковими працівниками у межах бухгалтерської служби; кваліфікаційні та етичні вимоги які висуваються до бухгалтерів на сучасному етапі.
73761. Основные черты социального партнерства в Российской Федерации 45.5 KB
  Для пореформенной России характерна также сегментированность социальнотрудовых отношений и неоднородность качества трудовой жизни по отраслям и секторам экономики чему способствовало нарастание отраслевых диспропорций в оплате труда. Сформированные в стране механизмы регулирования социальнотрудовых отношений как законодательные так и коллективнодоговорные недостаточно эффективны. В целом регулирование социальнотрудовых отношений развивается в рамках советской парадигмы экономического развития которую принято называть экстенсивной...
73762. Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на примере лечебно-реабилитационного научного центра детской гематологии, онкологии, иммунологии) 523 KB
  Несмотря на то, что в настоящее время на решение проблемы сопровождения детей в трудной жизненной ситуации направлены усилия многих специалистов, использующих широкий комплекс методов - медицинских, социально-педагогических и психологических, они часто оказываются недостаточно эффективными.
73763. Організація роботи бухгалтерської служби 106.5 KB
  Регламентація діяльності облікових працівників. Після вивчення теми 5 студент повинен вміти: розробити Положення про бухгалтерську службу та посадові інструкції для облікових працівників; спланувати роботу бухгалтера; охарактеризувати вимоги до обладнання робочого місця бухгалтера; скласти акт прийманняпередачі справ при зміні бухгалтера. Регламентація діяльності облікових працівників У ході виконання своїх обов’язків між бухгалтерами та іншими працівниками підприємства виникають взаємовідносини з різних питань що дозволяє виділити такі...
73764. Організація діловодства, документування операцій та документообігу 144.5 KB
  Однією з умов успішної діяльності підприємства є якість управління ним, яке залежить від рівня інформаційного забезпечення керівництва. процес прийняття управлінського рішення передбачає отримання даних, їх аналіз, узагальнення та підготовку в розрізах і форматі, необхідних для управлінського персоналу.
73766. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 85.5 KB
  Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування Стиль – 1 суспільно необхідний історично сформований різновид літературної мови її функціональна підсистема що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання призначення ознаки і мовні засоби; 2 сукупність прийомів використання мовних засобів що є характерною для творчості окремого письменника діяча культури мовця індивідуальний стиль; 3...