94

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ Маневр

Дипломная

Маркетинг и реклама

Теоретичні засади маркетингової інформаційної системи. Вплив середовища на функціонування підприємства. Аналіз маркетингової діяльності ТЗОВ Маневр на ринку кондитерських виробів. Дослідження організацій споживачів.

Украинкский

2012-11-14

888.5 KB

67 чел.

Дипломна робота з маркетингу

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби).


ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1.Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства

1.2.Загальна концепція маркетингової інформаційної системи

1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження

Розділ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «МАНЕВР» НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

2.1 Дослідження ринку кондитерських виробів в Україні

2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ «Маневр»

2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ «Маневр»

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ «МАНЕВР»

3.1. Рекомендації щодо покращення маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр»

3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи

3.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів при купівлі кондитерської продукції

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ


ВСТУП

Маркетингова діяльність сучасного підприємства характеризується необхідністю проводити аналіз великого об'єму інформації. Своєчасно аналізувати маркетингову інформацію без застосування інформаційних технологій неможливо. В першу чергу це викликано тим, що скоротилися терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, загострення конкуренції та скорочення термінів розробки товарів-аналогів потребує швидких точних дій.

Застосування інформаційних технологій традиційно почалося з автоматизації внутрішнього середовища компанії та аналізу поточного стану запасів сировини, комплектуючих та готової продукції. Пізніше маркетингові інформаційні системи дозволяли прогнозувати збут продукції та розраховувати вартість різних варіантів поставок сировини постачальниками.

В сучасному інформаційно-орієнтованому суспільстві оперативний доступ менеджерів компанії до відомостей про ринкову ситуацію є очевидною конкурентною перевагою. Маркетингова інформаційна система (МІС) - це сукупність програмного та апаратного забезпечення, застосування якого спрямоване на отримання необхідної маркетингової інформації для прийняття правильного рішення.

Програмне забезпечення та інтегровані системи є засобами обробки даних, а інформація та методики її аналізу формують тип МІС.

Інформація та методи обробки даних є головними складовими маркетингової інформаційної системи. Перед впровадженням МІС необхідно визначити перелік рішень, які будуть вирішуватись на основі даних, які будуть з неї отримуватись. Після цього необхідно визначити які методики забезпечують допустиму точність прогнозування при найменшій кількості даних, що потрібно буде вводити в базу даних. Зазначимо, сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють не тільки проводити гнучке встановлення ціни, але і рахувати кількість відвідувачів магазину.

Впровадження інформаційних систем провадиться з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок не тільки опрацювання і збереження рутинної інформації, автоматизації конторських робіт, але і за рахунок принципово нових методів управління, заснованих на моделюванні дій спеціалістів фірми при прийнятті рішень (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.), використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції), глобальних і локальних обчислюванних мереж і т.д.

У цілому маркетингова інформаційна система дає багато переваг:

- організований збір інформації;

- запобігання кризі;

- координація плану маркетингу;

- швидкість;

- результати, що виражаються в кількісному вигляді;

- аналіз витрат і прибутку.

Керівники вітчизняних підприємств змушені приймати рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень. Невизначеність часто повязана не стільки з недосконалістю господарського механізму і законодавства, скільки із браком економічних, комерційних знань і практичного досвіду. Така ситуація призводить до того, що багато підприємств внаслідок недостатнього аналізу критичних для виживання факторів зовнішнього середовища (поведінка споживачів, способи та методи роботи конкурентів, зміна кон’юнктури ринку, поява нових товарів тощо) постійно змушені працювати в умовах підвищеного ризику.

Методи маркетингової інформаційної системи дають змогу ефективно пристосувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до запитів і вимог споживачів Саме це розкриває актуальність дослідження даної теми.

Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр” в умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити основні складові маркетингової інформаційної системи;

- охарактеризувати етапи проведення маркетингового дослідження;

- детально проаналізувати стан ринку кондитерських виробів України;

- на базі діяльності ТзОВ „Маневр” проаналізувати комплекс маркетингу;

- розглянути вплив факторів мікро- та макросередовища на діяльність ТзОВ „Маневр”;

- дослідити поведінку організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції;

- дати рекомендації щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр”.

I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.

Маркетингове середовище підприємства – це сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макросередовища, які схематично зображені на рис.1.1.

Рис.1.1. Фактори макро - і мікросередовища, які впливають на діяльність підприємства

Основними ознаками маркетингового середовища є:

 •  невизначеність середовища маркетингу;
 •  динамічність середовища маркетингу;
 •  складність середовища маркетингу;
 •  взаємозв'язок факторів середовища;
 •  непередбачуваність;
 •  контрольованість [4, с.34].

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

Вплив цих сил, які становлять безпосереднє оточення підприємства, необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте важливо також впливати на суб’єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з партнерами на ринку. Тому фактори мікросередовища необхідно вважати відносно контрольованими.

Функціонуючи на ринку, фірма є відкритою системою, оскільки у процесі діяльності їй доводиться налагоджувати зв'язки з багатьма іншими організаціями, установами, закладами та групами людей.

Мікросередовище досліджують у таких напрямках:

- дослідження ринку, як такого;

- вивчення споживачів;

- вивчення фірмової структури ринку (конкуренти, посередники, постачальники).

При доборі постачальників враховують безліч факторів, що складають їх імідж (якість сировини, дотримання термінів поставок, застосування передових технологій, ціна сировини), а також розташування постачальника, необхідність перетину кордонів, політичну ситуацію в країні, ймовірність природних катаклізмів, інших форс-мажорних обставин поставок. На фірмах розробляють певні підходи щодо добору постачальників, за якими фірми намагаються уникати постачальників-консерваторів з низьким іміджем. Закордонних постачальників обирають за умови очевидного лідерства в галузі, прийняття умов поставки, зокрема, якості, ціни та інших характеристик сировини або комплектуючих, які належить закупити.

Споживачі фірми – це окремі особи, домогосподарства. Фірми, які купують товари фірми, здійснюють повторні купівлі. Залежно від сфери функціонування фірми або товару, який вона продукує та продає, та покупців, на яких вона орієнтується, вирізняють клієнтів різних типів. Тому фірма повинна розмежовувати типи клієнтурних ринків: міжнародний ринок, ринок проміжних покупців, ринок виробників та ринок остаточних споживачів, регулюючи обсяги продажу власних виробів на кожному з них, добираючи ефективні методи вивчення і дослідження цих ринків, будуючи свою виробничу та маркетингову програму, відповідно до специфіки кожного типу ринку.

Вивчення споживачів проводиться з таких напрямів:

 •  вивчення ставлення споживачів до компанії;
 •  вивчення ставлення споживачів до певної марки товару;
 •  вивчення рівня задоволення споживачів;
 •  вивчення прихильності до товарних марок;
 •  вивчення намірів споживачів;
 •  вивчення процесів прийняття рішень про купівлю;
 •  вивчення поведінки під час та після купівлі;
 •  вивчення мотивацій;
 •  сегментування ринку.

Маркетингові посередники - юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. До них належать:

 1.  торговельні посередники – допомагають підприємству знайти покупців та/або безпосередньо продавати їм товари;
 2.  фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів – допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення (склади, транспортні підприємства тощо);
 3.  агентства, які надають маркетингові послуги – до них належать рекламні агентства, маркетингові дослідницькі фірми, різні консультативні фірми, видавництва;
 4.  кредитно-фінансові установи – допомагають підприємству фінансувати операцію купівлі/продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо [3, с.98].

Конкуренти – невід’ємний елемент системи маркетингу. Конкуренте оточення не може зводитися лише до міжфірмової конкуренції. Також існує конкуренція інших видів:

 1.  бажання-конкуренти – бажання, які споживач може прагнути задовольнити;
 2.  товарно-родові конкуренти – різноманітні шляхи задоволення конкретного бажання;
 3.  товарно – видові конкуренти – різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретне бажання покупця;
 4.  марки-конкуренти – різноманітні марки одного і того самого виду товару, що їх виготовляють підприємства-конкуренти.

Контактні аудиторії – будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації або може справити на неї певний вплив. До них належить:

Фінансові кола – впливають на здатність підприємства забезпечити себе капіталом (банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, акціонери підприємства);

 1.  Контактні аудиторії засобів інформації – допомагають привертати увагу громадськості та споживачів підприємства до його діяльності;
 2.  Контактні аудиторії державних закладів - впливають на діяльність через державне регулювання підприємницької діяльності і в такий спосіб координують маркетингові рішення фірми;
 3.  Громадські організації - належать до небажаних контактних аудиторій, увагу яких підприємство намагається не привертати, проте змушене з ними рахуватися;
 4.  Місцеві контактні аудиторії та широка громадськість – хоча і не діють стосовно підприємства як громадські організації , проте фірми зацікавлені у формування свого позитивного іміджу серед широкого загалу;
 5.  Внутрішні контактні аудиторії – складаються з власних робітників підприємства, управителів, членів ради директорів, іншого персоналу і також потребують до себе великої уваги [17, с.27-28].

Усі розглянуті елементи мікросередовища формують так зване мікрооточення підприємства, яке, в свою чергу, функціонує у межах значного за обсягом і впливом макросередовища. До нього відносяться демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні та фактори культурного оточення.

Фактори макросередовища – це ті сили, які не підлягають контролю з боку підприємства. Фірма повинна ретельно стежити за всіма змінами макросередовища і пристосовувати свою діяльність до цих змін.

У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення та інше.

В економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливають не лише кількісний та якісний склад споживачів, а їхня купівельна спроможність; її в свою чергу, зумовлюють економічні спади, рівень безробіття, зміни цін, заощадження населення, умови одержання кредитів. Із зростанням доходів зростає попит на предмети тривалого користування, а частка витрат на харчування відносно зменшується.

Вплив факторів природного середовища особливо відчутний на сучасному етапі. Дефіцит деяких видів сировини і зростання в зв’язку з цим вартості енергії, збільшення забрудненості довкілля призвели до рішучого втручання урядів багатьох країн світу у процес раціонального використання та відтворення природних ресурсів, що передбачає контролювання підприємницької діяльності з боку держав.

Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни в технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів на ринку. Своєчасне врахування нових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності.

На маркетингові рішення значною мірою можуть впливати події, які відбуваються в політичному середовищі. Необхідно добре знати та вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства загалом.

Фактори культурного оточення враховують духовний розвиток окремих людей і суспільства. Кожне підприємство повинно враховувати рівень культури споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, належність до певного класу, професію, сімейний стан та інше [4, с.37].

На підприємстві повинно бути налагоджена система збирання інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі. Зміни в макрооточенні підприємство не може контролювати, тому воно змушене швидко адаптуватися до цих змін у своїй діяльності на ринку. Що стосується мікросередовища, то підприємство може зі свого боку впливати на взаємовідносини із суб’єктами мікрооточення і повинно налагоджувати конструктивну співпрацю з ним.

1.2. Загальна концепція маркетингової інформаційної системи

Для успішного застосування маркетингу в своїй діяльності фірма повинна володіти відповідною, достатньою інформацією до і після прийняття рішення.

Вірогідна інформація, що якісно зібрана, дозволяє підприємству набувати конкурентних переваг, знижувати фінансовий ризик та небезпеку, визначати відношення споживача до себе, аналізувати зовнішнє середовище, вдосконалювати стратегію, підвищувати довіру до ринків, отримувати підтримку в рішеннях, оцінювати свою діяльність.

Якщо підходити до збору маркетингової інформації, як до випадкової події, яка необхідна для одержання інформації по конкретному маркетинговому питанню, можна зіткнутися з великою кількістю проблем. Наприклад, коли наслідки попередніх досліджень зберігаються в незручному для використання вигляді, непомітні зміни в оточуючому середовищі і в дії конкурентів, коли провадиться несистематизований збір інформації, виникає затримка в проведенні нового дослідження, маркетингові плани та рішення аналізуються неефективно, дії являють собою лише реакцію, а не передбачення.

Маркетингову інформаційну систему (МІС) можна визначити як сукупність процедур та методів, розроблених для створення, аналізу та розповсюдження інформації для випередження маркетингових рішень на регулярній постійній основі.

Маркетингова інформаційна система виконує такі функції:

 1.  Збір і акумулювання інформації з різних джерел – від споживачів, конкурентів, торгового персоналу, дистрибуторів тощо.
 2.  Полегшення процесів аналізу зібраної інформації через використання формалізованих методів подання інформації, що дає змогу виконувати низку розрахунків різної складності за участі та без участі дослідника й оцінювати вплив маркетингу на узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства або організації.
 3.  Розповсюдження інформації або спрямування проаналізованих даних певному працівнику підприємства в потрібний час для прийняття рішення. Тому МІС повинна розпізнавати вид інформації, необхідної в різних центрах прийняття рішень на підприємстві [3, с.121].

В цілому маркетингова інформаційна система має наступні переваги, які наведені на рис. 1.2.

Рис.1.2. Переваги функціонування маркетингової інформаційної системи

Перед тим, як розпочати пошук зовнішньої інформації або займатись первинним дослідженням ринку, яке дорого коштує, слід дослідити ту інформацію, що вже існує у фірмі, тобто вторинну інформацією.

Таблиця 1.1.

Види інформації в маркетинговій системі

Ознака

Види

 1.  

За призначенням

· вихідна

· контрольна

 1.  

За рівнем

· мікропланова

· макропланова

 1.  

За власністю

· власна

· чужа

 1.  

За мірою доступності

· відкрита

· приватна

· секретна

 1.  

В залежності від ролі в діяльності фірми

· стратегічна

· тактична

· оперативна

 1.  

В залежності від часу отримання

· вторинна

· первинна

 1.  

В залежності від змісту

· ідеї, гіпотези, поняття

· методи, підходи, методики

· фактаж (статистика)

 1.  

В залежності від джерел отримання

· внутрішня

· зовнішня

Переваги вторинної інформації:

· більшість її різновидів недорого коштує, оскільки збір нових даних непотрібний (урядові видання, періодичні друковані видання та ін.);

· збір інформації проводиться швидко;

· часто налічується декілька джерел інформації (що дозволяє знаходити різні підходи, отримувати більший обсяг інформації та порівнювати дані);

· джерела інформації (наприклад, урядові) можуть вміщувати дані, які фірма не може отримати самостійно;

· інформація, що надходить з незалежних джерел, зокрема, достовірна, допомагає, коли є потреба у попередньому аналізі.

Недоліки вторинної інформації:

· наявна інформація може не відповідати меті дослідження, що проводиться, внаслідок своєї обмеженості, або узагальненості;

· вторинна інформація може бути застарілою (тому що вона збиралась давно або з іншою метою);

· методологія, на якій базується збір даних (наприклад, обсяг вибірки, строк проведення дослідження), може залишатись невідомою;

· ступінь достовірності, на яку придатна зібрана, проаналізована та оброблена інформація, може бути недостатньою, через що виникає;

· необхідність самостійно визначати чи проводився збір даних об'єктивно і без перекручень;

· публікації про результати досліджень можуть бути обмеженими внаслідок конкуренції [6, с.134].

Існують наступні головні різновиди вторинної інформації - внутрішня і зовнішня.

Основними джерелами внутрішньої інформації слугують дані:

1. Бухгалтерії

· фінансова бухгалтерія;

· дебіторська бухгалтерія;

· кредиторська бухгалтерія.

2. Статистика у виробництві

· статистика виробництв;

· статистика збуту;

· статистика обігу;

· статистика рекламацій;

· складська статистика;

· статистика закупівлі;

· статистика кадрів;

· статистика витрат;

· фінансова статистика.

3. Систем обліку витрат

· виробничий облік;

· розрахунок планових витрат;

· калькуляція.

4. Короткострокової калькуляція прибутків

· щомісячний розрахунок виробничих результатів;

· розрахунок вкладу у покриття витрат по товарах, групах товарів, заказах, регіонах;

· робота торгових представників по регіонах.

5. Звіти зовнішніх служб підприємств.

Поруч з внутрішніми джерелами інформації, якими користується керівництво підприємства, існує велика кількість інших джерел інформації. Серед них розрізняють урядові та неурядові джерела.

Існують три види неурядової вторинної інформації:

· періодичні видання;

· книги, монографії;

· неперіодичні видання

Періодичні видання містять статті з різних аспектів маркетингу, які публікують професійні асоціації, традиційні видавничі компанії чи галузеві асоціації. Звернутись до них (видань) можна в бібліотеках, чи через передплату.

Книги, монографії чи інші нерегулярні видання публікуються багатьма організаціями. Кожна з цих організацій розповсюджує матеріали по номінальній ціні чи безоплатно.

Комерційні дослідження організації проводять періодично та одномоментно і їх результати надаються клієнтам за плату. Ціна може коливатись від достатньо низької до порівняно високої - відповідно до об'єкту досліджень. Тому слід проаналізувати можливі переваги та порівнювати різні джерела, відокремлюючи ті, що мають краще розв'язання [1, с.98].

В процесі підготовки, реалізації та контролю більшості стратегічних і технічних підприємницьких рішень виникає необхідність у проведенні первинних досліджень, якими є тільки що отримана інформація для розв’язання конкретної проблеми або питання, що досліджується.

Первинні дані мають такі принципові переваги:

· збираються у відповідності з поставленим завданням (одиниці виміру і ступінь деталізації відповідають поставленим цілям компанії; дані найбільш свіжі, застаріла інформація не використовується і не збирається);

· всі результати доступні компанії, яка може забезпечити їх секретність для конкурентів;

· методологія збирання даних відома і контролюється компанією;

· відсутня розбіжність в даних з різних джерел;

· надійність може бути визначена (якщо є бажання);

· якщо вторинна інформація не відповідає на всі питання, то збір та аналіз первинних даних - єдиний спосіб одержати необхідних даних.

Недоліки первинних даних:

· збір первиних даних може зайняти багато часу (наприклад, щоб забезпечити необхідну точність результатів пробного маркетингу, може знадобитися більше ніж шість місяців);

· пов'язані з великими витратами;

· деякі види інформації не можуть бути отримані (наприклад дані перепису);

· підхід компанії може носити обмежений характер [6, с.136].

Існує певна концепція маркетингової інформаційної системи – МІС активно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Її структура включає зазвичай такі підсистеми: збір, обробку, аналіз та дослідження інформації; всю інформація, яка здобувається системою і використовується для здійснення функцій управління маркетингом. Усі блоки системи пов'язані через прийняття рішень і комунікацію. Потоки інформації, що надходять до менеджера з маркетингу, допомагають йому в плануванні, реалізації всіх маркетингових заходів, у виконанні функцій контролю за здійсненням маркетингових планів. Зворотні потоки в напрямку ринку складаються з маркетингових заходів та інших комунікацій.

Формують маркетингову інформаційну систему чотири складові (рис.1.3).

Рис.1.3. Концепція маркетингової інформаційної системи

Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу стежити за показниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних показників, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість, інші показники внутрішньої звітності. Перелік внутрішньої інформації визначають служби маркетингу і затверджує керівництво фірми.

Інформація, джерела якої перебувають за межами фірми, належить до зовнішньої. Система збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації – це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про події, що відбуваються на ринку. За способом отримання інформація може бути платна та безкоштовна. Джерела: книжки, газети, журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів, інформація спеціалізованих агентств.

Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження.

Підприємство може проводити МД власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам.

Система аналізу маркетингової інформації охоплює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Це статистичні методи та математичні моделі, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію та прийняти найоптимальніші маркетингові рішення. Вона складається зі статистичного банку і банку моделей, банку (бази) даних.

 1.  Статистичний банк – сукупність сучасних статистичних методів обробки інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію (регресійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний аналіз, дискримінаційний аналіз). Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є обробка статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.
 2.  Банк моделей – це набір математичних моделей, які допомагають менеджеру з маркетингу приймати найоптимальніші маркетингові рішення. Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які відображають певну реальну систему. Розроблено чимало моделей, які полегшують прийняття маркетингових рішень.
 3.  База (банк) даних – це маркетингова інформація, згрупована за певними ознаками і представлена у зручному для користувачів вигляді. Наявність таких баз даних суттєво скорочує час пошуку інформації і полегшує її використання [17, с.32].

Створивши на підприємстві МІС потрібно, щоб зібрана інформація стосувалась конкретної цільової групи.

1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження

Маркетингові дослідження можна визначити як повний і об‘єктивний збір та аналіз інформації, пов‘язаної з вирішенням маркетингових проблем. Це специфічне джерело інформації для вирішення маркетингових проблем, покликане забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які належить прийняти.

Найважливішими напрямками маркетингових досліджень є:

 •  Визначення цілей;
 •  Вирішення проблеми;
 •  Сприяння розвиткові підприємства.

Визначення цілей. Дослідження ринку часто використовують для орієнтації. З допомогою результатів маркетингового дослідження можна оцінити обсяг ринку, визначити сегмент, потенційних споживачів і на основі цієї інформації встановити цілі для розширення або скорочення діяльності, сформувати план продаж .

Вирішення проблеми. Коли визначена проблема або наявна проблемна ситуація, то маркетингові дослідження є засобом для аналізу цієї проблеми і її причини, а також для пошуку шляхів вирішення існуючих проблем.

Найбільш розповсюдженими проблемами є:

- незадовільний рівень доходів;

- зниження попиту і збуту;

- неможливість задоволення попиту;

- сильна конкуренція.

Сприяння розвиткові підприємства. Дослідження ринку показують, чому і з якої причини споживач віддає перевагу, як здійснює вибір. Тому їх можна використовувати для визначення стратегії розвитку, досягнення найбільш вигідного рівня цін, поведінки на ринку з врахуванням існуючої конкуренції [1, с.123].

Організація маркетингових досліджень передбачає необхідність прийняття рішень за наступними складовими (рис.1.4.)

Рис. 1.4. Процес маркетингового дослідження

Цілі дослідження – це те, для чого проводиться дослідження, тобто – те, що ми хочемо отримати від виконання дослідження. З визначення цілей і починається дослідницький процес.

Основними правилами при постановці цілей і їх визначенні є:

 1.  Формування конкретних досліджень.
 2.  Уникнення глобальних задач.
 3.  Встановлення цілей відповідно до сьогоднішніх проблем.
 4.  Дотримання простих формулювань.
 5.  Уникнення наперед сформульованих вирішень проблеми.
 6.  Вибірка зі списку найважливіших задач.
 7.  Письмове викладення цілей і задач, бажано у формі офіційного документу – плану досліджень.
 8.  Забезпечення цими документами усіх осіб, що мають стосунок до досліджень.
 9.  Планування досліджень.

Наступним кроком після визначення і узгодження цілей є розробка плану дослідження.

Основними частинами плану є:

 1.  Цілі.
 2.  Визначення переліку інформації, яку треба зібрати для досягнення цілей.
 3.  Методи дослідження.
 4.  Бюджет виконання дослідницьких робіт.

Методи проведення маркетингових досліджень різноманітні та багато чисельні. Їх можна розрізняти за наступними критеріями:

- цілі, що переслідуються;

- спосіб отримання первинної інформації;

- обрані процедури обробки отриманої первинної інформації [23, с.15].

В залежності від цілей, що ставляться в дослідженнях, умовно виділяють кількісні і якісні дослідження.

Кількісні дослідження пов’язані з визначенням кількості – вимірами, розрахунками, статистичними методами аналізу. В маркетингових дослідженнях значна частина кількісних даних стосується кількісного описання поведінки.

Серед видів маркетингової інформації, які вимагають кількісних методів аналізу, можна назвати:

 1.  визначення розміру ринку;
 2.  визначення об’єму певних сегментів ринку;
 3.  визначення частки ринку окремих марок продукції;
 4.  визначення структури мережі збуту.

Інформація про ставлення споживачів, їх наміри, думки, яка по суті є якісною, також може бути виражена кількісно. Для цього використовують питання з оціночною шкалою.

Якісним методам збору інформації перевага надається тоді, коли необхідно не виміряти, а знайти відповіді на запитання “чому?”, “як?” ,”що запам’яталось ?”, “що вплинуло ?” тощо. Всі ці запитання, пов’язані із ставленням споживача.

В якісному дослідженні маркетолог виходить з позиції, що він не знає (або припускає, що не знає), як можна описати ставлення споживача до продукту, торгової марки чи компанії, і його метою є отримання цієї інформації.

У кількісному дослідженні виходять з того, що вже уявлення про те, як або якими словами можна охарактеризувати це ставлення. Мета полягає в отриманні кількісних показників прихильників тієї чи іншої точки зору.

Якісні та кількісні показники не можна розглядати як протилежні і конкуруючі. Частіше за все вони доповнюють одна одну в рамках однієї загальної програми дослідження. Якісне дослідження може бути вступним, після якого проводяться кількісні [24, с.13].

В залежності від обраного способу отримання в ході дослідження первинної інформації виділяють чотири основні методи дослідження:

 1.  спостереження;
 2.  експеримент;
 3.  опитування;
 4.  імітація.

При первинних дослідженнях найчастіше користуються опитуванням. Опитування - систематичне збирання даних від опитуваних осіб через контакти з ними особисто, поштою та телефоном. Воно проводиться у вигляді цілеспрямованого отримання відповідей від осіб, у яких беруть інтерв'ю. Таким чином, опитування є способом передачі інформації у вигляді запитань та відповідей.

З метою дослідження ринку проводяться повні, або неповні опитування. Повні опитування малоймовірні. Тому в рамках дослідження ринку виникає питання про можливі методи відбору осіб, що підлягають опитуванню. За допомогою методів відбору з базової сукупності, наприклад з клієнтів одного підприємства, відбирають окремі сегменти (клієнтів) так, щоб на основі цього неповного опитування можна було б отримати найточніші відомості про всю базову сукупність клієнтів. При цьому, поруч з відбором "навмання', розрізняють дві групи методів відбору: свідомий; випадковий.

Опитування включає наступні елементи (рис. 1.5.):

1. Визначення предмета опитування (мотив поведінки, попиту, демографічних, соціально-економічних, психографічних ознак ринку, тощо).

2. Визначення об’єкта опитування (споживачі, покупці, посередники, експерти, тощо).

3. Розрахунок кількості опитуваних і методів її відбору.

4. Встановлення кількості одночасно опитуваних (персональне чи групове опитування)

5. Визначення способу опитування (особисто, по телефону, по пошті)

6. Встановлення частоти опитування (разово, періодично, регулярно)

7. Встановлення міри стандартизації інтерв’ю (структуризоване, довільне)

8. Розробка опитувального листка (анкети)

9. Вибір інтерв’юерів.

10. Опитування.

11. Одержання та обробка даних.

Анкета повинна мати наступну структуру:

1. Вступ (мета опитування, мотивація щодо заповнення анкет, характеристика того, хто проводить опитування, часу, необхідного для проведення опитування).

2. Реквізитна частинна (характеристика респондента (вік, стать, клас, вид заняття, родинний стан, прізвище, адреса), ідентифікація анкети (дата, час, місце опитування).

3. Основна частина: питання до респондента.

Класифікація питань:

Альтернативні (так чи ні)

З вибірковою відповіддю (три і більше варіантів відповіді)

Рис.1.5. Основні етапи процесу опитування

Шкала важливості (відповіді шкала між оцінкою дуже важливо та зовсім неважливо)

Оціночна шкала (відповідь оцінка від 2 до 5 або від 1 до 100)

Неструктуровані питання (потребують текстової відповіді)

Завершення речення чи оповідання.

Тематичний апперцепційний тест (створення оповідання за малюнком).

4. Розмір анкети повинен бути оптимальний (опитування повинно займати не більше 20-30 хвилин).

5. Анкету слід протестувати і скорегувати [6, с.156].

При письмовому опитуванні заповнюють листки для опитування. Письмове опитування може використовуватись різнобічне. Для підвищення процента відгуків можна застосувати матеріальну зацікавленість у вигляді невеличких подарунків. Зазначимо, що процент відгуків підвищується при поєднанні письмового опитування з лотереєю. Якщо участь у лотереї ставиться в залежність від строку відповіді, можна прискорити повернення листків для опитування. Процент відгуків може підвищитись завдяки майстерно складеному супроводжуючому листу, чи незвично виконаному конверту. Адресата листка для опитування повинен вразити вже конверт особистим звертання саме до нього, що підсилиться супроводжуючим листом.

Телефонне опитування. Виступає як широко розповсюджений і багатообіцяючий засіб отримування інформації. З одного боку можна відносно легко зробити репрезентативну вибірку для опитування на основі телефонного довідника, а з іншого - понад 90% населення західних держав мають телефон.

Усне опитування (інтерв’ю). Характеризується тим, що між інтерв'юіруючим і тим, кого опитують існує особистий контакт. Ставляться цілеспрямовані запитання, або ж передаються стимули, на які відповідаючий дає мовну інформацію.

· Спостереження - аналітичний метод, за допомогою якого вивчається та фіксується поведінка і результати минулої поведінки покупців в реальних ситуаціях.

Спостереження це аналітичний метод, за допомогою якого вивчають і фіксують існуючу поведінку і наслідок минулої поведінки в реальних ситуаціях.

Опитування та співпраця людей не обов'язкові. Відхилення, що виникають в процесі інтерв'ю мінімізуються. Основні недоліки пов'язані з тим, що неможливо виявити відношення, і спостерігачі можуть невірно зрозуміти поведінку. При прихованому спостеріганні споживач не може знати, що за ним спостерігають. В цьому випадку використовують спеціальні дзеркала, або приховані камери.

· Експеримент - дослідження, під час якого повинно бути встановлено, як зміни однієї або декількох перемінних впливають на одну (або декілька) залежну перемінну.

Це такий вид дослідження, коли в контролюємих умовах змінюється один або декілька факторів (наприклад, який-небудь елемент маркетингу - це вид конструкції упаковки до засобів реклами); можна надіслати нову, а також стару упаковки в п'ять різних магазинів, залишивши старими всі інші маркетингові фактори. Через місяць результати порівнюються.

Моделювання - це заснований на застосуванні ЕОМ метод, який відтворює використання різноманітних маркетингових факторів на папері, а не в реальних умовах.

Спочатку будується модель контрольованих і неконтрольованих факторів, з якими стикається фірма. Потім їх різні сполучення закладаються в комп’ютер, щоб визначити їх вплив на загальну стратегію маркетингу. Для імітації немає потреби у співпраці з боку споживачів; вона може враховувати багато взаємопов'язаних факторів. Однак вона складна, важка для застосування і залежна від пропозицій, які покладено в основу моделі [20, с.87].

Після проведення маркетингових досліджень на підставі наявної інформації та її ретельного аналізу підприємство може приступати до вироблення рішення щодо комплексу маркетингу.

II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «МАНЕВР» НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

2.1. Дослідження ринку кондитерських виробів в Україні

Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. При рівні споживання 7,4 кг на душу населення на рік, країна є 8-ою у світі за споживанням кондитерських виробів на душу населення. Тому, стабільно високий попит на цю продукцію та достатня забезпеченість власними сировинними ресурсами сприяли розвитку кондитерської галузі в Україні.

Разом із цим, варто зазначити, що динамічне зростання цієї галузі в Україні після розпаду СРСР почалося лише з 1994 року, коли на вітчизняному ринку почали з’являтися світові гравці, першим з яких був Kraft Foods, за ним ішли Mars, Nestle та Suchard. До цього, галузь протягом 3 років переживала занепад: після розпаду планової економіки припинилось постачання імпортної сировини, а саме какао та какао продуктів, горіхів, ароматизаторів та пакувальних матеріалів. У результаті, виробники змушені були замінити какао менш якісним матеріалом - цикорієм, наслідком чого стало загальне зниження якості виробленої продукції.

Однак, протягом останніх років ситуація докорінно змінилася за рахунок активізації внутрішніх інвесторів, які долучилися до приватизації наявних в Україні кондитерських фабрик, після чого активно оновлювали основні фонди придбаних підприємств. Зараз на території країни працює близько 30 кондитерських фабрик, а деякі українські компанії навіть володіють фабриками за кордоном, зокрема, в Росії. Обсяги виробництва кондитерської продукції в Україні протягом останніх 5 років мають чітку динаміку до збільшення (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Динаміка обсягів виробництва кондитерських виробів в Україні,

млн. т

Як видно з наведених даних, останніми роками відбулося прискорення темпів росту обсягів виробництва, так у 2003 році приріст складав 13,7%, проти 4,3% - у 2002 р., а у 2004 р. збільшення випуску кондитерської продукції становило, щонайменше, близько 17%, у 2005 р. – 20%.Таке стрімке зростання цієї галузі пов’язано, передусім, зі збільшенням споживання кондитерських виробів як в середині країни, так і зростанням попиту на неї за кордоном. При цьому, експорт кондитерських виробів зростає вищими темпами, ніж внутрішнє споживання (рис. 2.2).

Рис.2.2. Структура ринку кондитерських виробів в Україні у 2004-2005 рр.,

тис. т

Як видно з рисунку, більша частина виробленої в Україні кондитерської продукції (близько 68%) споживається всередині країни. Однак, протягом останніх років намітилася чітка тенденція до більш швидкого зростання питомої ваги експорту, яка, за результатами 2005 року, становила більше ніж 35%.

Всю кондитерську продукцію, яка виробляється в Україні, можна умовно поділити на три категорії: цукристі, борошнянисті та шоколадні вироби.

До групи цукристих виробів входять:

1. цукерки, глазуровані шоколадом (у тому числі батончики і шоколадно-вафельні торти);

2. неглазуровані цукерки;

3. східні ласощі (зефір, халва, шербет);

4. карамель;

Група шоколадних виробів включає в себе:

- шоколад плитковий (з начинкою та без);

- шоколад фігурний і цукерки (які не менше, ніж на 50% складаються з шоколаду).

До борошняних виробів відносять: не тільки різні види печива (цукрове, бісквітне, крекери, пісочне з різними видами глазурі та начинок), але й пряники, вафлі, кремові торти і тістечка, а також рулетно-бісквітні вироби.

В структурі виробництва кондитерської продукції протягом останніх років стабільно переважає група борошнянистих виробів (рис. 2.3), які складають близько 40% всього випуску. Найбільшу питому вагу у складі цієї групи має солодке печиво та вафлі (понад 73%), однак ця категорія демонструє найнижчі темпи росту (в середньому 5% на рік).

Найдинамічніше серед борошняних виробів останніми роками зростає виготовлення галет і крекерів (130%) та тортів і тістечок (120%).

Упродовж 2004-2005 рр. прискорилися темпи росту випуску шоколадних виробів, в результаті, їхня питома вага як окремої категорії ринку зросла на 2 відсоткові пункти (в. п.) і у 2005 році склала 26%.

Група цукристих виробів останніми роками зростає темпами рівними темпам росту ринку в цілому, тому її питома вага в структурі виробництва є практично незмінною. Найбільшу частку виготовлених цукристих виробів складає карамель (понад 75%), однак найвищі темпи збільшення випуску спостерігаються за виробами з мармеладу та желе (понад 30% на рік), частка яких, однак, не перевищує 7%.

Рис.2.3. Структура виробництва кондитерських виробів в Україні

у 2004-2005рр.

Загалом, стабільне переважання борошняних виробів в структурі випуску кондитерської продукції пов’язано зі стабільно високим попитом на неї практично протягом всього року, тоді як інші вироби підпадають під значно більший вплив сезонності споживання. Також варто зазначити, що за ціновими параметрами ця категорія є найдешевшою, тому при зростанні доходів населення споживання поступово переміщується у бік більш дорогих товарів, чим і пояснюється збільшення популярності шоколадної групи.

За даними дослідницької компанії GfK-USM, протягом останніх років найбільш вживаним видом кондитерської продукції на українському ринку є печиво (понад 30% населення споживає його кілька разів на тиждень та частіше). Інші види кондитерської продукції в Україні більша частина населення споживає раз на місяць. Близько 23% мешканців країни споживають вафлі та шоколадні цукерки 2-3 рази на місяць. Найчутливішими до сезонних змін серед кондитерських виробів є цукерки, споживання яких у літні місяці значно зменшується, однак суттєво зростає підчас новорічних свят (рис. 2.4).

 січень липень грудень

Рис. 2.4. Сезонність у кондитерській галузі України

Приблизно аналогічну динаміку має шоколад, споживання якого в останньому місяці року зменшується через переорієнтацію населення на цукерки.

Споживання карамелі менше має тенденцію до зменшення на початку осені, але ближче до зими, воно знову починає зростати. Як вже зазначалося, споживання печива значно менше чутливе до сезонності. Протягом всього року споживання цього виду продукції зростає, хоча і відбувається певне уповільнення темпів росту наприкінці весни та у перші місяці року.

Отже, ринок кондитерських виробів в Україні має чітко визначену сезонність: найменшим споживання цієї продукції є у літні місяці, тоді як під час новорічних свят воно досягає свого найбільшого значення.

В структурі зовнішньої торгівлі кондитерської галузі спостерігається чітко виражена експортна орієнтація: обсяги експорту є в понад 10 разів більшими за імпортні поставки кондитерських виробів. Це з, одного боку, пов’язано зі специфікою продукції (порівняно короткий термін придатності), з іншого – наявністю в Україні значних конкурентних переваг у кондитерській галузі на світовому ринку за рахунок достатньої забезпеченості основною сировиною та порівняно недорогою робочою силою.

Протягом 2002-2003 рр. у структурі імпорту кондитерської продукції переважали поставки товарів борошнянистої групи, що було пов’язано з популяризацією споживання круасанів, які виробляються за кордоном. У 2004 році відбулося більше, ніж десятикратне збільшення імпорту шоколадної продукції, за рахунок чого питома вага цієї групи збільшилась з 44,2% до 82,3%. Основні поставки здійснювалися трейдерами Литви (понад 25 тис. т), Білорусі (близько 20 тис. т) та Росії (понад 10 тис. т). Разом з тим, необхідно зазначити, що шоколад і шоколадні вироби, поставлені в роздрібну мережу України за цей період, оцінюються всього на рівні 10 тис. т. Інша ж продукція, завезена на територію України з Литви та Білорусі (за оцінками, близько 40 тис. т), складалась переважно з цукру, ввезеного з какао-порошком, та призначеного для промислових цілей кондитерських фабрик.

Тому, фактично з кінцевою продукцією вітчизняних виробників на українському ринку конкурували тільки російські товари компанії ТОВ "Марс" (батончики "Марс", "Снікерс", "Баунті" та ін.), частка яких у російських поставках оцінюється на рівні 70-75%.

Близько 2-3% у російських поставках займає шоколадна продукція російського підрозділу відомої ТМ Cadburry - "Дірол Кедберрі" (шоколад плитковий, цукерки "Пікнік", "Комплімент").

Рис.2.5. Експорт кондитерських виробів в Україну за 2003-2005 рр.

Найбільшу частину експорту протягом останніх років складають вироби з шоколаду (близько 50%). Це здебільшого продукція преміум-класу, розрахована на більш платоспроможний попит. У структурі експорту цукристої продукції стабільно переважає карамель (понад 75% від загалу).

Рис.2.6. Імпорт українських кондитерських виробів за 2003-2005 рр.

При цьому, як товарна, так і географічна структура експорту протягом останніх років є практично незмінною. Слід зазначити, що географія експорту кондитерських виробів є більш розгалуженою, ніж імпорту. Разом із цим у структурі експортних поставок також домінує Російська Федерація (рис.2.7).

Рис.2.7. Географічна структура експорту кондитерської промисловості у

2005 р.

Як видно з діаграми, на Росію припадає 50% всього експорту кондитерської продукції з України, а на Казахстан – близько 20%. У грошовому вимірі зазначені поставки оцінюються у 150 млн. дол. США. та 45 млн. дол. США відповідно.

Отже, існує певна залежність між обсягами виробництва кондитерської продукції в Україні та можливістю здійснювати поставки в Росію та Казахстан. Оскільки темпи росту внутрішнього споживання протягом останніх років стабілізувалися на рівні 10%, подальше нарощування обсягів виробництва можливе за умови істотного зростання попиту з боку зазначених країн.

Зазначимо, що українські кондитерські вироби є конкурентоспроможними на ринках країн СНД, при чому не тільки через нижчу ціну, але й за рахунок асортименту, якості товару та гарної упаковки. Тому виробники кондитерської продукції таких важливих торговельних партнерів України як Росія та Казахстан лобіюють застосування торговельних обмежень щодо українських товарів цієї галузі. Так, введення Росією у 2003 році 21-% ввізного мита на український імпорт карамелі призвело до погіршення фінансового стану ряду середніх і навіть великих українських виробників. Відміна зазначених санкцій у липні 2004 року значно пожвавила зовнішню торгівлю між цими країнами, а питома вага цукристих виробів в структурі українського експорту кондитерських виробів зросла на 4 в. п. до 24%. Однак вже у 2005 році аналогічні обмеження щодо українського імпорту були застосовані щодо українських кондитерських виробів з боку Казахстану.

Разом із цим, великі українські виробники кондитерської продукції знайшли спосіб подолати проблему введення мита з боку країн – основних торговельних партнерів. Вони почали купувати кондитерські фабрики в Росії, що дозволило їм отримати прямий доступ до ринку цієї країни та безмитно ввозити продукцію до Казахстану.

Основним фактором, що визначає обсяги виробництва кондитерської продукції в Україні, є попит на неї у середині країни та на ринках інших країн СНД, а також можливості доступу до цих ринків.

За оцінками експертів попит на кондитерську продукцію в Україні протягом наступних років буде зростати помірними темпами в середньому до 10% на рік. При цьому, можливе збільшення споживання продукції преміум-класу.

Разом із цим, попит на кондитерські вироби в Україні є чутливим до зміни ціни, тому можливим фактором ризику у майбутньому може стати збільшення цін на основну сировину, що відповідно призводитиме до збільшення собівартості виробництва та зростання ціни на готовий продукт.

Таку ситуацію можна було спостерігати у 2003 році, коли підвищення вартості цукру призвело до зростання цін на кондитерські вироби більше ніж на 5%. У 2004 році, за рахунок доброго врожаю цукрових буряків та пшениці, ціни на цукор та борошно були стабільними. У 2005 році через штучний дефіцит цукру ціни на нього зросли. Так само на наступний рік через неврожай прогнозується збільшення цін на борошно.

Таким чином, якщо через зростання цін на основну сировину у наступних роках вартість готової продукції кондитерської галузі буде зростати більшими темпами, ніж підвищення доходів населення, то можливе зниження внутрішнього споживання деяких видів кондитерської продукції. Також, через збільшення вартості виробництва на таких товарах як карамель, українські виробники можуть втратити і конкурентні переваги на зовнішніх ринках. Однак, слід зазначити, що чутливість різних українських виробників кондитерської продукції до перелічених негативних факторів у майбутньому також буде різною.

Загалом, кондитерська галузь в Україні є однією з галузей, які найшвидше зростають. Зростання досягається за рахунок розширення внутрішнього попиту

та забезпеченості країни основною сировиною. Особливістю цієї галузі є повна

орієнтація виробництва на кінцевого споживача. Так, у структурі споживання (і

відповідно виробництва) кондитерської продукції стабільно переважає борошняниста продукція, зокрема, печиво та вафлі. Імпорт кондитерських виробів в Україні є незначним, у його структурі найбільшу питому вагу мають вироби з шоколаду, які надходять переважно з Росії. Експорт кондитерської продукції у понад 10 разів перевищує обсяги імпорту і орієнтований переважно

на країни СНД, зокрема, Росію та Казахстан. Однак, ці країни протягом останніх років регулярно застосовували різні торговельні обмеження щодо кондитерської продукції, виготовленої в Україні, особливо карамелі, яка становить понад 75% експорту цукристої групи. Такі тенденції зберігатимуться і у майбутньому, так 12.10.2005 року Російська Федерація ухвалила рішення про чергове введення митних тарифів на імпорт кондитерських виробів. Разом із цим, великі українські кондитерські кампанії мають змогу зберегти російський ринок, оскільки володіють кондитерськими фабриками на території цієї країни. Тому, на сьогоднішній день основною загрозою для збереження наявних темпів росту виробництва кондитерської галузі (понад 15% на рік) є очікуване збільшення цін на основну сировину: цукор та борошно. Разом із цим, вартість цих видів сировини підпадає державному регулюванню, що може нівелювати зазначений ризик.

2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ «Маневр»

Назва організації: ТзОВ «Маневр».

Місцезнаходження товариства: 284000 м.Івано-Франківськ, вул.Торгова,1.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак.

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України та інших нормативно-законодавчих актів, Статуту та Установчого договору.

Товариство з установленому порядку може відкривати Філіали, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за і і межами по створенню об'єднання з правом юридичної особи (трестів, консорціумів тощо) як безпосередньо, так і через представників.

Предметом діяльності товариства згідно Статуту є:

- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів в тому числі комісійна торгівля;

- виготовлення товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;

- виготовлення будівельних матеріалів;

- будівництво, будівельні, монтажні та ремонтні роботи;

- організація автостоянок та торгівля автомобілями і запасними частинами;

- оптова та роздрібна торгівля медикаментами,та медичним обладнанням (при наявності ліцензій);

- туристичні послуги (при наявності ліцензії);

- готельні послуги (готелі, кемпінги, мотелі);

- виробництво, закупка та перереробка сільськогосподарської продукції (м'яса, шкіри, овочів тощо);

- матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, установ;

- транспортні перевезення вантажів та пасажирів в Україні та за її межами;

- транспортно-експедиційні послуги;

- пункт обміну валют при наявності агентської угоди з уповноваженим банком.

Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з учасників товариства або їх представників. До компетенції зборів учасників товариства відноситься вирішення таких питань:

- визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту та Установчого договору, питання уступки частки, зміни Учасників або прийняття нових учасників;

- призначення та відкликання Генерального директора;

- прийняття рішень про відкриття філій, представництв, дочірніх підприємств, вступ до асоціацій та інших господарських структур;

- прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;

- умови оплати праці посадових осіб товариства;

- інші питання передбачені чинним законодавством.

Джерелами формування майна товариства крім статутного фонду також є:

а) доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності, передбаченої статутом;

б) кредити банків та інших матеріальних надходжень, пожертвувань;

в) інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Порядок використання прибутку визначається самостійно товариством за підсумками діяльності за рік, квартал або місяць. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на зборах засновників.

Товариство здійснює всі платежі і відрахування, передбачені чинним законодавством. У товаристві крім Статутного Фонду створюються такі Фонди:

- резервний Фонд у розмірі 25% Статутного Фонду;

- Фонд розвитку виробництва;

- Фонд матеріального заохочення і соціального розвитку;

- інші Фонди.

Спискова чисельність працівників товариства становить 312 чоловік. Для забезпечення діяльності фірма залучає до роботи громадян на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм співробітництва, що регулюють відносини працівника з організацією.

Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з потреб ринку та необхідності забезпечення отримання прибутку.

На сьогодні основним видом діяльності ТзОВ «Маневр» є дистрибуційна діяльність. Товариство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів Івано-Франківської області. ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором ЗАТ «Nestle-Світоч» та ЗАТ «Чумак», тобто здійснює збут їх продукції від їх імені, але за власний рахунок. Для реалізації продукції цих виробників керівництвом товариства відкрито мережу магазинів (4 магазини), що забезпечило позитивні результати господарської діяльності ТзОВ «Маневр».

Результатом фінансово-виробничої діяльності підприємства є його фінансовий стан, що служить показником фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Постійний аналіз фінансового стану необхідний для забезпечення певної стійкості на ринку.

Аналіз фінансового стану товариства розпочнемо із загальної оцінки за даними балансу. Оцінювання балансу починається з експрес-аналізу, основним етапом здійснення якого є читання балансу, зокрема, встановлення зміни валюти балансу за період, що аналізується (2004-2006р.р.).

У 2004р. валюта балансу ТзОВ „Маневр” становила 5698 тис.грн., у 2005р. – 9307,4 тис.грн., у 2006р. – 11 812,7 тис.грн. Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростання виробничих можливостей даного підприємства.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою реалізації продукції, прибутку підприємства тощо.

Розрахуємо відповідні показники приросту ТзОВ „Маневр” за 2005-2006р.р.:

 •  коефіцієнт приросту виручки від реалізації продукції:

Кд = (55 351,6 – 46 117,4)/46 117,4 * 100% = 20%

 •  коефіцієнт приросту валового прибутку:

Кп = (3451,7 – 2476,4)/2476,4 * 100% = 39,4%

 •  коефіцієнт приросту майна (коефіцієнт приросту валюти балансу):

Км = (М1-М0)/М0*100%,

де М1, М0 – середні величини майна за звітний та попередній роки.

М1 = (9307,4 + 11 812,7)/2 = 10 560,05

М0 = (5698+9307,4)/2 = 7502,7

Км = (10560,05 – 7502,7)/7502,7*100% = 40,75%

Оскільки Кд є меншим, а Кп майже рівне Км, то це свідчить про деяке погіршення ситуації з коштами на підприємстві у порівнянні з попереднім періодом.

Крім зміни валюти балансу в цілому, проаналізуємо характер зміни окремих статей балансу, тобто проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (табл.2.1. табл.2.2).

Таблиця 2.1

Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу

ТзОВ „Маневр” станом на 01.01.2007р. (тис.грн.)

Актив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

абсолютні

у питомій вазі

у % до величини на початок періоду

у % до зміни підсумку балансу

І.Необоротні активи

1717,7

2127,4

18,46

18,01

409,7

-0,45

23,85

16,35

ІІ.Оборотні активи

7589,7

9685,3

81,54

81,99

2095,6

0,45

27,61

83,65

 •  запаси

4810,4

5223,6

51,68

44,22

413,2

-7,46

8,59

-99,84

 •  дебіторська

заборгованість

за послуги

2483,2

3169,9

26,68

26,83

686,7

0,15

27,65

27,41

 •  грошові кошти

та їх еквівалент

201,9

249,5

2,17

2,11

47,6

-0,06

23,58

1,90

ІІІ. Витрати

майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

Баланс

9307,4

11812,7

100

100

2505,3

-

26,92

100

За аналізований період майно товариства збільшилось на 2505,3 тис.грн і становить на кінець періоду 11 812,7 тис.грн. Така зміна зумовлена і збільшенням необоротних активів на 409,7 тис.грн., а також оборотних активів на 2095,6 тис.грн.

Таблиця 2.2

Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу

ТзОВ „Маневр” станом на 01.01.2007р.

Пасив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

абсолютні

у питомій вазі

у % до величини на початок періоду

у % до зміни підсумку балансу

І. Власний капітал

1860,8

2472,2

19,99

20,93

11,4

0,94

32,86

24,40

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобовязання

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Поточні зобовязання

7446,6

9340,5

80,01

79,07

1893,9

-0,94

25,43

75,60

У тому числі:

 •  короткострокові кредити банку

1926,4

3569,2

20,70

30,21

1642,8

9,52

85,28

65,57

 •  поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0

0

0

0

0

0

0

 •  векселі видані

0

0

0

0

0

0

0

 •  кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги

5416,8

5722,7

58,20

48,45

305,9

-9,75

5,65

12,21

 •  поточні зобовязання за розрахунками

103,4

48,6

1,11

0,41

-54,8

-0,70

-53,00

-2,19

Баланс

9307,4

11812,7

100

100

2505,3

-

26,92

100

 Збільшення майна товариства було забезпечене зростанням джерел власних коштів на 611,4 тис.грн., питома вага яких склала 20,93% на кінець звітного періоду.

Комплексне і взаємопов’язане вивчення показників фінансової звітності товариства здійснюється за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Проаналізуємо фінансову діяльність ТзОВ „Маневр” за допомогою прийому внутрішнього порівняння та даних Звіту про фінансові результати (табл.2.3.).

За даними табл.2.3. чистий дохід у 2005 році зріс на 5907 тис.грн. або 18,43% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, витрат на збут на 16,33% та 93,4% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку на 23,64 % у порівнянні з 2006р., в якому чистий дохід зріс на 7477,5 тис.грн. або 19,35% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, вират на збут на 17,98% та 13,43% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку майже вдвічі.

Таблиця 2.3

Фінансові результати діяльності ТзОВ «Маневр» за 2004-2006р.р., тис.грн

Показник

Роки

Відхилення

2004

2005

2006

2005 до 2004

2006 до 2005

абс.

відн.,%

абс.

відн.,%

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

38939,6

46117,4

55351,6

7177,8

18,43

9234,2

20,02

Податок на додану вартість

6197,8

7468,6

9225,3

1270,8

20,50

1756,7

23,52

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

32741,8

38648,8

46126,3

5907

18,04

7477,5

19,35

Собівартість реалізованої продукції

31095,3

36172,4

42674,6

5077,1

16,33

6502,2

17,98

Валовий прибуток

1646,5

2476,4

3451,7

829,9

50,40

975,3

39,38

Витрати на збут

849,9

1643,6

1864,4

793,7

93,39

220,8

13,43

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)

796,6

832,8

1587,3

36,2

4,54

754,5

90,60

Фінансові витрати

494,5

458,8

603,8

-35,7

-7,22

145

31,60

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

302,1

374,0

983,5

71,9

23,80

609,5

162,97

Податок на прибуток від звичайної діяльності

90,2

112,0

245,9

21,8

24,17

133,9

119,55

Чистий прибуток

211,9

262,0

737,6

50,1

23,64

475,6

181,53

Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.

Фінансовий стан характеризується також системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Проведемо розрахунок та аналіз цих показників, основними з яких є: показники ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності (найпоширеніший - коефіцієнт автономії), а також показники доходності та рентабельності.

Таблиця 2.4

Вихідні дані для розрахунку показників ліквідності ТзОВ «Маневр»

Активи

№п/п

Види

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Величина, тис.грн.

2005

2006

 1.  

Високоліквідні

А1

150,220,230,240

201,9

249,5

 1.  

Швидколіквідні

А2

160-220

2577,4

4212,2

 1.  

Повільноліквідні

А3

100-140, 250

4810,4

5223,6

 1.  

Важколіквідні

А4

І розділ

1717,7

2127,4

Пасиви

 1.  

Негайні

П1

530-610

5520,2

5771,3

 1.  

Короткострокові

П2

500,510,520

1926,4

3569,2

 1.  

Довгострокові

П3

ІІІ розділ

0

0

 1.  

Постійні

П4

430,630,380

1860,8

2472,7

За 2005 рік:  Кзаг.л.=[A1+A2+A3]/[П1+П2]=1,02

  Кшв.л.= [A1+A2]/[П1+П2]=0,37

  Кабс.л.= A1/[П1+П2]=0,03

За 2006 рік:  Кзаг.л.=1,04

  Кшв.л.=0,48

  Кабс.л.=0,03

В цілому, даний аналіз свідчить про задовільний стан товариства (Кзаг.л.>1), хоча при значенні коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,03, що є меншим одиниці і не змінюється за аналізований період, дане підприємство можна класифікувати як некредитоспроможне. Разом з тим, ступінь фінансової незалежності від залучення коштів становить у 2006р. 0,96 у порівнянні з 2005р. – 0,98, тобто кредитоспроможність даної організації зростає.

Показник фінансової стійкості ТзОВ «Маневр». Даний показник визначається як відношення власного капіталу до вартості майна товариства і становить 0,2 та 0,21 у 2005 та 2006 роках відповідно. Він характеризує частку власників товариства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Нормативне значення цього показника – 0,5, отже, дане підприємство ще не є на сьогодні достатньо фінансово стійким, але спостерігається незначна позитивна тенденція його зміни, як за рахунок збільшення власного капіталу, так і валюти балансу.

Показники рентабельності ТзОВ «Маневр»:

 •  валова рентабельність продаж (відношення валового прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. – 0,06, 2006р. – 0,07.
 •  операційна рентабельність (відношення операційного прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. – 0,02, 2006р. – 0,03.

Показник операційної рентабельності доцільно аналізувати разом із попереднім. В даному випадку поступове збільшення обидвох показників свідчить про збільшення рентабельності внаслідок зменшення витрат на збут.

 •  чиста рентабельність (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. – 0,01, 2006р. – 0,02.

Щодо показників рентабельності продаж, то необхідно зазначити про труднощі щодо їх аналізу за відсутності аналогічних показників по галузі. Проаналізувавши їх зміну в динаміці, відзначимо, що збільшення операційної та чистої рентабельності свідчить про економію на витратах. Ці показники відіграють важливу роль у плануванні асортименту та вибору видів діяльності підприємства.

Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.

Управління товариством здійснюється у відповідності до Статуту. Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з учасників товариства або їх представників. Збори товариства обирають голову товариства з числа засновників.

Голова товариства розробляє і пропонує на розгляд зборів засновників стратегічні напрямки роботи товариства. Виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор. Директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції зборів.

Організаційна структура управління ТзОВ «Маневр» наведена на рис.2.8.

Рис.2.8. Організаційна структура управління ТзОВ «Маневр»

 Як видно із наведеної вище оргструктури управління товариством, окремого підрозділу, який би займався функціями маркетингу організації вцілому, не має. Такі функції виконують керівники відділів «Чумак» і «Nestle-Світоч», територіальні менеджери у кожному з них та відповідні спеціалісти з групи продаж. Зокрема, у функції територіальних менеджерів входить:

 •  просування продукції відповідної торгової марки;
 •  розширення ринку збуту;
 •  підписання угод;
 •  контроль виконання розрахунків;
 •  контроль роботи групи продаж, в т.ч. мерчендайзерів;
 •  проведення промо- та рекламних акцій.

Представники групи продаж обидвох торгових марок займаються безпосереднім продажем продукції, зокрема, у обов’язки мерчандайзерів входить:

 •  сприяння виконання плану продажу шляхом збільшення асортименту продукції та підвищення зацікавленості в ній клієнта;
 •  відслідковування процесу транспортування продукції в пункти роздрібної торгівлі, забезпечення відповідної якості та асортименту продукції;
 •  здійснення контролю за викладанням товарів у місцях продажу;
 •  забезпечення пунктів роздрібної торгівлі буклетами, стендами та іншими рекламними матеріалами;
 •  прийняття участі в кампаніях та заходах по просуванню продукції товариства (виставках, презентаціях тощо).

В структурі відділу «Nestle-Світоч» наявна посада супервайзера, який не є штатним працівником ТзОВ «Маневр», а працює від імені ЗАТ «Nestle-Світоч». До його основних функцій належить:

 •  управління:
 •  постановка цілей та завдань торгівельним представникам та контроль їх виконання;
 •  організація та контроль проведення промозаходів;
 •  вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами;
 •  робота з персоналом:
 •  відбір, найм та звільнення персоналу;
 •  атестація працівників;
 •  навчання та розвиток підлеглих.

Отже, що стосується реалізації функції маркетингу, організації маркетингової діяльності у ТзОВ «Маневр», в його підрозділах є спеціалісти, які займаються переважно організацією збуту продукції. Однак, у зв’язку із мінливістю зовнішніх факторів впливу на організацію, тобто умов ринку, попиту споживачів тощо необхідно мати можливість вчасно реагувати на них, тобто постійно займатися їх вивченням, а саме маркетинговими дослідженнями.

Для цього необхідно внести відповідні корективи у структуру управління товариством, що дозволить його керівництву постійно отримувати необхідну інформацію для прийняття раціональних управлінських рішень.

Необхідно зазначити, що організація маркетингової служби є важливою передумовою для ефективної роботи організації. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Відділи маркетингу можуть бути створені на різних основах. Кожна фірма створює відділ маркетингу з таким розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню маркетингових цілей.

2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ «Маневр»

Протягом шести років смаки українців щодо купівлі кондитерської продукції дещо змінювалися, популярністю стали користуватися крекер, вафлі глазуровані, шоколадні плитки та батончики (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Тенденція перерозподілу часток кондитерського ринку України між продуктовими групами (%)

Види продукції

2000(%)

2001 (%)

2002(%)

2003 (%)

2004 (%)

2005(%)

1

2

3

4

5

6

7

Шоколад

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Цукерки, в т.ч.

25,0

25,0

25,3

25,6

25,0

25,0

розважні

20,7

20,5

19,4

19,4

17,1

17,0

в коробках

4,3

4,5

5,1

5,9

6,2

7,0

Карамель, в т.ч.

34,0

33,5

31,8

31,0

30,0

29,0

Продовження табл.2.5.

1

2

3

4

5

6

7

фасована

3,0

3,5

5,0

6,0

7,0

8,0

Драже, в т.ч.

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

фасоване

2,9

3,0

3,1

0,4

3,1

3,1

Ірис

0,5

0,4

0,4

0,35

0,35

0,3

Зефір, мармелад

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Борошняні вироби, в т.ч.

29,60

29,20

29,60

29,25

29,85

29,90

печиво

24,60

24,20

24,40

23,75

24,15

24,00

крекер фасований

5,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

Вафлі

5,0

5,0

5,2

5,5

5,7

5,9

глазуровані вафлі

0,15

0,4

0,8

1,3

1,9

2,8

Разом:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Структурні зміни, які відбулися в кондитерських продуктових групах протягом цих років суттєво не змінили загальної ситуації на ринку, як і надалі також користуються популярністю цукерки розважні, карамель та борошняні вироби.

На даний час “Світоч” активно діє майже у всіх секторах кондитерського ринку України, хоча найбільше він славиться своїми шоколадними цукерками. “Світоч” зараз випускає понад 200 різноманітних видів продукції, яка після упакування її в різну обгортку дає покупцям приблизно 400 окремих найменувань продукції.

ТзОВ «Маневр» на ринок Івано-Франківської області просуває майже увесь наявний асортимент продукції ЗАТ «Nestle-Світоч».

ТзОВ «Маневр» просуває продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів для цукерок.

Таблиця 2.6

Наявний асортимент продукції ТзОВ «Маневр»

Асортиментна група

Кількість позицій товарів в групі

1.

Нескафе-Класік

11

2.

Нескафе-Голд

7

3.

Нескафе-Ефіро

2

4.

Нескафе-Ультра Преміум

6

5.

Розчинні кавові суміші

4

6.

Несквік

4

7.

Шоколадні плитки

27

8.

Цукерки фасовані

24

9.

Драже фасоване

6

10.

Шоколадні батончики

19

11.

Цукерки вагові

17

12.

Крекери

5

13.

Звичайне фасоване печиво

19

14.

Вафлі фасовані

2

15.

Звичайне вагове печиво

2

16.

Вафлі вагові

1

17.

Шоколад "Нестле-Голд"

5

18.

Кофі-Мейти

7

19.

Бульйони

3

20.

Гаряча кружка

8

21.

Супи

4

22.

Сухі сніданки

20

Асортиментна політикам фірми «Маневр» здійснюється з метою забезпечення потреб ринку в нових, вдосконалених та традиційних видах продукції, що користуються відповідним попитом на ринку.

Основними конкурентами ТзОВ „Маневр” у реалізації продукції ЗАТ «Nestle-Світоч» є:

 •  по шоколадних виробах (шоколадні плитки, батони, драже, цукерки): підприємство „Крафт-Якобс-Сумард-Україна”, яка випускає вироби торгової марки „Корона”, „Рошен” та АВК;
 •  по сухих сніданках: торгова марка „Стар”;
 •  по кавових напоях: торгові марки „Якобс”, „Галка”, „Ford”, Маккофі;
 •  по сухих супах, гарячих кружках: Галіна бланка, Кнор.

Оскільки ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором ЗАТ «Nestle-Світоч», відповідно ціни на продукцію підприємство буде визначати виходячи із цін ЗАТ «Nestle-Світоч» та знижок, які вони надають підприємству.

Ціни на продукцію фірми “Світоч” в основному є вищим середніх по галузі, але, враховуючи високу якість та дещо нетрадиційний асортимент продукції, їх рівень поки що забезпечує конкурентоспроможність фабрики.

Основним методом ціноутворенням на фірмі “Світоч” до останнього часу був метод “витрати + прибуток + податок на додану вартість”. При чому, рівень цін був в середньому на 5-7% вищим від рівня цін на продукцію конкурентів, що робилося для підтримки іміджу фірми “Світоч” як вітчизняного виробника найбільш якісної та смачної продукції. Використання такого методу фірма могла собі дозволити, коли вона відчувала себе беззаперечним лідером на ринку, в кожному сегменті кондитерської продукції. А, оскільки на ринку кондитерських виробів вже кілька років точиться лише цінова конкуренція, основним методом ціноутворення став “вибір ціни на основі рівня поточних цін”. При використанні даного методу фірма передусім орієнтується на ситуацію на ринку та політику фірм-конкурентів (рівень відпускних цін, знижок та інших заохочувальних збутових методів) та менше уваги звертає на показники власних витрат чи попит. Так, при вивчені та коригуванні відпускної ціни на продукцію фірми враховується цінова політика: по шоколаду та цукеркам – “Крафт Якобс Сумард Україна”, по карамелі – “Укрпромінвест”, “А.В.К,, регіональні вітчизняні виробники, в т. ч. дрібні, по вафельно-бісквітній продукції – Харківська бісквітна фабрика, по сухих сніданках – торгова марка„Стар”, по кавових напоях - торгові марки „Якобс”, „Галка”, „Ford”, Маккофі, по сухих супах, гарячих кружках - Галіна бланка, Кнор.

Фірма “Світоч” з метою швидкої реалізації кондитерських виробів використовує широку дистриб’юторську мережу по всіх регіонах України. Близько 70% від загального обсягу продукції реалізовується через дистриб’юторів. Решта – через фірмову торгівлю. При цьому застосовується система знижок:

 1.  дистрибуційна знижка, що залежить від тоннажу:
 •  при придбанні 10-15тон продукції – 8%;
 •  15-20тон – 9%, 20-30тон – 10%;
 •  30-40тон – 11%, 40-60тон – 12%;
 •  60-80тон – 13%, 80-100тон – 15%;
 •  більше 100тон – 16%.
 1.   знижка при попередній оплаті:
 •  від 5000 до 10000 грн. – 2%;
 •   від 10000 до 25000 грн. – 4%;
 •   та від 25000 грн. і більше – 6%.
 1.   знижка при продажі за готівку:
 •  від 5000 до 10000 грн. – 2%;
 •   від 1000 до 25000 грн. – 4%.

Дистриб’ютор ТзОВ «Маневр» здійснює платежі по кожному факту відвантаження в два етапи: 50% протягом 15 днів після отримання товару, а решта 50% - протягом 30 днів.

Отже, ціни на продукцію ТзОВ «Маневр» формує виходячи із цін виробника та знижок, які він надає, враховуючи норму прибутку, яку підприємство закладає, при цьому норма прибутку є різна. Коли продукцію продають у фірмових магазинах, то надбавка до собівартості товару складає 15%, коли продукцію продають гуртом іншим магазинам, підприємствам, то надбавка до собівартості товару складає 10%.

Ціни на продукцію ТзОВ «Маневр», яка найбільше користується попитом наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7.

Ціни на окремі види продукції ТзОВ «Маневр»

Продукція

Вага, од.

Ціна за од., грн

1

2

3

4

1.

Печиво "Марія"

180 г

1,24

2.

Печиво "Надія"

190 г

1,49

3.

Печиво "Щось особливе"

115 г

2,99

4.

Вафлі "Артек "

80 г

1,01

5.

Цукерки "Палітра Асорті молочні "

465 г

10,45

6.

Цукерки "Стожари класичні"

232 г

10,44

7.

Цукерки «Сузір’я»

246 г

12,25

8.

Цукерки «Богема»

357 г

15,39

9.

Драже «Сенсації»

45 г

1,49

10.

Цукерки вагові «Спартак»

1000 г

43,64

11.

Цукерки вагові «Мак»

1000 г

19,99

12.

Цукерки вагові «Казкова Білочка»

1000 г

22, 74

13.

Цукерки вагові «Грильяж Шоколадний»

1000 г

21, 51

14.

Батончик «Кіт Кат»

46 г

1, 53

15.

Батончик «Лайн» стандарт

43 г

1, 23

16.

Батончик «Хрум»

36 г

1, 01

17.

Плитка «Світоч молочний з горіховою начинкою»

100 г

2, 90

18.

Плитка «Світоч чорний»

100 г

2, 89

19.

Шоколад «Нестале –Голд молочний»

100 г

4, 18

20.

Сухий сніданок «Несквік»

250 г

7, 64

21.

Сухий сніданок «Космостарс»

225 г

6, 93

22.

Сухий сніданок «Фітнес»

250 г

9,11

23.

Кофі-Мейт Стік

5г, 50 шт

10, 50

24.

Напій «Несквік»

250 г

4, 72

25.

Нескафе-класік

50 г

6, 09

Продаючи продукцію гуртом, ТзОВ «Маневр» своїм клієнтам надає такі знижки, а саме:

1. Дистрибуційна знижка, що залежить від виконання планів:

 •  при виконанні місячного плану – 13%;
 •  при виконанні квартального плану – +2 % до відсотків за виконання місячного плану; 
 •  при виконанні річного плану – +4-5 % до відсотків за виконання квартального плану; 

2. Знижка при попередній оплаті:

 •  від 5000 до 10000 грн. – 2%;
 •   від 10000 до 25000 грн. – 4%;
 •   та від 25000 грн. і більше – 5%.

3. Знижка при продажі за готівку:

 •  від 5000 до 10000 грн. – 2%;
 •   від 1000 до 25000 грн. – 4%.

На сьогодні ринок кондитерських виробів України відзначений високою концентрацією виробників. Так, 5 провідних підприємств ділять 60% ринку поміж собою. Інші 40% розподілені поміж 18 більшими виробниками. За оцінками, найбільшому учаснику ринку солодощів, ЗАТ «Nestle-Світоч», належить 15% ринку. Провівши певні дослідження ми можемо побудувати діаграму по розподілу часток ринку між торговими марками кондитерських виробів, які представлені на ринку Івано-Франківщини (рис.2.10).

З даного рисунку можна сказати, що на ринку кондитерських виробів Івано-Франківської області наявна конкуренція, лідером якої є „Світоч”. Основним її конкурентом виявлена компанія „Крафт-Якобс-Сумард-Україна”, яка випускає вироби марки „Корона”. Також слід зазначити, що стійкі позиції завойовують кондитерські вироби „Рошен”. Також, ми можемо стверджувати, що попит на шоколадну продукцію фірми ЗАТ «Nestle-Світоч» порівняно з іншими кондитерськими марками високий.

 

Рис.2.10. Розподіл часток ринку Івано-Франківщини між кондитерськими підприємствами

Як ми вже зазначали, головними конкурентами торгової марки „Світоч” визнані „Рошен”, а також „Корона”. „Корона” має ряд конкурентних переваг по відношенню до аналогічного виробу торгової марки „Світоч”. Виявлена тенденція передування смакових якостей виробів ”Корона”, що пояснюється вищим рівнем використання в рецептурі ароматичних натуральних добавок. При порівнянні елементів просування виявлено, що фірма „Крафт-Якобс-Сумард-Україна” під торговою маркою „Корона” випереджає своїх конкурентів ефективністю рекламної підтримки та акцій стимулювання збуту.

На сьогодні основним видом діяльності ТзОВ «Маневр» є дистрибуційна діяльність. Товариство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів Івано-Франківської області. ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором ЗАТ «Nestle-Світоч», тобто здійснює збут їх продукції від їх імені, але за власний рахунок. Для реалізації продукції керівництвом товариства відкрито мережу магазинів (чотири магазини).

Відповідно ТзОВ «Маневр» як дистриб’ютор на шляху просування продукції від виробника до споживача займає таке місце:

Рис. 2.11. Місце ТзОВ «Маневр» як дистриб’ютора в ланцюгу від виробника до споживача

Як дистриб’ютор та власник чотирьох фірмових магазинів ТзОВ «Маневр» на шляху просування продукції від виробника до споживача буде виконувати функції як оптового так і роздрібного торговця (рис.2.12.):

Рис. 2.12. Місце ТзОВ «Маневр» як оптового та роздрібного торговця в ланцюгу від виробника до споживача

Обсяги збуту і споживання населенням України кондвиробів, в тому числі виробництва фірми ЗАТ «Nestle-Світоч» в 2005 році наведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Обсяги збуту і споживання населенням України кондитерських виробів, в тому числі виробництва фірми ЗАТ «Nestle-Світоч» в 2005 році

Область України

Чисельність населення області, чол.

% від загальної к-сті населення

% відвантаженої в 2005р. продукції ЗАТ «Nestle-Світоч»

%

споживання в області продукції ЗАТ «Nestle-Світоч»

1

2

3

4

5

6

1

Вінницька

1 862 200

3,66%

1,79%

3,87%

2

Дніпропетровська

3 811 200

7,49%

3,72%

3,93%

3

Волинська

1 071 800

2,11%

38,21%

39,84%

4

Донецька

5 125 400

10,07%

1,21%

0,95%

5

Житомирська

1 467 900

2,88%

27,95%

28,09%

6

Закарпатська

1 288 600

2,53%

12,32%

17,25%

7

Запорізька

2 059 200

4,05%

1,11%

2,18%

8

Івано - Франківська

1 465 600

2,88%

46,81%

49,71%

9

Київська

4 510 800

8,86%

21,66%

27,99%

 

продовження табл. 2.8.

1

2

3

4

5

6

10

Кіровоградська

1 211 200

2,38%

0,36%

1,19%

11

Крим

2 580 200

5,07%

2,32%

3,62%

12

Луганська

2 743 000

5,39%

1,16%

1,70%

13

Львівська

2 750 600

5,40%

52,12%

58,77%

14

Миколаївська

1 332 100

2,62%

4,01%

12,12%

15

Одеська

2 566 800

5,04%

2,63%

4,12%

16

Полтавська

1 723 900

3,39%

1,07%

2,49%

17

Рівненська

1 192 500

2,34%

35,13%

37,33%

18

Тернопільська

1 172 300

2,30%

35,66%

39,43%

19

Сумська

1 384 300

2,72%

2,08%

6,06%

20

Харківська

3 055 100

6,00%

0,78%

1,03%

21

Херсонська

1 255 100

2,47%

0,05%

0,15%

22

Хмельницька

1 498 400

2,94%

3,49%

10,38%

23

Черкаська

1 491 100

2,93%

2,26%

6,12%

24

Чернівецька

940 800

1,85%

7,97%

9,45%

25

Чернігівська

1 333 400

2,63%

2,13%

6,38%

Всього (%)

46 893 500

100,00%

100,00%

14,96%

Як ми бачимо, по Україні загалом ЗАТ «Nestle-Світоч» в 2005 році займає 14, 3% ринку, в Івано-Франківській області близько 50% ринку, це завдяки діям ТзОВ «Маневр», який розповсюджує продукцію даної фірми в цій області. Обсяги збуту продукції ТзОВ «Маневр» в 2004-2006 роках показано на рис. 2.13.

Рис.2.13. Обсяги збуту ТзОВ «Маневр» в 2004-2006 роках

Отже, як видно з рисунку, спостерігаємо плавну, але чітку тенденцію до зростання обсягу збуту продукції, розвитку діяльності.

Оскільки ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором такої відомої на всю Україну кондитерської фабрики як ЗАТ «Nestle-Світоч», то відповідно всі комунікаційні заходи, які спрямовані на просування цієї продукції здійснюються самою фабрикою. ЗАТ «Nestle-Світоч» співпрацює з різними рекламними агентами (друкована, теле- та радіореклама); користується дизайнерськими та поліграфічними послугами, використовує широкий спектр рекламних та інформаційних листівок. В кожну коробку з цукерками фірма вкладає невеличкі картки з побажанням хорошого настрою і приємного смаку своїм споживачам. Використовує “Світоч” щитову та світлову рекламу, займається спонсорською діяльністю.

Однією з умов роботи з ТзОВ «Маневр», ЗАТ «Nestle-Світоч» бере на себе організацію рекламної компанії в регіонах роботи дистриб’ютора, що має бути спрямована на кінцевого споживача, на конкретний сегмент.

В даний час підприємство використовує такі засоби реклами як:

- зовнішня реклама

 •  оформлення вітрин;
 •  щитова реклама на клейкій основі, яка повідомляє про новинки та нагадує про фірму та її товар;
 •  світлова реклама (касетони із дизайном нового продукту) для фірмової торгівлі та фірмових секцій у магазинах;
 •  оформлення транспорту і транспортних зупинок;
 •  POS-матеріали (плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди, цінники).

- друкована реклама

 •  виготовлення рекламної поліграфічної продукції (рекламні листівки, плакати).

Тісно взаємодіючи з ЗАТ «Nestle-Світоч», ТзОВ «Маневр» здатне конкурувати на ринку Івано-Франківської області, пропонуючи високоякісну продукцію, вміло маневруючи в умовах високої конкуренції і оперативно реагує на нові тенденції на ринку.

III. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ «МАНЕВР»

3.1.Рекомендації щодо покращання маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр»

Маркетингова інформаційна система ТзОВ «Маневр» є недосконалою. Оскільки, інформація, яка є на фірмі розпорошена, частково знаходиться (внутрішня звітність) у бухгалтерії, відділі транспортування та складування продукції та в торговому відділі, частково (зовнішня інформація) у відділі «Nestle-Світоч» (табл.3.1.). Маркетингових досліджень підприємство не проводило, і повний аналіз маркетингового середовища не здійснювало.

Таблиця 3.1.

Обмін маркетинговою інформацією на ТзОВ «Маневр»

Вид інформації

Відповідальний за збір інформації

Доступ до інформації

1

Фінанси фірми, витрати обертання і прибуток

бухгалтерія

директор

2

Чисельність і склад працівників, оплата, праці, продуктивність праці

відділ кадрів, бухгалтерія

директор

3

Оптовий і роздрібний продаж продуктів

відділ «Nestle-Світоч», торговий відділ

бухгалтерія, директор

4

Товарні запаси

відділ транспортування та складування продукції

відділ «Nestle-Світоч»

5

Інформація про ціни

бухгалтерія

відділ «Nestle-Світоч»

6

Інформація про організації-споживачів

відділ «Nestle-Світоч»

директор, бухгалтерія

7

Регiональнi особливостi стану кондитерського ринку

відділ «Nestle-Світоч»

директор

8

Загальна інформація про конкурентів

відділ «Nestle-Світоч»

директор

9

Інформація про діяльність фірми «Світоч»

супервайзер

директор, відділ «Nestle-Світоч»

З метою удосконалення маркетингової інформаційної системи, підприємству слід створити базу даних, яка б містила інформацію про ціни, товари, конкурентів, споживачів. Така база даних формувалася б за допомогою інформації, яку б надавали бухгалтерія, відділ «Nestle-Світоч», торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер.

Рис.3.1.Обєднання інформації з метою створення бази даних

Нову отриману інформацію кожен з відділів направляв у базу даних під окремим паролем, для того, щоб унеможливлювати доступ до конфіденційної інформації. Оперувати ж конфіденційної інформацією мали змогу лише окремі особи, яким керівництво довіряло.

Окрім цього, підприємству слід активізувати свою роботу по збору зовнішньої інформації. Збирати зовнішню поточну маркетингову інформацію можна читаючи книги, газети і спеціалізовані видання, проводячи бесіди з клієнтами, посередниками, й іншими особами, що не відносяться до штатних робітників фірми, а також обмінюючись даними з іншими керівниками і співробітниками самої фірми.

Як свідчать дослідження, з відкритої преси можна одержати до 40% інформації, необхідної для успішного управління сучасним бізнесом. Книги містять інформацію узагальненого характеру - результат аналізу, суму загальноприйнятих положень. Така інформація корисна для прийняття стратегічних рішень. Що стосується наукових часописів, то вони можуть допомогти при вирішенні окремих проблем: технологічних, економічних, організаційних тощо. Газетна і журнальна інформація має найвищу оперативність. Проте викладені в періодичній пресі факти, як правило, не можуть бути використані для прийняття оперативних і тактичних рішень, оскільки потребують додаткового аналізу, переосмислення.

Добре організовані фірми приймають додаткові заходи, щоб підвищити якість і збільшити кількість зовнішньої поточної інформації що збирається. По-перше, вони навчають і заохочують своїх продавців фіксувати події, що відбуваються, і повідомляти про них. Адже торгові агенти - це «очі і вуха» фірми. Вони знаходяться у винятково вигідному положенні для збору зведень, яких не отримаєш ніякими іншими методами.

По-друге, потрібно заохочувати роздрібних торговців і інших своїх союзників передавати важливі зведення. У деяких фірмах спеціально призначають спеціалістів, відповідальних за збір зовнішньої поточної маркетингової інформації. Зокрема, фірми висилають на місця так названих покупців, що стежать за персоналом магазинів.

Про конкурентів можна багато чого дізнатися:

а) купляючи їхні товари;

б) відвідуючи «дні відкритих дверей» і спеціалізовані виставки;

в) читаючи що публікується ними у звіти і будучи присутнім на зборах акціонерів;

г) проводячи бесіду з колишніми і теперішніми службовцями конкуруючих організацій, їхніми ділерами, дистриб’юторами, постачальниками, і агентами;

д) збираючи їхню рекламу;

е) читаючи газети і документи фахових асоціацій.

По-третє, можна купити зведення в сторонніх постачальників зовнішньої поточної інформації. Для одержання підбірок реклами конкурентів, зведень про їхні витрати на рекламу і застосовувані ними засоби реклами.

Достовірним методом збирання інформації є опитування (інтерв’ю), що проводяться методом анкетування, та його проведення для ТзОВ «Маневр» буде не під силу, оскільки не має кваліфікованого персоналу, а якщо замовляти проведення маркетингових досліджень у агенства то немає відповідних коштів. Для ТзОВ є два шляхи вирішення цієї проблеми, перший шлях – це співпраця з фірмою «Світоч», оскільки остання буде зацікавлена в проведенні такого дослідження. Другий шлях - фірма може звернутися з проханням планувати і провести таке розслідування до студентів або викладачів місцевого навчального закладу.

У сферу маркетингового дослідження на рівні фірми входять аналіз її мікро- і макросреди, контроль за виконанням маркетингових заходів, характеристика їхньої ефективності й інші завдання. Маркетингове дослідження націлене на інформаційно-аналітичне обґрунтування пошуку і вибору оптимальних рішень, завоювання й освоєння нових ринків збуту, здійснення програм модернізації і диверсифікації виробництва і торгівлі, оптимізації товарообігу, удосконалювання форм обслуговування споживачів. Маркетингове дослідження покликане дати прогнозно-інформаційну базу для стратегічного планування маркетингу й інформаційної підтримки гнучкого оперативного управління маркетинговими заходами і маркетинговим контролінгом.

Побудова бази даних ТзОВ «Маневр» за допомогою внутрішньої, зовнішньої інформації, проведеного дослідження та аналітичної системи наведена на рис.3.2.

Звичайно, отримавши великий обсяг інформації слід її проаналізувати за допомогою сучасних методик статистичного опрацювання інформації, що дозволяють найбільш повно розкрити взаємозв'язки в рамках підбору даних і встановити ступінь їхньої статистичної надійності. Ці методики дозволяють керівництву одержувати відповіді на питання типу:

- Що являють собою основні перемінні, що роблять вплив на збут, і яка значимість кожної із них?

- Що відбудеться зі збутом, якщо ціну товару підняти на 10%, а витрати на рекламу - на 20%?

- Які риси є найбільше ймовірними показниками того, що дані споживачі будуть купувати марочний товар, а не товар конкурента?

- По яким перемінним найкраще сегментувати ринок, і скільки його сегментів існує?

Рис. 3.2.Створення бази даних за допомогою складових МІС

Метою створення бази даних полягає в тому, щоб забезпечити виконання ведення договiрної документацiі, облiку, аналiзу, прогнозування, планування та регулювання маркетингової дiяльностi ТзОВ «Маневр». Створена база даних дасть можливість отримання узагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної інформацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.

3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи

Удосконалення маркетингової інформаційної системи неможливе без дослідження факторів маркетингового середовища. Будучи мінливою, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність компанії, маркетингове середовище глибоко торкається діяльності підприємства.

Вплив макроекономічних сил та факторів неможливо контролювати, тому підприємствам необхідно їх постійно прогнозувати та враховувати. Одним із найважливіших інструментів пристосування підприємства до факторів маркетингового середовища є інформація. Саме завдяки ефективному функціонуванню маркетингової інформаційної системи підприємство може впливати на суб’єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з партнерами в ринку.

Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовище. Розглянемо послідовно обидва з цих явищ.

Розпочнемо з макросередовища підприємства. Макросередовище представлене силами широкого соціального плану, що впливають на саме підприємство і на його мікросередовище. До таких сил варто відносити фактори демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і культурного характеру.

При аналізі макросередовища підприємства застосовуєм методику складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»). В якості групи експертів виступали співробітники фірми (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії.

Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору. Перший стовпчик кожної з нижче приведених таблиць носить найменування фактора, друга – важливість даного фактора для ринку кондитерських виробів, третя – вплив на діяльність фірми, четверта – напрямок впливу даного фактора, і п'ятий стовпчик – ступінь важливості даного фактора для діяльності фірми. Дані п'ятого стовпчика таблиць отриманий як добуток другого третього і четвертого.

Демографічні фактори роблять на діяльність підприємства самий глобальний та істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:

 •  доходи населення;
 •  чисельність населення;
 •  сімейна структура населення;
 •  соціальний статус і соціальна захищеність населення.

Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 3.2.

Дані таблиці 3.1 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший позитивний вплив на діяльність фірми роблять доходи, чисельність та сімейна структура населення.

Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються ресурси суспільства.

Таблиця 3.2.

Вплив демографічних факторів на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на фірму

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Доходи населення

3

3

+1

9

Чисельність населення

3

3

+1

9

Сімейна структура населення

3

3

+1

9

Соціальний статус і соціальна захищеність населення

2

2

+1

4

Цілком очевидно, що ці знання є життєво необхідними для компанії, оскільки вона (компанія) саме будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді впливу економічного середовища підприємства слід звернути увагу на наступні фактори:

 •  характер економіки й економічних процесів (у тому числі вплив інфляції і дефляції);
 •  система оподатковування і якість економічного законодавства;
 •  масштаби урядової підтримки окремих галузей;
 •  розміри і темпи зміни розмірів ринку;
 •  інвестиційні процеси;
 •  ставка банківського відсотка;
 •  система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін;
 •  вартість землі;
 •  особливості міжнародних економічних відносин.

До основних дестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і нестабільність податкового законодавства, нерозвиненість фондового й інвестиційного ринку, досить високий ступінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення і відсутність розвинутої законодавчої бази у сфері земельних відносин.

Вплив економічних факторів зведено в таблиці 3.3. Як видно з приведеної таблиці, фактори економічного середовища роблять негативно і позитивний вплив на діяльність фірми. При цьому найбільший позитивний вплив мають наступні фактори:

 •  розміри і темпи зміни розмірів ринку;
 •  інвестиційні процеси.

А найбільший негативний вплив становлять фактори:

 •  загальний рівень економічного розвитку;
 •  система оподатковування і якість економічного законодавства;
 •  рівень розвитку конкурентних відносин.

Таблиця 3.3.

Вплив економічного середовища на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Загальний рівень економічного розвитку

3

3

-1

-9

Система оподатковування і якість економічного законодавства

3

3

-1

-9

Рівень розвитку конкурентних відносин

2

3

-1

-6

Розміри і темпи зміни розмірів ринку

3

3

+1

9

Стан фондового ринку

1

1

-1

-1

Інвестиційні процеси

3

1

+1

3

Ставка банківського відсотка

3

1

-1

-3

Система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін

1

1

+1

1

Вартість землі

2

2

-1

-4

У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають одне з ведучих місць. Природно-екологічне середовище характеризується наступними факторами:

 •  природнокліматичні умови;
 •  наявність і доступність сировинної бази;
 •  врахування екологічних чинників.

Аналіз природно-екологічних факторів приведений у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Вплив природно-екологічного середовища на діяльність фірми

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Природнокліматичні умови

3

3

-1

-9

Наявність і доступність сировинної бази

3

1

-1

-3

Врахування екологічних чинників

3

1

-1

-3

З таблиці видно, що природно-екологічне середовище несе в цілому опосередковано негативний вплив на діяльність фірми. З’ясовується даний факт тим, що неврожай цукрових буряків та пшениці призводить до підвищення ціни на цукор та борошно, що в свою чергу вплине на ріст цін на кондитерські вироби.

Вплив науково-технічних факторів виявляється в загальносвітовій тенденції поширення смакових добавок та інших складових в кондитерських виробах. Фактори науково-технічного середовища проаналізовані в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5.

Вплив науково-технічного середовища на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Поява «технологічних проривів»

3

1

+1

3

Скорочення чи продовження життєвого циклу технологій

2

1

+1

2

Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність

2

1

+1

2

Вимоги до кваліфікації кадрів

3

1

+1

3

Науково-технічне середовище впливає на діяльність ЗАТ «Nestle-Світоч», що пояснюється високим рівнем механізації й автоматизації виробництва, що ж стосується ТзОВ «Маневр» то дані фактори майже не здійснюють впливу на підприємство, окрім, можливо, розробка нового комп’ютерного забезпечення.

Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльність компанії особливо в перехідних економіках, якою є економіка України. Вивчення цих факторів повинне зосереджуватися на з'ясуванні того, як уряд і законодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі національної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в наслідок прийняття нових законодавчих актів.

Значний вплив на політичну обстановку на Україні чинять зовнішні політичні фактори, вплив Росії і США. Існуючий розклад політичних сил веде до нестабільної економічної політики і частої зміни урядів. Політико-правове середовище представлене в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

Вплив політико-правового середовища на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Відношення держави до власності

2

2

-1

-4

Політична стабільність у державі

3

3

-1

-9

Характер відносини держави до галузі

3

2

-1

-6

Рівень регулювання і контролю з боку держави

3

3

-1

-9

Митна політика держави

2

1

+1

2

Закони і нормативні акти

3

3

-1

-9

Ефективність правової системи

2

2

-1

-4

Ступінь ретельності дії всіх правових норм

2

1

-1

-2

Аналіз показує, що політико-правове середовище має загальний негативний вплив на діяльність фірми. Серед позитивних факторів слід зазначити деяку лібералізацію митної політики в комплексі з її практичною реалізацією.

Після докладного аналізу впливу всіх факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства їх необхідно звести в єдину таблицю (див. табл. 3.7).

Таблиця 3.7.

Найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори зовнішнього середовища

Позитивний вплив

Ступінь важливо-сті

Негативний вплив

Ступінь важли-вості

Демографічне середовище

1.Доходи населення;

2.Чисельність населення;

3.Сімейна структура населення;

4.Соціальний статус і соціальна захищеність населення

9

9

9

6

Економічне середовище

1.Розміри і темпи зміни розмірів ринку

9

1.Загальний рівень економічного розвитку

2.Система оподатковування і якість економічного законодавства

3.Рівень розвитку конкурентних відносин

-9

-9

-6

Природно-екологічне середовище

1. Природнокліматичні умови

-9

Науково-технічне середовище

1.Поява «технологічних проривів»

3

Політико-правове середовище

1.Політична стабільність у державі

2.Характер відносини держави до галузі

3.Рівень регулювання і контролю з боку держави

4.Закони і нормативні акти

-9

-9

-9

-9

Наступним елементом аналізу маркетингового середовища підприємства є її внутрішнє чи середовище мікросередовище.

Дослідження внутрішнього маркетингового середовища було проведено аналогічно методиці використаної при дослідженні макросередовища.

Клієнтурні ринки:

 •  Ринок проміжних продавців – це організації, що купують кондитерські вироби для наступного перепродажу їх кінцевому споживачу з прибутком для себе.

Таблиця 3.8.

Вплив клієнтського середовища на діяльність фірми

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Співвідношення ступенів залежності:

покупця від продавця;

продавця від покупця

3

3

3

3

+1

-1

9

-9

Обсяг закупівель, здійснюваних покупцем

2

3

+1

6

Рівень інформованості покупця

3

2

+1

6

Вартість «переходу» до іншого продавця

3

3

+1

9

Чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку, якість і розмір його доходів

3

3

-1

-9

Кількість і концентрація покупців

2

3

+1

6

Еластичність попиту

3

2

-1

-6

Рівень доходів цільових груп покупців

2

3

-1

-6

Рівень зворотної інтеграції зі споживачами

3

2

+1

6

Оцінка якості обслуговування

3

3

+1

9

Мотивація покупки

3

2

+1

6

Прихильність споживачів до торгової марки

3

3

+1

9

Присутність товарів, реакція на рекламу і стимулювання збуту

3

1

+1

3

 •  Споживчий ринок – це кінцеві споживачі, що купують кондитерські вироби для особистого споживання.

Найбільший негативний вплив на діяльність компанії чинять наступні фактори:

 •  високий ступінь залежності продавця від покупця;
 •  чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку, якість і розмір його доходів;
 •  еластичність попиту;
 •  рівень доходів цільових груп покупців.

Серед позитивно впливаючих факторів відзначені наступні:

 •  високий ступінь залежності покупця від продавця і висока вартість «переходу» до іншого продавця;
 •  рівень зворотної інтеграції зі споживачами;
 •  прихильність споживачів;
 •  оцінка якості обслуговування споживачами;
 •  рівень інформованості покупця.

Основними конкурентами для ТзОВ «Маневр» в Івано-Франківській області є підприємства, які продають кондитерські вироби таких виробників - „Корона”, яка займає 32% ринку, „Рошен”-5,4% та інші -4,6%.

Загалом в Україні є 28 кондитерських фабрик: Харківська БФ, Харківська КФ, Донецька КФ, Київська КФ, Дніпропетровська КФ, Чернівецька КФ "Буковинка", Чернігівська КФ "Стріла", Чортківська КФ, Луганська КФ, Миколаївська КФ, АТЗТ "Одеса", Полтавська КФ, Рівненська КФ, Тернопільська КФ, Херсонська КФ, Хмельницька КФ, Черкаська БФ, Запорізька КФ, Мукачівська КФ, Івано-Франківська КФ, Луцька КФ, Кременчуцька КФ, Вінницька КФ, Кіровоградська КФ, Житомирська КФ, Маріупольська КФ та Львівська КФ.

У таблиці 3.9. приведений аналіз впливу конкуренції на діяльність компанії.

Таблиця 3.9.

Вплив конкурентного середовища на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Частка ринку, що обслуговується

3

3

+1

9

Імідж, досвід

3

3

+1

9

Фінансовий стан

3

2

+1

6

Наявність і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів

3

3

-1

-9

Здатність до маневру, гнучкість у пристосуванні до змін

3

2

-1

-6

Наявність висококваліфікованих кадрів

3

2

+1

6

Рівень сервісного обслуговування

3

2

+1

6

Види і кількість реклами

3

2

+1

6

Зв'язки з громадськими організаціями

3

2

+1

6

Фінансові цілі

3

2

+1

6

Відношення до ризику

2

2

-1

-4

Системи контролю і стимулювання

2

3

+1

6

Сформовані уявлення про майбутні напрямки розвитку

3

3

-1

-9

Контрактні зобов'язання, що обмежують волю поводження на ринку

2

3

-1

-6

Найбільший негативний вплив на діяльність компанії чинять відсутність і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів, здатність до маневру, гнучкість у пристосуванні до змін, несформовані уявлення про майбутні напрямки розвитку, контрактні зобов'язання, що обмежують волю поводження на ринку.

Серед позитивно впливаючих факторів відзначені - частка ринку, що обслуговується, імідж, досвід, рівень сервісного обслуговування, види і кількість реклами.

Оскільки ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором фірми «Світоч», то і відповідно і є постачальником кондитерської продукції.

Вплив постачальника на діяльність ТзОВ «Маневр» проаналізовано в таблиці 3.10.

Таблиця 3.10.

Вплив поводження постачальника на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Цінова еластичність продукції

3

3

-1

-9

Наявність компаній – постачальників кондитерської продукції

3

3

+1

9

Оцінка витрат конверсії (заміни постачальника)

2

3

-1

-6

Розмір витрат постачальника при зміні покупця

3

2

+1

6

Аналіз таблиці 3.10. дозволяє зробити наступні висновки. Найбільший позитивний вплив на діяльність компанії роблять наступні фактори діяльності постачальника:

 •  Наявність компаній – постачальників кондитерської продукції;
 •  Розмір витрат постачальника при зміні покупця.

Негативно впливають наступні фактори:

 •  Цінова еластичність продукції;
 •  розмір витрат покупця при зміні постачальника.

Зведемо тепер усі фактори впливу мікросередовища підприємства в одну таблицю.

Аналіз проблем і можливостей, вибір альтернатив дає змогу сформулювати ціль маркетингового дослідження: глибше вивчення поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції в Івано-Франківській області.

Таблиця 3.11.

Вплив факторів мікросередовища на діяльність ТзОВ «Маневр»

Фактори зовнішнього середовища

Позитивний вплив

Ступінь важливості

Негативний вплив

Ступінь важливості

Клієнтське середовище

1.Ступінь залежності покупця від продавця

2.Вартість «переходу» до іншого продавця

3.Прихильність споживачів до торгової марки

4.Обсяг закупівель, здійснюваних покупцем

5.Рівень інформованості покупця

6.Рівень зворотної інтеграції зі споживачами

7.Оцінка якості обслуговування споживачами

8.Мотивація покупки

9

9

9

6

6

6

9

6

1.Ступінь залежності продавця від покупця

2.Рівень доходів цільових груп покупців

3.Чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку, якість і розмір його доходів

4.еластичність попиту

-9

-6

-9

-6

Конкурентне середовище

1.Частка ринку

2.Імідж, досвід

3.Фінансовий стан

4.Рівень сервісного обслуговування

5.Види і кількість реклами

6.Наявність висококваліфікованих кадрів

7.Фінансові цілі

8.Системи контролю і стимулювання

9

9

6

6

6

6

6

6

1.Здатність до маневру, гнучкість у пристосуванні до змін

2.Сформовані уявлення про майбутні напрямки розвитку

3.Наявність і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів

4.Контрактні зобов'язання, що обмежують волю поводження на ринку

-6

-9

-9

-6

Середовище постачальників

1.Наявність компаній – постачальників кондитерської продукції

2.Розмір витрат постачальника при зміні покупця

9

6

1.Цінова еластичність продукції

2.Оцінка витрат конверсії (заміни постачальника)

-9

-6

3.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів при купівлі кондитерської продукції

Велика трудомісткість збирання первинних даних потребує ретельної підготовки, тому необхідно скласти план збирання первинної інформації, що містить такі послідовні кроки:

І. Вибір методу дослідження. Найефективнішим та найлегшим методом збору первинної інформації є опитування організації-споживачів. Це метод отримання первинної інформації, у процесі якого вивчаються погляди респондентів, шляхом отримання відповідей на поставлені запитання. Він дає можливість виявити думку респондента з того чи іншого питання, мотивацію. Перевагами опитування є – індивідуальний підхід до кожного респондента, швидкість отримання інформації і можливість отримання додаткової корисної інформації.

ІІ. Принцип формування вибірки. Ефективність маркетингового дослідження прямо залежить від чітко сформованої вибірки респондентів. Адже на підставі відповідей цих людей дослідники робитимуть висновки про ставлення до досліджуваної проблеми всієї генеральної сукупності.

При формуванні вибірки, для проведення маркетингового дослідження ТзОВ «Маневр» генеральною сукупністю будуть всі організації-споживачі кондитерських виробів за останні п’ять років. ТзОВ «Маневр» завжди намагалося підтримувати тісні партнерські стосунки із своїми клієнтами, тому у базах даних підприємства міститься необхідна інформація про всіх його споживачів. Але у зв’язку з тим, що кількість підприємств, що купляли кондитерські вироби за останні п’ять років є достатньо великою, то для формування вибірки буде застосовуватись принцип імовірнісної процедури відбору. Таким чином респондентом стане кожне шосте підприємство у списку генеральної сукупності. У базах даних ТзОВ «Маневр» міститься інформація про 400 підприємств-споживачів, тому обсяг вибірки буде складати близько 70 респондентів.

ІІІ. Знаряддя дослідження. Найпоширенішим знаряддям опитування споживачів є анкета. Вона потребує ретельного розроблення, апробації і усунення виявлених недоліків до початку її широкого застосування. Анкета подана у додатку А. 

ІV. Вибір способу звязку з аудиторією. Для проведення „польових” досліджень ТзОВ «Маневр» найзручнішим способом зв’язку з аудиторією буде особисте опитування, оскільки це найбільш оперативний спосіб збирання інформації.

1) На перше питання 98% респондентів відповіли „так”, тобто саме така кількість опитаних раніше купували кондитерську продукцію фірми ЗАТ «Nestle-Світоч» в ТзОВ «Маневр», отже мають досвід і відповідні знання для подальшого проведення опитування, а 2% опитаних не можуть брати участь в анкетуванні (рис. 3.3).

Рис.3.3. Кількість респондентів, які купували кондитерську продукцію фірми ЗАТ «Nestle-Світоч» в ТзОВ «Маневр»

2) 48% опитаних купували, окрім продукції фірми «Світоч», вироби марки «Корона» та «Рошен» (рис. 3.4.). 52% купують тільки продукцію фірми «Світоч».

Рис.3.4. Кількість респондентів, які купували кондитерську продукцію інших виробників

3) 59% респондентів задоволені якістю придбаної продукції, 41% - частково невдоволенні і зовсім не задоволені якістю придбаної продукції (рис.3.5).

Рис.3.5. Задоволення рівнем якості продукції ТзОВ «Маневр»

4) За співвідношенням показників „ціна-якість” продукцію ТзОВ «Маневр» 21% респондентів вважають високоякісною і дорогою, 25% - високоякісною, що реалізується за доступними цінами, 32% - середньої якості за низькими цінами і 22% респондентів відносить її до низькоякісної, що продається за завищеними цінами (рис.3.6).

Рис.3.6. Характеристика кондитерської продукції ” ТзОВ «Маневр» за співвідношенням показників „ціна-якість”

5) Для організації-споживачів найважливішим при купівлі кондитерських виробів є ціна продукції -36%, на другому місці важливості є смакові атрибути-25%, далі виробник-20% та вміст натуральних складників -19%.

Рис.3.7. Розподіл респондентів за важливістю відповідних факторів при купівлі кондитерських виробів

6) 72% респондентів є постійними клієнтами ТзОВ «Маневр», 20% - не відносять себе до постійних клієнтів і 8% не можуть визначитися із відповіддю (рис.3.8).

Рис.3.8. Кількість постійних клієнтів ТзОВ «Маневр»

7) Лише 19% опитаних без вагань змінили б постачальника при рості цін на кондитерські вироби ТзОВ «Маневр», 53% респондентів не можуть дати конкретну відповідь на це запитання і 34% не згідні змінити постачальника, що свідчить про їх прихильність до продукції фірми „Світоч” (рис.3.9).

Рис.3.9. Кількість організації-споживачів, що змінили б постачальника

при піднятті цін на кондитерські вироби

8) При піднятті цін на кондитерські вироби менше ніж на 5% лише 1% респондентів згідні змінити постачальника, за умов зростання цін на 5-10% – 3% опитаних споживачів перейдуть до конкурентів, при піднятті цін на 11-20% підприємство втратить 8% споживачів, через зростання цін у межах 21-30%, 27% респондентів змінять постачальника, а при зростанні більше 30% – 36%. І 25% опитаних не змінять постачальника за будь-якого зростання рівня цін (рис.3.10).

Рис.3.10. Кількість респондентів, що згідні змінити постачальника

за різних умов зростання ціни

9) На запитання чи задовольняє Вас рівень обслуговування у ТзОВ «Маневр», то 60% респондентів задоволені, 26%-не зовсім задоволені і 14% не задоволені.

Рис.3.11.Розподіл респондентів за рівнем обслуговування у ТзОВ «Маневр»

10) Респонденти при опитуванні висловили ряд побажань, 36%- побажали зниження ціни, 27%-надання знижок для постійних клієнтів, 20%підвищення оперативності дій і 17%- надання кредиту.

Рис.3.12.Розподіл респондентів за побажаннями у співпраці з ТзОВ «Маневр»

Аналізуючи отримані дані, встановлено що продукція, яку продає ТзОВ «Маневр» є досить відомою на ринку, при цьому організації-споживачі, купуючи дану продукцію, закуповують і продукцію конкурентів.

Що стосується рівня якості продукції, то 59% опитаних, були задоволені рівнем якості, 27% не зовсім задоволені, 14% взагалі не задоволені якістю кондитерської продукції. Це говорить, про те, що якість пропонованих кондитерських виробів падає у зв’язку із зміною власника торгівельної марки «Світоч». При цьому 22% опитаних відносять продукцію «Світоч» до низькоякісної, що продається за завищеними цінами. Оскільки ціна є дуже важливою при виборі кондитерських виробів, 36% респондентів так вважають, і 19% респондентів змінили б постачальника кондитерської продукції при піднятті цін (в межах 21-30%, 27% респондентів замінять постачальника, а при зростанні більше 30% – 36%), відповідно слід змінювати чи корегувати цінову діяльність і фірми «Світоч» і ТзОВ «Маневр».

Що стосується обслуговування клієнтів, то майже 40% не зовсім задоволені ним, 20% опитаних бажають підвищення оперативності дій, 27%-надання знижок для постійних клієнтів, 36%- побажали зниження ціни.

Рекомендації, які були внесені для удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр» охоплювали такі пункти:

1. побудова бази даних, яка містила б всю інформацію про конкурентів, товари, ціни, споживачів. Формували б цю базу бухгалтерія, відділ «Nestle-Світоч», торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер;

2.врахування факторів маркетингового середовища при побудові бази даних;

3.дослідження поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції.

ВИСНОВКИ

Вірогідна інформація, що якісно зібрана, дозволяє підприємству набувати конкурентних переваг, знижувати фінансовий ризик та небезпеку, визначати відношення споживача до себе, аналізувати зовнішнє середовище, вдосконалювати стратегію, підвищувати довіру до ринків, отримувати підтримку в рішеннях, оцінювати свою діяльність.

Саме тому функціонування маркетингової інформаційної системи на підприємстві є таким важливим чинником успіху на ринку. Тому в 1 розділі дипломної роботи проаналізовано фактори маркетингового середовища, які впливають на функціонування МІС, складові маркетингової інформаційної системи та детально розглянуто проведення маркетингового дослідження з метою збору необхідної інформації.

В 2 розділі роботи було досліджено ринок кондитерських виробів. Визначено структуру ринку кондитерських виробів в Україні за 2004-2005 рр, сезонність у кондитерській галузі України, означено експорт та імпорт цієї галузі.

Також в цьому розділі проаналізовано господарську діяльність ТзОВ «Маневр», встановлено що основним видом діяльності підприємства є дистрибуційна діяльність. Товариство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів Івано-Франківської області. ТзОВ «Маневр» є дистриб’ютором ЗАТ «Nestle-Світоч» та ЗАТ «Чумак», тобто здійснює збут їх продукції від їх імені, але за власний рахунок. Для реалізації продукції цих виробників керівництвом товариства відкрито мережу магазинів (4 магазини), що забезпечило позитивні результати господарської діяльності ТзОВ «Маневр»,оскільки чистий дохід у 2005 році зріс на 5907 тис.грн. або 18,43% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, витрат на збут на 16,33% та 93,4% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку на 23,64 % у порівнянні з 2006р., в якому чистий дохід зріс на 7477,5 тис.грн. або 19,35% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, витрат на збут на 17,98% та 13,43% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку майже вдвічі. Ці дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.

ТзОВ «Маневр» на ринок Івано-Франківської області просуває майже увесь наявний асортимент продукції ЗАТ «Nestle-Світоч». ТзОВ «Маневр» просуває продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів для цукерок.

Ціни на продукцію ТзОВ «Маневр» формує виходячи із цін виробника та знижок, які він надає, враховуючи норму прибутку, яку підприємство закладає, при цьому норма прибутку є різна. Коли продукцію продають у фірмових магазинах, то надбавка до собівартості товару складає 15%, коли продукцію продають гуртом іншим магазинам, підприємствам, то надбавка до собівартості товару складає 10%. Продаючи продукцію гуртом, ТзОВ «Маневр» своїм клієнтам надає наступні знижки, а саме при придбанні 1тонни і більше продукції – 2%, при продажі за готівку від 5000 до 10000 грн. – 1%, при попередній оплаті від 1000 до 5000 грн. – 1%.

По Україні загалом ЗАТ «Nestle-Світоч» в 2005 році займає 14, 3% ринку, в Івано-Франківській області близько 50% ринку, це завдяки діям ТзОВ «Маневр», який розповсюджує продукцію даної фірми в цій області.

З метою удосконалення маркетингової інформаційної системи, підприємству слід створити базу даних, яка б містила інформацію про ціни, товари, конкурентів, споживачів. Така база даних формувалася б за допомогою інформації, яку б надавали бухгалтерія, відділ «Nestle-Світоч», торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер. Метою створення бази даних полягає в тому, щоб забезпечити виконання ведення договiрної документацiі, облiку, аналiзу, прогнозування, планування та регулювання маркетингової дiяльностi ТзОВ «Маневр». Створена база даних дасть можливість отримання узагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної інформацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.

Удосконалення маркетингової інформаційної системи неможливе без дослідження факторів маркетингового середовища. В 3 розділі було досліджено вплив факторів мікросередовища та сил макросередовища. При аналізі факторів маркетингового середовища підприємства застосували методику складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора маркетингового середовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»). В якості групи експертів виступали співробітники фірми (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії. Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору.

Аналіз проблем і можливостей, вибір альтернатив при аналізі факторів маркетингового середовища дав змогу сформулювати ціль маркетингового дослідження: глибше вивчення поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції в Івано-Франківській області.

Аналізуючи отримані дані маркетингового дослідження, встановлено що продукція, яку продає ТзОВ «Маневр» є досить відомою на ринку, при цьому організації-споживачі, купуючи дану продукцію, закуповують і продукцію конкурентів.

Що стосується рівня якості продукції, то 59% опитаних, були задоволені рівнем якості, 27% не зовсім задоволені, 14% взагалі не задоволені якістю кондитерської продукції. Це говорить, про те, що якість пропонованих кондитерських виробів падає у зв’язку із зміною власника торгівельної марки «Світоч». При цьому 22% опитаних відносять продукцію «Світоч» до низькоякісної, що продається за завищеними цінами. Оскільки ціна є дуже важливою при виборі кондитерських виробів, 36% респондентів так вважають, і 19% респондентів змінили б постачальника кондитерської продукції при піднятті цін (в межах 21-30%, 27% респондентів замінять постачальника, а при зростанні більше 30% – 36%), відповідно слід змінювати чи корегувати цінову діяльність і фірми «Світоч» і ТзОВ «Маневр».

Що стосується обслуговування клієнтів, то майже 40% не зовсім задоволені ним, 20% опитаних бажають підвищення оперативності дій, 27%-надання знижок для постійних клієнтів, 36%- побажали зниження ціни.

Рекомендації, які були внесені для удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр» охоплювали такі пункти:

1. побудова бази даних, яка містила б всю інформацію про конкурентів, товари, ціни, споживачів. Формували б цю базу бухгалтерія, відділ «Nestle-Світоч», торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер;

2.врахування факторів маркетингового середовища при побудові бази даних;

3.дослідження поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 2.  Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
 3.  Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712с.
 4.  Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - М: Форум, 1996.- 100с.
 5.  Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
 6.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.
 7.  Дайан А., Букерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг.— М.: Экономика, 1993.
 8.  Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.
 9.  Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. — М.: Высш. шк., 1995.
 10.  Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. – метод., посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.
 11.  Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
 12.  Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К: КНЕУ, 2001.
 13.  Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
 14.  Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.
 15.  Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
 16.  Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
 17.  Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А. Мороз.- 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно – видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ +” Інститут післядипломної освіти), „Інтелект - Захід” 2002. – 244 с.
 18.  Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.- метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
 19.  Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.
 20.  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. Посібник, 2001.- 296 ст.
 21.  Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.: іл. – Бібліогр.: с. 198-199.
 22.  Ромат Е. В. Реклама. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с.: ил. – (Серия „Краткий курс”).
 23.  Скибінський С.В. Математико-статистичні прийоми аналізу матеріалів соціологічного дослідження. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993. - 26с.
 24.  Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.
 25.  Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.-21с.
 26.  Скибінський С.В. Компонування анкети соціологічного дослідження. Текст лекції.- Львів: ЛТЕІ, 1994.- 20с.
 27.  Старостіна А. О., Черваньов Д. М., Зозульов О. В. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.
 28.  Титоренко Г. А. М. Информационные технологии маркетинга: Учеб. для вузов. . К.: Знання – Прес, 2001.- 335 ст.
 29.  Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 214 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26483. ГОЛОВНОЙ МОЗГ (ENCEPHALON) – высший отдел ЦНС 40 KB
  С дорсальной поверхности располагается ромбовидная ямка дно Iv мозгового желудочка vixii пара ЧМН С вентральной поверхности 2 пирамидальных пути tractus pyramidalis lateralis et medialis соединяют кору ГМ и СМ Впереди трапециевидное тело corpus trapecioideus тройничный нерв подъязычный XII пара каудально перекрещивающиеся пиромидальные пути функции продолговатого мозга : центр сердечнососудистой деятельности и дыхания центр защитных рефлексов рвота понос слезоотделение чихание кашель центр пищеварительной...
26484. Распорядительная документация. Подготовка и оформление приказов 40.5 KB
  Основанием для издания приказа являются: нормативные документы государственных или муниципальных органов; решения совета директоров общих собраний акционеров; производственная необходимость. Подготовка приказа включает следующее: изучения существа вопроса; сбор необходимых сведений; подготовка проекта приказа; согласование проекта; подписание руководителем. Приказы оформляются на общем бланке предприятия или на бланке приказа. Датой приказа является дата его подписания руководителем.
26485. Справочно-информационная документация. Справка. Виды справок 44 KB
  Справки бывают двух основных видов: справки подтверждающие работу учебу оплату труда место проживания и т. составляемые по запросам граждан; справки по производственным вопросам составляемые по запросу руководства. Справки по запросам граждан работников выдает руководство организации с указанием специальности должности квалификации периода работы и размера заработной платы ст. Справки по запросам граждан работников как правило оформляются на бланках справок формата А5 имеющих адресные данные предприятия и трафаретный...
26486. Современное деловое письмо. Виды и оформление служебного письма 881.5 KB
  Виды и оформление служебного письма.д По содержанию и назначению письма могут быть: инструкционные содержащие указания и разъяснения подведомственным организациям; гарантийные дающие гарантии выполнения какихлибо обязательств оплаты сроков и т.; информационные содержащие полезную для адресата информацию а также просьбы напоминания предложения; рекламные рекламирующие товары и услуги; коммерческие содержащие конкретные предложения по заключению сделок; рекламационные содержащие претензии по качеству товаров или услуг;...
26487. Особенности оформления писем, предаваемых электронной почтой 49 KB
  Особенности оформления писем предаваемых электронной почтой. Напомним вначале что электронным письмом называют документ передаваемый по каналам электронной почты. Адрес в системе электронной почты состоит из имени электронного почтового ящика которое обычно совпадает с регистрационным именем пользователя и домена который описывает место компьютер или локальную систему где этот электронный ящик на ходится. В целом требования к оформлению текста документов посылаемых электронной почтой аналогичны нормам изложенным в главе 3 п.
26488. Основные понятия делопроизводства 51 KB
  Организация работы с документами организация документооборота хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения предприятия. Службой документационного обеспечения управления ДОУ называется структурное подразделение на которое возложены делопроизводственные операции регистрация контроль исполнения хранение использование документов и т. Структурными подразделениями службы ДОУ в зависимости от уровня организации и объема документов являются: управление делами; управление делопроизводством; канцелярия; отдел ДОУ;...
26489. Бланки документов и их оформление 49 KB
  Бланк стандартный лист бумаги на котором заранее воспроизводится информация об организации авторе от имени которого издается документ. Для организации ее структурного подразделения должностного лица устанавливают следующие виды бланков документов: общий бланк; бланк письма; бланк конкретного вида документа кроме письма. Реквизиты общего бланка документа: герб для организаций имеющих на это право; эмблема организации при наличии герба не проставляется; наименование вышестоящей организации если она имеется; наименование...
26490. ОТВЕТЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 10 КЛАССА ПРОФИЛЬНОГО КУРСА «ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 34.5 KB
  При адресовании документа должностному лицу инициалы указываются перед фамилией. При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию получателя затем почтовый адрес. При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одна под другой в последовательности соответствующей занимаемой должности. При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
26491. Многокритериальные задачи принятия решения 18.13 KB
  Смысл обоих подходов состоит в том что один из критериев оценки альтернатив переводится в ограничение. В ряде случаев можно использовать отношение двух указанных критериев. Третий подход к синтезу критериев стоимости и эффективности приводит к построению паретовского множества. Парето развивая исследования эджварда ввел в экономику понятия оптимальности для случая нескольких критериев.