94161

Виды дизайнерской деятельности и формы ее организации. Междисциплинарные связи дизайна. Что должен знать дизайнер, приступая к проектированию

Доклад

Культурология и искусствоведение

Междисциплинарные связи дизайна. Что должен знать дизайнер приступая к проектированию Графический дизайнреклама и проектирование упаковки айдентика серийная полигая продукция визуальные коммуникации указатели ориентиры. Промышленный дизайнпроектирование транспортных средств приборы и инструменты электроника посуда химия ювилир.

Русский

2015-09-09

24.6 KB

0 чел.

Виды дизайнерской деятельности и формы ее организации. Междисциплинарные связи дизайна. Что должен знать дизайнер, приступая к проектированию

Графический дизайн(реклама и проектирование упаковки), айдентика, серийная полиг-ая продукция, визуальные коммуникации (указатели, ориентиры). Промышленный дизайн(проектирование транспортных средств, приборы и инструменты, электроника, посуда, химия, ювилир. ) Архитектурный д. (проектирование массовых желищ, общественные, мосты, телебашни) Арт д. (функция-эстетическая, штучные изделия, декор, скульпт. , жив. ). Ландшафтный д. (создание и реабилитация ланшафтов). Средовой д. (интерьеры, городская среда).

Новизна предлагаемого исследования состоит в анализе междисциплинарных связей диз. как феномена культуры в условиях индустриального общества. Междисциплинарные связи диз. строятся на основе мышления дизайнера, включающего в себя совместимость компонентов образности, системности, инновационности. Вместе с историческим развитием дизайна расширяется количество дисциплин, которые необходимо освоить дизайнеру в процессе дизайн-образования. Фундаментом междисциплинарности в дизайне является с креативного и технического начал в мышлении и проектировании, подкрепленная компетенциями в области гуманитарных и прикладных наук, диапазон и направление которых определяются конкретным проектом.

Приступая к проектированию:1концептуальное решение(ознакомление с элементами т. з. , сбор инфы, анализ особенностей, разработка вариантов объёмно-пространст. И цвето-граф. Решения, выбор варианта) 2Эскезирование диз. проекта основных разделов проектируемого объекта( выполнение в цвете и маштабе отдельных зон, планировка) 3 эскизный диз. Проект всего обекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27267. Економічні потреби та їх класифікація. Закон зростання потреб 27.11 KB
  Економічні потреби та їх класифікація. Закон зростання потреб. Кінцевою метою виробництва є задоволення різноманітних потреб людини як особистості споживача і виробника. Виробництво яке працює не з метою задоволення потреб людини чи суспільства тобто заради власне виробництва є безглуздою витратою обмежених ресурсів землі корисних копалин довкілля економічних благ і робочої сили.
27268. Економіка як специфічна сфера людської діяльності та об’єкт наукового пізнання. Основні напрямки розвитку теоретичної економічної науки 20.58 KB
  До духовної сфери діяльності відноситься мистецтво сфера послуг і наука. У Віктора Гюго є таке висловлювання: Наука безперервно рухається вперед перекреслюючи саму себе. Наука є складовою частиною духовної культури людства.Отже наука виступає як: специфічна форма суспільної свідомості основою якої є система знань; процес пізнання закономірностей об'єктивного світу; певний вид суспільного розподілу праці; процес виробництва знань і їх використання.
27269. Предмет і функції політичної економії. Роль теоретичної і економічної науки у формуванні сучасного економічного мислення 20.56 KB
  Роль теоретичної і економічної науки у формуванні сучасного економічного мислення. Мислення – це психологічний процес із відкриттям нового знання вирішення проблеми на основі переробки отриманої інформації. Мислення є найбільш загальною і опосередкованою формою психологічного відображення що встановлює зв’язок між пізнаваними об’єктами. Економічне мислення – складова мислення людини взагалі.
27270. Головні методологічні підходи до вивчення економічних явищ і процесів. Загальнонаукові та специфічні методи досліджень економічної дійсності 25.05 KB
  Як метод науки воно означає сукупність або систему прийомів та операцій які застосовуються економістами для збору систематизації та аналізу економічних фактів явищ і процесів. Під індукцією розуміємо виведення принципів законів э аналізу фактів. Метод індукції означає хід думок від аналізу фактів до теорії від часткового до загального. Важливим засобом пізнання економічних процесів і явищ є використання методів аналізу і синтезу.
27271. Закони, принципи і категорії політичної економіки. Етапи пізнання економічної діяльності. Позитивна і нормативна економіка 18.25 KB
  Кожна наука у процесі пізнання об'єктивної реальності займається систематизацією фактів подій процесів щоб виявити певні причини і наслідкові зв'язки між ними та відкрити і сформулювати економічні категорії закони і принципи. Економічні закони відображають внутрішні найсуттєвіші стабільні такі що постійно повторюються причиннонаслідкові взаємозв'язки і взаємозалежності між економічними процесами і явищами. Вони як і закони природи мають об'єктивний характер і виражають причиннопослідовний зв'язок між компонентами явища що...
27272. Процес праці та його основні елементи.Виробництво і праця.Суспільний характер виробництва 19.77 KB
  Процес праці та його основні елементи. Завдяки праці накопичено потенціал продуктивних сил суспільні багатства сформовано сучасну цивілізацію. Прогрес людства неможливий без праці. Отже технічний прояв праці у виробництві відображає її зміст під яким розуміється сукупність трудових функцій працівників.
27273. Економічні ресурси та їх класифікація.Фактори виробництва 17.54 KB
  Обмеженість ресурсів. У певній країні або у масштабі планети обсяги економічних ресурсів природно обмежені.Про обмеженість людських ресурсів у межах планети говорити недоцільно оскільки у світі налічується до 800 млн. Отже обмеженість людських ресурсів і засобів виробництва зумовлена сутністю природою економічної системи.
27274. Економічна система, її структурні елементи та цілі. Типи і еволюція економічних систем 25.31 KB
  їх зміст виявляється у взаємодії людини і природи яка здійснюється у процесі праці виробництва матеріальних і нематеріальних або економічних благ. У такій взаємодії суб'єктом є трудовий колектив сукупний працівник людство а об'єктом природа. Продуктивні сили фактори які забезпечують перетворення речовини природи відповідно до потреб людей створюють матеріальні й духовні блага визначають зростання продуктивності суспільної праці завдяки своєму рівню та характеру порізному впливають на еволюцію певних типів форм власності. Вона...
27275. Власність та її місце в економічній системі. Система відносин власності 88.24 KB
  Система відносин власності. Місце власності в економічній системі Спочатку власність розглядалась як відношення людини до речі тобто як фізична наявність цієї речі у людини і можливість її використання. Це стосується і власності. Інакше кажучи соціальноекономічна сутність власності розкривається і реалізується не в системі зв'язків людина річ а в площині взаємодії людина людина з приводу привласнення об'єктів власності.