94235

Экономика картофелепродуктового подкомплекса агропромышленного комплекса

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Картофелепродуктовый подкомплекс — это структурное звено агропромышленного комплекса, включающее совокупность экономически взаимосвязанных отраслей и производств, объединенных единой стратегической задачей: достижение максимальной эффективности этих структур при условии полного удовлетворения внутреннего рынка высококачественным картофелем...

Русский

2015-09-10

19.45 KB

0 чел.

Экономика картофелепродуктового подкомплекса агропромышленного комплекса.

Картофелепродуктовый подкомплекс — это структурное звено агропромышленного комплекса, включающее совокупность экономически взаимосвязанных отраслей и производств, объединенных единой стратегической задачей: достижение максимальной эффективности этих структур при условии полного удовлетворения внутреннего рынка высококачественным картофелем, продуктами его переработки и реализации конкурентоспособной продукции на внешнем рынке.

Функционально–отраслевая структура картофелепродуктового подкомплекса включает в себя следующие сферы:

1 сфера — отрасли, производящие средства производства для всех звеньев картофелепродуктового подкомплекса (производство специализированной техники, удобрений, средств защиты растений и т.д.);

2 сфера — отрасль картофелеводства, т.е. хозяйства, занятые производством и частичной реализацией картофеля (сельхозкооперативы и госхозы, личные подсобные, фермерские и другие хозяйства);

3 сфера — организации, обеспечивающие доведение продукции до конечного потребителя (заготовка, переработка, хранение и реализация).

Для обеспечения нормального функционирования всех сфер картофелепродуктового подкомплекса существуют подразделения инфраструктуры, обеспечивающие создание оптимальных условий и выполнение многочисленных функций обслуживания всего процесса воспроизводства. Сюда входят: связь, организации материально-технического снабжения, инженерного обслуживания, складского, холодильного хозяйства, информационно-консультационные службы, научное обеспечение и т.д

В зависимости от выполняемых функций в системе картофельного хозяйства выделяют общую, или межотраслевую, и внутриотраслевую инфраструктуры. Первая включает отрасли, обслуживающие все сферы подкомплекса: дорожно-транспортная система, связь, материально-техническое снабжение, электрификация и др. Внутриотраслевая инфраструктура обслуживает и создает оптимальные условия для развития отдельных сфер картофельного подкомплекса. Например, в картофелеводстве — сортсемобслуживание, защита растений, агрохимслужба, информационно-консультационная служба и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36640. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 171.1 KB
  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. При цьому необхідно врахувати те що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Тому вирішувати її традиційними методами тобто лише шляхом контролю якості готової продукції практично не можливо.
36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.
36643. Процесуальне право 1022 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
36644. Фінансовий аналіз, короткий конспект лекцій 469 KB
  Перехід до ринкової економіки юридичне визначення діяльності підприємства в умовах різних форм власності викликає необхідність високої компетенції в бізнесі. Для того щоб зберегти ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будьякому виробникові можливо лише за умови прийняття адекватних ситуації ефективних управлінських рішень а для обґрунтованості цих рішень виробник має володіти обєктивною інформацією про фінансовий стан підприємства мати оцінку фінансових результатів його діяльності. Отже досягнення стабільного фінансового стану...
36645. Українська літературна мова 583 KB
  Функції мови. Функції мови. Лексичні норми сучасної української мови в професійному мовленні. Лексичне значення мови.
36646. Платіжні системи України 439 KB
  Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невідємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар послугу або фінансовий актив є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів які служать для переказу грошових коштів між субєктами господарювання для розрахунку за платіжними зобовязаннями що виникають між ними. Такі системи можна класифікувати за різними характеристиками та ознаками. Виходячи з того яку...
36647. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 320.5 KB
  команда POINT точка команда XLINE конструкційна пряма команда LINE відрізок команда ARC дуга команда PLINE полілінія команда MLINE млінія команда CIRCLE коло команда ELLIPS еліпс команда POLYGON багатокутник команда RECTANG прямокутник команда SPLINE сплайн команда ВHATCH штриховка замкненого контуру команда MTEXT мультитекст. команда _END OF кінцева крапка команда _MID OF середина команда _INT OF перетин команда _APPINT OF уявний перетин команда _CEN OF...
36648. Предмет конституційного права 303 KB
  Предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини які виникають і діють у процесі здійснення влади. Конституційні норми закріплюють устрій України як незалежної держави яка цілком самостійно вирішує всі справи як всередині країни так і за її межами. Таким чином конституційне право України є одним із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній економічній і соціальнокультурній сферах його життєдіяльності.