94241

Рентабельность: сущность, виды, методы определения, факторы и пути повышения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и инвестиционных проектов; показатели, характеризующие рентабельность производственных фондов; показатели, характеризующие доходность вложений в капитал организации.

Русский

2015-09-10

20.5 KB

0 чел.

Рентабельность: сущность, виды, методы определения, факторы и пути повышения.

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и инвестиционных проектов;

2) показатели, характеризующие рентабельность производственных фондов;

3) показатели, характеризующие доходность вложений в капитал организации.

Показатели первой группы дают представление об эффективности производства и доходности инвестиционных проектов.

Рентабельность продукции Rпр исчисляется путем отношения прибыли от реализации (Прп) к полной себестоимости продукции (Сп): Rпр = (Ппр / Сп)  100.

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рентабельность (доходность) инвестиционных проектов (Rи) определяется отношением полученной или ожидаемой суммы прибыли от инвестиционной деятельности (Пид) к сумме инвестиционных затрат (ИЗ): Rи = Пид / ИЗ.

 Прибыльность продаж (Rв) рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, работ и услуг (Ппр) на сумму полученной выручки (Врп) от реализации продукции (услуг): Rв = Ппр / Врп.

Характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж.

Показатели второй группы дают представление об окупаемости прибылью расходов на приобретение и использование производственных фондов.

Rф = ЧП / (ОПФ + ОС)  100,

где Rф –– рентабельность фондов; ЧП –– чистая прибыль; ОПФ –– среднегодовая стоимость основных производственных фондов; ОС – стоимость оборотных средств.

Показатели третьей группы дают представление об эффективности затрат инвестиций на приобретение имущества.

Рентабельность собственного капитала (Rк) определяется отношением чистой прибыли (ЧП) к величине собственного капитала (СК): Rк = ЧП / СК  100.

Рентабельность сельскохозяйственного производства характеризуют также валовой доход и чистый доход.

Валовой доход (ВД) – это разность между стоимостью продукции и материальными затратами на ее производство: ВД = ВП – МЗ.

Чистый доход (ЧД) – это разность между стоимостью сельхозпродукции и всеми затратами на ее производство: ЧД = ВП – ПЗ или ЧД = ВД – ОТ.

где ВП – стоимость валовой продукции; ПЗ- затраты на производство продукции; ОТ- затраты на оплату труда.

Основные пути увеличения прибыли и рентабельности предприятий:

- увеличение выпуска продукции;

- улучшение качества продукции;

- продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду;

- снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;

- диверсификация производства;

- расширение рынка продаж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22645. Магнітні властивості речовини. Пара-, діа- , феромагнетики 304 KB
  Якщо намагнічування припиняється і при забиранні заліза від магніту то воно називається тимчасовим намагніченням. Ця величина називається вектором намагнічення . Якщо довести намагнічення до насичення точка 1 на мал. 2 і потім зменшувати напруженість магнітного поля то намагнічення випливає не первісної кривої 01 а змінюється відповідно до кривої 1 2.
22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розв’язок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n – показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розв’язок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.
22648. Предмет, структура і функції етики як науки 90 KB
  Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Рання грецька філософія надала поняттю «етика» термінологічний сенс, позначивши ним «природу», «натуру», «сталий характер»
22649. Електромагнітні потенціали. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Запізнювальні та випереджуючі потенціали 82.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Розв’яжемо хвильові рівняння ; для потенціалів за допомогою функції Гріна. Шукаємо розв`язки у вигляді ; Рівняння для G: ; тоді ; . Домножимо рівняння на та .
22650. Випромінення електромагнітних хвиль. Електричне дипольне випромінення 156 KB
  З останньої формули випливає що найбільша енергія випромінюється в площині перпендикулярній до напрямку коливань диполя . У напрямку коливань диполя електричні хвилі не випромін. Інтенсивність випромінювання пропорційна частоті коливань диполя в четвертому степені і квадрату амплітуди коливань.
22651. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона 102 KB
  поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням . Позначимо: і – для падаючої хвилі і – для розсіяної.
22652. Рівняння Максвела в чотиривимірній формі 144.5 KB
  Рівняння електродинаміки повинні бути однаковими в усіх інерціальних системах відліку і тому їх можна записати через 4вектори. Запишемо рівняння Максвела: ; ; ; . Скористаємося також рівнянням неперервності: ; де – чотири вектор координати; – 4вектор густини струму. Рівняння Максвела перетворюються на рівняння для потенціалів за умови калібровки Лоренца: .
22653. Фотони, квантування електромагнітного поля. Фотони 114.5 KB
  Якщо розглядати поля в обмеженому об`ємі то можна розкласти в ряд Фур`є накладаючи умови періодичності на біжучі плоскі хвилі з урахуванням того що дійсне : і хвильове рівняння перетвориться на рівняння для гармонічного осцилятора: Повна енергія електромагнітного поля в об`ємі : Якщо перейти від комплексних до дійсних т.; То вираз для енергії набуває вигляду Оскільки а отже то можна розкласти ці вектори на два компоненти в площині перпендикулярній: це система гармонічних осциляторів нормальні координати....