94241

Рентабельность: сущность, виды, методы определения, факторы и пути повышения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и инвестиционных проектов; показатели, характеризующие рентабельность производственных фондов; показатели, характеризующие доходность вложений в капитал организации.

Русский

2015-09-10

20.5 KB

0 чел.

Рентабельность: сущность, виды, методы определения, факторы и пути повышения.

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и инвестиционных проектов;

2) показатели, характеризующие рентабельность производственных фондов;

3) показатели, характеризующие доходность вложений в капитал организации.

Показатели первой группы дают представление об эффективности производства и доходности инвестиционных проектов.

Рентабельность продукции Rпр исчисляется путем отношения прибыли от реализации (Прп) к полной себестоимости продукции (Сп): Rпр = (Ппр / Сп)  100.

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рентабельность (доходность) инвестиционных проектов (Rи) определяется отношением полученной или ожидаемой суммы прибыли от инвестиционной деятельности (Пид) к сумме инвестиционных затрат (ИЗ): Rи = Пид / ИЗ.

 Прибыльность продаж (Rв) рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, работ и услуг (Ппр) на сумму полученной выручки (Врп) от реализации продукции (услуг): Rв = Ппр / Врп.

Характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж.

Показатели второй группы дают представление об окупаемости прибылью расходов на приобретение и использование производственных фондов.

Rф = ЧП / (ОПФ + ОС)  100,

где Rф –– рентабельность фондов; ЧП –– чистая прибыль; ОПФ –– среднегодовая стоимость основных производственных фондов; ОС – стоимость оборотных средств.

Показатели третьей группы дают представление об эффективности затрат инвестиций на приобретение имущества.

Рентабельность собственного капитала (Rк) определяется отношением чистой прибыли (ЧП) к величине собственного капитала (СК): Rк = ЧП / СК  100.

Рентабельность сельскохозяйственного производства характеризуют также валовой доход и чистый доход.

Валовой доход (ВД) – это разность между стоимостью продукции и материальными затратами на ее производство: ВД = ВП – МЗ.

Чистый доход (ЧД) – это разность между стоимостью сельхозпродукции и всеми затратами на ее производство: ЧД = ВП – ПЗ или ЧД = ВД – ОТ.

где ВП – стоимость валовой продукции; ПЗ- затраты на производство продукции; ОТ- затраты на оплату труда.

Основные пути увеличения прибыли и рентабельности предприятий:

- увеличение выпуска продукции;

- улучшение качества продукции;

- продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду;

- снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;

- диверсификация производства;

- расширение рынка продаж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67830. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНИХ І НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РТС. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ РТС 1.82 MB
  В загальному випадку транспортна система складається з складів 12 заготівок, оброблених деталей і зібраних виробів, складів 24 напівфабрикатів, інструментів і технологічного оснащення, а також транспортних засобів їхньої доставки і завантажувально-розвантажувальних пристроїв, що забезпечують...
67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з об’єктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розв’язування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розв’язання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розв’язку деяких модельних задач.
67838. Сутність та завдання кримінального процесу 133.5 KB
  В реальному житті практично кожному випускнику юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами розслідування злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів...