94311

Фильтрационные свойства горных пород и методы их изучения

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Фильтрационные свойства горных пород.свойства, характеризующие проницаемость горных пород, т. е. их способность пропускать через себя (фильтровать) флюиды (жидкости, газы и их смеси) при наличии на пути фильтрации перепада давления. Показатели фильтрационных свойств — коэффициент фильтрации Кф...

Русский

2015-09-11

24.19 KB

11 чел.

Фильтрационные свойства горных пород и методы их изучения.

Фильтрационные свойства горных пород.свойства, характеризующие проницаемость горных пород, т. е. их способность пропускать через себя (фильтровать) флюиды (жидкости, газы и их смеси) при наличии на пути фильтрации перепада давления. Показатели фильтрационных свойств — коэффициент фильтрации Кф (характеризует проницаемость породы для определённого флюида и поэтому зависит от свойств обоих) и коэффициент проницаемости Кп (зависит только от свойств горных пород):

Кф=Kng/n, где g — плотность, а n — динамическая вязкость флюида.

Кф численно равен линейной скорости фильтрации определённого флюида при гидравлическом градиенте, равном единице; измеряется в м/с, на практике — в м/сутки. Кп численно равен объёмному расходу флюида с динамической вязкостью, равной единице, проходящего через единицу площади сечения при единичном перепаде давления на единицу пути фильтрации; измеряется в м2, на практике — в дарси. Кф и Кп определяются на образцах в лаборатории и по данным работы скважин в натурных условиях. Для некоторых типов пород могут быть рассчитаны по эмпирическим формулам.

В 1856 г. на основе опытов фильтрации воды через различные пористые среды, французский исследователь Анри Дарси установил основной закон движения подземных вод, получивший в последствии его имя, или линейного закона фильтрации. Закон Дарси формулируется следующим образом: количество воды Q, просачивающейся через породу в единицу времени, пропорционально величине падения напора при фильтрации ΔН и площади поперечного сечения породы F и обратно пропорционально длине пути фильтрации L, измеряемой по направлению движения воды: Q = k(ΔH/L)F, где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от физических свойств породы и фильтрующейся жидкости. Этот коэффициент получил название коэффициента фильтрации.

Пористость, проницаемость.

Изучение физ мех свойств пород, расчёты коэффициентов фильтрации, определение гранулометрического состава. Лабораторные условия

В полевых условиях – скважина – определяется скорость притока вод в скважину 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36654. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В КОРПОРАЦІЯХ 134 KB
  Статутний капітал Прості акції 6000 Кт рах. Додатковий капітал Прості Акції 2000 В нашому прикладі організаційні витрати амортизуються за пяті років. КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІЙ ЇХ ОЦІНКА Власний капітал корпорації Stocholders Equity формується акціями тобто коштами інвесторів власників в обмін на реалізовані їм акції. При цьому слід розрізняти: 1 Акції дозволені до випуску.
36655. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Теорії економічного розвитку та зростання національної економіки ТЕМА 10 ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1. Теорії економічного розвитку країн що розвиваються 3. Концепція сталого розвитку 1. Два останніх передрікали песимістичний сценарій розвитку суспільства голод та вимирання який поки що не справдився.
36656. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах 68.5 KB
  Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. План Суть та порядок створення товариства. Облік власного капіталу товариства. Порядок розподілу прибутку товариства його облік.
36657. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 74.5 KB
  Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб’єкту права на об’єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
36658. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 85 KB
  ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ План Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів. Облік заробітної плати і зобовязань по заробітній платі. Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів підприємства. Зобовязання це заборгованість підприємства іншим підприємствам організаціям та особам яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.
36659. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Прогнозування розвитку національної економіки 2. Макроекономічне планування розвитку національної економіки 3. Прогнозування розвитку національної економіки В умовах ринкової економіки прогнозування є важливою складовою цілісного механізму управління національною економікою.
36660. Україна у 60-80-ті роки ХХ століття 86.5 KB
  Після завершення Другої світової війни Радянський Союз постав перед проблемою відбудови значною мірою зруйнованої економіки. Особливо постраждала Україна
36661. Основна теорема алгебри 379 KB
  Будь-який многочлен, степінь якого n більше 0 має в комплексній області рівноn коренів, серед котрих можуть бути і рівні між собою. Якщо попарно різні корені многочлена степеняn, то попарно взаємно прості.
36662. Облік товарно-матеріальних запасів. Система обліку та методи оцінки товарно-матеріальних запасів 97 KB
  Товарно-матеріальними запасами вважаються: товари, які були куплені підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації: готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво: різні матеріали, що зберігаються на складі і призначені для переробки в процесі виробництва або для забезпечення виробничого процесу.