94644

METALS

Контрольная

Производство и промышленные технологии

The study of the production and properties of metals is known as metallurgy. The separation between the atoms in metals is small so most metals are dense. That is why metals are malleable can be deformed and bent without fracture and ductile can be drawn into wire.

Английский

2015-09-15

113.4 KB

0 чел.

UNIT 2

METALS

Metals are materials most widely used in industry because of their properties. The study of the production and properties of metals is known as metallurgy.

The separation between the atoms in metals is small, so most metals are dense. The atoms are arranged regularly and can slide over each other. That is why metals are malleable (can be deformed and bent without fracture) and ductile (can be drawn into wire). Metals vary greatly in their properties. For example, lead is soft and can be bent by hand, while iron can only be worked by hammering at red heat.

The regular arrangement of atoms in metals gives them a crystalline structure. Irregular crystals are called grains. The properties of the metals depend on the size, shape, orientation, and composition of these grains. In general, a metal with small grains will be harder and stronger than one with coarse grains.

Heat treatment such as quenching, tempering, or annealing controls the nature of the grains and their size in the metal. Small amounts of other metals (less than 1 per cent) are often added to a pure metal. This is called alloying and it changes the grain structure and properties of metals.

All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and extrusion, but some require hot-working, Metals are subject to metal fatigue and to creep (the slow increase in length under stress) causing deformation and failure. Both effects are taken into account by engineers when designing, for example, airplanes, gas-turbines, and pressure vessels for high-temperature chemical processes. Metals can be worked using machine-tools such as lathe, milling machine, shaper and grinder.

The ways of working a metal depend on its properties. Many metals can be melted and cast in moulds, but special conditions are required for metals that react with air.

Add to your active vocabulary:

propertyвластивість

metallurgyметалургія

separation розділення

dense —щільний

arrangementрозташування

regularlyрегулярно, правильно

to slideковзати

malleableковкий, здатний деформуватися

bentгнути

to fractureламати

ductileеластичний, ковкий

to drawволочити, тягнути

wireдріт

leadсвинець

ironзалізо, чавун 

grainзерно

to dependзалежати

sizeрозмір, величина

shapeформа, формувати

compositionсклад

coarseгрубий, крупний

treatmentобробка

quenchingзакалка

temperingвідпуск після закалки, нормалізація

annealingвідпал, відпуск

rollingпрокатка

to hammerкувати (напр. молотом)

extrusionекструзія

metal fatigueвтома металу

creepповзучість

stressтиск, напруження

failureпошкодження ,порушення

vesselсосуд, котел, судно

latheтокарний верстат

milling machineфрезерний верстат

shaperстрогальний верстат

grinderшліфувальний верстат

to meltплавити, розплавлятися

to cast відливати, лити

mould форма (для виливки)

General understanding:

1. What are metals and what do we call metallurgy?

2. Why are most metals dense?

3. Why are metals malleable?

4. What is malleability?

. What are grains?

. What is alloying?

7. What is crystalline structure?

8. What do the properties of metals depend on?

9. What changes the size of grains in metals?

. What are the main processes of metal forming?

. How are metals worked?

. What is creeping?

Task 2.1. Find the following words and word combinations in the text:

 1.  властивості металів
 2.  відстань між атомами
 3.  правильне положення
 4.  дуже відрізняються за своїми властивостями
 5.  кристалічна структура
 6.  розмір зерен
 7.  форма зерен
 8.  закалка
 9.  відпал
 10.  волочіння
 11.  прокатка
 12.  ковка
 13.  екструзія
 14.  структура і властивості зерна
 15.  гаряча обробка
 16.  втома металу
 17.  повзучість металу
 18.  плавка і виливка в форми
 19.  способи обробки металів

Task 2.2. Complete the following sentences:

 1.  Metals are...
 2.  Metallurgy is...
 3.  Most metals are...
 4.  The regular arrangement of atoms in metals...
 5.  Irregular crystals...
 6.  The properties of the metals depend...
 7.  Metals with small grains will be...
 8.  .... controls the nature of the grains in the metal.
 9.  Alloying is...
 10.  All metals can be formed by...
 11.  Creep is...
 12.  Metals can be worked using...

Task 2.3. Explain in English the meaning of the following words:

 1.  malleability
 2.  crystalline structure
 3.  grains
 4.  heat treatment
 5.  alloying
 6.  creep

Task 2.4. Translate into English:

 1.  Металице щільні матеріали тому, що в металах між атомами мала відстань.
 2.  Метали мають кристалічну структуру із-за правильного положення атомів.
 3.  Чим менші зерна, тим твердіший метал.
 4.  Закалка і відпал змінюють форму і розмір зерен в металах.
 5.  Легування змінює структуру зерен і властивості металів.
 6.  Метал деформується і руйнується із-за втоми і повзучості.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.
64833. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 175.5 KB
  Микола Петрович Трублаїні художник слова який посідає почесне місце серед найвизначніших українських дитячих письменників 30х років минулого століття. Трублаїні плідно працював у пригодницькому жанрі. Трублаїні у якій він осмислює сучасний йому літературний процес основні завдання літератури.
64834. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 549.31 KB
  Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции семинарские и практические занятия лабораторный практикум систему контроля исследовательскую и самостоятельную работу студентов.
64835. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 241.5 KB
  Определить современное понимание и использование технологий профессионального обучения. Категории технология педагогическая технология технология обучения Сегодня в педагогической и психологической литературе часто встречается понятие технология.
64836. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 502.75 KB
  Сущность стили и генезис педагогического общения Сущность и генезис педагогического общения Педагогическое общение специфическая форма общения имеющая свои особенности и в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям присущим общению...
64837. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 482.42 KB
  С учетом понимания деятельности в философии и психологии структуру педагогической деятельности можно представить как единство субъекта и объекта педагогической деятельности, их потребностей, целей, мотивов, методов и средств педагогической деятельности...
64838. Характеристики физических свойств грунтов 163.5 KB
  Такие грунты воспринимают довольно большую статистическую нагрузку, но при динамических нагрузках они теряют свою структуру (в водонасыщенном состоянии) и грунт переходит в суспензию (плывунное состояние).
64839. Устойчивость откосов 130.5 KB
  Причины приводящие к нарушению устойчивости массивов грунта в откосах. Увеличение крутизны откоса подмыв берегов реки Увеличение нагрузки на откос строительство на бровке Обводнение грунтов уменьшение механических характеристик...