94758

Monopolies

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations...

Английский

2015-09-16

23 KB

0 чел.

Monopolies

Pure monopoly is a theoretical market structure where there is only one

seller of a commodity or service, where entry into the industry is closed to potential competitors, and where the seller has complete control over the quan-, tity of goods offered for sale and the price at which goods are sold.

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations in these industries with potential monopoly power.

At the same time, in recent years, many large U.S. corporations, viewed by many as the chief instrument of monopoly, have become vulnerable to new forms of competition. U.S. consumers can buy goods from foreign producers, pjthe case of automobile, they can purchase products made by Honda, Toyota, or Volvo, to name a few. The U.S. Government has tried to minimise the  danger of monopolies through legislation.

Чистая монополия является теоретической рыночной структурой где есть только один

продавец товара или услуги, где вход в промышленность близкий к потенциальным конкурентам, и где продавец имеет полное управление над quan-, tity товаров предлагался для продажи и цена за которых товары проданы.

Монополии могут начать с предоставляющего патента или авторское право, владением высшего умения или таланта, или собственностью на стратегический капитал. Огромный основной инвестиционный необходимый организовывать фирму в некоторых странах - барьер на входе в этих монополистических областях и, таким образом, обеспечивает установленные корпорации в этом производстве с потенциальной монопольной мощностью.

В то же самое время, в течение последних лет, много больших корпораций США, рассмотренный много как главный инструмент монополии, стал уязвимым в новые формы конкуренции. ПОТРЕБИТЕЛИ США могут купить товарам из иностранных производителей, pjthe случая автомобиля, они могут приобрести продукты сделанные Хондой, Тойотой, или Вольво, чтобы называть несколько. США. Правительство попыталось минимизировать опасность монополий через законодательство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56202. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури 52 KB
  Використання їх у навчально виховному процесі є інструментом підвищення мотивації навчання та розвитку мислення учнів що дозволяє зі значно меншими навантаженнями і в короткий термін отримати більш високий рівень засвоєння інформаціі.
56203. Шлях до майстерності 43 KB
  Для підвищення ефективності роботи ШМВ при плануванні враховуються вимоги які впливають на підвищення професійної компетентності молодого спеціаліста: практична спрямованість; конкретність; систематичність та системність...
56204. Впроваджуємо ідеї в життя: прислухаємося, досліджуємо, реалізуємо 504.5 KB
  Жива природа несе багато цінної для життя інформації. Зрозумівши ці істини на рівні підсвідомості дитина таким чином опирається на тисячолітню мудрість предків а володіючи нею буде завжди отримувати позитив від життя.
56205. Проблемы защиты прав правообладателя по договору коммерческой концессии 101.43 KB
  Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые возникают между участниками предпринимательской деятельности, осуществляемой с применением франчайзинга.
56206. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя 58 KB
  І моя задача і задача моєї школи створити комфортні умови навчання при яких учень відчуває свою успішність свою інтелектуальну досконалість що робить продуктивним сам освітній процес. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій...
56207. Шкільна газета як виховний орган шкільного самоврядування 29.5 KB
  Якщо розглядати школу як мікродержаву, то цілком природно, що в ній існують свої засоби масової інформації. І шкільна газета є одним із засобів, яка інформує, стимулює, змушує думати, міркувати, організовує і ін...
56208. Властивості степеня з цілим від’ємним показником 140.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з властивостями степеня з цілим показником; формувати вміння використовувати властивості степеня з цілим показником до перетворення виразів; розвивати вміння аналізувати...
56209. Степінь з натуральним показником 37.5 KB
  Мета: систематизувати знання властивостей степеня з натуральним показником формувати вміння виконувати дії з одночленами навички усних розрахунків; розвивати пам’ять виховувати почуття поваги до предмета.
56210. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини 251.5 KB
  Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини. Матеріальними моделями частини площини є наприклад поверхня столу поверхня віконного скла мармурова плита тощо.4 Позначають площини малими грецькими буквами наприклад – площини α β γ.