94774

Political system of Great Britain. Политическая система Великобритании

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Great Britain is a capitalist state. Political system of the country is a constitute monarchy. According to the constitution the powers of the Queen are limited by Parliament. The organs of the government in the United Kingdom are: the legislature, which consists of the Queen ARE Parliament and the executive...

Английский

2015-09-16

27 KB

0 чел.

Political system of Great Britain.

Great Britain is a capitalist state. Political system of the country is a constitute monarchy. According to the constitution the powers of the Queen are limited by Parliament.

The organs of the government in the United Kingdom are:

1) the legislature, which consists of the Queen ARE Parliament and

2) the executive, which combines:  

a) the Cabinet  

b) and government departments under the controls of ministers.

As a result of long revolutionary process, the Prime Minister is the real head of English government. He is usually the member of House of Commons. The British Parliament consists of two Houses: the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of over 1000 MPs. The Lord Chancellor controls all debates in this House. Historically he sits on a Woolsack. The MPs of this House are not elected.

There are 630 MPs in the House of Commons. They are elected by secret ballot. The speaker controls the debates in this House.

The life of English Parliament is fixed of 5 years and divided into Sessions. The main function of Parliament is to make law. The draft a bill. When the draft has got Cabinet approval it goes to the House of Commons. The bill's progress is very complex and includes the following stages:

   1)  reading in the House of Commons

   2)  detailed examination by the commit

   3)  debuts in the House of Lords and

   4)  the final approval by the Queen

After that a  bill becomes an Act of Parliament voting in both Houses is done by dividing into those in favour of the bill going through one lobby and those against it, going through the opposite lobby. Their names are recorded by clerks. The Lords vote - <Content> or <Not content>. The common - <Age> or <No>.

The Prime Minister forms his Cabinet without consulting Parliament. The Cabinet is the real instrument of Parliament. It controls and runs all nations affairs and carries out the policy of capitalists.

Политическая система Великобритании.

Великобритания - капиталистическое государство(состояние). Политическая система страны - составляющаяся монархия. Согласно конституции полномочия Королевы ограничены Парламентом.

Органы правительства в Великобритании:

1) законодательный орган, который состоит из Королевы - Парламент и

2) исполнитель, который объединяется:  

a) Кабинет  

b) и ведомства под контролем министров.

В результате длинного революционного процесса, Премьер-министр - реальная голова английского правительства. Он - обычно член Палаты общин. Британский Парламент состоит из двух Зданий: Палата лордов и Палата общин. Палата лордов состоит из более чем 1000 членов парламента. Канцлер Бога управляет всеми дебатами в этом Доме. Исторически он сидит на Woolsack. Члены парламента этого Дома не избраны.

Есть 630 членов парламента в Палате общин. Они избраны секретным избирательным бюллетенем. Спикер управляет дебатами в этом Доме.

 Жизнь английского Парламента установлена из 5 лет и разделена на Сессии. Главная функция Парламента должна делать закон. Проект счет(законопроект). Когда проект имеет одобрение Кабинета, это идет к Палате общин. Продвижение(прогресс) счета(законопроекта) очень сложно и включает следующие стадии(сцены):

   1) чтение в Палате общин

   2) детальная экспертиза передающегося(совершающегося)

   3) дебюты в Палате лордов и

   4) заключительное одобрение Королевой

После этого счет(законопроект) становится Актом Парламента, голосующего в обоих Зданиях, сделан, делясь на те в пользу счета(законопроекта), проходящего одно лобби и те против этого, проходя противоположное лобби. Их названия(имена) зарегистрированы клерками. Бог голосует - <Содержание> или <Не содержание>. Обычный - <Возраст> или <No>.

Премьер-министр формирует его Кабинет, не консультируясь с Парламентом. Кабинет - реальный инструмент Парламента. Это управляет и управляет всеми делами наций и выполняет политику(полис) капиталистов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був пов’язаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми – важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об’єкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
47967. Українська мова (за професійним спрямуванням) 544.5 KB
  Усі слова що вживаються в якійсь мові становлять її лексику від грецьк. Слова можуть називати предмети явища ознаки дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад слово росинка є назвою поняття “крапля води†слово пресумний означає â€œдуже сумний†лексичне значення слова роз’яснювати словник визначає як “робити щонебудь ясним зрозумілим; пояснюватиâ€.