94794

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Доклад

Физика

Strength is the force per unit area stress that a material can support without failing. The yield strength is the stress at which a material first deforms plastically. For a metal the yield strength may be less than the fracture strength which is the stress at which it breaks. Many materials have a higher strength in compression than in tension.

Английский

2015-09-16

127.11 KB

1 чел.

UNIT 8

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Density (specific weight) is the amount of mass in a unit volume. It is measured in kilograms per cubic metre. The density of water is 1000 kg/ m3 but most materials have a higher density and sink in water. Aluminium alloys, with typical densities around 2800 kg/ m3 are considerably less dense than steels, which have typical densities around 7800 kg/ m3. Density is important in any application where the material must not be heavy.

Stiffness (rigidity) is a measure of the resistance to deformation such as stretching or bending. The Young modulus is a measure of the resistance to simple stretching or compression. It is the ratio of the applied force per unit area (stress) to the fractional elastic deformation (strain). Stiffness is important when a rigid structure is to be made.

Strength is the force per unit area (stress) that a material can support without failing. The units are the same as those of stiffness, MN/m2, but in this case the deformation is irreversible. The yield strength is the stress at which a material first deforms plastically. For a metal the yield strength may be less than the fracture strength, which is the stress at which it breaks. Many materials have a higher strength in compression than in tension.

Ductility is the ability of a material to deform without breaking. One of the great advantages of metals is their ability to be formed into the shape that is needed, such as car body parts. Materials that are not ductile are brittle. Ductile materials can absorb energy by deformation but brittle materials cannot.

Toughness is the resistance of a material to breaking when there is a crack in it. For a material of given toughness, the stress at which it will fail is inversely proportional to the square root of the size of the largest defect present. Toughness is different from strength: the toughest steels, for example, are different from the ones with highest tensile strength. Brittle materials have low toughness: glass can be broken along a chosen line by first scratching it with a diamond. Composites can be designed to have considerably greater toughness than their constituent materials. The example of a very tough composite is fiberglass that is very flexible and strong.

Creep resistance is the resistance to a gradual permanent change of shape, and it becomes especially important at higher temperatures. A successful research has been made in materials for machine parts that operate at high temperatures and under high tensile forces without gradually extending, for example the parts of plane engines.

Vocabulary

ability здатність

absorb поглинати

amount кількість

application застосування

brittle крихкий

car body кузов автомобіля

constituentкомпонент

crackтріщина

creep resistanceстійкість до повзучості

definitionвизначенння

densityгустина

ductilityковкість, еластичність

failure пошкодження

gradualпоступовий

permanent постійний

rigid жорсткий

to sink тонути

square root квадратний корінь

stiffness жорсткість

strain навантаження, напруження

strength міцність

stress тиск,напруження

tensile strengthміцність на розрив

toughness стійкість, міцність

yield strength міцність плиності

Young modulusмодуль Юнга 

General understanding:

 1.  What is the density of a material?
 2.  What are the units of density? Where low density is needed?
 3.  What are the densities of water, aluminium and steel?
 4.  A measure of what properties is stiffness? When stiffness is important?
 5.  What is Young modulus?
 6.  What is strength?
 7.  What is yield strength? Why fracture strength is always greater than yield strength?
 8.  What is ductility? Give the examples of ductile materials. Give the examples of brittle materials.
 9.  What is toughness?
 10.  What properties of steel are necessary for the manufacturing of: a) springs, b) car body parts, c) bolts and nuts, d) cutting tools?
 11.  Where is aluminium mostly used because of its light weight?

Task 9.1. Find the following words and word combinations in the text:

 1.  кількість маси в одиниці об'єму
 2.  кілограм на кубічний метр
 3.  міра опору деформації
 4.  відношенння прикладеної сили на одиницю площі до часткової пружної деформації
 5.  жорстка конструкція
 6.  міцність на стиск
 7.  здатність матеріала деформуватися не руйнуючись
 8.  поглинати енергію шляхом деформації
 9.  обернено пропорційно квадрату розміру дефекта
 10.  поступова зміна форми
 11.  підвищення температури
 12.  високі розтягуючі зусилля

Task 3.4. Translate into English the following:

 1.  Густина вимірюється в кілограмах на кубічний метр.
 2.  Більшість матеріалів мають більш високу густину, ніж вода і тонуть в воді.
 3.  Густина матеріала дуже важлива, особливо в авіації.
 4.  Модуль Юнга - відношення прикладеної сили до пружної деформації данного матеріала.
 5.  Чим більш жорсткий метал, тим менш він деформується під навантаженням.
 6.  Коли метал розтягують, він спочатку тече, тобто пластично деформується.
 7.  Свинець, мідь, алюміній і золотосамі ковкі метали.
 8.  Опір повзучості є дуже важливою властивістю матеріалів, які використовуються в авіаційних моторах.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3858. Информационные возможности непрерывного канала связи 1.01 MB
  Дайте определение понятию «Информационные возможности» каналов связи на физическом уровне. Изобразите модель передачи информации по каналу с помехами с описанием количественных характеристик. Под информационными возможностями канала будем понимат...
3859. Експлуатація повітряних суден 726 KB
  Експлуатація повітряних суден. На методологічній основі вивчення авіаційної техніки як об'єкту експлуатації, конструктивно-експлуатаційних властивостей і показників повітряних суден, розглянуті структура та зміст системи технічної експлуатації повітряних суден, її організаційні аспекти, а також характеристика програми та основних стратегій технічного обслуговування і ремонту АТ.
3860. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС 62.61 KB
  Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС Завдання На північній АЕС сталася аварія з викидом шкідливих радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Промисловий об’єкт розташований на відстані Rвід АЕС, може попасти в зону радіац...
3861. Фрейми. Інтерактивні Web-сторінки 33.5 KB
  Фрейми. Інтерактивні Web-сторінки Мета роботи - після виконання роботи студент повинен знати: базові команди мови HTML з реалізації фреймів основи мови HTML зі створення форм базові команди мови HTML із реалізації меню принципи створення інтеракт...
3862. Философия как дисциплина научного познания. Генезис философии 470 KB
  Генезис философии. Нужно отметить, что генезис является проблемой для самой философии, развиваясь, она постоянно сталкивается с проблемой собственного возникновения, ибо, только решив ее, философия сможет в полной мере осознать свою сущность. Сущест...
3863. Контрольна робота. Механіка матеріальної точки 86.01 KB
  Механіка матеріальної точки За заданими рівняннями руху х=х(t), у=у(y) (та z=z(t) для 2 рівня складності) матеріальної точки масою т =1кг встановити: Рівняння та вид траєкторії точки побудувати графік. Вектори переміщення, середньої швидкості та їх...
3864. Управляющие операторы или принятие решений в VB6 428.5 KB
  Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...
3865. Основні поняття та закони хімії. Конспект лекцій 3.89 MB
  ВСТУП Без знання основ хімії неможливе успішне вивчення технічних і технологічних дисциплін. Метою курсу є оволодіння студентами знань, необхідних їм для розуміння хімічних та технологічних явищ, які лежать в основі перетворень процесів зварювання...
3866. Работа с листом. Выделение объектов 3.16 MB
  Работа с листом. Выделение объектов Ячейка, блок ячеек, строка, диапазон строк, столбец, диапазон столбцов, лист, книга - это основные объекты, с которыми работает пользователь Excel. Принцип робот с объектами одинаков для всех программ Windows: на...