94796

METALWORKING AND METAL PROPERTIES

Доклад

Производство и промышленные технологии

Hot-working hot-rolling or hot-forging eliminates porosity directionality and segregation that are usually present in metals. During the forging of a bar the grains of the metal become greatly elongated in the direction of flow. As a result the toughness of the metal is greatly improved in this direction and weakened in directions...

Английский

2015-09-16

105.96 KB

0 чел.

UNIT 6

METALWORKING AND METAL PROPERTIES

An important feature of hot working is that it provides the improvement of mechanical properties of metals. Hot-working (hot-rolling or hot-forging) eliminates porosity, directionality, and segregation that are usually present in metals. Hot-worked products have better ductility and toughness than the unworked casting. During the forging of a bar, the grains of the metal become greatly elongated in the direction of flow. As a result, the toughness of the metal is greatly improved in this direction and weakened in directions transverse to the flow. Good forging makes the flow lines in the finished part oriented so as to lie in the direction of maximum stress when the part is placed in service.

The ability of a metal to resist thinning and fracture during cold-working operations plays an important role in alloy selection. In operations that involve stretching, the best alloys are those which grow stronger with strain (are strain hardening) —for example, the copper-zinc alloy, brass, used for cartridges and the aluminum-magnesium alloys in beverage cans, which exhibit greater strain hardening.

Fracture of the workpiece during forming can result from inner flaws in the metal. These flaws often consist of nonmetallic inclusions such as oxides or sulfides that are trapped in the metal during refining. Such inclusions can be avoided by proper manufacturing procedures.

The ability of different metals to undergo strain varies. The change of the shape after one forming operation is often limited by the tensile ductility of the metal. Metals such as copper and aluminum are more ductile in such operations than other metals.

Vocabulary

feature риса, особливість

to provide запезпечувати

improvementпокращення

propertyвластивість

eliminate—виключати, ліквідувати

porosityпористіdirectionalнаправлений

to segregateрозділяти 

casting—виливок

elongatedподовжений

to weakenпослаблювати

transverseпоперечний

flow—потік, плин

finishedвідділений

thinningвитончення 

fracture  —руйнування

strain hardeningдеформаційне зміцнення

brassлатунь

beverageнапій

canконцервна банка

to exhibitпроявляти

innerвнутрішній

flawsнедолік, дефекти кристалічної гратки

inclusionвключення

trappedузв'язнений

refining—очищення 

to avoid—уникати, ухилятися

to undergo—піддаватися

tensile ductilityпластичність при розтязі

General understanding:

1. What process improves the mechanical properties of metals?

. What new properties have hot-worked products?

. How does the forging of a bar affect the grains of the metal? What is the result of this?

. How are the flow lines in the forged metal oriented and how does it affect the strength of the forged part?

. What are the best strain-hardening alloys? Where can we use them?

. What are the inner flaws in the metal?

. Can a metal fracture because of the inner flaw?

. What limits the change of the shape during forming operations?

Task 1.1. Find the following in the text:

1.важлива особливість гарячої обробки

.покращення механічних властивостей металу

.неороблена виливка

.направлення максимального напруження

. здатність чинити опір витонченню і руйнуванню

.проявляти велике деформаційне зміцнення

.руйнування деталі при штампуванні

.внутрішні дефекти в металі

.неметалічні включення

. здатність металів піддаватися деформації

.обмежується пластичністю металу при розтязі

Task 1.2. Translate into English:

  1.  Гаряча обробка металу покращує його механічні властивості і усуває пористість і внутрішні дефекти.
  2.  Подовження зерен в напрямку плинності при куванні значно покращує міцність металу в цьому напрямку і зменшує його міцність при поперечному.
  3.  Хороше прокування орієнтує лінії плинності в напрямку максимального напруження.
  4.  Деформаційне зміцнення металу при холодній обробці дуже важливе для одержання металів з покращеними властивостями.
  5.  Внутрішні дефекти металу - це неметалічні включення типу окислів чи сульфідів.
  6.  Зміна форми при штампуванні металічних деталей  обмежується пластичністю металу при розтязі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25047. Историческая типология рассматривает три основных типа культуры 35 KB
  Доиндустриальная культура: общество с аграрной экономикой и патриархальной традиционной культурой. Древнейшая доиндустриальная культура бесписьменна. Индустриальная культура характеризуется ускоряющимся ростом промышленного производства увеличением городского населения формированием и развитием национальных культур. Постиндустриальная культура получила несколько названий: сверхиндустриальная цивилизация О.
25048. Вербальное общение (знаковое) 34.5 KB
  В любом тексте письменном или устном реализуется система языка. Существует несколько видов речевой деятельности: говорение использование языка для того чтобы чтото сообщить; слушание восприятие содержания звучащей речи; письмо фиксация содержания речи на бумаге; чтение восприятие зафиксированной на бумаге информации. C точки зрения формы существования языка общение делится на устное и письменное а с точки зрения количества участников на межличностное и массовое. С точки зрения социального и культурного статуса...
25049. Соціокультурні світи 34 KB
  Будьякий соціокультурний світ відрізняється не тільки своєрідністю культури але й звичаями життя у ньому. Соціокультурні світи можуть бути замкнуті у сферу якоїнебудь окремої етнічної культури наприклад світ Стародавнього Єгипту чи світ інків. Але на відміну від національних культур вони не обов`язково виникають на основі етнічної спільності і можуть охоплювати різні народи і країни наприклад світ європейського середньовіччя світ арабської культури.
25050. Вихідним моментом інформаційно-семіотичного підходу до культури 58.5 KB
  І такими видами смислів виступають знання цінності і регулятиви. Відповідно цьому знання те що дається пізнанням цінності те що встановлюється за допомогою оцінки і регулятиви те чим регулюються дії представляють собою три основних види смислів. Знання когнітивний смисл лат cognitio знання пізнання це інформація про властивості об'єкту. Невірне помилкове твердження це також знання тільки недостовірні якщо враховувати що у знаннях є елемент суб'єктивності і що істинність їх відносна; Таким чином знання важлива...
25051. Мир культуры во всем его разнообразии и богатстве творится человеком 36.5 KB
  Как человек творит культуру так и культура формирует человека обусловливает цели и смысл его бытия развивает его собственную сущность. Существенными определяющими ведущими для человека в целом являются не биологические а общественные закономерности его развития 191. Анализируя соотношение человека и культуры исследователи отмечают его многоаспектный характер. Духовность человека это богатство мыслей сила чувств и убеждений.
25052. Желчнокаменная болезнь 1.23 MB
  Желчнокаменная болезнь (камни в желчном пузыре) известна с глубокой древности. Упоминания о ней встречаются в трудах врачей эпохи Возрождения. Развитие анатомии в ХVI-ХVII веках способствовало изучению заболеваний печени и желчного пузыря.
25053. Методи й принципи культурології 32 KB
  Він становить епістемологію культури епістемологіяце теорія пізнання представлену загальною системою методологічних підходів принципів і методів пізнання систематизації й аналізу світових культурних процесів: Діахронний виклад явищ фактів і подій світової та вітчизняної культури у хронологічній послідовності. Археологічний вивчення загального стану розвитку культури минулих поколінь на підставі матеріальних знахідок. Психологічний вивчення субєктивних механізмів функціонування культури індивідуальних якостей людини та...
25054. Створення контркультури 38 KB
  Поняття контркультура з'явилось в західній літературі у 1960 р. Контркультура об'єднує концепції які утворюють еклектичну суміш з різних понять екзистенціалізму фрейдизму вульгаризованого марксизму руссоїзму анархізму цинізму східної філософії та релігії. Контркультура протиставляла себе тим що ставила на перше місце чуттєвоемоційне переживання буття що знаходиться за рамками умогляднологічних методів пізнання. Контркультура як правило не просто має парадигму відмінну від парадигми домінуючої культури а й явно протиставляє...