95127

Розробка пропозицій з удосконалення організації та методики обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками в системі управління ТДВ «Трембіта»

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями важливими складовими якої є облік та контроль розрахунків а саме дебіторської заборгованості за товари роботи послуги. Низька платоспроможність останніх викликає ріст значних обсягів дебіторської заборгованості яка в свою чергу веде...

Украинкский

2015-09-20

260 KB

15 чел.

73

ВСТУП

Сучасний етап розвитку розвитку економіки України характеризується рядом чинників, які зумовлюють прискорення інфляційних процесів, погіршення платіжної дисципліни, зростання заборгованості підприємств і негативно впливають на рівень управління розрахунками суб’єктів підприємницької діяльності. Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями, важливими складовими якої є облік та контроль розрахунків, а саме дебіторської заборгованості за товари роботи послуги.

Необхідність реформування бухгалтерського обліку і аудиту операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств сфери послуг обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:

 1.  формування ринкової економіки, наслідком чого є докорінна зміна функціональної ролі облікової та контрольно-аналітичної складових в системі управління фінансово-господарської діяльністю суб’єктів господарювання;
 2.  необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної економіки.

Розпочате в Україні реформування бухгалтерського обліку призвело до позитивних зрушень у вітчизняній економіці, які стосуються, перш за все, перегляду концептуальних засад обліку і контролю діяльності суб’єктів ринку. Формування ринкового механізму змінює характер облікових та контрольно- аналітичних процедур, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні економічні відносини суб’єктів економіки. В зону інтересів потрапляють вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємозв’язки суб’єктів господарської  діяльності.

За таких умов надзвичайно підвищується роль обліку та аудиту як основних взаємопов’язаних складових інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Результати дослідження нормативно-правової бази, теоретичних та практичних аспектів обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємств виробничої сфери свідчить, що дана проблема перебуває у зоні постійної уваги як законотворчих органів, так і відповідних міністерств і відомств. Розгляду окремих питань присвячено праці відомих вчених і провідних фахівців з обліку та аудиту. Разом з тим, можна стверджувати, що до цього часу повною мірою не реалізовано комплексний підхід до створення ефективної інформаційної системи управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств виробничої сфери на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Отже, актуальність теми дипломної роботи обумовлено відсутністю комплексних підходів до організації і методики обліку та аудиту в інформаційній системі управління розрахунків з покупцями і замовниками, що є однією з причин неефективного використання монетарних активів підприємств в умовах розвитку ринкових економічних відносин в Україні.

Метою дипломної роботи є розробка пропозицій з удосконалення організації та методики обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками в системі управління підприємством.

Для досягнення визначеної мети дипломного дослідження передбачається вирішення наступних завдань:

 1.  дослідження теоретичних аспектів обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємств в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;
 2.  аналіз нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємства;
 3.  дослідження організаційно-методичних аспектів аудиту розрахунків з покупцями і замовниками досліджуваного підприємства;
 4.  розробка пропозицій щодо організації та методики обліку і аудиту в інформаційній системі управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств.

Предметом дипломного дослідження є організація і методика обліку та аудиту в інформаційній системі управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств в сучасних умовах господарювання.

При виконанні дипломної роботи застосовано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Особливого значення у вирішенні поставлених питань набули такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання. Спеціальні методи ( групування, порівняння, балансовий метод, метод коефіцієнтів тощо) застосовувались переважно в дослідженні стану обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками, обґрунтуванні розроблених пропозицій щодо удосконалення організації та методики обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємств.

Науковою основою для проведення дослідження стали праці українських вчених-економістів з обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками: М.Д. Білика, Т.С. Білокудрі, Ф.Ф. Бутинця  та інших.

Основною нормативно-правовою базою роботи є Закони України, Укази Президента та постанови Верховної Ради України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту та Господарський кодекс України.

Щодо практичного значення одержаних в процесі досліджень даної теми організації розрахунків, то їх можна застосувати  в практичній діяльності ТДВ «Трембіта».

Дипломну роботу виконано на матеріалах ТДВ «Трембіта», Чернівці. Період дослідження 2012-2014 роки.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

1.1. Економічний зміст, сутність розрахунків з покупцями  і замовниками

В  умовах економічної  кризи  часто  виникають  ситуації,  коли  з  певних  причин  підприємство  не  може  стягнути  борги  зі  своїх  контрагентів.  Низька платоспроможність  останніх  викликає  ріст  значних  обсягів дебіторської  заборгованості,  яка,  в  свою  чергу,  веде  до  погіршення  фінансового  стану  підприємства,  позбавляє  його  інвестиційної привабливості,  а  інколи  призводить  до  банкрутства.  Тому,  проблема ефективного  управління  дебіторською  заборгованістю  виходить  на  перший  план.  При  цьому  необхідним  етапом  розроблення  стратегії управління  дебіторською  заборгованістю  є  дослідження  сутності  такого  поняття  як  «дебіторська  заборгованість»,  виявлення  його  особливостей та закономірностей з метою використання набутих знань  при розробці стратегії та прийнятті управлінських рішень.

Теоретичним  підґрунтям  для  розгляду  сутності  поняття  «дебіторська  заборгованість»  є  розкриття  сутності  таких  категорій  як:  «борг»,  «заборгованість»,  «дебітор»,  «розрахунки».  Дебіторська  заборгованість  –  це  сума  заборгованості  дебіторів  підприємству  на  певну  дату.  Дебітори  –  юридичні  та  фізичні  особи,  які  внаслідок  минулих  подій  заборгували  підприємству  певні  суми  грошових  коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Обліку  дебіторської  заборгованості  присвячені  праці  М.Д.  Білик [25],  С.Ф.  Голова [35],  Л.В.  Городянської  [37],  О.І.Коблянської [51],  В.М. Костюченко [55], А.І. Косата [54],  О.Г. Лищенко [59] , Н.О. Матицина [62] та  інших.  Питання  управління  дебіторською  заборгованість  висвітлені  у  багатьох підручниках,  посібниках,  монографіях  провідних  вітчизняних  і  зарубіжних авторів, серед яких варто виділити О.І. Бланка, Л.О. Лігоненко,  А.А.  Мазаракі [61],  Н.М.  Новикову [65],  Г.В.  Ситник  тощо.  Проте  ця  проблема  потребує подальшого висвітлення.

Дебіторська  заборгованість,  як  і  інші  активи  підприємства, відображається в балансі тільки при дотриманні загальної вимоги, яка  пред'являється до активів національними стандартами, а саме:

 1.  може  бути  достовірно  визначена  грошова  оцінка  цієї  дебіторської заборгованості;
 2.  у  майбутньому  очікується  одержання  від  неї  економічних  вигод, тобто одержання грошових коштів, товарів, інших активів або  зменшення зобов’язань.

Так, автори фінансового словника А.Г. Загородній, Г.Л Вознюк,  Т.С.  Смовженко дають визначення  заборгованості як сумі фінансових  зобов’язань  чи  грошового  боргу,  яке  підлягає  погашенню.  Майже  ідентичним є поняття заборгованості у економічному словнику, а саме  як  сумі  невиконаного  зобов’язання,  несплаченого  боргу.  Ми  погоджуємося  з  думкою  авторів  щодо  виділення  окремо  таких  категорій,  як  зобов’язання  і  борг.  Борг  –  це  грошова  сума,  взята  в  позичку  на  певний  термін  і  на  певних  умовах.  Поняття  боргу  є  вужчим, ніж поняття зобов’язання .

Так,  зобов’язання  у  бухгалтерському  обліку  визначається  як  оформлені  договором  цивільно-правові  відносини,  в  силу  яких  одна  сторона зобов’язана здійснити на користь іншої сторони певні дії або  утриматись  від  певних  дій,  та  як  сума  коштів,  яка  повинна  бути  сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки минулим  операціям  чи  подіям)  зобов’язання  підприємства  щодо  передачі  певних  активів  чи  надання  послуг  іншому  підприємству  у  майбутньому.

Зобов’язання  існує  тільки  тоді,  коли  йому  відповідає  нормативно-правовий  документ.  Тобто,  зобов’язання  –  це  виконання  певних дій  або, навпаки, утримання від дій. Слід зазначити, що Білик  М.Д. [25] також розрізняє поняття «зобов’язання» і «борг», але разом з тим  дає визначення боргу як зобов’язанню особи перед іншою особою, що  є не досить коректним.

Категорія  «зобов’язання»  тісно  пов’язана  з  категоріями  «розрахунки»  і  «заборгованість».  При  визначенні  терміну  «розрахунки»  виникають  дискусії,  які  можна  виділити  в  три  основні  позиції.  Відповідно  до  першої  з  них,  розрахунки  –  це  система  взаємовідносин.  Прихильники  другої  позиції  вважають  розрахунки  безпосередньо  взаємовідносинами  (без  використання  слова  «система»).  Третя  група  вчених  лише  пояснює  економічну  сутність  розрахунків без наведення їх визначення.

Іншим ключовим поняттям, яке розкриває сутність дебіторської  заборгованості є «дебітор» (від латинського debitum – борг, обов’язок).  

Згідно  з  П(С)БО  10  «Дебіторська  заборгованість»,  дебітори  –  це  юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували  підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших  активів [15].

Слід  зазначити,  що  закордонні  та  вітчизняні  вчені  визначають термін  «дебіторська  заборгованість»  по-різному.  Тлумачення  даного поняття різними науковцями зазначено в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1

Підходи до визначення дебіторської заборгованості

Автор/джерело

Визначення

1

2

П(С)БО 10

«Дебіторська заборгованість»

Дебіторська заборгованість – це суми заборгованості дебіторів підприємству на певну дату

Голов С.Ф.

Дебіторська заборгованість – фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням сплати іншої сторони.

Продовження табл. 1.1

Д.Стоун, К.Хітчинг

Дебіторська заборгованість - це сума боргів, які винні підприємству юридичні або фізичні особи та які виникли у результаті господарських взаємовідносин з ними.

Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б.

Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable  (A/R)) - сума долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами.

Лищенко О.Г

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого підприємства.

Момот Т.

Дебіторська заборгованість – безвідсоткова позика контрагентам.

Крайник О.П.,

Клепікова З.В.

Дебіторська заборгованість – форма відстрочки платежу – відкритий кредит  (неформальна або формальна угода, яка передбачає виконання послуг замовником або реалізації продукції покупцю з відстрочкою оплати за них. Такий кредит вважається безкоштовним та без чіткого визначення строку.

Цікавий підхід до тлумачення  дебіторської  заборгованості  у  закордонних  авторів.  Так, accounts  receivable  (анг.)  поряд  із  дебіторською  заборгованістю  має такі  варіанти  перекладу:  рахунки  до  отримання,  рахунки  дебіторів, дебітор  за  розрахунками.  

Зокрема,  як  зазначають  Д.Стоун  та  К. Хітчинг:  дебіторська  заборгованість  має  назву  «рахунки  до отримання», а дебітори – це особи, які винні гроші за товари і послуги, вже одержані, але не оплачені ними [13].

Професори  Гарвардського  університету  Зві  Боді  і  Роберт  К. Мертон  визначають  дебіторську  заборгованість  як  «рахунки  до отримання», зазначаючи, що це та сума, яку покупці продукції повинні виплатити корпорації (підприємству) [45].

Західні  економісти  часто  приймають  поняття  «кредитна  політика»  та  «політика  управління  дебіторською  заборгованістю»  як  цілісну  категорію.

Так  наприклад,  Дж.  Ван  Хорн [41]  взагалі  розглядає  дебіторську  заборгованість  як  кількісний  результат,  що  виникає  у  результаті реалізації кредитної політики підприємства, а  Барт  Едвардс,  у  своїй  книжці  «Кредитний  менеджмент»  взагалі  використовує  поняття «дебіторська заборгованість», суто як термін обліку.

Стосовно  сучасних  вітчизняних  вчених,  то  Дубровська  Є.В.  визначає  дебіторську  заборгованість  як  неоплачені  юридичними  та  фізичними особами товари (роботи, послуги) та/або вилучені кошти з  кругообігу підприємства, що мають документальне підтвердження, яке  надає  право  на  отримання  боргу  у  вигляді  грошових  коштів,  їх  еквівалентів  або  інших  активів [43].  

Деякі  українські  вчені  розглядають  дебіторську заборгованість як кошти, вилучені у підприємства, або які  на  певний  термін  знаходяться  в  інших  осіб.  Ми  вважаємо  таку  дефініцію  не  досить  коректною,  оскільки  вона  потребує  уточнення.  Так, кошти, що вилучені у підприємства, не  завжди перетворюються у  дебіторську заборгованість. Крайник О.П., Клепнікова З.В. [56] визначають  дебіторську  заборгованість  у  форму  відкритого  кредиту.

Поняття  «кредит»  тісно  пов’язане  з  поняттям  дебіторської  заборгованості, але ототожнювати їх не слід. Товарний (комерційний) кредит  варто  розглядати  як  передумову  виникнення  дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

 Отже, слід відмітити що, всі автори розглядають одну і ту саму проблему під різним кутом. Систематизувавши усі розглянуті визначення поняття «дебіторська заборгованість» різними авторами, ми виділили основні риси, переваги та недоліки (табл. 1.2.).

Таблиця 1.2.

Переваги та недоліки основних визначень поняття «дебіторська заборгованість»

Автори/джерело

Ключові ознаки визначення поняття «дебіторська заборгованість»

Недоліки/переваги визначення

1

2

3

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Заборгованість дебіторів на певну дату

Дане визначення є неповним, оскільки не розкриває економічної сутності поняття.

Б. Юрловський;

А.Ф. Вещунова, 

А.Ю. Редько

Грошові кошти до оплати.

Дебітори можуть заборгувати підприємству не тільки кошти, а й інші активи.

І.О. Бланк,

Л.Ш.Лозовський,

С.В.Мочерний, В.С.Сухарський,

Л.В. Черненко,

С.Л. Береза,

Д.В. Глінкіна,

В.С. Зрадник

Борги

Вважаємо підхід коректним, оскільки «дебітор» походить від слова «дебет» (борг)

І. Бернар, Ж-К Коллі, 

А.Б. Борисов

Грошова сума, що взята на певний строк на певних умовах і підлягає поверненню.

Заборгованістю не можна називати тільки грошову суму, адже вона може бути і в грошових еквівалентах.

Г.Г. Кірейцев,

О.А. Боровик,

Л.О. Лігоненко,

Н.М. Новикова

Вимоги до оплати

Вважаємо дане визначення доцільним, оскільки дебіторська заборгованість як боргова вимога розглядається з точки зору терміну їхнього виконання. При цьому вона може виражатися як в натуральному, так і грошовому еквіваленті.

Продовження табл. 1.2

М.В. Кужельний,

В.Г. Лінник

Права на повернення боргу.

Дане визначення характеризує можливі дії лише однієї сторони—кредитора. При цьому дебітори крім прав мають і певні обов’язки. Тому дане визначення є неповним.

К.С. Сурніна,

Є.О Іванов, М.Д. Білик

Майно, що неоплачене контрагентами або готівка, що вилучена з кругообігу оборотних засобів.

Якщо розглядати дане визначення з точки зору структури балансу, то готівка є частиною майна. Тому виділяти її окремо є недоцільним.

На нашу думку, більшість наведених визначень є неповними, не розкривають сутність «дебіторської заборгованості» або розглядають тільки одну з її сторін. Вважаємо найбільш вдалими визначення авторів Г.Г. Кірейцева, О.А. Боровик, Л.О. Лігоненка, Н.М. Новикової, але й вони потребують доповнення [65].

На  підставі  проведеного  дослідження  визначення  сутності  поняття  «дебіторської  заборгованості»  пропонуємо  авторське  тлумачення  даного  терміну,  а  саме  як  показника  фінансового  стану  підприємства,  який являє  собою  суму  заборгованості  на  користь підприємства  на  певну  дату  за  наданий  комерційний  та  споживчий  кредити покупцям, а також авансування постачальників, щодо яких у підприємства  з’являється  майнове  право  вимоги  оплати  боргу.  При цьому, такі взаємовідносини мають документальне підтвердження.

Метою управління дебіторської заборгованістю є досягнення запланованих значень (запланованого інтервалу значень) фінансових показників діяльності підприємства, що можливо отримати в результаті руху всіх складових оборотного капіталу.

Місце дебіторської заборгованості дуже важливе, адже без неї неможливий нормальний розвиток підприємства і економіки в цілому. Для успіху підприємств та організацій, які працюють в умовах ринку потрібно дуже серйозно поставитися до питання управління цією частиною активів з використанням сучасних методик і технологій. Розгляд існуючих методик управління дебіторською заборгованістю, їхній аналіз та виокремлення найбільш ефективних з них буде розглядатися в наших подальших працях.

Отже, за результатами досліджень економічного змісту, сутності розрахунків з покупцями і замовниками можна зробити наступні висновки: порядок відображення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками регламентується П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [4]. Порядок і форми розрахунків з покупцями і замовниками визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобов'язання – кредиторська заборгованість. Господарський договір є найбільш поширеною і важливою підставою виникнення зобов'язання, основною формою реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. При здійсненні обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємство повинне керуватися такими законодавчими і нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» П(С)БО 11 «Зобов'язання», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 18 «Будівельні контракти»; Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю та якістю, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та ін

1.2. Визнання, оцінка та класифікація дебіторської заборгованості підприємства

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3], національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним. На відміну від українських П(С)БО, МСФЗ не передбачають єдиного стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у звітності дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської заборгованості регулюються кількома міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» [6], МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці» [7], МСФЗ 11 «Будівельні контракти» [8], МСФЗ 18 «Дохід» [9], МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» [10], МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» у п.9 МСБФЗ 39 зазначається: «позики та дебіторська заборгованість— це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку».

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [5] визначає дебіторську заборгованість як суму заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. Під таке трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка утримується підприємством до дати погашення, так і заборгованість дебіторів призначена для перепродажу.

Згідно п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, придбавається або створюється підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, дивідендів тощо, або ж від короткотермінових змін ціни(суми) такої дебіторської заборгованості. Тому така заборгованість є фінансовим активом призначеним для перепродажу.

Визначення, наведене в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», є ширшим, оскільки охоплює усю заборгованість підприємству, у тому числі й ту, яка по суті є фінансовими інвестиціями.

Також у п.4 П(С)БО 13 «Фінансові активи» надається визначення дебіторській заборгованості, що непризначена для продажу, — «дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу». Дане тлумачення точніше розкриває сутність поняття «дебіторська заборгованість».

Господарська практика промислових підприємств свідчить, що на розрахунки з покупцями за відвантажену продукцію припадає більше ніж 80% загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її одним з основних об’єктів фінансового управління підприємства. Саме тому, особлива увага в процесі дослідження і зосереджена на обліковому відображенні поточної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість визнається під час продажу (відвантаження) продукції (товарів, робіт, послуг) та оцінюється за первісною вартістю. Тобто відбувається розрив між нарахуванням доходів та реальним отриманням грошових коштів. І чим більший часовий розрив між двома подіями, тим менша імовірність закриття дебіторської заборгованості. Крім того, можливі випадки, коли підприємство вже ніколи й не отримає погашення заборгованості через цілий ряд причин. Внаслідок цього, постає проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості.

Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [5] поточною заборгованістю вважається сума дебіторської заборгованості, що виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати складання балансу.

Так, Ю.М. Голубінка  зазначає, що дебіторська заборгованість, разом з виробничими запасами, утворює значну частину в структурі активу балансу підприємства. Тому, слід більше уваги приділяти проблемі ефективності використання оборотних активів. Правильне визнання та оцінка поточної дебіторської заборгованості впливають на достовірність облікових даних, а також на ефективність їх відображення у фінансовій звітності. Виникнення дебіторської заборгованості – це об’єктивний процес, який зумовлений існуванням ризиків при проведенні взаєморозрахунків між контрагентами за результатами господарських операцій. Проте на її розмір та структуру впливає ряд факторів, які можна поділити на три основні групи:

1) загальноекономічні (зовнішні) фактори (стан економіки в країні, ефективність грошово-кредитної політики Національного Банку України, рівень інфляції, стан розрахунків тощо);

2) галузеві фактори (стан галузі, де працює фірма; динаміка виробництва цього виду продукції та попит на неї);

3) внутрішні фактори (організаційно-правова структура та форма власності підприємства, фінансовий менеджмент підприємства тощо).

Перераховані фактори впливають на виникнення та обсяг дебіторської заборгованості. Їх врахування при здійсненні відносин з контрагентами допоможе уникнути ризиків відсутності розрахунків. Слід також наголосити на тому, що від дотримання умов визнання поточної дебіторської заборгованості, достовірності оцінки та своєчасності погашення залежить рівень платоспроможності підприємства, тобто його можливість заплатити за своїми боргами. А тому і необхідно приділяти їм належну увагу.

Чіткого тлумачення порядку визнання дебіторської заборгованості в економічній літературі майже не існує, хоча Ф.Ф. Бутинець рекомендує здійснювати визнання дебіторської заборгованості активом одночасно з визнанням доходу від реалізації

Визнання дебіторської заборгованості:

 1.  згідно  П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
 2.  згідно МСФЗ 39 підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість у балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.

Відповідно до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» відображається при передачі права власності на товар при його реалізації на умовах відстрочення оплати. Відвантаження його покупцю відбувається після підписання угоди купівлі- продажу і на підставі складених первинних документів, які підтверджують факт передачі товарів іншим власникам.

Одночасно в бухгалтерському обліку здійснюється запис Дт 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” Кт 70 “Дохід від реалізації”, який свідчить про визнання доходу від реалізації товарів (робіт, послуг). Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з принципом нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від сплати в момент відвантаження продукції, передачі послуг чи права власності на них підприємство відображає отримання доходу, а в разі відсутності оплати одночасно і дебіторську заборгованість.

Проте, утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід пов’язувати з доходом. Так, перерахування авансів за ще не передану продукцію призводить до виникнення дебіторської заборгованості, хоча доходу ще немає. Зокрема, П.Б. Кватирка [48]  вважає, що така ситуація вимагає внесення змін до нормативної бази. Говорячи про оцінку дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), слід перш за все розпочати з її первісної вартості. Слід сказати, що вона є наближеною до справедливої. На момент здійснення операції і покупці, і продавці аналізують ціни, що склалися на ринку, на певний вид продукції чи послуг. Первісна вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) залежатиме від: надання покупцеві торговельної знижки або знижок за своєчасну оплату; надання покупцеві знижок після реалізації; повернення товарів від покупців; періоду часу з дати відвантаження товарів до дати надходження грошових коштів.

Оцінка дебіторської заборгованості:  при  зарахуванні  на  баланс  дебіторська  заборгованість  за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю, а на дату балансу— за чистою реалізаційною вартістю

Проведення аналізу положень П(С)БО та МСФЗ за визначенням,  оцінкою  та  обліком  дебіторської  заборгованості  дозволяє виділити деякі спільні риси та відмінності. Починаючи з визначення поняття дебіторської заборгованості, треба зазначити, що МСФ З не дає єдиного його визначення. Однак його можна сформувати з інформації, яка наведена в МСФ З1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток за період,суттєві помилки та зміни в обліковій політиці», МСФЗ 11 «Будівельні контракти», МСФЗ 18 «Дохід» і МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», де дебіторська заборгованість— це  фінансовий  актив,  який  є  контрактним  правом  отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого підприємства. Також, у п.9 МСБФЗ 39 зазначається: «позики та дебіторська заборгованість— це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку».

Визначення, наведене в П(С)БО10 «Дебіторська заборгованість» [5], є ширшим, оскільки охоплює усю заборгованість підприємству, у тому числі й ту, яка по суті є фінансовими інвестиціями.

Таким чином, оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній практиці здійснюється на дату виникнення та на дату складання балансу за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації відповідно. У зарубіжних країнах оцінка проводиться на дату виникнення, дату погашення та на дату складання балансу за сумою виставленого рахунку, з урахуванням знижки(за умови оплати в період дії знижки) та за сумою, скоригованою на знижку відповідно.

Види дебіторської заборгованості:

 1.  згідно з визначеннями, наведеними в НП(С)БО 1« Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)Б0 10, «Дебіторська заборгованість» поділяється на поточну та довгострокову, на сумнівну і безнадійну заборгованості .Види поточної дебіторської заборгованості представленні на рис. 1.2.
 2.  дебіторська заборгованість поділяється на ініційовану підприємством і неініційовану. Ініційована дебіторська заборгованість означає її придбання підприємством як участі у позиці, наданій іншим позикодавцем за умови, що підприємство фінансує цю позику на дату, коли її ініціює цей інший позикодавець. Неініційована дебіторська заборгованість класифікується як утримувана до строку погашення, наявна для продажу або утримувана для операцій (МСФЗ 39)

Зобразимо види дебіторської заборгованості на рис. 1.2.

Рис 1.2. Види поточної дебіторської заборгованості

Визначення сумнівної дебіторської заборгованості:

 1.  безнадійна дебіторська заборгованість — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. Сумнівний борг— поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником (П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»);
 2.  визнання сумнівної дебіторської заборгованості відбувається в таких випадках: значні фінансові труднощі емітента; фактичний розрив контракту, наприклад, невиконання умов угоди або прострочена заборгованість щодо сплати відсотка або основної суми; надання позикодавцем боржникові пільгової позики, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; висока імовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації підприємства; визнання збитку від зменшення корисності цього активу в попередньому звітному періоді; зникнення фінансового ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів (МСФЗ 39).

Розрахунок величини резерву сумнівних боргів:

 1.  величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, за питомою вагою безнадійної заборгованості в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості (П(С)БО 10);
 2.  в міжнародних стандартах методи розрахунку величини резерву сумнівних боргів не передбачаються.

Відображення дебіторської заборгованості у звітності:

 1.  за чистою реалізаційною вартістю(НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»);
 2.  міжнародні стандарти прямо не вимагають відображення дебіторської заборгованості в балансі за винятком резерву сумнівної заборгованості. Але, для визначення величини дебіторської заборгованості, яка відображається в балансі, необхідно: протестувати дебіторську заборгованість на предмет знецінення, тобто списати однозначно безнадійну заборгованість; для дебіторської заборгованості, яка залишилася, нараховується резерв сумнівної заборгованості, який відображає можливу ймовірність несплати рахунків, і вираховується даний резерв із величини дебіторської заборгованості (МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання», МСФ З1 «Подання фінансової звітності»).

Крім вимог, зазначених у МСФЗ, компанія надає будь-яку додаткову інформацію, необхідну користувачам фінансової звітності для розуміння її фінансового стану та результатів діяльності за звітний період. Склад такої інформації визначається професійним судженням керівництва, відповідального за складання даної звітності.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість. У Примітках до фінансової звітності згідно П(С)БО10 наводиться така інформація:

 1.  перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;
 2.  перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості;
 3.  склад і суми статті балансу«Інша дебіторська заборгованість»;
 4.  метод визначення величини резерв сумнівних боргів;
 5.  сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,  послуги в  розрізі  класифікації  заборгованості  за
 6.  строками непогашення;
 7.  залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному періоді.

Отже, облік дебіторської заборгованості в Україні чітко регулюється П(С)БО. У МСБО зазначені лише загальні правила класифікації,  оцінки  та  визнання  дебіторської  заборгованості, проте не відображена конкретизація цих аспектів. Відмінності між вітчизняним і зарубіжним обліком: в Україні оцінка дебіторської заборгованості відбувається за первісною вартістю, у зарубіжних країнах— за справедливою. Також в Україні величина резерву сумнівних боргів визначається із розрахунку абсолютної суми сумнівної заборгованості або з використанням коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того— ще й у відсотковому відношенні від виручки при можливому розподілі дебіторів на кілька груп. Для гармонізації обліку на сучасному етапі глобалізації актуальним є приведення цих протиріч у відповідність.

Наукове дослідження кращих прикладів організації обліку в зарубіжних країнах дозволить у майбутньому практично застосовувати їх у нашій державі, забезпечити в ній належне функціонування бізнесу та підприємництва з урахуванням національного законодавства.

Отже, за результатами досліджень визначення, оцінки та класифікації дебіторської заборгованості підприємства можна зробити наступні висновки: питанням визнання та оцінки дебіторської заборгованості розкривається у двох стандартах бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»; дослідження питання визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості показало, що воно містить чимало проблем, а саме: відсутність розуміння того, яка ж дебіторська заборгованість є фінансовим активом, на які ж види заборгованості нараховувати резерв сумнівних боргів, неузгодженості між П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» щодо оцінки заборгованості; не зрозумілим залишається питання, на яку ж заборгованість нараховувати резерв сумнівних боргів. Тобто здійснювати його створення тільки для заборгованості за товари роботи і послуги чи ще також і для деяких інших видів заборгованості і, якщо так, то для яких.

1.3. Техніко-економічна характеристика та особливості організації обліку на досліджуваному підприємстві

Базою для написання дипломної роботи є фінансово-господарська діяльність ТДВ «Трембіта», тому слід проаналізувати основні характеристики його роботи.

ТДВ «Трембіта» діє на принципах самоокупності і самофінансування. Дане підприємство знаходиться за адресою: Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Комарова 3.

ТДВ «Трембіта» — промислове підприємство, яке спеціалізується на пошитті ділового чоловічого та жіночого одягу. Володіє брендами Трембіта, Trembita, представлена мережею магазинів одягу для чоловіків та жінок в Україні. В даний час ТДВ «Трембіта» є одним з безперечних лідерів на ринку чоловічого одягу України, близького та далекого зарубіжжя. Підприємство працює стабільно, постійно нарощує обсяги виробництва. Виготовлена продукція реалізується в Україні, Німеччині, Італії, Франції та США.

Організація обліку в ТДВ «Трембіта» здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку ТДВ «Трембіта» є наступні :

 1.  своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності, які були здійснені на підприємстві;
 2.  обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів у відповідності до вихідної інформації;
 3.  складання на основі отриманого масиву обробленої інформації, зафіксованої у первинних документах і регістрах балансу і фінансової звітності та подачі іх зацікавленим користувачам.

З часів набуття незалежності ТДВ “Трембіта” повністю провело технічне переозброєння підприємства обладнанням нового покоління таких провідних фірм як Kuris – Німеччина, INdupress – Німеччина, Duerkopp Adler-Німеччина, Basler – Німеччина, Pfaff – Німеччина, Juki – Японія, Gerber-США та почала співпрацювати з багатьма зарубіжними партнерами: «Kaiser», «Roi Robson», «Hugo  Boss», «Pierre Cardin», «Dress Master» (Німеччина), «Mark Spenser», «New Trend» (Англія), «Conbipel», «Mantex», «Benetton», «Abbigliamento» (Італія), «Kappahl» (Швеція) «Formnes» (Франція), «Walker» (Німеччина), «Isabell» (Німеччина), «Polaris» (Австрія).

Конкурентоспроможність продукції ТДВ «Трембіта» підтверджує ціла низка міжнародних нагород:

 1.  «Найкраща торговельна марка»;
 2.  «Золота торговельна марка»;
 3.  «Вища проба»;
 4.  «Європейська якість»;
 5.  орден «Знак пошани»;
 6.  диплом «100 найкращих товарів України»;
 7.  «Реєстр найкращих товарів України»;
 8.  «Буковинська якість»;
 9.  «Найкращий вітчизняний виробник».

Організація бухгалтерського обліку ТДВ «Трембіта» передбачає вирішення наступних принципово важливих питань:

 1.  розробка концепції облікової політики підприємства;
 2.  визначення межі застосування фінансового та управлінського обліку.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться із застосуванням комп'ютерної програми Mini Макс-бухгалтерія. Система складається з декількох задач, тобто кожний бухгалтер отримує свої права доступу та виконує свою задачу, несучи відповідальність за цю операцію. Програма пропонує бухгалтерські проводки, що зручно для бухгалтера. Основна задача програми полягає у обробці первинних документів та формуванні даних синтетичного та аналітичного обліку. Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою покладається на головного бухгалтера підприємства.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, на ТДВ «Трембіта» здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Документообіг на підприємстві складається з наступних етапів ( дод. Г, дод. Д, дод. Е):

 1.  з цехів надходить заявка на потрібні ТМЦ до відділу постачання;
 2.  даний відділ укладає договір з постачальником та виписуються рахунки на оплату;
 3.  постачальником виписується накладна (податкова накладна);
 4.  проводиться оплата за ТМЦ (система банк-клієнт);
 5.  виписується доручення, на отримання ТМЦ;
 6.  на  прохідному пункті робиться відмітка про надходження певних цінностей після чого вони потрапляють на склад із супроводжуючими документами;
 7.  на основі первинних документів вводяться дані в комп’ютер (оперативний облік);
 8.  бухгалтер перевіряє правильність введеної інформації, формуються записи бухгалтерського обліку;
 9.  згідно вимоги зі складу відпускаються потрібні ТМЦ на цехи, а в кінці місяця складається акти  списання  відпущених ТМЦ по цехах;
 10.  первинні документи передаються до архіву підприємства.

На підприємстві не розроблено графік документообігу, проте можемо запропонувати власну розробку графіку руху таких документів, як: акт приймання-передачі основних засобів, акт на списання основних засобів, рух накладної на внутрішнє переміщення необоротних активів та рух накладної-вимоги на отримання матеріалів зі складу. Це забезпечить ефективний рух документів, що підтверджують здійснення господарських операцій на підприємстві. Схематично графік документообігу можна представлено в дод. Д, дод. Е, дод. Є, дод. Ж. Схема інформаційного забезпечення на ТДВ «Трембіта» представлена на рис. 1.1.

Система управління

Вихідна інформація

Вхідна інформація

Керуючий об’єкт

Керований об’єкт

Рис.1.3. Схема інформаційного забезпечення на ТДВ «Трембіта»

Бухгалтерія підприємства має організацію ергономічного забезпечення на високому рівні – розміри, освітлення, температура повітря бухгалтерії, дизайн сприяють високій продуктивності праці.

Технічне забезпечення бухгалтерії включає в себе: комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє частково автоматизувати проведення бухгалтерських операцій та зменшити час на їх обробку. Робочий план рахунків ТДВ «Трембіта» поданий у дод. Г

ТДВ «Трембіта» є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, має самостійний баланс,  круглу печатку зі своєю назвою, веде бухгалтерський облік та статистичну звітність.

ТДВ «Трембіта» створене з метою найбільш ефективного використання свого майна, насичення споживчого ринку, задоволення потреб покупців, населення щодо послуг підприємства та отримання прибутків.

ТДВ «Трембіта» має право укладати угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових, інтелектуальних прав, нести обов'язки, виступаючи в суді.

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності, після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку вносять передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після здійснених розрахунків, залишається в повному розпорядженні господарства.

Характеризуючи підприємство з економічної точки зору, необхідно знати в першу чергу чи є підприємство прибутковим. Результати діяльності підприємства подамо у табл. 1.3

Таблиця 1.3

Основні техніко-економічні показники діяльності ТДВ «Трембіта» за 2012-2014 роки

тис.грн.

Назва статті

2012 р.

2013 р.

2014 р

Відхилення (+/-) 2013року від 2012 року

Відхилення (+/-) 2014 року від 2013 року

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи

88

88

88

-

-

Основні засоби

44570

44957

44889

+387

-68

Оборотні активи в т.ч.:

Запаси

2446

4667

346

+2221

-4321

Товари

-

1009

-

1009

-1009

Дебіторська заборгованість за товари,роботи

297

885

3632

+588

+2747

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1204

1123

1038

-81

-85

Інша поточна дебіторська заборгованість

993

867

955

-126

+88

Грошові кошти та їх еквіваленти

31

22

791

-9

+769

Готівка

3

2

-

-1

-2

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари,роботи

149

12

28

-137

+16

- розрахунками з бюджетом

131

96

962

-35

+866

Розрахунками зі страхування

432

339

538

93

+199

Розрахунками з оплати праці

704

597

1006

-107

+409

Поточна кредиторська заборгованість за:

- одержаними авансами

-

2934

49

+2934

-2885

- розрахунками з учасниками

480

453

428

-27

-25

Чистий дохід від реалізації

продукції

35749

37550

54252

+1801

+16702

Собівартість реалізованої продукції

(28979)

(29512)

(40133)

+533

+10621

Валовий прибуток

6770

8038

14119

+1268

+6081

Продовження таблиці 1.3

1

2

3

4

5

6

Інші операційні доходи

1394

1339

3356

-55

+2017

Адміністративні витрати

(4672)

(4632)

(4621)

-40

-11

Витрати на збут

(573)

(422)

(467)

-151

+45

Інші операційні витрати

(1456)

(1175)

(2691)

-281

+1516

Чистий фінансовий результат

733

2007

6385

+1274

+4378

Динаміку основних показників дільності подано у табл. 1.4

Таблиця 1.4

Динаміка основних показників діяльності ТДВ «Трембіта» за 2012-2014 роки

Назва статті

Роки

Відхилення (%) 2013 року від 2012 року

Відхилення (%) 2014 року від 2013 року

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи

88

88

88

-

-

Основні засоби

44570

44957

44889

+0,87

-0,15

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

297

885

3632

+197,98

+310,4

Дебіторська заборгованість з розрахунками з бюджетом

1204

1123

1038

-6,7

-7,58

Інша поточна дебіторська заборгованість

993

867

955

-12,7

+10,1

Грошові кошти

31

22

791

-29,0

+3495,5

Готівка

3

2

-

-33,3

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

-товари,роботи

149

12

-

-91,94

+133,33

-розрахунками з бюджетом

131

66

62

-26,7

+902,1

-розрахунками зі страхування

432

339

538

-21,5

+58,7

-розрахунками з оплати праці

704

597

1006

-15,2

+68,5

Продовження таблиці 1.4

Поточна кредиторська заборгованість за :

-одержаними авансами

-

2934

49

-

-98,3

озрахунками з учасниками

480

453

428

-5,6

-5,5

Чистий дохід від реалізації

продукції

35749

37550

54252

+5,0

+44,5

Собівартість реалізованої продукції

(28979)

(29512)

(40133)

+1,83

+36,0

Валовий прибуток

6770

8038

14119

+18,7

+75,7

Інші операційні доходи

1394

1339

3356

-3,9

+150,6

Адміністративні витрати

(4672)

(4632)

(4621)

-0,9

-0,2

Витрати на збут

(573)

(422)

(467)

-26,4

+10,7

Інші операційні витрати

(1456)

(1175)

(2691)

-19,3

+129,0

Чистий фінансовий результат

733

2007

6385

+173,8

+218,0

Пронаналізувавши основні показники дільяності ТДВ «Трембіта» можемо зробити висновок, що протягом 2012-2014 р. підприємство працювало прибутково. Так, чистий прибуток на кінець 2013 р.  порівняно з 2012 р. зріс на  1274 тис. грн. або на 173,8%. У 2014 р. також бачимо зростання данного показника порівзяно з минулим періодом на 4378 тис. грн. або на 218%, що демонструє ефективне, а головне прибуткове функціонування підприємства. На збільшення розміру прибутку вплинуло зменшення адміністративних витрат на 40тис. грн у 2013 р. порівнянно з 2012 р. , та у 2014 р. на 11 тис. грн. порівнянно з попереднім періодом. Сукупність цих факторів змусила підприємство працювати прибутковоі в порівнянні з попереднім роком, прибутки суттєво зросли, на кінець 2014р. чистий прибуток становив 6385тис. грн.

На кінець 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 2013 р.  спостерігається зменшення основних засобів на 68 тис. грн. або на 0,15%,  хоча протягом 2012-2013 р. цей показник зріс на 387 тис. грн. або на 0,87%.

Збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги у 2014 р. порівняно з 2013 р. на 2047 тис. грн. або на 130,4 %  свідчить про ефективну співпрацю як з вітчизняними так і з іноземними контрагентами. Протягом 2012-2013 р. даний показник також зріс на 588 тис. грн або на 197,9%.

Поряд з цим бачимо зменшення по статті «готівка» на 2 тис. грн. у період з 2013 р. по 2014 р. та на 1 тис. грн. у період з 2012 р. по 2013 р. Проте, на кінець 2014 р. у порівнянні з 2013 р. відбулося зростання грошових коштів та їх еквівалентів на 769 тис. грн.

Аналіз всіх вище перерахованих показників говорить про те, що ТДВ «Трембіта»  є конкурентоспроможним підприємством, яке ефективно розподіляє свої ресурси для забезпечення нормального функціонування та існування у сфері надання послуг.

Організація бухгалтерського обліку на ТДВ «Трембіта» ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 та згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і здійснюється відповідно до Статуту підприємства (дод. А1).

На організацію бухгалтерського обліку ТДВ "Трембіта" впливає  галузева специфіка. Залежно від галузевої специфіки в організації бухгалтерського обліку слід звертати увагу на об'єкти бухгалтерського обліку, що визначаються господарською діяльністю підприємства.

Підприємству надано право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. У цьому випадку повинен бути організований облік експортно-імпортних і валютних операцій.

Облікова політика підприємства визначає способи організації та ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Вона оформляється наказом генерального директора «Про облікову політику» (дод.А2) з обов'язковим розкриттям в окремих розділах методичних принципів побудови бухгалтерського обліку, техніки його ведення та складання фінансової і статистичної звітності, організації роботи бухгалтерської служби. Облікова політика на досліджуваному підприємстві складається один раз на рік, але при цьому в неї можуть вноситися зміни.

Згідно з обліковою політикою ТДВ «Трембіта», активи і зобов’язання повинні відображати в балансі тільки тоді, коли вони відповідають таким критеріям:

 1.  існує імовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод;
 2.  Їх оцінка може бути достовірно визначена.

Розглядаючи основні засоби в наказі про облікову політику вказано метод нарахування амортизації та в якому випадку здійснюється переоцінка. На кожен об’єкт основних засобів амортизація нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта.  Для відображення в обліку сум амортизаційних відрахувань до малоцінних необоротних матеріальних активів застосовують нарахування амортизації  у першому місяці використання в розмірі 100% вартості об’єкта.

Що стосується нематеріальних активів, то при зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюють за собівартістю відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; за кожним нематеріальним активом визначають термін корисного використання, наведено випадки проведення переоцінки, а також обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюють до нуля. Однак дані оборотно-сальдової відомості ТДВ «Трембіта»  свідчать про повний знос цих об’єктів (дод. П).

Оскільки у підприємства фінансових інвестицій немає, то і в наказі про особливості їх відображення в обліку не розкрито. Підприємству щодо фінансових інвестицій у випадку їх здійснення необхідно буде визначити за яким методом  відображати фінансові інвестиції в обліку.

Щодо запасів, то одиницею запасів у цілях бухгалтерського обліку вважають вид (однорідна група) запасів або їх найменування. Придбані (отримані) запаси зараховують на баланс за собівартістю, визначеною відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, на підприємстві визначають згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Оцінку незавершеного виробництва здійснюють за нормативними затратами. У балансі відображають запаси за первісною вартістю, на дату Балансу проводять інвентаризацію запасів, оцінюючи їх вибуття за методом середньозваженої собівартості.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість за продукцію і товари відображається  в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Враховуючи стан розрахунків по дебіторській заборгованості за продукцію і товари, резерву сумнівних боргів не нараховують. Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до П(С)БО 15 «Дохід».

Витрати відображаються в Балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Слід відмітити, що форми та системи оплати праці на підприємстві застосовуються згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

Отже, проаналізувавши облікову політику досліджуваного підприємства, можна сказати, у період 2012-2014 р. підприємство було прибутковим. Спостерігається зменшення собівартості продукції та зниження рівня витрат , що свідчить про ефективне управління та розподіл ресурсами підприємства. Щодо обліку дебіторської заборгованості за товари роботи послуги, то вона відобраєаються за читсою реалізаційною вартістю на дату балансу.  В цілому бухгалтерський облік ведеться згідно чинних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та норм податкового законодавства.

РОЗДІЛ 2

ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ТДВ «ТРЕМБІТА»

2.1. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками ТДВ «Трембіта»

Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована діяльність керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

В цілому організація обліку представляє собою інформаційне відображення господарського об'єкта як єдиного, що може бути розмежоване на окремі складові по відношенню до потреб управління.

Дана система  відноситься до ряду складних, оскільки включає велику кількість елементів та зв'язків між ними, що обумовлено складністю відображення об'єктів, за якими організовується спостереження, проводиться трансформація даних про них у корисну інформацію, яка може бути використана для управління підприємством.

Затримка оплати коштів за одержані матеріальні цінності або несвоєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію та надання послуг призводить виникнення дебіторської заборгованості.

Так, як ТДВ «Трембіта» працює на давальницькій сировині, то між підприємством та замовником укладаються контракти на переробку давальницької сировини (дод. И). Відповідно до п. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV переробкою є використання однієї речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова річ. До операцій переробки давальницької сировини відносяться операції з постачання для наступної переробки (обробки, збагачення або використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також кількості операцій з переробки цієї сировини) для одержання готової продукції за відповідну плату. При цьому частка вартості давальницької сировини у вартості готової продукції не регламентується (Митний кодекс України). Давальницькою сировиною можуть виступати: сировина, матеріали, напівфабрикати, що комплектують вироби, енергоносії. Переробка сировини є роботою, тобто діяльністю, що має матеріальний результат (готову продукцію), власником якого є замовник. Право власності на сировину на кожному етапі його переробки, а також на виготовлену з нього готову продукцію належить замовнику. У контракті визначаються: предмет контракту, об'єми та ціни, умови трануспортування , термін постачання, умови оплати, якість товару. Так  01.12.2011р між ТДВ «Трембіта» та іноземною фірмою «S.C. FOR S.R.L.» уклали контракт на переробку давальницької сировини вартістю 12 850 000 євро. Чиста вартість сировини становила 3 125 000 євро. Згідно контракту по переробці давальницької сировини оплата вартості послуг по пошиттю товарної продукції буде проводитись в іноземні валюті: євро, безготівково. Замовник виплачує 0,5% за кожний день прострочки, виконання терміну оплати за послуги.

Основними завданнями обліку розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта» є наступні:

 1.  дотримання встановлених правил розрахункових відносин;
 2.  своєчасність розрахунків і запобігання випадків прострочення сплати дебіторської заборгованості;
 3.  періодична звірка даних бухгалтерського обліку безпосередньо з дебіторами;
 4.  правильне і своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій, їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку;
 5.  своєчасне і достовірне ведення аналітичного і ситнетичного обліку;
 6.  своєчасне взаємне звіряння з кредитами та дебіторами;
 7.  недопущення нереальної кредиторської та дебіторської заборгованості;

Відповідно до наказу про облікову політику ТДВ «Трембіта»  (дод. А) та положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги включається до підсумку балансу чистою реалізаційною вартістю.

Основними первинними документоми, що використовується для обліку дебіторської заборгованості - є накладна(дод. І) декларація митної вартості (дод. Й) , реквізитами якої є: одиниця виміру, найменування продукції, ціна, кількість та сума. На даному документі повинно бути чотири підписи: керівник, головний бухгалтер, хто відпустив і хто прийняв. Підприємство заповнює накладні згідно вимог чинного законодавства.

Безпосередньо зі складу відпуск готової продукції оформляють на основі товарно-транспортної накладної, де зазначається: назва замовника, його адрес, вид транспортного засобу, найменування продукції, ціна, кількість, сума та прізвище особи, хто буде здійснювати перевезення.

У такому первинному документі, як рахунок-фактура (дод. Ї) зазначається опис продукції, її вартість та дата оплати. Оригінал надсилається покупцю і має декілька дублікатів. Підписує рахунок директор та головний бухгалтер.

Для обліку дебіторської заборгованості використовуються приймально-здавальні акти із зазначенням номера накладної, дати оформлення, номера та дати договору, назви і реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни та вартості продукції.

На ТДВ «Трембіта» існує як поточна так і довгострокова дебіторська заборгованість. Основною складовою поточної дебіторської заборгованості є заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та послуги.

При погашенні заборгованості покупців основні первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, такі: виписка банку, прибутковий касовий ордер.

Заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та послуги бухгалтер підприємства обліковує на таких рахунках:

 1.  361-1 «Розрахунки з покупцями»;
 2.  361-2 «Розрахунки з сторонніми організаціями»;
 3.  361-3 «Розрахунки з покупцями за інші товари»;
 4.  -361-6 «Розрахунки з Сузірям»;
 5.  361-8 «Розрахунки з Алчером»;
 6.  362-1 «Розрахунки з Німеччиною»;
 7.  362-2 «Розрахунки з Італією».

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта» забезпечує отримання даних про заборгованість, строк сплати за якою ще не настав, а також заборгованість, несплачену в строк. Аналітичний облік дебіторської заборгованості ТДВ «Трембіта» організований таким чином, що своєчасно надає інформацію про стан розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її обсягів та забезпечення погашення.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями на ТДВ «Трембіта» ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред`явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою на підприємстві ведеться картка аналітичного обліку на кожного дебітора.

Синтетичний облік ведеться розрахунків з покупцями ведеться в оборотах по відповідних рахунках, дані з яких переносяться в оборотно-сальдову відомість. Документування обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Документування обліку розрахунків з покупцями і замовниками

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

Виникнення заборгованості

Продовження табл. 2.2

Накладні рахунки-фактури акти прийнятих робіт, послуг податкові накладні товарно-транспортні накладні (ТМ-1); договір про реалізацію продукції, надання послуг або виконання робіт; розпорядження відділу збуту; приймально-здавальницькі акти

Комерційні документи (рахунки-фактури - invoice), транспортні накладні (CMR-залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи). платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ

Погашення заборгованості

Виписки банку, прибуткові касові ордери, платіжні доручення

Виписки банку

Погашення дебіторської заборгованості підтверджується випискою за особовим рахунком (дод. К), за яким можна відслідкувати надходження коштів на поточних рахунок за відвантажену продукцію та надані послуги.

Так, як підприємство ТДВ «Трембіта» функціонує на давальницькій сировині розглянемо контракт який укладається при надходженні замовлення на переробку давальницької сировини від іноземної фірми (дод. И).    

Особливості укладення договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини випливають з визначення операції з давальницькою сировиною.

Митним кодексом зазначено, що операція з давальницькою сировиною — це операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій) з перероблення цієї сировини, ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату.

01.12.2011 року між ТДВ «Трембіта» , діючого на підставі Статуту (додаток А), та фірмою «S.C. FOR  S.R.L.» було укладено контракт на переробку давальницької сировини.

Фірма «S.C. FOR  S.R.L.» бере на себе постачання на умовах давальницької сировини тканини; несе відповідальність за інтелектуальну власність наданого товару, що ввозиться в якості давальницької сировини.

Загальна вартість даного контракту складає 12 850 000 євро. В тому числі вартість сировини становить 9 725 000 євро, вартість послуг 3 125 000 євро. Оплату митних послуг кожна сторона проводить на своїй території.

Фірма «S.C. FOR  S.R.L.» бере на себе транспортування комплекту сировни до складу ТДВ «Трембіта».

Термін виготовлення товарної продукції узгоджується сторонами у кожному конкретному порядку. Оплата вартості послуг по пошиттю товарної продукції буде проводитись в іноземні валюті: євро .

В договорі на переробку давальницької сировини бачимо, що якість продукції повинна відповідати зразкам та вимогам технічної документації на моделі,  виконавець може вносити зміни в технологічну обробку при пошитті, які не змінюють зовнішнього вигляду. Замовник через своїх представників має право здійснювати контроль якості виконання замовлень на виробництві.

Також вказуються інші положення та юридичні адреси сторін. Наступним етапом,  який продовжує відносини замовника в особі фірми «S.C. FOR  S.R.L.» та виконавця ТДВ «Трембіта» по переробці давальницької сировини є відправка готовою продукції замовнику.

При перетині готової продукції через кордон складається декларація митної вартості - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу й містить відомості про товари, які переміщуються через митний кордон України, та митний режим, у який вони заявляються, а також інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів (дод.  Й).

Виконавець, в особі ТДВ «Трембіта», обліковує витрати з переробки сировини за дебетом рахунку 23 і списує їх на реалізацію в порядку обліку виконання робіт і послуг на сторону, не включаючи вартість переробленої сировини.

Технічне забезпечення бухгалтерії ТДВ «Трембіта» включає в себе : комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє частково автоматизувати проведення бухгалтерських операцій та зменшити час на їх обробку.

Форма ведення обліку на підприємстві автоматизована за допомогою комп’ютерної  програми Міні-Макс власної розробки. Вона побудована у вигляді локальної мережі з виділенням серверу операційної системи «Юнікс».

Система складається з декількох задач, тобто кожний бухгалтер отримує свої права доступу та виконує свою задачу, несучи відповідальність за цю операцію. Програма пропонує бухгалтерські проводки, що зручно для бухгалтера. Основна задача програми полягає у обробці первинних документів та формуванні даних синтетичного та аналітичного обліку.

Слід зазначити, що згідно наказу про облікову політику (дод. А) резерв сумнівних боргів на підприємстві не створюється.

Для формування більш чіткої картини розрахунків з покупцями і замовниками підприємство проводить інвентаризацію розрахунків з покупцями і замовниками. Тобто, це по суті являється співставленням інформації про дебіторську заборгованість з самими дебіторами.  

Так, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань від 02.09.2014 р. № 879, проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (далі - керівник підприємства), який створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

У цих випадках визначені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строків, визначених положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань.

Інвентаризація дебіторської заборгованості на ТДВ «Трембіта» полягає у звірці документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках, та оформлюється актом інвентаризації.

При інвентаризації усім дебіторам підприємства передаються виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній комісії) для підтвердження реальності заборгованості.

Підприємства-дебітори мають підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

Дебіторська заборгованість перевіряється щодо дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками.

Під час інвентаризації розрахунків шляхом документальної перевірки установлюються:

 1.  правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, а також зі структурними підрозділами підприємства, виділеними на окремі баланси;
 2.  заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обґрунтованість сум заборгованості за нестачами і крадіжками;
 3.  інвентаризація заборгованості за нестачами і втратами від псування цінностей полягає у перевірці причин, через які затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення її на винних осіб або списання у встановленому порядку;
 4.  правильність і обґрунтованість сум дебіторської заборгованості,  щодо якої строк позовної давності минув;
 5.  реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, визначеними законодавством, а також із безготівкових розрахунків за цими виплатами.

Кінцевим єтапом проведення інвентаризації розрахунків з покупціями і замовниками на ТДВ «Трембіта» є складання акту інвентаризації. В акті інвентаризації вказуються найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської заборгованості, безнадійних боргів дебіторської заборгованості, щодо якої строк позовної давності минув.

Отже, за результатами досліджень організації обліку розрахунків з покупцями  і замовниками на ТДВ «Трембіта» можна зробити наступні висновки: на ТДВ «Трембіта» спостерігається належний рівень організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками та обліку документального оформлення.

Потребує покращення саме стан документального оформлення, для чого було б доцільно автоматизувати цей процес; програмним забезпеченням обліку дебіторської заборгованості є комп`юторна програма Міні-Макс бухгалтерія.

Доцільнішим було б використаня програми 1С бухгалтерія, яка дає значно більше можливостей для оперативного обліку дебіторської заборгованості та оформлення процесу документування на підприжмстві; підпри'мство не створює резерв сумнівних боргів, проте проводить інвентаризацію розрахунків з покупцями і замовниками відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань від 02.09.2014 р. № 879 .

2.2. Методика обліку розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ "Трембіта"

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству, яка виникає на певну дату. Як і інші активи, вона визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Згідно з вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" дебіторська заборгованість має власну структуру і може класифікуватися за різними критеріями. Для підприємств більш суттєвими є питання обліку поточної дебіторської заборгованості, оскільки не кожне підприємство здійснює операції з довгостроковими зобов'язаннями.

Взаємовідносини підприємства з покупцями та підрядчиками регулюються раніше укладеними договорами. Облік договорів та їх виконання ведеться відділом постачання або окремою особою за призначенням керівника. Для цього відкривається книга обліку вантажів, що надійшли.

На підприємстві ТДВ «Трембіта» господарські операції з обліку розрахунків з покупцями і замовниками відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах щодо дебіторської заборгованості проводять на підставі первинних документів, створених відповідно до Вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Первинні документи з обліку розрахунків з покупцями і замовниками складаються в момент проведення господарської операції, або якщо це можливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, Національним банком України.

Також первинні документи з обліку дебіторської заборгованості слугують основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками.

Детально процес виникнення дебіторської заборгованості на ТДВ «Трембіта»  можна представити у наступному вигляді.

Виходячи із специфіки функціонування ТДВ «Трембіта» яке провадить свою діяльність на давальницькій сировині спочатку укладається контракт на переробку давальницької сировини (дод. И). Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей, в нашому випадку це продукція, яка була виготовлена з раніше переробленої давальницької сировини, на його адресу від виконавця виставляється рахунок-фактура (дод.Ї) в якому вказується кількість, ціна і загальна сума щодо оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства підтверджується за допомогою документа «платіжне доручення». Підтвердженням здійснення оплати замовника є виписка банку за особовим рахунком (дод. К).

Для отримання у постачальника придбаних цінностей самовивозом, представнику підприємства - покупцю повинна бути видана довіренність на одержання  цінностей (дод. Л).

При видачі покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей складається товарно-траспортна накладна. Вантажі, які надходять на ТДВ «Трембіта» від постачальників реєструється у журналі обліку вантажів, що надійшли.

Інформацію про поточну дебіторську заборгованість можна побачити у ІІ розділі форми №1 Баланс (звіт про фінансовий стан) та у ІХ розділі форми №5 Примітки до річної фінансової звітності. Так, станом на 31.12.2014 р. розмір дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги згідно Балансу склав 3 632 тис. грн. Наведені дані збігаються з формою №5, що свідчить про взаємозв’язок та відповідність ведення обліку на підприємстві.

Заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та послуги бухгалтер підприємства обліковує на таких рахунках:

 1.  361-1 «Розрахунки з покупцями» (дод.М);
 2.  361-2 «Розрахунки з сторонніми організаціями»;
 3.  361-3 «Розрахунки з покупцями за інші товари»;
 4.  361-6 «Розрахунки з Сузірям»;
 5.  361-8 «Розрахунки з Алчером»;
 6.  362-1 «Розрахунки з Німеччиною»;
 7.  362-2 «Розрахунки з Італією».

За дебетом відображається продажна вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка включає ПДВ. За кредитом – погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунку.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу) включається до підсумку Балансу за чистою реалізаційною вартістю

Сформуємо основні проводки обліку розрахунків з покупцями ,які характерн саме для діяльності ТДВ«Трембіта». За основу беремо оборот рахунку 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками" (дод. М). Дані по розрахунках з покупцями і замовниками представлено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ "Трембіта"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,грн.

Виникнення заборгованості

Відображається виручка за надані послуги вітчизняним замовникам

361-3

703-1

58050,00

Відображається дохід від реалізації інших оборотних активів

361-3

712

1356586,42

Повернуто з каси кошти покупцям

361-3

301

650,00

Відображається взаємозалік дебіторської і кредиторської заборгованості

361-3

685

175817,52

Відображається дохід від оренди

361-3

713

234175,84

Разом

605279,78

Погашення заборгованості                                                        

Надходження коштів від покупця за товари роботи, послуги на поточний рахунок

311-1

361-3

19491,50

В касу надійшла готівка за відпущену пролукцію

301

361-3

4749,00

Отримано кошти від покупців за реалізовані товари

311-5

361-3

90567,89

Підприємством надано благодійну допомогу товарами

949-7

361-3

114869,03

Прийнято до оплати рахунок покупців за послуги, пов’язані з реалізацією товарів

949-6

361-3

650,00

Разом

230327,42

З наведених даних бачимо, що на ТДВ «Трембіта» дебіторська заборгованість покупців виникає одночасно за нарахуванням доходу. При реєстрації господарських операцій з обліку розрахунків з покупцями і замовниками бухгалтер дотримується основних завдань розрахунків з дебіторами, а саме  своєчасного і правильного документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків та контролю над дотриманням форм розрахунків, встановлених у договорах з покупцями і замовниками. Проте нами виявлено порушення норм П(С)БО 16 «Витрати»: витрати по реалазації продукції відображається не на рахунку 93 «Витрати на збут», а на субрахунку 949-6 «Інші витрати», що є не правильним.

Підсумковим етапом обліку дебіторської заборгованості є відображення її у фінансовій звітності підприємства (рис.2.2). 

Рис. 2.2.  Відображення інформації про дебіторську заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість відображається у Баланс і(звіт про фінансовий стан) у складі необоротних активів.

Поточна дебіторська заборгованість показується у складі оборотних активів. У балансі її класифікують на заборгованість за векселями одержаними, заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість за видами розрахунків.

Показники дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги характеризують заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги з відображенням резерву сумнівних боргів. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість такої заборгованості, що визначена шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

Поточна дебіторська заборгованість (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги) відображається за чистою реалізаційною вартістю, у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» при складані Балансу (звіт про фінансовий стан) у 2-му розділі активу стосовно поточної дебіторської заборгованості можуть бути вписувані статті, а саме:

 1.  векселя одержані (рядок 1120);
 2.  дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованими доходами (рядок 1140);
 3.  дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків (рядок 1145).

Дані балансу ТДВ «Трембіта» (дод. Р) свідчать, що станом на 31.12.2014 р. визеперераховані статті відсутні. Ці ж дані підтверджує оборотньо-сальдова відомість (дод. П).

Підприємство повинне показувати у Примітках метод визначення резерву сумнівних боргів і його залишок за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості. При цьому слід розкривати використання резерву у звітному році.

У примітках до фінансової звітності вказується перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості.

При здійсненні розрахунків між пов’язаними сторонами розкривається перелік дебіторів за такою заборгованістю з виділенням внутрішньо групового сальдо дебіторської заборгованості.

Інша дебіторська заборгованість, наведена в балансі окремою статтею, розкривається у Примітках з відображенням її складу і сум.

Отже, за результатами досліджень методики обліку розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта» можемо зробити наступні висновки: підприємство дотримується чіткого порядку обліку розрахунків з покупцями і замовниками, відповідно до чинного законодавства (П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та НП(С)БО 1"Загальні вимоги до фінансової звітності"; використовуються типові форми первинних документів, які є основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками; взаємовідносини між ТДВ "Трембіта" та потенційними замовниками регулюються раніше укладеними договорами. Поточна дебіторська заборгованість на ТДВ «Трембіта»  відображається за чистою реалізаційною вартістю. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість такої заборгованості, що визначена шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

2.3. Удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками та методики обліку на ТДВ "Трембіта"

Чіткий облік розрахунків з покупцями і замовниками – це необхідний елемент управління підприємства. Управління – це перш за все передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і завданих параметрів, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень.

Повертаючись до витоків бухгалтерського обліку, слід зауважити, що одним з перших завдань обліку виступала фіксація інформації про розрахунки між підприємствами, заборгованість, що виникала в процесі господарської діяльності.

Від того часу багато змінилось: обсяги, форми, види розрахунків, часткова автоматизація проведення розрахунків та їх обліку, удосконалювався облік та торгівля загалом, проте і досі питання розрахунків та заборгованості між підприємствами є ключовими питаннями.

До сьогодні залишається не повністю вирішеним питання обліку безнадійної дебіторської заборгованості, визначення окремих категорій, врахування ризиків, удосконалюється методика відображення розрахунків з покупцями та замовниками, класифікація заборгованості тощо.

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність підприємства вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і особами. Ці розрахунки перш за все пов'язані з реалізацією виробленої продукції і наданих послуг.

Для визначення кола проблем, що вже отримали дослідження та досліджені частково, нами проведено аналіз останніх досліджень з питань обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Отримані результати наведені у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз досліджень щодо питань обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

Джерело

Постановка проблеми

Вирішення

Арутюнова О.Л.

Відображення в обліку покупця і продавця розміру технологічних витрат при транспортуванні електроенергії.

Запропоновано застосовувати метод ФІФО чи середньозваженої собівартості при споживанні та реалізації електроенергії

Продовження табл. 2.3

1

2

3

Богатенко Н.

Визначення значення знижки; відображення знижки наданої до і після реалізації продукції.

Запропоновано класифікацію знижок, розглянуто валовий і чистий методи відображення знижок; відображати суму наданих знижок на рахунку 704 у продавця та рахунку 719 у покупця.

Бурлакова О.В.

Проблема відображення розрахунків з покупцями і замовниками, які є засновниками або учасниками компанії, у консолідованій фінансовій звітності

Запропоновано введення додаткових рахунків «Розрахунки з афілійованими покупцями та замовниками», «Розрахунки з афілійованими постачальниками та підрядниками».

Жуков В.Н.

Перехід права власності до покупця у випадках придбання через посередників (комісії), обміну

Запропоновано використовувати рахунок «Відвантажені товари» у випадку обліку придбаних товарів через посередників, обліку обміну товарів. При придбанні товарів через комісію використовують субрахунок«Розрахунки із замовниками».

Жуков Н.В.

Відсутність класифікації знижок у бухгалтерському обліку, звернуто увагу на недосконале законодавче регулювання щодо обліку знижок у продавця і покупця

Запропоновано класифікацію знижок та порядок відображення знижок в обліку. Відображення наданих знижок у продавця: при наданні знижки до реалізації товарів знижка в обліку не відображається; при наданні знижки після реалізації товарів слід додавати виписку з документів, що підтверджують факт надання знижки, а суму знижку відображати сторнуючими господарськими проведеннями.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій показав, що питання обліку розрахунків з покупцями та замовниками досліджуються в різних напрямках. Починаючи від основ побудови обліку, зокрема І.С. Сухарем  розглядається аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків та П(С)БО і відображення інформації про стан розрахунків з покупцями та замовниками в регістрах обліку, їх подальше удосконалення зумовлене направленістю національних стандартів до міжнародних стандартів фінансової звітності висвітлено Л.В. Погоріляк, зокрема запропоновано використовувати факторинг при управлінні дебіторською заборгованістю підприємств, а також розвиток обліку розрахунків з покупцями та замовниками зумовлений використанням інформаційних систем в обліку – С.О. Полятикін. Враховано правовий аспект обліку розрахунків з покупцями та замовниками: В.Н. Жуков. Мазур В.В. розглянув ряд питань стосовно аудиту розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема, стадію планування. Іншим напрямком досліджень виступають дослідження у випадку врахування особливостей розрахунків з покупцями та замовниками: – в залежності від галузі економіки: О.Л. Арутюнова, Л.І. Малявкіна, Р.В. Філатов; – в залежності від контрагентів: В.С. Ржаніцина, О.В. Бурлакова, К.Ю. Татаров; – в залежності від додаткових умов реалізації продукції: Н. Богатенко, Н.В. Жуков, Л.І. Куликова, С.Ю. Федотова .

На основі вище наведеної класифікації напрямків досліджень щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками побудуємо рис.2.3.

Рис 2.3. Структура напрямків досліджень обліку та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками

Дані рис. 2.3 свідчать, що найбільшу увагу науковців (30%) зосереджують на увагу на загальних напрямках вдосконалення бухгалтерскього обліку (наближення П(С)БО до МСФ3, комп'ютеризація обліку тощо) на прикладі обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Іншим напрямом досліджувань виступає вивчення особливостей обліку розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема в залежності від галузі економіки (21%), додаткових умов реалізації (21%). Також приділяється увага питанням проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками(7%).

За результатами проведених досліджень було запропоновано ряд пропозицій щодо вирішення визначених проблем, зокрема, вдосконалення методології відображення в обліку особливостей розрахунків з покупцями, впровадження додаткових аналітичних та синтетичних рахунків, вдосконалення первинних документів та звітності загалом. На основі отриманих результатів побудуємо табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Рекомендації щодо розрахунків з покупцями і замовниками

Джерело

Ввести нові аналітичні та синтетичні рахунки

Класифікацію

Вдосконалення шодо методології відображення в обліку

Вдосконалення первинних документів

Вдосконалення фінансової звітності

Вдосконалення методики проведення аудиту розрахунків з покупцями

1

2

3

4

5

6

7

Арутюнова О.Л.

-

-

+

+

-

-

Багатенок Н.

-

+

+

+

+

-

Бурлакова Н.В. 

+

-

-

-

+

-

Жуков В.Н

+

-

-

-

-

-

Жуков Н.В.

+

+

+

+

-

-

Кравченко  В.Н.

-

-

-

-

-

-

Куликова Л.І.

+

-

+

+

-

-

Мазур В.В

-

-

-

-

+

-

Малявкіна Л.І.

-

-

-

+

-

-

Погорялік Л.В.

+

-

+

-

-

-

Продовження табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

7

Полятикін С.О.

-

-

-

-

-

-

Ржаніцина В.С.

-

+

+

-

-

-

Ржаніцина В.С.

-

-

-

+

-

-

Сухар І.С.

+

-

-

+

-

-

Філатов Р.В.

-

-

+

+

-

-

Відповідно , дослідження проблем бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками зосереджуються на змінах у законодавстві щодо наближення П(С)БО до МСФЗ, підвищення рівня автоматизації та комп'ютаризації бухгалтерського обліку.

В той же час проблемними залишаються питання особливостей обліку розрахунків з покупцями і замовниками, що виникають в практиці вітчизняних підприємств, коли використання загальних правил обліку з покупцями і замовниками недостатньо, зокрема відсутні методичні рекомендації відображення операцій з афілійованими покупцями та замовниками, невизначеним залишається облік знижок, розподіл витрат від наданих послуг технічним підрядчиком тощо.

Окрема увага повинна приділятися перспективним напрямам розвитку обліку розрахунків з покупцями і замовниками, зокрема, як зауважує К.Ю. Татарова, віднесення витрат на оплату послуг технічного підрядника ускладнюється випадками відсутності можливості прямого віднесення понесених витрати до конкретного об'єкту, обгрунтування доцільності витрат на оплату послуг технічного підрядника тощо.

Дані табл. 2.4 показують багатоплановість проведених досліджень, проте вирішення одних проблем наштовхує на постановку інших. До прикладу О.Л. Арутюнова  наводить вирішення поставлених проблем розрахунку зміни вартості електроенергії відповідно договору та фактичної собівартості при іі споживанні чи реалізації в бухгалтерському та податковому обліку, проте залишається недостатньо вивченим питання обгрунтування перепродажу та питання розподілу витрат у випадку, коли прийнято рішення частину електроенергії реалізувати, однак у кінцевому підсумку підприємство використало електроенергію на власні потреби. Тобто зі зміною ряду факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх з'являються нові проблемні та питання.

Діяльність підприємства регулюється основними законами з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та робочим планом рахунків, що є характерним для більшості підприємств. Підприємство взятий на облік у всіх необхідних органах, має всі документи, що засвідчують справжність його юридичної особи. Облік на підприємстві ведеться автоматизовано, що безперечно є позитивним моментом. Структура бухгалтерії організована досить компактно і ефективно, функціональні обов’язки чітко розподілені між працівниками.

ТДВ «Трембіта» – організація, яка співпрацює не тільки з українськими суб’єктами господарювання, а й з іноземними компаніями, об’єднання, на якому працюють сотні спеціалістів, товариство, яке займає помітне місце серед підприємств легкої промисловості держави, а основне – досить велике підприємство, що є його головною перевагою і недоліком водночас.

Зупиняючись на даному етапі досліджень проблемних питань бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта»  слід виділити наступні питання, що потребують подальших досліджень:

 1.  Розрахунок та облік безнадійної дебіторської заборгованості;
 2.  Відображення в обліку договірних відносин: укладання єдиного договору чи кількох договорів одночасно, врахування впливу наявності чи відсутності того чи іншого договору на облік розрахунків з покупцями і замовниками;
 3.  Систематизація факторів, що суттєво впливають на облік розрахунків з покупцями і замовниками, залежно від галузі : контрагенти, предмет купівлі-продажу, нормативне регулювання тощо;
 4.  Облік та розподіл, витрат пов'язаних з операціями розрахунків з покупцями і замовниками: ТЗВ, додаткові витрати зумовлені особливостями виду торгівлі, об'єкту торгівлі.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за допомогою комп’ютерної техніки та самостійно розробленої бухгалтерської програми в результаті якої обробляється близько 70% всієї облікової інформації, проте в умовах тотальної автоматизації всіх сфер народного господарства це є не достатнім. Тому в недалекому майбутньому вважаю за доцільне повністю автоматизувати бухгалтерський облік на підприємстві з використанням якісного програмного забезпечення.

Основним об’єктом вдосконалення обліку,  в розрізі того, що підприємство виконує послуги з переробки давальницької сировини, доцільно визначити вдосконалення обліку  операцій з давальницькою сировиною. Воно полягає у запровадженні   методики   ведення складського та бухгалтерського обліку давальницької сировини з використанням спеціальних книг, складовою частиною яких є відривні талони, які виконують роль первинних бухгалтерських документів. Застосування лімітно-забірної картки  вирішує проблему документального оформлення руху давальницької сировини зі складу в переробку та забезпечує наявність узагальнених даних про їх вибуття з початку процесу переробки до його завершення.

Так, як підприємство ТДВ «Трембіта» функціонує на давальницькій сировині діяльність у сфері дебіторської заборгованості організована на належному рівні. Підприємство веде широку та ефективну співпрацю з дебіторами, здійснює значні обсяги реалізації, необхідною передумовою для чого є хороші відносини з контрагентами та працівниками. Але значний обсяг дебіторської заборгованості на підприємстві, що засвідчують дані Балансу, є негативним фактором, перешкоджають ся безперебійному процесу виробництва шляхом вилучення необхідних коштів. Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок 1125 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства. Хоча підприємство виробляє конкурентоспроможну продукцію, воно має слабке місце – давальники сировини. Працюючи на давальницьких умовах підприємство повністю залежить від давальників, і обсяг випуску готової продукції теж. Безперечно, існують постачальники, які вже давно і на постійних умовах співпрацюють з підприємством, але все змінюється, і вони не вічні. Тому потрібно розширювати коло діяльності, збільшувати вплив на ринках шляхом розповсюдження реклами, знаходити нових партнерів. Із появою впливу на ринку потрібно також мати джерела сировини і тоді появиться можливість вести самостійну діяльність і на власний розсуд розпоряджатись своєю продукцією.

Так, як підприємство не формує резерв сумнівних боргів достовірна оцінка його вартості є неможливою в майбутньому, тому нами запропоновано формування резерву мунівних боргів. Обов'язковість створення резерву встановлено П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,  який не лише визначає методологію формування резерву, а й містить у додатках приклади. Нарахований резерв зменшує в балансі активи підприємства на суму дебіторської заборгованості, яку підприємство визнає сумнівною. Це дасть змогу користувачам фінансової звітност ТДВ «Трембіта» одержати реальну картину, а власникам підприємства не дасть можливості ввести в оману потенційних інвесторів. Інші цілі шляхом нарахування резерву не досягаються, на суму податків величина резерву не впливає.

Варто зазначити, що ТДВ «Трембіта» дотримується всіх законів, в строки здає всі форми звітності, своєчасно сплачує необхідні податки та збори, в нього відсутня заборгованість по оплаті праці.

Необхідно впроваджувати нові програмні засоби захисту і збереження інформації від вірусів та інших шкідливих програм.

Також потрібно забезпечити адміністративний персонал новими комп’ютерами, оскільки діючі старі часто виходять з ладу, відбуваються збої, як результат – втрата інформації, що призводить до повторної роботи і уповільнення роботи підприємства.

Отже, ТДВ «Трембіта» має хороші показники господарської діяльності, постійних замовників, вчасно проводить всі розрахунки. Але існують і недоліки, усунувши які з’являється перспектива розширення кола впливу та видів діяльності, що відповідно призведе до збільшення економічних вигод для підприємства.

РОЗДІЛ 3

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

3.1. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень при аудиті розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта»

Одним з найвагоміших моментів, які характеризують фінансове становище та рівень співпраці з вітчизняними та іноземними партнерами ТДВ «Трембіта» є стан розрахунків з дебіторами.

Розрахунки між контрагентами здійснюються через установи банків шляхом безготівкового розрахунку, міни майна (бартер), погашення боргових зобов’язань. Згідно методики аудиту за міжнародними стандартами визначення об’єктів тематичної аудиторської перевірки передбачає початкове вивчення об’єктів фінансово- господарської діяльності підприємства та об’єктів аудиту фінансової звітності підприємства. За таких умов можна буде визначити об’єкти, які обов’язково необхідно буде перевірити із застосуванням широкого переліку тестів контролю та аудиторських процедур по суті, що є раціональним в умовах обмеженості аудиторської перевірки в часі. Кінцевою метою розуміння та опису внутрішнього контролю є оцінка ризиків суттєвого викривлення в показниках дебіторської заборгованості підприємства, що перевіряється.

МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» говорить про те, що аудитор повинен виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення на рівні розрахунків з покупцями та замовниками і на рівні тверджень за класами операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття інформації.

Основними завданнями, які повинні  на які слід звернути увагу при проведенні розрахунків з покупцями і замовнкиами на ТДВ «Трембіта» є наступні :

 1.  законність виникнення дебіторської заборгованості підприємства;
 2.  своєчасність погашення заборгованості;
 3.  правильність відображення в обліку розрахунків;
 4.  доцільність заходів, здійснених підприємством щодо ліквідації причин, які спричинили прострочену заборгованість.

Джерелами інформації при визначенні об’єктів аудиту на основі оцінки особливостей обліку дебіторської заборгованості були Статут ТДВ «Трембіта»  (дод.А1), рахунок фактура (дод. Ї), оборот по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (дод. М), оборотно-сальдова відомість (дод. П).

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками необхідно починати з оцінки даних фінансової звітності, а саме — Балансу (Звіту про фінансовий стан), з якого з’ясовують суму заборгованості покупців за продукцію, товари, роботи, послуги та суму резерву сумнівних боргів (щодо Балансу по 2012-2014 р. включно). Суму дебіторської заборгованості по Балансу (Звіту про фінансовий стан) доцільно порівняти з Оборотною відомістю за синтетичними рахунками. У випадку невідповідності сум аудитор фіксує ці порушення у своїх робочих документах. При реалізації аудиту дебіторскої заборговансті основним завданням аудитора є співставлення і порівняння даних оборонто-сальдової відомості за синтетичними рахунками, а саме за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» з даними регістрів синтетичного та аналітичного обліку. При цьому доцільно звернути увагу на залишки, що є «не закритими» протягом одного року, перевіривши їх виникнення та спосіб погашення дебіторської заборгованості, адже саме тут існує ймовірність суттєвих викривлень облікової інформації.

Під час перевірки ТДВ «Трембіта» аудитором було здійснено опитування працівників бухгалтерської служби за складеним переліком тестів з метою визначення рівня системи внутрішнього контролю досліджуваного підприємства (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Оцінка ризиків системи внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності ТДВ «Трембіта»

Зміст питання

Варіанти відповіді

Вплив на рівень ризику

Так

Ні

інф. відсутня

1

2

3

4

5

Чи розроблено на підприємстві наказ про облікову політику?

+

-

-

Зменшення ризику

Чи є в наявності всі дозвільні документи для здійснення підприємницької діяльності?

+

-

-

Зменшення

ризику

Чи часто здійснюється підвищення кваліфікації фахівців?

-

-

+

Зростання

ризику

Чи автоматизовано бухгалтерський облік на підприємстві?

+

-

-

Зменшення

ризику

Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю?

-

+

-

Зростання

ризику

Чи існує суб’єкт, що розробляє політику внутрішнього контролю?

-

+

-

Зростання

ризику

Чи здійснюються перевірки системи обліку та дебіторскої заборгованості ревізійною комісією?

+

-

-

Зменшення

ризику

Чи використовуються типові форми первинних документів?

+

-

-

Зменшення

ризику

Чи проводилася аудиторська перевірка розрахунків з покупцями і замовниками в минулих звітних періодах?

+

-

-

Зменшення

ризику

Опитування працівників бухгалтерської служби (табл. 3.1) допомогло виявити, що рівень ризику системи внутрішнього контролю ТДВ «Трембіта» перебуває на середньому рівні по причині відсутності на підприємстві суб’єкта внутрішнього аудиту.

Переходячи безпосередньо до аудиту дебіторської заборгованості ТДВ «Трембіта»  слід поетапно перевірити правильність організації та ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Мета аудиту відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності» полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про дебіторську заборгованість.

Для початку перевірки дебіторскої заборгованості на ТДВ «Трембіта» слід провести тестування системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками (табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Тести системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТДВ «Трембіта»

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка

ризику

1

2

3

4

5

Контроль роботи з укладання договорів

Чи є в наявності договори на реалізацію продукції (робіт, послуг)?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи ведеться в хронологічному порядку реєстрація договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг)?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи беруть участь в укладанні договорів усі зацікавлені служби економічного суб'єкта?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи ведеться контроль виконання договорів?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи візує договори головний бухгалтер?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Контроль розподілу функціональних обов'язків персоналу клієнта

Чи залежать виписка рахунків і відвантаження від роботи з коштами й іншим обліком дебіторської заборгованості?

-

-

+

Збільшення рівня ризику

Чи залежать виписка рахунків від відправлення і збереження ТМЦ?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи залежить контроль відповідності вимогам замовника від дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошима?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи залежить ведення аналітичного обліку дебіторської заборгованості від ведення Головної книги?

-

+

-

Збільшення рівня ризику

Чи розносить іиписки по банківському рахунку особа, не пов’язана з обліком дебіторської заборгованості та зобов’язань?

-

+

-

Збільшення рівня ризику

Контроль системи обліку

У період відпустки працівників, в обов'язок яких входить робота з дебіторською заборгованістю та зобов'язаннями, призначають виконувати їх обов'язок інших працівників бухгалтерії?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи обмежений доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості та зобов'язань тими особами, яким необхідний такий доступ у рамках їхніх службових обов'язків?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи складаються переліки рахунків дебіторів із розбивкою за термінами оплати (і регулярно перевіряються) відповідною особою?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи перевіряються виписані клієнта рахунки відповідною особою перед відвантаженням?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Чи звіряються відвантажені кількості з кількостями, за якими виставляються рахунки-фактури?

+

-

-

Зниження рівня ризику

Отже, за результатами тестування системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками ТДВ «Трембіта» можна зробити висновок про низький рівень аудиторського ризику, що свідчить про дотримання вимог щодо організації та ведення обліку дебіторської заборгованості бухгалтерською службою. На зниження аудиторського ризику вплинули наступні фактори: наявність договорів на реалізацію продукції, робіт послуг; ведення в хронологічному порядку договорів на реалізацію продукції; участь усіх служб економічного суб’єкта в укладенні договорів; ведення контролю за виконанням договорів;візування договорів головним бухгалтером; обмеження доступу до комп’ютарозованих записі тими особами, яким необхідний цей доступ у рамках їхнії службових обов’язків; складанням переліків рахунків дебіторів із розбивкою за термінами оплати відповідною особою; перевірка виписаних клієнтом рахунків відповідною особою перед відвантаженням; звірка відвантажених кількостейз кількостями, за якими виставляються рахунки-фактури; класифыкацыя дебыторськоъ заборгованосты за термынами оплати та перевырка ъъ на повноту ы точнысть выдповыдною особою.

3.2. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками на ТДВ «Трембіта»

Під час аудиту дебіторської заборгованості ТДВ «Трембіта» за 2014 р. було застосовано такі аудиторські процедури по суті як перевірка (перевірка бухгалтерських документів та записів) (в ході застосування даної процедури здійснено документальну та фактичну перевірку документів з обліку дебіторської заборгованості розрахунків з покупцями і замовниками); запит (співставлення даних по дебіторській заборгованості з самими дебіторами) (встановлено достовірність сум за кожним видом дебіторської заборгованості з покупцями і замовниками) ; аналітичні процедури (на основі застосованих аудиторських процедур оцінено стан бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками за критеріями достовірності даних);  повторне обчислення (здійснено перевірку арифметичних дій щодо визначення сум дебіторської заборгованості).

Перевірка правильності відображення бухгалтерських проведень по обліку розрахунків з покупцями та замовниками за 2014 р. наведено в табл. 3.3. Перевірка здійснена вибірковим методом.

Таблиця 3.3

Перевірка правильності складання бухгалтерських проведень по обліку розрахунків з покупцями та замовниками ТДВ «Трембіта» за грудень 2014 р.

Зміст господарської операції

За даними бухгалтерії

За даними аудиторської перевірки

Примітки

Кореспондуючі рахунки

рахунки

Сума,

грн.

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн.

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

Відображається виручка за надані послуги вітчизняним замовникам

361-3

361-3

58050,00

361-3

703-1

58050,00

+

Відображається дохід від реалізації інших оборотних активів

361-3

712

1356586,42

361-3

712

1356586,42

+

Повернуто з каси кошти покупцям

361-3

301

650,00

361-3

301

650,00

+

Відображається взаємозалік дебіторської ьа кредиторської заборгованості

361-3

685

175817,52

361-3

685

175817,52

+

Надходження коштів від покупця за товари на поточний рахунок

311-1

361-3

19491,50

311-1

361-3

19491,50

+

В касу надійшла готівка за відпущену продукцію

301

361-3

4749,00

301

361-3

4749,00

+

Продовження таблиці 3.3

Отримано кошти від покупців за реалізоані товари

311-5

361-3

90567,89

311-5

361-3

90567,89

+

Підприємством надано благодійну допомогу товарами

949-7

361-3

114869,03

949-7

361-3

114869,03

+

Прийнято до оплати рахунок покупців за надані послуги по реалізації товару

949-6

361-3

650,00

949-6

361-3

650,00

+

В результаті дослідження методики відображення обліку розрахунків з покупцями і замовниками за допомогою рахунків бухгалтерського обліку недоліків, які б суперечили Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку № 291 не виявлено.

Отже, в цілому можна висловити позитивну думку про достовірність показників дебіторської заборгованості у фінансовій звітності ТДВ «Трембіта».

Далі доцільно приступити до перевірки бухгалтерських документів та записів щодо відображення в обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Так, джерелами аудиту обліку розрахунків з покупцями і замовниками ТДВ «Трембіта» виступили: прибуткові касові ордери, виписки банку, накладні, рахунки, податкові накладні, аналізи рахунків дебіторської заборгованості та обороти по даним рахункам.

На основі перевірки бухгалтерських документів та записів встановлено відповідність форм первинних документів для ідентифікації отриманих результатів. Реквізити опрацьованих первинних документів заповнені та містять достовірні дані. Наявні арифметичні дії в первинних документах здійснені правильно. Визначені суми дебіторської заборгованості є достовірною та перенесеною до облікових регістрів без викривлень для узагальнення однорідних господарських операцій (табл.3.4.).

Таблиця 3.4.

Аудиторська перевірка правильності перенесення даних про розрахунки з покупцями і замовникамиз облікових регітсрів до фінансової  звітності ТДВ

«Трембіта»

Показник

Види

Оборот по рахунку, грн.

Дані оборотно-сальдової відомості, грн.

Баланс (Звіт про фінансовий стан),.грн.

Примітки

Дебіторська заборгованість

Розрахунки з вітчизняними покупцями (361-3)

378403,35

378403,35

3632410,97

+

Розрахунки з іноземними замовниками (362-2)

1657144,47

1657144,47

Розрахунки з іноземними замовниками (361-5)

159683,15

159683,15

Разом

3632410,97

3632410,97

Наступним етапом при здійснені аудиту дебіторської заборговансті було б доцільно здійснити  контроль відповідності та своєчасності облікової реєстрації. Проаналізувавши відповідні документи з обліку дебіторської заборгованості на ТДВ «Трембіта» можемо впевнитись, що всі рахунки клієнтів були зареєстровані, записані в книгу продаж та  всі товари, які були відвантажені до кінця року, були віднесені до реалізованих, а ті що не були оплачені, показані як дебіторська заборгованість.

Важливим моментом при здійсненні розрахунків з постачальниками та замониками є складання договорів на збут продукції, де встановлюються умови та порядок розрахунків. Тому, доцільним  є здійснення  перевірка розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. При проведенні даного виду перевірки ми звернули увага на такі основні аспекти:

 1.  повнота і своєчасність реалізації продукції;
 2.  повнота і своєчасність прийняття її покупцями;
 3.  транспортні витрати і умови обміну тарою;
 4.  майнова відповідальність за недодержання умов договору;
 5.  своєчасність і повната розрахунків покупців за отриману продукцію.

Проведена перевірка показала, що розмір дебіторської заборгованості за товари , роботи послуги на кінець 2014 р. був на рівні 3632 тис. грн. , що на 588 тис. грн більше ніж за аналогічний пепопереднього року. Це може свідчити про несвоєчасність розрахунків за відвантажену продукцію, що в умовах неврегульованого податкового законодавства може призвести до обов`язкових податкових зобов`язань не залежно від того оплачена продукція, чи ні.

Підсумовуючи питання аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на ТДВ «Трембіта» можемо зробити наступні висновки: проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві здійснювалося відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, огляду, надання впевненості та сумісних послуг  № 191 від 12.02.2015 р; дані отримані під час проведення аудиту, показують що облік дебіторської заборгованості підприємства знаходиться на належному рівні та відповідає усім критеріям відображення розрахунків з покупцями та замовниками у системі бухгалтерського обліку; здійснення  перевірки розрахунків з покупцями і замовниками показало, що  на кінець 2014 р. у  Балансі (звіті про фінансовий стан) підприємства спостерігається досить значний розмір дебіторської заборгованості за товари роботи послуги, що може свідчити про несвоєчасну оплату за відвантажену продукцію. Дане питання потребує вирішення у майбутніх звітніх періодах.

3.3. Удосконалення методики аудиту розрахунків з покупцями та замовниками ТДВ «Трембіта»

Стратегія проведення аудиту дебіторської заборгованості розробляється виходячи із норм МСА 300 «Планування». У зв'язку зі значною кількістю об'єктів аудиту дебіторської заборгованості й зобов'язань аудитору необхідно використовувати метод стратифікації, тобто розподіляти всю сукупність (генеральну) на дрібніші підсукупності, кожна з яких має власну характеристику. У нашому випадку за підсукупність може братися кожен балансовий рахунок, який узагальнює інформацію з обліку розрахунків з покупцями та замовниками .

Для успішного виконання поставлених завдань аудитор складає програму аудиту, до якої обов’язково вносить аудиторські процедури за всіма виділеними підсукупностями зі вказівкою на виконавців та терміни виконання. Досвід переконує, що при проведенні аудиту використовуються програми бухгалтерського обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансово- господарської діяльності, деякі інші спеціалізовані програми.

Ці програми виконують головну роль - дають змогу швидко відшукати, переглянути і роздрукувати потрібний нормативний документ із бухгалтерського обліку, оподаткування різних видів діяльності, правового регулювання підприємництва.

У зв’язку з тим, що дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну, аудитору слід перевірити правильність проведеної класифікації. Зокрема, до довгострокової дебіторської заборгованості (рядок 1125 Балансу) слід відносити: майно в оренді(довгострокова оренда), інші необоротні активи та дебіторську заборгованість за векселями одержаними (довгостроковими).

Організацію обліку, аналізу і аудиту розрахунків за дебіторською  заборгованостю на підприємстві необхідно починати зпроцедури підготовки облікової політики, яка становить базу для аналізу та аудиту.

Аудитор повинен також з’ясувати, чи існує операційна дебіторська заборгованість, строк погашення якої перевищує терміни позовної давності. Зокрема  Кулаковська Л.П. пропонує  балансовий підхід до оцінки безнадійної дебіторської заборгованості (рис. 3.1.).

Методи визначення безнадійних боргів

Створення резерву сумнівних боргів

Аналіз платоспроможності окремих дебіторів

Періодизація дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари роботи, послуги

Первісна вартість дебіторської заборгованості

Резерв сумнівних боргів

Рис. 3.1 Балансовий підхід до оцінки безнадійної дебіторської заборгованості.

При здійснені аудиту розрахунків з покупцями та замовниками особливу увагу слід приділити контролю розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності, де наведено:

 1.  перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;
 2.  перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних сторін із виділеннямвнутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості;
 3.  склад і суми статті Балансу «Інша дебіторська заборгованість»;
 4.   метод визначення резерву сумнівних боргів;
 5.  суму поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги класифіковану за строками непогашення.

Важливим моментом у проведенні внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями і замовниками є отримання необхідного обсягу аудиторських доказів в ході проведення аудиторських процедур.

Для забезпечення ефективності внутрішнього аудиту стану дебіторської заборгованості пропонуємо закріпити конкретні аудиторські процедури саме розглянутих об’єктів та параметрів та порядок їх документування  у посадовій існтрукції аудитора.

Підприємства повинні розробляти заходи для зменшення розмірів дебіторської заборгованості. Для цього необхідно використовувати розумну систему кредитування. А якщо заборгованість вже стала безнадійною необхідно прийняти міри до її стягнення. Погасити заборгованість можливо за рахунок акцій підприємства-боржника. Одним із напрямків зниження величини сумнівних боргів може бути реструктуризація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги. Правильним рішенням проблеми сформованої облікової політики буде внесення коректив до діючого Наказу про облікову політику, яка буде виправляти помилки, шляхом певних уточнень щодо обліку окремих об'єктів, внесенням нових розділів.

В подальшому необхідно систематично проводити інвентаризацію заборгованості шляхом перевірки первинних документів, які є основою для проведення розрахунків та відображення операцій в обліку, а також шляхом звірки залишків з контрагентами. Особливу увагу слід звернути на те, що кожна операція повинна бути санкціонованою та законною. Дані контрольні процедури дозволяють розподілити дебіторську заборгованість залежно від строків її погашення на нормальну, прострочену та безнадійну. У свою чергу отримані відомості дають можливість вжити заходи стосовно простроченої заборгованості, а саме, враховуючи вимоги законодавства та договорів, можна розпочати претензійну роботу, застосувати економічні санкції (нарахування штрафів, пені, неустойки) та інші. Доцільним буде також з’ясувати, хто несе відповідальність за своєчасність розрахунків з дебіторами, та з’ясувати причини порушення строків надходження коштів.

Однак, як показали дослідження, навіть на великих підприємствах найчастіше відсутні спеціальні служби внутрішнього контролю (аудиту), що дало б змогу запропонувати комплекс заходів, направлених на створення, постійне впорядкування та удосконалення системи внутрішнього контролю з метою забезпечення інформацією керівництво про стан розрахунків для прийняття ефективних управлінських рішень та складання звітності. Вважаємо, на українських підприємствах необхідно створення таких служб, відділів чи хоча б секторів (наприклад у складі фінансової служби чи бухгалтерії) для здійснення запропонованих заходів (рис.3.2).

Рис. 3.2. Модель внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Потреба у внутрішньому аудиті виникає у зв’язку з тим, що система внутрішнього контролю за станом обліку має тенденцію з плином часу змінюватись, якщо відсутній механізм постійної її верифікації. Відомо, що за відсутності контролю і оцінки персонал починає працювати недбало. Крім того, незалежно від якості системи контролю можливі викривлення реального стану справ на підприємстві.

Отже, правильно організований внутрішній контроль за своєчасністю, повнотою й юридичною обґрунтованістю розрахунків з дебіторами ТДВ «Трембіта» – запорука успішного розвитку, стабільності та стійкості підприємства в умовах сучасного бізнес-середовища

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами проведеного дослідження на основі опрацьованих нормативно-правових актів, наукових праць провідних вчених та фінансово-господарської діяльності ТДВ «Трембіта» можна зробити наступні висновки: діюча сьогодні методологія обліку дебіторської заборгованості на підприємствах, зокрема на ТДВ «Трембіта» , не повністю відповідає національним стандартам обліку. Це повязано як з певним консерватизмом бухгалтерів, так і з деякими незручностями нової методології обліку, зокрема, аналітичного.

Можна відмітити такі недоліки ведення організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості:

 1.  у складі дебіторської заборгованості відображається за товари роботи послуги відображається безнадійна заборгованість, яка не відповідає критерію визнання активу;
 2.  на сьогодні податковий та бухгалтерський облік дебіторської заборгованості (в частині резерву сумнівних боргів) не поєднані в єдину систему, а існують відокремлено;
 3.  при обчисленні оподаткованого прибутку  нарахований резерв сумнівних боргів до складу податкових витрат підприємства не включається. Так само як включення на звітну дату надлишку велечини резерву сумнівних боргів в доходи для бухгалтерського обліку не належать до валового прибутку підприємства.

Отже, невизначеність деяких нормативних положень щодо обліку дебіторської заборгованості диктує необхідність перегляду вітчизняної методології обліку дебіторської заборгованості. Напрямками такого перегляду можуть бути: розширення переліку класифікаційних ознак дебіторської заюоргованості, яка може використовуватись підприємствами і забезпечить їм більшу аналітичність та достовірність інформації; конкретизацію умов визнання та оцінки дебіторської заборгованості тощо.

За даними проведеної оцінки дебіторської заборгованості на основі даних ТДВ «Трембіта»  можна зробити виссновок, що дебіторська заборгованість протягом періоду 2012-2014 р. має незначну питому вагу у складі оборотних активів. Значний ріст данного показника (+2747 тис. грн.) бачимо лише на кінець 2014 р., що потребує подальшого визначення причин збільшення в наступному звітньому періоді.

За результатами здійсненого аудиту розрахунків з покупцями та замовниками  ТДВ «Трембіта»  можна зазначити такі недоліки ведення бухгалтерського обліку бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості: дуже часто спостерігається некоректна оцінка заборгованості на дату балансу. Типовою є ситуація, коли в балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається за первісною вартістю. Оцінка дебіторської заборгованості за строками непогашення не проводиться. Чиста реалізаційна вартість не визначається.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65826. Разработка он-лайн системы продаж и технической поддержки цифровой компьютерной техники 4.02 MB
  Существование предприятия без персональных компьютеров совершенно немыслимо, ведь с их помощью мы ведем бухгалтерию, сдаем отчеты, получаем информацию от других сотрудников предприятия и, наконец, общаемся с внешним миром. ПК на рабочем месте должен быть всегда исправен и готов к работе, именно поэтому сервисное обслуживание компьютеров имеет огромное значение.
65828. Основы работы в среде операционной системы UNIX 65.5 KB
  Цель работы — изучение среды операционной системы (ОС) UNIX, возможностей программирования командного интерпретатора SHELL, а также принципов работы с неинтерактивным текстовым редактором SED.
65829. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 325.06 KB
  Цель работы — изучение основ разработки ОС, принципов низкоуровневого взаимодействия с аппаратным обеспечением, программирования системной функциональности и процесса загрузки.
65830. Исследование механических анероидно-манометрических измерителей высоты и вертикальной скорости 540 KB
  Механический барометрический высотомер предназначен для измерения барометрической высоты которая отсчитывается от места с заданным давлением и в качестве которой может выступать или Барометрический метод измерения высоты основан на зависимости атмосферного...
65832. Анализ и формирование организационных структур 315.22 KB
  В теории организации и теории управления чаще используется понятие организационной структуры управления ОСУ. Организационная структура управления строится с учетом требований наиболее эффективного управления системой. Организационная структура управления одно из ключевых понятий менеджмента тесно связанное с целями функциями распределением полномочий между менеджерами.
65833. Решение систем линейных алгебраических уравнений 741 KB
  Задание 1 Условие: Решить СЛАУ методом итераций Якоби либо Зейделя: Ход работы: Итерационный метод Якоби: Достаточное условие сходимости: Чтобы выполнялось достаточное условие сходимости преобразуем систему: Блоксхема метода Якоби: Код программы: for i:=1 to 4 do x[i]:=1; e:=0.001; k:=0; while k=0 do begin dx:=0; for i:=1 to 4 do begin s:=0; for j:=1 to i1 do...
65834. Исследование модели шинной ЛВС cо случайным доступом 393 KB
  Цель работы: Исследование особенностей построения и функционирования шинной ЛВС со случайным методом доступа и определение основных характеристик сети. Определить основные характеристики ЛВС шинной топологии со случайным методом доступа на основе исследования аналитической модели сети.