95347

Керування роботою комп’ютерної системи

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Циклом команди називається інтервал часу який необхідний для вибірки команди з пам’яті та її виконання. Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам’ять де дешифрується.

Украинкский

2015-09-22

30 KB

0 чел.

Керування роботою комп’ютерної системи.

До однієї із задач комп’ютерних систем входить почасове узгодження, яке досягається за допомогою спеціальних сигналів. Джерелом даних сигналів є кварцовий тактовий генератор. Найпростіша дія, яку виконує мікропроцесорний пристрій називається станом. Стан займає 1 період тактового сигналу.

 Певна кількість тактових інтервалів складає машинний цикл, який може містити або цілу команду або відповідно її частину. Циклом команди називається інтервал часу, який необхідний для вибірки команди з пам`яті та її виконання. Відповідно він може містити 1 або декілька машинних циклів.

Керуючий пристрій виконує функції керування та синхронізації, тобто керує зміною подій в необхідній послідовності узгоджуючи їх з сигналами тактового генератора.

 Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. У фазі вибірки автомат задає початок чергового циклу, тобто посилає сигнал, за яким число, яке знаходиться в лічильнику команд посилається в буферний регістр адреси. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам`ять, де дешифрується. За сигналом зчитування з комірки пам`яті слово команди зчитується та передається по шині даних у буферний регістр даних.

 У фазі виконання пристрій керування генерує послідовність сигналів, яка необхідна для виконання команди. За цей час лічильник збільшується на 1, що й являє собою механізм формування адреси наступної команди. Інтервал часу, що визначається зверненням до пам`яті і одержання від неї результату готовності  називається циклом очікування готовності. 

 Обмін інформацією між процесором, ОП та пристроєм введення-виведення реалізується у 3-х варіантах:

  1.  програмно-керований обмін
  2.  обмін в режимах переривань
  3.  обмін в режимі прямого доступу до пам’яті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29119. Представительство в гражданском праве (понятие, основания возникновения, ограничение полномочий представителя) 31 KB
  Сделка совершенная одним лицом представителем от имени другого лица представляемого в силу полномочия основанного на доверенности указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления непосредственно создает изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Основания возникновения: Доверенность Акт органов МСУ Акт государственного органа На основании закона Не являются представителями: лица действующие хотя и в чужих интересах но от собственного имени...
29120. Виды законного представительства 32.5 KB
  Виды законного представительства Представительство – сделка совершенная лицом представителем от имени другого лица представляемого в силу полномочия основанного на законе доверенности акта органов государственного управления местного управления непосредственно изменяет прекращает гражданские правоотношения. Виды представительства: Законное Фактическое Добровольное Административное Виды законного представительства: Представительство родителями – родители выступают от имени своего ребенка до 18 лет в защиту прав и интересов в...
29121. Представительство по доверенности (понятие и виды доверенности, сроки в доверенности) 30 KB
  Представительство по доверенности понятие и виды доверенности сроки в доверенности. Представительство – сделка совершенная лицом представителем от имени другого лица представляемого в силу полномочия на основании доверенности. Три вида доверенности: – генеральная доверенность для управления и распоряжения имуществом доверителя совершения всех возможных сделок и представительства перед любыми третьими лицами доверенность директора филиала. Срок действия доверенности: не может превышать 3 лет Если срок не указан в течение года...
29122. Форма доверенности и ее реквизиты. Заверение подписи физических лиц 27.5 KB
  Форма доверенности и ее реквизиты. Доверенность – это Сделка Документ подтверждающий полномочия 1 лица в отношении другого лица перед 3 лицом Последствия по сделке возникают у представляемого Все действия происходят за счет представляемого Письменная форма Реквизиты доверенности: Подпись представляемого Дата выдача доверенности Если представляемый юр. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 1 доверенности военнослужащих 2 доверенности лиц находящихся в местах лишения свободы; 3 доверенности совершеннолетних...
29123. Прекращение доверенности 25 KB
  Доверенностью признается письменное уполномочие выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Прекращение доверенности: 1 истечения срока доверенности; 2 отмены доверенности лицом выдавшим ее; 3 отказа лица которому выдана доверенность; 4 прекращения юридического лица от имени которого выдана доверенность; 5 прекращения юридического лица которому выдана доверенность; 6 смерти гражданина выдавшего доверенность признания его недееспособным ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7...
29124. Коммерческое представительство 27.5 KB
  Коммерческое представительство. Коммерческим представителем является лицо постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон и в других случаях предусмотренных законом. При этом коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.
29125. Сроки в гражданском праве и их классификация 33 KB
  В зависимости от того кем устанавливаются сроки: законными зафиксированы в законах и иных нормативных актах законом установлен 3 летний общий срок исковой давности договорными устанавливаются соглашением сторон судебными устанавливаются судом арбитражным или третейским судом 2. По характеру определения сроков последние делятся: –императивные – они точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон; – диспозитивные – эти сроки хотя и предусмотрены законом но могут быть изменены соглашением сторон;...
29126. Исковая давность (понятие, сроки, применение) 28.5 KB
  Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица право которого нарушено. Сроки: Общий срок исковой давности 3 года для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
29127. Перерыв и приостановление исковой давности. Последствия с ними связанные 30 KB
  Перерыв и приостановление исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности предъявлением иска в установленном порядке совершением обязанным лицом действий свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время истекшее до перерыва не засчитывается в новый срок. Приостановление течения срока исковой давности: если предъявлению иска препятствовало чрезвычайная и непреодолимая сила; если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил переведенных на военное положение;...