95376

Функции государства: понятие, классификация

Доклад

Политология и государственное регулирование

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы но и содержания определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности. Функции государства – основные направления деятельности государства обусловленные его сущностью и содержанием а также стоящими перед ним...

Русский

2015-09-22

28 KB

1 чел.

20. Функции государства: понятие, классификация

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы, но и содержания, определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности.

Функции государства – основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе развития целями и его социальным назначением.

Задачи государства – конкретные меры по осуществлению функций.

Признаки функций государства:

 •  имеют комплексный характер, складываются из множества аспектов деятельности государства;
 •  выражают конкретную социально–классовую сущность государства;
 •  напрямую связаны с конкретными целями и задачами;
 •  гораздо шире, чем функции отдельных государственных органов.

Существует множество классификаций функций государства по различным признакам:

 1.  по продолжительности существования
  1.  постоянные
  2.  временные
 2.  по сферам осуществления
  1.  политические
  2.  идеологические
  3.  социальные
  4.  экономические
 3.  по ветвям власти
  1.  законодательные
  2.  управленческие
  3.  судебные
 4.  по типу государства
  1.  эксплуататорские
  2.  демократические
 5.  по области применения:
  1.  внешние
  2.  внутренние

Функции государства отличаются от других явлений формами осуществления (параметрами проявления). Формы осуществления делятся на неправовые и правовые. Правовые формы осуществления функций (деятельность, связанная с изданием юридических актов) выражает неразрывную связь государства и права. Выделяют три правовые формы реализации функций государства:

 •  правотворческая – подготовка и издание НПА, обеспечивающих деятельность государства; регулирование общественных отношений, связанных с направлениями деятельности государства.
 •  правоисполнительная – реализация содержащихся в НПА требований, полнота и эффективность которой определяет, насколько успешно осуществляются государственные функции.
 •  правоохранительная - принятие мер по соблюдению законности и охране правопорядка в процессе реализации государственных функций (особенно важна в период перехода государства и права от одного типа к другому, когда меняется система ценностей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з м’яса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів об’єктів і суб’єктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розв’язування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.
68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.