95377

Принцип разделения властей: понятие, содержание

Доклад

Политология и государственное регулирование

Суть идеи разделения в том, что вся полнота власти не может находиться в руках одного органа, т.к. это неизбежно ведет к злоупотреблению властью. Поэтому необходимо распределение государственной власти на несколько составляющих (ветвей), с тем чтобы каждая ветвь вручалась одному органу или системе органов...

Русский

2015-09-22

26.5 KB

1 чел.

24. Принцип разделения властей: понятие, содержание

Идея разделения властей имеет давние истоки, однако впервые она была оформлена в 1690 году в произведении Джона Локка "Два трактата о государственном управлении". Впоследствии она была развита Ш.Л. Монтескье, в частности, в произведении "О духе законов". Ее практическое осуществление и некоторая обусловленная практикой теоретическая доработка связана с периодом буржуазных революций

Суть идеи разделения в том, что вся полнота власти не может находиться в руках одного органа, т.к. это неизбежно ведет к злоупотреблению властью. Поэтому необходимо распределение государственной власти на несколько составляющих (ветвей), с тем чтобы каждая ветвь вручалась одному органу или системе органов:

  •  законодательная власть - должна принадлежать коллегиальному выборному органу, который, однако, может передавать полномочия по изданию нормативно-правовых актов другим органам (делегированное законодательство).
  •  исполнительно-распорядительная власть - власть по непосредственному исполнению требований, содержащихся в правовых актах (исполнительная власть) или обеспечение исполнения этих требований подчиненными органами (распорядительная власть).
  •  Исполнительную власть обычно возглавляет либо глава государства, либо глава правительства.
  •  судебная власть - основной задачей является осуществление правосудия. Судебная власть должна осуществляться только специально созданными для этого органами - судами - в установленном законом порядке.

Иногда выделяют только две ветви власти, законодательную и исполнительную (мотивируя это тем, что суды действуют на основании законов и потому также являются государственными органами) либо выделяют еще и четвертую, надзорно-контрольную власть. Также в качестве четвертой ветви власти часто называют президентскую власть, учредительную (избирательную) власть.

Три ветви власти должны взаимно сдерживать друг друга (система сдержек и противовесов) и в то же время активно взаимодействовать.

Можно говорить о разделении властей не только по горизонтали, но и по вертикали (в федеративных государствах).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12297. Еңбек нарығы 77.5 KB
  Еңбек нарығы Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық әлуметтік мәдени діни саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне мо...
12298. Кәсіпорын экономикасын талдау 71.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе 1. Еңбекақы төлеудің маңызытүрлері және оларды ұйымдастыру 2. Еңбекақыны жоспарлау және реттеу 3. Еңбекақы жүйелері және нышандары 4. Қорытынды Қолданылған әдебиет ...
12299. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар 57 KB
  Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар Бухгалтерлік есеп принциптері бойынша кәсіпорынның есеп саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын яғни алғашқы бақылау құндық өлшеу ағымдағы топтау мен
12300. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары 116.5 KB
  Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары. Кіріспе Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін яғни алатын орнын маңыздылығын тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету . Оған дәлел 2005 жылдың 18ақпандағы...
12301. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 178 KB
  Кіріспе Еліміздің инвестициялық аспектісі ірі салымдары қаржыландыру үшін жағдайлар жасауға тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. Қазақста...
12302. Ипотекалық несие түсінігі 69.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі 1.1.Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы бағыттары түрлері 1.2.Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды ...
12303. «Саясаттану» жалпы білім беру курсы бойынша силлабус 939 KB
  1 силлабус; 2 оқу пәні бойынша глоссарий; 3 дәрістің қысқаша конспектісі; 4 негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 5 семинар практикалық және/немесе зертханалық сабақтарды өткізу жоспары; 6 еңбек көлемі есептелген білім алу алушының өздік жұмысының та
12305. ПӘНДЕР МОДУЛІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 1.21 MB
  ПӘНДЕР МОДУЛІНІҢ ОҚУӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Пәндер модулінің оқуәдістемелік кешенін дайындауға жауаптылар: саяси ғылымдарының докторы профессор Бәкір Ә.Қ. әлеуметтік ғылымдарының магистрі аға оқытушы Сембина Ж.Ж. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс мағлұматы: ...