95418

Демократия: понятие, формы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Одной из основ конституционного строя РФ является принцип верховенства власти народа: многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и источником власти которую осуществляет самостоятельно или через своих представителей. Демократия - осуществление власти для народа при участии народа или непосредственно народом есть.

Русский

2015-09-23

32.5 KB

0 чел.

26. Демократия: понятие, формы

Одной из основ конституционного строя РФ является принцип верховенства власти народа: «многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и источником власти, которую осуществляет самостоятельно или через своих представителей».

Демократия - осуществление власти для народа при участии народа или непосредственно народом есть. Демократия возникла в древности (общинный строй); в государственно организованном обществе демократия входит в содержание политического режима.

Принципы современной демократии:

 •  власть большинства при защите прав меньшинства;
 •  выборность высших органов государственной власти;
 •  верховенство закона;
 •  широкий круг прав и свобод;
 •  разделение властей;
 •  признание местного самоуправления.

Формы демократии:

 •  представительная демократия – публичная власть осуществляется народом через выборных представителей (федеральное собрание, представительны органы субъектов РФ, Президент РФ, выборные органы местного самоуправления). Выборные органы должны действовать от имени народа и выражать его волю;
 •  непосредственная (прямая) демократия – публичная власть осуществляется народом путем прямого волеизъявления, т.е. народ сам принимает властные решения, влекущие правовые последствия.

Формы прямой демократии:

 •  референдум;
 •  свободные выборы;
 •  плебисцит;
 •  народная правотворческая инициатива – группа граждан в установленном законом количестве может выдвинуть законопроект, для чего нужно собрать необходимое количество подписей; такой закон обязателен для рассмотрения законодательными органами;
 •  петиции – индивидуальные и коллективные обращения граждан в компетентные органы; органы обязаны в установленный срок рассмотреть петицию и принять необходимые меры;
 •  сходы граждан по месту жительства;
 •  отзыв депутата;
 •  прав народного вето.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...
65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...
65389. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУР ЇХ ГОРЛОВИН 350.5 KB
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1 провести аналіз відомих структур та теорій розрахунку параметрів гіркових горловин; 2 розробити новий клас структур гіркових горловин СГГ і провести дослідження ефективності їх застосування...
65390. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 235 KB
  Регулювання екологічних аспектів діяльності підприємства Показники екологічності як результат управління екологічними аспектами діяльності підприємства Показники екологічності системи адміністра тивного управління підприємства...
65391. Розробка оптимальних за тепловими втратами систем керування позиційним електроприводом 8.88 MB
  Для позиційних електроприводів розроблені закони керування оптимальні за швидкодією або за тепловими втратами. Застосування систем регулювання положення СРП оптимальних за тепловими втратами дозволяє знизити непродуктивні витрати електроенергії...
65392. ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ГУМУСОВИЙ СТАН ТА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 1.03 MB
  Мета роботи встановити закономірності змін гумусового стану і агрохімічних показників дерновопідзолистого поверхнево оглеєного супіщаного ґрунту за довготривалого застосування вапна гною і мінеральних добрив та оптимізувати систему удобрення...