95634

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Документи для проведення митного оформлення. Основні процедури та етапи митного оформлення товарів. Діяльність митного брокера. Однією з ознак за якими можна класифікувати документи необхідні для проведення митного оформлення є напрям переміщення вантажів - експорт імпорт транзит.

Украинкский

2015-09-25

119 KB

5 чел.

міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кафедра господарсько-правових дисциплін

лекція

з навчальної дисципліни "Митне право"

ТЕМА № 4

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ

(лекція 2 години)

Для студентів, слухачів юридичного факультету ННІ права

Дніпропетровськ 2013


ПЛАН

Вступ

 1.  Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення.
 2.  Основні процедури та етапи митного оформлення товарів.
 3.  Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.

Висновки


РЕКОМЕНДОВАНА Література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року.
 2.  Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.
 3.  Митний кодекс України від 13 березня 2012 р, №4495-ІУ
 4.  Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 листопада 1923 р.);
 5.  Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 грудня 1950 р.);
 6.  Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 жовтня  1947 р.);
 7.  Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);
 8.  Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 листопада 1923 р.);
 9.  Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 грудня 1950 р.);
 10.  Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 жовтня  1947 р.);
 11.  Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція ІТІ) (Відень, 7 червня 1971 р.);
 12.  Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);
 13.  Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О.П.Гребльник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
 14.  Курило Т.В. Митне право України : підручник / Т.В.Курило. – К.: Кондор, 2007. – 452 с.
 15.  Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.26-27.
 16.  Основа митної справи в Україні : підручник / За ред. П.В.Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.
 17.  Сандровский К.К. Международное таможенное право: учебник / К.К.Сандровский. - К.: Знання, 2007. – 457 с.
 18.  Голомовзий В.М. Митне регулювання: навч.посіб. / В.М.Голомовзий, Л.А.Панкова, О.Ю.Григорєв, А.О.Босак, Н.Л.Калиновська, В.Г.Саяпіна. – Львів: Вид-во Нац.університету «Львівська Політтехніка», 2004. – 240 с.
 19.  Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: навч. посіб. – 2007. – 248 с.
 20.  Ківалов С.В. Митна політика України : навч. посіб. / С.В.Ківалов / Серія: Митна справа. – Одеса: ПЛАСКЕ, 2001.  – 256 с.

Навчальна література

 1.  Курило Т.В. Митне право України : навч. посіб. / Т.В.Курило. – Львів.: Новий світ - 2000, видавець Краснощоких А.А., 2007. – 240 с.
 2.  Митне право України : навч.посіб. / за аг.ред. В.В.Ченцова та Д.В.Приймаченка / вид. 2. - . К.: Істина, 2008. – 328 с.
 3.  Митне право України : навч.посіб. / Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан, В.М.Дорогих та ін.; керів. Авт..кол.Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан. - . К.: Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.
 4.  Митне право України. Посібник / За заг. ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Національний ун-т внутр. справ, 2001. – 180 с.
 5.  Основи митної справи : навч. посіб. /під ред. П.В. Пашка. 2007. – 318 с.
 6.  Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положенн): навч.мето. посіб. / М.Д Пазуха. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 230 с.
 7.  Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю : навч. посібник / Л. А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 c.
 8.   Шаркун А.А. Митне оформлення товарів та транспортнтх засобів: навч. посіб. – Кондор, 2007. – 384с.


Вступ

У митному праві терміном товар визначають будь-яке рухоме майно, яке переміщується через митний кордон, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова та інші види енергії, транспортні засоби, а також продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, необхідні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів - експорт, імпорт, транзит.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.

Мета лекції розглянути питання: Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.


1. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення

У митному праві терміном товар визначають будь-яке рухоме майно, яке переміщується через митний кордон, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова та інші види енергії, транспортні засоби, а також продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи ( ст. 1 Митного кодексу України).

У митних цілях усі товари, які обертаються у міжнародній торгівлі, систематизовані у ТН ЗЕД, яка діє з 1950 року (в Брюсселі було підписано Конвенцію про створення товарної номенклатури). В нашій країні цей класифікатор діє з 1 січня 1991 року. Основу ТН ЗЕД, що діє в Україні складають номенклатура Гармонізованої системи Ради Митного співробітництва (РМС) і Комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного співробітництва (КН ЄЕС). Загалом цифровий код ТН ЗЕД України містить дев'ять знаків, що створюють такі складові цього коду: перші шість знаків (цифр) визначають код товару за номенклатурою гармонізованої системи. Ті ж шість цифр плюс сьомий і восьмий знаки -це код товару по КН ЄЕС. Дев'ятий знак може бути використаним для подальшої деталізації певних товарних груп (позицій) в інтересах України [1].

Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у ТН ЗЕД, поділено на шість рівнів класифікації, де найвищим є XXI розділ (формуються на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу), який далі поділяють на 97 груп (формуються за принципом послідовності обробки товарів, починаючи від сировини до готових виробів), 33 підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпозицій та 5019 субпозицій (на основі таких ознак як ступінь обробки, призначення матеріал, з якого виготовлено товар, та його призначення у світовій торгівлі).

ТН ЗЕД має додаток — Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, які дають тлумачення до всіх товарних угруповань ТН ЗЕД, починаючи з пояснень загального характеру, які далі конкретизуються. Ця інформація необхідна для однозначного віднесення конкретного товару, що розглядається, до класифікаційних угруповань ТН ЗЕД. Ці Пояснення до ТН ЗЕД складаються з 5 томів.

Документи для проведення митного оформлення

Митний кодекс України передбачає, що суб'єкти ЗЕД у разі переміщення товарів через митний кордон України зобов'язані подавати митним органам документи для митного контролю. Такими документами є:

- вантажна митна декларація;

- товаросупроводжуючі документи;

-  зовнішньоекономічний контракт;

-  у разі необхідності, підтвердження торгово-промислової палати стосовно коду або ціни товару, зазначеної у товарних документах.

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, необхідні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів - експорт, імпорт, транзит.

Найбільше документів стосується митного оформлення імпортних вантажів, що свідчать про державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного виробництва. Водночас кількість документів, необхідних для проведення експортних операцій, не набагато менша, що свідчить про певні державні обмеження експорту деяких товарів [2].

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Отже, Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у ТН ЗЕД, поділено на шість рівнів класифікації, де найвищим є XXI розділ (формуються на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу), який далі поділяють на 97 груп (формуються за принципом послідовності обробки товарів, починаючи від сировини до готових виробів), 33 підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпозицій та 5019 субпозицій (на основі таких ознак як ступінь обробки, призначення.

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

2. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів

Основним документом при митному оформленні є вантажна митна декларація (ВМД).

Вантажна митна декларація (ВМД) - це уніфікований документ, який містить відомості про товари та майно, які переміщуються через митний кордон України, про відправника, одержувача та особу, яка здійснювала декларування вантажів, про порядок переміщення ванталсів через кордон, умови поставки, способи розрахунків та інші дані, необхідні для митного оформлення. ВМД застосовується при митному оформленні товарів, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари, до яких вживаються заходи економічної політики, стягується мито і податки.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.

ВМД являє собою документ форми МД-5 на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та відповідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3.

Оформлені органом Державної митної служби аркуші ВМД розподіляються в такому порядку:

 •  перший основний аркуш - примірник для митного органу, який здійснював митне оформлення;
 •  другий основний аркуш - примірник для статистики, передається до підрозділу митної статистики органу Державної митної служби;
 •  третій основний аркуш використовується у підрозділі митних доходів і платежів органу Державної митної служби;
 •  четвертий основний аркуш використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:
 •  при оформленні товару, що вивозиться за межі України, передається декларанту разом з товаром у митницю. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці;
 •  при оформленні товару, що ввозиться на територію України, він передається декларанту;
 •  п'ятий основний аркуш - примірник для декларанта - передається декларанту.

До ВМД може бути додано не більше 33 додаткових аркушів, що дозволить задекларувати не більше 100 найменувань товарів. У ВМД не і додаткових аркушах не повинно бути підчисток і виправлень.

Достовірність зазначених декларантом даних у ВМД, яка заповнена згідно з чинними правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "під митним контролем") на всіх аркушах ВМД і реєстраційним номером, а також записом у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за дані, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі прийняття ВМД до оформлення їй надається реєстраційний номер і здійснюється реєстрація в журналі обліку ВМД. Реєстраційний номер ВМД - 12-значний цифровий код, в якому:

-  перші п'ять знаків - код органу Державної митної служби, в якому реєструється ВМД, за Класифікатором митних органів;

-  шостий знак - остання цифра поточного року, котра відокремлюється з обох боків похилою рискою;

-  останні шість знаків - порядковий номер в декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Заповнення граф і розділів ВМД проводиться відповідно до митного режиму, під який розміщується товар.

ВМД заповнюється державною мовою, на комп'ютері або дру-

карській машинці. Бланки ВМД, заповнені нерозбірливо, митними органами як декларації не розглядаються і не приймаються.

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснює митне оформлення товару.

За типами ВМД поділяються на:

1) імпортні (ЇМ);

2) експортні (ЕК);

3) транзитні (ТР).

Основні етапи митного оформлення товарів

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі "Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", "Положення про ВМД", інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.

Основні етапи митного оформлення товарів такі:

I етап - прийняття ВМД до оформлення та контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії.

II етап - контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення.

III етап - контроль за правильністю визначення митної вартості.

IV етап - контроль за надходженням і нарахуванням мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів; верифікація сертифікатів.

V етап — логічний контроль та контроль правильності застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

VI етап - проведення митного огляду. Уразі здійснення декларантом ідентифікаційного огляду товарів митний огляд під час проведення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється за наявності достатніх підстав, що ці товари переміщуються з порушенням чинного законодавства України. Цей етап складається з таких стадій:

1 стадія - прийняття рішення начальником оперативного підрозділу або іншою посадовою особою, що має на це право, про необхідність проведення митного огляду.

2 стадія - митний огляд.

VII етап - завершення митного оформлення.

 •  1 стадія - нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митниці.
 •  стадія - завершення митного оформлення.
 •  стадія - видача оформлених документів декларанту.
 •  стадія - статистичний контроль.

Рішення про випуск товарів приймається начальником відділу митного оформлення і митного контролю або митного пункту або посадовою уповноваженою особою і підтверджується штампом "Випуск дозволений" на митній декларації, а також у транспортному документі із зазначенням номера митної декларації в правому верхньому кутку транспортного документа.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Як висновок: Вантажна митна декларація (ВМД) - це уніфікований документ, який містить відомості про товари та майно, які переміщуються через митний кордон України, про відправника, одержувача та особу, яка здійснювала декларування вантажів, про порядок переміщення ванталсів через кордон, умови поставки, способи розрахунків та інші дані, необхідні для митного оформлення. ВМД застосовується при митному оформленні товарів, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари, до яких вживаються заходи економічної політики, стягується мито і податки.

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі "Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", "Положення про ВМД", інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.

3. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

Декларування митними органами товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами, здійснюється безпосередньо цими громадянами шляхом заяви в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, потрібних для митного оформлення[3].

Декларування товарів, транспортних засобів та інших предметів міжнародних, іноземних організацій, представництв здійснюється безпосередньо їх власником або на основі договору з іншими підприємствами, юридичними особами, які допущені митницею до декларування. Предмети, що переміщуються через кордон фізичними особами, декларуються цими особами. Допущення митницею юридичної особи до декларування здійснюється шляхом видачі свідоцтва про визнання цієї особи декларантом. Декларантом може бути: с> власник або за його дорученням відправник чи одержувач;

- митний брокер;

- експедитор;

- перевізник.

Митний брокер - це будь-яка українська фьізична або юридична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, котра здійснює будь-які операції щодо митного оформлення, виконує посередницькі функції за рахунок і за дорученням особи, яку представляє (ст. 176-181 МКУ).

Для здійснення митної брокерської діяльності суб'єкту ЗЕД необхідно отримати ліцензію ДМСУ та мати у своєму штаті особу митного брокера, якому видано кваліфікаційне свідоцтво.

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва митний брокер подає заяву в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, де вона розглядається на протязі 15 днів (або 1 місяця). Для видачі кваліфікаційного свідоцтва у митниці створюється екзаменаційна комісія, яка приймає екзамени у кандидатів з метою визначення достатності їх рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування.

Для отримання ліцензії про визнання підприємства декларантом особа подає до митниці, у зоні діяльності якої знаходиться, такі документи: заяву із зазначенням назви організації, юридичної та фактичної адреси; наявність рахунку у національній та іноземній валюті; назви та адреси філій; заяву стосовно погодження митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом; копії всіх установчих документів; довідку банку про відсутність заборгованості; копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання ліцензії [4]. Справа про видачу ліцензії розглядається протягом ЗО днів. Ліцензія діє безстрокове, за умови щорічної перереєстрації.

Митний брокер має право самостійно здійснювати будь-які операції по митному оформленню та виконувати посередницькі функції за рахунок та дорученням особи, яку він представляє, має право оскаржувати рішення митних органів у визначеному порядку.

Права, обов'язки та відповідальність митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені договором з особою, яку він представляє. При здійсненні митного оформлення митний брокер виконує обов'язки і несе відповідальність в повному обсязі як особа, яка самостійно переміщує товари чи інші предмети через митний кордон України.

Митний брокер зобов'язаний:

 •  пред'являти митниці товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;
 •  подавати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
 •  сплачувати мито, митні збори та інші платежі.

Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Згідно з Митним кодексом України не підлягають пропуску через митний кордон України такі товари та предмети (ст. 96 МКУ):

- заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України;

- відносно яких не було проведено митне оформлення;

-  які переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України.

Предмети, заборонені до ввезення на митну територію України:

 •  зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї;
 •  наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу;
 •  сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати .життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;
 •  друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної Інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, державного суверенітету; продукція порнографічного характеру;
 •  товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
 •  предмети, ввезення яких заборонено у відповідності з деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до вивезення за межі митної території України:

-  зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї, військове спорядження;

-  наркотичні та психотропні речовини; ^ сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров 'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

-  витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та некоштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

- анульовані цінні папери;

-  товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

- предмети, вивезення яких заборонено у відповідності з деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

 •  зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;
 •  літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;
 •  верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;
 •  наркотичні засоби;
 •  радіоактивні предмети та речовини;
 •  сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензуванню, як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких товарів здійснюється відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.

Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний кордон тих чи інших товарів відбувається регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов'язаннями в рамках міжнародних договорів та угод.

ВИСНОВКИ З третьОГО ПИТАННЯ

Отже, декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

Декларування митними органами товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами, здійснюється безпосередньо цими громадянами шляхом заяви в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, потрібних для митного оформлення[3].


Висновок:

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

Декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1.  Класифікація товарів при митному оформленні.
 2.  Документи для проведення митного оформлення.
 3.  Вантажна митна декларація (ВМД).
 4.  Основні етапи митного оформлення товарів.
 5.  Декларування товарів.
 6.  Діяльність митного брокера.
 7.  Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29932. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения: наводнения, сели, цунами и их последствия; мероприятия, проводимые по защите населения 38.5 KB
  Цунами это гигантские океанские волны возникающие чаще пито в результате подводных и островных землетрясений или извержений вулканов. Наиболее опасны цунами для населенных пунктов расположенных на низких океанских берегах. Вторичными последствиями цунами являются пожары возникающие в результате повреждения пожароопасных объектов.
29933. Лесные и торфяные пожары и их последствия. Профилактика лесных и торфяных пожаров 32.5 KB
  Лесные пожары бывают низовыми верховыми и подземными. Верховые пожары уничтожают верхний полог леса и распространяются со скоростью 825 км ч. Подземные пожары случаются на торфяных грунтах распространяются со скоростью 210 м в день.
29934. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий 35 KB
  Правила ухода за кожей зубами и волосами: регулярно менять белье носки чулки колготки гольфы; У мыться ежедневно теплой водой с туалетным или детским мылом; если кожа чешется смазать ее кремом или мазью; не выдавливать прыщи не вскрывать гнойники так как на их месте может начаться воспаление; при обнаружении на теле сыпи сразу же сказать об этом родителям; употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов молока; в них достаточно витаминов и минеральных веществ необходимых для кожи; зимой защищать кожу от...
29935. Радиационно-опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения 39 KB
  Это поражение может произойти следующими способами: внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака; внешнее облучение обусловленное радиоактивным загрязнением почвы и местных предметов; внутреннее облучение при вдыхании воздуха зараженного радиоактивными веществами; внутреннее облучение при употреблении загрязненной воды пищи; контактное облучение в результате попадания на кожу и одежду радиоактивных веществ.
29936. Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение безопасности населения 43 KB
  Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение безопасности населения Ответ: Химически опасный объект это такой объект при аварии на котором или при разрушении которого могут произойти массовые поражения людей животных и растений опасными химическими веществами. Поэтому аварии на таких объектах очень опасны. Эти аварии классифицируются следующим образом: аварии с выбросом или угрозой выброса аварийно химически опасных веществ АХОВ при их производстве переработке в хранении; аварии на...
29937. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Возможные последствия аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва 33 KB
  Возможные последствия аварий на пожаро и взрывоопасных объектах. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва Ответ: Пожаро и взрывоопасные объекты это предприятия на которых в производственном процессе применяют взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества а также железнодорожный и трубопроводный транспорт используемый для перевозки перекачки пожаро и взрывоопасных веществ. К таким объектам относятся предприятия химической газовой нефтеперерабатывающей целлюлознобумажной пищевой лакокрасочной промышленности производства...
29938. Гидротехнические сооружения, возможные аварии на них и их последствия 38.5 KB
  Защита населения от последствий гидродинамических аварий Ответ: Гидродинамически опасные объекты это сооружения и естественные образования создающие разницу уровней воды до и после них верхний бьеф и нижний бьеф. Этому способствует также скопление населения на ограниченных площадях при значительном ухудшении материальнобытовых условий жизни людей. Защита и безопасность населения при гидродинамических авариях обеспечивается организационными инженернотехническими и другими мероприятиями. Меры по защите населения при...
29939. Криминогенные ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях 36 KB
  Инфекции передаваемые половым путем меры по их профилактике Ответ: Вступление в половые отношения в подростковом возрасте чаще всего происходит по следующим обстоятельствам: алкогольное опьянение насилие скука материальная выгода желание привлечь к себе внимание партнера для самоутверждения как средство доказать свою взрослость. Как правило эти связи приводят к таким последствиям: ранняя беременность которая обычно заканчивается абортом со всеми вытекающими отсюда последствиями; воспалительные заболевания половых путей и...
29940. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» 31.5 KB
  2 вопрос: Понятие о ВИЧинфекции и СПИДе. Способы передачи ВИЧинфекции и меры ее профилактики Ответ: В 1981 г. Вирус вызывающий болезнь получил название ВИЧ вирус иммунодефицита человека. Применяемые препараты только продлевают состояние ВИЧинфицированности не давая человеку заболеть СПИДом и погибнуть.