95634

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Документи для проведення митного оформлення. Основні процедури та етапи митного оформлення товарів. Діяльність митного брокера. Однією з ознак за якими можна класифікувати документи необхідні для проведення митного оформлення є напрям переміщення вантажів - експорт імпорт транзит.

Украинкский

2015-09-25

119 KB

5 чел.

міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кафедра господарсько-правових дисциплін

лекція

з навчальної дисципліни "Митне право"

ТЕМА № 4

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ

(лекція 2 години)

Для студентів, слухачів юридичного факультету ННІ права

Дніпропетровськ 2013


ПЛАН

Вступ

 1.  Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення.
 2.  Основні процедури та етапи митного оформлення товарів.
 3.  Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.

Висновки


РЕКОМЕНДОВАНА Література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року.
 2.  Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.
 3.  Митний кодекс України від 13 березня 2012 р, №4495-ІУ
 4.  Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 листопада 1923 р.);
 5.  Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 грудня 1950 р.);
 6.  Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 жовтня  1947 р.);
 7.  Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);
 8.  Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 листопада 1923 р.);
 9.  Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 грудня 1950 р.);
 10.  Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 жовтня  1947 р.);
 11.  Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція ІТІ) (Відень, 7 червня 1971 р.);
 12.  Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);
 13.  Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О.П.Гребльник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
 14.  Курило Т.В. Митне право України : підручник / Т.В.Курило. – К.: Кондор, 2007. – 452 с.
 15.  Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.26-27.
 16.  Основа митної справи в Україні : підручник / За ред. П.В.Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.
 17.  Сандровский К.К. Международное таможенное право: учебник / К.К.Сандровский. - К.: Знання, 2007. – 457 с.
 18.  Голомовзий В.М. Митне регулювання: навч.посіб. / В.М.Голомовзий, Л.А.Панкова, О.Ю.Григорєв, А.О.Босак, Н.Л.Калиновська, В.Г.Саяпіна. – Львів: Вид-во Нац.університету «Львівська Політтехніка», 2004. – 240 с.
 19.  Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: навч. посіб. – 2007. – 248 с.
 20.  Ківалов С.В. Митна політика України : навч. посіб. / С.В.Ківалов / Серія: Митна справа. – Одеса: ПЛАСКЕ, 2001.  – 256 с.

Навчальна література

 1.  Курило Т.В. Митне право України : навч. посіб. / Т.В.Курило. – Львів.: Новий світ - 2000, видавець Краснощоких А.А., 2007. – 240 с.
 2.  Митне право України : навч.посіб. / за аг.ред. В.В.Ченцова та Д.В.Приймаченка / вид. 2. - . К.: Істина, 2008. – 328 с.
 3.  Митне право України : навч.посіб. / Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан, В.М.Дорогих та ін.; керів. Авт..кол.Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан. - . К.: Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.
 4.  Митне право України. Посібник / За заг. ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Національний ун-т внутр. справ, 2001. – 180 с.
 5.  Основи митної справи : навч. посіб. /під ред. П.В. Пашка. 2007. – 318 с.
 6.  Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положенн): навч.мето. посіб. / М.Д Пазуха. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 230 с.
 7.  Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю : навч. посібник / Л. А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 c.
 8.   Шаркун А.А. Митне оформлення товарів та транспортнтх засобів: навч. посіб. – Кондор, 2007. – 384с.


Вступ

У митному праві терміном товар визначають будь-яке рухоме майно, яке переміщується через митний кордон, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова та інші види енергії, транспортні засоби, а також продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, необхідні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів - експорт, імпорт, транзит.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.

Мета лекції розглянути питання: Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.


1. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення

У митному праві терміном товар визначають будь-яке рухоме майно, яке переміщується через митний кордон, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова та інші види енергії, транспортні засоби, а також продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи ( ст. 1 Митного кодексу України).

У митних цілях усі товари, які обертаються у міжнародній торгівлі, систематизовані у ТН ЗЕД, яка діє з 1950 року (в Брюсселі було підписано Конвенцію про створення товарної номенклатури). В нашій країні цей класифікатор діє з 1 січня 1991 року. Основу ТН ЗЕД, що діє в Україні складають номенклатура Гармонізованої системи Ради Митного співробітництва (РМС) і Комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного співробітництва (КН ЄЕС). Загалом цифровий код ТН ЗЕД України містить дев'ять знаків, що створюють такі складові цього коду: перші шість знаків (цифр) визначають код товару за номенклатурою гармонізованої системи. Ті ж шість цифр плюс сьомий і восьмий знаки -це код товару по КН ЄЕС. Дев'ятий знак може бути використаним для подальшої деталізації певних товарних груп (позицій) в інтересах України [1].

Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у ТН ЗЕД, поділено на шість рівнів класифікації, де найвищим є XXI розділ (формуються на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу), який далі поділяють на 97 груп (формуються за принципом послідовності обробки товарів, починаючи від сировини до готових виробів), 33 підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпозицій та 5019 субпозицій (на основі таких ознак як ступінь обробки, призначення матеріал, з якого виготовлено товар, та його призначення у світовій торгівлі).

ТН ЗЕД має додаток — Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, які дають тлумачення до всіх товарних угруповань ТН ЗЕД, починаючи з пояснень загального характеру, які далі конкретизуються. Ця інформація необхідна для однозначного віднесення конкретного товару, що розглядається, до класифікаційних угруповань ТН ЗЕД. Ці Пояснення до ТН ЗЕД складаються з 5 томів.

Документи для проведення митного оформлення

Митний кодекс України передбачає, що суб'єкти ЗЕД у разі переміщення товарів через митний кордон України зобов'язані подавати митним органам документи для митного контролю. Такими документами є:

- вантажна митна декларація;

- товаросупроводжуючі документи;

-  зовнішньоекономічний контракт;

-  у разі необхідності, підтвердження торгово-промислової палати стосовно коду або ціни товару, зазначеної у товарних документах.

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, необхідні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів - експорт, імпорт, транзит.

Найбільше документів стосується митного оформлення імпортних вантажів, що свідчать про державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного виробництва. Водночас кількість документів, необхідних для проведення експортних операцій, не набагато менша, що свідчить про певні державні обмеження експорту деяких товарів [2].

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Отже, Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у ТН ЗЕД, поділено на шість рівнів класифікації, де найвищим є XXI розділ (формуються на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу), який далі поділяють на 97 груп (формуються за принципом послідовності обробки товарів, починаючи від сировини до готових виробів), 33 підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпозицій та 5019 субпозицій (на основі таких ознак як ступінь обробки, призначення.

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

2. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів

Основним документом при митному оформленні є вантажна митна декларація (ВМД).

Вантажна митна декларація (ВМД) - це уніфікований документ, який містить відомості про товари та майно, які переміщуються через митний кордон України, про відправника, одержувача та особу, яка здійснювала декларування вантажів, про порядок переміщення ванталсів через кордон, умови поставки, способи розрахунків та інші дані, необхідні для митного оформлення. ВМД застосовується при митному оформленні товарів, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари, до яких вживаються заходи економічної політики, стягується мито і податки.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.

ВМД являє собою документ форми МД-5 на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та відповідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3.

Оформлені органом Державної митної служби аркуші ВМД розподіляються в такому порядку:

 •  перший основний аркуш - примірник для митного органу, який здійснював митне оформлення;
 •  другий основний аркуш - примірник для статистики, передається до підрозділу митної статистики органу Державної митної служби;
 •  третій основний аркуш використовується у підрозділі митних доходів і платежів органу Державної митної служби;
 •  четвертий основний аркуш використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:
 •  при оформленні товару, що вивозиться за межі України, передається декларанту разом з товаром у митницю. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці;
 •  при оформленні товару, що ввозиться на територію України, він передається декларанту;
 •  п'ятий основний аркуш - примірник для декларанта - передається декларанту.

До ВМД може бути додано не більше 33 додаткових аркушів, що дозволить задекларувати не більше 100 найменувань товарів. У ВМД не і додаткових аркушах не повинно бути підчисток і виправлень.

Достовірність зазначених декларантом даних у ВМД, яка заповнена згідно з чинними правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "під митним контролем") на всіх аркушах ВМД і реєстраційним номером, а також записом у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за дані, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі прийняття ВМД до оформлення їй надається реєстраційний номер і здійснюється реєстрація в журналі обліку ВМД. Реєстраційний номер ВМД - 12-значний цифровий код, в якому:

-  перші п'ять знаків - код органу Державної митної служби, в якому реєструється ВМД, за Класифікатором митних органів;

-  шостий знак - остання цифра поточного року, котра відокремлюється з обох боків похилою рискою;

-  останні шість знаків - порядковий номер в декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Заповнення граф і розділів ВМД проводиться відповідно до митного режиму, під який розміщується товар.

ВМД заповнюється державною мовою, на комп'ютері або дру-

карській машинці. Бланки ВМД, заповнені нерозбірливо, митними органами як декларації не розглядаються і не приймаються.

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснює митне оформлення товару.

За типами ВМД поділяються на:

1) імпортні (ЇМ);

2) експортні (ЕК);

3) транзитні (ТР).

Основні етапи митного оформлення товарів

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі "Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", "Положення про ВМД", інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.

Основні етапи митного оформлення товарів такі:

I етап - прийняття ВМД до оформлення та контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії.

II етап - контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення.

III етап - контроль за правильністю визначення митної вартості.

IV етап - контроль за надходженням і нарахуванням мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів; верифікація сертифікатів.

V етап — логічний контроль та контроль правильності застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

VI етап - проведення митного огляду. Уразі здійснення декларантом ідентифікаційного огляду товарів митний огляд під час проведення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється за наявності достатніх підстав, що ці товари переміщуються з порушенням чинного законодавства України. Цей етап складається з таких стадій:

1 стадія - прийняття рішення начальником оперативного підрозділу або іншою посадовою особою, що має на це право, про необхідність проведення митного огляду.

2 стадія - митний огляд.

VII етап - завершення митного оформлення.

 •  1 стадія - нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митниці.
 •  стадія - завершення митного оформлення.
 •  стадія - видача оформлених документів декларанту.
 •  стадія - статистичний контроль.

Рішення про випуск товарів приймається начальником відділу митного оформлення і митного контролю або митного пункту або посадовою уповноваженою особою і підтверджується штампом "Випуск дозволений" на митній декларації, а також у транспортному документі із зазначенням номера митної декларації в правому верхньому кутку транспортного документа.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Як висновок: Вантажна митна декларація (ВМД) - це уніфікований документ, який містить відомості про товари та майно, які переміщуються через митний кордон України, про відправника, одержувача та особу, яка здійснювала декларування вантажів, про порядок переміщення ванталсів через кордон, умови поставки, способи розрахунків та інші дані, необхідні для митного оформлення. ВМД застосовується при митному оформленні товарів, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари, до яких вживаються заходи економічної політики, стягується мито і податки.

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі "Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", "Положення про ВМД", інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.

3. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

Декларування митними органами товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами, здійснюється безпосередньо цими громадянами шляхом заяви в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, потрібних для митного оформлення[3].

Декларування товарів, транспортних засобів та інших предметів міжнародних, іноземних організацій, представництв здійснюється безпосередньо їх власником або на основі договору з іншими підприємствами, юридичними особами, які допущені митницею до декларування. Предмети, що переміщуються через кордон фізичними особами, декларуються цими особами. Допущення митницею юридичної особи до декларування здійснюється шляхом видачі свідоцтва про визнання цієї особи декларантом. Декларантом може бути: с> власник або за його дорученням відправник чи одержувач;

- митний брокер;

- експедитор;

- перевізник.

Митний брокер - це будь-яка українська фьізична або юридична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, котра здійснює будь-які операції щодо митного оформлення, виконує посередницькі функції за рахунок і за дорученням особи, яку представляє (ст. 176-181 МКУ).

Для здійснення митної брокерської діяльності суб'єкту ЗЕД необхідно отримати ліцензію ДМСУ та мати у своєму штаті особу митного брокера, якому видано кваліфікаційне свідоцтво.

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва митний брокер подає заяву в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, де вона розглядається на протязі 15 днів (або 1 місяця). Для видачі кваліфікаційного свідоцтва у митниці створюється екзаменаційна комісія, яка приймає екзамени у кандидатів з метою визначення достатності їх рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування.

Для отримання ліцензії про визнання підприємства декларантом особа подає до митниці, у зоні діяльності якої знаходиться, такі документи: заяву із зазначенням назви організації, юридичної та фактичної адреси; наявність рахунку у національній та іноземній валюті; назви та адреси філій; заяву стосовно погодження митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом; копії всіх установчих документів; довідку банку про відсутність заборгованості; копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання ліцензії [4]. Справа про видачу ліцензії розглядається протягом ЗО днів. Ліцензія діє безстрокове, за умови щорічної перереєстрації.

Митний брокер має право самостійно здійснювати будь-які операції по митному оформленню та виконувати посередницькі функції за рахунок та дорученням особи, яку він представляє, має право оскаржувати рішення митних органів у визначеному порядку.

Права, обов'язки та відповідальність митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені договором з особою, яку він представляє. При здійсненні митного оформлення митний брокер виконує обов'язки і несе відповідальність в повному обсязі як особа, яка самостійно переміщує товари чи інші предмети через митний кордон України.

Митний брокер зобов'язаний:

 •  пред'являти митниці товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;
 •  подавати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
 •  сплачувати мито, митні збори та інші платежі.

Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Згідно з Митним кодексом України не підлягають пропуску через митний кордон України такі товари та предмети (ст. 96 МКУ):

- заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України;

- відносно яких не було проведено митне оформлення;

-  які переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України.

Предмети, заборонені до ввезення на митну територію України:

 •  зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї;
 •  наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу;
 •  сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати .життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;
 •  друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної Інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, державного суверенітету; продукція порнографічного характеру;
 •  товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
 •  предмети, ввезення яких заборонено у відповідності з деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до вивезення за межі митної території України:

-  зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї, військове спорядження;

-  наркотичні та психотропні речовини; ^ сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров 'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

-  витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та некоштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

- анульовані цінні папери;

-  товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

- предмети, вивезення яких заборонено у відповідності з деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

 •  зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;
 •  літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;
 •  верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;
 •  наркотичні засоби;
 •  радіоактивні предмети та речовини;
 •  сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензуванню, як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких товарів здійснюється відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.

Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний кордон тих чи інших товарів відбувається регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов'язаннями в рамках міжнародних договорів та угод.

ВИСНОВКИ З третьОГО ПИТАННЯ

Отже, декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

Декларування митними органами товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами, здійснюється безпосередньо цими громадянами шляхом заяви в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, потрібних для митного оформлення[3].


Висновок:

Митні органи можуть також вимагати такі документи як рахунок-фактура, рахунок-проформа, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати, довідки банків про надходження або ненадходження коштів, страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу, а також документи, які свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання (ліцензії, сертифікати) та інші.

Декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 81 МКУ).

Декларування виражається в поданні митної декларації в усній (при митному оформленні ручної поклажі чи багажу пасажирів), електронній або письмовій формі, інших документів та інформації, необхідних для митного оформлення і митного контролю.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1.  Класифікація товарів при митному оформленні.
 2.  Документи для проведення митного оформлення.
 3.  Вантажна митна декларація (ВМД).
 4.  Основні етапи митного оформлення товарів.
 5.  Декларування товарів.
 6.  Діяльність митного брокера.
 7.  Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37179. Бюджетный процесс 30 KB
  В соответствии с Бюджетным кодексом правительство России вносит на рассмотрение Государственной Думы проект федерального бюджета на очередной финансовый год не позднее 26 августа. В первом чтении принимаются основные параметры бюджетапроходит в течение 30 дней со дня его внесения в Государственную думу. Рассматривается: прогнозируемый объём доходов в очередной год и плановый период с выделением объёма нефтегазовых доходов; приложения с нормативами распределения доходов между уровнями бюджетной системы; общий объём расходов; ...
37180. Возникновение бюджета 30 KB
  По экономической сущности государственный бюджет это денежные отношения возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу распределения национального дохода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда предназначенного для финансирования экономики социальнокультурных мероприятий нужд обороны и государственного управления. Благодаря ей можно прогнозировать социальноэкономические последствия бюджетной политики. Бюджет играет важную экономическую социальную и политическую роль в воспроизводственном...
37181. Бюджетное устройство 90.5 KB
  Бюджетная система унитарного государства состоит из двух звеньев государственного и местных бюджетов. Бюджетная система федеративных госуда рств тр ехзвенная и состоит из федеративного федерального бюджета бюджетов членов субъектов федерации и местных бюджетов. Бюджетный кодекс РФ далее БК РФ даёт следующее определение бюджетной системы: Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов и бюджетов государственных...
37182. Право регулирования денежного обращение страны 92.5 KB
  Главными задачами правового регулирования денежного обращения в России являются: обеспечение четкого разделения правовых полномочий и ответственности в сфере денежного обращения между Президентом РФ законодательной и исполнительной властями; поддержание необходимого темпа роста денежной массы в обращении и правильного соотношения между наличным и безналичным денежным обращением с целью стабильного и эффективного функционирования экономики страны; обеспечение законодательной и исполнительной власти правовыми нормами и инструментами...
37183. Денежно – кредитная политика 86 KB
  Согласно комментариям к федеральному закону О Центральном банке Российской Федерации Банка России денежно кредитная политика определяется как основная часть единой государственной экономической политики проявляющаяся в воздействии на количество денег в обращении с целью достижения стабильности цен обеспечения максимально возможной занятости населения а также роста реального объёма производства. В отличие от первого определения второе подчёркивает возможность влияния денежно кредитной политики не только на сферу обращения но и...
37184. Современные коммерческие банки 34.5 KB
  Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. Таким образом коммерческие банки осуществляют должны осуществлять комплексное обслуживание клиентов что отличает их от специальных кредитных организаций небанковского типа выполняющих ограниченный круг финансовых операций и услуг.
37185. Денежная система 44.5 KB
  В зависимости от вида денег деньги как товар выполняющий роль всеобщего эквивалента или деньги как знак стоимости различают денежные системы двух типов:1 система металлического обращения которая базируется на действительных деньгах серебро золото выполняющих все пять функций а образующиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные деньги;2 система бумажнокредитного обращения при которой действительные деньги вытесняются знаками стоимости а в обращении находятся бумажные казначейские векселя либо кредитные...
37186. Эми́ссия денег 33.5 KB
  Граница кредита предел допустимая форма. Норма выдачи кредита. Это граница ресурсов кредита т. Границы ресурсов кредита определяются размерами ссуд фонда.
37187. Денежная масса 93.5 KB
  Вместе с тем денежная масса включает в себя такие компоненты которые нельзя непосредственно использовать как покупательное или платежное средство. Как правило денежная политика страны выходящей из политического или экономического кризиса начинается с восстановления доверия населения путем индексации таких âзамороженных вкладовâ и привлечения таким образом средств для оживления инвестиционной активности в экономике. Чаще всего используют следующие агрегаты[1]: М0 = наличные деньги в обращении М1 = М0 чеки вклады до востребования...