95694

Організація та нормування праці

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Організація нормування праці Розрахункова частина Характеристика структури земельних угідь підприємства Характеристика структури посівних площ підприємства Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби Структура товарної продукції підприємства Показники використання основних виробничих фондів підприємства...

Украинкский

2015-09-28

251 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №41 М.ТУЛЬЧИНА

 

 

                                                                           

                                                                            

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

З дисципліни

«Економіка і організація аграрного виробництва»

 

на тему «Організація та нормування праці»

 

 

 

 

Виконав : студент Комасюк Микола В.

Групи 41-М     курсу IV

 

 

 

 

Перевірив : викладач Деркач Світлана В.

 

 

 

2015 р. 


Зміст

Вступ.

І. Організація нормування праці

ІІ. Розрахункова частина

2.1 Характеристика структури земельних угідь підприємства

2.2 Характеристика структури посівних площ  підприємства

2.3 Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби

2.4 Структура товарної продукції підприємства

2.5 Показники використання основних виробничих фондів підприємства

2.6 Показники використання оборотних  фондів  підприємства

2.7 Розрахунок оплати праці в галузі рослинництва

2.8 Розрахунок оплати праці в галузі тваринництва

2.9 Характеристика основних економічних показників підприємства

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури

Вступ                                 

Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення

матеріальних і духовних благ.  Затрати праці на створення цих цінностей

повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають

визнання тільки ті з них, що відповідають суспільно необхідному часу, тобто

часу, необхідному на виготовлення даного виробу при суспільно нормальних

умовах виробництва при середньому рівні цілісності й інтенсивності праці.

Безпосередньо на рівні підприємств суспільно необхідний час виступає як

необхідний час - робочий час що необхідний для виготовлення одиниці продукції

в конкретних організаційно-технічних умовах даного підприємства робітниками

відповідної кваліфікації при нормальній інтенсивності праці.

Ці умови на підприємствах різноманітні, тому різняться і необхідні затрати

часу, рівень яких може бути вище або нижче суспільно необхідних затрат.

Відповідно будуть різноманітними і фактичні витрати.

Нормування праці це визначення її необхідних затрат на виготовлення одиниці

продукції в конкретних організаційно технічних умовах.  Ціллю нормування

праці є найбільш точне визначення необхідних затрат, а відповідно і

результатів праці і їх відбиток у нормах праці.

В діяльності працівника (від робітника до менеджера першого рівня) важливу

роль відіграють норми праці. Успіх на ринку неможливий без усвідомлення що

нормування праці є складовою менеджменту і соціально-трудових відносин.

Узгодження трудової діяльності людей неможливе без встановлення необхідних

витрат і результатів праці.

Норми праці узгоджують виробничий процес та інтереси працівників

підприємства. Норми є основою планування і регулювання роботи кожного

підрозділу підприємства, організації оплати праці персоналу, обліку витрат на

продукцію, управління продуктивністю праці і соціально-трудовими відносинами.

Не існує такої діяльності підприємства де б не використовувались норми праці.

Вони необхідні як на малих так і на великих підприємствах.

Норми праці необхідні в усякій сфері діяльності людини: промисловості,

торгівлі, сфері обслуговування, банках і т.д.

Ціллю даного курсового проекту є висвітлити суть нормування праці на

підприємстві, показати методи і прийоми що використовуються для досягнення

даної мети, а також вказати шляхи підвищення продуктивності праці на

підприємстві.

Організація нормування праці

Поняття, зміст та завдання організації праці

  Уперше наукова теорія організації праці знайшла відображення в теорії Ф. Тейлора і подальший її розвиток полягав у переході до концепцій "збагачення праці", "автономних груп", "гуманізації праці", які потім продовжили свій розвиток у складі більш широких економіко-соціологічних і політико-ідеологічних теорій "демократії в промисловості", "соціальної інтеграції". Сьогодні праця людей, яка у процесі виробництва організовується під впливом розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, має два боки: природно-технічний і соціально-економічний. Вони тісно пов'язані між собою, постійно взаємодіють і визначають зміст організації праці.

  Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

  Згідно із Законом України "Про оплату праці" організація оплати праці здійснюється на підставі:

— законодавчих та інших нормативних актів;

— генеральної угоди на державному рівні;

— галузевих, регіональних угод;

— колективних договорів;

— трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об'єднання власників або їхні представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.

Основні принципи організації оплати праці здійснюються за допомогою таких її елементів, як система угод і договорів на різних рівнях економіки, а також через нормування праці, тарифну систему, форми й системи оплати праці на окремих підприємствах і його структурних підрозділах.

Кожний із елементів має чітко окреслене призначення. Проте всі елементи взаємодіють між собою, забезпечують, за наявності правильного їх застосування, дійову систему матеріальної зацікавленості у досягненні певних виробничих показників.

У змісті організації праці, виходячи з особливостей вирішуваних завдань, виділяють такі елементи:

— поділ і кооперування праці, що передбачає науково обґрунтований розподіл працівників за систематизованими трудовими функціями, машинами, механізмами, робочими місцями, а також відповідне групування і комбінування працівників у виробничі колективи;

— нормування праці, що передбачає ретельний розрахунок норм витрат праці на виробництво продукції і послуг як основу для організації праці та визначення ефективності виробництва;

— організація та обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне планування й оснащення відповідно до антропометричних і фізіологічних даних та естетичних смаків людини; ефективну систему обслуговування робочих місць; атестацію та раціоналізацію робочих місць;

— організація добору персоналу та його розвиток, що включає планування потреби у робочій силі, профорієнтацію і профвідбір, наймання персоналу, розробку концепції розвитку персоналу та її реалізацію;

— покращання умов праці, що передбачає усунення шкідливості виробництва, надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень, естетику виробництва, формування системи охорони і безпеки праці;

— ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці й відпочинку;

— раціоналізація трудових процесів, упровадження оптимальних прийомів і методів праці;

— планування та облік праці;

— мотивація праці;

— зміцнення дисципліни праці.

На різних підприємствах праця організовується у різноманітних формах.

До основних факторів, що спричиняють цю різноманітність, належать:

— науково-технічний прогрес, систематичне вдосконалення техніки і технології;

— система організації виробництва;

— психофізіологічні фактори й особливості екологічного середовища;

— фактори, пов'язані з характером завдань, які вирішуються в різних ланках системи управління виробництвом.

Аналізуючи зміст організації праці, слід враховувати особливості виробничого рівня, на якому відбуваються зміни.

У масштабах народного господарства вдосконалення організації праці має такі завдання: відвернення економічних і соціальних втрат, забезпечення якнайповнішого використання людських ресурсів суспільства, регулювання співвідношення чисельності зайнятих у галузях матеріального виробництва і невиробничій сфері, перерозподіл працівників між галузями і раціональне розміщення ресурсів між регіонами країни тощо. Для цього застосовуються прямі і непрямі регулятори, що враховують ступінь розвитку ринкових відносин .

У межах підприємства головне значення для організації праці мають питання правильної розстановки працівників у виробництві на основі раціонального поділу праці й суміщення професій, спеціалізації і розширення зон обслуговування. Ще одним завданням є узгодженість діяльності — кооперування під час здійснення суворої кількісної пропорційності трудових витрат на взаємопов'язаних ділянках виробництва. У цьому важлива роль належить технологічному і виробничому плануванню, нормуванню праці, які дають змогу науково встановити кількісну пропорційність якісно різних видів праці.

На конкретному робочому місці вирішуються такі завдання організації праці, як упровадження найпрогресивніших робочих прийомів і раціонального змісту всього комплексу трудових операцій, правильне обладнання і планування робочих місць, рівномірне і безперебійне забезпечення їх інструментами та матеріалами, створення належних санітарно-гігієнічних та естетичних умов для роботи і життєдіяльності людини.

Як основні принципи організації оплати праці на підприємстві можна виділити такі:

— облік розміру мінімальної оплати праці, встановленої державою;

— випереджання темпів зростання продуктивності праці у порівнянні з темпами росту заробітної плати;

— оплата за кінцевими результатами діяльності підприємства здійснюється відповідно до кількості та якості витраченої праці;

— забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у зростанні продуктивності праці й поліпшенні діяльності підприємства;

— забезпечення відповідності в оплаті праці окремих професій, категорій і груп;

— індексація заробітної плати відповідно до темпів зростання інфляції;

— забезпечення оптимальної частки заробітної плати в собівартості продукції;

— аналіз середньої заробітної плати на аналогічних підприємствах у межах галузі народного господарства і планування її підвищення;

— вибір раціональної системи оплати праці;

— забезпечення соціальної захищеності працівників підприємства за допомогою державних і внутрішньоорганізаційних гарантій праці;

— аналіз динаміки зростання заробітної плати і її компонентів.

Нині значна кількість підприємств, особливо промислових, має низку проблем щодо організації праці. При зіставленні даних мінімальних тарифних ставок для робітників з діючими на промислових підприємствах можна зробити такий висновок: на багатьох підприємствах мінімальні тарифні ставки, встановлені міжгалузевою угодою, взяті за основу. Подібна ситуація призводить до того, що керівники підприємств не забезпечують достатнього життєвого рівня своїх працівників, оскільки встановлені мінімальні тарифи є значно нижчими, ніж встановлений державою розмір споживчого кошика.

Міжтарифні коефіцієнти та поріг чутливості на багатьох підприємствах не відрізняються від галузевої угоди. Поріг чутливості становить 10 % при переході від 1-го до 6-го розряду, що говорить про нераціональне встановлення співвідношень між розрядами. Пояснити це можна тим, що починаючи з 4-го розряду кваліфікаційні вимоги для переходу персоналу на більш високий розряд значно підвищуються. Для цього вже замало практичного досвіду, який був потрібен для переходу з 1 по 4 розряд, а потрібно ще й підвищення кваліфікації. Крім того, досвід провідних зарубіжних учених-економістів свідчить, що поріг чутливості має бути до 20 %.

При цьому, розрив між низькокваліфікаційними розрядами має бути незначним та з переходом на більш високий розряд значно зростати. Це дасть змогу суттєво зацікавити працівників у підвищенні рівня кваліфікації й результативності праці, якої немає у сучасних умовах на промислових підприємствах. Така сама ситуація спостерігається і при розробці посадових окладів керівникам, спеціалістам і службовцям, тобто встановлений міжгалузевою угодою мінімальний міжкваліфікаційний коефіцієнт береться підприємствами за основу.

ІІ. Розрахункова частина

2.1 Характеристика структури земельних угідь підприємства

Таблиця 1.1 Структура земельних угідь

 

Види земельних

угідь, га

Площа, га за

базисний

період

Площа, га за

звітний рік

Відхилення,

(+;-)

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

І. Всього 

3262 

100

3255 

100

-7 

1.с/г угідь

3254

99.75

3242

99.6

-12

-0.15

-З них рілля

3231

99.04

3216

98.8

-12

-0.24

-Сіножаті

9

0.27

10

0.3

1

0.03

-Пасовища

14

0.42

16

0.49

2

0.07

-Багаторічні насадження

2. Інші угіддя   

12

0.36

13

0.39

1

0.03

Висновок :На даному підприємстві у звітному році всього земельних угідь складає 3255, що в порівнянні з базисним періодом зменшилося на -7% з них рілля зменшилась на -15%, С/Г  угідя на -12%,а з земельних угідь збільшилося сіножаті на 1%, пасовища на 2%, інші угіддя на 1%

2.2 Характеристика структури посівних площ  підприємства

Таблиця 1.2 Структура посівних площ

  

Сільськогосподарські

угіддя, га

Площа, га за

базисний

період

Площа, га за

звітний рік

Відхилення,

(+;-)

Га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

Зернові і зернобобові всього 

 2498

77.31

2517 

78.36

19 

1.05

Озима пшениця

2390

73.97

2383

74.19

-7

0.22

Горох

108

3.34

134

4.17

26

0.83

Технічні всього

675

20.89

652

20.29

-23

-0.6

Цукровий буряк

187

5.78

149

4.63

-38

-1.15

Соняшник

365

11.29

392

12.20

27

0.91

Кукурудза

123

3.8

111

3.45

-12

    -0.35

Овочі

49

1.51

33

1.02

-16

-0.49

Багаторічні трави на сіно

9

0.27

10

0.31

1

0.04

Всього

3231

100

3212

100

-19

-

Висновок: На даному підприємстві у звітному році всього земельних угідь складає 3212, що у порівнянні з базисним зменшилося на -19 га. З них земельних угідь під цукровий буряк зменшилося на -38 га. А під соняшник збільшилися на 27 га.

2.3 Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби

Таблиця 1.3 Чисельність та щільність поголів’я худоби

Групи тварин

Базисний

Звітний

Відхилення

К-сть

щільність

К-сть

щільність

К-сть

щільність

Поголівя ВРХ

103

3.16

138

4.25

35

1.09

В т.ч. корів

54

1.64

76

2.34

22

0.7

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

49

1.5

62

1.91

13

0.41

Свині

3

0.09

24

0.74

21

0.65

Вівці, кози

98

3.01

34

1.04

64

-1.97

Птиця

43

1.72

65

2.58

22

0.83

Для ВРХ, овець, кіз: на 100 га с/г угідь;

Для свиней: на 100 га ріллі;

Для птиці: на 100 г посіву зернових культур.

Висновок: В даному підприємстві поголів»я ВРХ збільшилося на 35 голів. В тому числі корів збільшилося на  13голів, свиней збільшилося на 21 голову, вівці, кози збільшилися на 64 голови,птиця збільшилася на 22 голови.

2.4 Структура товарної продукції підприємства

Таблиця 1.4 Структура товарної продукції

Види продукції

Базовий

Звітний

Відхилення

Вируч. тис. грн.

%

Вируч. тис. грн..

%

Вируч. тис. грн..

%

Рослинництво

2340

62.53

2260

57.25

-80

-5.28

В т. ч. зернові і зернобобові

1465

39.15

1500

38

35

-1.15

Цукровий буряк

168

4.48

156

3.95

-12

-0.53

Соняшник

689

18.41

589

14.92

-100

-3.49

Інша продукція

18

0.48

15

0.38

-3

-0.1

Тваринництво

1347

35.99

1628

41.24

281

5.25

В т.ч. молоко

439

11.73

543

13.75

104

2.02

Приріст ВРХ

459

12.26

505

12.79

46

0.53

Приріст свиней

239

6.38

359

9.09

120

2.71

Інш продукція тварин

210

5.61

224

5.67

14

0.06

Промислова продукція

23

0.61

34

0.86

11

0.25

Реалізація робіт і послуг

32

0.85

25

0.63

-7

-0.22

Всього

3742

100

3947

100

205

Висновок: В даному підприємстві структура товарної продукції виручка за:рослинництво зменшилася на 80 грн. В. Т. Ч. зернові і зернобобові збільшилися на 35 грн. цукровий буряк зменшився на 12 грн. соняшник зменшився на 100 грн. Інша продукція зменшилася на 3 грн. тваринництво збільшилося на 281 грн. В. Т. Ч. молока збільшилося на 46 грн. приріст свиней збільшилося на  120 грн. інша продукція тваринництва збільшилася на 14 грн. промислова продукція збільшилася на 11 грн. реалізація робіт і послуг зменшилася на 7 грн.

2.5 Показники використання основних виробничих фондів підприємства

Дані до таблиці 1.5 «Показники використання основних виробничих фондів»

№п/п

Показники

Базовий

Звітний

1.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

1854

1756.3

1.1

- в т.ч. будівлі і споруди

1085.34

1023.6

1.2

- робочі машини  і обладнання

778.87

890.34

1.3

- з них трактори

445.36

546.9

1.4

- транспортні засоби

285.43

283.23

2.

Число середньорічних показників, чол.

198

206

3.

Площа с\г угідь, га

3254

3242

4.

Загальна потужність двигунів, кін.сил

1670990

2789067

5.

Валова продукція, тис.грн.

5386

5568

Таблиця 1.5 Показники використання основних виробничих фондів

№п/п

Показники

Одиниця

Виміру

Базовий

Звітний

Відхилення

1.

Питома вага  в основних виробничих фондах:

100

1854

1756.3

-97.7

-5.26

1.1

- в т.ч. будівлі і споруди

%

58.54

58.28

-0.26

-0.44

1.2

- робочі машини  і обладнання

%

41.96

50.69

8.73

20.8

1.3

- з них трактори

%

24.02

51.08

27.06

112.65

1.4

- транспортні засоби

%

15.39

16.11

0.72

4.67

2.

Показники забезпеченості господарства виробничими фондами:

2.1

Фондоозброєність праці

грн.

9.36

8.52

-0.84

-8.97

2.2

Фондозабезпеченість

грн.

0.56

0.54

-0.02

-3.57

3.

Показники забезпеченості господарства енергетичними ресурсами:

3.1

Енергозабезпеченість

грн.

513.51

860.29

346.78

67.53

3.2

Енергоозброєність

грн.

8439.34

13539.16

5099.82

60.42

4.

Показники економічної ефективності використання виробничих фондів:

4.1

Фондовіддача

грн.

2.90

3.17

0.27

9.31

4.2

Фондомісткість

грн.

0.34

0.31

-0.03

-8.83

5.

Рівень рентабельності

%

Висновок: Аналізуючи показники використання основних виробничих фондів на даному підприємстві ми бачимо , що питому вагу основних виробничих фондів у звітному періоді займають будівлі і споруди 28.28%  найменшу питому вагу  на транспортні засоби 16.11. На даному підприємстві фондоозброєність праці зменшилася на 0.84 в відсотках це складає 8.97, Енергозабезпеченість зменшилася на 0.02 в відсотках це складає 0.37, Енергоозброєність збільшилася на 5099.82 в відсотках це складає 60.42, Фондовідача збільшилася на 0.27 в відсотках це складає 9.31, Фондомісткість зменшилася на 0.03 в відсотках це складає 8.82.

2.6 Показники використання оборотних  фондів  підприємства

Таблиця 1.6 Показники використання оборотних  фондів

№п/п

Показники

Показники

Відхилення

Одиниця

Виміру

Базовий

Звітний

1.

Виручка від реалізації продукції, робі і послуг

грн.

3742

3947

205

2.

Середньорічна вартість оборот. засобів

грн.

1300

1500

200

3.

Коефіцієнт оборотності (Коб)

2.87

2.63

-0.24

4.

Тривалість обігу в днях (Тоб)

125.43

136.88

11.45

5.

Коефіцієнт закріплених оборотних засобів (Кзак)

0.34

0.38

0.04

Висновок : на даному підприємстві коефіцієнт обертання оборотніх фондів зменшився на 0.24, тривалість  одного обороту збільшилася а 11.45, коефіцієнт закріплення збільшився на 0.04. На даному підприємстві лише коефіцієнт оборотності зменшився, нам потрібно його збільшити.

2.7 Розрахунок оплати праці в галузі рослинництва

Таблиця 1.7 Основні економічні показники

Показники

Роки

Відхилення

Базовий

Звітний

+/-

%

Площа с/г угідь, га

3254

3242

-12

-0.36

Середньорічна кількість працівників, чол.

198

206

8

4.04

Валова продукція, тис.грн.

5386

5568

182

3.37

В т.ч. на 100 га с/г угідь

165.51

171.74

6.23

3.76

На 1 середньорічного праціника

27.2

27.02

-0.18

-0.66

Товарна продукція, тис.грн.

3742

3947

205

5.47

В т.ч. на 100 га с/г угідь

114,99

121.74

6.75

5.87

Повна собівартість, тис.грн.

1850

1990

140

5.17

Прибуток (збиток), тис.грн.

1892

1957

65

3.43

В т.ч. на 100 га с/г угідь

58.14

60.36

2.22

3.81

На 1 середньорічного праціника

9.55

9.5

-0.05

-0.52

Рівень рентабельності, %

102.27

98.34

-3.93

-3.84

Вартість ОВФ с/г призначення, тис.грн.

1854

1756.3

-97.7

-5.26

Фондозабезпеченість, тис.грн.

9.36

8.52

-0.84

-8.97

Фондоозброєність

0.56

0.54

-0.02

-3.57

Енергозабезпеченість, к.с.

513.54

860.29

346.75

67.52

Енергоозброєність

8439.34

13539.16

5099.82

60.42

Середньорічна вартість оборот. засобів

1300

1500

200

15.38

Коефіцієнт оборотності (Коб)

2.84

2.63

-0.21

-7.39

Тривалість обігу в днях (Тоб)

125.43

136.88

11.45

9.12

Чистий дохід-всього

340.56

352.26

11.7

3.43

Норма прибутку,%

59.98

60.09

0.11

200.18

Рівень рентабельності,%

102.27

98.64

-3.93

-3.84

Висновок: На даному підприємстві валова продукція збільшилася на 182 в відсотках це склало 3.37 , товарна продукція збільшилася на 205 в відсотках це склало 05.47. Прибуток по підприємству  склав у звітному році 1957 прівнюючи з базовим збільшився на 65 в відсотках це складає 3.43 . Рівень рентабельності склав 98.34 порівняно з базовим зменшився на 3.93 . Чистий дохід на даному підприємству склав 352.26 порівнюючи з базовим збільшився на 11.7 . Норма прибутку на даному підприємстві складає 60.09 порівнюючи з базовим збільшилася на 0.11. На даному підприємстві фондоозброєність праці зменшилася на 0.84 в відсотках це складає 8.97, Енергозабезпеченість зменшилася на 0.02 в відсотках це складає 0.37, Енергоозброєність збільшилася на 5099.82 в відсотках це складає 60.42.

2.8 Розрахунок оплати праці в галузі тваринництва

Нарахувати оплату праці в рослинництві за виконаний обсяг робіт

Назва робіт

Площа

Склад агрег.

Норма вироб.

Розряд роботи

Тарифні розцін.

Класність

механ.

Стаж роботи

1.Оранка

149

МТЗ-1221 ПЛН-4,35

10.4

V

12.43

І

12

2.Культивація

149

МТЗ-1221 КПС- 4

20.2

IV

10.83

ІІ

8

3.Посів ц/б

149

МТЗ-1221 СУПН-8

24

V

12.43

І

12

4.Проривка ц/б

149

0.10

III

8.23

-

-

5.Збирання  ц/б

149

ROPA

7.2

VI

14.44

І

14

Результати підрахунків занести в таблицю

   Назва робіт

Кільк.н/змін

Оплата за тарифом

Доплата за класн.

Доплата за стаж роботи

Всього оплати праці

1.Оранка

2.Культивація

3.Посів ц/б

4.Проривка ц/б

5.Збирання ц/б

14.32

4.37

6.2

1490

20.69

177.99

79.81

77.06

12262.7

298.76

35.59

7.98

15.41

59.75

32.03

13.16

13.87

53.77

245.61

100.95

106.34

12262.7

412.28

Тарифні ставки для окремих категорій робітників сільськогосподарських підприємства

          Категоріі працівників

                                                   Розряди

       1

      2       

      3

    4

    5      

     6

На ручних роботах у рослинництві:

Денні   тарифні ставки :

47,99

52,30

57,58

64,78

74,38

86,37

Годинні тарифні ставки:

6,86

7,47

8,23

9,25

10,63

12,34

На ручних роботах у тваринництві: 

Денні  тарифні ставки :

55,66

60,67

66,80

75,14

86,28

100,19

Годинні тарифні ставки :

7,95

8,67

9,54

10,73

12,33

14,31

Трактористи – машиністи :

Денні  тарифні ставки :         

56,14

61,20

67,37

75,79

87,02

101,06

Годинні тарифні ставки:       

8,02

8,74

9,62

10,83

12,43

14,44

Робітники,зайняті на ремонтних і верстатних роботах:

Денні  тарифні ставки :

50,86

55,44

61,04

68,67

78,84

91,56

Годинні тарифні ставки :

7,27

7,92

8,72

9,81

11,26

13,08


2.9 Характеристика основних економічних показників підприємства

Розрахунок потреби в працівниках для обслуговування галузі тваринництва

Категорія працівників

Середньорічне поголів’я, гол.

Норми обслуговування, гол.

Розрахунок кількості основних працівників, чол.

Річний фонд часу (365),

люд.-днів

1

2

3

4 (2/3)

5 (4*365)

Доярки

76

30

2.53

923.45

Скотарі годувальники молочного стаду

76

200

0.38

138.7

Скотарі по доглядуза ВРХ на відгодівлі

138

100

1.38

503.7

Нічні скотарі по

А) молочному стаду

76

250

0.30

109.5

Б) відгодівля ВРХ

138

400

0.34

124.1

Свинарі по догляду свиней

24

120

0.2

73

Птахівник

65

100

0.65

237.25

Мінімальні розміри денних тарифних ставок працівників тваринництва

с\г підпримств по розрядах, грн.

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

На ручних роботах в тваринництві

67,84

74

81,52

91,68

105,28

122,24

Розрахунок акордного фонду оплати праці працівникам тваринництва

Категорія працівників

Затрати праців люд-днях

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Фонд оплати по тарифу

Доплата за продукцію (25%), грн

Акордний фонд оплати за рік

1

2

3

4

5 (2*4)

6 (5*0,25)

7 (5+6)

Доярки

923.45

V

105.28

97220.81

24305.2

121526.01

Скотарі годувальники молочного стаду

138.7

IV

91.68

12716.01

3179

15895.01

Скотарі по догляду за ВРХ на відгодівлі

503.7

IV

91.68

46179.21

1154480.25

1200659.46

Нічні скотарі по

А) молочному стаду

109.5

IV

91.68

10038.96

2509.74

12548.7

Б) відгодівля ВРХ

124.1

IV

91.68

11377.48

2844.34

14221.82

Свинарі по догляду свиней

73

IV

91.68

6692.64

1673.16

8365.8

Птахівник

237.25

V

105.28

24977.68

6244.42

31222.1

Висновки та пропозиції.

В результаті проведених досліджень та обробки отриманих даних ми вивчили

процес нормування часу на швейному підприємстві. В цілому щодо праці

працівника зауважень майже немає, і в цьому напрямку резерви винайти не

можна. Але значні можливості для підвишення

продуктивності праці є в організаційному плані. Оскільки

значна частина робочого часу робітника йде на виконання допоміжних операцій.

Якщо надати працівнику можливість виконувати лише свою основну роботу, то

можна досягти збільшення продуктивності праці. Тому основною пропозицією

після виконання даного курсового проекту є виділення одного додаткового

працівника для виконання допоміжних функцій інших працівників зміни. Цю

роботу можна виконувати почергово, що дасть можливість ще й дещо змінювати

монотонну роботу, якою являється підготовчий процес. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75739. Вибрация, причины ее возникновения. Негативное воздействие вибрации на организм человека(профессиональные заболевания). Организация контроля ее параметров 63 KB
  Негативное воздействие вибрации на организм человека профессиональные заболевания. Основными параметрами вибрации происходящей по синусоидальному закону являются: частота амплитуда смещения скорость ускорение период колебания время в течение которого совершается одно полное колебание. Технологическую которая возникает при работе стационарных машин или передается на рабочие места не имеющие источников вибрации. Генераторами технологической вибрации является оборудование: лесопильное деревообрабатывающее для изготовления...
75740. Определение величин, характеризующих вибрацию (виброскорость, виброускорение, логарифмический уровень виброскорости) 39.5 KB
  Источниками вибрации являются различные технологические процессы механизмы машины и их рабочие органы. Воздействие вибрации на человека классифицируется: по способу передачи вибрации на организм человека; по направлению действия вибрации; по временной характеристике вибрации. Вибрации воздействующая на отдельные части организма работающего определяется как локальная. Показателями вибрационной нагрузки на оператора являются виброускорение виброскорость диапазон частот время воздействия вибрации.
75741. Понятие вибрации. Воздействие вибрации на организм человека. Способы защиты от вредного воздействия вибрации 16.65 KB
  Понятие вибрации. Воздействие вибрации на организм человека. Способы защиты от вредного воздействия вибрации. По способу передачи на человека вибрации подразделяются на общую передающуюся через опорные поверхности на тело человека и локальную передающуюся через руки человека.
75742. Электромагнитное излучение. Негативное воздействие на организм человека 20.25 KB
  Биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастот: длины волны частоты колебаний интенсивности и режима излучения непрерывный прерывистый импульсно модулированный продолжительности и характера облучения организма постоянное интермиттирующее...
75743. Защита от электромагнитного излучения. Эффективность защиты 18.88 KB
  Эффективность защиты. Средства и методы защиты от ЭМП делятся на три группы: организационные инженерно-технические и лечебно-профилактические. В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда выполненная из металлизированной ткани и защитные очки. Средства защиты от электрического поля частотой 50 Гц: стационарные экранирующие устройства козырьки навесы перегородки; переносные передвижные экранирующие средства защиты инвентарные навесы палатки перегородки щиты зонты экраны...
75744. Виды производственного освещения. Виды естественного освещения. Понятие к.е.о. Расчет площади световых проемов и количества окон 21.74 KB
  Виды производственного освещения. Виды естественного освещения. В зависимости от источника света производственное освещение может быть: естественным создаваемым солнечными лучами и диффузным светом небосвода; искусственным его создают электрические лампы; смешанным которое является совокупностью естественного и искусственного освещения. Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей и не создает необходимой освещенности даже на прилегающих к ним площадях.
75745. Виды искусственного освещения, источников искусственного освещения. Методы расчета.расчет искусственной освещенности по коэффициенту использования светового потока 20.13 KB
  В осветительных установках предназначенных для освещения предприятий в качестве источников света широко используются газоразрядные лампы и лампы накаливания. К основным характеристикам источников света относятся: номинальное напряжение В; электрическая мощность
75746. Действие электрического тока на организм человека. Скрытая опасность поражения. Внешнее (местное) поражение, электрический удар (внутреннее поражение). Факторы, от которых зависит степень поражения 19.76 KB
  Действие электрического тока на организм человека. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна разности потенциалов то есть напряжению на концах участка и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи. Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний характер. При термическом действии происходит перегрев и функциональное расстройство органов на пути прохождения тока.
75747. Физиологическое воздействие электрического тока на организм человека и его последствия. Сопротивление организма человека прохождению электрического тока 18.05 KB
  Сопротивление организма человека прохождению электрического тока. Проходя через тело ток действует двояко: во-первых встречая сопротивление тканей он превращается в тепло которое тем больше чем больше сопротивление. Наиболее велико сопротивление кожи вследствие чего возникают её ожоги от незначительных местных изменений до тяжёлых ожогов вплоть до обугливания отдельных участков тела; во-вторых ток приводит мышцы в частности дыхательные и сердечные в состояние длительного сокращения что может вызвать остановку дыхания и прекращение...