95702

Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов’язань

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Досить часто у підприємств не вистачає власного капіталу для фінансуваннясвоєї господарської діяльності. Тому поряд з власними ресурсами підприємства використовують позикові ресурси, за якими у них виникають зобов’язання щодопогашення через певний термін у майбутньому.

Украинкский

2015-09-29

168 KB

0 чел.

1.  Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов'язань

Досить часто у підприємств не вистачає власного капіталу для фінансуваннясвоєї господарської діяльності. Тому поряд з власними ресурсами підприємствавикористовують позикові ресурси, за якими у них виникають зобов'язання щодопогашення через певний термін у майбутньому. У підприємств можуть виникнутизобов'язання внаслідок отримання банківських кредитів, випуску боргових цінних паперів або придбання товарів і послуг з відстроченням платежу. Суб'єктами будь-якого зобов'язання виступають дві особи: кредитор (особа, яка надає позику) і боржник (особа, яка бере на себе обов'язок сплатити позику). Матеріальноюосновою виникнення зобов'язання є договір, тобто письмова угода між кредитором та боржником на виникнення, зміну або припинення їхніх взаємних прав іобов'язків.

Для правильної організації бухгалтерського обліку зобов'язань важливим є визначення моменту виникнення зобов'язання, оскільки юридичні та економічні аспекти цього питання не збігаються. Так, у момент підписання договору на одержаннякредиту між підприємством і банком виникає юридичне зобов'язання, суть якого полягає в тому, що воно підлягає виконанню в майбутньому. В бухгалтерському обліку підприємства зобов'язання знаходить своє відображення лише тоді, коли на його поточний рахунок банк зарахує грошові кошти.

Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов'язання — цезаборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якоїв майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації прозобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 «Зобов'язання». Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами,організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності, крімбюджетних установ.

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання», зобов'язання визнається і відображується вбухгалтерському обліку за умови, якщо:

- оцінка зобов'язання може бути достовірно визначена;

- існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок по-гашення зобов'язань.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, тойого сума включається до складу доходів звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікуються на:

- довгострокові — це зобов'язання, строк погашення яких з дати балансу більшеодного календарного року (операційного циклу);

- поточні — це зобов'язання, строк погашення яких з дати балансу менший ніжодин календарний рік (операційний рік);

- забезпечення — це зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашенняна дату балансу;

- непередбачені зобов'язання — це зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок минулих подій та існування яких буде підтверджене лише тоді, коли здійсниться або не здійсниться одна чи більше невизначених майбутніх подій, надякими підприємство не має повного контролю; або теперішні зобов'язання, яківиникають внаслідок минулих подій, але не визнаються, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язань потрібно буде використати ресурси, яківтілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язань не можнадостовірно визначити;

доходи майбутніх періодів — це доходи, одержані в поточному або попередніхзвітних періодах, але належать до наступних звітних періодів.

Залежно від порядку визначення суми до погашення зобов'язання можна поділити на реальні та потенційні.

Реальні зобов'язання виникають на підставі договору, контракту, одержаного рахунку. Як правило, сума заборгованості та строк погашення по них є конкретними івизначеними, вони вказуються у відповідних документах. Залежно від строку погашення реальні зобов'язання поділяють на поточні (короткострокові) та довгострокові.

Потенційні зобов'язання характеризуються тим, що сума і термін платежу за нимине визначені і залежать від подальших подій у майбутньому. Потенційні зобов'язанняподіляються на забезпечення, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів.

Довгостроковими зобов'язаннями є різні види зобов'язань підприємства, на якінараховуються відсотки і строк погашення яких настане більше ніж через рік післязвітної дати або пізніше, ніж настане закінчення виробничого циклу (якщо його тривалість перевищує 12 місяців).

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання», до довгострокових зобов'язань належать:

- довгострокові кредити банків;

- інші довгострокові фінансові зобов'язання;

- відстрочені податкові зобов'язання;

- інші довгострокові зобов'язання.

Найбільш розповсюдженими видами довгострокових зобов'язань є кредити тапозики зі строком погашення більше одного року; векселі, видані зі строком пога-шення більше одного року; облігації випущені на строк понад один рік; відстроченіподаткові зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються вбалансі за їхньою теперішньою вартістю.

Теперішня вартість — це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуван-ням суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язань.

Отже, дисконтуванню підлягають суми довгострокових кредитів, облігаційнихпозик, довгострокових відсоткових векселів, платежів за довгостроковою орендою,позичок небанківських фінансово-кредитних установ. Це необхідно кредитору дляприйняття рішень щодо формування позикового капіталу, а також для забезпеченнязіставності інформації у фінансовій звітності.

2. Види облігацій

Для фінансування довгострокових проектів, розширення виробничої діяльності компанії можуть випускати акції або довгострокові облігації.

Перевага надається саме облігаціям (тримачі облігацій є тільки кредиторами). Вважається також, що випуск облігацій призводить до росту прибутку акціонерів та збільшення величини доходу на одну акцію.

Облігації можуть випускатися різних видів:

- забезпечені (закладні) облігації мають гарантію їх погашення. Забезпечуватися вони можуть майном підприємства. Незабезпечені облігації – це звичайні кредити, що не забезпечуються активами, тобто по них компанія не видає гарантійного зобов’язання;

- залежно від порядку погашення виділяють фіксовані облігації – по них встановлюється один термін погашення та серійні облігації – погашаються меріями, частковими сумами впродовж усього строку дії облігацій;

- залежно від порядку реєстрації облігацій: реєстровані облігації, на яких компанія записує ім’я та адресу власника, веде їх облік сплачує% та купонні облігації – безадресні. Такі облігації мають відривні купони, де вказано суму% до одержання і дату одержання;

- конвертовані облігації, які дають право їхньому власникові перетворити (конвертувати) їх на акції даної компанії на певних умовах;

- виділяють ще облігації відкличні, тобто такі, що передбачають умови їх довгострокового викупу, погашення компанією.

Випуск облігацій відбувається за рішенням Ради директорів за згодою всіх акціонерів. Береться також дозвіл влади.

3. Особливості  обліку  зобов'язань по облігаціям

Відповідно до Закону про цінні папери облігація - це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цінного папера в передбачений в ньому строк і з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами виписку).

Суб'єкт господарювання - юридична особа має право випускати від свого імені облігації підприємства і реалізувати їх громадянам та юридичним особам.

Право на випуск облігацій підприємства виникає у суб'єкта господарювання з дня реєстрації цього випуску у відповідному органі державної влади.

Суб'єкту господарювання забороняється випуск облігацій підприємства для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю.

Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.

Якщо випуск облігацій здійснюється емітентом уперше, емітент має право здійснювати випуск облігацій за умови повної сплати статутного капіталу на момент прийняття рішення про випуск облігацій.

Номінальна вартість, яка зазначається на облігації, є основною сумою платежу за облігацією, яка підлягає сплаті у день погашення облігації та на яку нараховуються відсотки за відповідні періоди. Номінальна вартість облігації не змінюється.

На відсоткових облігаціях завжди вказується ставка відсотків, під які випущено облігації. Ця ставка відсотків не змінюється з часом. Емітент облігації зобов'язується сплатити відсоток у визначені дати (щоквартально, кожні півроку, щорічно або в кінці обігу - при погашенні облігації). Кожний періодичний платіж за відсотками нараховується множенням основної суми облігації на встановлену ставку відсотків.

Строки погашення облігації - це дата, передбачена умовами емісії облігацій, на яку емітент сплачує держателю облігації номінальну вартість.

Розміщуються облігації підприємств шляхом відкритого або закритого продажу. Розміщення передбачає відчуження облігацій емітентом або андеррайтером (первинним власником облігацій) шляхом укладання цивільно-правових угод впродовж терміну, визначеного в умовах випуску облігацій як термін розміщення.

При відкритому продажу облігації розміщуються серед юридичних та і фізичних осіб, коло яких раніше визначити неможливо. При закритому продажу облігації розміщуються і обертаються між юридичними особами (професійними учасниками ринку цінних паперів, банками, страховими компаніями, інститутами спільного інвестування і т.д.), перелік яких раніше визначений емітентом в рішенні про випуск облігацій.

Продаватися облігації можуть за номіналом, з дисконтом (тобто нижче номіналу) або з премією (тобто вище номіналу).

Ціну реалізації облігації визначають різницю між встановленою за облігацією ставкою процентів та ринковою ставкою процентів.

Ринкова ставка процентів - це ставка, за якою одна сторона (покупець облігацій) погоджується тимчасово надати кошти, а друга сторона (продавець облігацій) вважає можливим взяти ці кошти з урахуванням всіх пов'язаних із цим ризиків. Ринкова ставка процентів визначається конкурентними факторами на фондовому ринку і може змінюватися щоденно на відміну від встановленої на весь строк дії ставки процентів, зазначеної на процентній облігації. Ринкову ставку процентів називають діючою ставкою, або купонною ставкою.

Різниця між встановленою ставкою процентів та ринковою ставкою впливає на вартість продажу облігації таким чином:

- якщо встановлена і ринкова ставка процентів співпадають, облігації продаються за номіналом;

- якщо ринкова ставка вище встановленої, облігація продаватиметься зі знижкою - дисконтом;

- якщо ринкова ставка нижче встановленої, то облігація продаватиметься з надбавкою - премією.

Різниця між номінальною вартістю облігацій і вартістю їх випуску (дисконт або премія) підлягає амортизації за методом ефективної ставки відсотка процента починаючи від дати випуску облігації до дати її погашення.

Облiк зобов’язань за облiгацiями зi строком погашення понад рiк ведеться на рахунку 52 «Довгостроковi зобов’язання за облiгаціями», для якого вiдкриваються такi субрахунки:

– 521 «Зобов’язання за облiгацiями»;

– 522 «Премія за випущеними облiгацiями»;

– 523 «Дисконт за випущеними облiгацiями».

На субрахунку 521 ведеться облiк номiнальної вартостi облiгацiй, проданих рiзним фiзичним i юридичним особам — за кредитом, та погашення заборгованостi власникам облiгацiй — за дебетом. Облiгації можуть бути проданi на внутрiшньому i зов- нiшньому ринках, тому грошi надходять у гривнях i валютах iноземних держав:

Д 301 «Каса в нацiональнiй валюті» (продаж за готiвку);

Д 302 «Каса в iноземнiй валютi»;

К 521 «Зобов’язання за облiгацiями».

При продажу облiгацiй у безготівковій формi через банк:

Д 311 «Поточні рахунки в нацiональнiй валютi»;

Д 312 «Поточнi рахунки в iноземнiй валюті;

К 521 «Зобов’язання за облiгацiями».

Погашення або викуп облігацій відображається так:

Д 521 «Зобов’язання за облiгацiями»;

К 301 «Каса в нацiональнiй валютi»;

К 302 «Каса віноземнiй валютi»;

К 311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi»;

К 312 «Поточнi рахунки в iноземнiй валют»;

К 313 «Iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi»;

К 314 «Iншi рахунки в банку в iноземнiй валюті».

На  субрахунках  522  i  523  вiдображаються  відповiдно  суми

премiй та дисконту за випущеними i реалiзованими облiгацiями.

У даному контекстi премiя — це сума перевищення продажної цiни облігацій над її номіналом, що зумовлюється привабливiстю цiнних  паперiв  того  чи  іншого  емiтента  (його  iмідж,  прибутковiсть, фiнансовий стан тощо). Дисконтом  називається  різниця  між  номінальною  вартiстю цінних паперів та їх біржовим курсом, якщо він є нижчим за номінальну вартість.

           Придбання облiгацiй вигідне тим, що власник захищає свої заощадження від знецiнення грошей. Облiгацiя вiдшкодовує власнику через певний час номiнальну вартiсть вкладених грошей i виплату фiксованого процента. Емiтент зобов’язаний викупити облігації в зазначений термiн.

Виплата премiй оформляється записом:

Д 522 «Премiя за випущеними облiгацiями»;

К 301 «Каса в нацiональнiй валютi»;

К 302 «Каса в iноземнiй валюті»;

К 311 «Поточні рахунки в національній валютi»;

К 312 «Поточнi рахунки в iноземній валютi»;

К 313 «Іншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi»;

К 314 «Інші рахунки в банку в iноземнiй валютi».

Премія за облiгаціями може виникати й тодi, коли вони продаються за вартiстю, що перевищує номiнальну. В таких випадках дебетуються рахунки 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» i кредитується рахунок 522 «Премiя за випущеними облiгаціями». Потрiбно зазначити, що емісiя облiгацiй може дати фінансовий доход лише тодi, коли виручені вiд реалiзацiї облiгацiй грошi дадуть бiльший прирiст внаслiдок їх участi в оборотi, нiж процент премiї. Отже, якщо ставка процента за рік становить 20 %, а премія  за  облiгацiями —  12%,  то  можна  говорити  про  ефективнiсть емiсiї облiгацiй. На  погашення  премiй  i  дисконту  необхiдно  мати  джерело фiнансування. Найчастіше для цього використовується прибуток:

Д 443 «Прибуток, використаний у звiтному перiодi»;

К 522 «Премії за випущеними облiгацiями»;

К 523 «Дисконт за випущеними облiгацiями».

Можна   здiйснювати   викуп   акцiй   за   рахунок   випущених облiгацiй (обмiн акцiй на облiгацiї):

Д 45 «Вилучений капiтал»;

К  521  «Зобов’язання  за  облiгацiями»  (номiнальна  вартiсть облiгацiй);

К 522 «Премії за облiгацiями».

При  переоформленнi  довгострокової  позики  на  облiгацiйну (випуск облiгацiй пiд отриману позику) робиться запис:

Д 50 «Довгострокові позики»;

К 521 «Зобов’язання за облiгаціями» (номінальна вартiсть);

К 522 «Премiї за облігаціями» (сума премії, якщо облiгацiї реалізованi за цiною вищою вiд номінальної).

На суму дисконту складається проводка:

Д 523 «Дисконт за випущеними облiгацiями» (облігації реалiзованi за ціною нижчою вiд номiнальної вартостi);

К 521 «Зобов’язання за облігацiями».

Погашення  заборгованостi  постачальникам  передачею  в  їх розпорядження облігацій:

Д 63 «Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками»;

К  521  «Зобов’язання  за  облiгацiями»  (за  номiнальною  вартiстю);

К 522 «Премiї за облiгацiями» (продажна вартiсть нижча вiд номінальної).

Погашення   кредиторської  заборгованості   передачею   облiгацiй:

Д 68 «Розрахунки за іншими операцiями»;

К 521 «Зобов’язання за облiгацiями» (за номiнальною вартістю);

К 522 «Премiї за облiгацiями» (продажна вартiсть нижча вiд номінальної).

Нарахована амортизацiя дисконту:

Д 952 «Інші фiнансовi витрати»;

К 523 «Дисконт за облiгацiями».

Передача облiгацiй в якостi внеску до статутного капiталу:

Д 521 «Зобов’язання за облiгацiями»;

Д 522 «Премiї за облiгацiями»;

К 46 «Неоплачений капiтал».

Конвертацiя (перетворення) облiгацiйної позики у звичайну:

Д 521 «Зобов’язання за облiгацiями»;

Д 522 «Премії за облiгацiями»;

К 50 «Довгостроковi позики» (субрахунки 501—502, 505—506).

Вiдображення дисконту за випущеними облiгацiями:

Д 521 «Зобов’язання за облiгацiями» (номінальна вартiсть);

К 523 «Дисконт за облiгацiями» (якщо цiна розмiщення нижча вiд номінальної).

Переведення довгострокових зобов’язань за облігаціями в поточнi у зв’язку з настанням або зміною строкiв погашення:

Д 521 «Зобов’язання за облiгацiями»;

Д 522 «Премії за облiгацiями»;

К 61 «Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями».

Вiдображення неоперацiйної курсової рiзницi в зв’язку з ростом курсу нацiональної валюти по вiдношенню до iноземних валют:

Д 521 «Зобов’язання за облiгаціями» (номінальна вартiсть);

Д 522 «Премiї за облiгацiями» (премії);

К 744 «Дохід від неоперацiйної курсової рiзницi».

Пiсля строку позовної давності списується заборгованiсть за непогашеними облiгацiями:

Д 521 «Зобов’язання за облiгаціями»;

К 744 «Дохід вiд неоперацiйної курсової рiзниці».

Синтетичний облiк облiгацiй (кредит рахунка 52) ведеться в журналі 3, аналiтичний — в оборотнiй вiдомостi довiльної форми за видами облiгацiй i строками погашення.

4. Основні бухгалтерські проводки щодо продажу облігацій 

Приклад 1. Підприємство «Вечірній дзвін» у червні 200Х р. випустило облігації номінальною вартістю 55 000 грн і строком погашення 18 місяців (у грудні 200Х+1 рік). Облігаціїпридбало підприємство «Морський бриз» за номінальною вартістю.

Умови угоди такі:

- відсоткова ставка за облігаціями становить 10% річних; відсотки сплачуються одночас-но з погашенням номінальної вартості облігації (55 000 х 0,1/12 х 18 = 8250 грн);

- комісійна винагорода посередника (фінансової установи) у зв'язку з випуском і роз-міщенням облігацій становить 3% від їх номінальної вартості — 1650 грн (55 000 х 3%).

Схема бухгалтерських проводок у підприємства «Вечірній дзвін» наведена в таблиці 1.

Табліця 1 – Продаж облігацій за номінальною вартістю

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дт

Кт

1.

Реалізовано випущені облі-гації

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

521 Зобовязання за облігаціями»

55 000

2.

Відображено витрати узв'язку з випуском і розмі-щенням облігацій:

- нараховано комісійнувинагороду;

- перераховано на суму винагороди

952 «Інші фінансовівитрати»

685 «Розрахунки з іншими кредитовари»

685 «Розрахун-ки з іншими кре-диторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1650

1 650

3.

Довгострокові зобов'язанняза облігаціями переведенодо складу поточної заборгованості за довгостроковимизобов'язаннями

521 «Зобов'язанняза облігаціями»

611 «Поточназаборгованістьза довгостроко-вими зо бо в'я зан-нями в націо-нальній валюті»

55 000

4.

Погашено заборгованість за облігаціями

611 «Поточна заборгованість задовгостроковимизобов'язаннямив національнійвалюті»

311 «Поточнірахунки в націо-нальній валюті»

55 000

5.

Нараховано відсотки за дов-гостроковими облігаціями(55 000 х 10%)

952 «Інші фінансовівитрати»

684 «Розрахункиза нарахованимивідсотками»

8250

6.

Перераховано суму відсотків

684 «Розрахунки занарахованими відсотками»

311 «Поточнірахунки в націо-нальній валюті»

8250

Довгострокові облігації можуть розміщуватися також із премією або з дисконтом.

Приклад 2. Підприємство «Вечірній дзвін» у червні 200Х р. продало облігації підпри-ємству «Морський бриз» на таких умовах:

- номінальна вартість облігацій — 55 000 грн, вартість реалізації облігацій — 60 000 грн,отже, сума премії (60 000 — 55 000) = 5000 грн;

- строк погашення облігацій — 2 роки;

- загальна сума відсотків за облігаціями 5%, або 2750 грн (55 000 х 5%), нарахування ісплата відсотків здійснюється щоквартально в сумі 344 грн (2750 : 8).

Слід сказати, що премія підлягає амортизації протягом усього терміну погашен-ня облігацій. Існують два методи амортизації премії за облігаціями, а саме: методрівномірної амортизації і метод ефективної ставки відсотка.

При цьому П(С)БО 11«Зобов'язання» не регламентує жодного з цих методів як обов'язків. У цьому прикла-ді для розрахунку амортизації премії буде використано метод рівномірної аморти-зації. Тому щоквартальна сума амортизації премії дорівнюватиме 625 грн (5000 : 8).

Схему бухгалтерських проводок підприємства «Вечірній дзвін» надано в таблиці 2

 

Таблиця 2  - Продаж облігацій з премією

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дт

Кт

1.

Надійшли кошти на поточний рахунок емітента:

- в сумі номінальної вартості облігацій;

- в сумі премії

311«Поточні ра-хунки в національній валюті»

311«Поточні ра-хунки в національній валюті»

521

«Зобов'язанняза облігаціями»

522 «Премія за випущеними облігаціями»

55 000

5000

2.

Нарахування і сплатавідсотків за облігаціямиза І квартал:

- нараховано відсотки;

-  сплачено відсотки

952 «Інші фінансо-ві витрати»

648 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

684 «Розрахунки занарахованими відсотками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

344

344

3.

Списано суму амортизації премії за І квартал

522 «Премія за ви-пущеними обліга-ціями»

733 «Інші доходивід фінансових операцій»

625

4.

Віднесено суму премії врозмірі амортизації нафінансовий результат

733 «Інші доходивід фінансових опе-рацій»

792 «Результат фі-нансових операцій»

625

5.

Віднесено витрати за нарахованими відсоткамина фінансовий результат

792 «Результат фі-нансових операцій»

952 «Інші фінансові витрати»

344

6.

Відображено прибутоквід операції по розміщенню облігацій

792 «Інші доходивід фінансових опе-рацій»

441 «Прибуток нерозподілений»

281

Нарахування і сплата відсотків за облігаціями, а також амортизація премії відображуютьсящоквартально впродовж терміну погашення облігацій записами № 2-6 таблиці 2

7.

Довгострокові зобов'язання за облігаціями переведено до складу поточної заборгованості  

521«Зобов'язання за облігаціями»

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

55 000

8.

Погашено заборгованість за облігаціями

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

55 000

Дисконт — це різниця між вартістю погашення цінних паперів і вартістю їхньогопридбання. Дисконт за облігаціями є поняттям, протилежним поняттю премії. Інакше кажучи, дисконт є знижкою, яка надається покупцям як компенсація за те, щовідсотки за цими облігаціями на момент їхнього продажу нижчі за ринкові. Надалісума дисконту підлягає амортизації. Тобто сума дисконту з року в рік зменшуєтьсявнаслідок її списання на витрати емітента, в той час як поточна вартість облігацій(номінал мінус дисконт) збільшується. У зв'язку з цим амортизація дисконту протягом терміну обігу облігацій повинна розподілитися таким чином, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, а сума дисконтудосягла нульового значення.

Приклад 3. Підприємство «Вечірній дзвін» у червні 200Х р. продало облігації підприємству «Морський бриз» на таких умовах:

- номінальна вартість облігацій — 55 000 грн, вартість реалізації облігацій — 50 000 грн,отже, сума дисконту (55 000 — 50 000) = 5000 грн.

- строк погашення облігацій — 2 роки;

- загальна сума відсотків за облігаціями 20%, або 11 000 грн (55 000 х 20%), нарахування ісплата відсотків здійснюється щоквартально в сумі 1375 грн. (11 000 : 8).

Дисконт, як і премія, амортизується. Нарахування амортизації здійснюється за рівномірним методом. Тому щоквартальна сума амортизації дисконту дорівнюватиме 625 грн (5000 : 8) і буде належати до складу витрат.

Схему бухгалтерських проводок підприємства «Вечірній дзвін» надана в таблиці 4

Таблиця 4 - Продаж облігацій з дисконтом

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дт

Кт

1.

Реалізовано облігації здисконтом

311 «Поточні рахункив національній валюті»

521 «Зобов'язання за облігаціями»

50 000

2.

Відображено суму дисконту

523 «Дисконт за випущеними облігаціями»

521 «Зобов'язання за облігаціями»

5000

Нарахування і сплатавідсотків за облігаціямиза І квартал:

- нараховано відсотки;

- сплачено відсотки

952 «Інші фінансовівитрати»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

311 ««Поточні рахунки в національній валюті»

1375

1375

3.

Списано суму амортизації дисконту за І квартал

952 «Інші фінансовівитрати»

523 «Дисконт завипущеними облігаціями»

625

4.

Віднесено суму дисконту в розмірі амортизаціїна фінансовий результат

792 «Результат фінансових операцій»

952 «Інші фінансові витрати»

625

5.

Віднесено витрати за на-рахованими відсоткамина фінансовий результат

792 «Результат фінансових операцій»

952 «Інші фінансові витрати»

1375

6.

Відображено збиток відоперації по розміщеннюоблігацій (625 + 1375)

442 «Непокриті збитки»

792 «Результатфінансових операцій»

2000

7.

Списано суму амортиза-ції дисконту за І квартал

952 «Інші фінансовівитрати»

523 «Дисконт за випущеними облігаціями»

625

Нарахування і сплата відсотків за облігаціями, а також амортизація дисконтувідображуються щоквартально впродовж терміну погашення облігацій записами № 2-6

8.

Довгострокові зобов'язання за облігаціями переведено до складупоточної заборгованості за довгостроковими

зобов'язаннями

521 «Зобов'язання заоблігаціями»

611 «Поточна за-боргованість задовгостроковимизобов'язаннями внаціональній валюті»

55 000

9.

Погашено заборгованість за облігаціями

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями внаціональній валюті»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

55 000

5. Відображення інформації прямих довгострокових зобов’язань в облікових регістрах та у фінансовій звітності

Фінансовий стан зобов’язань підприємства відображається в пасиві балансу (ф.1.). Довгострокові зобов’язання відображаються в ІІІ розділі пасиву балансу.  Для обліку зобов’язань застосовуються Журнали 2, 3, 5 (5А) та аналітичні відомості до них.

У фінансовій звітності повинна міститись вся інформація про господарські операції, пов’язані з виникненням та погашенням зобов’язань, здатна впливати на рішення, що приймаються на її основі. Це забезпечується завдяки дії принципу повного висвітлення. Узагальнення інформації про зобов’язання у фінансовій звітності всіх підприємств здійснюється в єдиній грошовій одиниці відповідно до принципу єдиного грошового вимірника.

Дані рахунків класів 5 «Довгострокові зобов’язання» відображаються в чотирьох формах фінансової звітності


 

Рисунок 1 - Порядок відображення зобов’язань при журнальній формі обліку

Список використанної літератури:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.

2. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р. зі змінами та доповненнями.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за №85/4306 зі змінами та доповненнями.

4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (з урахуванням останніх змін) №29 (748) 06.08.2011.

5. Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах 2011, 384 с.

6. Атамас П.И. Бухгалтерський облік у галузях економіки 2008 р. 392 с.

7. Іван В., Марія В., Зоя Л., Юлія Р. Облік у бюджетних установах 2009 р. - 368 с.

8. Марія Б. Теорія бухгалтерського обліку 2010 р. 402 с.

9. Валентина О. Фінансовий облік 2010 р. 510 с.

10. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами 2011 р. 1044 с.

11. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник 2010 р. 402 с.

12. В.Н. Костюченко Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам. Практическое пособие 2008 р. – 1008 с.

13. Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (CD) реком. МОНУ як навч. посібник для студ. ВНЗ / П.Й. Атамас. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К: ЦУЛ, 2009. – 288 с.

PAGE  5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72432. Истории философии права 1013.5 KB
  От нового времени мы имеем наибольшее количество политических учений, представляющих самые разнообразные направления. Более чем в какую-либо другую эпоху мысль идет здесь различными ходами, то, стараясь предвосхитить будущее, то, обращаясь к прошлому.
72434. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ: КУРС ЛЕКЦИЙ 2.22 MB
  Однако представители этих двух школ не дошли до теоретического обобщения практики учетно-статистических работ, до создания теории статистики. Эта задача была решена позднее, в XIX веке бельгийским ученым Адольфом Кетле, который дал определение предмета статистики, раскрыл суть ее методов.
72436. Образование государства украинского, название «Украина». Национальности, населяющие Украину на современном этапе 551 KB
  Так люди слепленные апостолом Петром расселились по Украине. Вертеп появился в Украине в 17 в. Хотя в Украине под влиянием Литвы и Польши контролировали большую часть Украины празднование нового года 1 января существовала с 14 в.
72438. Функциональные асимметрии больших полушарий мозга, как задатки специальных способностей 427.5 KB
  Природа задатков скрыта во врожденных конструктивных и функциональных особенностях головного мозга человека. Стараясь объяснить отличие между высшей нервной деятельностью человека и животного Павлов подчеркивал что в психике человека имеет место чрезвычайное приложение речь.
72440. СТАНДАРТЫ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАТАСТРОФАХ 253 KB
  В медицине катастроф необходима стандартизация действий врача, учитывая экстремальность ситуаций, массовый характер и однотипность поражений. Врач скорой помощи, первым прибывший на место катастрофы принимает руководство на себя. Основоположник сортировки Н.Н. Пирогов говорил, что при наличии большого количества...