95848

Профилирование и расчет турбинных решеток, их геометрические характеристики

Лекция

Энергетика

При заданном профиле с достаточно большими и решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи. В расчетах могут возникать задачи: При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

Русский

2015-09-30

82 KB

1 чел.

Лекция 7. Профилирование и расчет турбинных решеток,
их геометрические характеристики

Турбинные решетки следует проектировать так, чтобы потери энергии в них были минимальными.

Для этого надо уметь правильно выбрать как форму лопаток, так и взаимное их расположение в турбинной решетке.

Рис. 33.

Геометрическая форма каналов определяется следующими основными величинами:

  1.  средний диаметр d;
  2.  высота лопаток l;
  3.  ширина решетки B;
  4.  хорда профиля b;
  5.  шаг решетки t – расстояние между двумя сходственными точками смежных профилей;
  6.  ширина канала в самом узком месте S;

* Средняя линия профиля – геометрическое место центров окружностей, вписанных в профиль.

** Вогнутость профиля "f" – наибольшая длина перпендикуляра, опущенного из точки средней линии профиля на его хорду.

*** Толщина профиля – его наибольший размер, перпендикулярный к хорде.

Если по высоте лопатки изменяется угол установки профиля – это закрученные лопатки.

  1.  угол установки профиля в решетке βу (редко применяется);
  2.  угол установки профиля лопаток сопловой решетки α0п и α1п;
  3.  угол установки профиля лопаток рабочей решетки β0п и β1п;

* Углы 8) и 9) обозначают углы наклона касательной к средней линии профиля соответственно на входе или выходе потока.

  1.  угол β1 не равен β1п; разность  называется углом атаки, если , то это безударный вход.

Часто пользуются безразмерными характеристиками: относительный шаг , относительная высота  и т.д.

При заданном профиле с достаточно большими  и  решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи.

В расчетах могут возникать задачи:

1) При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

2) Определить формы профиля при заданных направлении потока и распределении давлений по профилю.

Практика турбостроения чаще всего опирается на результаты эксперимента, т.к. аналитические решения задачи обтекания кольцевой решетки с учетом действительной картины течения разработаны недостаточно. Экспериментально определяются и газодинамические характеристики решеток.

1) ,  – коэффициенты потерь кинетической энергии.

2) ,  – коэффициенты скорости.

3)  – коэффициенты расхода.


t

W1

f

β1

β1п

α0п

S

α1п

β2п

i

b

βу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41091. Сфери та приклади застосування СППР 63.5 KB
  Сфери та приклади застосування СППР Галузі застосування СППР Системи підтримки прийняття рішень набули широкого застосування в економіках передових країн світу причому їх кількість постійно зростає. На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР зокрема для довго середньо і короткострокового а також для фінансового планування включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне управління СППР застосовуються в маркетингу для прогнозування та аналізу збуту дослідження ринку і цін за виконання...
41092. Загальний опис Visual IFPS/Plus 581 KB
  Інтерактивна система планування фінансів Interctive Finncil Plnning System скорочено IFPS була оригінально розроблена на початку 70х років ХХ ст. Система IFPS набула надзвичайного поширення. З того часу система під назвою Visul IFPS Plus постійно вдосконалювалася.
41093. Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS 40 KB
  Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS Загальне описання ГСППР PLEXSYS Одним із найперспективніших напрямів розвитку СППР є створення групових систем підтримки прийняття рішень ГСППР. Дослідження галузі ГСППР дають змогу переглядати ролі й обовязки в групових діях повязаних із оцінюванням ситуації виявленням і генеруванням ідей діалектикою обговорення а також розвязанням інших завдань які приводять до прийняття групових рішень. ГСППР обєднують комунікації обчислення і технологію підтримки рішень з тим щоб допомогти деякій...
41094. Архітектура СППР та суміжні питання 50 KB
  Архітектура СППР та суміжні питання Архітектура СППР визначається характером взаємодії основних її складових інтерфейсу користувача; бази та сховища даних документів і правил; моделей і аналітичних інструментів; інфраструктури комунікацій і мереж а також елементів цих частин. Ефективне поєднання всіх елементів СППР дає змогу уникнути ряду труднощів щодо побудови СППР і підвищити продуктивність компютерної системи за рахунок: особливої інтеграції бази даних СППР з іншими внутрішніми і зовнішніми базами даних; скорочення тривалості...
41095. Компоненти користувацького інтерфейсу 655 KB
  Призначення та загальні ознакикористувацького інтерфейсу Важливість та ефективністькористувацького інтерфейсу СППР Компютерні системи підтримки прийняття рішень призначені для розвязування завдань користувачами а тому невіддільною складовою їх роботи має бути точне дотримання вимог щодо деяких параметрів здобутих від користувачів урахування їх побажань за проектування системи. При цьому якщо система функціонує коректно але подає результати у спосіб який є незручним для користувача то роботу такої системи не можна вважати задовільною...
41096. НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕНЕГ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 656.5 KB
  Деньги возникают при определенных условиях осуществления производства и экономических отношений в обществе и способствуют дальнейшему их развитию.
41097. СИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 627.73 KB
  Сущность принципы организации и значение безналичных расчетов. Аккредитивная форма расчетов ее сущность и сфера применения. Денежные средства на расчетных и других аналогичных счетах в банках отражаются посредством записи остатков оборотов по лицевым счетам вследствие безналичных расчетов.
41098. Коммерческие банки. Сущность и организационная основа деятельности коммерческих банков 103.42 KB
  Принципы деятельности коммерческого банка. Функции коммерческого банка Банки одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Основное назначение банка посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие финансовые и кредитнофинансовые учреждения: инвестиционные фонды страховые компании брокерские дилерские фирмы и т.
41099. Управление заемным капиталом 1.25 MB
  Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам На второй стадии анализа определяются основные формы привлечения заемных средств анализируются в динамике удельный вес сформированных финансового кредита товарного кредита и текущих обязательств по расчетам в общей сумме заемных средств используемых предприятием. Эти формы дифференцируются в разрезе финансового кредита; товарного коммерческого кредита; прочих форм. К числу важнейших из этих условий относятся; а срок предоставления кредита; б ставка процента за кредит;...