95848

Профилирование и расчет турбинных решеток, их геометрические характеристики

Лекция

Энергетика

При заданном профиле с достаточно большими и решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи. В расчетах могут возникать задачи: При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

Русский

2015-09-30

82 KB

0 чел.

Лекция 7. Профилирование и расчет турбинных решеток,
их геометрические характеристики

Турбинные решетки следует проектировать так, чтобы потери энергии в них были минимальными.

Для этого надо уметь правильно выбрать как форму лопаток, так и взаимное их расположение в турбинной решетке.

Рис. 33.

Геометрическая форма каналов определяется следующими основными величинами:

  1.  средний диаметр d;
  2.  высота лопаток l;
  3.  ширина решетки B;
  4.  хорда профиля b;
  5.  шаг решетки t – расстояние между двумя сходственными точками смежных профилей;
  6.  ширина канала в самом узком месте S;

* Средняя линия профиля – геометрическое место центров окружностей, вписанных в профиль.

** Вогнутость профиля "f" – наибольшая длина перпендикуляра, опущенного из точки средней линии профиля на его хорду.

*** Толщина профиля – его наибольший размер, перпендикулярный к хорде.

Если по высоте лопатки изменяется угол установки профиля – это закрученные лопатки.

  1.  угол установки профиля в решетке βу (редко применяется);
  2.  угол установки профиля лопаток сопловой решетки α0п и α1п;
  3.  угол установки профиля лопаток рабочей решетки β0п и β1п;

* Углы 8) и 9) обозначают углы наклона касательной к средней линии профиля соответственно на входе или выходе потока.

  1.  угол β1 не равен β1п; разность  называется углом атаки, если , то это безударный вход.

Часто пользуются безразмерными характеристиками: относительный шаг , относительная высота  и т.д.

При заданном профиле с достаточно большими  и  решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи.

В расчетах могут возникать задачи:

1) При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

2) Определить формы профиля при заданных направлении потока и распределении давлений по профилю.

Практика турбостроения чаще всего опирается на результаты эксперимента, т.к. аналитические решения задачи обтекания кольцевой решетки с учетом действительной картины течения разработаны недостаточно. Экспериментально определяются и газодинамические характеристики решеток.

1) ,  – коэффициенты потерь кинетической энергии.

2) ,  – коэффициенты скорости.

3)  – коэффициенты расхода.


t

W1

f

β1

β1п

α0п

S

α1п

β2п

i

b

βу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48448. Філософія і медицина Стародавнього світу 85.83 KB
  Філософія і медицина Стародавнього світу План: Огляд індійських філософських вчень Загальна характеристика китайської філософії Антична філософія: періодизація проблеми особистості Рекомендована література Філософія: Навчальний посібник Л. Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. літра по філософії Давньої Греції і Риму Зміст лекції В історії філософської думки існує проблема існування індійської філософії т. актуальним є питання:Чи можна взагалі Для розуміння ролі філософії в індійській...
48449. Загальна характеристика підприємництва 38.3 KB
  за згодою партнерів; ліквідується в разі смерті або виходу з бізнесу одного з партнерів строк дії необмежений якщо корпорація не ліквідується за рішенням відповідних державних органів ...
48451. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНА ПІДПРИЄМЕЦЬ 35.94 KB
  Адам Сміт 1768 Підприємець власник підприємства який простує на економічний ризик із метою реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку плануючи та організовуючи для цього виробництво. Сей 1803 Підприємець це людина яка вміє поєднувати та комбінувати чинники виробництва. Френсіс Уокер 1876 Підприємець це особа не обов’язково власник що створює підприємство й управляє його діяльністю для отримання доходу.
48452. Теорія ймовірностей 467.82 KB
  Функція розподілу випадкової величини та її властивості. Статистична функція розподілу Лекція 11 Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу. Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу. Поняття статистичної гіпотези. Функція розподілу випадкової величини та її властивості.
48453. Популяція як елементарна еволюційна одиниця. Елементарний еволюційний матеріал 85.34 KB
  При вивченні еволюційного процесу важливе значення має дослідження генофонду популяції сукупність генотипів усіх особин. Таким чином виникає генетична гетерогенність популяції. Завдяки панміксії вільному схрещуванню складна генетична структура популяції знаходиться в стані динамічної рівноваги. Разом з тим не завжди навіть усередині популяції панміксія буває повною.
48454. Лекція як форма викладення навчального матеріалу 240.5 KB
  Лекція - це логічно викладений, системно послідовний комплекс усних методів навчання (інформаційне повідомлення, пояснення, розповідь, бесіда), спрямований на реалізацію студентами репродуктивної або продуктивної творчої активності.
48456. Возрастная психология как наука 592 KB
  Возрастная психология изучает возрастные особенности психических процессов возможности усвоения знаний ведущие факторы развития личности и т. Единство возрастной и педагогической психологии в том что у них общие объекты изучения ребенок подросток юноша взрослый человек которые являются объектами изучения возрастной психологии если изучаются в плане динамики возрастного развития и объектами изучения педагогической психологии если рассматриваются как обучающиеся и воспитуемые в процессе целенаправленных...