9607

Модель риск-менеджмента

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Модель риск-менеджмента В соответствии с методологией системного анализа риск-менеджмент может быть представлен как сложная многоуровневая управленческая система. Это обусловлено сложностью содержания предпринимательского риска как экономической ка...

Русский

2013-03-13

25 KB

11 чел.

Модель риск-менеджмента

В соответствии с методологией системного анализа риск-менеджмент может быть представлен как сложная многоуровневая управленческая система. Это обусловлено сложностью содержания предпринимательского риска как экономической категории и высоким динамизмом внутренней и внешней среды.

Представление риск-менеджмента в виде системы дает возможность выявить основные элементы, определить их внутренние и внешние взаимосвязи со средой и использовать как инструмент для практического использования.

С точки зрения системного подхода риск-менеджмент включает следующие укрупненные элементы:

  •  окружающую среду;
  •  субъект управления (управляющую подсистему);
  •  объект управления (управляемую подсистему).

Окружающая среда объединяет все то, что непосредственно не входит в систему: государственные органы, взаимодействующие предприятия и организации; конъюнктуру рынка; ресурсы предпринимательства.

В частности, государство через законодательство формирует, регулирует и поддерживает организационно-правовое поле предпринимательской деятельности. Непосредственно исполнительные органы власти через систему принципов своей политики определяют нормы осуществления предпринимательской деятельности в виде денежного обращения, налоговой системы, тарифов и акцизов. Таким образом, государство по отношению к предпринимательской деятельности реализует программно-целевое управление и ограничивает среду предпринимателей.

Кроме того, государство при определенных обстоятельствах является источником внешних факторов риска при ведении предпринимательской деятельности.

Взаимодействующие предприятия и организации (предпринимательская среда) являются дополнительным фактором риска для субъекта предпринимательства в силу высокой неопределенности принимаемых ими решений.

Ресурсы предпринимательства (величина капитала) непосредственно связаны с угрозой возникновения риска, а их величина формирует отношение предпринимателя к риску и определяет его приемлемый уровень.

Организационно-правовое поле предпринимательской деятельности и предпринимательская среда формируют причины и факторы риска и связанные с ними рисковые ситуации.

Субъект управления (управляющая подсистема) — группа специалистов (финансовый менеджер, менеджер по рискам, отдел рисковых вложений капитала, сектор страховых операций, сектор венчурных инвестиций и др.), которая на основе полученной информации, используя модели, методы и приемы теории риска, определяет цели, задачи, разрабатывает стратегию и тактику риск-менеджмента на основе концепции приемлемого уровня риска.

Объект управления (управляемая подсистема) в риск-менеджменте —
рисковые вложения капитала и финансовые отношения между субъектами хозяйствования в процессе реализации выбранного решения. К ним
относятся отношения между заемщиком и кредитором, между предпринимателями, страхователем и страховщиком и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65449. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 11.09 MB
  У сучасних системах автоматизованого проектування САПР при проектуванні технологічного оснащення ТО для виготовлення виробів із пластмас недостатньо враховуються особливості пластмасового матеріалу виробу які пов'язані з нестабільністю технологічних...
65450. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІМПОРТНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 620 KB
  Нині в Україні розводять 11 порід свиней серед яких 3 вітчизняні спеціалізовані мясні породи що створені на багатопородній кросбредній основі які використовуються як батьківська форма в системах гібридизації.
65451. ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 805 KB
  Задача ідентифікації для сенсорних систем формулюється таким чином: за входом і виходом що спостерігаються невідомого об'єкта необхідно побудувати оптимальну в деякому сенсі модель та знайти її невідомі параметри.
65452. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму 141 KB
  Однією із провідних соціальних теорій визначення особистості є Яконцепція символічного інтеракціонізму досліджуючи яку можна збагнути сутність та чинники які впливають на визначення особистістю власного Я€. Саме основоположник символічного інтеракціонізму Дж. Дані проблеми які є досить...
65453. РОБОТА ВУЗЛІВ І СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 4.27 MB
  Конструктивні рішення стиків і вузлів відрізняються великою різноманітністю. Напружено-деформований стан вузлів у процесі навантаження дуже складний особливо при повторних прикладаннях навантажень.
65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...
65456. ВПЛИВ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ІОННО-ЕЛЕКТРОННИХ РОЗПЛАВАХ 2.93 MB
  Рідкі метали та напівпровідники, які згідно з класифікацією ми називаємо іонно-електронними рідинами на підставі того, що їх головні властивості визначає саме поведінка іонних та електронних підсистем, належать до невпорядкованих середовищ, що набувають дедалі ширшого застосування...
65457. Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від попадання сторонніх предметів 965 KB
  Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від ПСП у двигун є актуальним науковим завданням що має важливе значення для забезпечення надійності силових установок безпечної експлуатації літаків і розвитку авіаційної промисловості.