96181

Оподаткування підприємств

Контрольная

Налоговое регулирование и страхование

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Визначити суму ПДВ, яку підприємство Партнер повинно перерахувати в бюджет за результатами звітного кварталу.

Украинкский

2015-10-03

170.5 KB

0 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Технологічний інститут

Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

(м. Сєвєродонецьк)

Хімічний факультет

Контрольна робота

за дисципліною

Оподаткування підприємств

Варіант  _7__

Роботу перевірив ___________

___________________________

Група       ___________________

    (посада та ПІБ викладача)

Студент _____________________

__________________________

_____________________________

(дата, підпис викладача)

(особистий підпис)

Особливі умови:

Перевірену роботу направити за адресою:

Робота здана на перевірку

__________________________

_____________________________

___________________________

(дата здачі)

Роботу на кафедрі прийняв

_____________________________

_________________________

(ПІБ відповідальної особи)

(підпис студента)

_____________________________

(підпис відповідальної особи)

2014/2015 навч. рік

 

1.АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Варіант 7

Відомо, що адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших ознак держави та необхідною умовою її існування. Адміністрування (від англ. "administration") означає управління, організація, виконання, здійснення, нагляд (контроль); у широкому розумінні, це - організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управління, що здійснюється шляхом наказів і розпоряджень. Адміністрування процесів оподаткування об'єднує за допомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів. Об'єктом адміністрування є процес узгодження й погашення податкових зобов'язань платників податків. Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових зобов'язань платників шляхом оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.

Існують різні види адміністрування у фінансовій та економічній сферах. На відміну від них податкове адміністрування являє собою комплекс правових, економічних і фінансових заходів держави для формування системи оподаткування, забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів з метою задоволення фінансових потреб суспільства в цілому, а також розвитку економіки країни шляхом перерозподілу фінансових ресурсів.

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм (правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері, спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори (обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених законами України, - за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових платежів та притягнення до відповідальності порушників податкового законодавства.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Забороняється формування показників податкової звітності та митних декларацій на підставі даних, не підтверджених відповідними документами. Для обрахування об'єкта оподаткування платник податку на прибуток повинен використовувати дані бухгалтерського обліку щодо доходів і витрат із врахуванням положень Податкового кодексу України.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого граничного терміну подання такої звітності.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу.

На підставі документарного підтвердження даних платник податку у строки, встановлені законом, подає податковому органу податкову декларацію (розрахунок) - документ, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого або сплаченого податку.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність.

Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:

- юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить;

- фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом;

- податкові агенти.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Прийняття податкової декларації є обов'язком органів податкової служби. Причому, під час прийняття податкової декларації уповноважена особа податкової служби зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення лише всіх обов'язкових реквізитів. Інші показники, зазначені в податковій декларації, до її прийняття перевірці не підлягають.

За умови дотримання цих вимог посадова особа зобов'язана зареєструвати декларацію датою її фактичного отримання органом податкової служби. При цьому декларація вважається прийнятою.

За зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

Причому, платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, не може бути притягнуто до відповідальності.

Платник податку, як правило, самостійно обчислює суму податкового зобов'язання та пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації. Але контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов 'язань, якщо:

а) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію;

б) дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

в) згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

г) рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

д) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів;

е) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях.

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

У разі, коли сума грошового зобов'язання платника податків розраховується самостійно контролюючим органом, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків повідомлення-рішення. Таке повідомлення-рішення повинно містити підставу для такого нарахування податкового зобов'язання, посилання на норму Податкового кодексу України або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, відповідно до якої був зроблений перерахунок грошових зобов'язань платника податків; граничні строки сплати грошового зобов'язання та строки виправлення показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання у встановлений строк; граничні строки, передбачені для оскарження такого податкового повідомлення-рішення.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

У разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Джерелами самостійної сплати грошових зобов 'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Завдання 2. Вирішити задачу

Визначити суму ПДВ, яку підприємство "Партнер" повинно перерахувати в бюджет за результатами звітного кварталу. Дані для розрахунку наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Дані про доходи та витрати підприємства*

Доходи від реалізації товарів  ( у т.ч. ПДВ)

Безповоротна фінансова допомога

Доходи від здачі майна

в оренду ( у т.ч. ПДВ)

Витрати на придбання сировини і матеріалів

( у т.ч. ПДВ)

Витрати на оплату праці ( з нарахуваннями)

Інші обов’язкові

податки і збори

Оплата комунальних платежів ( у т.ч. ПДВ)

Витрати на рекламу

( у т.ч. ПДВ)

Амортизація

обладнання

49464

1800

4188

30708

8150

972

5106

777

3456

*Передбачається, що всі витрати пов’язані з веденням, організацією та підготовкою господарської діяльності. Всі підтверджені відповідними первинними документами. В наявності всі податкові накладні. Розрахунків з підприємцями – платниками єдиного податку не відбувалося.

Всі суми наведені в гривнях.

Розв’язання

1. Визначаємо податкове зобов’язання (ПЗ). Оподаткуватись ПДВ в даній задачі будуть доходи від реалізації товарів та від здачі майна в оренду. Отримання підприємством безповоротної фінансової допомоги не є об’єктом оподаткування, бо за її виконання відсутня поставка товарів, робіт (послуг).

= 49464/6 + 4188/6 = 8942 грн.

2. Визначаємо податковий кредит (ПК). Операції щодо нарахування заробітної плати, здійснення обов’язкових платежів до бюджету у вигляді податків та зборів та нарахування амортизації обладнання не є об’єктом оподаткування. До податкового кредиту включається ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання сировини і матеріалів, комунальних платежів та оплати на рекламу:

= 30708/6 + 5106/6 + 777/6 = 6098,5 грн.

3. Визначаємо суму податку на додану вартість до перерахування в бюджет. До бюджету має бути перерахована сума ПДВ:

ПДВ = ПЗ – = 8942 – 6098,5 = 2843,5 грн.

Відповідь: за результатами звітного кварталу до бюджету має бути перераховано ПДВ в сумі 2843,5 грн.

Завдання 3. Вирішити задачу

Розрахувати суму податку на прибуток підприємства "Індекс" за 2-й квартал поточного року.

Підприємство "Індекс", яке не зареєстровано платником ПДВ, виготовляє та самостійно реалізує продукцію "А". В другому кварталі поточного року підприємством "Індекс" було випущено та реалізовано продукції, за ціною та в обсягах, вказаних в табл. 3. Дані для розрахунку собівартості одиниці продукції "А" також наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Дані про собівартість, відпускну ціну одиниці продукції та обсяги
випуску і реал
ізації

Складові собівартості одиниці продукції

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.  

Кількість продукції, од.

Сировина та матеріали, грн.

Енергоресурси, грн.

Заробітна плата з відрахуваннями, грн.

Амортизація, грн.  

залишок на 01.04.11 р.

виготовленої

реалізованої

21,90

7,23

13,13

6,00

58,83

740

1980

1898

В цьому ж податковому періоді підприємством для виробництва та реалізації продукції здійснено інші витрати, а також отримано інші (крім виручки від реалізації продукції) доходи, розмір яких наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Дані про інші доходи та витрати підприємства, тис. грн.

Витрати на управління виробництвом

Амортизація інших основних засобів

Витрати на утримання приміщень

Витрати на рекламу

Доходи від здачі майна в оренду

Фактично отримані суми штрафів

Безповоротна фінансова допомога

7,16

3,57

11,58

0,00

2,20

0,05

2,50

Всі операції підтверджені відповідними первинними документами. За всю відвантажену продукцію покупці розрахувалися вчасно та в повному обсязі.

Розв’язання

1  Визначаємо доходи звітного періоду, що підлягають оподаткуванню (ОПД). До доходів звітного періоду відносяться: доходи від реалізації продукції (добуток ціни реалізації одиниці продукції та кількості реалізованих одиниць); доходи від здачі майна в оренду; фактично отримані суми штрафів; отримана безповоротна фінансова допомога.

 

ОПД = 1898 × 58,83 + 2200 + 50 + 2500 = 116409,34 грн.

2. Визначаємо суму витрат звітного періоду, що підлягають оподаткуванню (ОПВ). За Податковим кодексом України, вони складаються з собівартості реалізованої продукції (С)  та інших витрат (ІВ).

Собівартість одиниці продукції складається з витрат на сировину і матеріали та енергоресурси, витрат на оплату праці з відрахуваннями, амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів і дорівнює:

= 21,9 + 7,23 + 13,13 + 6,00 = 48,26 грн.

Тоді, собівартість реалізованої продукції розраховується як добуток вартості одиниці продукції та кількісного обсягу реалізації:

С = 48,26× 1898 = 91597,48 грн.

До інших витрат підприємства, які підлягають оподаткуванню у звітному кварталі, включаються: витрати на управління виробництвом; амортизація інших основних засобів; витрати на утримання приміщень; витрати на рекламу:

ІВ = 7160,00 + 3570,00 + 11580,00  = 22310,00 грн.

Тоді, загальна сума оподатковуваних витрат підприємства складе:

= С + ІВ = 91597,48 + 22310,00 = 113907,48 грн.

3. Визначаємо суму оподатковуваного прибутку та суму податку на прибуток за звітний період. Оподаткований прибуток
ТОВ "І
ндекс" складе:

= 116409,34 – 113907,48 = 230316,82 грн.

Тоді, сума податку на прибуток, що підлягає перерахуванню в бюджет, складе:

= 0,18 ×  = 0,18 ×230316,82  = 41457,03 грн.

Відповідь: Сума податку на прибуток підприємства за другий квартал поточного року складає 41457,03 грн.

Завдання 4. Вирішити задачу

Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб для працівника підприємства "Партнер" Кожемяченко О.В., інших зборів, що утримуються із заробітної плати, а також суму до сплати за січень поточного року. Дані для розрахунку наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Дані про оплату праці , грн.

Оклад

Премія

Оплата

лікарняного

Примітки про пільги

980

-

223

студентка

Працівниця написала заяву про застосування податкової соціальної пільги (про додаткові пільги вказано у примітках).

Розв’язання

1. Визначаємо загальний місячний оподатковуваний дохід. До розрахунку загального місячного оподатковуваного доходу
Кожемяч
енко О.В. включаються доходи, отримані робітницею у вигляді основної заробітної плати (оклад) та додаткової заробітної плати (премія), а також виплат з тимчасової втрати працездатності (оплата лікарняного):

= 980 + 223  = 1203 грн.

2. Визначаємо єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", працівники є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 3,6% заробітної плати та 2% суми допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тоді,

= 980 × 0,036 + 223 × 0,02 = 39,74 грн.

3. Визначаємо наявність та розмір податкової соціальної пільги.

Відповідно до статті 169 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої заробітної плати платнику податку протягом місяця, якщо розмір такої зарплати не перевищує суму місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працюючої особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2014 році - 1710 грн.).

З урахуванням норм підпункту 169.1.3 "г" статті 169 ПКУ студент, аспірант, ординатор, ад'юнкт мають право на отримання податкової соціальної пільги в розмірі 150 відсотків суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 статті 169 ПКУ, в 2014 році - 860 грн. (1147грн. * 50% * 150%).

 1.  Визначаємо податок на доходи фізичної особи.

= (1203 – 39,74 – 860) × 0,15 = 45,49 грн.

5. Визначаємо суму до сплати за звітний місяць. Вона дорівнює загальній сумі всіх нарахувань, зменшених на суму податків та зборів:

= 1203 – (39,74 + 45,49) = 1117,77 грн.

Відповідь: для працівниці Кожемяченко О.В. сума податку на доходи фізичних осіб за звітний місяць склала 45,49 грн., єдиного соціального внеску – 39,74 грн., сума до сплати – 1117,77 грн.

Завдання 5. Вирішити задачу

Розрахувати суму мита та митного збору, акцизного податку та податку на додану вартість, а також вартість товару з урахуванням відповідних податків та зборів.

Підприємство-резидент "Фієста" на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом "Glori" одержало товар у кількості 1000 одиниць, загальна вартість якого вказані у табл. 6, у тому числі транспортні послуги на території України на 1520 дол. США (відповідно до рахунку-фактури) на умовах СРТ (перевезення оплачене до пункту призначення – м. Сєвєродонецьк). Ставка мита, митного збору та курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації вказані у табл. 5 за кожним варіантом індивідуально.

Таблиця 5

Дані про імпортований товар

Вартість товару,

дол. США

Ставка акцизного податку, дол. США за одиницю

Ставка

мита, %

Ставка
ми
тного збору, %

Курс НБУ, грн. за 100 дол. США

40700

1,8

9

0,2

797,12

Розв’язання

1. Визначаємо фактурну вартість () товару в національній валюті України:

грн.

2. Визначаємо митну вартість товару. За умовою задачі товар поставляється на умовах СРТ, тобто у контрактну вартість включено вартість транспортних послуг по території України, які не включаються до митної вартості. Тоді митна вартість ():

грн.

 1.  Визначаємо суму непрямих податків. Розрахуємо акцизний податок:

грн.

Також до складу непрямих податків відноситься мито. Його сума буде дорівнювати :

грн.

Розрахуємо митний збір:

грн.

Податок на додану вартість становить:

грн.

4. Визначаємо кінцеву вартість товару (). Її можна розрахувати як суму фактурної вартості товару та всіх непрямих податків без врахування сума митного збору, який буде віднесено до інших витрат підприємства "Фієста":

грн.

Відповідь: фактурна вартість товару становить 32442784 грн., митна вартість – 31231162 грн., для розмитнення товару в бюджет необхідно перерахувати 1434816 грн. акцизного податку, 2810805 грн. мита, 70995356 грн. податку на додану вартість, сплатити за митні послуги 62462,32 грн. митного збору, після чого вартість товару складе 43783761 грн.

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Бечко П.К. Податковий менеджмент: навч. посіб./П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.
 2.  Бикадорова Н.О. Фіскально-податкова складова в доходах бюджету/Н.О. Бикадорова//Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011 – №7 – Ч. ІІ – С. 111-161.
 3.  Гречко А.В. Податковий аспект регуляторного впливу держави на економічне зростання/А.В. Гречко, С.В. Поліщук. – Інноваційна економіка. – 2011 р. – №4. – С. 241-246.
 4.  Державне управління регіональним розвитком України: монографія/за заг. ред. В.Є. Вороніна, Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.
 5.  Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 6.  Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології//Фінанси України. – №10. – 2007. – С. 60 – 73.
 7.  Основи оподаткування: Навчальний посібник/Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов, Г.М. Бурлуцька та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. професор Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 532 с.
 8.  Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання. [за ред. д-ра економ. наук І.В. Крючкової]. – К.: "Експрес", 2007. – 520 с.
 9.  Шевченко А.В. Теоретичні аспекти планування податкових надходжень/А.В.Шевченко//Науковий вісник ДПС України (економіка, право). – 2010 р. – № 2(49). – с. 108 – 114. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86249. Разработка проекта системы цифрового наземного телевизионного вещания на территории микрорайона Таврово-2 3.01 MB
  Целью данной курсовой работы является разработка проекта системы цифрового наземного телевизионного вещания, которая обеспечивала бы устойчивый прием программ цифрового телевидения на территории с ИЖС застройкой микрорайона Таврово-2.
86250. Проектирование завода железобетонных шпал и мачт в г.Хабаровск 10.6 MB
  Озеленение представлено газономовсяница луговая цветником камея дважды перистая деревьями липа мелколистная кустарниками боярышник однопестичный. Боковое освещение осуществляется через ленточные оконные проемы оконное заполнение принято одинарное из листового стекла с глухими переплетами.
86251. Проект лінії зв’язку по волоконно-оптичному кабелю з використанням ВОСП між пунктами м.Одеса – м.Житомир 494.78 KB
  В останні десятиріччя, проходить зміна епохи індустріально-технологічного розвитку передових держав, епохою інформаційно-технологічного. Яскравим проявом цього процесу є небачений по швидкостям і результатам процесу в створенні нових методів і засобів телекоммунікацій.
86252. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ ТОМСК-АСИНО 599 KB
  Целью курсового проекта является расширение и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Волоконно-оптические линии связи и пассивные компоненты ВОЛС», и овладение навыками в проектировании линейной части систем передачи информации (СПИ).
86253. Оценка влияния температурного режима на предельно допустимую высоту и максимально допустимую скорость полёта по маршруту Ташкент - Тегеран 582.29 KB
  В курсовой работе требуется оценить значимость многолетнего режима температуры на высотах над участками воздушной трассы указанной в индивидуальном задании на курсовую работу для обеспечения безопасности и повышения экономичности полетов рассчитать возможные пределы изменения практического потолка...
86254. Проектирование универсального грузового судна 1.43 MB
  Универсальные сухогрузные суда в основном предназначены для перевозки генеральных грузов в упаковке, а также негабаритных и тяжеловесных грузов. Они имеют несколько трюмов с большими люками для облегчения погрузочно-разгрузочных работ.
86255. Оценка влияния температурного режима на предельно допустимую высоту и максимально допустимую скорость полёта по маршруту Петрозаводск - Москва 425.46 KB
  В реальных условиях температура, плотность воздуха и атмосферное давление на высотах могут существенно отличаться от их значений в СА, что сказывается на характеристиках полета самолета. Особенно заметно может изменяться тяга двигателя, потолок и предельно допустимая высота.
86257. Проект здания для строительства в г.Гродно 279.63 KB
  Расчетные коэффициенты теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.