96191

Типи та форми аудиторських висновків

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Типи та форми аудиторських висновків. Незалежний контроль застосовується аудиторами аудиторськими фірмами що проводять контроль на договірних основах за рахунок клієнта. До цих інститутів можна віднести інститут аудиторства. Аудиторська перевірка допомагає підвисити якість контролю у веденні бухгалтерського обліку.

Украинкский

2015-10-03

503 KB

0 чел.

Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту організацій

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни «Аудит»

Варіант 14

Виконала:

Студентка МО 31-Б

Яременко А.В.

Перевірив

к.е.н. Майданюк С.І

Одеса 2014


ЗМІСТ

Вступ

3

1. тЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

4

    1.1. Зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом

4

    1.2. Типи та форми аудиторських висновків

10

2. ТЕСТОВА ЧАСТИНА

19

3. пРАКТИЧНА ЧАСТИНА

20

ВИСНОВОК

23

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

24

ДОДАТКИ

25

ВСТУП

В теоретичній частині цієї розрахунково – графічної роботи будуть розглянені два питання.

Ці теми досить актуальні сьогоденні, тому що після переходу від ведення народного господарства до ринкової економіки, спричинило прискорення розвитку організації чи підприємств, створення нових форм організацій та інше, все це докорінно змінило існуючий механізм на новий механізм економічного контролю.

В даний час один з впливовіших чинників економічного контролю являється незалежний контроль.

Незалежний контроль застосовується аудиторами, аудиторськими фірмами, що проводять контроль на договірних основах за рахунок клієнта.

Україна в період ринкових відносин створила інститути, що регулюють відносини суб’єктів  господарювання підприємницької діяльності. До цих інститутів можна віднести – інститут аудиторства. Мета цього інституту – полягає в забезпеченні контролю над достовірною інформацією, що міститься в фінансових та у податкових звітах.

Аудиторська перевірка допомагає підвисити якість контролю у веденні бухгалтерського обліку.

В практичній частині цієї роботи будуть розв’язані дві задачі теоретичного характеру.

 1.  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом

В наш час ведення бізнесу, ділових відносин тісно пов’язано з ризиком. Кожний день керівники стикаються з ризиком, з непередбачуваними подіями чи обставинами, які складно передбачити, але можливо спрогнозувати заздалегідь.

Як вже говорилося Україна в період ринкових відносин створила інститути, що регулюють відносини суб’єктів господарювання підприємницької діяльності. До цих інститутів можна віднести – інститут аудиторства. Мета цього інституту – полягає в забезпеченні контролю над достовірною інформацією, що міститься в фінансових та у податкових звітах.

Аудиторська перевірка допомагає підвисити якість контролю у веденні бухгалтерського обліку.

Перш за все, щоб здійснити перевірку якості, аудиторська фірма схвалює рішення про початок співпраці з клієнтом. Це рішення про здійснення перевірки і є підготовчим (переддоговірним) етапом, метою якого є визначення єдиного питання: «Проводити чи не проводити аудит в цього клієнта?».

Закон України «Про аудиторську діяльність» надає визначення права клієнта на вільний вибір аудитора. За міжнародною практикою цей вибір залишають за аудитором. Тому незалежність аудитора під час вибору замовника є причиною недооцінки принципів здійснення аудиторської діяльності в Україні.

Але аудиторські фірми в Україні здійснюють вибір клієнтів за певними критеріями. Щоб знизити ризик невдач аудиторської перевірки, аудитори чи аудиторські фірми дотримуються певного критерію оцінки потенційних замовників. Основні етапи відбору замовників аудиторської фірми наступні:

 1.  оцінка галузі в якій працює підприємство,
 2.  оцінка цілі здійснення перевірки,
 3.  виявлення особистих побажань замовника,
 4.  умовна оцінка трудомісткості роботи, а також оцінка ризиків.
 5.  ознайомлення  з застереженнями останніх аудиторських висновків,
 6.  аналітична перевірка звітів,
 7.  ознайомлення з станом ведення бухгалтерської звітності,
 8.  оцінка здібності аудитора чи аудиторської фірми провести перевірку.

Також деякі фірми в Україні збирають інформацію про результати попередніх перевірок шляхом опитування, що дає підстави для подальшого вивчення клієнта.

Після згоди двох сторін укладається договір на основі якого клієнт  може користуватися консультаційними послугами (додаток А). Структуру укладання договору на здійснення аудиторської перевірки дивись рисунок 1.

Рис. 1. Основні процедури укладання договору на проведення аудиту

[1, с.350]

Сам процес здійснення аудиторської перевірки можна розділити на чотири етапи. До першого етапу відносять переддоговірний етап. Цей етап пособі є першим кроком, який повинен зробити потенційний клієнт та аудитор на зустріч один одному.

Перш за все аудиторська фірма чи аудитор ознайомлюється з організацією чи підприємством, з попередньою оцінкою його внутрішнього чи зовнішнього середовища, з установчими документами, зі звітами .

В кінцевому підсумку проведених робіт на цьому етапі аудитор отримує необхідну інформацію для подальшого прийняття рішення, що дасть можливість укласти договір з клієнтом, а також для подальшого визначення рівня суттєвості викривлень.

Перед моментом підписання договору з’являється той факт, що на період надання аудиту чи інших послуг, між клієнтом та аудитором здійснюється певний етап переговорів.

Але такі відносини між сторонами під час укладання договору на здійснення аудиту відрізняється неабияк від загальних господарських практик двома умовами:

- по – перше: самостійність як замовника так і аудитора (виконавця). Відносини між аудитором та клієнтом повинні відповідати певним аспектам того, що саме аудит, перш за все – це незалежна перевірка. Саме в статті 17 Закону України «Про аудиторську діяльність» надається визначення того, що клієнту (замовнику) надається перевага вільного вибору аудитора.

- по – друге: відсутність маркетингових дій зі залученням замовника. В цьому випадку клієнт перший виявляє прагнення отримати аудиторські послуги в цій аудиторській фірмі, тому що спираючись на норми Кодексу професійної етики бухгалтерів аудитори позбуті права здійснювати рекламу чи саморекламу, що дає підстави про бажання розширити клієнтську базу.

Сам процес здійснення вибору клієнта являється важливим, щоб створити певні умови для додержання етичних принципів незалежності аудитора.

Якщо брати до уваги інформацію по вибору клієнта аудиторської фірми в Україні, то вона має певні форми, а саме:

1. фінансовий директор, чи уповноважена ним особа головний бухгалтер звертаються з проханням на здійснення аудиту в аудиторській фірмі чи до аудитора;

2. власник чи уповноважена ним особа, звертаючись до аудиторської фірми надають листа з бажанням провести на підприємстві аудиторську перевірку;

3. підприємство дає згоду на проведення конкурсу на укладання договору на здійснення аудиту після цього аудитор підписують угоду про надання послуг.

Незаперечно те, що вибір аудитора клієнтом визначається самим підприємством.

Найбільш поширенішою формою вибору клієнтом аудиторської фірми (аудитора) в Україні надається першій формі.

Одним із головних недоліків першої форми є те, що фінансовий директор чи головний бухгалтер, які являються відповідальними за результати ведення виробничої діяльності підприємства, які складали та підписували фінансові звітності, зацікавлені в отриманні бажаних (позитивних) висновків аудиторської перевірки. Тому аудитор ретельно здійснює перевірку. Щоб усунути загрозу незалежності аудитора.

Третя форма обрання аудиторської фірми є більш прогресивною, де користувачі фінансової інформації, насамперед, власники мають певне розуміння про необхідність здійснення незалежного аудиту.

Результат про вибір аудиторської фірми є переддоговірний лист, що являється офіційним зверненням  клієнта до аудиторської фірми. В МСА чи у Законі України «Про аудиторську діяльність» не прописано необхідність складання цього листа. Але це доречно для аудитора, тому що це вказує на те що, клієнт виявив бажання, а також дає певне особисте розуміння про необхідність аудиторської перевірки.

Переддоговірний лист містить в собі таку інформацію:

- мета перевірки;

- відповідальні особи за перевірку фінансових документів;

-вільний доступ до необхідної інформації;

- обсяг фінансової звітності (час, за який вона була складена);

- бажані часові орієнтири початку та завершення перевірки.

Розглядається дві ситуації переддоговірного етапу, а саме такі:

1. замовник в перший раз звертається до аудиторської фірми (аудитора). В такій ситуації аудитор до підписання договору повинен з’ясувати  такі моменти:

- чому був розірвано договір з попереднім аудитором. Важливо, при звернені майбутнього замовника з листом до аудитора, додатково потрібно з’ясувати, за яких обставин замовник змінив аудитора;

- з’ясувати чи є умови щодо загрози незалежності аудитора. Наприклад, замовник приймає участь у незаконній діяльності, нечесно веде бізнес. Тоді аудитор оцінює ступінь загрози і розглядає можливі шляхи усунення відповідних загроз до нормального рівня, коли змінити загрозу не можливо аудитор відмовляється проводити аудит.

Але цього замало, аудитор повинен зібрати необхідну інформацію про стан підприємства (його внутрішнє та зовнішнє середовище), що дасть змогу для оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансових документів.

2. замовник, має бажання продовжити дію складеного договору, або відновити відносини, склавши новий договір. В даному випадку аудитор поновлює зібрану інформацію про замовника, аудитор упевнюється чи не виникли причини, які загрожують незалежності аудитора протягом останніх років.

Також оцінюється ризик суттєвих викривлень відносно нового періоду перевірки інформації. Тільки після цього визначається обсяг та вартість роботи.

Існує певний алгоритм прийняття рішення аудитором про укладання договору, який представлено на рисунку 2.

Головні дії, яких дотримується аудитор потрібні для того, щоб:

Рис.2. Процедура взаємодії аудитора та клієнта [3, с.407]

По–перше: визначити можливість здійснення аудиторської перевірки. По–друге: отримати належну інформацію про ведення господарської діяльності клієнта:

- чи відповідає рівень компетенції аудитора для надання послуг клієнту;

- провести попередню оцінку ризиків суттєвих викривлень облікових документів;

- оцінити платоспроможність клієнта.

Отже, перший крок дій, щоб виконує аудитор – це дії, які пов’язані з визначенням та аналізом усіх наявних обставин, що можуть завдати загрози аудиторові.

Визначення спеціальних вимог, щодо дотримання аудитором в процесі прийняття рішення на надання послуг замовнику зазначено в статті 20 Закону України «Про аудиторську діяльність». В Кодексі етики професійних бухгалтерів існує певна класифікація ситуацій, які можуть завдати загрози дотримання всебічних принципів. «Ці причини представлені такими категоріями:

- загроза власного інтересу;

- загроза власної оцінки;

- загроза захисту;

- загроза особистих стосунків;

-загроза тиску» [10, с.327].

Зараз надамо пояснення до кожної загрози. Перша загроза може виникнути, коли аудитор (аудиторська фірма) мають на меті (можливість) отримати вигоду у наслідок фінансового інтересу до замовника при наданні впевненості. Це може статися, коли аудитор являються співвласником організації чи підприємства, де проводиться перевірка. Ще одним фактором є велика підпорядкованість (залежність) від винагороди, яку сплачує замовник.

Друга загроза – «загроза власної оцінки має місце, коли судження у попередньому завданні треба оцінити повторно, щоб отримати висновок про завдання з надання впевненості, або якщо аудитор раніше був директором, посадовою особою чи працівником, який міг здійснювати прямий і значний вплив на предмет завдання з надання впевненості» [2].

Третя загроза може з’явитися, коли аудитор надає замовникові інформацію таким чином, що це сприймається як загроза для об’єктивності.

П’ята загроза може виникнути, якщо аудитор  не надає об’єктивних тверджень чи висновків під загрозами з боку замовника.

Протягом переддоговірного етапу, аудитор ознайомлюється з обліком фінансових звітів підприємства, для більш повного розуміння політики підприємства. Підприємство формує свою стратегію цілей функціонування, це дає аудиторові певну інформацію для перших висновків, щодо репутації, надійності майбутнього замовника.

Жоден аудитор без вивчення фінансових результатів, внутрішнього контролю підприємства не дає згоди на проведення аудиту. Здійснивши попередню перевірку замовника аудитор вирішує питання про укладання договору або надання впевненості в інших завданнях.

В аудиторській практиці є три підходи для ведення переговорів, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння основних підходів до переговорного процесу 

[4, с.311]

Підхід

Переваги

Недоліки

М’який

Висока ймовірність досягнення угоди

Обмеженість волевиявлення однієї зі сторін, можливість розірвання угоди

Жорсткий

Максимальне задоволення вимог аудитора

Упередженість управлінського персоналу клієнта

Компромісний

Досягнення взаємної вигоди

Мінімізовані

Закінчивши переговори з замовником, уклавши угоду на проведення аудиту. Аудитор розпочинає планувати свою роботу. Він починає збір більш повної, докладної інформації, щоб створити загальну стратегію аудиту. Після цього на основі стратегії складає план здійснення аудиту. Потім аудитор визначається з часом та обсягом збирання доказів та відповідної інформації.

1.2. Типи та форми аудиторських висновків

Ця тема є достатньо актуальною, тому що саме професійний кваліфікований аудитор повинен виконувати, дотримуючись усіх принципів аудиторської діяльності складати відповідний незалежний висновок, який надає обґрунтоване пояснення стосовно існування чи відсутності викривлень у твердженнях фінансовій звітності організації. Відповідальним за надання достовірної інформації, яка буде вважатися предметом перевірки є керівництво підприємства. Це означає, що надаючи інформацію у фінансовій звітності, управлінський апарат робить твердження, стосовно якого аудитор повинен знайти докази, щоб підтвердити або спростити його.

Відповідні критерії, при виконанні яких буде робитися аудиторський висновок: єдина, системна база фінансової звітності та ефективності проведення внутрішнього контролю.

Крім цього, висновок аудитора, навіть у позитивній формі, не гарантує життєздатності та платоспроможності у майбутньому, майбутньої ефективності та результативності діяльності апарату управління.

Завершальним етапом здійснення аудиту є складання аудиторського звіту про результати перевірки та  аудиторського висновку.

Інформація, що знаходиться в аудиторському звіті, повинна бути:

- безпечною;

- вичерпною;

- компетентною;

- непідрядною (незалежною);

- об’єктивною;

- правдивою.

В Законі України « Про аудиторську діяльність» надається визначення  аудиторського висновку. «Аудиторський висновок — це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності» [5]. Його форма та зміст повинні відповідати положенням діючих нормативних актів (стандартів) аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».

До головних частин аудиторського висновку відносять:

 1.  найменування (заголовок);
 2.  адресат;
 3.  відомість про аудитора;
 4.  відомість про аудиторське лице;
 5.  вступна частина;
 6.  частина, яка описує об’єм аудиту;
 7.   частина, яка містить думку аудитора;
 8.  дата висновку;
 9.  підписи.

Звіт складають в вільній формі, призначеної лише для клієнта.

У найменуванні висновку записують, що аудит був здійснено незалежним аудитором, організаційно-правову форму аудиторської організації, її найменування; місце знаходження (адреса) також зазначають серію та номер сертифікату самого аудитора. До цієї інформації ще додають, що під час аналізу не було обставин, які б загрожували  незалежності аудитора. 

Далі у висновку потрібно чітко визначити адресата (клієнта, директора чи акціонерів).

Вступна частина зобов'язана мати інформацію про структуру фінансових звітів та дату підготовки звітів. Також в даному розділі зазначається, що на осіб, які відповідають за правильність фінансового звіту, покладена відповідальність.

У частині, в якій зазначається об’єм перевірки наводиться зміст та об’єм проведеного аудиту. Це дає підстави для впевненості клієнту про те, що аудиторський висновок відповідає нормам чинного законодавства. В кінці документа ставиться печатка клієнта та аудитора. Аудиторський висновок має включати підписи таких осіб:

- керівника аудиторської організації або іншого уповноваженої особи;

- керівника аудиторської перевірки із зазначенням номера, типу кваліфікаційного атестата та строку його дії.

У висновку аудитор дає підсумок перевірених фінансових звітів.

У розділі «Дата» аудитор ставить число закінчення провірки саме в той день, коли клієнт прийняв роботу. Нижче приводиться схема аудиторського висновку рисунок 3.

Важливо зазначити при складанні висновку, аудитор повинен надати незалежне міркування про результати проведеної перевірки, щодо фінансових документів. Також обов’язковим являється те, що аудит, який проводиться на підприємстві, відповідає усім Міжнародним стандартам аудиту.

У висновку дається пояснення, що аудитор зобов'язаний дотримуватися усіх етичних вимог, щоб отримати правдиву інформацію, про те що фінансові документи не мають суттєвих викривлень.

Складений висновок можуть використовувати велике коло осіб, оприлюднивши цей висновок дає підстави вважати, що фінансові документи замовника відповідають усім нормам законодавства України.

Рис. 3. Схема аудиторського висновку

Сам процес складання звіту досить складний. Його зміст варує від певних обставин, що призначено для замовника, оприлюднювати цей звіт можливо тільки зі згоди самого замовника.

Ціллю укладання аудиторського висновку являється декілька призначень. Він може бути змістовного характеру, так і правовим актом, що надає інформацію про стан ведення підприємницької діяльності.

Якщо аудитор виявив, що через майнового і фінансового положення економічного суб'єкта виникають серйозні сумніви в його можливості продовжувати свою діяльність і виконувати зобов'язання протягом як мінімум 12 місяців, ці сумніви повинні бути відображені в аудиторському висновку.

Щоб описати деякі відхилення використовують такі різновиди висновків рисунок 4. Розглянемо кожний вид висновків окремо.

Позитивний висновок використовують аудитори у тому випадку коли:

- в аудитора є уся необхідна інформація для проведення аудиту;

- повна інформація, яка відображає реальне становище підприємства;

- фінансова звітність, надана у відповідному до законодавства норм.

Рис. 4. Різновиди аудиторських висновків [6, с.178]

Це дає підстави для висновку, що ведення фінансового обліку в певній організації відповідає усім законодавчим вимогам. А Безумовно - позитивний висновок використовується аудитором, коли висувається твердження, що уся фінансова звітність, яка була надана йому для перевірки, відповідає усім вимогам. В цьому листі відсутній пояснювальний абзац. Безумовно – позитивний висновок включає в себе думку аудитора без будь –яких зауважень чи застережень. Щоб зробити такий висновок аудитор повинен повністю впевнитись що надана інформація достовірна. У випадках, коли надається безумовно – позитивний  висновок, можуть виконуватися «наступні умови:

1. облікова політика підприємства відповідає концептуальній основі фінансової звітності та обставинам функціонування підприємства;

2. прийняті підприємством облікові оцінки відповідають фактичним обставинам функціонування підприємства;

3. інформація, яка представлена у фінансових звітах, є відповідальною, надійною, порівняльною та зрозумілою» [9, с.408].

У інших випадках надається умовно – позитивний  чи негативний висновок.

При умовно – позитивному висновку аудитор може зазначити, що інформація була не нележаним чином складена чи існують порушення.

У негативному висновку надається незгода з фінансовими звітами, які не відображають в повній мірі достовірній інформації. Це може стати підґрунтям для відмови аудитора проводити аудит.

Зустрічаються випадки, коли аудитор надає відповідь про незгоду від представлення висновку про фінансову звітність організації. В цьому випадку у листі аудитор зазначає що «...У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини неможливості), Ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів.

Вище наведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому.

У зв’язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів Ми не можемо надати об’єктивний аудиторський висновок по фінансовій звітності Товариства» [7, с.358].

Коли виникає необхідність використати аудитором модифікований висновок, він посилається на МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора». Дамо визначення модифікованим аудиторським висновком називають узагальнений висновок про фінансові документи, який структурно різнитиметься від безумовно – позитивного висновку.

Відмінностями цього висновку є: наявність  пояснювального параграфа, параграфа, що діє на думку аудитора.

До інших форм модифікованих висновків відносять ті, які використовуються для того, щоб змінити як структуру висновка, так і сам зміст думок аудитора. Тому, коли надається модифікований висновок  мають на увазі, що він відрізняється від безумовно – позитивного висновку.

Щоб описати деякі відхилення використовується наступні види висновків:

- обмежений,

- модифікований,

- доповнений.

Використовуючи обмеження, аудитор у висновку дає роз’яснення деяких моментів, що не відповідають нормативам проведення аудиту.

Модифікований висновок – це такий висновок, в якому знаходиться додаткове пояснення, але про обмеження речі не йдеться.

«Модифікований висновок має такі  моменти:

-визнання або невпевненість у безперервній діяльності підприємства;

- зміни принципів обліку протягом періоду перевірки;

- виправлення, які необхідно внести в облік підприємства за результатами аудиту;

- опис принципів обліку,

- роз'яснення з приводу використання висновків інших аудиторів;

- пояснення про попередні аудиторські висновки» [8, с.109].

Що стосується доповненого аудиторського висновку, то такий висновок містить в собі, окрім шаблонних висловлювань, зауваження, коментарі, що не міститься в основі висновку.

Отже, по суті аудиторський висновок це і є той місточок за допомогою якого аудитор, який має в своєму розпорядженні достатню інформацію, передає її замовнику в стислому виді.

2. ТЕСТОВА ЧАСТИНА

2.1. Право на отримання сертифіката мають особи, які:

а) мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні;

б) необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права;

в) досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора;

г) усі відповіді вірні.

2.2. Які категорії загроз дотримання фундаментальних принципів виділяють

а) власного інтересу

б) захисту

в) тиску

г) всі відповіді вірні

2.3. Планування аудиту для постійних клієнтів обов’язково має включати:

а) ознайомлення з бізнесом клієнта;

б) тести на відповідність;

в) аналіз попередніх робочих документів;

г) аналіз облікової політики.

3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 3.1.

Аудиторська фірма «Професіонал» має частку у статутному фонді ТОВ «Поліпласт» в розмірі 25%. Аудиторська фірма протягом останніх п’яти років здійснює аудит фінансової звітності ЗАТ «Альянс», в свою чергу який 60% у статутному фонді ТОВ «Поліпласт».

Беручи до уваги тривалі ділові стосунки між аудиторською фірмою та ЗАТ «Альянс», а також високій рівень професіоналізму працівників аудиторської фірми, керівництво ЗАТ «Альянс» звернулося до аудиторської фірми з пропозицією провести аудит фінансової звітності ТОВ «Поліпласт».

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора, якщо так — запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Відповідь: В даній ситуації виникає загроза професійній незалежності аудитора, а саме загроза власного інтересу. Приймаючи рішення про те, чи слід приймати завдання, або продовжувати його, або чи може певна особа бути учасником аудиторської групи, аудиторська організація повинна виявити загрози незалежності та оцінити їх.

У разі, коли оцінка загроз незалежності виявиться вище прийнятного рівня і рішення стосується питання прийняття завдання або включення в аудиторську групу певної особи, аудиторська організація повинна визначити, чи можуть заходи обережності усунути загрози незалежності або звести їх до прийнятного рівня.

У разі, коли рішення стосується продовження завдання, аудиторська організація повинна визначити, чи можуть прийняті запобіжні заходи бути ефективними для усунення загроз незалежності або зведення їх до прийнятного рівня, або інші запобіжні заходи повинні бути прийняті, або виконання завдання слід припинити.

Коли в ході виконання завдання стає відомою нова інформація про загрозу незалежності, аудиторська організація повинна оцінити значимість такої загрози відповідно до концептуальним підходом. У разі, коли аудитор встановлює, що належні запобіжні заходи для усунення загроз чи зведення їх до прийнятного рівня не можуть бути прийняті або вони взагалі не існують, аудитор повинен усунути обставини або взаємини, що створюють загрозу незалежності, або відмовитися від завдання на етапі його прийняття або припинити виконання завдання.

Я вважаю, що в даній ситуації аудиторська фірма повинна відмовитись від проведення перевірки, тому що аудитори також мають власний фінансовий інтерес, якщо вони мають акції в організації, де проводять аудит, і можуть мати власний емоційний або фінансовий інтерес, якщо між членами сім'ї аудитора і аудітіруемой організацією існують трудові відносини.

Завдання 3.2.

Аудиторська фірма п’ять років поспіль проводить аудит фінансової звітності BAT «Хімволокно». Відомо, що BAT окрім виробничої бази має на балансі три роздрібних магазини, базу відпочинку, контрольні пакети акцій двох вітчизняних і одного іноземного підприємства.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації проведення аудиторської перевірки.

Відповідь: на мою думку доречною формою організації проведення аудиторської перевірки  є внутрішній аудит, який пов’язан перш за все з тим, що внаслідок процесу концентрації капіталу відбувається утворення бізнес-структур, в яких існують юридично відокремлені суб’єкти господарювання (підприємства), що знаходяться під контролем (у власності) іншої структури — холдингу. Виникає об’єктивна необхідність у спеціальному контролюючому органі — внутрішньому аудиті. Підрозділи внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, знаходяться під контролем управлінського органу холдингу, але не підпорядковуються іншим структурам, що входять до його складу. Обсяг і мета внутрішнього аудиту змінюються й залежать від розміру, структури суб’єкта господарювання, вимог його управлінського персоналу. Цілі внутрішнього аудиту значно ширші за цілі зовнішнього аудиту. Це надає гнучкості внутрішнім аудиторам для задоволення потреб підприємства. Різні підприємства відрізняються обсягом, спрямованістю та сферами дослідження внутрішнього аудиту.


ВИСНОВОК

Отже, узагальнююче усе вище наведене, ми робимо висновок, що перш за все, щоб укласти договір необхідна згода двох сторін. Після цього при дотриманні принципів, перерахованих у МСА, аудитор може зробити незалежний висновок стосовно існування чи відсутності викривлень у твердження, представлених в фінансовій звітності підприємства. Протягом переддоговірного етапу, аудитор ознайомлюється з обліком фінансових звітів підприємства, для більш повного розуміння політики підприємства. Підприємство формує свою стратегію цілей функціонування, це дає аудиторові певну інформацію для перших висновків, щодо репутації, надійності майбутнього замовника.

Головним завданням аудиту є підвищення рівня довіри користувачі до фінансової звітності фірми. При виконанні завдань з надання впевненості ризик виявлення викривлення зменшується до прийнятно низької межі за обставинами, або до межі, яка є прийнятною у обставинах завдання. По суті аудиторський висновок це і є той місточок за допомогою якого аудитор, який має в своєму розпорядженні достатню інформацію, передає її замовнику в стислому виді.

Крім цього, висновок аудитора, навіть у позитивній формі, не гарантує життєздатності та платоспроможності у майбутньому, майбутньої ефективності та результативності діяльності апарату управління.

Завершальним етапом здійснення аудиту є складання аудиторського звіту про результати перевірки та  аудиторського висновку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ільіна С.Б. Основи аудиту.[Текст]. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009 р. - 378 с.

2. Професійна компетентність та належна ретельність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.virtual.ks.ua/students/3693-professional-competence-and-due-care.html. – Назва з екрану.

3. Рядська В.В. Аудит.[Текст]. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

4. М.Ф.Огійчук, Аудит: організація і методика. [Текст]. Навчальний посібник. І. Т. Новіков, І.І. Рагуліна.  К.: Алерта, 2010. – 584 с.

5. Аудиторський висновок та його види [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/78/5613.html. – Назва з екрану.

6. Юдина Г.А. Основи аудиту. [Текст]. Навчальний посібник.—М.: КНОРУС,2006.-296с.

7. Утенкова К.О. АУДИТ. [Текст]. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408 с.

8. Налетова И.А. Аудит. [Текст]. -М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2005.-176с.

9. Немченко В.В. Аудит. [Текст]. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

10. Шеремет  А.Д., Суйц В.П. Аудит.[Текст]. Учебник. – 5-е изд. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 448 с.

Додаток А

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

м. ____________

"___" _______________ 200_ р.

Аудиторська фірма ________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Аудитор") в особі __________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

__________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання аудиторських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Аудитор зобов'язується відповідно до завдання Замовника надати йому за плату наступні аудиторські послуги: _________________________.

2. Строк надання аудиторських послуг за цим Договором становить ________.

3. Плата за надані за цим Договором аудиторські послуги складає: __________________________.

4. Розрахунки між Сторонами за надані за цим Договором аудиторські послуги провадяться в наступному порядку: _________ в строк ____________.

5. Замовник зобов'язаний:

- надавати Аудитору дані по оперативному та бухгалтерському обліку, документи, плани, накази, а також іншу необхідну інформацію шляхом ________, в строк ________________;

- виділяти робочі місця для працівників Аудитора, шафу-сейф для зберігання документів;

- забезпечити при необхідності присутність своїх матеріально відповідальних осіб для спілкування з Аудитором, друкування підготовлених Аудитором документів за вимогою Аудитора;

- оплачувати послуги Аудитора, що надаються за цим Договором, відповідно до умов цього Договору.

6. Аудитор зобов'язаний:

- надавати послуги за цим Договором в приміщенні Замовника за адресою __________ в передбачений Правилами внутрішнього трудового розпорядку Замовника робочий час;

- застосовувати при наданні аудиторських послуг законні та об'єктивні методи і засоби, забезпечувати законність, об'єктивність, повноту та обґрунтованість аудиторських послуг, що надаються Замовникові;

- не розголошувати виявлені під час роботи або повідомлені йому відомості, які є інформацією конфіденційного змісту, або складають комерційну таємницю.

7. На підтвердження факту надання Аудитором Замовнику аудиторських послуг згідно умов цього Договору складається відповідний акт в строк ______________

8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10 цього Договору та закінчується ___________________.

12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

13. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

14. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

15. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

16. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

АУДИТОР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

За аудитора

Керівник ______________/_________/

м. п.

ЗАМОВНИК

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

сторін

За замовника

Керівник _____________/__________/

м. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49336. Тензометрическая аппаратура 6.05 MB
  Фотоэффект проявляется в электронных переходах двух типов: собственных фундаментальных и примесных рисунок 1. Рисунок 1.1 Собственные 1 и примесные 2 3 фотопереходы электронов в полупроводнике Ел уровень ловушки Рисунок 1. Вблизи этой границы χ растет очень быстро изменяясь как правило на 34 порядка при увеличении энергии кванта на 01 эВ рисунок 1.
49337. Технология и организация строительства дренажной насосной станции 3.52 MB
  Состав сооружений, конструктивные особенности насосной станции тип и число основного и вспомогательного оборудования определяется с учетом назначения насосной станции и технологическими требованиями к ней.
49338. Расчет ЦРРЛ для северо-западного климатического района России в Ленинградской области 321.3 KB
  Ориентировочное значение просвета для короткопролетных микроволновых систем связи должно быть численно равно радиусу первой зоны Френеля которая определяется по формуле: 2 где Ro протяженность пролета км f Рабочая частота ГГц k Относительная координата наивысшей точки на трассе. Выбираю частоты для пролета 99 км: 27 ГГц и для пролета 173 км: 23 ГГц. Анализ данных предварительный выбор диапазонов частот и параметров антеннофидерного тракта АФТ: Для интервала 99 км возможны диапазоны: ...
49339. Анализ установившихся и переходных режимов в линейных электрических цепях 938.06 KB
  Определить и построить амплитудночастотную и фазочастотную характеристики. Используя частотные характеристики определить uвых при заданном uвх. Определить и построить переходную и импульсную характеристики четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения. Показать связь переходной и импульсной характеристик для выходного напряжения с передаточной функцией.
49340. Поиск неисправности блока БИВ на аппаратуре СВ и РМ 989.33 KB
  Задание на курсовую работу После включения РМ была выявлена неисправность блока БИВ расфокусировано изображение при неработающей фокусировке. Краткое описание тракта прохождения сигнала Блок индикатора вспомогательный БИВ Блок индикатора вспомогательный БИВ предназначен для отображения на экране ЭЛТ справочной и тестовой информации вторичной информации о воздушной обстановке в режиме Лупа и вспомогательной информации необходимой лицам боевого расчета для решения задач управления. БИВ работает в одном из следующих режимах: 1 Режим...
49341. Монтаж строительных конструкций в строительном производстве 338.27 KB
  Определение объемов строительномонтажных работ и выбор приспособлений для монтажа конструкций. Определение трудоемкости монтажа сборных конструкций одноэтажного промздания. Монтаж строительных конструкций это индустриальный механизированный комплексный процесс возведения зданий или сооружений из готовых конструкций или их элементов. Монтаж строительных конструкций состоит из подготовительных и основных процессов.
49342. Расчёт основных характеристик цифровой системы передачи непрерывных сообщений 8.79 MB
  Источник сообщений и формирователь первичного сигнала В формирователе первичного сигнала происходит преобразование сообщения в первичный электрический сигнал. Дискретизатор осуществляет взятие отсчетов сигнала в моменты времени . На вход демодулятора поступает сигнал являющийся суммой полезного сигнала и помехи.