96312

Сучасні методи проведення фінансового аналізу на підприємствах України

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств який відповідає за відбір оцінку та інтерпретацію фінансових економічних та інших даних що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.

Украинкский

2015-10-05

194.02 KB

0 чел.

ВСТУП

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб'єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін "фінанси" за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

Думка про те, що розвиток методів аналізу фінансового стану підприємства проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: даний аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна частина літератури, використаної під час написання цієї роботи належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи сучасних фінансів та менеджерського обліку.

Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників з економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи.

Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки курсової роботи.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні:

 1.  Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку?
 2.  Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами?
 3.  Яким чином визначити показники фінансово-господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства?

Економічний аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності ПАТ «Харцизький трубний завод», що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Завданням курсової роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі ПАТ «Харцизький трубний завод».


РОЗДІЛ 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА»

Темою курсової роботи є «Оцінювання стану фінансів підприємств» на прикладі ПАТ «Харцизький трубний завод». Публічне акціонерне товариство «Харцизький трубний завод» Було Засновано у 1898 році. Місцезнаходження ПАТ «Харцизький трубний завод»: вул. Патона будинок 9, м. Харцизьк, Донецька обл., 86703, Україна.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначеними чинним законодавством і статутом.

Основним предметом діяльності Товариства є виробництво сталевих електрозварних труб, у тому числі з антикорозійним покриттям, балонів різного призначення, кавунячого, сталевого та кольорового литва, поковок з чорних та кольорових металів, сталевих та дерев’яних конструкцій у звичайних умовах, виробів з термічною, механічною та іншими видами обробки.

Товариство також здійснює інші види діяльності:

 1.  Придбання, переробку, транспортування та реалізацію лому чорних та кольорових металів;
 2.  Виробництво і реалізацію іншої продукції виробничо-технічного призначення;
 3.  Будівництво житла та та інших об’єктів соцкультпобуту;
 4.  Здійснення інвестиційної діяльності;
 5.  Постачання та передачу електроенергії;
 6.  Постачання газу;
 7.  Організацію та проведення науково – практичних семінарів та конференцій;
 8.  Виконання будівельно-монтажних  робіт;
 9.  Ремонт металургійного обладнання;
 10.  Митний брокер;
 11.  Експлуатація родовищ корисних копалин;
 12.  Проведення бурових і вибухових робіт;
 13.  Інші види діяльності, які незаборонені чинним законодавством України.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу(ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

За законодавством України товариство є юридичною особою. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в розпорядку, передбаченому статуту підприємства чинним законодавством України.

Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України; Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів товариства.

Статутний капітал Товариства становить 129 924756,00 гривень(сто двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділено на 2 598 495 120 (два мільярди п’ятсот дев’яносто вісім мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05грн. (п’ять копійок) гривень кожна.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;

- додаткового випуску акцій.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу, якщо всі раніше розміщені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсним акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства(деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

Якщо після закінчення кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства в установленому законом порядку, при цьому кредитори вправі вимагати дострокового припинення та виконання Товариством відповідних зобов’язань

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Грошова оцінка майна та емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції товариства, здійснюється суб’єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.


РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1. Розрахунок динаміки показників фінансової звітності та показників, що характеризують структуру фінансової звітності ПАТ “ Харцизький трубний завод ”.

 Ланцюгова зміна (ріст, зменшення) (абсолютне відхилення) показника розраховується за формулою:

    (2.1)

Ланцюговий ріст показує на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.

Ланцюговий темп росту (спадання, зміни) показника (%) розраховується за формулою:

                                       (2.2)

Ланцюговий темп росту показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з попереднім роком.

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показника (%) розраховується за формулою:

                            (2.3)

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показує на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.Таблиця 2.1

Динаміка та структура показників Балансу за 2011-2013 рр.

Актив

Код рядка

Значення, тис. грн.

Ланцюговий  ріст, тис. грн.

Ланцюговий  темп росту, %

Ланцюговий  темп приросту, %

Структура, %

Зміни у структурі, п.п

2 011р.

2 012р.

2013

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2011

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4576

3756

0

-820

-3756

0,15

0,00

-17,92

-100,00

0,106

0,118

0,000

0,012

-0,118

первісна вартість

1001

17836

17863

17913

27

50

100,15

100,28

0,15

0,28

0,412

0,562

0,754

0,149

0,192

накопичена амортизація

1002

-13260

-14107

14957

-847

29064

106,39

-106,03

6,39

-206,03

-0,306

-0,444

0,629

-0,137

1,073

Незавершені капітальні інвестиції

1005

8018

4976

8052

-3042

3076

62,06

161,82

-37,94

61,82

0,185

0,156

0,339

-0,029

0,182

Основні засоби

1010

782718

1193780

0

411062

-1193780

152,52

0,00

52,52

-100,00

18,089

37,534

0,000

19,446

-37,534

первісна вартість

1011

1011554

1193780

1197189

182226

3409

118,01

100,29

18,01

0,29

23,377

37,534

50,368

14,157

12,834

знос

1012

-228836

0

95158

228836

95158

0,00

0,00

-100,00

0,00

-5,288

0,000

4,003

5,288

4,003

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

інші фінансові інвестиції

1035

195

0

0

-195

0

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,005

0

0

-0,005

0,000

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

100

100

100

0

0

100,00

100,00

0,00

0,00

0,002

0,003

0,004

0,001

0,001

Відстрочені податкові активи

1045

20904

107394

0

86490

-107394

513,75

0,00

413,75

-100,00

0,483

3,377

0

2,894

-3,377

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Усього за розділом І

1095

816511

1202612

1113139

386101

-89473

147,29

92,56

47,29

-7,44

18,870

37,812

46,832

18,942

9,020

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

1100

585637

160922

221347

-424715

60425

27,48

137,55

-72,52

37,55

13,534

5,060

9,312

-8,474

4,253

виробничі запаси

1101

304195

114699

193306

-189496

78607

37,71

168,53

-62,29

68,53

7,030

3,606

8,133

-3,424

4,526

незавершене виробництво

1102

0

0

3712

0

3712

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,156

0,000

0,156

готова продукція

1103

124972

3354

67521

-121618

64167

2,68

2013,15

-97,32

1913,15

2,888

0,105

2,841

-2,783

2,735

товари

1104

156470

42869

1912

-113601

-40957

27,40

4,46

-72,60

-95,54

3,616

1,348

0,080

-2,268

-1,267

Поточні біологічні активи

1110

5890

3806

0

-2084

-3806

0

0,00

0

-100,00

0

0

0

0

-0,120

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Векселі одержані

1120

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

4349885

2236170

1278911

-2113715

-957259

51,41

57,19

-48,59

-42,81

100,526

70,309

53,806

-30,217

-16,502

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

280745

13491

8362

-267254

-5129

4,81

61,98

-95,19

-38,02

6,488

0,424

0,352

-6,064

-0,072

з бюджетом

1135

258570

231937

374420

-26633

142483

89,70

161,43

-10,30

61,43

5,976

7,292

15,753

1,317

8,460

у тому числі з податку на прибуток

1136

5058

619

2087

-4439

1468

12,24

337,16

-87,76

237,16

0,117

0,019

0,088

-0,097

0,068

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2912

1792

0

-1120

-1792

61,54

0,00

-38,46

-100,00

0,067

0,056

0,000

-0,011

-0,056

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Гроші та їх еквіваленти:

1165

45510

49748

130170

4238

80422

109,31

261,66

9,31

161,66

1,052

1,564

5,476

0,512

3,912

готівка

1166

8

51

11

43

-40

637,50

21,57

537,50

-78,43

0

0,002

0

0,001

-0,001

рахунки в банках

1167

45512

49697

130159

4185

80462

109,20

261,91

9,20

161,91

1,052

1,563

5,476

0,511

3,913

Витрати майбутніх періодів

1170

195

164

574

-31

410

84,10

350,00

-15,90

250,00

0,005

0,005

0,024

0

0,019

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,000

Усього за розділом ІІ

1195

3510231

1977559

1263697

-1532672

-713862

56,34

63,90

-43,66

-36,10

81,122

62,177

53,166

-18,944

-9,011

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

27

25

0

-2,00

-25

92,59

0,00

-7,41

-100,00

0

0

0

0

-0,001

Баланс

1300

4327127

3180509

2376888

-1146618

-803621

73,50

74,73

-26,50

-25,27

100

100

100

0

0,000

Пасив

Код рядка

Значення, тис. грн.

Ланцюговий ріст, тис. грн.

Ланцюговий темп росту, %

Ланцюговий темп приросту, %

Структура, %

Зміни у структурі, п.п

2 011р.

2 012р.

2013

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2011

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

43244

129925

140360

86681

10435

300

108

200

8

0,999

4,085

5,905

3,086

1,820

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Додатковий капітал

1410

342

0

623400

-342

623400

0,00

0

-100,00

0

0,008

0,000

26,228

-0,008

26,228

Резервний капітал

1415

0

701510

0

701510

-701510

0

0

0

-100

0,000

22,057

0,000

22,057

-22,057

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

32481

0

32481

-32481

0,00

0

0,00

-100

0,000

1,021

0,000

1,021

-1,021

Неоплачений капітал

1425

0

313133

0

313133

-313133

0

0

0

-100

0

9,84537381

0

10

-9,845

Вилучений капітал

1430

324

0

-291

-324

-291

0

0

0

0

0,007487647

0,000

-0,012

-0,007

-0,012

Інші резерви

1435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Усього за розділом І

1495

342343

1177049

1200522

834706

23473

343,82

102

243,82

2

7,912

37,008

50,508

29,097

13,500

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

34234

93925

44196

59691

-49729

0

47

0

-53

0,791148492

2,95314366

1,859

2

-1,094

Пенсійні зобов’язання

1505

3424

0

90431

-3424

90431

0

0

0

0

0,079128715

0

3,805

0

3,805

Довгострокові кредити банків

1510

43

0

0

-43

0

0

0

0

0

0,000993731

0

0

0

0,000

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

7900

0

7900

0,00

0

0,00

0

0,000

0,000

0,332

0,000

0,332

Довгострокові забезпечення

1520

3432

0

0

-3432

0

0

0

0

0

0,079313595

0

0,000

0

0,000

Цільове фінансування

1525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Усього за розділом ІІ

1595

34234

93925

142527

59691

48602

274,36

152

174,36

52

0,791

2,953

5,996

2,162

3,043

ІII. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Векселі видані

1605

13288

12448

11795

-840

-653

93,68

95

-6,32

-5

0,307

0,391

0,496

0,084

0,105

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

913

0

0

-913

0

0

0

-100,00

0

0,021

0

0

-0,021

0,000

товари, роботи, послуги

1615

865666

393486

338343

-472180

-55143

45,45

86

-54,55

-14

20,006

12,372

14,235

-7,634

1,863

розрахунками з бюджетом

1620

94406

21835

23741

-72571

1906

23,13

109

-76,87

9

2,182

0,687

0,999

-1,495

0,312

розрахунками зі страхування

1625

6370

6616

6628

246

12

103,86

100

3,86

0

0,147

0,208

0,279

0,061

0,071

розрахунками з оплати праці

1630

13441

12753

13137

-688

384

94,88

103

-5,12

3

0,311

0,401

0,553

0,090

0,152

одержаними авансами

1635

104

39765

39821

39661

56

38235,58

100

38135,58

0

0,002

1,250

1,675

1,248

0,425

розрахунками з учасниками

1640

2360807

3109035

6921

748228

-3102114

131,69

0

31,69

-100

54,558

97,753

0,291

43,194

-97,462

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

страховою діяльністю

1650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Поточні забезпечення

1660

182942

0

28198

-182942

28198

0

0

-100

0

4,228

0

1,186

-4,228

1,186

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Інші поточні зобов’язання

1690

21422

58293

52234

36871

-6059

272,12

90

172,12

-10

0,495

1,833

2,198

1,338

0,365

Усього за розділом ІII

1695

1695

0

145439

1033839

145439

0,00

0

-100,00

0

0,039

0,000

6,119

-0,039

6,119

IV. Доходи майбутніх періодів

1700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Баланс

1900

4327127

3180509

2376888

-1146618

-803621

73,50

75

-26,50

-25

100

100

100

0

0,000


Таблиця 2.2

Динаміка та структура показників Звіту про фінансові результати

за 2011-2013рр.

Стаття

Код рядка

Значення, тис. грн.

Ланцюговий ріст, тис. грн.

Ланцюговий темп росту, %

Ланцюговий темп приросту, %

 

 

2011

2012

2013

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2661722

6220069

0

3558347

-6220069

233,686

0,000

133,686

-100,000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-2164501

-4846269

-871034

-2681768

3975235

223,898

17,973

123,898

-82,027

Валовий:

 

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

прибуток

2090

497221

1373800

231871

876579

-1141929

276,296

16,878

176,296

-83,122

збиток

2095

 

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Інші операційні доходи

2120

5151843

473767

217206

-4678076

-256561

9,196

45,847

-90,804

-54,153

Адміністративні витрати

2130

-72732

-74419

-73186

-1687

1233

102,319

98,343

2,319

-1,657

Витрати на збут

2150

-259208

-566262

-556908

-307054

9354

218,459

98,348

118,459

-1,652

Інші операційні витрати

2180

-5189336

-525021

-223266

4664315

301755

10,117

42,525

-89,883

-57,475

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

2190

3483594

1294574

2102150

-2189020

807576

37,162

162,382

-62,838

62,382

збиток

2195

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Доход від участі в капіталі

2200

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Інші фінансові доходи

2220

22985

1077

123797

-21908

122720

4,686

11494,615

-95,314

11394,615

Інші доходи

2240

2850

22996

14761

20146

-8235

806,877

64,189

706,877

-35,811

Фінансові витрати

2250

-30505

-292008

-255918

-261503

36090

957,246

87,641

857,246

-12,359

Витрати від участі в капіталі

2255

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Інші витрати

2270

-49784

-37292

-38203

12492

-911

74,908

102,443

-25,092

2,443

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

 

 

 

 прибуток

2290

3429140

989347

1946587

-2439793

957240

28,851

196,755

-71,149

96,755

 збиток

2295

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-836337

-228162

374581

608175

602743

27,281

-164,173

-72,719

-264,173

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

2305

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

 

 

 

 

  прибуток

2350

2592803

761185

1572006

-1831618

810821

29,358

206,521

-70,642

106,521

  збиток

2355

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Надзвичайні:

 

 

 

 

0

0

0

0,000

0

0,000

доходи

 

50

0

0

-50

0

0

0,000

-100

0,000

збиток

 

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000


Стаття

Код рядка

Значення, тис. грн.

Ланцюговий  ріст, тис. грн.

Ланцюговий  темп росту, %

Ланцюговий темп приросту,%

Структура, %

Зміни у структурі, п.п

2 011р.

2 012р.

2013

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2011

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Матеріальні затрати

2500

1782151

1960305

2056512

178154

96207

110

104,91

9,997

4,908

56,461

52,502

53,905

-3,958

1,403

Витрати на оплату праці

2505

486165

561960

555413

75795

-6547

115,6

98,83

15,590

-1,165

15,402

15,051

14,558

-0,351

-0,492

Відрахування на соціальні заходи

2510

471196

789782

770423

318586

-19359

167,61

97,55

67,612

-2,451

14,928

21,153

20,194

6,224

-0,958

Амортизація

2515

302745

307585

316403

4840

8818

101,60

102,87

1,60

2,867

9,591

8,238

8,294

-1,353

0,056

Інші операційні витрати

2520

114195

114119

116298

-76

2179

99,93

101,91

-0,067

1,909

3,618

3,056

3,048

-0,561

-0,008

Разом

2550

3156452

3733751

3815049

577299

81298

118,29

102,18

18,289

2,177

100

100

100

0

0,000

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

Значення, тис. грн.

Ланцюговий (базисний) ріст, тис. грн.

Ланцюговий (базисний) темп росту, %

Ланцюговий (базисний) темп приросту, %

2011

2012

2013

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1261811

1195669789

1196013034

1194407978

343245

94758,232

100,029

94658,232

0,029

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1261811

1195669789

1196013034

1194407978

343245

94758,232

100,029

94658,232

0,029

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію, грн.

2610

3,213

0,850

1,943

-1,563

1,09321

29,37

228,631

-70,629

128,631

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію, грн.

2615

3,213

0,850

1,943

-1,563

1,09322

29,37

228,632

-70,629

128,632

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

2650

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Ринкова ціна акції, грн.

 

7,44

7,9

7,5

0,46

-0,4

106,183

94,937

6,183

-5,063

2.2. Розрахунок показників прибутковості ПАТ Харцизький трубний завод

Показники прибутковості ПАТ Харцизький трубний завод характеризують здатність підприємства отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління підприємством. Розрахунок показників прибутковості наведений у табл. 2.3

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

форми фінансової звітності)

Значення показників

Напрямок позитивних змін

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Виробнича рентабельність.

Рпр

Прибуток від операційної діяльності

Собівартість

Ф. № 2, р. 2190 (2195)

Ф. №2,р. 2050

2895548

1068770

1888409

Зменшення

2

Рентабельність капіталу (активів), %

Ра (ROA)

Чистий прибуток/Активи

Ф. № 2, р. .2350(2355)/Ф. № 1, р. 1300

0,599

0,239

0,661

Збiльшення

3

Рентабельність обсягу продаж

Роп

Прибуток від операційної діяльності

Чистий дохід

Ф. № 2, р. 2190 (2195)

Ф. № 2, р. 2000

0,785

0,219

0,711

Збiльшення

4

Рентабельність власного капіталу

Рвк (ROE)

Чистий прибуток

Власний капітал

Ф. № 2, р. .2350(2355)

Ф. №1,р. 1495

7,464

0,399

1,096

Збiльшення

5

Рентабельність основної діяльності

Род

Валовий прибуток

Собівартість

Ф. № 2, р. 2090(2095)

Ф. №2,р. 2050

7,574

0,647

1,309

Збiльшення

6

Рентабельність продаж (реалізованої продукції)

Роп

Чистий прибуток/Чистий дохід

Ф. № 2, р. .2350(2355)/Ф. № 2, р. 2000

0,974

0,122

0,067

Збiльшення


2.3. Розрахунок  показників майнового стану ПАТ Харцизький трубний завод

Показник майнового стану ПАТ Харцизький трубний завод дає узагальнену вартісну оцінку активів, що перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Розрахунок показників майнового стану підприємства наведено у табл. 2.4

Таблиця 2.4

Показники майнового стану товариства ПАТ Харцизький трубний завод за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності)

Значення показників

Напрямок позитивних змін

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

Кзн

Знос основних засобів/Первісна вартість основних засобів

Ф. №1,р. 1012/Ф. № 1, р. 1010

-0,226

0,115

0,079

Зменшення

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кон

Збільшення за звітний період вартості основних засобів/Первісна вартість основних засобів на кінець періоду

Ф. № 1 (збільшення по р. 1011)/Ф. № 1, р. 1011 (к.п.)

-

1,180

1,003

Збільшення

3

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Кон

Зменшення за звітний період вартості основних засобів/Первісна вартість основних засобів на початок періоду

Ф. № 1 (зменшення по р. 1011)/Ф. № 1, р. 1011 (п.п.)

 -

0,847

0,997

Зменшення

4

Фондовідємність

Фє

Основні засоби

Чистий дохід

Ф. №1,р. 1010

Ф. № 2, р. 2000

3,401

5,210

0,537

Зменшення

Коефіцієнт зносу відображає ступінь зношеності основних засобів. У 2011 році коефіцієнт зносу склав -0,226, у 2012 році -0,115, у 2013 році становив -0,079. Цей коефіцієнт повинен зменшуватися з кожним наступним періодом, адже чим скоріше спишуть основні засоби, тим скоріше закуплять нове обладнання, яке буде ефективніше працювати.

Коефіцієнт оновлення – показник, який відображає величину основних фондів, яка добавились до кругообігу коштів підприємства до загальної кількості основних фондів на цьому товаристві.

У 2012 році цей коефіцієнт становив 1,180%, у 2013 році 1,003%, і характеризує те, що в 2013 році зменшилась інтенсивність введення в дію нових основних засобів. Навпаки відбувається зменшення коефіцієнта вибуття основних засобів у 2013 становив 0,997, у 2012 році 0,9847. Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання.

 Фондовіємність — це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів.

У 2011 році на 1 гривню  вартості основних фондів підприємства припадає 3,401 грн.  вартості виробленої продукції. У 2012 році на 1 грн. вартості основних фондів товариства припадає 1,550 грн. вартості виробленої продукції. У 2013 році на 1 грн. вартості основних фондів підприємства припадає 1,152 грн. вартості виробленої продукції. Цей показник повинен збільшуватися, проте ми спостерігаємо зменшення показника. Це свідчить про спад ефективності використовування основних фондів.

2.4. Розрахунок показників ділової активності ПАТХарцизький трубний завод

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності.

Розрахунок показників ділової активності наведений у табл. 2.5

Таблиця 2.5

Показники ділової активності ПАТХарцизький трубний завод за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності)

Значення показників

Напрямок позитивних змін

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Коефіцієнт обертання оборотних коштів

Коб

Чистий дохід/Оборотні активи

Ф. № 2, р. 2000/Ф. № 1,р. 1195

0,758

3,145

4,536

Збiльшення

2

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Тоб

(360*Оборотні активи)/Чистий дохід

360* Ф. № 1,р. 1195/Ф. № 2, р. 2000

474,762

114,456

19,422

Зменшення

3

Абсолютне вивільнення оборотних активів

ΔОКа

Зменшення періоду одного обороту оборотних активів*Чистий дохід на кінець періоду

360

(Тоб(п.п.)- Тоб(к.п.))* Ф. № 2, р. 2000

360

-

0,123

0,231

Збільшення

4

Коефіцієнт оборотності грошових коштів

Когк

Чистий дохід

Грошові кошти

. № 2, р. 2000

Ф. №1,р. 1165

32,123

43,324

49,234

Збільшення

5

Тривалість періоду обороту грошових коштів

Тогк

360 * Грошові кошти

Чистий дохід

360*Ф. №1,р. 1165

№ 2, р. 2000

0,495

0,137

0,196

Зменшення

6

Коефіцієнт оборотності активів (трансформації)

Кт

Чистий дохід/Активи

Ф. № 2, р. 2000/Ф. № 1,р. 1300

0,615

1,956

9,855

Збiльшення

Коефіцієнт обертання оборотних коштів показує кількість оборотів (кількість операційних циклів), що здійснюють оборотні активи за повний період (рік, квартал) і характеризує обсяг продукції виготовлений на 1 грн. вкладену в оборотні активи. Кількість обертів у 2011 рік становив 0,758, у 2012 році  - 3,145 обертів, у 2013 році – 4,536 оберти.

Період одного обороту обігових коштів (днів) показує за скільки днів відбудеться один оборот обігових коштів. Показник повинен зменшуватися, адже чим менший період обертання обігових коштів, тим більше цих оборотів буде протягом повного періоду. У 2011 році період обертання обігових коштів становить 474,762 дні, 2012 році - 114,456 днів, 2013 році - 19,422 дні.

Коефіцієнт оборотності активів (трансформації) характеризує ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів на рік (чи інший звітний період) здійснюється повний цикл виробництва та обігу, який приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. У 2011 році коефіцієнт трансформації становив 0,615, у 2012 році - 1,956, у 2013 році – 9,855.

2.5. Розрахунок показників фінансової стійкості

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому

платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Розрахунок показників фінансової стійкості ПАТ Харцизький трубний завод  наведено у табл. 2.6

Таблиця 2.6

Показники фінансової стійкості ПАТ Харцизький трубний завод за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності)

Значення показників

Орієнтовне позитивне значення показника

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами

Кз мз

Власні оборотні кошти

Запаси

Ф.№1, р.1495 – р. 1095

Ф. № 1,р. 1100

1507169

-917702

1160682

Більше від 0

2

Коефіцієнт автономії

Ка

Власний капітал

Підсумок балансу

Ф№1 р.1495

Ф№1.р.1900

1509167

-796974

1754100

Більше від 0,5

3

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз

Підсумок балансу

Власний капітал

Ф№1 р.1900

Ф№1.р.1495

1510080

-796974

1754100

Менше 2

4

Коефіцієнт фінансування

Кп/в

Власний капітал

Довгострокові зобов’язання+поточні зобов’язання

Ф№1 р.1495

Ф№1.р.1595+р.1695

1293318

-1114431

939335

Більше 1

5

Коефіцієнт покриття відсотків

Кпп

прибуток до сплати відсотків та податків 

сплачені відсотки

Ф№2 р.2290(2295)+р.2250

Ф№2 р.2250

1295316

-993703

1532753

Збільшення

2.6. Розрахунок показників ліквідності ПАТ Харцизький трубний завод

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко  перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості.

Розрахунок показників ліквідності ПАТ Харцизький трубний завод наведено у табл. 2.7

Таблиця 2.7

Показники ліквідності ПАТ Харцизький трубний завод за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності)

Значення показників

Орієнтовне позитивне значення показника

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

КЛа

А1 / (П1 + П2)

Ф№1. р.1165+р.1160

Ф№1.р. 1695

0,134

0,234

0,222

Більше 0,1

2

Коефіцієнт 

швидкої ліквідності

КЛш

(А1 + А2) / (П1 + П2)

Ф№1. р.1165+р.1160 +

р.1125+р.1130+р.1135+р.190+р.1155

Ф№1.р. 1695

0,734

0,754

0,854

В межах 0,7 – 0,8

9

Коефіцієнт поточної ліквідності

КЛп

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

Ф№1. р.1195+р.1040/Ф№1.р. 1695

1,377

0,955

4,441

Більше 1

Коефіціє́нт абсолю́тної лікві́дності (платоспроможності) — пока́зник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спроможність підприємства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість. У 2011 р. становив 0,134, у 2012 р. становив 0,234, 2013 р. – 0,222.

Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. У 2011 та 2013 роках  цей коефіцієнт становив 0,734 та 0,854 відповідно. У 2012 році коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,754 і показує, що короткострокові зобов’язання не покриваються поточними активами. 

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує ступінь покриття короткострокових пасивів оборотними активами, і застосовується для оцінки здатності підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання. Нормативне значення більше 1. У 2011 та 2013 роках  цей коефіцієнт становив 1,377 та 4,441 відповідно. У 2012 році коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,955 і показує, що короткострокові зобов’язання не покриваються поточними активами. 

2.7. Розрахунок показників ринкової вартості ПАТ Харцизький трубний завод

Аналіз ринкової вартості підприємства  є завершальним етапом діагностики у рамках підготовки підприємства до реструктуризації. Його мета — оцінити ринкову вартість підприємства в цілому, проаналізувати доцільність існування і перспектив його розвитку в ринковому економічному просторі. Показник ринкової вартості є найважливішою комплексною фінансово-економічною характеристикою, що адекватно відбиває ефективність функціонування підприємств, їхній теперішній стан та очікувані перспективи діяльності.

Розрахунок показників ринкової вартості ПАТ Харцизький трубний завод наведено у табл. 2.8

Таблиця 2.8

Показники ринкової вартості  ПАТ Харцизький трубний завод за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності)

Значення показників

Орієнтовне позитивне значення показника

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Дохiд на акцію

Va

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію

Ф№2. р.2610

3,213

0,850

1,943

Збільшення

2

Дивiденд на акцію

Да

Дивіденд на акцію

Ф№2. р.2650

0

0

0

Збільшення

3

Коефіцієнт котирування акцій

Кка

Ринкова ціна акції/Номінальна ціна акції

Ринкова ціна акції/Ф№1р.1400 / Ф№2р.2600

217,091

72701,877

63907,7925

-

4

Ринкова ціна підприємства

Црп

Ринкова ціна акції*кількість акцій

Ринкова ціна акції* Ф№2р.2600

9387873,84

94457913,33

89700977,55

Збільшення

5

Мультиплікатор Ціна / Чистий грошовий потік

Р/CF

Ринкова ціна підприємства/Грошовий потік до оподаткування

Ринкова ціна підприємства/Ф№2р. 2350 + р.2515

3,242

8838,00

4750,082

-

Дохід на акцію – відображає скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію. У 2011 році дохід на акцію склав 3,213 грн., у 2012 році – 0,850 грн., у 2013 році – 1,943 грн.

Коефіцієнт котирування акцій показує відношення ринкової ціни акції до номінальної. У 2011 році коефіцієнт котирування акцій  склав  - 217,760 , у 2012 році – 72701,877, у 2013 році – 63907,792.

Ринкова ціна підприємства у 2011 році склала 938787,84 грн., у 2012 році 94445791,33 грн., у 2013 році 89700977,55 грн.

2.8. Порівняльний аналіз показників діяльності ПАТ “Харцизький трубний завод” з аналогічними показниками ПАТ “Інтерпайп Новомосковський трубний завод” та ВАТІнтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод наведено у табл. 2.10

Таблиця 2.9

Актив

Код рядка

ПАТ "Харцизький трубний завод"

ПАТ "Інтеррпайп новомосковський трубний завод"

ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Значення, тис. грн.

Значення, тис. грн.

Значення, тис. грн.

 

 

2 011р.

2 012р.

2013

2 011р.

2 012р.

2013

2 011р.

2 012р.

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4576

3756

543634

7789

6725

2456

3555

1236

951

первісна вартість

1001

17836

17863

17913

34281

34966

16396

29974

24920

24724

накопичена амортизація

1002

-13260

-14107

14957

-24492

-29237

13837

-26563

-23078

23743

Незавершені капітальні інвестиції

1005

8018

4976

8052

2291573

2878633

2592255

743778

910959

770272

Основні засоби

1010

782718

1193780

43654765

7352883

9176789

8542728

4361040

6506394

6626622

первісна вартість

1011

1011554

1193780

1197189

9337528

9240369

10206647

5334401

6614811

7539155

знос

1012

-228836

0

95158

-1984645

-63580

1663919

-973361

-108417

912533

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

0

0

5

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

195

0

0

14

14

9

5

5

5

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

100

100

100

184679

959760

358810

3338565

3820742

110855

Відстрочені податкові активи

1045

20904

107394

0

19236

0

0

279553

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом І

1095

816511

1202612

1113139

9858174

13021921

11496366

8726496

11239336

7508735

ІІ. Оборотні активи

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Запаси:

1100

585637

160922

221347

 

 

 

 

 

 

виробничі запаси

1101

304195

114699

193306

310430

283976

303672

185780

179059

204515

незавершене виробництво

1102

0

0

3712

41758

59710

32772

7626

13173

14978

готова продукція

1103

124972

3354

67521

144343

266659

137205

103828

148550

42701

товари

1104

156470

42869

1912

14815

32333

52992

119181

19212

168621

Поточні біологічні активи

1110

5890

3806

0

0

0

0

0

0

1

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Векселі одержані

1120

0

0

0

4167

4167

4167

5288

5288

5288

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

4349885

2236170

1278911

7033409

5893436

8491872

10678110

10673720

16580244

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

280745

13491

8362

945871

1151466

627060

695548

644476

71428

з бюджетом

1135

258570

231937

374420

56820

697389

540911

138

508667

44463

у тому числі з податку на прибуток

1136

5058

619

2087

56820

633971

472275

138

508667

44419

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

0

0

0

0

0

5

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2912

1792

0

1408871

571862

111645

25929

31023

35922

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

8648

2208

2178

0

0

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

45510

49748

130170

 

104913

18629

 

 

16623

готівка

1166

8

51

11

7

12

12

1

2

4

рахунки в банках

1167

45512

49697

130159

36482

104901

18617

785

40588

16619

Витрати майбутніх періодів

1170

195

164

574

39

7

1899

225

135

741

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1195

3510231

1977559

1263697

10005660

9068119

10325003

11822216

12263759

17185530

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

27

25

0

1948

0

0

0

0

0

Баланс

1300

4327127

3180509

2376888

19865782

22090047

21821369

20548712

23503095

24694265

Пасив

Код рядка

Значення, тис. грн.

Значення, тис. грн.

 

2 011р.

2 012р.

2013

2 011р.

2 012р.

2013

2 011р.

2 012р.

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

43244

129925

140360

576019

576019

576019

689906

689906

689906

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

4688089

6112157

4758132

1700246

3339333

2860978

Додатковий капітал

1410

342

0

623400

4688089

6112157

256000

1700246

3339333

8498

Резервний капітал

1415

0

701510

0

144005

144005

144005

172477

172477

172477

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

32481

0

7098337

4956938

10322112

7101249

8643784

13692265

Неоплачений капітал

1425

0

313133

0

0

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

1430

324

0

-291

0

0

-20660

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом І

1495

342343

1177049

1200522

12506450

11789119

16035608

9663878

12845500

17424124

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

34234

93925

44196

0

334280

179792

0

187025

134335

Пенсійні зобов’язання

1505

3424

0

90431

0

0

540966

0

0

556093

Довгострокові кредити банків

1510

43

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

7900

985166

2299332

2561483

66841

2390186

1111027

Довгострокові забезпечення

1520

3432

0

0

325345

350251

8130

425710

446734

25797

Цільове фінансування

1525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

34234

93925

142527

1310511

2983863

3290371

492551

3023945

1827252

ІII. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Векселі видані

1605

13288

12448

11795

1

0

0

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

913

0

0

17833

8965

7154

7908

2804

3003

товари, роботи, послуги

1615

865666

393486

338343

2089737

1929569

2299622

6102567

4064420

4169093

розрахунками з бюджетом

1620

94406

21835

23741

260484

250737

52432

155723

37638

40840

розрахунками зі страхування

1625

6370

6616

6628

8588

7812

9245

7148

7332

6812

розрахунками з оплати праці

1630

13441

12753

13137

18061

15036

17833

13855

13030

13866

одержаними авансами

1635

104

39765

39821

22437

411

252

243

238

70127

розрахунками з учасниками

1640

2360807

3109035

6921

3557783

4910093

14613

3908975

3249292

1048351

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

182942

0

28198

0

0

33959

425710

446734

34054

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

0

0

60280

48251

0

33883

Інші поточні зобов’язання

1690

21422

58293

52234

73894

193443

2495390

147694

216610

22860

Усього за розділом ІII

1695

1695

0

145439

6048818

7316066

2495390

10344113

7591364

5442889

IV. Доходи майбутніх періодів

1700

0

0

0

3

3

0

0

0

0

Баланс

1900

4327127

3180509

2376888

19865782

22089051

21821369

20548793

23503836

24694265

Таблиця 2.10

Порівняльний аналіз показників діяльності ПАТ “Харцизький трубний завод” з аналогічними показниками ПАТ “Інтерпайп Новомосковський трубний завод” та ВАТІнтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

форми фінансової звітності)

ПАТ "Харцизький трубний завод"

ПАТ "Інтеррпайп новомосковський трубний завод"

ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Значення показників

Значення показників

Значення показників

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Показники прибутковості

 

 

 

 

 

 

1

Cash-flow, тис. грн.

СF

Чистий прибуток + амортизація

Ф.№2, р.2350(2355)+р.2515

2895548

1068770

1888409

7180987

4447778

6039077

7022378

5248711

5531560

2

нетто Cash-flow, тис. грн.

nCF

Чистий прибуток + амортизація – нараховані дивіденди

Ф.№2, р.2350(2355)+р.2515 – р. 2650 * р. 2600

2895548

1068770

1888409

7180987

4447778

6039077

7022378

5248711

5531560

3

Рентабельність капіталу (активів), %

Ра (ROA)

Чистий прибуток/Активи

Ф. № 2, р. .2350(2355)/Ф. № 1, р. 1300

0,599

0,239

0,661

0,315

0,160

0,204

0,320

0,203

0,191

4

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування і сплати відсотків, %

Рва

Прибуток до оподаткування і сплати відсотків/Активи

Ф. № 2, р. 2290 (2295)+р. 2250/Ф. № 1, р. 1300

0,785

0,219

0,711

0,408

0,182

0,226

0,341

0,249

0,218

5

Рентабельність інвестицій, %

Рі (ROI)

(Чистий прибуток + фінансові витрати)/(Власний капітал + Довгострокові кредити банків + Короткострокові кредити банків + поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями)

Ф. № 2, р. .2350(2355)+ р. 2250/Ф. № 1, р. 1495 +р. 1510+р.1600+р.1610

7,464

0,399

1,096

0,487

0,258

0,241

0,504

0,356

0,245

6

Рентабельність власного капіталу, %

Рвк (ROE)

Чистий прибуток/Власний капітал

Ф. № 2, р. .2350(2355)/Ф. №1,р. 1495

7,574

0,647

1,309

0,500

0,300

0,277

0,681

0,371

0,270

7

Рентабельність продаж (реалізованої продукції)

Роп

Чистий прибуток/Чистий дохід

Ф. № 2, р. .2350(2355)/Ф. № 2, р. 2000

0,974

0,122

0,067

0,427

0,308

0,333

0,454

0,477

0,455

2. Показники майнового стану

 

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

Кзн

Знос основних засобів/Первісна вартість основних засобів

Ф. №1,р. 1012/Ф. № 1, р. 1010

-0,226

0,000

0,079

-0,270

-0,007

0,195

-0,223

-0,017

0,138

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кон

Збільшення за звітний період вартості основних засобів/Первісна вартість основних засобів на кінець періоду

Ф. № 1 (збільшення по р. 1011)/Ф. № 1, р. 1011 (к.п.)

-

1,180

1,003

-

1,180

1,003

-

0,990

1,105

3

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Кон

Зменшення за звітний період вартості основних засобів/Первісна вартість основних засобів на початок періоду

Ф. № 1 (зменшення по р. 1011)/Ф. № 1, р. 1011 (п.п.)

 -

0,847

0,997

-

0,847

0,997

-

1,011

0,905

4

Фондовіддача

Фв

Чистий дохід/Основні засоби

Ф. № 2, р. 2000/Ф. №1,р. 1010

3,401

5,210

0,537

1,992

1,249

1,562

3,327

1,535

1,562

3. Показники ділової активності

 

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт обертання оборотних коштів

Коб

Чистий дохід/Оборотні активи

Ф. № 2, р. 2000/Ф. № 1,р. 1195

0,758

3,145

18,536

1,464

1,264

1,293

1,227

0,814

0,602

2

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Тоб

(360*Оборотні активи)/Чистий дохід

360* Ф. № 1,р. 1195/Ф. № 2, р. 2000

474,762

114,46

19,422

245,902

284,717

278,524

293,357

442,083

597,627

3

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Кокз

Чистий дохід/Кредиторська заборгованість

Ф. № 2, р. 2000/Ф. № 1, р. 1610

2915,358

0,000

0,000

821,415

1278,956

1865,438

1834,587

3561,593

3447,305

4

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Ткз

(360*Кредиторська заборгованість)/Чистий дохід

360*Ф. № 1,р. 1610/Ф. № 2, р. 2000

0,123

0,000

0,000

0,00122

0,00078

0,00054

0,00055

0,00028

0,00029

5

Коефіцієнт оборотності активів (трансформації)

Кт

Чистий дохід/Активи

Ф. № 2, р. 2000/Ф. № 1,р. 1300

0,615

1,956

9,855

0,737

0,519

0,612

0,706

0,425

0,419

4. Показники фінансової стійкості

 

 

 

 

 

 

1

Власні оборотні кошти

ВОК

Власний капітал - Необоротні активи

Ф.№1, р.1495 – р. 1095

-474168

-25563

87383

2648276

-1232802

4539242

937382

1606164

9915389

2

Власні і довгострокові позичені джерела

ВД

ВОК + Довгострокові зобов'язання

Ф.№1, р.1495 + р. 1595 –р. 1095

-439934

68362

229910

3958787

1751061

7829613

1429933

4630109

11742641

3

Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

ЗД

ВД + короткострокові кредити банків + поточні зобов’язання за довгостроковими кредитами

Ф.№1, р.1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 –р. 1095

-439021

68362

229910

13834794

14781947

19333133

10164337

15872249

19254379

4

Забезпечення запасів власними оборотними коштами

Δ ВОК

ВОК - З

Ф.№1, р.1495 – р. 1095 – р. 1100

-1059805

-186485

-133964

2136930

-1875480

4012601

520967

1246170

9484574

5

Забезпечення запасів власними і довгостроковими позиченими джерелами

ΔВД

ВД - З

Ф.№1, р.1495 + р. 1595 –р. 1095 – р. 1100

-1025571

-92560

8563

3447441

1108383

7302972

1013518

4270115

11311826

6

Забезпечення запасів загальною величиною основних джерел

ΔЗД

ЗД - З

Ф.№1, р.1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 –р. 1095 – р. 1100

-1024658

-92560

8563

3465274

1117348

7310126

1021426

4272919

11314829

7

Коефіцієнт автономії

Ка

Власний капітал/Підсумок балансу

Ф№1 р.1495/Ф№1.р.1900

0, 593

0, 463

0, 858

0,630

0,534

0,735

0,470

0,547

0,706

5. Показники ліквідності

 

 

 

 

 

 

1

Найбільш ліквідні активи

А1

Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції

Ф№1. р.1165+р.1160

45510

49748

130170

45137

107121

20807

786

40590

16623

2

Швидко реалізовані активи

А2

Дебіторська заборгованість+ дебіторська заборгованість за розрахунками + інша дебіторська заборгованість + векселі одержані

Ф№1.р.1125+р.1130+р.1135+р.190+р.1155

4889304

2521363

1701514

9444971

8314153

9771488

11399725

11857886

16732057

3

Повільно реалізовані активи

А3

Виробничі запаси + незавершане виробництво + готова продукція + запаси + довгострокова дебіторська заборгованість

Ф№1.р.1100 +р.1110+р.1040

591627

164828

221447

511346

642678

526641

416415

359994

430820

4

Важко реалізовані активи

А4

Необоротні активидовгострокова дебіторська заборгованість + витрати майбутніх періодів

Ф№1.р.1095 – р.1040

816611

1202712

1113239

9673495

12062161

11137556

5387931

7418594

7397880

5

Найбільш термінові зобов’язання

П1

Кредиторська заборгованість + поточна заборгованість за розрахунками

Ф№1.р.1615+р.1620 + р.1625+ р.1630+р.1660

1162825

434690

410047

2376870

2203154

2413091

6705003

4569154

4264665

6

Короткострокові пасиви

П2

Поточні зобов’язання – (Кредиторська заборгованість + поточна заборгованість за розрахунками)

Ф№1.р. 1695 – (р.1615+р.1620 + р.1625+ р.1630+р.1660)

-1161130

-434690

-264608

3671948

5112912

82299

3639110

3022210

1178224

7

Довгострокові пасиви

П3

Довгострокові зобов’язання

Ф№1.р. 1595 + р.1700

34234

93925

142527

1310514

2983866

3290371

492551

3023945

1827252

8

Постійні пасиви

П4

Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і платежів + Доходи майбутніх періодів

Ф№1.р. 1495

342343

1177049

1200522

12506450

11789119

16035608

9663878

12845500

17424124

9

Коефіцієнт поточної ліквідності

КЛп

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

Ф№1. р.1195+р.1040/Ф№1.р. 1695

1, 377

0, 955

4, 441

1,685

1,371

4,281

1,466

2,119

3,178

6. Показники ринкової вартості підприємства

 

 

 

 

 

 

1

Дохiд на акцію

Va

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію

Ф№2. р.2610

3,213

0,85

1,943

2.71222000

1.53401

1.92878

2.38597

1, 7272

1.70771

2

Дивiденд на акцію

Да

Дивіденд на акцію

Ф№2. р.2650

0,000

0,000

0,000

0

0

0

1.21686

0

0

3

Коефіцієнт котирування акцій

Кка

Ринкова ціна акції/Номінальна ціна акції

Ринкова ціна акції/Ф№1р.1400 / Ф№2р.2600

217,09

72701,877

63907,792

36679,997

3, 228

31982,622

16000,01

18000,02

18800,011

4

Ринкова ціна підприємства

Црп

Ринкова ціна акції*кількість акцій

Ринкова ціна акції* Ф№2р.2600

9387873,84

9445791333,1

8970097755

21128375,09

17142323952

18422597568

11038502400

12418315200

12970240320

5

Мультиплікатор Ціна / Чистий грошовий потік

Р/CF

Ринкова ціна підприємства/Грошовий потік до оподаткування

Ринкова ціна підприємства/Ф№2р. 2350 + р.2515

3,242

8838,00

4750,082

2,942

3854,132

3050,565

1571,904

2365,974

2344,771

РОЗДІЛ 3. Аналітико-дослідницька частина ПАТ «Харцизький трубний завод»

Після аналізу фінансового стану ПАТ «Харцизький трубний завод» були  проведені такі розрахунки:

 1.  горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім роком;
 2.  розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Горизонтальний аналіз мав на меті дослідження зміни показників у часі з розрахунками абсолютних та відносних відхилень.

Оцінка фінансового стану підприємства здійснювалася шляхом обчислення системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансове становище суб'єктів господарювання.

До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства належать такі:

 1.  Показники прибутковості підприємства;
 2.  Показники, що характеризують стан використання майна підприємства;
 3.  Показники ділової активності підприємства;
 4.  Показники абсолютної та відносної ліквідності;
 5.  Показники що характеризують вартість підприємства;

На підставі проведених  розрахунків можна зробити такі висновки:

У 2013 році підприємство має високий ступінь ліквідності, величина чистого оборотного капіталу дозволяє сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Значення показників фінансової стійкості свідчить про високий рівень фінансової незалежності. Діяльність підприємства у 2013р. була ефективною, отримано прибуток у сумі  1572006  тис. грн.

У 2012 році підприємство має невисокий ступінь ліквідності. Значення показників фінансової стійкості свідчить про нормальний рівень фінансової незалежності. Діяльність підприємства у 2012р. була ефективною, отримано прибуток у сумі 761185 тис. грн.    

У 2011 році підприємство має високий ступінь ліквідності, величина чистого оборотного капіталу дозволяє сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Значення показників фінансової стійкості свідчить про високий рівень фінансової незалежності. Діяльність підприємства у 2011р. була ефективною, отримано прибуток у сумі 2592853 тис. грн.

          Зміна чистого прибутку наведено у 3.1

Рис. 3.1 Зміна чистого прибутку ПАТ Харцизький трубний завод

Коефіцієнт зносу відображає ступінь зношеності основних засобів. У 2011 році коефіцієнт зносу склав -0,226, у 2012 році -0,115, у 2013 році становив -0,079. Цей коефіцієнт повинен зменшуватися з кожним наступним періодом, адже чим скоріше спишуть основні засоби, тим скоріше закуплять нове обладнання, яке буде ефективніше працювати.

Коефіцієнт оновлення – показник, який відображає величину основних фондів, яка добавились до кругообігу коштів підприємства до загальної кількості основних фондів на цьому товаристві.У 2012 році цей коефіцієнт становив 1,180%, у 2013 році 1,003%, і характеризує те, що в 2013 році зменшилась інтенсивність введення в дію нових основних засобів. Навпаки відбувається зменшення коефіцієнта вибуття основних засобів у 2013 становив 0,997, у 2012 році 0,9847. Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання.

Коефіцієнт обертання оборотних коштів показує кількість оборотів (кількість операційних циклів), що здійснюють оборотні активи за повний період (рік, квартал) і характеризує обсяг продукції виготовлений на 1 грн. вкладену в оборотні активи. Кількість обертів у 2011 рік становив 0,758, у 2012 році  - 3,145 обертів, у 2013 році – 4,536 оберти.

Період одного обороту обігових коштів (днів) показує за скільки днів відбудеться один оборот обігових коштів. Показник повинен зменшуватися, адже чим менший період обертання обігових коштів, тим більше цих оборотів буде протягом повного періоду. У 2011 році період обертання обігових коштів становить 474,762 дні, 2012 році - 114,456 днів, 2013 році - 19,422 дні.

Коефіцієнт оборотності активів (трансформації) характеризує ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів на рік (чи інший звітний період) здійснюється повний цикл виробництва та обігу, який приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. У 2011 році коефіцієнт трансформації становив 0,615, у 2012 році - 1,956, у 2013 році – 9,855.

Коефіціє́нт абсолю́тної лікві́дності (платоспроможності) — пока́зник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спроможність підприємства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість. У 2011 р. становив 0,134, у 2012 р. становив 0,234, 2013 р. – 0,222.

Рис. 3.2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності ПАТ Харцизький трубний завод

Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. У 2011 та 2013 роках  цей коефіцієнт становив 0,734 та 0,854 відповідно. У 2012 році коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,754 і показує, що короткострокові зобов’язання не покриваються поточними активами. 

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує ступінь покриття короткострокових пасивів оборотними активами, і застосовується для оцінки здатності підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання. Нормативне значення більше 1. У 2011 та 2013 роках  цей коефіцієнт становив 1,377 та 4,441 відповідно. У 2012 році коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,955 і показує, що короткострокові зобов’язання не покриваються поточними активами. 

Дохід на акцію – відображає скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію. У 2011 році дохід на акцію склав 3,213 грн., у 2012 році – 0,850 грн., у 2013 році – 1,943 грн.

Коефіцієнт котирування акцій показує відношення ринкової ціни акції до номінальної. У 2011 році коефіцієнт котирування акцій  склав  - 217,760 , у 2012 році – 72701,877, у 2013 році – 63907,792.

Ринкова ціна підприємства у 2011 році склала 938787,84 грн., у 2012 році 94445791,33 грн., у 2013 році 89700977,55 грн.

Рис. 3.3 Ринкова ціна підприємства ПАТ Харцизький трубний завод


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Фінансовий стан - найважливіша  характеристика  економічної  діяльності підприємства. Він  відображає  конкурентоспроможність  підприємства,   його  потенціал  в  діловому  співробітництві,  оцінює  в  якій  мірі  гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими  та іншими відносинами.

 Стійке  фінансове  становище  формується  в  процесі  всієї  виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Стійка  діяльність  підприємства  залежить   як   від   обґрунтованості стратегії  розвитку,  маркетингової  політики,  від  внутрішніх  можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні  ресурси,  так  і від зовнішніх умов,  до числа яких відносяться  податкова,  кредитна,  цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через  це  в  якості  інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства,  деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються  зовнішні  умови його діяльності, котрі  потрібно  враховувати  при  аналітичних  оцінках  та прийнятті управлінських рішень.

Дуже негативним явищем є відсутність власного робочого капіталу це означає що підприємство неспроможне навіть покрити поточні зобов‘язання і така тенденція призводить до кризового стану. Брак власного оборотного капіталу призводить до вимушеного зростання обсягу залучених коштів, а також свідчать про неможливість розширювати подальшу діяльність.  Відсутність власного оборотного капіталу впливає на всі подальші показники фінансово стану. Це означає що підприємство є фінансово нестійким і залежить від зовнішніх факторів.  Отже, можна зробити висновок , що фінансовий стан підприємства є хитливим і має тенденцію до погіршення.

Для поліпшення фінансового стану ПАТ «Харцизький трубний завод» можна внести такі пропозиції:

 1.  нарощувати обсяги виробництва;
 2.  нарощувати обсяги торгівлі;
 3.  підвищувати продуктивність праці працівників;
 4.  захопити якомога більшу частку на ринку;
 5.  зменшувати витрати на виробництво
 6.  з максимальною віддачею використовувати усі види ресурсів;
 7.  покращити результатів діяльності внаслідок поліпшення структури власних і позичених коштів, підвищення рентабельності, більш раціональному використання коштів.

В Україні зараз відбуваються складні процеси переходу до ринкової економіки. В такий період багато підприємств відчувають фінансові труднощі. І щоб уникнути таких проблем їм доводиться пристосовувати свою діяльність до нових умов ринкових відносин всіма можливими шляхами. Для полегшення їх пристосування до нових умов держава повинна фінансово підтримувати збиткові підприємства шляхом дотацій та пільг, тобто використовувати форми, методи і важелі економічного впливу та регулювання суспільного виробництва і розподілу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999р. №996-XIV // Галицькі контракти. – 1999,- №36.
 2.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013  № 73.
 3.  Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.
 4.  Баканів М.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М.І. Баканів. - К.: Кондор, 2009 . - 296 с.
 5.  Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А.Гушко. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2011. - 174 с.
 6.  Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик; НУ "Львівська політехніка". – Л., 2009. – 344 с.
 7.  http://www.ukrstat.gov.ua/ Сайт державного комітету статистики
 8.  smida.gov.ua. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock market infrastructure development agency of Ukraine
 9.   http://investfunds.ua/markets/stocks/ Інформаційний портал про особисті інвестиції та фінанси.
 10.  http://www.ux.ua/ua Сайт Української біржі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68690. Філософія давньої Еллади (досократівська доба) 28 KB
  Антична філософія, філософія стародавніх греків і римлян, зародилася в VII-VI ст. до н. е. у Греції і проіснувала до VI ст. н. е. У період античності був закладений фундамент не тільки європейської філософії, але й європейської культури загалом. Ранній чи досократівський (поч.VI-кiн.V ст) включав в себе такі школи...
68691. Аналитическая функция маркетинга 17.78 KB
  Аналитическая функция содержит такие составляющие части: изучения рынка как такого; изучение потребителей; изучение фирменной структуры рынка; изучение товара; анализ внутренней среды предприятия. Изучения рынка как такого это аналитическая работа для выбора из множественного числа...
68692. Законадательное обеспечение БЖД 18.44 KB
  Устанавливаются права и обязанности работодателей и радотников в отношении охраны труда; оговариваются ограничения к труду в особо тяжелых условиях некоторых групп населения (беременных женщин и т.д.)
68694. Венский конгресс и формирование «Европейского концерта» как системы межгосударственных отношений 13.13 KB
  Венский конгресс был призван положить конец «наполеоновским» войнам и проходил с октября 1814 г. по июнь 1815 г. Главные лица конгресса – Александр I (Россия), Каслри (шеф МИД Англии), Франц I (Австрия), Фридрих Вильгельм III (Пруссия). На конгрессе были представлены более 200 европейских государств.
68696. Современные системы менеджмента 59.82 KB
  Поэтому при переходе от теории менеджмента к практике необходимо использовать такие системы модели менеджмента которые наиболее полно отвечают местным особенностям ведения бизнеса. Начиная с момента получения политической и экономической независимости в период формирования рыночной экономики...
68697. Сравнительная характеристика финского и польского этносов накануне вхождения ВКФ и ЦП в состав России 16.06 KB
  Несмотря на то что Великое Княжество Финляндское так же как и Царство польское относилось к этнически западным цивилизациям различия в уровне развития и складывании жизни этносов накануне вступления в состав России оказались ощутимыми. Благодаря правильной политике Александра...
68698. Особенности формирования политических партий и становление национальных институтов власти в Казахстане и Средней Азии 16.91 KB
  Новая политическая организация получила название Шура и Исламия Исламский совет. Изначально Шура и Исламия формировалась не только как политическая организация но и как орган местной власти наподобие Алаш. Однако в отличие от Алаш Шура и Исламия смогла создать функционировавшую организационную..