96314

Методика проведення різних рухливих ігор для розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

Курсовая

Педагогика и дидактика

Теоретичні аспекти впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку. Особливості виховання фізичних якостей в учнів молодших класів ст. Класифікація і зміст рухливих ігор стосовно завдань виховання рухових якостей у програмі з фізичної культури.

Украинкский

2015-10-05

90.37 KB

13 чел.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………....ст.3

Розділ I. Теоретичні аспекти впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку………………………………….....ст.5

1.1.  Роль і значення рухливих ігор для фізичного вдосконалення школярів…...ст5

1.2.  Анатомо-фізіологічні особливості учнів молодших класів……………..     ст.6

1.3.  Особливості виховання фізичних якостей в учнів молодших класів…       ст.8

1.4. Класифікація і зміст рухливих ігор стосовно завдань виховання рухових

якостей у програмі з фізичної культури…………………………..…..…..….…...ст.10

Висновки....................................................................................................................ст.12

Розділ II. Методика проведення різних рухливих ігор для розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку…………………………………....ст.13

2.1.  Ігри, спрямовані на розвиток сили…………………………………………...ст.13

2.2.  Ігри, спрямовані на розвиток швидкості……………………………….........ст.18

2.3.  Ігри, спрямовані на розвиток витривалості……………………………….....ст.23

2.4.  Ігри для розвитку спритності……………………………………………........ст.26

2.5.  Ігри для розвитку гнучкості…………………………………………………..ст.29

Висновки………………………………………………………………………….....ст.31

Висновок………………………………………………………………………….....ст.32

Список літератури………………………………………………………………….ст.33


Вступ

Зростаючий обсяг інформації, постійна модернізація навчальних програм, широке використання транспортних та інших технічних засобів чинять несприятливий вплив на рухову діяльність учнів. У сучасному суспільстві проявляються протиріччя між вимогами до фізичної підготовленості дітей і способом їх життя. Природні умови і навчання в школі обмежують рухову діяльність і не забезпечують необхідного режиму, що дозволяє більш значно підвищити результати життєво необхідних рухових якостей. Тому виникає необхідність пошуку найбільш доцільних засобів і методів підвищення фізичної підготовленості учнів.

Шкільний вік є відповідальним періодом життя учня у формуванні фізичного компонента здоров'я і культурних навиків, які забезпечують його зміцнення, вдосконалення та збереження в майбутньому. Тому результатом фізичного виховання школярів повинні стати високий рівень здоров'я та формування фундаменту фізичної культури майбутньої дорослої людини .

Гра – вид діяльності дитини, який представляє свідому, ініціативну діяльність, спрямовану на досягнення умовної мети, добровільно встановлену гравцем. У грі задовольняються фізичні і духовні потреби дитини, в ній формуються його розум, вольові якості. Єдиною формою діяльності дитини є гра, яка у всіх випадках відповідає його організації. У грі дитина шукає і часто знаходить своєрідну робочу площадку для виховання своїх моральних і фізичних якостей, її організм вимагає виходу в діяльності, що відповідає її внутрішньому стану. Тому, через гру можна впливати на дитячий колектив, виключаючи прямий тиск, покарання, зайву нервозність у роботі з дітьми.

Аналіз опрацьованої літератури з фізичної підготовки учнів показав, що це питання достатньо висвітлене, однак вимагає подальшого вдосконалення та розробки.

Актуальність теми дослідження. Полягає в спонукані молодих вчителів, батьків кожної дитини до пошуку ефективності використання в процесі фізичного виховання школярів елементів фізичного виховання. Рухливі та народні ігри в нашій країні є одним з наймасовіших засобів з фізичного виховання. Великий вибір фізичних вправ і методів їх застосування, що складають зміст ігор, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ними займається. Великий діапазон використання засобів і методів рухливих командних ігор робить їх доступними дітям різного віку, роду діяльності і фізичної підготовленості. Таким чином, вище викладене зумовлює актуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження: учні молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: організація та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури  як фактор підвищення фізичних якостей учнів молодших класів.

Метою курсової роботи є теориточно обґрунтувати  вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- розглянути теоретичні аспекти впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку;

- вивчити методику проведення різних рухливих ігор для розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку;

- зробити висновки за результатами дослідження.

Методи дослідження: аналіз науково- методичної літератури, передовий педагогічний досвід,  пошуковий метод по наявній методичній та науковій літературі і напрацюваннях інших вчителів та вчених із аналізом знайденого матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури.

Розділ I. Теоретичні аспекти впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

1.1 Роль і значення рухливих ігор для фізичного вдосконалення школярів

Формування людини на всіх етапах еволюційного розвитку проходило в нерозривному зв'язку з активною м'язовою діяльністю, тому фізичні навантаження набули важливої біологічної ролі в її життєдіяльності.

Аналіз науково-методичної літератури, численні педагогічні спостереження показують, що найважливіший результат гри – це радість і емоційне піднесення дітей. Завдяки цій властивості гри, в значній мірі ігрового і змагального характеру, більше ніж інші форми і засоби фізичної культури, сприяють вихованню рухових здібностей в учнів. Ігрові види і дії вимагають всього комплексу швидкісних здібностей від учня у зв'язку з тим, що для стимулювання розвитку швидкості необхідно багаторазово повторювати рухи з максимальною швидкістю, а також враховувати функціональні можливості учня. Від останніх, в свою чергу, залежить швидкість рухів. Необхідно також враховувати і поєднувати методи щодо стандартного повторення рухів з максимальною швидкістю і методи досить широкого варіювання швидкісних вправ.

Рівень розвитку рухових якостей учнів зараз знаходиться на невисокому рівні, і не може задовольняти сучасні вимоги, що ставляться до уроків фізичного виховання в школі. Тому, проблема виховання рухових якостей дуже актуальна і вимагає подальшого її вдосконалення.

Рухливі ігри різної спрямованості є дуже ефективним засобом комплексного вдосконалення рухових якостей. Вони ж найбільшою мірою дозволяють удосконалювати такі якості як спритність, швидкість, силу, координацію та ін. При раціональному використанні гра стає ефективним методом фізичного виховання. Використання рухливих ігор передбачає не тільки застосування будь-яких конкретних засобів, але може здійснюватися шляхом включення методичних особливостей гри в будь-які фізичні вправи.

За останні роки рухливі ігри все більше завойовують симпатії педагогів. Педагоги, які творчо працюють, прагнуть широко і різнобічно вводити гру або її елементи в повсякденне життя учнів. А цінність ігр полягає в тому, що набуті вміння, якості, навички повторюються і удосконалюються в нових, швидко змінних умовах, які в свою чергу пред'являють дітям інші вимоги. Елементарні вміння та навички, набуті учнями в ігрових умовах, не тільки порівняно легко перебудовуються при подальшому, більш поглибленому вивченні техніки рухів, але навіть полегшують подальше оволодіння відповідними технічними прийомами. А на етапі вдосконалення рухових дій і кількаразове їх повторення в ігрових умовах допомагає розвивати в учнів здатність набагато економніше і доцільніше виконувати найбільш досліджувані рухи в цілісному, закінченому вигляді. Можна вважати, що використання учнями старших класів рухливих ігор різної спрямованості на уроках фізичної культури в школі значно підвищать рівень і темп розвитку учнів.

1.2 Анатомо-фізіологічні особливості учнів молодших класів

Одне з головних умов високої ефективності системи фізичної підготовки учнів полягає в суворому обліку вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей, характерних для окремих етапів розвитку дітей і підлітків.

Основним критерієм біологічного віку вважається скелетна зрілість, або «кістковий» вік. У старшому шкільному віці спостерігається значне посилення росту хребта, яке триває до періоду повного розвитку. Швидше за всіх відділів хребта розвивається поперековий, а повільніше – шийний. Остаточної висоти хребет досягає до 25 років. Ріст хребта у порівнянні з ростом тіла відстає. Це пояснюється тим, що кінцівки ростуть швидше хребта. У 15-16 років починається закостеніння верхніх і нижніх поверхонь хребців, грудини і зрощення її з ребрами. Хребетний стовп стає більш міцним, а грудна клітка продовжує посилено розвиватися, тому вони вже менш схильні до деформації і здатні витримувати навіть значні навантаження.

До 12-14 років зростаються нижні сегменти тіла грудини. У 11  14 років збільшується переважно рухливість грудної клітини на відміну від попередніх періодів росту грудної клітини.

Окостеніння кісток передплесна надзвичайно тривалий процес, що починається на 4-8 місяці ембріогенезу, тобто значно раніше кісток зап'ястя, і закінчується тільки на 12  19 році. У розвитку кісток передплесна відображаються статеві особливості. У дівчаток точки окостеніння з'являються раніше, ніж у хлопчиків. Синостоза епіфізів з діафізом в кістках плесна наступають в період 14  18 років , а в фалангах пальців від 9 до 18.

У школярів молодших класів ріст тіла в довжину трохи сповільнюється. Якщо у підлітків переважає ріст тіла в довжину, то у молодших школярів явно переважає зростання в ширину. Кістки стають більш товстими і міцними, але процеси окостеніння в них ще не завершені.

До 11  14 років вже сформована високодиференційована структура м'язового волокна, відбувається збільшення маси м'язових тканин за рахунок зростання діаметра м'язового волокна. Встановлено, що поперечник двоголового м'яза плеча до 6 років збільшується в 4  5 разів , а до 17 років в 6  8 разів. Збільшення маси м'язів з віком відбувається не рівномірно: протягом перших 15 років вага м'яза збільшується на 9 %, а з 14 до 17  18 років на 12 %. Більш високі темпи зростання характерні для м'язів нижніх кінцівок у порівнянні з м'язами верхніх кінцівок. Яскраво виражена статева різниця за м'язовими і жировими компонентами: маса м'язів (по відношенню до маси тіла) у дівчат приблизно на 13 % менше, ніж у юнаків, а маса жирової тканини приблизно на 10 % більше. Різниця в м'язовій силі з віком збільшується: в 12 років різниця становить 4  6 кг , в 18 років – 15  20 кг. Збільшення ваги тіла у дівчаток відбувається більш інтенсивно, ніж зростання м'язової сили. У той же час у дівчат, порівняно з юнаками, вища точність і координація рухів.

Опорно-руховий апарат у молодших школярів здатний витримувати значні статичні напруги і виконувати тривалу роботу, що обумовлена нервовою регуляцією, будовою, хімічним складом і властивостями м'язів до скорочування.

Значно змінюються в процесі онтогенезу функціональні властивості м'язів. Збільшуються збудливість і лабільність м'язової тканини. Змінюється м'язовий тонус. У новонароджених погано виражена здатність м'язів до розслаблення, яка з віком збільшується. З цим зазвичай пов'язана скутість рухів у дітей і підлітків. Тільки після 11  13 років рухи стають більш пластичними.

1.3 Особливості виховання фізичних якостей в учнів молодших класів

Численні дослідження фахівців показують те, що рівень розвитку рухових якостей в даний час знаходиться на невисокому рівні та не може задовільняти сучасні вимоги, що ставляться до уроків фізичного виховання в дошкільному закладі. Тому проблема виховання рухових якостей дуже актуальна і вимагає подальшого вдосконалення. Правильне вирішення завдань розвитку рухових якостей дошкільнят обумовлюється використанням не тільки різних методичних прийомів і засобів на заняттях рухливими іграми, а й мало часу приділяється заняттям фізичними вправами.

Дуже часто зміни в розвитку рухових якостей відбуваються вже в молодшому шкільному віці, і тому доцільно здійснювати цілеспрямований розвиток тих чи інших рухових якостей у дітей у ті вікові періоди, коли спостерігається їх найбільш інтенсивне вікове зростання. Однак слід пам'ятати про те, що нереалізовані в певному віці рухові можливості організму надалі важко піддаються значним змінам. Тому необхідно вже в цьому віці приділяти величезну увагу розвитку рухових якостей у дітей. Всебічна фізична підготовка молодшого школяра повинна передбачати досягнення оптимального рівня і гармонійного розвитку сили, швидкості, витривалості, спритності .

Багато фахівців показують, що розвиток рухових якостей – одна з основних завдань фізичного виховання в школі, і її вирішення має здійснюватися комплексно, починаючи з раннього віку. При виконанні рухових дій завжди проявляється не одне, а комплекс якостей. Часто дуже важко визначити, яка якість є основною при виконанні конкретної рухової дії. Тому для більш правильного відображення явищ дійсності введені поняття комплексних якостей: швидкісно-силові якості, силова витривалість, швидкісно-силова витривалість, «вибухова» сила і т.д.

Відомо, що розвивати рухові якості можна як за допомогою загальнорозвиваючих і підготовчих, так і за допомогою спеціальних вправ. На уроках фізичної культури учні опановують різні види фізичних вправ, які сприяють розвитку рухових якостей. Навчання дітей руховим навичкам під час ходьби, бігу тісно пов'язані з розвитком у них швидкості, сили, витривалості, так як при виконанні будь-якої вправи в тій чи іншій мірі виявляються всі основні рухові якості.

Одним з основних шляхів всебічного виховання рухових якостей в умовах школи є застосування спеціальних вправ і рухливих ігор, за допомогою яких можна не тільки успішно навчати дітей різним руховим навичкам, але і цілеспрямовано впливати на виховання всіх рухових якостей. Тому вже з молодшого шкільного віку необхідно приділяти велику увагу рухливим іграм і спеціальним вправам.

Численні результати досліджень показують, що в умовах школи можна добиватися значного приросту всіх рухових якостей у дітей шляхом збільшення на заняттях часу і обсягу засобів. Практикою фізичного виховання підтверджується, що успішний розвиток рухових якостей у молодших школярів викликає у них інтерес до виконання різних вправ, тому необхідно якомога більше урізноманітнити засоби, методи і форми цієї роботи. У зв'язку з цим, на наш погляд, досить ефективним засобом комплексного вдосконалення рухових якостей є рухливі ігри, які можуть бути застосовані як на уроках з фізичної культури, так і в позаурочний час.

1.4 Класифікація і зміст рухливих ігор стосовно завдань виховання рухових якостей у програмі з фізичної культури

Питання про класифікацію рухливих ігр стосовно завдань виховання рухових якостей у школярів є одним із найважливіших в плані вироблення педагогічних рекомендацій щодо практичного застосування рухливих ігр в школі.

Виходячи з обліку основних мотивів ігрової діяльності і взаємин гравців при досягненні поставлених перед грою цілей, ми розділили на три групи:

Ігри некомандні. Для цієї групи ігр характерно те, що в них відсутні спільні цілі для гравців. У цих іграх діти підкоряються певним правилам, які передбачають особисті інтереси гравця і відображають інтереси й інших учасників.

Перехідні до командних. Для них характерно те, що в них відсутня постійна спільна мета для гравців і немає необхідності діяти в інтересах інших. У цих іграх гравці, за своїм бажанням, можуть переслідувати свої особисті цілі, а також допомогти іншим. Саме в цих іграх діти починають включатися в колективну діяльність.

Командні ігри. Насамперед, ці ігри характеризуються спільною діяльністю, спрямованою на досягнення спільної мети, повним підпорядкуванням особистих інтересів гравців устремлінням свого колективу. Ці ігри істотно зміцнюють здоров'я дітей, сприятливо впливають на розвиток психофізичних якостей.

Аналіз класифікації ігр за численними літературними джерелами [11, 12, 19, 21], з точки зору історичного розвитку, дає нам можливість виділити кілька напрямків:

I. Класифікація, яка залежить від завдань, що вирішуються в процесі проведення ігр.

II. Ігри з особливостями взаємозв'язку учасників.

III. Групи ігр з особливостями організації і змісту.

Ігри, які мають спільну думку і хід, в окремих групах йдуть паралельно. Дотримуючись такого принципу, автори прагнуть йти за дидактичним принципом: від простих форм до складніших. Тому вони виділяють наступні групи ігр: музичні ігри; бігові гри; ігри з м'ячем; ігри для виховання сили і спритності; ігри для виховання розумових здібностей; ігри на воді; зимові ігри; ігри на місцевості; ігри в закритих приміщеннях.

Виходячи зі специфічних умов проведення змагань за комплексами рухливих ігр серед школярів Е.М.Геллер [9] пропонує своєрідну класифікацію. Вона створена на підставі наступних характерних ознак:

1. Рухової активності учасників.

2. Організації гравців.

3. Переважно прояви рухових якостей.

4. Переважного виду рухів.

Виходячи з вищевикладеного видно, що існуючі класифікації різноманітні і відрізняються один від одного. Тому ігри дуже важко систематизувати так, щоб ігри однієї групи були суворо обмежені від ігор іншої групи. Одночасно групи повинні бути взаємопов'язані і взаємозумовлені. Тому не можна говорити про перевагу однієї групи над іншою. Слід зазначити, що з розглянутих нами класифікацій більшою мірою привернуло нашу увагу класифікації В.Г.Яковлева [ 22 ] , Є.М. Геллера [ 10 ].

Приклади рухливих ігор різної спрямованості представлені у додатку до цієї роботи (див. додаток).

Існуючий аналіз класифікацій ігр у процесі виховання рухових якостей під час занять з фізичної культури у школярів, дозволив розробити угруповання ігр відповідно до поставлених завдань. В основу угруповання було покладено принцип переважного впливу ігор на виховання рухових якостей у поєднанні з формуванням основних рухових якостей. В основі рухливих ігор покладено фізичні вправи, в ході яких учасники долають різні перешкоди, прагнуть досягти певної, заздалегідь поставленої мети. Вони є дієвим засобом фізичного виховання, активного відпочинку, поліпшують здоров'я. Рухливі ігри сприяють вихованню волі, наполегливості в подоланні труднощів, привчають дітей до взаємодопомоги, чесності та правдивості.

На основі сучасних уявлень про шляхи і методи виховання рухових якостей в учнів, можна припустити, що достатньо високий ефект може бути досягнутий шляхом застосування певного кола спеціальних фізичних вправ, рухливих ігор з так званої «переважною спрямованістю». Рухливі ігри спрямовані на виховання рухових якостей, тому ступінь переважної спрямованості обумовлюється характером виконання вправ.

Висновки

У сучасній методиці фізичного виховання існують різні думки щодо виховання рухових якостей. Проте єдиної думки стосовно питання, якій з якостей необхідно приділяти найбільшу увагу, нема. Ряд авторів віддають перевагу вихованню швидкості і швидкісно-силовим якостям, аргументуючи тим, що вправи такого характеру найкращим чином відповідають віковим особливостям дітей.

Інші автори вважають, що більш високі результати бувають при комплексному вихованні основних фізичних якостей.

Проведений нами аналіз науково-методичної літератури, підтверджує, що рівень розвитку всіх рухових якостей становить в комплексі основу загальної фізичної підготовки.

Аналіз літератури також показав, що рухливі ігри виступають ефективним засобом фізичної підготовленості. Рухливі ігри сприяють вихованню фізичних якостей.

Ігрова діяльність сприяє гармонійному розвитку опорно-рухового апарату, окільки в роботу можуть бути залучені всі м'язові групи, а умови змагання вимагають від учасників досить великого фізичного навантаження.

Ігри сприяють і моральному вихованню. Повага до суперника, товариські почуття, чесність у спортивній боротьбі, прагнення до вдосконалення – всі ці якості можуть успішно формуватися під впливом занять рухливими іграми.

Розділ II. Методика проведення різних рухливих ігор для розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

У рухливих іграх учасники проявляють певні фізичні якості. Керуючи іграми, можна стежити за активним проявом цих якостей в їх гармонійній єдності, а також більшою мірою розвивати ті з них, які мають важливе значення на різних щаблях розвитку та навчання школярів.

Для розвитку спритності використовуються ігри, які спонукають швидко переходити від одних дій до інших в обстановці, що відповідно змінюється.

Вдосконаленню моторності можуть сприяти ігри, що вимагають миттєвого реагування на звукові, зорові, тактильні сигнали, ігри з раптовими зупинками, затримками і відновленням дій, з подоланням невеликих відстаней в найкоротший час.

Для розвитку сили підходять ігри, що вимагають проявляти короткочасні швидкісно-силові напруження, помірні по навантаженню.

Розвитку витривалості сприяють ігри з неодноразовим повторенням дій, з безперервною руховою діяльністю, які пов'язані зі значною витратою сил та енергії. Однак тут слід враховувати вік і фізичну підготовленість гравців.

2.1. Ігри, спрямовані на розвиток сили

В іграх, що сприяють розвитку сили, школярі долають власну вагу, вагу обтяження, опір противника. У таких іграх використовуються предмети: м'ячі, гантелі, лавки і т.д. або партнер по тренуванню. Для проведення ігор на подолання власної ваги використовуються: гімнастична стінка, бруси, вертикальний канат. Нерідко такі ігри не вимагають інвентарю та пов'язані з переміщенням по майданчику в упорі лежачи, в упорі ззаду, з вистрибуванням. Емоційне забарвлення подібних випробувань змушує учасників ігор проявити максимальні зусилля для досягнення як особистої, так і командної перемоги .

У грі не слід давати початківцям у великому обсязі вправу з близько граничними і граничними навантаженнями. Емоційне піднесення часто не може компенсувати їх недостатньої фізичної підготовленості.

1 . «Хто далі »

Підготовка: ті, що займаються стають на лицьовій лінії майданчика з набивними м'ячами.

Опис гри: кожен гравець бере набивний м'яч (маса 1-2 кг), – м'яч ззаду за спиною, різко нахиляючись вперед і піднімаючи руки назад – вгору різко викинути м'яч через голову.

Виграє той, хто далі кине.

Варіанти кидків:

а) знизу двома руками;

б) зверху із-за голови двома руками;

в) з боку (праворуч або ліворуч) двома руками, стоячи в півоберта до напрямку кидка;

г) однією рукою знизу;

д) однією рукою збоку;

е) однією рукою зверху.

Умови виконання завдання ті ж.

2 . «Штовхання ядра».

Підготовка: ті, що займаються стають на лицьовій лінії майданчика.

Опис гри: штовхання «ядра» (набивного м’яча) виконується правою (лівою) рукою від плеча. Завдання можна робити з місця або зі стрибка. Кожен учасник виконує по три спроби, до заліка йде кращий результат. При штовханні лівою і правою рукою можна два кращих результати підсумувати, і за цим показником визначити переможця.

3. «Перетягування».

Підготовка: по два учня, що займаються, стоять у колі діаметром 2  4 м, взявши один одного за праву або ліву руку.

Опис гри: кожен гравець намагається перетягнути суперника за лінію позаду себе.

4. «Хто сильніший».

Підготовка: по два гравці стоять між двома рисками, проведеними 2  4 м одна від іншої, упершись один одному в передпліччя.

Опис гри: кожен намагається виштовхнути суперника за його лінію

Варіанти:

- гравці стоять спиною один до одного, зчепившись руками, напівзігнутими в ліктях;

- гравці сидять спиною один до одного;

- гравці займають положення в упорі лежачи, впираючись в один одного правим або лівим плечем.

5. «Утримайся в колі».

Підготовка: взявшись за руки, гравці стають навколо прокресленого кола.

Опис гри: перетягуванням і штовханням гравці намагаються змусити один одного або одна команда іншу зайти в коло.

Хто потрапив у коло отримує штафне очко або вибуває з гри.

Змагання проходить за способом: один проти одного або команда проти команди – хто залишиться в полі?

6. «На прорив».

Підготовка: кілька гравців, взявшись за руки, утворюють коло. Решта розташовуються в колі.

Опис гри: за сигналом гравці йдуть на «прорив» кола; гравці, що утворюють коло, перешкоджають цьому.

Виграє команда, яка зможе вирватися з кола або за скільки часу вони зможуть вирватися з кола?

7. «Міцніше коло»

Підготовка: гравці утворюють коло, взявшись за руки.

Опис гри: гравці сходяться впритул один до одного. За сигналом всі відбігають назад. Хто не витримує ривка і відпускає руки, вибуває з гри або отримує штрафне очко.

8. «Ванька-встанька»

Підготовка: один гравець стоїть, витягнувши руки вздовж тулуба. Всі інші всідаються навколо нього впритул, підібгавши ноги і простягають до нього руки.

Опис гри: «Ванька-встанька» падає на витягнуті руки гравців, що сидять, які весь час відштовхують його від себе.

Оцінка: хто не зміг відштовхнути «Ваньку-встаньку» від себе, сам виходить у коло.

9. «Бій півнів».

Опис гри: два гравці виходять на середину кола. Схрестивши руки на грудях, вони стрибають на одній нозі. Кожен намагається поштовхом витіснити суперника з кола або вивести один одного з рівноваги (тобто змусити встати на обидві ноги).

10. «Біг на руках».

Підготовка: гравці розраховуються на перший – другий і розбиваються на пари. Потім шикуються уздовж лицьової лінії.

Опис гри: перші номери приймають упор лежачи, другі – беруть їх за ноги. За сигналом пари прямують до контрольної лінії. При досягненні контрольної позначки рух починають наступні два гравці. Перемагає команда, яка раніше всіх закінчила гру.

2.2. Ігри, спрямовані на розвиток швидкості

Швидкість – це здатність здійснювати рухові дії в мінімальний відрізок часу. Швидкість певною мірою залежить від сили м'язів. Велике значення має рухливість у суглобах і здатність м'язів-антагоністів до розтягання. Виконувати всі вправи слід в максимально швидкому темпі. Тривалість виконання однієї серії 10  20 с. Паузи відпочинку – 1 - 1,5 хв.

Вправи, що сприяють вихованню швидкості, не слід виконувати в стомленому стані, інакше різко порушується координація рухів і втрачається здатність виконувати їх швидко і правильно. Тому вправи на розвиток швидкості рекомендується виконувати в першу половину тренувального заняття, причому в малих обсягах.

1. «Виклик номерів».

Підготовка: кожна група розраховується по порядку номерів. Ведучий голосно називає число. Гравець під цим номером з кожної команди відразу ж стартує, пробігає позначену дистанцію і повертається на своє місце.

Опис гри: групи шикуються в колони по одному поруч. За сигналом потрібно пробігти до позначки повороту.

2. «Естафета».

Підготовка: учасники естафети шикуються в колони поруч.

Опис гри: за сигналом стартують по одному учаснику від кожної команди. Вони пробігають встановлену дистанцію, а потім, торкнувшись рукою наступного гравця своєї команди, стають у кінець своєї колони. Команда закінчує естафету, коли останній номер стане на своє місце.

3. «Чорні та білі».

Підготовка: в центрі поля на відстані 1 – 3 метра одна від іншої шикуються команди "чорних" і "білих".

Опис гри: як тільки керівник назве: "чорні", то вони стають переслідуваними, а «білі» переслідують їх. Кожен може бути заплямований декількома ловцями.

4. «Вовки і вівці».

Підготовка: призначається ведучий, він розташовується в середині майданчика. Всі інші – вільні гравці займають місце на протилежному боці поля.

Опис гри: вільні гравці – «вівці», намагаються перебігти на інший бік майданчика, намагаючись втекти від «вовка».

5. «Прості п'ятнашки».

Підготовка: гравці діляться на ловців і вільних гравців.

Опис гри: кожен ловець, що заплямував вільного гравця, міняється з ним ролями.

Оцінка: тому, кого заплямують меншу кількість разів.

6. «Лови м'яч»

Підготовка: гравці діляться на дві команди. На відстані 5 м від кожної колони розкреслюється круг. Опис гри: за сигналом гравці з баскетбольними м'ячами в руках біжать в коло і кидають м'яч учням під другими номерами, а самі біжать в колону назад. Виграє команда, яка раніше закінчить естафету.

7. «Гонка м'ячів по колу»

Підготовка: учасники розраховуються на 1  2 і стають в коло через одного.

Опис гри: в колі два м'ячі у капітанів. М'яч перекидають через одного своєму гравцеві. М'яч повинен обійти повне коло і повернуться до капітана. Отримавши м'яч, капітан каже: «Є»!

8. «Полювання на качок».

Підготовка: гравці, розбившись на "мисливців" і "качок" утворюють два кола: велике і маленьке. Маленьке коло розташовується всередині великого.

Опис гри: за сигналом гравці починають рух по колу. За другим сигналом "мисливці" переслідують "качок", причому тих, навпроти яких стояли спочатку.

9 . «М'яч середньому».

Підготовка: гравці утворюють два кола, в середині яких стоять ведучі з набивними м'ячами в руках.

Опис гри: за сигналом ведучі починають по черзі кидати м'яч своїм гравцям. Отримавши м'яч від останнього гравця ведучий піднімає його вгору. Перемагає команда, яка раніше закінчила гру. Хто впустив м'яч, той його і піднімає, отримавши штрафне очко.

2.3. Ігри, спрямовані на розвиток витривалості

В іграх витривалість проявляється не в статичних, а в динамічних умовах роботи, коли чергуються моменти напруги і розслаблення. Ці вправи, особливо циклічного характеру, можуть викликати стомлення, при цьому спостерігається зниження працездатності. Тому такі вправи слід давати в другій половині заняття.

1. «Рибалки і рибки».

Підготовка: гравці розташовуються по колу. У центрі ведучий зі скакалкою .

Опис гри: ведучий крутить скакалку під ногами гравців, всі підстрибують, намагаючись не зачепити її. А той, хто все-таки зачіпає скакалку, стає сам на місце «рибалки» .

2. «Хто швидше».

Підготовка: гравці розбиваються на дві команди і стають уздовж лицьової лінії.

Опис гри: в середині майданчика знаходиться м'яч; керівник називає номер гравців, ті прямують до м'яча, з метою швидшого заволодіння ним.

3. «Перехват мяча».

Підготовка: накреслити три кола. У кожному колі по три учасника.

Опис гри: в межах кола двоє гравців перекидають один одному м'яч. Третій намагається перехопити його.

4. «Тигробол».

Підготовка: гравці утворюють коло 8 м, кілька «тигрів» знаходяться в середині кола.

Опис гри: гравці розігрують м'яч між собою, «тигри» намагаються торкнутися м'яча. Хто дозволив «тигру» торкнутися м'яча стає на його місце.

5. «Вибивайло».

Підготовка: гравці діляться на дві команди. Одна команда розташовується на одній половині майданчика, а другий на іншій.

Опис гри: кожна команда намагається вибити м'ячем гравців іншої команди, розігруючи м'яч між собою.

6. «Регбі».

Підготовка: на майданчику дві команди по 5 осіб, 6-й у воротах.

Опис гри: м'яч встановлюється в центрі. Обидві команди намагаються бігти за м'ячем від лінії своїх воріт. Кожна команда намагається доставити м'яч за лінію воріт суперника.

7. «Футбол на спині»

Підготовка: гравці розташовуються в положенні лежачи на спині, упор руками ззаду і розкручують м'яч ногами. Команди намагаються забити м'яч у ворота суперника.

8. «Стрибки».

Підготовка: гравці, що грають розбиваються на «наїзників» і «коней».

Опис гри: пари шикуються уздовж лицьової лінії, «наїзник» сидить верхи на «коні».

Завдання. Швидше досягти протилежної лицьовій лінії.

9. «Зумій наздогнати»

Підготовка: на біговій доріжці 16 гравців. Вони знаходяться на відстані 3 -5 метрів один від одного.

Опис гри: за сигналом починається біг. Необхідно наздогнати попереду гравця, що біжить, але й не допустити, щоб його наздогнав гравець, що біжить ззаду.

2.4 Ігри для розвитку спритності

Спритність – це складна комплексна властивість, що не має єдиного критерію оцінки. Під спритністю розуміють:

1) здатність швидко освоювати нові рухи;

2) здатність освоювати складні з координації рухи;

3) здатність швидко знайти вихід з рухової ситуації.

Ця якість виявляється в умінні швидко перебудовуватися відповідно до обстановки, що змінюється. Спритність допомагає в оволодінні спортивною технікою і її вдосконаленні. Для виховання спритності використовують найрізноманітніші вправи.

1. «Метке око».

Під час ходьби або бігу за зоровим сигналом гравці виконують заздалегідь обумовлену дію. Наприклад: піднята вгору рука означає, що діти повинні виконати стрибок вперед і прийняти обумовлену стійку.

2. «Падаюча палиця».

Підготовка: гравці стають в коло. У центрі кола ведучий, який притримує за верхній кінець палицю, що знаходиться у вертикальному положенні.

Опис гри: ведучий називає номер одного з гравців і відпускає палицю, гравець повинен зробити випад вперед і схопити палицю, не давши їй впасти.

3. «М'яч над мотузкою».

Підготовка: через середину поля на висоті піднятої руки натягується сітка або мотузка. На кожній половині площадки розташовується одна команда.

Опис гри: кожна команда намагається кинути м'яч над сіткою на поле суперника так, щоб він торкнувся землі і водночас не допустити цього на своєму полі.

4. «Передачі волейболістів».

Опис гри: гравці стають в коло і способом верхньої передачі відбивають м'яч вгору один одному. Гравець, що допустив падіння м'яча, отримує штрафне очко. Перемагає той, хто менше допустив помилок.

5. «Тільки знизу».

Опис гри: звичайна гра в волейбол, але передачі м'яча дозволяється виконувати тільки знизу двома або однією рукою. В іншому випадку м'яч передається на протилежну сторону, а команда отримує очко.

6. «Бомбардири».

Підготовка: учасники стоять по колу і перекидають один одному м'яч.

Опис гри: гравець, що допустив помилку при прийомі м'яча або послав м'яч неточно, сідає в центр кола. Решта, час від часу нападаючим ударом посилають м'яч у гравців, що сидять. Якщо потрапили в гравця, той виходить з кола і продовжує гру. Обстріл триває до тих пір, поки один із гравців, що сидить, не зловить м'яч у руки, тоді всі встають, а гравець, що пробив у руки, сідає в коло.

7. «По наземній мішені».

Підготовка: на волейбольному майданчику кресляться два кола.

Опис гри: гравці почерзі розбігаються і кидають м'яч у коло двома руками. За вдале попадання команда отримує очко.

8. «Точна подача».

Підготовка: на волейбольному полі кресляться квадрати.

Опис гри: гравці виконують будь-яку подачу, попередньо назвавши номер квадрата, в який вони хочуть потрапити. Гравець, який потрапив в квадрат, отримує очко.

2.5. Ігри для розвитку гнучкості

Гнучкість – це здатність виконувати рухи з великою амплітудою. Гнучкість залежить від еластичності м'язів, сухожиль і зв'язок.

Гнучкість проявляється при виконанні всіх технічних прийомів. Тому висока еластичність м'язів, сухожиль і зв'язок сприяє гарному веденню гри.

Основними засобами розвитку гнучкості є вправи з малими обтяженнями, з партнером і вправи близькі за своєю структурою до вправ волейболіста, що виконує технічний прийом.

1. «Хто швидше передасть».

Підготовка: дві команди шикуються в колону. Дистанція між гравцями в команді 1 м.

Опис гри: за сигналом обидві команди починають передавати м'яч, використовуючи верхню передачу м'яча, партнеру, що стоїть ззаду. Хто швидше передасть м'яч.

2. «Хто швидше».

Підготовка: шикуються дві команди. У кожної набивний м'яч, дистанція між партнерами  1 м.

Опис гри: гравці передають м'яч один одному, повертаючи тулуб направо, досягнувши крайнього гравця, м'яч передається у зворотному напрямку поворотом ліворуч.

3. «Лавка над головою».

Опис гри: по команді гравці нахиляються вправо і беруть лавку, переправляючи її над головою на інший бік, потім переходять на інше місце, щоб лава виявилася зліва, і виконують вправу знову до умовної лінії. Гра виконується за часом.

4. «Місток і кішка».

Підготовка: шикуються дві команди. Кожна команда розраховується на перший  другий. Перед кожною командою кресляться по два кола.

Опис гри: за сигналом перші пари від кожної команди починають естафету. Опинившись в першому колі, один з гравців робить "міст", а другий пролазить під ним і біжить в інше коло, де бере упор, стоячи зігнувшись. Його партнер пролазить під ним, після чого обидва, взявшись за руки, біжать назад і передають естафету наступній парі .

Висновки

За допомогою рухливих ігор здійснюється розвиток рухових якостей і насамперед швидкості і спритності. Під впливом ігрових умов відбувається вдосконалення рухових навичок. Вони формуються гнучкими і пластичними. Розвивається здатність до складної комбінаторики рухів.

Чергування моментів відносно високої інтенсивності з паузами відпочинку й діями з невеликим напруженням дозволяє гравцям виконувати великий обсяг роботи. Поперемінний характер навантаження більше всього відповідає віковим особливостям фізіологічного стану організму, що росте і тому сприяє вдосконаленню діяльності систем кровообігу і дихання.

Під час організації рухливих ігор різної спрямованості  учнів слід керуватися основними вимогами, що пред'являються до комплексного розвитку рухових якостей  учнів. При позитивному їх розвитку в учнів виявляються психофізіологічні та фізичні якості, які слід удосконалювати найбільшою мірою, оскільки вони є основоположними в досягненні необхідного рівня фізичної підготовленості.

Для учнів молодших класів необхідний вибір засобів і методів з використанням рухливих ігор різної спрямованості, який диктується наявністю і характером сумарного стомлення, а також рівнем розвитку фізичних якостей необхідних у навчальній та майбутній трудовій діяльності. Оптимальність фізичних навантажень при виконанні різних за характером рухливих ігор знімає втому, підвищує інтерес до занять.

Висновок

У фізичному вихованні дітей рухливим іграм належить найпочесніше місце. Саме вони являють собою найбільш підходящий вид фізичних вправ, що відрізняються привабливістю, доступністю, глибиною і різнобічністю впливу.

За своєю природою рухливі ігри тісно переплітаються зі спортивними іграми, і є хорошою підмогою для займаються на перших етапах навчання, коли рухові вміння ще не переросли в навичку.

Найбільшою популярністю у спортивних іграх користуються командні ігри, так як подібні за своєю сутністю. Командні рухливі ігри відрізняються найбільшою складністю, де поряд з досконалістю володіння руховими навичками необхідна високоорганізована тактика дій цілого колективу .

Особлива цінність рухливих ігор полягає в можливості одночасного впливу на моторну і психічну сферу особистості займаються. Характер відповіді рухових реакцій і вибору правильної поведінки в постійно мінливих умовах гри зумовлює широке включення механізмів свідомості в процесі контролю і регуляції. В результаті вдосконалюється процес протікання нервових процесів, збільшується їх сила і рухливість, зростає тонкість диференціювань і пластичність регуляцій функціональної діяльності .

Висока емоційність ігрової діяльності дозволяє виховувати вміння контролювати свою поведінку, сприяє появі таких рис характеру, як активність, наполегливість, рішучість, колективізм.

Ігрова діяльність сприяє гармонійному розвитку опорно-рухового апарату, оскільки в роботу можуть бути залучені всі м'язові групи, а умова змагання вимагають від учасників досить великих фізичних напруг.

Ігри сприяють і моральному вихованню. Повага до суперника, почуття товариства, чесність у спортивній боротьбі, прагнення до вдосконалення – всі ці якості можуть успішно формуватися під впливом занять рухливими іграми. Таким чином, рухливі ігри виступають як ефективний засіб фізичної підготовленості. Рухливі ігри сприяють вихованню фізичних якостей.

Список літератури

1. Адаптація організму учнів до навчальних і фізичних навантажень / Під ред. Ф.Г. Хрипкової , М.В. Антропової . - М.: Педагогіка , 2002 . - 240 с.

2. Апанасенко Г.А. Фізичний розвиток дітей та підлітків. - Київ: Здоров'я , 1985 . - 80 с.

3. Ашмарін Б.А. Теорія і методика фізичного виховання: навч. для студ. фак . фізкультури пед ін  тів.  М. : Інфра -М , 2006 .  287 с.

4. Барков В.А. Педагогічні дослідження у фізичному вихованні: Навчальний посібник з курсу «Основи НДР» для студентів спеціальності п. 02.02 . - «Фізична культура». - Гродно , 2005 . - 68 с.

5. Білєєва Л.В., Коротков І.М., Яковлєв В.Г. Рухливі ігри: Навч. посібник для ін-тів фізичної культури. 4 -е вид., Перераб. і додатк. М.: Фізкультура і спорт, 1999.  208 с.

6. Верхошанський Ю.В. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів. - М. : Фізкультура і спорт , 1988 . - 331 с.

7. Головіна Л.Л. Фізіологічні особливості деяких функцій і м'язової діяльності школярів . - К. , 2003 . - 197 с.

8. Годик М.А. Спортивна метрологія: Підручник для інститутів фізичної культури. - М. : Фізкультура і спорт, 1998 . - 192 с.

9. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкін В.Н. Система загальноєвропейських тестів для оцінки фізичного стану людини / / Теорія і практика фізичної культури. - 2004 . - № 5-6. - С.24 -32.

10. Гужаловський А.А. Розвиток рухових якостей у школярів. - Х. :, 1998 . - 88 с. :

11. Єрмолаєв Ю.А. Вікова фізіологія: Навч. посібник для студентів ВНЗ .  М. , 2005 .  80 с.

12. Коротков І.М. Рухливі ігри на заняттях спортом.  М. : Фізкультура і спорт , 1991 .  116 с.

13. Кузнєцов В.К. Вікові особливості розвитку спеціальних силових якостей у тих, хто не займається спортом і лижників-гонщиків 11-18 років // Теорія і практика фізичного виховання . - 2001 . - № 3 . - С.12 -15.

14. Лаптєв А.П. Вікові особливості організму // Фізична культура і спорт. - 2004 . - № 8 .

15. Лебєдєва Н.Т. Школа і здоров'я учнів: Посібник. - Мн.: Унiверсiтецкае , 1998 . - 221 с.

16. Ломейко В.Ф. Розвиток рухових якостей на уроках фізичної культури в IX класах . - Мн. : Народна асвета, 1990 . - 128 с.

17. Лях В.І. Координаційні здібності школярів. - Мн.: Полум'я , 1989 . - 159 с.

18. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури: Навч. посібник для ін-тів фізичної культури . - М. : Фізкультура і спорт , 2001 . - 543 с.

19. Основи математичної статистики: Навч. посібник для інститутів фіз. культ . / Під ред. В.С. Іванова. - М.: Фізкультура і спорт , 2004 . - 176 с.

20. Семикоп А.Ф. Основи теорії та методики спортивного тренування: Навч. метод. посібник для студ. факульт. фізкульт. педінститут. і університ. , училищ олімп. резерву за фахом. 03.03 - «Фізична культура». - Гомель , 2002. - 149 с.

21. Фарбер Д.А., Корнієнко І.А., Сонькін В.Д. Фізіологія школяра . - М.: Педагогіка, 1990 . - 63 с.

22. Яковлєв В.Г. Ігри для дітей.  М. : Фізкультура і спорт , 1995 .  158 с.

23. Фомін Н.А., Філін В.П. Вікові основи фізичного виховання.  М. : Фізкультура і спорт . - 2002 .  176 с. 

Размещено на Allbest.ru


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69217. Статистика оплати праці 50.5 KB
  Оплата праці - сполучний елемент між державою, підприємством і окремою особою; це стимул до зростання продуктивності праці; один з елементів витрат на виробництво продукції; рівень матеріального добробуту працівників.
69218. Статистика основных фондов 28 KB
  ОПФ это здания сооружения передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный инвентарь и принадлежности хозяйственный инвентарь рабочий и продуктивный скот многолетние сады и насаждения капитальные затраты по улучшению земель...
69219. Статистичні показники 158 KB
  Статистичний показник це кількісна характеристика соціальноекономічних явищ та процесів в умовах якісного визначення тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціальноекономічного явища чи процесу.
69220. Статистика продукції 138.5 KB
  Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...
69221. Статистичне спостереження, його суть, форми та помилки 112 KB
  Форми статистичного спостереження його види та способи проведення. Програмно методологічні та організаційні питання статичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз звязку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного звязку. При функціональному звязку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...
69224. Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ 507.5 KB
  Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат моментів або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників які називають рівнями ряду. Приймаючи будь-який інтервал за одиницю послідовність рівнів можна записати так: де число рівнів довжина динамічного ряду.