96332

Кримінально-правова характеристика хуліганства і проблеми кваліфікації

Курсовая

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Охарактеризувати поняття хуліганства; -Визначити види хуліганства, підлягають кримінальної відповідальності; -Вивчити статистичний матеріал по країні.

Украинкский

2015-10-05

91.21 KB

7 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХУЛІГАНСТВО ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

1.1. Об’єктичні ознаки хуліганства

1.2. Суб’єктивні ознаки хуліганства

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ВЧИНЕННЯ ХУЛІГАНСТВА

2.1.Кримінально-правова характеристика стадій та класифікація хуліганства

2.2. Особливості кримінальної відповідальності за хуліганство

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ХУЛІГАНСТВА

3.1. Правові засади кваліфікації хуліганства

3.2.Добровільна відмова від доведення хуліганства до кінця

4. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………38

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2


Вступ

Тема роботи актуальна, тому що справи пов'язані з хуліганством на жаль зустрічаються досить часто у судовій практиці, а не всяке хуліганство підлягає кримінальній відповідальності, і нам, як фахівцям важливо розрізняти. Метою роботи є вивчення кримінальної відповідальності за хуліганство.

Об’єкт дослідження : громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека.

Предмет дослідження - кримінально-правова характеристика хуліганства і проблеми кваліфікації. Завдання: -Охарактеризувати поняття хуліганства; -Визначити види хуліганства, підлягають кримінальної відповідальності; -Вивчити статистичний матеріал по країні.

Вперше хуліганство як злочинне діяння на нормативному рівні було закріплене в радянському кримінальному законодавстві, яке пройшло такі періоди свого розвитку:

а) 1917-1922 рр. – політико-нормативними документами хуліганство визначається як діяння з ознаками контрреволюційного вчинку (політичне хуліганство);

б) 1922-1927 рр. – хуліганство визнається злочином проти особи;

в) 192-1960 рр. – хуліганство визнається злочином проти порядку управління, яким завдається шкода громадському порядку;

г) 1960- 2001 рр. – злочин проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я;

д) з 2001р. по цей час – злочин проти громадського порядку та моральності. Хуліганство і хуліган слова англійського походження. Як відзначають багато дослідників, Hooligan - прізвище злісної сім'ї злочинців, які проживали у XVIII ст. в Ірландії і прославилася безпрецедентним бешкетом. Хуліганство як злочин зазнає постійні скачки в зростанні злочинності і відображається в статистиці як найбільш поширене злочин. Так, зростання числа засуджених за вироками, що набрали законної сили, у 2013 році відбулося за такими видами злочинів: - за вбивство - на 3,5%; - хуліганство - на 17,8%; - злочини, пов'язані зі зброєю, - на 14,9%; - злочини, пов'язані з наркотиками, - на 8,5%. У минулому 2014 році в Україні зареєстровано 2839,5 тис. злочинів, що на 5,4% менше, ніж у 2013 році. Проте аналіз даних судової статистики за 2013 рік свідчить про те, що навантаження на суди загальної юрисдикції, пов'язана з розглядом кримінальних, цивільних та адміністративних справ, залишається на досить високому рівні. Як риторики можна відзначити деякі моменти з книг про хуліганстві, і не можна не згадати такого "хулігана", як Володимир Маяковський, А. Вертинський, наприклад, згадує про нього наступне: "У всій його манері триматися, в фігуру, поставу і жести відчувалися непередаване презирство до оточуючих і явний виклик суспільству. Він був непримиренний і нещадний у всіх своїх судженнях і помилки. А про богему того часу в цілому: “Ми, які оголосили себе футуристами, носили жовті кофти з чорними широкими смужками, на голові циліндр, а в петлиці дерев'яні ложки. Ми размалевывали собі особи, як індіанці, і гуляли Ковальській, збираючи довкола себе натовпи. Ми з'являлися в ресторанах, кафе і кабаре і читали там свої незрозумілі вірші, роздавлюють і ламаючи все століттями сформовані смаки і поняття"[1]. Сальвадор Дали чудово володів технікою скандалу з метою "конструювання" власного іміджу. Художник міг спокійно стати на прес конференції голим, читати лекції в скафандрі, невпинно оголошувати себе генієм. Сальвадор Дали став не просто хуліганом, ексцентричним живописцем, несуперечливих критики, але і героєм масової культури. Можна наводити ще безліч прикладів неправомірної поведінки, описаної в літературі які у своїй суті є викликом суспільству. Кажучи іншими словами це «грубе порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства»[2]. Нам як істинним «обожателям закону» необхідно точно і без пробілів фокусувати увагу на злочинну поведінку, у відповідності з нормами позитивного права.

РОЗДІЛ 1. ХУЛІГАНСТВО ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

1.1Об’єктичні ознаки хуліганства

Об'єкт злочину - система суспільних відносин, що склалися на основі дотримання норм права, спрямованих на підтримання громадського спокою і моральності, взаємної поваги, належної поведінки громадян у громадських місцях, відносин у сфері соціального спілкування.

Проблема об'єкта хуліганства має важливе кримінально-правове значення. З'ясування змісту цього поняття дозволяє правильновідповісти на ряд теоретичних і практичних питань (конструкція складу хуліганства, обсяг і зміст об'єктивних і суб'єктивних сторін даного злочину). Як вказував професор С. Мокрінський, «описати складу злочину означає, перш за все, визначити об'єкт останнього - соціальне благо, яка страждає або піддається небезпеки від злочинної дії»

Прийнято розрізняти поняття громадського порядку в широкому і у вузькому сенсі. При цьому під громадським порядком в широкому сенсі прийнято розуміти сукупність всіх соціальних зв'язків і відносин, що складаються під впливом всіх соціальних норм, на відміну від правопорядку, що включає лише відносини, що регулюються нормами права.

З цього випливає, що громадський порядок, як більш широка категорія, включає в себе і правопорядок. У загальній теорії права громадський порядок розглядається як соціальна категорія, що охоплює систему (стан) вольових, ідеологічних суспільних відносин, зумовлює економічним базисом і характеризуються відповідністю поведінки їх учасників пануючим у суспільстві соціальним нормам (правовим і неправовим). Сюди входять тільки соціально значущі суспільні відносини 1.

Общеюрідіческое визначення громадського порядку було запропоновано І.М. Даньшина: «Громадський порядок - це порядок вольових суспільних відносин, що складаються в процесі свідомого і добровільного дотримання громадянами встановлених в нормах права і інших нормах неюридичного характеру правил поведінки в сфері спілкування, і тим самим забезпечують злагоджену і стійку спільне життя людей в умовах розвинутого суспільства» 2 .

Дві основні концепції громадського порядку у вузькому сенсі були представлені М.І. Єропкіна і А.В. Серьогіним.

М.І. Еропкин визначав громадський порядок як «обумовлену інтересами всього: народу, регульовану нормами права, моралі, правилами гуртожитку і звичаями систему вольових суспільних відносин, що складаються головним чином у громадських місцях, а також суспільних відносин, що виникають і розвиваються поза громадських місць, але за своїм характером забезпечують охорону життя, здоров'я, честі громадян, зміцнення народного надбання, громадський спокій, створення нормальних умов для діяльності підприємств, установ і організацій »3.

А.В. Серьогін характеризує громадський порядок як «врегульовану нормами права та іншими соціальними нормами систему суспільних відносин, встановлення, розвиток і охорона яких забезпечують підтримку стану громадського та особистого спокою громадян, повагу їх честі, людської гідності і суспільної моралі» 1.

Деякі дослідники вважали, що в поняття «громадський порядок» слід включати і громадську безпеку. О.Н. Горбунова пише: «Суспільні відносини, які створюють в державі обстановку спокою і безпеки, складають систему вольових суспільних відносин, сукупність яких можна назвати громадським порядком у вузькому сенсі слова» 2.

Аналогічної точки зору дотримується і І.І. Веремеєнко: «Громадський порядок, як певна правова категорія, являє собою зумовлену потребами розвитку соціалізму систему суспільних відносин, що виникають і розвиваються в громадських місцях у процесі спілкування людей, правове та інше соціальне регулювання яких забезпечує особисту і громадську безпеку громадян і тим самим обстановку спокою, узгодженості і ритмічності суспільного життя »3.

Деякі представники науки кримінального права в громадський порядок у вузькому сенсі включають досить широке коло суспільних відносин. Так, П.Ф. Гришаєв вважає, що під громадським порядком слід розуміти порядок, який регулює відносини між членами суспільства, згідно з яким кожен з них зобов'язаний дотримуватися правил в суспільстві, як закріплені в правових нормах, так і в нормах моралі. Дотримання цих правил поведінки усіма громадянами гарантує громадську безпеку, тобто безпечні умови повсякденного життя і діяльності членів товариства 1.

Однак, якщо до прийняття Кримінального кодексу 1996 висловлювалася точка зору, згідно з якою громадський порядок має своєю складовою частиною громадську безпеку, то в даний час пропонується вважати, що громадська безпека охоплює громадський порядок. А.В.Готовцев пише, що якщо «громадський порядок - це забезпечення безпеки людей, то громадська безпека - це і збереження майна, і нормальна робота джерел підвищеної небезпеки, що представляють загрозу для людини і суспільства. Звідси випливає висновок, що громадська безпека дещо ширше громадського порядку »2.

Деякі сучасні дослідники, характеризуючи громадський порядок як правову категорію, фактично не роблять різниці між ним і громадською безпекою, вживаючи ці поняття як синоніми 3.

Не можна погодитися з таким підходом до розуміння громадського порядку, оскільки він суперечить як теорії кримінального права, так і загальної теорії права. Як видається, під громадським порядком слід розуміти врегульовані нормами права і моралі суспільні відносини у своїй сукупності, що забезпечують громадський спокій, загальноприйняті норми поведінки, нормальну діяльність підприємств, установ і організацій, транспорту, збереження всіх видів власності, а також повагу громадської моральності, честі і гідності громадян. 4.

На думку А.Ф. Граніна, істотні відмінності між поняттями «громадський порядок» і «громадська безпека» пов'язані з нормативними засобами врегулювання даних явищ. Громадський порядок досягається в результаті упорядкування суспільних відносин за допомогою всіх форм нормативного регулювання, тоді як громадська безпека - тільки з використанням правових та технічних норм

1.2 Суб'єктивні ознаки хуліганства

Суб'єктивна сторона хуліганства характеризується прямим умислом і спеціальним мотивом. У літературі висловлено думку про можливість вчинення хуліганства з непрямим умислом 3. Така позиція суперечить теорії вини у формальних складах злочинів. Визнання хуліганства як злочини з формальним складом виключає непрямий умисел, оскільки неможливо, здійснюючи певні дії по своїй волі, не бажати вчинення цих дій. Особа усвідомлює, що своїми діями, пов'язаними із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, грубо порушує громадський порядок і висловлює явну неповагу до суспільства, і бажає вчинити ці дії, або усвідомлює, що грубо порушує громадський порядок і висловлює явну неповагу до суспільства, передбачає можливість знищення або пошкодження чужого майна, і бажає або свідомо допускає настання цих наслідків або байдуже ставиться до їх настання.

Важливе значення для визначення змісту і спрямованості умислу має встановлення мотиву і мети злочину. Хуліганство завжди викликається специфічним, притаманним цього злочину мотивом хуліганськими спонуканнями. Цікаво висловлювання професора Б. С. Волкова, який вважає, що «оскільки хуліганський мотив входить у соціальну характеристику однойменних дій, він не може не розглядатися як обов'язковий елемент суб'єктивної сторони даного злочину. Без хуліганського мотиву не може бути і хуліганських дій ». 1

В основі хуліганських спонукань лежать прагнення показати нарочито-показне зневагу до оточуючих, до суспільства, до особистої гідності людини, його праці, явно протиставити свою поведінку вимогам громадського порядку, бажання показати свою грубу силу, п'яну завзятість, жорстокість, познущатися над беззахисним, в зухвалому формі висловити протест проти громадської дисципліни, кинути виклик суспільній моралі та інші ниці прагнення. Таким чином, внутрішня спонукальна сила, що штовхає до хуліганських дій, може зводитися не до одного якого-небудь мотиву, а до безлічі, званих у кримінальному праві хуліганськими мотивами і виступають у кожному випадку або роздільно, або в певному поєднанні, в сукупності з іншими, нехуліганскімі спонуканнями - користю, помстою, ревнощами, заздрістю та ін

Для хуліганських спонукань властиві три основні характерні риси. Перша - раптовість їх появи і швидкоплинність формування. Друга риса хуліганського мотиву зводиться до явної недостатності приводу або невідповідності його з вчинений дією. Тому про хуліганські дії можна говорити як про неадекватну відповідь дії винного. Третя риса полягає у відносній легковагості мотивації хуліганських дій. Хуліган цілком усвідомлює характер скоєних дій та їх суспільну небезпеку, але уявлення про них не сприяє розвитку - почуттів, які могли б затримати вольові процеси. 1

Мотив хуліганства і його мета нерозривно пов'язані між собою. Мета остаточно вимальовується і твердо обирається після обговорення мотивів. Вона нерозривно пов'язана з свідомістю суб'єкта, визначає поряд з мотивом ймовірність його поведінки в даних умовах, не може існувати поза свідомої діяльності суб'єкта і виступає як її сутнісна основа.

Під метою потрібно розуміти суб'єктивно представлений людиною результат його майбутньої діяльності, спрямованої наперетворення об'єктивного світу відповідно до його потреб. Або, інакше, мета - це подумки змінена відповідно до потреб суб'єкта дійсність.Стосовно до хуліганства це можна виразити таким чином. Винний, здійснюючи дії, грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, має цілком певну кінцеву мету: привнести в свідомість інших осіб всупереч їх волі і бажанню уявлення про значущість його особистості. У цьому і полягає змістовна характеристика мети хуліганства.

Таким чином, суб'єктивна сторона хуліганства характеризується прямим умислом і спеціальним мотивом. Особа усвідомлює, що своїми діями, пов'язаними із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, грубо порушує громадський порядок і висловлює явну неповагу до суспільства бажає вчинити ці дії, передбачаючи можливість знищення або пошкодження чужого майна, свідомо допускає настання цих наслідків або байдуже ставиться до їх настання . Хуліганство викликається специфічним, притаманним цього злочину мотивом - хуліганськими спонуканнями. Винний має цілком певну кінцеву мету: привнести в свідомість інших осіб всупереч їх волі і бажанню уявлення про значущість його особистості. У цьому і полягає змістовна характеристика мети хуліганства. Суб'єктом хуліганства є осудна особа, причому, якщо хуліганство кваліфікується за ч.296 КК, воно повинне досягти віку 16 років, за ч.2 статті - 14 років.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ВЧИНЕННЯ ХУЛІГАНСТВА

2.1.Кримінально-правова характеристика стадій та класифікація хуліганства

Розгляд судами кримінальних справ про хуліганство1 Хуліганство є одним із найпоширеніших правопорушень, спрямованих проти громадського порядку. Особа, яка вчинила хуліганство, посягає на суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови життя людей у різних сферах суспільно корисної діяльності, спокійний відпочинок і дотримання правил поведінки в суспільному житті та побуті, часто завдає шкоди особистим інтересам людей, їхньому здоров’ю, власності, навколишньому середовищу тощо. Чинним законодавством країни кримінальну відповідальність за хуліганство встановлено ст. 296 Кримінального кодексу України (далі – КК).

Статистичні дані з розгляду кримінальних справ про хуліганство У 2005 р. в провадженні судів перебувало 10175 кримінальних справ про хуліганство, що на 9,8 % менше, ніж у 2004 р. Закінчено провадження у 8414 кримінальних справах цієї категорії, що становить 82,7 % від тих, що перебували у провадженні. Із постановленням вироку суди розглянули 5808 справ. Із порушенням строків, передбачених статтями 241 і 256 Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК), у 2005 р. було призначено до розгляду 507 справ, що на 37,6 % менше порівняно з попереднім роком. З порушенням строків суди призначили до попереднього розгляду 131 (201) справу, а до судового розгляду — 376 (612) справ. У 2005 р. за вироками, що набрали законної сили, засуджено 7343 (8617) особи за хуліганство, що на 14,8 % менше, ніж у попередньому році. За відповідними частинами ст. 296 КК засуджено осіб: ч. 1 — 2770, ч. 2 — 2933, ч. 3 — 927, ч. 4 — 681. Звільнено від відбування покарання 5417 осіб, або 73,8 % від числа всіх засуджених, у тому числі з випробуванням — 5037, або 68,6 %.

Якість досудового слідства На додаткове розслідування судами було повернено 427 справ, що на 14,1 % менше, ніж у 2004 р. Крім того, в порядку, передбаченому ст. 2491 КПК, суди повернули прокурору для усунення істотних порушень вимог статей 228–232 цього Кодексу ще 102 справи (у 2004 р. — 148). Виправдано було 17 (12) осіб, які обвинувачувалися за ст. 296 КК. За матеріалами узагальнення виявлено факти надходження до судів справ про хуліганство, що були розслідувані однобічно й неповно, а іноді й необ’єктивно. У справах, повернених судами на додаткове розслідування, найчастіше не були встановлені час, місце, спосіб, мотиви вчинення злочинних дій, не було притягнуто до відповідальності всіх осіб, які брали участь у вчиненні злочину, й не був з’ясований розмір завданої шкоди. Мали місце випадки, коли суд, повертаючи справу на додаткове розслідування з мотивів неповноти досудового слідства, не вказував при цьому, в чому саме полягала ця неповнота і чому її не можна було усунути в судовому слідстві. Наприклад, Жовтневий районний суд м. Харкова постановою від 2 липня 2004 р. направив на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням Ш.В. і П.Р. у вчиненні ними злочину, відповідальність за який передбачено ч. 3 ст. 206 та ч. 2 ст. 296 КК. У постанові районний суд зазначив, що органу досудового слідства необхідно було відтворити обстановку та обставини події за участю допитаних у суді свідків, потерпілих та підсудних, оскільки в їхніх свідченнях були суперечності. Судова палата з кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області ухвалою від 26 жовтня 2004 р. цю постанову скасувала через порушення вимог ст. 281 КПК, а справу повернула на новий судовий розгляд. Під час аналізу й узагальнення справ виявлено випадки неправильної кваліфікації органами досудового слідства дій осіб, що обвинувачувались у вчиненні хуліганства. Так, Шевченківський районний суд м. Львова, розглядаючи справу щодо обвинуваченої К.Т. за ч. 4 ст. 296 і ч. 2 ст. 263 КК за кваліфікуючою ознакою вчинення хуліганства із застосуванням холодної зброї, встановив, що вилучені в підсудної нунчаку вона взяла для самозахисту і тримала при собі в поліетиленовому пакеті. При вчиненні хуліганських дій вона їх не застосовувала. Тому суд її дії з ч. 4 ст. 296 КК перекваліфікував на ч. 1 ст. 296 КК.

Судовий розгляд справ Кримінально караним хуліганством визнається таке умисне грубе порушення громадського порядку, яке вчинене з мотивів явної неповаги до суспільства і супроводжувалось особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Основним безпосереднім об’єктом хуліганства є громадський порядок. Його додатковим факультативним об’єктом можуть бути здоров’я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека2. Громадський порядок визначається в юридичній літературі як зумовлена закономірностями соціального розвитку система правил та інститутів, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин і надає їм певної організаційної форми3. Хуліганство є суспільно небезпечною дією, що грубо порушує громадський порядок. Зазначений у ч. 1 ст. 296 КК термін «грубе порушення» є оціночною категорією. Його предметний зміст залежить від конкретних обставин вчинення винним діяння. Такими закон визначає лише дії, якими спричинено істотну шкоду громадському порядку. Грубість порушення громадського порядку слід визначати з урахуванням характеру вчинених хуліганських дій, їх наслідків, місця й тривалості їх вчинення, кількості потерпілих від зазначених дій, їхнього віку, стану здоров’я, істотності порушення їхніх інтересів або інтересів підприємств, установ, організацій. Особа, яка вчиняє хуліганські дії, грубо нехтує правилами поведінки в суспільстві. Суди при доведенні факту вчинення хуліганства не завжди визначають зміст та ознаки «грубого порушення» громадського порядку, іноді лише цитують наведене визначення, не розкриваючи ознак хуліганства. Такий підхід зумовлений тим, що поняття «грубе» є оціночною категорією, тобто не конкретизованою в законі. Але слід мати на увазі, що саме порушення громадського порядку ще не свідчить про вчинення кримінально караного хуліганства. Хуліганські дії можуть бути вчинені в будь-якому місці. Найчастіше це відбувається на вулицях, у парках, у місцях проведення публічних заходів й інших громадських місцях. Але наявність у діях особи ознаки хуліганства законом не пов’язано з його вчиненням лише в громадських місцях. Вважається, що громадський порядок може бути порушений в окремій квартирі чи кімнаті, в безлюдному місці, у будь-який час доби, за відсутності сторонніх осіб, тобто в присутності лише потерпілого. Мотивом грубого порушення громадського порядку є явна неповага до суспільства. При цьому явною (очевидною як для винної особи, так і для потерпілих чи оточуючих) неповагою до суспільства вважається прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Відсутність у діях винної особи прояву явної неповаги до суспільства виключає визнання злочину хуліганством. Обов’язковою ознакою хуліганства є вчинення таких умисних дій, що супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. За ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського транспорту тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла. Хуліганством, яке супроводжувалося винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад проявом безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін. Наприклад, Малиновський районний суд Одеської області 29 жовтня 2004 р. засудив З.О. за ч. 1 ст. 296 КК за те, що той, перебуваючи на автобусній зупинці у стані алкогольного сп’яніння, у присутності громадян пошкодив рекламний щит, супроводжуючи свої дії нецензурною лайкою. На зауваження присутніх не звертав уваги. Крім того, з винятковим цинізмом біля зупинки на проїжджій частині вулиці прилюдно справив природні потреби, чим зупинив рух транспорту, а потім продовжував чіплятися до перехожих та водіїв. Оскільки особлива зухвалість чи винятковий цинізм дій винного є ознаками хуліганства, то в мотивувальній частині вироку суд має вказати, в яких діях винної особи чи їх наслідках виразилися зазначені ознаки злочину. Так, Здолбунівський районний суд Рівненської області вироком від 27 січня 2004 р. засудив Н.В. за ч. 1 ст. 296 КК за те, що той, перебуваючи в кафе у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушив громадський порядок, виявляючи при цьому особливу зухвалість, яка полягала в тому, що під час вчинення хуліганських дій було знищене і пошкоджене майно власника кафе. Суд послався у вироку на наявність двох ознак хуліганства (особлива зухвалість і винятковий цинізм), але при цьому не зазначив, які дії винного супроводжувалися проявами виняткового цинізму Деякі суди часто не розрізняють поняття «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм». Наприклад, Апеляційний суд Львівської області змінив вирок Галицького районного суду м. Львова від 28 вересня 2004 р., яким Ж.В. було засуджено за ч. 1 ст. 296 КК, і виключив вказівку суду про те, що дії засудженого крім особливої зухвалості супроводжувалися ще й винятковим цинізмом, оскільки такий у діях засудженого був відсутній. Нахабне поводження, буйство, бешкетування винного, поєднане з насильством, були помилково розцінені судом як винятковий цинізм. У судовій практиці виникають труднощі при розмежуванні хуліганства та злочинів проти життя і здоров’я особи. Критеріями, які можуть бути покладені в основу відмежування хуліганства від інших злочинів, є спрямованість умислу, мотиви, цілі винного та обставини вчинення ним кримінально караних дій. Дії, що супроводжувалися погрозами вбивством, завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім’ї, родичів, знайомих і викликані особистими неприязними стосунками, неправильними діями потерпілих тощо, слід кваліфікувати за статтями КК, якими передбачено відповідальність за злочини проти особи. Як хуліганство зазначені дії кваліфікують лише в тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Так, Ленінський районний суд м. Севастополя 8 квітня 2004 р. визнав винним і засудив Б.С. за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК. Маючи при собі газовий балончик «Терен-1» і складаний ніж, Б.С. 30 вересня 2003 р. увійшов до кімнати готелю «Україна» і декілька разів випустив струмінь газу з газового балончика в обличчя З.О. Після цього заздалегідь заготовленим для заподіяння тілесних ушкоджень складаним ножем став завдавати З.О. удари у піднижньощелепову ділянку шиї. Внаслідок таких дій потерпілій було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили непоправне знівечення обличчя. Апеляційний суд м. Севастополя погодився з кваліфікацією дій Б.С. за ч. 1 ст. 121 КК, але скасував вирок у частині його засудження за ч. 4 ст. 296 КК на підставі п. 2 ст. 6 КПК. При цьому колегія суддів дійшла обґрунтованого висновку, що місцевий суд, оцінюючи зібрані у справі докази обвинувачення Б.С. в хуліганстві, не врахував таких важливих обставин, як те, що суб’єктивна сторона хуліганства характеризується навмисною формою вини і мотивом явної неповаги до суспільства. Із матеріалів справи вбачається, що Б.С. прийшов до З.О. у робочий офіс, що розташований у кімнаті готелю, з метою з’ясування особистих стосунків. Сам факт навмисного заподіяння тілесних ушкоджень З.О. у приміщенні за місцем її роботи не свідчить про наявність у Б.С. наміру вчинити хуліганство. При вирішенні питання про кваліфікацію дій винних осіб, які під час вчинення грубого порушення громадського порядку з мотиву явної неповаги до суспільства вчинили й інші злочини, склад яких передбачений різними статтями Особливої частини КК, судам належить виходити з положень ст. 33 цього Кодексу. Наприклад, вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 2 червня 2006 р. Ф.Я. засуджено за сукупністю злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 121 і ч. 4 ст. 296 КК. Так, Ф.Я., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння біля кафе у м. Дніпродзержинску, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, використовуючи малозначний привід, виявляючи особливу зухвалість, умисно завдав потерпілому Д.В. удар у голову, а потім заздалегідь заготовленим для заподіяння тілесних ушкоджень ножем завдав також один удар у живіт, тобто тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Ухвалою Верховного Суду України від 28 листопада 2006 р. вирок залишено без зміни, оскільки суд правильно кваліфікував дії засудженого відповідно до установлених фактичних обставин справи. Хуліганство, яке супроводжується побоями (ч. 1 ст. 126 КК) або спричиненням легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК), не потребує додаткової кваліфікації, оскільки такі дії характеризують його особливу зухвалість. Однак якщо в такій ситуації були вчинені злочини, які за своїми ознаками і ступенем тяжкості істотно відрізняються від хуліганства, має місце сукупність злочинів, що потребує кваліфікації дій за ст. 296 і відповідними статтями КК (наприклад, статтями 121, 122, ч. 2 ст. 126, статтями 127, 194, 352)4. Так, поєднана з грубим порушенням громадського порядку з хуліганських мотивів погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного (а також їхніх близьких родичів) у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, має кваліфікуватися за сукупністю злочинів, відповідальність за які передбачено ч. 1 ст. 377 КК і відповідною частиною ст. 296 КК. У разі коли хуліганські дії містять ознаки злочинів, склад яких передбачений різними частинами ст. 296 КК, одночасна кваліфікація дій за цими частинами може мати місце лише за наявності реальної сукупності злочинів. Так, дії особи, яка вчинила кілька епізодів хуліганства, перший з яких характеризувався особливою зухвалістю, другий — застосуванням зброї, а третій — опором представникові влади, належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, відповідальність за які передбачено відповідно частинами 1, 3, 4 ст. 296 КК. Хуліганські дії, поєднані з наругою над могилою, нищенням, руйнуванням чи псуванням пам’яток історії або культури, необхідно кваліфікувати за сукупністю вказаних злочинів. Наприклад, Новоодеський районний суд Миколаївської області вироком від 19 листопада 2004 р. засудив С.І. за ч. 2 ст. 296 КК за те, що він у групі з іншою особою на огородженій території братської могили загиблих воїнів відламав від історико-архітектурного пам’ятника Воїну-визволителю голову. Після цього умисно розбив два кам’яних стовпчики та секцію огорожі братської могили. Зазначені хуліганські дії підлягали додатковій кваліфікації ще й за ст. 297 КК (наруга над могилою). Дії, пов’язані з публічною наругою над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України чи офіційно встановленим або піднятим прапором або ж гербом іноземної держави, підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів, якими передбачено відповідальність за хуліганство та наругу над державними символами. Іншою є судова практика при кваліфікації дій винних осіб у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів. Оскільки п. 7 ч. 2 ст. 115 КК спеціально передбачено відповідальність за зазначений злочин, вчинене в такому випадку необхідно кваліфікувати лише за цією нормою. Пленум Верховного Суду України у п. 11 постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» роз’яснив судам, що як умисне вбивство з хуліганських мотивів за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК дії винного кваліфікуються, коли він позбавляє іншу особу життя внаслідок явної неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, а так само без будь-якої причини чи з використанням малозначного приводу. Якщо крім убивства з хуліганських мотивів винний вчинив ще й інші хуліганські дії, що супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене належить кваліфікувати за п. 7 ч. 2 ст. 115 і за відповідною частиною ст. 296 КК. Не можна кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів умисне вбивство під час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з ревнощів, помсти чи з інших мотивів, що виникли на ґрунті особистих неприязних стосунків, навіть якщо при цьому було порушено громадський порядок. Дії, що становлять об’єктивну сторону складу умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів, не повинні враховуватись як кваліфікуюча ознака при вирішенні питання про вид вчиненого при цьому хуліганства. Зокрема, використання за таких обставин фінського ножа лише для вбивства не перетворює просте хуліганство в особливо кваліфіковане, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 296 КК5. У ч. 2 ст. 296 КК передбачено нову кваліфікуючу ознаку — вчинення хуліганства групою осіб, тоді як у ст. 206 КК 1960 р. такої кваліфікуючої ознаки не було. Деякі дослідники хуліганства називають «природною» ознакою вчинення його групою осіб6. Так, за статистичними даними, у 2005 р. було засуджено за ч. 2 ст. 296 КК майже 3000 осіб, що становить 40,2 % від загальної кількості засуджених за цей вид злочину. Хуліганство визнається вчиненим групою осіб і кваліфікується за ч. 2 ст. 296 КК, якщо у вчиненні злочинних дій брали участь декілька (два і більше) виконавців — незалежно від того, яка форма співучасті (ст. 28 КК) мала місце. Кваліфікація за цією ознакою дій осіб, які вчинили злочин за попередньою змовою або організованою групою, не виключає визнання цих обставин такими, що обтяжують покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК). Хуліганство, вчинене групою осіб, необхідно відрізняти від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК) і від масових заворушень. Для групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК) характерне порушення значною кількістю людей порядку проведення мітингів, пікетувань, демонстрацій, що полягає в їх відмові звільнити певну територію чи приміщення та в ігноруванні розпоряджень представників влади чи адміністрації цього приміщення. Але групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК) відрізняється від хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК), відсутністю хуліганських мотивів. Тому в разі, коли групове порушення громадського порядку вчиняється з мотивів явної неповаги до суспільства, відповідальність має наставати за ч. 2 ст. 296 КК. При масових заворушеннях дії завжди вчиняються натовпом, причому ці дії супроводжуються погромами, підпалами, руйнуванням чого-небудь, насильницьким виселенням громадян, нерідко озброєним опором представникам влади. При вчиненні групового хуліганства ці ознаки відсутні, а його виконавці грубо порушують громадський порядок винятково з мотивів явної неповаги до суспільства. Відповідальність за масові заворушення несуть організатори та активні його учасники, тоді як за групові хуліганські дії — усі учасники. У ч. 3 ст. 296 КК передбачено відповідальність за хуліганство, визначене в перших двох частинах цієї статті, якщо воно було вчинене особою, раніше судимою за хуліганство. За ознакою вчинення хуліганства особою, раніше судимою за нього, дії винного кваліфікуються за ч. 3 ст. 296 КК тоді, коли він на час учинення злочину мав не зняту чи непогашену судимість хоча б за однією з частин зазначеної статті або за ч. 2 чи ч. 3 ст. 206 КК 1960 р. Хуліганські дії, вчинені повторно без наявності судимості за одну з них, не є підставою для кваліфікації вчиненого за ч. 3 ст. 296 КК, але це може бути враховано при призначенні покарання як обтяжуюча обставина. Судимість за вбивство з хуліганських мотивів не є кваліфікуючою ознакою ч. 3 ст. 296 КК. Кваліфікований вид хуліганства утворюють також хуліганські дії, пов’язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншому громадянинові, який припиняв хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 КК). Саме при кваліфікації цього виду хуліганства органи досудового слідства та суди допускають найбільше помилок. Опір як кваліфікуюча ознака хуліганства виявляється в активній протидії представникові влади чи громадськості або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, з метою позбавити зазначених осіб можливості виконати службовий чи громадський обов’язок з охорони громадського порядку. Опором можна вважати такі дії винного, як відштовхування, завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень тощо. При цьому опір має бути складовою частиною хуліганства, мати місце у період його вчинення. Такий опір охоплюється ч. 3 ст. 296 КК як кваліфікуюча ознака передбаченого нею злочину, а тому не потребує додаткової кваліфікації за частинами 2, 3 ст. 342 цього Кодексу. Винятком із цього є опір, поєднаний з таким насильством, що містить ознаки ще й іншого, більш тяжкого злочину (наприклад, ст. 121, ч. 3 ст. 345 КК та ін.). У тих випадках, коли опір мав місце після припинення хуліганських дій, — як протидія затриманню, він не може бути кваліфікуючою ознакою хуліганства, і відповідальність за такі дії має наставати за сукупністю злочинів, склад яких передбачений відповідними частинами статей 296 і 342 КК. Наприклад, Сихівський районний суд м. Львова вироком від 5 квітня 2004 р. засудив З.Є. за ч. 1 ст. 296 КК та ч. 2 ст. 342 КК за те, що той, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у приміщенні комунального підприємства грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, завдав декілька ударів руками в голову головному інженеру К.Б., при цьому нецензурно висловлювався на його адресу, а на вимогу працівника міліції припинити такі дії не реагував. З метою уникнути затримання З.Є. вчинив опір працівникові правоохоронного органу. Суд правильно кваліфікував дії засудженого З.Є. за сукупністю вказаних злочинів у зв’язку з тим, що опір працівникові міліції було вчинено винним після припинення ним хуліганських дій, з метою протидії його затриманню. Деякі суди при кваліфікації дій винного за ч. 3 ст. 296 КК у вироку не формулюють свого висновку із конкретним зазначенням, у чому саме полягав опір представникові влади або представникові громадськості, який виконував обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. Наприклад, Березнівський районний суд Рівненської області вироком від 5 квітня 2004 р. визнав винним Г.М. за ч. 3 ст. 296 КК. У вироку зазначено, що Г.М., грубо порушуючи громадський порядок і виявляючи явну неповагу до суспільства, спричинив дружині тілесні ушкодження середньої тяжкості, а доньці — легкі. Також суд визнав, що хуліганські дії Г.М. супроводжувались опором громадянам, які їх припиняли. Але у вироку не вказано, хто із громадян припиняв хуліганські дії винного і які заходи для цього вживалися. До поняття «припинення хуліганських дій» належать активні дії, наприклад затримання, зв’язування тощо. Водночас умовляння, прохання, вимоги припинити злочин не є його припиненням, оскільки в подібному випадку припинення хуліганства залежить від прийнятого самим винним рішення, а не всупереч йому. Тому заподіяння хуліганом удару громадянину, який вимагав припинити хуліганство, але не вживав для цього активних дій, саме по собі не свідчить про наявність розглядуваної кваліфікуючої ознаки, тоді як завдання за таких же обставин удару працівнику міліції або члену добровільної народної дружини (члену громадського формування з охорони громадського порядку) має кваліфікуватися за ч. 3 ст. 296 КК за ознакою здійснення під час хуліганства опору представникові влади чи громадськості, які виконували обов’язки з охорони громадського порядку. Від опору як активної протидії треба відрізняти злісну непокору. Злісною непокорою, відповідальність за яку передбачено ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі — КпАП), є відмова від виконання наполегливих, неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень працівника міліції при виконанні ним службових обов’язків, члена громадського формування з охорони громадського порядку чи військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку або виражена у зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок. Відмінність опору від злісної непокори полягає в тому, що опір — це активна фізична протидія законній діяльності потерпілих, а злісна непокора — це пасивна поведінка. У разі коли опір представникові владі чи громадськості мав місце під час учинення дрібного хуліганства, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, винна особа підлягає відповідно кримінальній (за ч. 2 чи ч. 3 ст. 342 КК) та адміністративній (за ст. 173 КпАП) відповідальності.

Кваліфікуюча ознака хуліганства Кваліфікуючою ознакою хуліганства, що передбачена ч. 4 ст. 296 КК, є застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Таке застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета полягає у фактичному їх використанні для спричинення шкоди здоров’ю та заподіяння тілесних ушкоджень, використанні бойових властивостей вогнепальної зброї, направленні такої зброї на особу, здійсненні пострілу в сторону потерпілого, намаганні завдати ударів ножем потерпілому, киданні ножа з метою ураження потерпілого, приставлянні ножа (його колото-ріжучої частини) до тіла потерпілого. Ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я громадян. Потрібно мати на увазі, що диспозиція ч. 4 ст. 296 КК (в редакції 2001 р.) на відміну від диспозиції ч. 3 ст. 206 КК (в редакції 1960 р.) не містить такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як спроба застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Тому однієї погрози застосування зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для зазначеної мети, навіть підкріпленої їх демонстрацією, недостатньо для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 296 КК. Наприклад, Апеляційний суд Чернігівської області новим вироком від 20 жовтня 2005 р., постановленим після скасування вироку Бахмацького районного суду цієї ж області, засудив І.В. за ч. 2 ст. 121 і ч. 4 ст. 296 КК та І.П. — за ч. 4 ст. 296 КК. Згідно з вироком апеляційного суду, І.В. визнано винним у тому, що він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та діючи спільно з батьком І.П. на літньому майданчику кафе-бару у м. Бахмачі, безпідставно й грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, з особливою зухвалістю вчинив хуліганські дії, які полягали в тому, що ігноруючи існуючі в суспільстві правила поведінки, разом із батьком вони витягнули заздалегідь заготовлені для заподіяння тілесних ушкоджень ножі, стали ними розмахувати і кидатися на громадян, які перебували на літньому майданчику. Під час вчинення хуліганських дій І.П. ножем завдав один удар в ногу громадянину М., внаслідок чого останній отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Верховний Суд України ухвалою від 7 лютого 2006 р. вирок щодо засудженого І.П. змінив: перекваліфікував його дії з ч. 4 на ч. 2 ст. 296 КК, оскільки засуджений І.П. жодним чином не допомагав сину в заподіянні потерпілому тілесних ушкоджень, а лише в процесі здійснення хуліганства в групі зі своїм сином демонстрував взятий із собою ніж. Вогнепальною зброєю вважаються пристрої заводського чи кустарного виробництва, призначені для ураження живої цілі за допомогою снаряда, що приводиться в рух енергією порохових газів чи інших спеціальних горючих сумішей. Це всі види бойової та іншої стрілецької зброї військового зразка, спортивні малокаліберні пістолети, гвинтівки, самопали, пристосовані для стрільби пороховими зарядами, газові пістолети, нарізна мисливська зброя, а також перероблена зброя, в тому числі обрізи із гладкоствольної мисливської зброї. Холодною зброєю вважаються предмети, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим її типам зброї, чи інші предмети, що справляють колючий, колото-ріжучий, рубаючий, роздроблюваний або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо), конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомогою м’язової сили людини або механічного пристрою. Гагарінський районний суд м. Севастополя 28 січня 2004 р. засудив за ч. 2 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК М.Н., який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння й грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, діючи з хуліганських спонукань, злякав малолітнього Ф., за якого заступився дідусь Б.В. Але М.Н., продовжуючи хуліганські дії з особливою зухвалістю, кастетом завдав удар у голову Ф.О., матері малолітнього потерпілого, заподіявши їй рубану рану лівої вушної раковини з ушкодженням хрящової частини. Суд правильно визнав вчинене М.Н. хуліганством із застосуванням холодної зброї ударно-роздроблюваної дії. Іншими предметами, спеціально пристосованими для заподіяння тілесних ушкоджень, слід вважати предмети, які пристосовані винною особою для цієї мети заздалегідь або під час учинення хуліганських дій. Використання при вчиненні хуліганства ножів, які не належать до холодної зброї, інших предметів господарсько-побутового призначення, спеціальних засобів (гумового кийка, газових пістолета, балончика, гранати, а також пневматичної зброї, сигнальних, стартових, будівельних пістолетів, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії), пневматичної зброї, сигнальних, стартових, будівельних пістолетів, ракетниць, вибухових пакетів, імітаційно-піротехнічних та освітлюваних засобів, що не містять у собі вибухових речовин і сумішей, а також інших спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень знарядь злочину є підставою для кваліфікації дій винної особи за ч. 4 ст. 296 КК не лише в тих випадках, коли вона заподіює ними тілесні ушкодження, а й тоді, коли ця особа за допомогою зазначених предметів створює реальну загрозу для життя чи здоров’я громадян. Наприклад, Гагарінський районний суд м. Севастополя 26 травня 2004 р. засудив за ч. 4 ст. 296 КК Ш.Д., який, перебуваючи у приміщенні ігрових автоматів ПП «Акрос», порушуючи при цьому нормальну діяльність зазначеного підприємства, застосував газовий пістолет, зробивши з нього п’ять пострілів у потерпілого Ч.А., заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я. Застосування або спроба застосування предметів, підібраних на місці злочину (цеглина, палиця), які не були спеціально пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, не дає підстав для кваліфікації дій винного за ч. 4 ст. 296 КК. До заздалегідь заготовлених предметів, які хоч і не зазнали попереднього оброблення, але ще до початку хуліганства були заготовлені винним для заподіяння тілесних ушкоджень, можна віднести будь-які предмети (господарський, садовий або складаний ніж, молоток, шило, ножиці, гумовий кийок тощо), якими реально можна заподіяти тілесні ушкодження і які умисно й цілеспрямовано приховані чи принесені на місце вчинення злочину і були застосовані при вчиненні хуліганства. Предмети, заздалегідь заготовлені для заподіяння тілесних ушкоджень, — це такі, які за своїми об’єктивними фізичними властивостями не піддавалися будь-якому попередньому обробленню і залишаються у первісному вигляді, придатні для заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого. Спеціально пристосованими для заподіяння тілесних ушкоджень належать такі предмети, які можуть бути знаряддям цього злочину і були для таких цілей пристосовані як завчасно, так і в ході хуліганських дій (розбиті спеціально пляшка, віконне або дверне скло, зламаний більярдний кий тощо); за їх допомогою було заподіяно тілесне ушкодження потерпілому або мало місце реальне намагання його заподіяти. Предмети, спеціально пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, набувають такої специфічної якості в разі їх виготовлення, повної або часткової зміни форми (заточене лезо викрутки), тобто предмет виготовляється чи пристосовується для зазначеної мети як у цілому, так і в будь-якій його частині. Головне, що після таких дій предмет набуває реальних властивостей, зручності та придатності для заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Шевченківський районний суд м. Львова вироком від 22 червня 2004 р. засудив Я.С. за ч. 3 ст. 296 КК із перекваліфікацією дій з ч. 4 цієї ж статті з підстав, що ніж, яким підсудний завдавав удари, вчиняючи хуліганство, не був заздалегідь заготовлений для заподіяння тілесних ушкоджень. Апеляційний суд Львівської області скасував вказаний вирок і, визнавши ніж предметом, спеціально пристосованим для заподіяння тілесних ушкоджень, засудив Я.С. за ч. 4 ст. 296 КК. Практика судів, відповідно до якої необхідною умовою для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 296 КК є доведеність наявності у винного мети носіння ножа для заподіяння тілесних ушкоджень, не є правильною. По-перше, ніж має колото-ріжучі властивості і за своїм призначенням може бути використаний з будь-якою метою, у тому числі для заподіяння шкоди здоров’ю громадян шляхом завдання ударів, порізів тощо, а по-друге — встановлення наявності такої мети (виходячи з різноплановості застосування ножа) на практиці є майже неможливим, що призводить до того, що хуліганські дії із завданням потерпілим ножових поранень не одержують у суді належної правової оцінки, що дає можливість винній особі й за вчинення тяжкого злочину уникнути більш суворої відповідальності. Зважаючи на те, що суб’єктивна сторона хуліганства характеризується умисною формою вини і мотивом явної неповаги до суспільства, правильною є практика тих судів, які хуліганські дії із застосуванням ножа для заподіяння тілесних ушкоджень кваліфікують за ч. 4 ст. 296 КК незалежно від мети, з якою його носила винна особа, оскільки умисел на застосування цього знаряддя злочину може виникнути як на стадії підготовки до хуліганства, так і безпосередньо в процесі його вчинення. При вчиненні хуліганства групою осіб за ч. 4 ст. 296 КК можуть бути кваліфіковані дії тих його учасників, які особисто застосували зброю або інший спеціально пристосований чи заздалегідь заготовлений предмет для заподіяння тілесних ушкоджень, а також тих, які хоча самі й не застосували, але дали згоду чи в інший спосіб сприяли застосуванню зазначених знарядь іншими виконавцями такого хуліганства. Якщо під час вчинення хуліганських дій одним із учасників злочину були застосовані знаряддя вчинення особливо кваліфікованого хуліганства без відома інших учасників злочину, то відповідальність за ч. 4 ст. 296 КК має нести лише особа, яка застосувала зазначені знаряддя. Вирішуючи питання про наявність у діях винної особи такої кваліфікуючої ознаки, як застосування при вчиненні хуліганських дій вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень, слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв або намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли їх використання у процесі хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я громадян.

2.2. Особливості кримінальної відповідальності за хуліганство

Стаття 296 КК України має назву „Хуліганство” і містить наступні положення:

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, – карається штрафом до п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, – караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, – караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Ст. 296 значно звужує поняття кримінальне караного хуліганства порівняно з ст. 206 КК 1960 р. Чинний КК декриміналізує дії, які за КК 1960 р. карались як просте хуліганство, яке за змістом не відзначалось особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Особлива зухвалість, як і винятковий цинізм із кваліфікуючих ознак хуліганства перетворились у його альтернативні конститутивні (конструктивні), тобто обов'язкові ознаки [20, c. 18].

Чинний КК диференціює відповідальність за хуліганство у чотирьох частинах ст. 296 залежно від відсутності чи наявності певних кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих ознак, серед яких новою ознакою є вчинення хуліганства групою осіб (ч. 2 ст. 296). Зазнав змін і перелік знарядь, використовуваних для вчинення найтяжчого виду хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296 (раніше це було особливо злісне хуліганство, передбачене ч. 3 ст. 206 КК 1960 р.): він не містить вказівки на ножі як самостійне знаряддя вчинення цього злочину. Якщо ніж не є холодною зброєю, він може бути знаряддям вчинення цього виду хуліганства лише за умови, що підпадатиме під поняття "іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Поняття інших предметів набуло в чинному КК ширшого змісту – такими предметами нині є не лише спеціально пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень (як про це говорилось у ч. 3 ст. 206), а й заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень. В ч. 4 ст. 296 говориться лише про застосування знарядь вчинення злочину, тоді як у ч. 3 ст. 206 говорилось і про спробу їх застосування.

Хуліганство може становити собою злочин трьох категорій залежно від ступеня тяжкості: злочин невеликої тяжкості – ч. 1 ст. 206, злочин середньої тяжкості – ч. ч. 2 і 3 ст. 296, тяжкий злочин – ч. 4 ст. 296 (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 12).

Безпосередній об'єкт хуліганства – громадський порядок в частині забезпечення спокійних умов суспільне корисної діяльності, побуту і відпочинку людей. При вчиненні хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296, об'єктом є також здоров'я потерпілого, яке зазнає шкоди або ставиться в небезпеку заподіяння шкоди в усіх випадках застосування хуліганом зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Кримінальне караним є таке посягання на громадський порядок, яке його грубо порушує, вчинюється з мотивів явної неповаги до суспільства і при цьому відзначається особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Об'єктивна сторона хуліганства характеризується діями, що грубо порушують громадський порядок і відзначаються особливою зухвалістю чи виняткових цинізмом. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення таких дій.

Під грубим порушенням громадського порядку розуміється заподіяння йому значної шкоди, що утруднює впорядковане функціонування суспільних відносин. Грубість такого порушення відображає його ступінь, серйозність.

Зокрема, воно може проявитись у суттєвій шкоді особистим чи громадським інтересам (порушення спокою людей у нічний час, порушення культурного заходу, релігійної служби тощо). Термін "грубе" є оціночною категорією, його предметний зміст залежить від конкретних обставин вчиненого винним діяння.

Особлива зухвалість хуліганських дій пов'язується з таким грубим порушенням громадського порядку, яке "супроводжувалось, наприклад, насильством із заподіянням тілесних ушкоджень або знущанням над особою, яке тривалий час і вперто не припинялось, або було пов'язане зі знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи громадського транспорту тощо".

При вирішенні питання про наявність чи відсутність особливої зухвалості (як і виняткового цинізму) належить враховувати в кожному випадку конкретні обставини справи, в тому числі час, місце та характер вчинення хуліганства.

Особлива зухвалість може проявлятись, зокрема, не тільки в насильстві із заподіянням тілесних ушкоджень, а й такому, яке проявилось у нанесені побоїв (зокрема, кільком особам), мордуванні потерпілого. На ступінь зухвалості впливають форма хуліганських дій, їх тривалість, нездатність потерпілого у зв'язку з малолітством або старістю протистояти хулігану, розмір спричиненої особі чи майну шкоди, особливе буйство і безчинство тощо. В усіх випадках особлива зухвалість виявляється в діях, що відзначаються особливою нахабністю, грубістю, брутальністю.

На відміну від кримінально караного, дрібне хуліганство, яке є адміністративним правопорушенням (ст. 173 КАП), може діставати вияв у нецензурній лайці в громадських місцях, образливому чіплянні до громадян тощо, інших подібних діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян. З декриміналізацією в новому КК простого хуліганства під поняття дрібного хуліганства підпадають і випадки грубого порушення громадського порядку, які не відзначаються особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Хуліганство часто являє собою складний (складений) злочин, під час вчинення якого мають місце дії, які за інших умов тягнуть самостійну кримінальну відповідальність. Погроза знищення майна (ст. 195), погроза вбивством (ч. 1 ст. 129), нанесення особі побоїв (ч. 1 ст. 126), умисних легких тілесних ушкоджень (ст. 125), будучи складовою частиною хуліганства, кваліфікуються тільки за ч. 1 ст. 296. Додаткова кваліфікація вчиненого у таких випадках за статтями про злочини проти особи або власності не потрібна.

Однак вчинення під час хуліганства більш тяжких злочинів кваліфікується за сукупністю з хуліганством. Так, вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122), умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121), умисне знищення або пошкодження майна (ч. 1 ст. 194), наруга над могилою (ст. 297), нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури (ч. 1 ст. 298) за ступенем суспільної небезпечності є більш тяжкими злочинами, ніж хуліганство, передбачене ч. 1 ст. 296, і мають кваліфікуватися за сукупністю з останнім. За сукупністю з ч. 1 ст. 296 має кваліфікуватись також вбивство через необережність (ст. 119), необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128), що є більш тяжкими злочинами за характером суспільної небезпечності.

Оскільки п. 7 ч. 2 ст. 115 спеціально передбачає відповідальність за умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене в такому випадку кваліфікується лише за цією нормою. Якщо крім вбивства з хуліганських мотивів винний вчинив ще й інші хуліганські дії (реальна сукупність), вчинене потрібно кваліфікувати за відповідною частиною статті, яка передбачає відповідальність за хуліганство, та статтею КК, яка передбачає відповідальність за вбивство (абз. 2 п. 9 постанови ПВСУ від 1 квітня 1994 р. №1 "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини"), тобто за відповідною частиною ст. 296 та п. 7 ч. 2 ст. 115.

Дії, що входять в об'єктивну сторону складу умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів, не повинні враховуватись в якості кваліфікуючої ознаки при вирішенні питання про вид вчиненого при цьому хуліганства. Зокрема, використання за таких обставин фінського ножа лише для вбивства не перетворює просте хуліганство в особливо кваліфіковане, передбачене ч. 4 ст. 296.

Публічність і громадське (публічне) місце не є обов'язковими ознаками хуліганства. В той же час обстановка вчинення хуліганства, що характеризується наявністю або відсутністю людей, подіями, які відбуваються в місці вчинення злочину, та їх соціальною значущістю, повинні враховуватись при визначенні ступеня суспільної небезпечності конкретного хуліганського прояву. Критерієм оцінки при цьому може виступати сила стримуючих особу факторів, ігноруючи які вона вчинює хуліганство того чи іншого виду (наприклад, урочисті збори, лекція в вузівській аудиторії, демонстрація кінофільму в переповненій залі).

Суб'єктивна сторона хуліганства характеризується умисною формою вини і мотивом явної неповаги до суспільства. При вчиненні цього злочину, в якому дії характеризуються грубим порушенням громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, особа усвідомлює такий характер своїх дій і бажає та к діяти.

Мотив явної неповаги до суспільства характеризується усвідомленим спонуканням зневажливого ставлення до громадського порядку, неперсоніфікованого кола осіб, ігнорування існуючих в суспільстві елементарних правил поведінки, моральності, добропристойності. Таке ставлення проявляється в поступках особи, стає відкрито вираженим, очевидним як для самого винного, так і для інших осіб. Мотив явної неповаги до суспільства, проявляючись у вчиненні дій, що грубо порушують громадський порядок, може характеризуватися комплексом ницих спонукань у вигляді прагнення протиставити себе суспільству, виявити грубу силу, п'яну хвацькість, пустощі тощо. В процесі вчинення злочину, що розпочався за мотивом особистого характеру (помста, ревнощі тощо), останній може перейти в мотив явної неповаги до суспільства. Тим самим діяння може перетворитись із посягання на особу в злочин проти громадського порядку – хуліганство.

Саме мотив явної неповаги до суспільства виступає одним із головних критеріїв відмежування хуліганства від суміжних злочинів. Відсутність у вчиненому мотиву явної неповаги до суспільства свідчить і про відсутність хуліганства, хоча б дії винного в тій чи іншій мірі порушували громадський порядок і характеризувались застосуванням насильства до потерпілого, знищенням майна тощо.

В п. 4 постанови ПВСУ "Про судову практику в справах про хуліганство" зазначається: "Суди повинні відрізняти хуліганство від інших злочинів залеж-но від спрямованості умислу винного, мотивів, цілей та обставин вчинених ним дій.

Дії, що супроводжувались погрозами вбивством, образою, нанесенням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені в сім'ї, квартирі, щодо родичів, знайомих і викликані особистими неприязними відносинами, неправильними діями потерпілих тощо, повинні кваліфікуватися за статтям КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи. Такі дії можуть кваліфікуватись як хуліганство лише в тих випадках, коли вони одночасно були поєднані з грубим порушенням громадського порядку і виражали явну неповагу до суспільства" [5].

Ігнорування суб'єктивної сторони вчиненого, зокрема, його мотиву, тягне неправильну кваліфікацію дій винного як хуліганства.

Не можуть кваліфікуватись як хуліганство правомірні дії, вчинені в стані необхідної оборони, а також дії, спрямовані на припинення злочинних посягань і затримання злочинця.

Суб'єктом злочину є особа, якій виповнилось 14 років.

Вичерпний перелік кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак хуліганства міститься в частинах 2, 3 та 4 ст. 296.

Кваліфікуючою ознакою хуліганства, передбаченого ч. 2 ст. 296, є дії, передбачені частиною першою цієї статті, "вчинені групою осіб". Вчинення хуліганства групою осіб матиме місце, коли принаймні дві особи діють спільно як виконавці без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28), спонтанно або у випадку, коли до хуліганських дій однієї особи приєдналась інша (інші) особа. Вчинення хуліганства за попередньою змовою групою осіб, тобто тих, які до початку злочину домовилися про його спільне вчинення (ч. 2 ст. 28) дає також підставу для кваліфікації вчиненого за ч. 2 ст. 296, а факт вчинення злочину за попередньою змовою має враховуватись як обставина, яка обтяжує покарання. Злочин вважається вчиненим за попередньою змовою групою осіб і у випадку його вчинення організованою групою, тобто коли в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на реалізацію цього плану, відомою всім учасникам групи (ч. 3 ст. 28). У цьому випадку дії всіх членів організованої груп кваліфікуються безпосередньо за ч. 2 ст. 296 незалежно від їх ролі у вчиненні хуліганства.

Кваліфікуючими ознаками хуліганства є також дії, передбачені ч. 3 ст. 296, а саме вчинення кримінальне караного хуліганства, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 296, особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії.

Особою, раніше судимою за хуліганство, є особа яка має непогашену і не зняту судимість за ст. 296 або за ст. 206 КК 1960 р. (п. 17 розділу II "Прикінцевих і перехідних положень" КК 2001 р.), якщо дії, за які особа була засуджена за ч. 1 ст. 206 КК 1960 р., не були декриміналізовані КК 2001 р. Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості (ч. 1 ст. 88).

Повторність вчинення хуліганства за відсутності судимості за цей злочин не є підставою для кваліфікації вчиненого за ч. 3 ст. 296.

Опір як кваліфікуюча ознака хуліганства знаходить вияв в активній протидії представникові влади чи представникові громадськості виконувати їх службовий або громадських обов'язок з охорони громадського порядку або в активній протидії громадянину виконати його громадський обов'язок по припиненню хуліганських дій. Під поняття опору підпадають такі дії винного, як відштовхування, спроба вирватись при затриманні, погроза побиття у відповідь на вимогу представника влади або громадськості припинити хуліганство, нанесення цим особам побоїв, тілесних ушкоджень, зштовхування їх з транспортних засобів, засипання очей піском тощо.

Під припиненням хуліганський дій громадянином потрібно розуміти дії, здатні самі по собі (наприклад, затримання, зв'язування) або з сторонньою допомогою (скажімо, виклик по телефону наряду міліції) припинити хуліганство. Умовляння, прохання, вимоги припинити злочин не є його припиненням, оскільки в подібному випадку припинення хуліганства залежить від прийнятого самим винним рішення, а не всупереч йому. Тому нанесення хуліганом удару громадянину, який вимагав припинити хуліганство, саме по собі не означає наявності розглядуваної кваліфікуючої ознаки, тоді як нанесення за таких же обставин удару, наприклад, члену громадського формування з охорони громадського порядку (Закон "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 р.) має кваліфікуватись за ч. 3 ст. 296 за ознакою здійснення під час хуліганства опору представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.

Від опору як активної протидії треба відрізняти непокору, яка не є кваліфікуючою ознакою хуліганства і виражається в невиконанні вимог представника влади, громадськості або іншого громадянина.

Хуліганські дії, пов'язані з опором представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, не потребують додаткової кваліфікації як злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян і охоплюється ч. 3 або ч. 4 ст. 296. Опір цим особам або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, не охоплюються названими нормами у випадках, коли внаслідок застосованого при цьому насильства вчинюється ще й інший, більш тяжкий злочин за ступенем суспільної небезпечності (наприклад, передбачений п. 8 ч. 2 ст. 115, ст. 121, ст. 348) чи за характером суспільної небезпечності (ст. 119).

В той же час опір, який мав місце після припинення хуліганських дій, зокрема, у зв'язку з пізнішим затриманням винного, не є кваліфікуючою ознакою хуліганства і підлягає кваліфікації за сукупністю з останнім.

Не повинне кваліфікуватися за ч. 3 ст. 296 дрібне хуліганство, пов'язане з опором представникові влади, працівникові правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку. Вчинений за таких обставин названим особам опір становить злочин, передбачений відповідними частинами ст. 342. Опір інший службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їх службовою чи громадською діяльністю, поєднаний з умисним нанесенням побоїв або заподіянням легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, кваліфікується за ч. 2 ст. 350, а поєднаний з заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, – за ч. 3 ст. 350.

В ч. 4 ст. 296 вказані особливо кваліфікуючі ознаки кримінально караного хуліганства, а саме вчинення його із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Вогнепальною зброєю вважаються пристрої фабричного чи кустарного виробництва, призначені для ураження цілі з допомогою снаряда (кулі, дробу тощо), що приводиться в рух енергією порохових газів. Це автомати, карабіни, малокаліберні гвинтівки, револьвери, пістолети, в тому числі спортивні, мисливські рушниці, зокрема, з гладким стволом, обрізи, самопали тощо. Сюди не відноситься пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні пістолети, ракетниці, а також стрілецька зброя, що діє на пневматичній, реактивній, газобалонній і пружинній основах і не наділена властивістю вогнепальності.

На кваліфікацію не впливає час виникнення наміру щодо використання вогнепальної або холодної зброї для нанесення тілесних ушкоджень, так само як і причини, в силу яких у винного опинились ці предмети. Однак якщо винний незаконно носив, зберігав, відремонтував, виготовив або придбав вогнепальну зброю (крім гладкоствольної мисливської), носив, відремонтував або виготовив холодну зброю, за допомогою якої вчинив найтяжчий вид хуліганства, все вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів – за ч. 4 ст. 296 і ч. 1 чи 2 ст. 263.

Для кваліфікації злочину за ч. 4 ст. 296 необхідно встановити факт використання під час вчинення хуліганства для нанесення тілесних ушкоджень саме вражаючих властивостей зброї.

До знарядь вчинення найтяжчого виду хуліганства відносяться також інші предмети (окрім зброї), спеціально пристосовані або заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень. У відповідності до 1 п. 11 постанови ПВСУ від 22 грудня 2006 р. №10 спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень необхідно визнавати такі предмети, які були пристосовані винним для зазначеної мети заздалегідь або під час вчинення хуліганський дій (наприклад, винний відбив шийку пляшки, загострив залізний прут, на кінець обривку дроту прив'язав гайку).

До заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень відносяться предмети, які не зазнавали якої-небудь попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були приготовлені винним для тієї ж мети – нанесення тілесних ушкоджень (наприклад, зарані взяті ним з собою). Це можуть бути ніж, який не відноситься до категорії холодної зброї (наприклад, перочинний, садовий, шевський, кухонний), предмети господарсько-побутового призначення (молоток, коса, сокира, ножиці, шило тощо), спеціальні засоби: гумовий кийок, газовий пістолет з балончиком, ручна газова граната, а також інші подібні засоби, якими можливе заподіяння тілесних ушкоджень. Треба мати на увазі, що одного факту знаходження предмета при винному до початку хуліганства, в процесі якого він застосував його для нанесення тілесних ушкоджень, для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 296 недостатньо. Необхідною умовою такої кваліфікації є доведеність наявності у винного мети підготовки такого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.

Застосування предметів, підібраних на місці злочину, які не були спеціально пристосовані або заздалегідь заготовлені для заподіяння тілесних ушкоджень, не можуть бути підставою для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 296 (абз. 3 п. 11 постанови ПВСУ).

Під застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленою для нанесення тілесних ушкоджень, треба розуміти таке умисне використання їх уражаючих властивостей, при якому потерпілому заподіюються тілесні ушкодження або виникає реальна небезпека їх заподіяння. Небезпека для здоров'я або життя потерпілого прихована не в словах самих по собі, а в діях по використанню вказаних у ч. 4 ст. 296 знарядь для нанесення тілесних ушкоджень.

Найтяжчим видом хуліганства має визнаватися таке використання, зокрема, колючої, ріжучої холодної зброї, коли нею торкаються до тіла людини, маніпулюють в безпосередній близькості від обличчя потерпілого, розмахують для прокладання дороги серед оточуючих тощо і в цих випадках виникає ситуація реальної небезпеки заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

В той же час одної погрози застосування зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, навіть підкріпленою їх демонстрацією, недостатньо для кваліфікації за ч. 4 ст. 296.

Якщо вказані в ч. 4 ст. 296 знаряддя вчинення злочину були використані не для нанесення тілесних ушкоджень людям, а для знищення майна, зламування дверей квартири, калічення тварин тощо, коли не виникла ситуація реальної небезпеки для здоров'я потерпілого, вчинене не може розглядатися як найтяжчий вид хуліганства.

Спроба застосування для нанесення тілесних ушкоджень перелічених у ч. 4 ст. 296 знарядь, коли винний намагався, але не зміг використати вражаючі властивості цих знарядь внаслідок причин, які не залежали від його волі (наприклад, із занесеної для удару руки фінський ніж був вибитий потерпілим або іншою особою, постріл з рушниці не відбувся внаслідок осічки), має кваліфікуватися, очевидно, як замах на вчинення найтяжчого виду хуліганства при наявності умислу на заподіяння тілесних ушкоджень.

При вчиненні найтяжчого виду хуліганства умисел винного має свою специфіку: винний усвідомлює наявність особливо кваліфікуючих ознак своєї поведінки (наприклад, що знаряддя, яке використовується ним для нанесення тілесних ушкоджень, є холодною зброєю), умисел стосовно заподіяння шкоди здоров'ю потерпілому як одному з об'єктів цього виду хуліганства може бути як прямим, так і непрямим.

В усіх випадках застосування або спроби застосування зброї або спеціально пристосованих чи заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень предметів необхідно з'ясовувати, чи не мав місця замах на вбивство або тяжке тілесне ушкодження, що є більш тяжким злочином.

При вчиненні групового хуліганства за ч. 4 ст. 296 можуть бути кваліфіковані дії тих його учасників, які особисто застосували зброю або інший спеціально пристосований чи заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, а також тих, які хоча самі й не застосовували, але дали згоду чи в інший спосіб сприяли застосуванню згаданих знарядь іншими виконавцями такого хуліганства. Якщо під час вчинення хуліганських дій одним із учасників злочину були застосовані знаряддя вчинення найтяжчого виду хуліганства без відома інших учасників злочину, то відповідальність за ч. 4 ст. 296 може нести лише особа, яка застосувала згадані знаряддя для нанесення тілесних ушкоджень.

У разі вчинення особою в різний час двох або більше злочинів, відповідальність за які передбачена різними частинами ст. 296, вчинене має кваліфікуватись по кожному із злочинів самостійно. Якщо окремі хуліганські дії підпадають під ознаки однієї і тієї ж частини ст. 296, все скоєне кваліфікується по цій нормі один раз і покарання визначається також один раз, а не за сукупністю злочинів.

Необхідно розрізняти хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296), та групове порушення громадського порядку (ст. 293) і масові заворушення

3. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ХУЛІГАНСТВА

3.1. Правові засади кваліфікації хуліганства

Кримінально караному хуліганству, як і будь-якому іншому злочину, властиві певні особливості. По-перше, воно є одним з найпоширеніших злочинів. По-друге, хуліганські дії є такими лише тоді, коли одночасно грубо порушують громадський порядок та виражають явну неповагу до суспільства. Способи вчинення хуліганських дій різноманітні (слово, жест, удар, підпал, шумові ефекти, руйнування тощо). Насильницькі дії щодо людей можуть бути скоєні як із застосуванням зброї чи інших предметів, спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень, так і без їх використання.

З точки зору кримінального законодавства спосіб вчинення злочину у багатьох випадках є необхідною обставиною, яка характеризує діяння як суспільно небезпечне. У ряді статей Кримінального кодексу України спосіб скоєння злочину, виступає як кваліфікуюча ознака. Що стосується хуліганства, то для особливо злісного його виду спосіб його здійснення застосування або спроба застосування вогнепальної зброї, ножів, кастетів або іншої холодної зброї, а так само інших предметів, спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень, є обов'язковою ознакою, при чому такою, яка обтяжує відповідальність.

При вчиненні злочину тим чи іншим способом можливе використання особою різних матеріальних предметів або засобів (палки, ланцюги, рідини, гази тощо).

У даному разі вогнепальна зброя, ножі, кастети або інша холодна зброя, а так само інші предмети, спеціально пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, крім способу, є і засобами скоєння хуліганства.

Особливістю хуліганства є й те, що воно може бути скоєне у будь-який час доби. Але фактор часу має у ряді випадків певне значення для цього виду злочину. Наприклад, ввімкнення у дворі чи квартирі у нічний час на повну потужність радіо, магнітофонів (в умовах багатоквартирного будинку) може бути розцінено як хуліганство, ті самі дії вдень не містять ознак цього злочину.

Хуліганство відноситься до тих злочинів, які можуть вчинюватись у будь-яких місцях: парк, ресторан, їдальня, кінотеатр, вулиця, підприємство, установа тощо, а також місцях індивідуального призначення будинок, квартира, дача. У 72 відсотках випадків хуліганські дії вчинюються у громадських місцях, як показує слідчо-судова практика, у більшості – 84% прилюдно, тобто в присутності інших громадян. У такому разі хуліганством порушується громадський порядок безпосередньо в момент його скоєння Але часто хуліганські дії можуть проявитися і у безлюдних місцях, особливо тоді, коли винний вважає таким чином уникнути виявлення злочину і покарання.

Важливим є те, що ці дії розраховані на те, що вони будуть сприйняті іншими особами, стануть їм відомі. Тому, наприклад, знищення газонів квітів у парках чи скверах, осквернення або пошкодження пам'ятників, зривання афіш, перевертання лавочок, розбивання лампочок на стовпах, пошкодження зелених насаджень, дермантину на вхідних дверях квартир тощо в момент їх скоєння, внаслідок відсутності очевидців і потерпілих ні в кого не викликає почуття тривоги, збентеження, зганьбленої честі, обурення. Вони з'являються, як тільки громадяни виявляють наслідки хуліганства.

Тому подібні дії визнаються хуліганськими незалежно від того, скоєні вони публічно чи у відсутності людей, оскільки ними все ж грубо порушується громадський порядок і проявляється явна неповага до суспільства.

Публічність і громадське місце не є обов'язковими ознаками хуліганства. В той же час обстановка його вчинення, що характеризується наявністю або відсутністю людей, подіями, які відбуваються в місці вчинення злочину, та їх соціальною значущістю, повинні враховуватись при визначенні ступеня суспільної небезпечності конкретного хуліганського прояву і впливати на вирішення питання про призначення покарання.

Критерієм оцінки при цьому може виступати сила стримуючих особу факторів, ігноруючи які, вона вчинює хуліганство того чи іншого виду (наприклад, урочисті збори, лекція у вузівській аудитори, демонстрація кінофільму в переповненій залі, похоронна процесія і т. д.).

Встановлення мотивів і цілей злочинної поведінки має вирішальне значення для відмежування хуліганства від суміжних складів визначення ступеня суспільної небезпечності особи винного.

У п 16 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28 червня 1991 р «Про судову практику в справах про хуліганство» йдеться, що суди повинні відмежовувати хуліганство від інших злочинів у залежності від спрямованості умислу винного, мотивів, цілей і обставин скоєних ним дій.

Мотив злочину – це трансформована у спонукання потреба особи до вчинення суспільно небезпечних діянь. В основі хуліганського мотиву лежить розгнузданий егоїзм, а також вульгарне розуміння свободи, моральний анархізм. Хуліганський мотив – це прагнення до самоствердження, самовираження особи невихованої, з низькою культурою, нестриманим егоїзмом, це прагнення до самоствердження хама, варвара, дикуна.

Мотивом хуліганства є усвідомлене прагнення проявити явну неповагу до суспільства шляхом скоєння дій, які грубо порушують громадський порядок. Він може находити своє вираження в низинних побудженнях у вигляді прагнення протиставити себе суспільству, проявити грубу силу, п'яну хвацькість, бешкетництво тощо.

Треба зазначити, що прагнення особи до самоствердження і самовираження – нормальна і природна потреба. Кожна людина хоче цього, але використовує різні засоби. Соціальна оцінка залежить від того, якими шляхами і засобами дана потреба задовольняється.

Хуліганський мотив – це не тільки прагнення, бажання суб'єкта зараз же вчинити протиправні дії, а й процес, що збуджує у винного намір на їх скоєння. На моє переконання, саме мотив є тим стимулом, який породжує у винного прямий намір на вчинення хуліганства, що більше підкреслює підвищену суспільну небезпечність діяння.

Заподіяння тілесних ушкоджень різної тяжкості і, навіть, вбивство потерпілого можуть стати засобом і формою безпосереднього вираження хуліганських спрямувань.

Слідчо-судова практика свідчить, що хуліганські спонукання – найбільш відмінна риса, особливість діянь, які кваліфікуються за ст 296 КК. Скоєння дій не з хуліганських, а з інших мотивів (помста, корисливість, ревнощі тощо) утворюють суб'єктивну сторону іншого злочину, але не хуліганства. У більшості випадків це злочини проти особи. Недостатня увага до з'ясування мотиву здійснюваних дій приводить, як правило, до помилки у кваліфікації діяння. Це є першою відмінною рисою хуліганства.

Друга риса полягає у тому, що воно скоюється без приводу, як неадекватна реакція на поведінку потерпілого або інших осіб в силу необгрунтованості претензій до них.

Третя специфічна особливість розглядуваного злочину у тому, що безпосередня причина злочинного конфлікту завжди внутрішня, тобто вона у самому суб'єкті. Внутрішньою вона є у тому розумінні, що здійснювані дії жодною мірою не викликані необхідністю зовні, тобто в конкретній життєвій ситуації логічно не обгрунтовані і не обумовлені даними обставинами.

Встановлення безпосередньої причини (внутрішньої або зовнішньої) злочинного конфлікту має важливе практичне значення для відмежування хуліганських дій і злочинів проти особи

З мотивом пов'язана ціль – явна неповага до суспільства – шляхом вчинення дій, які грубо порушують громадський порядок. У ряді випадків хуліган може керуватись кількома мотивами і прагнути до досягнення різних цілей, але у будь-якому разі мотив явної неповаги до суспільства є домінуючим.

Ціллю при хуліганстві є порушення громадського порядку. Заподіяння шкоди особі, майну тощо виступає при хуліганстві як спосіб порушення названого порядку.

Мотив і ціль при хуліганстві нерозривно пов'язані, а оскільки при даному виді злочину винний задовольняється самоствердженням, реалізацією своєї примхи, ефектом здійснюваних дій, то це приводить до злиття цілі з мотивом.

З урахуванням розглянутих основних ознак, хуліганство на мій погляд, може бути визначено як майже не обумовлені зовнішніми обставинами, скоювані за явно несуттєвим приводом або взагалі без такого та ігноруючі існуючими в суспільстві стримуючими факторами (правовими, моральними нормами, загальноприйнятими правилами поведінки) умисні дії, які вчинюються з хуліганських мотивів та цілей, і знаходять вираження в усвідомленому прагненні проявити явну неповагу до суспільства, шляхом грубого порушення громадського порядку, в частині забезпечення спокійних умов суспільно корисної діяльності, побуту та відпочинку людей, і, нарешті, необхідно показати суспільну небезпечність кримінально-караного хуліганства.

Хуліганство, як зазначалося вище, відноситься до злочинів, вчинюваних умисно, а це саме по собі є основою для визнання умисних злочинів більш небезпечними, ніж злочини необережні.

Необережна форма вини при хуліганстві виключена. У свою чергу, найбільш небезпечні з навмисних злочинів ті, які вчинені з прямим умислом. Що стосується хуліганства, то воно скоюється тільки з прямим умислом, що більшою мірою підкреслює підвищену суспільну небезпечність вказаного злочину те, що при непрямому умислі винний, припускаючи можливість настання шкідливих наслідків, все ж не прагне до їх вчинення, свідчить про меншу суспільну небезпечність його особи, ніж при прямому умислі. Хуліган же, припускаючи можливість настання вказаних наслідків, в той же час й прагне до їх здійснення і бажає настання. У цьому виявляється підвищена суспільна небезпечність особи хулігана.

3.2.Добровільна відмова від доведення хуліганства до кінця

Добровільна відмова – це остаточне припинення особою із власної волі готування до злочину чи замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця (ч. 1 ст. 17).

Ознаки добровільної відмови від злочину:

 1.  остаточне припинення особою готування до злочину чи замаху на злочин;
 2.  відмова від злочину із власної волі;
 3.   наявність у особи усвідомлення можливості доведення злочину до кінця.

Основні характеристики добровільної відмови:

 1.   особа звільняється від кримінальної відповідальності;
 2.   добровільна відмова може бути діянням;
 3.   добровільна відмова можлива тільки при незакінченому злочині;
 4.   добровільна відмова можлива від злочинів з прямим умислом.

Остаточне припинення готування до злочину чи замаху на злочин означає остаточну відмову від доведення злочину до кінця, тобто дійсну та незворотну відмову особи від учинення задуманого злочину й відсутність наміру продовжити його в майбутньому. Перерва у вчиненні злочину, його зупинення, тимчасова відмова від доведення його до кінця не створюють добровільної відмови від злочину, бо не припиняється погроза, небезпечність спричинення шкоди об’єктові, що охороняється кримінальним законом.

Недоведення злочину до кінця з власної волі особи. За добровільної відмови від злочину особа свідомо, з власної волі припиняє злочинну діяльність. Ініціатива добровільної відмови (прохання, умовляння чи навіть погрози) може належати й іншим особам (наприклад, родичам або жертві), але остаточне рішення про припинення злочинної діяльності виносить самостійно особа, що добровільно відмовляється від доведення злочину до кінця.

Наявність у особи усвідомлення можливості довести злочин до кінця. Особа вважає, що з причин (обставин), які вона не в змозі подолати для закінчення розпочатого злочину, і їй поталанить у таких умовах його завершити. Наприклад, винний для зґвалтування потерпілої довів її до безпорадного стану, застосувавши алкогольні напої чи наркотики, та усвідомлюючи, що він може довести злочин до кінця й ніхто йому не перешкодить це зробити, пожалів жертву та відмовився від зґвалтування. У таких випадках, згідно з п. 14 ППВСУ “Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи” від 30 травня 2008 р. № 5, особа не несе відповідальності за замах на зґвалтування, й може відповідати за фактично вчинені нею дії, якщо вони утворюють склад іншого злочину. Мотиви добровільної відмови від доведення злочину до кінця можуть бути різні та не мають значення для визначення добровільної відмови від злочину і є в такому разі рівнозначними.

Добровільна відмова від злочину відрізняється від дійового каяття в здійсненні злочину.

Під дійовим каяттям слід розуміти дії особи, що свідчать про щире засудження особою вчиненого злочину та про прагнення зменшити розмір завданої шкоди. Об’єктивною ознакою дійового каяття є певна активна поведінка особи, що вчинила злочин, а суб’єктивною ознакою – засудження нею своїх дій (тому ці дії і мають таку назву).

За добровільної відмови особа звільняється від кримінальної відповідальності, а діяльне каяття є, зазвичай, обставиною, що пом’якшує покарання. Добровільна відмова може бути діянням, а діяльне каяття – завжди активна поведінка. Дійове каяття може виявитися в таких діях: відверненні шкідливих наслідків учиненого злочину; відшкодуванні завданого збитку чи усуненні заподіяної шкоди; активному сприянні розкриттю злочину; з’явленні із зізнанням; інших подібних діях, які пом’якшують наслідки здійсненого злочину та відповідальність за нього. Пленум ВС України в п.5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання” зі змінами внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 8» вказав, що вирішуючи питання про наявність такої пом’якшуючої обставини, як з’явлення із зізнанням, суди повинні перевіряти, чи було подано до органів розслідування, інших державних органів заяву або повідомлено посадовій особі про злочин (у будь-якій формі) добровільно і чи не пов’язано це з тим, що особа була затримана як підозрюваний і, будучи викритою, підтвердила свою участь у вчиненні злочину.

Якщо у справі, порушеній за фактом вчинення злочину, не встановлено, хто його вчинив, добровільні заява чи повідомлення особи про вчинене нею мають розглядатись як з’явлення із зізнанням. Аналогічно розцінюється заява особи, притягнутої до кримінальної відповідальності, про вчинення нею іншого злочину, про який не було відомо органам досудового слідства та суду.

За сукупності вчинених злочинів з’явлення із зізнанням має братися до уваги як обставина, що пом’якшує покарання при призначенні останнього за злочин, у зв’язку з яким вчинено це діяння.

Добровільна відмова можлива тільки за незакінченого злочину, а діяльне каяття – і при закінченому злочині. Добровільна відмова можлива від злочинів із прямим умислом, а діяльне каяття – і щодо необережних злочинів.

Згідно зі ст. 17 КК добровільна відмова від злочину є самостійною підставою для скасування кримінальної відповідальності за незакінчений злочин, бо добровільною відмовою особа припиняє створену нею небезпеку, не дає їй реалізуватися, перетворитися на фактичне спричинення шкоди об’єктові, запобігає закінченню злочину. При дійовому каятті склад злочину має місце, і воно, як правило, розглядається як обставина, що лише пом’якшує відповідальність.

Навіть якщо особа в деяких випадках при дійовому каятті і звільняється від кримінальної відповідальності, то не у зв’язку з відсутністю в її діянні складу злочину, а з інших обставин, вказаних у законі (ч.4 ст.ст. 212, 289, 309 КК та ін.). Так вироком Кіровського районного суду м. Донецька від 10 жовтня 2002 р. А. засуджено за ч. 1 ст. 309 КК на один рік обмеження волі. На підставі ст. 75 КК його звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік. Ухвалою апеляційного суду Донецької області від 13 грудня 2002 р. вирок залишено без зміни. Згідно з вироком А. визнано винним у тому, що 12 грудня 2001 р. він незаконно придбав у не встановленої органами слідства особи наркотичний засіб - ацетильований опій вагою 3,87 грама із вмістом 0,24 грама сухого залишку, після чого незаконно без мети збуту зберігав його в кишені свого одягу.

У касаційній скарзі засуджений просив скасувати вирок у зв'язку з неправильним застосуванням до нього кримінального закону і на підставі ч. 4 ст. 309 КК звільнити від покарання. Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України скаргу частково задовольнила з таких підстав.

Перевіркою матеріалів справи встановлено, що після вчинення злочину і до постановлення вироку, а саме з 18 березня по 29 травня 2002 р., А. за направленням нарколога, до якого з'явився добровільно, проходив стаціонарне лікування. Те, що А. лікувався від наркоманії, підтверджено також долученою до скарги копією виписки з медичної картки про перебування його з 13 серпня 2002 р. на стаціонарному лікуванні та наявними у справі виписками з історії хвороби. За таких обставин він підпадав під дію ч. 4 ст. 309 КК.

Проте суд, неповно дослідивши зібрані у справі докази і не перевіривши зазначених обставин, передчасно дійшов висновку, що А. пройшов курс лікування недобровільно. Суд не з'ясував, який порядок звернення до лікувальної установи є добровільним, не допитав із цього питання нарколога, не витребував для огляду медичну картку засудженого.

Оскільки суд порушив вимоги п. 1 ч. 2 ст. 368 КПК, а апеляційна інстанція цієї помилки не виправила, вирок і ухвалу скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд. При цьому колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України зазначила, що необхідно ретельно перевірити доводи А. щодо добровільного лікування від наркоманії і залежно від з'ясованих обставин постановити законне й обґрунтоване рішення.

Хоча трапляються ситуації, коли суди, навпаки, не перевіривши всіх обставин по справі, передчасно роблять висновок, що підсудна особа здійснила дійове каяття.

Так Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України розглянувши в судовому засіданні 6 травня 2004 року у м. Києві кримінальну справу за касаційним поданням заступника прокурора Автономної Республіки Крим на постанову місцевого суду м. Ялти від 12 лютого 2003 року щодо Ш. Встановила зазначеною постановою Ш. на підставі ч. 4 ст. 309 КК України звільнений від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України.

Ш. був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що 13 грудня 2002 р., близько 12 година вул. Свердлова у м. Ялті незаконно придбав у невстановленої слідством особи без мети збуту наркотичний засіб - канабіс, вагою 7, 41 грама, який зберігав при собі.

В апеляційному порядку постанова не оскаржувалась.

Підставою звільнення Ш. від кримінальної відповідальності і закриття справи стало заявлене ним клопотання та надана довідка Ялтинського психоневрологічного диспансеру про те, що він добровільно пройшов курс лікування у диспансері з приводу зловживання канабісом з 19 грудня 2002 р. по 10 січня 2003 р.

У касаційному поданні прокурор просить скасувати постанову у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону, а справу направити на новий судовий розгляд.

Подання мотивує тим, що за висновком судово-наркологічної експертизи Ш. не потребував лікування від наркоманії, але пройшов його, переслідуючи на меті в такий спосіб звільнитися від кримінальної відповідальності. Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора, який підтримав касаційне подання, перевіривши матеріали справи, колегія суддів, вважає, що касаційне подання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 281 КПК України, суд, розглядаючи справу і, маючи нові дані щодо залежності Ш. від наркоманії, котрі суперечать даним досудового слідства, мав направити справу на додаткове розслідування;проте цього не зробив. Доводи касаційного подання, що Ш. не страждав наркоманією, ґрунтуються на суперечливих доказах, які є у справі, одним з яких не можна віддати перевагу для вирішення питання, страждає Ш. наркоманією, чи ні, і, відповідно, - потребував лікування, чи ні.

Зокрема, у судовому засіданні Ш. пояснив, що наркотичну речовину, з якою був затриманий, він придбав для особистого вживання. Добровільно звернувся у лікувальну установу і пройшов курс лікування від наркоманії. Водночас згідно акта № 436 психоневрологічного диспансеру м. Ялти від 19 грудня 2002 р. Ш. наркоманією не страждає і лікування не потребує, а згідно наданої суду довідки Ш. того ж дня - 19 грудня 2002 року розпочав лікування від наркоманії, яке закінчив 10 січня 2003 року.

Обидва документи підписані завідуючим наркологічним диспансером м. Ялти Б.

За таких обставин органами досудового слідства належить з'ясувати чи дійсно Ш. проходив лікування від наркоманії, чи відповідало це лікування загальним умовам медичного втручання, передбаченим ст. 42 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року, тобто чи не завдало воно шкоди здоров'ю пацієнта, враховуючи висновок, що Ш. такого лікування не потребував.

За необхідності у справі слід призначити судово-медико-наркологічну експертизу.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 395, 396 КПК України, колегія суддів ухвалила:

Касаційне подання заступника прокурора Автономної Республіки Крим задовольнити частково.

Постанову Ялтинського міського суду від 12 лютого 2003 року щодо Шитова М.М. скасувати, а справу направити на додаткове розслідування.

Тому дослідження всіх обставин по справі, неупереджене ставлення органів досудового слідства та суду до осіб, що здійснили дійове каяття призведе до дійсно правової оцінки поведінки вказаних осіб.

 

Висновки

Працюючи над написанням цієї роботи, розслідуючи кримінальні справи, серед яких є справи про хуліганство та узагальнюючи практику розслідування таких справ слідчими с Криворізького РУ ГУ МВС України в місті Кривий Ріг, я дійшла до наступних висновків.

При розслідуванні кримінальних справ про хуліганства слідчі досить часто перекваліфіковують їх на інші статті КК України (101, 102, 106, 89 - 1, 145 - 1, 222, 187 - 3 ), тому що в цих справах дуже важко доказувати умисел на порушення громадського порядку. Крім того, майже неможливо встановити істину в справах про хуліганства, коли наприклад, в бійці приймають участь дві групи : потерпілих і підозрюваних. В цьому разі дуже складно встановити послідовність дій кожного із учасників, хто саме наніс те чи інше тілесне ушкодження і т.д.

Особливістю хуліганства, є те, що вони більше ніж на 90 відсотків скоюються особами у стані сп"яніння. Тобто в момент затримання хуліганів, вони перебувають під впливом алкоголю і тому їх допитують, як правило, на наступний день, після протверезення. На мою думку, слід було б, негайно після затримання хуліганів відібрати у них пояснення, щоб на наступний день слідчому було простіше з ними працювати, тобто допитувати. В зв"язку з цим в окремих випадках, я вважаю, слід призначитисудову наркологічно - психіатричну експертизу, щоб визначити, чи чи не потребує підозрюваний лікування від алкоголізму ч и наркоманії, бо інколи трапляють хулігана і в стані наркотичного сп"яніння, та чи не страждає підозрюваний якимось психічним захворюванням, тому що безпричинне чіпляння до громадян, оголення статевих органів в громадських місцях і т.д. викликає сумніви в здоровому глузді осіб які це вчиняють.

Далі слід відзначити, що слідчі в районних відділах внутрішіх справ зовсім не використовують при проведенні таких слідчих дій як допити, відтворення обстановки і обставин події, очні ставки - відеозапис, фотографування та складання схем та креслень. Чому не використовується відеозапис, фотографування зрозуміло, бо на це не має коштів та засобів. Але чому б слідчим не використовувати схеми і креслення, вони ж потребують лише часу та мінімальних навичок креслення, які набуваються ще в школі ? За допомогою схем та креслень слідчий може встановити детальну картину події хуліганства, де і хто знаходився, як рухався, хто кому які наніс ушкодження і т.д. Це дасть змогу слідчому об"єктивно встановити істину по справі і направити її своєчасно до суду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Конституція України.
 2.  Кримінальний Кодекс України.
 3.  Кримінально-процесуальний Кодекс України.
 4.  Берекашвили Л.Ш. Расследование хулиганства.-М.: 1968.-40с.
 5.  Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву.-К.:19б9.-213с.
 6.  Гаухман Л.Д. Расследование по делам о телесньїх повреждениях й хулиганстве. -М.: 1975.-Юс.
 7.  Гришаев П.И. Преступления против порядка управлення, общественной безопасности й общественного порядка.-М.: 1957.-108с.
 8.  Доля З.А. Использование в доказьівании результатов оперативно-розькжной деятельности.-М.:1966.-112с.
 9.  Конституція України.
 10.  Кримінальний Кодекс України.
 11.  Кримінально-процесуальний Кодекс України.
 12.  Криминалистика./Под ред. А-В.Дулова. - М.:НКФ ?зкоперспектива', 1996.-415с.
 13.  Криминалистика. /Под ред. Р.С.Белкина.-М.:Юрид. Лит., 1986.-544с.
 14.  Кононенко В.И. Пьянство й преступность.-К.: 1988.-126с.
 15.  Куп Н.Т. Преступления против общественного порядка й общественной безопасности. -К.: 1974. -66с.
 16.  Конкретно-социалогическое исследование правовой науки. Материалі научной конференции, К.: 1998. -150с.
 17.  Конкретно-соціалогічне дослідження хуліганських проявів серед неповнолітніх. К.: 1999. -156с.
 18.  Лопушанский Ф. А. Криминально-правова боротьба з хуліганством. К.: 1971. -141с.
 19.  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством.-Львів.:1974.-110с.
 20.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 року №3 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993 року №3 ?Про судову практику в справах про хуліганство' //Бюлетень. - с. 171 //.
 21.  Предупреждение й раскрьітие хулиганства. /Под ред. В.И.Жиліна.-М.:1962.-75с.
 22.  Радянська криміналістика./Під ред. В.П.Колмакова.-К.:1973.-296с.
 23.  П.Расследование уголовнмх дел./ГІод ред. П.П.Михайленко.-К.:196б.-814с.
 24.  Расследование преступлений протав личности, порядкауправления, общественного порядка й общественной безопасности. ЯІодред. А-М.Сербулова.-К.: 1975. -207с.
 25.  Советская криминалистика: Методика расследования отдельннх видов преступлений.ЯІод ред. В.К.Лисиченко.-К.: 1988.-405с. Ухвала судової колегії Верховного Суду України у справі К. //Рад. право.- 1990.-№10.-с.85-86//
 26.  Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе.-М.:1981.-104с
 27.  Советская криминология М.: 1966г. -183с.
 28.  Соціологічне дослідження діяльності слідчих і судових органів по запобіганню хуліганства. ?Наукова думка' Д., 1977.-147с.
 29.  Ухвала судової колегії Верховного Суду України у справі К. //Рад. право -1990.-№10.-с. 85-86//


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51013. Українська мова. Усі плани-конспекти уроків. 5 клас. С.А. Омельчук 21.68 MB
  Значення мови в житті суспільства. Іменник. Велика буква і лапки віменниках. Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення...
51014. Трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором и соединением обмоток типа «Звезда» 387.67 KB
  Рассматриваются вопросы устройства, принципа действия, рабочие и механические характеристики асинхронного двигателя. Учебно-методическое пособие предназначено для специалистов в области приборостроения и радиоэлектроники, инженерно-технических и научных работников, занятых разработкой, производством и применением электрических машин, а также студентов специальности «Приборостроения и радиоэлектроники (ПР)».
51016. Правовой аспект формирования доходов, его учет и анализ 150 KB
  Раскрыть сущность и содержание доходов и расходов организации; изучить методологические нормы и правила учета доходов и расходов организации; исследовать основные принципы классификации доходов и расходов организации; выработать практические рекомендации по совершенствованию учета доходов и расходов в организации...