96340

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Курсовая

Педагогика и дидактика

Проблема розвитку творчого потенціалу учнів завжди хвилювала вчених-дослідників педагогів-практиків А. Ці прогресивні педагоги вважали що правильно організований навчально-виховний процес у школі сприяє формуванню в учнів творчого ставлення до навчання розвитку їх пізнавального інтересу.

Русский

2015-10-05

258.25 KB

15 чел.

Міністерство освіти і науки України

Вищий навчальний комунальний заклад

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

П(Ц)К педагогіки, психології

та суспільних дисциплін

«МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС»

КУРСОВА РОБОТА

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР»

                                                                   Студентки IV курсу

                                                           відділення «Початкове навчання»

                                                                    ЧОРБИ ЛАРИСИ ОЛЕГІВНИ

                                                                       Керівник:

                                                            ЗВЯГІНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

                    м. Білгород-Дністровський

                                   2015 рік


                                              
З М І С Т

Вступ……………………………………………………………………..3-5

Розділ 1. Особливості організації  дозвілля   дітей в позаурочний час

1.1.  Дозвіллєва  діяльність, її види……………………………………6-10

1.2. Роль педагога-організатора  в організації  дозвілля дітей в позаурочний

час……………………………………………………………………….10-13

Розділ 2. Розвиток творчої особистості  школяра  в ході  дозвіллєвої

діяльності………………………………………………………………14-22 

2.1. Взаємодія  школи та позашкільних навчально-виховних закладів в

формуванні творчої діяльності школяра…………………………….14-20

2.2. Роль творчих колективів в становленні творчої  особистості дітей та

підлітків…………………………………………………………………20-22

Розділ 3. Дослідницько-експериментальна робота з вивчення особливостей організації участі школярів міста в Всеукраїнському конкурсі талантів «Чисті Роси»...................................................................23-29

3.1. Умови підготовки і проведення шкільного туру Всеукраїнського конкурсу талантів «Чисті Роси»…………………………………………….23-24

      3.2. Досвід педагога-організатора з організації та проведення виховних заходів в школі………………………………………………………………..24-29

Висновки………………………………………………………………..30

Список використаної літератури

Додатки


                                                                                                                           3

Вступ 

Актуальність теми обумовлена оновленням суспільства, а тим більше його радикальна зміна, — суперечливий, складний і тривалий процес, пов'язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Усе це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх членів суспільства, тому що недостатня творча активність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації - основні фактори, які заважають втіленню нових ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій. Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можливість вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для творчості кожного. У гуманному цивілізованому суспільстві розвиток особистості, її творчих можливостей стає самоціллю всіх суспільних відносин. Саме тому в умовах духовного відродження суспільства діяльність закладів народної освіти - від дитячого садка до загальноосвітньої школи, потребує конкретних змін, які викликані необхідністю формування суспільно-активної, творчої особистості, що можливо лише при створенні сприятливих умов для всебічного розвитку потенційних можливостей кожної дитини, самореалізації її особистості у навчальному процесі. Вирішення проблеми формування творчої особистості юного громадянина значною мірою залежить від учителя, творча педагогічна діяльність якого стає міцним засобом формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини. Проблема становлення творчої особистості вчителя в тій чи іншій мірі висвітлюється в наукових дослідженнях філософій, психологів і педагогів.

Проблема розвитку творчого потенціалу учнів завжди хвилювала вчених-дослідників, педагогів-практиків А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. Ці прогресивні педагоги вважали, що правильно організований навчально-виховний процес у школі сприяє формуванню в учнів творчого ставлення до навчання, розвитку їх пізнавального інтересу. Завдання школи вони вбачали у вільному розвитку учнів, їх самостійності, активності, у творчому ставленні до

                                                                                                                           4

застосування знань. Вчитель може впливати на процес формування мислення учня, цілеспрямовано активізувати його творчість.

В. Сухомлинський писав, що у новому суспільстві людина буде настільки закохана у свою справу, що «присвятить їй усі свої творчі сили». Своєчасно знайти, виховати і розвити здібності у вихованців - головне в навчально-виховній роботі [29, с. 45] . В.Сухомлинський звертає увагу на те, що у школі не повинно бути жодного учня, у якого відсутні захоплення, цікавість до певного предмета. Він вважав, що і творча наснага — потреба, у якій особистість знаходить щастя. Переживаючи духовне задоволення від того, що вона творить, людина по-справжньому відчуває, що вона живе. Творчість є тією живою водою, що вливає нові сили у дітей, допомагаючи їм долати труднощі. Творчість починається там, де інтелектуальні та естетичні багатства, здобуті раніше, стають засобом пізнання, засвоєння, перетворення світу, при цьому людина ніби зливається зі своїм духовним надбанням. Вчителі повинні виховувати учня так, щоб з перших днів перебування у школі він чимось цікавився, розвивав свої творчі здібності, щоб у нього сформувалось певне життєве захоплення. Важливим першоджерелом творчості як самоствердження та самовираження особистості, на думку В. О. Сухомлинського, є слово[28, с. 69] . Творча наснага, що переживається у дитячі роки, починається з того, що слово як духовне багатство особистості стає будівельним матеріалом, з якого дитина щось створює. Твір, казка були першою сферою творчості, в котрій дитина стверджувала свої здібності, пізнаючи себе, переживаючи перше почуття гордості від того, що вона щось створює. Дитяча казка, що складена серед природи, є, на думку В.О.Сухомлинського, цілим духовним світом, що визначає зміст та направленість думок, почуттів, переживань.

А.С.Макаренко у свій час обґрунтував доцільність прогнозування ризику у виховній роботі [13, с. 28] . Якщо педагог не довіряє творчим силам дитини, робить виховний процес безконфліктним, він ризикує виховати людей

                                                                                                                           5                  

безвільних та безвідповідальних. А.С.Макаренко вважає, що не можна загартувати людину, якщо не ставити перед нею важких завдань.

Г. Ващенко у своїй книзі «Виховний ідеал» [3, с. 45] переймається проблемою гармонійного виховання української молоді. Серед пріоритетних напрямків цього виховання є розвиток творчих здібностей молоді. Він пише: «Молоді покоління не лише засвоюють культурні здобутки, а й рухають культуру вперед. Це можливе лише при наявності розвинених творчих здібностей. Тому школа має приділити увагу розвиткові у молоді спостережливості, пам'яті, творчої уяви і логічного мислення. Не менше уваги має приділяти школа і розвитку у дітей логічного мислення (здібностей аналізу, синтезу, висловлювання, в різних формах індукції, дедукції і аналогії)».

Мета -  дослідити форми та методи виховання творчих здібностей  школярів в позаурочний час.

Об’єкт дослідження – розвиток творчих здібностей школярів.

Предмет дослідження – залучення школярів до позаурочної діяльності з метою розвитку творчих здібностей.

Завдання:

- опрацювання психолого-педагогічної літератури з теми, визначення ролі дозвілля у розвитку творчих здібностей школярів;

- узагальнити різноманітність форм позашкільної виховної роботи з метою розвитку творчих здібностей;

- з’ясувати роль та місце позашкільної освіти в виховання творчих здібностей дітей  шкільного віку.

                                                                                                                                   6

Розділ 1. Особливості організації  дозвілля   дітей в позаурочний час.

1.1.  Дозвіллєва  діяльність, її види.

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом негативних процесів, які намітилися в сфері духовного життя українського суспільства - втратою духовно-моральних орієнтирів, відчуження від культури і мистецтва дітей, молоді і дорослих, істотним зменшенням фінансової забезпеченості установ культури, у тому числі й діяльність сучасних культурно-дозвіллєвих центрів.

Перехід до ринкової системи відносин спричинює необхідність постійно збагачувати зміст діяльності установ культури, методи її здійснення і шукати нові дозвіллєві технології. Основне їхнє завдання полягає в розвитку соціальної активності і творчого потенціалу особистості, організації різноманітних форм дозвілля і відпочинку, створення умов повної самореалізації особистості в сфері дозвілля. На жаль, через соціально-економічні труднощі суспільства, відсутність належної кількості соціально-культурних установ і недостатню увагу до організації дозвілля з боку місцевих органів влади і культурно-дозвіллєвих установ відбувається розвиток різноманітних форм дозвіллєвої діяльності, яка знаходиться за межами соціально-дозвіллєвих інститутів. Вільний час є одним з важливих засобів формування особистості людини. Він безпосередньо впливає і на її виробничо-трудову сферу діяльності, тому що в умовах вільного часу найбільш сприятливо відбуваються рекреаційно-відбудовні процеси, що знімають інтенсивні фізичні та психічні навантаження. Використання вільного часу є своєрідним індикатором культури, кола духовних потреб та інтересів конкретної особистості або окремої соціальної групи.

Як частина вільного часу дозвілля залучає особистість своєю не регламентованістю і добровільністю вибору його різних форм, демократичністю, емоційною забарвленістю, можливістю поєднати фізичну й інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, виробничу й ігрову. Для

                                                                                                                          7

значної частини людей соціальні інститути дозвілля є ведучими сферами соціально-культурної інтеграції й особистісної самореалізації.

Практика дозвілля показує, що найбільш привабливими формами дозвіллєвої діяльності є музика, танці, ігри, шоу, КВК, однак не завжди культурно-дозвіллєві центри планують свою роботу, виходячи з інтересів людей. Треба не тільки знати сьогоднішні культурні запити, передбачати їхні зміни, а й уміти швидко реагувати на них, вміти запропонувати нові форми і види дозвіллєвих занять. Тому необхідно виробити диференційовані форми організації дозвілля різних груп населення. Ця організація повинна містити в собі різні види діяльності у віковому, професійному й соціальному аспектах. Різні категорії людей відрізняються один від одного потребами, рівнем культурної та професійної підготовленості, бюджетами вільного часу і відношенням до нього. Саме це й треба враховувати в роботі сучасних культурно-дозвіллєвих установ, які повинні пропонувати людям найбільш ефективні в кожному конкретному випадку дозвіллєві заняття, волю вибору і можливість зміни різних видів діяльності на науковій основі.

Дозвіллєзнавство - це галузь науки, яка вивчає життєдіяльність, відносини й організацію людей у сфері вільного часу. Вільний час - це не самоціль. Дійсну цінність він набуває лише тоді, коли використовується для всебічного розвитку особистості [7, с. 35]. Вільний час призначений для того, щоб людина мала можливість розкрити себе, піднятися до вищого рівня прояву своїх здібностей, повніше задовольнити свої постійно зростаючі потреби. По суті це такий же зайнятий час, як і години праці на виробництві або в домашньому господарстві. У вільний час ми вчимося, виховуємо дітей, читаємо книги, дивимося телевізор, ходимо в кіно, театр, на концерти, займаємося самоосвітою, спілкуємося з товаришами і друзями, буваємо на природі і т.д. При розгляді складових вільного часу, на наш погляд, цілком може бути приведене положення про те, що вільний час являє собою як дозвілля, так і час для більш піднесеної діяльності. Звідси випливає, що не можна ототожнювати поняття "дозвілля" з

                                                                                                                            8

поняттям "вільний час". Вільний час набуває форми дозвілля, але не зводиться цілком до нього. Для дозвілля насамперед характерні пасивно - видовищні форми проведення вільного часу. У рамках дозвілля в основному здійснюється споживання культури, а не її творення: людина прагне задовольнити свої потреби в насолоді, задоволенні, розвазі. Дозвілля розвиває особистість. Дозвілля - це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби, в основному відновлювального характеру. На відміну від природної основи відновлення сил людини, дозвілля є специфічним, соціальним способом регенерації цих сил.

До дозвілля ймовірніше всього можна віднести такі види занять, як читання, перегляд телепередач, відвідування кінотеатрів, театрів, концертів, спілкування з друзями, заняття спортом, розваги, прогулянки, ігри, пасивний відпочинок і т. ін. Для занять у години дозвілля характерна в основному самоособистісна спрямованість їхнього змісту.

Слід також зазначити таку закономірність: і в сфері дозвілля, і в сфері більш піднесеної діяльності в кожного з нас виявляється основне заняття. Якраз воно і виступає основою всіх інших видів занять і активно впливає як на їхню тривалість, так і на їхню частоту.

Вільний час має дві складові:

- це час, що використовується на необхідну суспільну, творчу й іншу діяльність;

- це власне дозвілля(див. таблицю 1, додаток 1).

Вільний час починається там, де закінчується не тільки робота на виробництві в установі, а й усяка інша турбота про підтримку фізичного буття людини. Тобто під вільним часом розуміють такий час, що не поглинається безпосередньо продуктивною працею, а залишається вільним для задоволень, для дозвілля, для вільної діяльності і розвитку. Вільний час у цьому змісті виступає як простір для людського розвитку.

                                                                                                                            9

Вільний час молоді в сучасному суспільстві має визначені особливості та протиріччя .

З таблиці ми бачимо, що особливості вільного часу учнівської молоді багато в чому обумовлені складними й суперечливими процесами, які відбуваються в умовах наростаючої урбанізації, кризи основних інститутів соціалізації, зростаючого розриву між соціальною й фізіологічною зрілістю учнів, подовженням термінів їх навчання. Психофізіологічні й вікові особливості, пов'язані з соціальним статусом учнівської молоді, які підсилюються автономізацією її від батьків, а також специфікою становлення підліткової та юнацької самосвідомості, накладають істотний відбиток на характер використання вільного часу.

По мірі реалізації сутності вільного часу чи, інакше кажучи, за характером впливу основних видів діяльності на формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості всі заняття учнів можна диференціювати на три основних типи проведення вільного часу учнівської молоді:

 1.  Культурно-творчий – набір занять, пов’язаних з ним, характеризується однією загальною ознакою – створення й відтворення матеріальних і духовних цінностей і містить у собі художню й науково-технічну творчість, суспільну діяльність, різні форми самоосвіти.
 2.  Культурно-споживчий. При всьому розмаїтті занять цього типу їх поєднує одна загальна властивість – споживання духовних цінностей, що роблять порівняно менший вплив на учнів, ніж їхнє створення чи відтворення (читання книг, газет, журналів, відвідування виставок і т.п.).
 3.  Рекреативний тип, що поєднує різні види відпочинку й розваг: туризм, спорт, відпочинок у компаніях, відвідування танцювальних вечорів, дискотек, кафе.

Наведена типологія відповідає диференціації вільного часу, тому що культурно-творчий і культурно-споживчий тип проводження

                                                                                                                         10

часу  характеризують, головним чином, піднесену творчу діяльність, а рекреативний тип виражає дозвіллєву діяльність [7, с. 48].

Можна виділити такі види  дозвіллєвої діяльності:

-  пасивний відпочинок як найпростіший рівень дозвілля, то не має перспективних цілей, дозволяє звільнитися від виробничої перевтоми, побути у спокої, психологічно розслабитися; пасивне дозвілля є складовою життя людини;

-  розважальне дозвілля включає прогулянки, спортивні та видовищні шоу, відвідування театрів, ігри, рекреаційні заходи і сприяє емоційній та фізичній розрядці; розважальне дозвілля вимагає від людини певної підготовки, вольових зусиль, застосування фізичних та психічних сил;

-  пізнавальне дозвілля передбачає активну участь людини у дозвіллєвій діяльності, спілкування в хобі-групах, з однодумцями, формує світогляд

людини, розвиває її духовний світ, соціальні зв'язки та творчі уподобання;

-  творче дозвілля характеризується духовною насиченістю, соціальною активністю, сприяє культурному збагаченню, створенню нових духовних цінностей.

1.2  Роль педагога-організатора  в організації  дозвілля дітей в позаурочний час

                                                                Народна мудрість говорить:

 „Якщо ви мислите на рік уперед – сійте зерна,

Якщо ви мислите на десять років уперед – садіть дерева,

Якщо ви мислите на сто років уперед – виховуйте Людину”.

 Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. Важлива також

                                                                                                                            11

варіативність у діяльності педагога-організатора в залежності від вікової групи учнів (підлітки чи юнацтво), типу школи.

У своїй роботі педагог-організатор керується державними документами про школу, освіту, виховання, Положенням про посадові обов’язки  педагога-організатора, Статутом школи, інструкціями та наказами вищестоячих органів та директора.

Функції (або призначення) педагога-організатора:

 1.  виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);
 2.  розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);
 3.  освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);
 4.  організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);
 5.  діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);
 6.  соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);
 7.  стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяльності учнів, учнівського самоврядування);
 8.  координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громадськості, позашкільних закладів);
 9.  методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

До діяльності педагога-організатора ставляться певні вимоги.

Професіограма педагога-організатора містить такі характеристики, як професійно-педагогічну спрямованість, національну свідомість, громадян-ську активність, вимогливість до себе і до учнів, гуманізм, високу відповідальність, комунікабельність, тактовність тощо. Педагог-організатор має володіти глибокими психолого-педагогічними знаннями та уміннями (рефлективно-

                                                                                                                         12

аналітичними, комунікативними, організаторськими, прогностичними, конструктивними, креативними тощо).

У своїй діяльності педагог-організатор весь час працює  над створенням сприятливих умов для розвитку  творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурно-національного, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Найкраще середовище для  саморозвитку та самореалізації учнів це шкільна дитячо-юнацька організація. Дитяча організація – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Але саме така дитяча організація, де дорослому відведена роль помічника, а не організація дітей, у якій дорослий вирішує, що для дитини добре, а  що ні. Дитина внутрішньо мудра й реалістична, якщо їй дати спокій, залишити без усяких навіювань з боку дорослих, створити певні сприятливі умови, допомогти, вона сама розвинеться настільки, наскільки вона здатна розвинутись. За цим принципом і слід будувати роботу дитячо-юнацьких організацій.

Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Важливо, щоб дитина відкрила сама, а не взяла готове – тільки так розвиваються творчі здібності. Побільше самостійності! (звичайно під непомітним контролем з боку дорослих). Доручайте дітям самостійну організацію та оформлення виставок творчих робіт, конкурсів, вечорів-відпочинку, свят та ін. заходів. Пильний контроль змушує дітей «кривити душею», викликає недовіру, збентеження, зводить нанівець спроби самостійних дій.

Роль педагога-організатора  полягає в мудрому керівництві:  у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання і одним із засобів і методів розв‘язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає

                                                                                                                           13

моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. Важлива також варіативність у діяльності педагога-організатора в залежності від вікової групи учнів (підлітки чи юнацтво), типу школи.


                                                                                                                            14

Розділ 2. Розвиток творчої особистості  школяра  в ході  дозвіллєвої діяльності   

2.1.  Взаємодія  школи та позашкільних навчально-виховних закладів в формуванні творчої діяльності школяра

Творча діяльність – це сукупність занять, що більш інтенсивно  впливають на процес всебічного розвитку особистості, а дозвілля – це сукупність видів діяльності, головним чином, із задоволенням культурних потреб поновлюючого характеру.

У законі України «Про освіту» [8,с.38 ] йдеться про позашкільне виховання як невід’ємну частину системи освіти й спрямовується воно на розвиток здібностей і талантів учнівської молоді, задоволення її інтересів і духовних запитів.

Сутність позаурочної освіти та виховання як складової частини системи освіти України визначають специфічні умови її функціонування, а саме: диференційованість, динамічність, гнучкість, мобільність варіативність, доступність тощо.

Позаурочна освіта та виховання - процес безперервний. Він немає фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в другу від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей і підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійній творчості, яка і формує потребу особистості в подальшому творчому сприйнятті світу.

Особливість позаурочної виховної роботи полягає в проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у складній багатогранній соціокультурній ситуації.

Позаурочна робота передбачає самостійний вибір і використання її суб’єктами доступних для сприйняття різноманітних форм і методів роботи.

Виховна робота в школі базується на історично обумовлених традиціях виховання особистості, створених представниками різних національних

                                                                                                                            15

спільнот України, суспільних та родинних цінностях, ідеалах і реалізується в позаурочний час у спільній роботі педагогічного та учнівського колективу школи.

Головна мета позаурочної роботи в школі - створення умов для творчого інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки, задоволення їх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної та дослідницької діяльності.

Мета позаурочної виховної роботи - поглиблення й розширення знань, формування практичних навиків і світоглядних переконань. Цілеспрямована позаурочна діяльність сприяє виробленню звичок поведінки, що відповідають нормам загальнолюдської культури і моралі [9, с. 3].

Позаурочна виховна робота тісно пов’язана з навчальною діяльністю школярів, та, не дивлячись на це, являє собою автономну область навчально-виховного процесу. У цій сфері діяльність школярів відзначається більшою самостійністю, творчістю, індивідуальністю тощо.

Творче начало є основною рисою, яка визначає життєздатність і результативність вчинків і дій людей в умовах реальної дійсності. У зв’язку з цим мета освіти і виховання пов’язується з формуванням творчої особистості, котрій притаманне гостре почуття нового, повна самореалізація сил і здібностей в діяльності і спілкуванні; всебічне пізнання і самопізнання власного «Я», інтенсивний розвиток духовного потенціалу в цілому, а не лише у сфері покликання; гармонія між самопізнанням, самовираженням, самоутвердженням і саморозвитком.

Проблема педагогічної творчості набуває особливого значення у зв’язку з інтеграцією освіти: школі потрібен вихователь з творчим мисленням, який не замикається лише на одному предметі, здатний зв’язати його з іншими навчальними дисциплінами, з наукою в цілому, із завданнями виховання в ім’я цілісного розвитку особистості школяра.

                                                                                                                            16

Важлива роль у вихованні учнівської молоді належить позакласній роботі, яка забезпечує сприятливі умови для ознайомлення юнаків і дівчат з основами зовнішньої політики України, допомагає педагогам виховувати їх патріотами України, розвиває творчі здібності, активність і самостійну діяльність кожного школяра.

Основними завданнями позаурочної роботи є:

- формування суспільно-громадського досвіду особистості;

- розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;

- створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;

- залучення до особистісно-значущих соціокультурних цінностей, потреба у яких не забезпечується системою базової освіти;

- задоволення потреб особистості у професійному самовизначенні;

- забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організація їх дозвілля;

- розвиток психофізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

- виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту.

Особлива роль у вихованні підростаючого покоління належить школі. Саме в школі молода людина одержує відповідну суму знань, тут формується її характер, воля і світогляд. По суті виховання учнів потрібно розуміти як цілеспрямований, систематичний дійовий вплив всіма прийомами педагогічних форм і методів на формування свідомості учнів, на виховання їх в дусі високої відданості Україні, вірності моральним принципам.

Наше суспільство вимагає, щоб сучасна українська школа готувала активних і свідомих творців нового життя, а тому перед нею ставляться нові, більш складні завдання по вихованню підростаючого покоління. Змінюється і

                                                                                                                           17

оновлюється зміст виховання учнів. Він приводиться у відповідність з новими цілями української школи.

Зміст виховання учнів тісно пов’язаний із змістом всього навчально-виховного процесу школи, становленням гармонійно розвиненої особистості. Він має бути таким, що відображає історію рідного краю, традиції, мистецтво українського народу, культуру нації тощо.

Форми позаурочної роботи — це види об'єднань, способи організації учнів і педагогів для спільної діяльності після навчальних занять, а також конкретні просвітницько-пізнавальні й виховні акції, розраховані на масову чи диференційовану учнівську аудиторію[17, с. 275] .

Слід розрізняти позаурочну (позакласну) виховну роботу в школі і позашкільне виховання. Позаурочною називається різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, яку організовує в позаурочний час педагогічний колектив школи. Позашкільною роботою називають освітньо-виховну діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва. Завдання позаурочної та позашкільної виховної роботи:

а) закріплення, збагачення і поглиблення знань, розширення загальноосвітнього світогляду, формування наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти;

б) формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів;

в) організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;

г) поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Зміст позаурочної та позашкільної роботи: розумове, естетичне, моральне, правове, екологічне, трудове, фізичне виховання; освітньо-пізнавальна  діяльність; заняття з праці і техніки та профорієнтаційної роботи; заняття різними видами мистецтва; спортивно-масова робота; ігри та розваги; позакласне читання. Принципи організації позаурочної та позашкільної

                                                                                                                           18

виховної роботи — це добровільна участь учнів, розвиток винахідливості і творчості, взаємодія різних форм і видів. Позаурочні об'єднання повинні бути автономними і самобутніми, з наявною провідною ідеєю, добровільними, відкритими, мати самоврядування, комфортний мікроклімат, стиль взаємин дорослих і учнів "на рівних", бути динамічними за складом, співпрацювати з різними позаурочними структурами .

Тематика виховних заходів, які проводяться в школах, свідчить про те, що виховна робота оновлюється, повертається до своїх національних джерел. Так, наприклад, значного поширення набули такі форми, як: сократівські бесіди, шкільний референдум, відкритий мікрофон, публічні лекції, шкільний етичний театр, альтернативні виховні заходи (коли учням надається право вибрати будь-який з кількох запропонованих виховних заходів), "жива газета", "філософський стіл", діалог "Два погляди на один факт", рицарський турнір, свято рідної мови, День матері, цикл лекцій-розповідей "Повернуті імена", захист фантастичних проектів, операції "Турбота" та "Радість людям", турніри ерудитів, збори "Поговоримо про кожного", анкета "Портрет мого класу" та її аналіз, круглий стіл "Дорослі і ми", вечір авторської пісні "Візьму бандуру", виставка "Світ моїх захоплень", свято "Сила — грація" та інші.       

  На практиці позашкільна освіта в Україні забезпечується закладами освіти, культури, мистецтва, фізкультури і спорту тощо. Особливе місце серед них належить позашкільним навчальним закладам, які можуть швидко, мобільно реагувати на зміни, надавати дітям широкі та нетрадиційні можливості для покращання якості їх життя та інтенсивного формування позитивного ставлення до нього і передбачають активну взаємодію та співпрацю дорослих і дітей. У позашкільних навчальних закладах залучення учнів у освітню діяльність відбувається в невимушеному навчально-виховному процесі за вільного вибору особистістю не лише закладу, а й педагогів, відповідно до своїх уподобань, нахилів та інтересів.

                                                                                                                            19

Співробітництво педагогів школи з організаторами позашкільного педагогічного процесу – надзвичайно важливий момент. 

       Заняття дітей в гуртках і секціях не повинні бути для вчителів справою тільки позашкільних закладів.

Взаємодія – двосторонній процес, в ході якого зміни відбуваються не тільки в житті вихованців, а й у їхніх вихователів.

Дух взаємодії – у взаємній зацікавленості школи і позашкільного закладу у повноцінному розвитку дітей. Цьому сприяють узгодженість і гармонійність запланованих спільних справ і засобів виховання, повна підтримка дитячих обдарувань і сприяння їх розвитку, наявність аналітичної культури.

Відсутність хоча б одного з цих компонентів взаємозв’язку  призводить до втрати виховного авторитету як школи, так і позашкільного закладу .
      Професіоналізм взаємодії школи і позашкільного закладу починається з усвідомлення їх спільної мети з переходу від стадії з’ясування  до стадії точного передбачення шляхів їх налагодження, створення умов подальшого їх розвитку, використовуючи при цьому кожний крок до педагогічної співпраці з іншими впливами, що взаємодіють один з одним і справляють єдиний спільний вплив на особистість [1, с. 26].

Спільна діяльність школи і позашкільних закладів з батьками має на меті розкрити необмежені можливості більш раннього і плідного розвитку дітей у позаурочний час, грамотно показати батькам методику домашньої педагогічної роботи, щодо закріплення особистих здібностей та інтересів дітей: знайомство з науково-популярною літературою, поїздки в музей, бібліотеки, відвідування виставок.

Така спільна робота вчителів і педагогів позашкільних закладів з батьками, надзвичайно важлива тоді, коли діти переживають складні періоди життя.

Головна турбота такої спільної роботи – зробити все для того, щоб дитина і в сім’ї,  і в позашкільних закладах, і в школі ні на хвилину не залишалася в ізоляції, не допустити того, щоб вона втратила самоповагу.Установка на

                                                                                                                      20

Головним напрямком виховної роботи у позашкільному закладі є забезпечення процесу інтелігенції цілеспрямованих і неорганізаційних виховних впливів на особистість, а також стимулювання розвитку суб’єктивної  позиції дитини в цьому процесі, регулювання оптимальних взаємин у системі: «особистість – сім’я – школа – позашкільні виховні інститути – суспільство» [8, с. 54].

2.2. Роль творчих колективів в становленні творчої  особистості дітей та підлітків

Творчі колективи мають дуже вагомий вплив на розвиток  особистості.

 Взагалі динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна техніки і технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація суспільства зумовлюють зростання соціальної ролі особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку і творчих можливостей, здатної до плідної, продуктивної праці, тобто особистості творчої, неординарної.

Творча особистість – це внутрішній вияв людської неповторності, індивідуальності, унікальності, таланту, добропорядності, непересічності, здатності до створення самої себе, до самосприяння як найголовнішої ознаки у ланцюгу «самостійностей», до самореалізації, самоздійснення, готовності до самоуправління як власного перетворювача зовнішніх вимог на контрольовану рівновагу внутрішнього світу, до накопичення досвіду індивідуальної поведінки. Набуття такого досвіду відіграє важливу роль у становленні творчої особистості.

Видатний педагог В. Сухомлинський називає творчість сутністю життя у світі знань і краси. І хоча він не давав у своїх працях визначення особистісної творчості, найціннішим є те, що творчість він розглядав як діяльність, у якій розкривається духовний світ особистості, своєрідний магніт, що притягує людину до людини [30, с. 400].

Участь дитини в творчих колективах має вагоме значення в розвитку її

                                                                                                                         22

особистості. Бажаючи розвинути у дітей певні задатки та здібності, батьки з раннього віку відводять своїх дітей до творчих колективів, де з ними займаються спеціалісти з певного напрямку художньо-естетичної діяльності, таким чином даючи дітям можливість розширити можливості соціалізації. Деякі діти залучаються в колективі в шкільному віці, коли вже відчувають нагальну потребу займатися тим чи іншим видом діяльності і бачать, що порівняно з однолітками, їхні здібності розвинені більше. Деяких дітей та підлітків приводять в колективи дорослі, звернувши увагу не тільки на здібності дитини, а й на те, що вони значно перевищують можливості середнього підлітка, тобто підходять під поняття «обдарованість».

Творчі колективи дають змогу обдарованим дітям проявити свої творчі здібності, втілити свої мрії, більше часу проводити зі своїми однолітками або навіть знайти нових друзів, що в подальшому житті може вплинути на професійну орієнтацію підлітка і, як наслідок, отримати відповідну професію.


                                                                                                                        23

Розділ 3. Дослідницько-експериментальна робота з вивчення особливостей організації участі школярів  в Всеукраїнському конкурсі талантів «Чисті Роси» та організації позакласної роботи в Чистоводненській ЗОШ І –ІІ ступенів

3.1. Умови підготовки і проведення шкільного туру Всеукраїнського конкурсу талантів «Чисті Роси»

 

Основним показником роботи школи з обдарованими дітьми є участь та результативність у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Чисті роси», який проходить за певним Положенням (додаток 4).

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості "Чисті роси" проводиться в рамках Всеукраїнського огляду художньої творчості дітей та юнацтва "Таланти твої, Україно" і започатковується з метою виявлення талановитих і обдарованих дітей та молоді у різних видах мистецтва (хореографічне, циркове, театральне та образотворче мистецтво, музичне виконавство, літературна та композиторська творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, художні ремесла, кінотворчість, тележурналістика) та сприяння подальшому розвитку їх обдарувань, залучення юних аматорів до активної участі у мистецькому житті країни та формування творчої еліти України.

Завданнями цього конкурсу є:

 1.   патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва;
 2.   виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних художніх колективів і окремих виконавців;
 3.   удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва процесом художньої творчості, залучення митців, професійних виконавських колективів до творчої співпраці з юними аматорами, надання їм фахової допомоги;
 4.   підвищення професійного та педагогічного рівня керівників дитячих і молодіжних художніх колективів;

                                                                                                                            24

 1.   узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими та молодіжними художніми колективами та виконавцями;
 2.   пошук нових форм і методів роботи з ними.

В конкурсі можуть приймати участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів , від 6 років, також конкурс має три вікові категорії, щоб конкурсанти були на рівні зі своїми суперниками та почували себе комфортно у відношенні до інших учасників, перша категорія - від  6 до 10 років; друга - від 11 до14 років; третя - від 16 до18 років.

Учасники можуть проявити себе в таких номінаціях, як художнє виконавство, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, художні ремесла, хореографічне, театральне мистецтво, для цього спочатку треба заповнити анкету учасника.  Кожен з учасників на свій виступ має певну кількість часу, в зв’язку з номінацією. Наприклад, тривалість виступу в номінації «циркове мистецтво» –10 хвилин, «кіномистецтво» – 10 хвилин, «образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, художні ремесла» просто показують свої роботи журі, а журі вже оцінює роботи по окремим критеріям; номінація «літературна творчість» - 10 хвилин,  номінація «театральне мистецтво» - 30 хвилин тощо.

Підсумки фестивалю проводяться на кожному етапі. Колективи, виконавці, які стали переможцями 2-го етапу, запрошуються для участі у заключному Гала-концерті. Журі визначає Гран-прі фестивалю і Лауреатів у кожній номінації та в кожній віковій групі.

Учасники нагороджуються відповідними дипломами, переможці - спеціальними призами.

   3.1. Досвід педагога-організатора з організації та проведення виховних заходів в школі

Проводячи дослідно-експериментальну роботу з учнями Чистоводненської  ЗОШ І-ІІ ступенів необхідно було довести наступну гіпотезу: розвиток творчих

                                                                                                                         25

здібностей школярів залежить від рівня організації позанавчальної діяльності та методів залучення школярів до неї.

Дослідно-експериментальна робота з перевірки гіпотези складалася з констатуючого, формуючого і контрольного етапів експерименту. Базою дослідження стали учні 1-9 класів Чистоводненської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Мета експерименту – дослідження розвитку творчих здібностей школярів в процесі реалізації виховних заходів в школі.

Завдання експерименту:

 1.  проаналізувати систему виховної роботи школи та її спрямування на розвиток творчих здібностей школярів;
 2.   вивчити та узагальнити методи організації творчої діяльності дітей;
 3.  дослідити форми виховної роботи, спрямовані на розвиток та формування творчих здібностей дітей та підлітків.

В ході констатуючого експерименту нами було проведено анкетування учнів 5-х, 6-х та 7-х класів  (38  молодших підлітків) з питань розвитку творчих здібностей шляхом залучення до позакласної та позашкільної роботи.

Анкета містила в собі 10 запитань (Додаток 6). На запитання:

«Чим захоплюєшся у вільний від навчання час?»

учні 5 класу відповіли:

7% учнів – відвідую гуртки;

93% учнів - сиджу вдома біля телевізору чи комп’ютера;

учні 6 класу відповіли:

2% - відвідують гуртки;

98% - сиджу вдома, допомагаю батькам;

учні 7 класу відповіли:

28% - відвідую гуртки,

72% - сиджу вдома, біля комп’ютера чи телевізора;

учні 8 класу відповіли:

4% - відвідую гуртки,

                                                                                                                      26

96% - сиджу вдома, допомагаю батькам.

На запитання «Які шкільні гуртки ти відвідуєш?» учні  

9- класу (з тих, що відвідують гуртки) відповіли:

2% - природничого характеру,

3% - рукодільні гуртки,

2% - спортивного характеру;

На запитання «Чи відвідуєш ти спортивні секції?»

учні 5 класу відповіли:

21% - так, 79 – ні;

учні 6 класу відповіли:

18% - так, 82% - ні;

учні 7 класу відповіли:

78% - так, 22% - ні;

учні 8 класу відповіли:

63% - так, 37% - ні.

Виходячи з бесід з дітьми та педагогами школи, аналізу результатів анкетування та продуктів творчої діяльності школярів, можна зробити висновок, що рівень творчості молодших школярів знаходиться на  середньому рівні. Також слід відмітити, що декілька дітей є визнаними талантами школи – Діденко Марина  та Іванова  Наталя, учениці 7 класу. Більшість же школярів мало часу приділяють позакласній діяльності, а дуже багато проводять вдома біля комп’ютера. З цього випливає, що рівень творчої активності учнів 5 класу становить 30%; 6 класу – 40%; 7 класу – 15%; 8 класу – 45% (Діаграма 1) (Додаток 7).

Формуючий експеримент включав в себе залучення молодших та старших підлітків до участі в групових та масових заходах творчого характеру. Для цього етапу експерименту були обрані учнів 6 та 7 класів.

Відповідно виховного плану школи на лютий-березень 2015 року було складено план формуючого експерименту з учнями 6  та 7  класів:

                                                                                                                                   27

 1.  проведені групові заходи для учнів 6  та 7  класів, а саме виховні

години на теми: вікторина«Щасливий випадок» (Додаток 2),

 1.  гра-подорож «Морські глибини» (Додаток 7), брейн-ринг«За здоровий спосіб життя»(Додаток 8), ігрова програма«На казковому полі» (Додаток 9);
 2.   організовано проведення спортивних змагань «Веселі старти» (Додаток 4) між командами учнів 6 та 7 класів;
 3.   Проведено конкурс «Така любов буває раз в ніколи» (Додаток 5) з участю старших підлітків.

Під час участі в цих програмах молодші школярі проявили творчість у виконанні завдань художнього, акторського, вокального та поетичного характеру. Основними прийомами, якими користувалися під час залучення школярів до участі в заходах, були гра, змагання, заохочення та інші.

В 7 класі було проведено такі групові заходи творчого характеру, як «Щасливий випадок», «За здоровий спосіб життя». В ході цих заходів та по їх закінченню було виявлено, що більшість учнів цього класу були більш зацікавлені в участі в брейн-ринзі «За здоровий спосіб життя», так як їх цікавили факти та докази; а також з’ясувалося, що недостатність знань з загальних областей не дозволила підліткам реалізувати свої очікування в вікторині«Щасливий випадок».

В порівнянні з проведеними груповими заходами творчого характеру та організованим проведенням спортивних змагань між командами учнів 6 та

7 класу, з’ясувалося, що спортивним змаганням учні цих класів надають більшу перевагу, ніж груповим заходам творчого характеру. Особливо цікавим для учнів були конкурси, що впливають на зміцнення фізичного здоров’я. Таке порівняння приводить нас до відповідного висновку, що учні більш ефективним вважають спортивні ігри, ніж творчі конкурси та вікторини.

Але окрім організованого проведення спортивних змагань «Веселі старти», учні також мали можливість взяти участь у масовому заході творчого характеру - в конкурсній програмі до дня Святого Валентина «Така любов буває раз в

                                                                                                                       28

ніколи». Порівнюючи активність учнів у ході спортивних змагань та підготовку та участь у конкурсній програмі до дня Святого Валентина, з’ясувалося, що старші підлітки досить відповідально ставляться до підготовки проведеного масового заходу (допомагають в оформленні зали, підбору номерів художньої самодіяльності), беруть активну участь в конкурсах цього масового заходу, на що впливає гарна атмосфера від вболівальників, які підтримують учасників конкурсної програми.

Таким чином, можна сказати, що молодші та старші підлітки досить активно беруть участь в групових та масових заходах як спортивного, так і інтелектуального, творчого характеру. Слід відмітити, що особливоцікавим та пізнавальним для учнів є процес отримання певних знань з історії, культури,  мистецтва, - особливо коли вони самі знаходять джерела інформації,  тобто реалізують елементарну пошукову діяльність.

Таким чином, протягом формуючого експерименту було проведено 4 групових та 2 масових заходів за системою КТС (діти самі були ініціаторами, готували, проводили та аналізували заходи, даючи об’єктивну оцінку кожному учаснику).

Контрольний експеримент, який  було проведено з учнями 6 класу  та 7 класу дав наступні результати. Рівень творчої активності учнів 6 класу, що становив на початку констатуючого експерименту 30%, підвищився на 12%, в результаті контрольного експерименту рівень творчої активності учнів підвищився до 42%.  Рівень творчої активності учнів 7 класу,що на початку констатуючого експерименту становив 45%, в результаті контрольного експерименту підвищився на 22%, і становить 67 %.  (Додаток  10)

Результати діагностичної роботи представлені в таблиці 1, діаграмі 3 (Додаток 11).

Як показує таблиця 1, більшість учнів відвідують шкільні гуртки, а саме: «Наше диво калинове» (15) , «Спортивне орієнтування» (16), рукодільний (10),

                                                                                                                         29

«Юні ботаніки» (16), «Юний художник» (12). Окрім шкільних гуртків, учні також відвідують й інші позашкільні заклади. Це такі, як: Будинок культури (3),

сільська бібліотека (4).

Якщо уважно передивитись анкети, заповнені школярами, а їх заповнювали і дівчата, і хлопці, то хлопці більше, ніж дівчата відвідують спортивні секції. Дівчата надають перевагу гімнастиці та баскетболу, а хлопці – футболу, шашкам та гандболу.

Таким чином, беручи до уваги результати експерименту, можна сказати, що рівень творчої активності учнів залежить не лише від їхньої активної участі в заходах групового та масового характеру, а й від того, яким чином ведеться підготовка учнів до цих заходів з боку педагога-організатора, керівників гуртків, від кваліфікації педагогів та їх бажання досягти певних результатів. Ці досягнення виявляються в нагородженні грамотами, кубками та медалями. Команди   Чистоводненської ЗОШ І-ІІ ступенів були нагороджені грамотами за:

 1.  участь в природоохоронній пропаганді (номінація «Екологічна казка») 2011 р.
 2.  ІІ місце в спартакіаді з баскетболу (юнаки) 2011 р.;
 3.  І місце у конкурсі тематичних газет «Котигорошко» 2010 р.;
 4.  ІІІ місце в номінації «Чисті роси» гурт «Перлина» 2012 р.;
 5.  ІІІ місце в районному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» -команда «Екологи» 2012 р. .

Отже, по закінченню контрольного експерименту можемо сказати, що рівень творчої активності учнів щоразу підвищується. Найефективнішим відвідування шкільних та позашкільних гуртків є серед учнів 5-8 класів, а менш активним – в учнів молодшого шкільного віку та у старших підлітків. Дівчата в основному відвідують гуртки таких напрямків, як еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, гуманітарний, а хлопці – науково-технічні, військово-патріотичні та оздоровчі.

                                                                                                                                    30

Висновки

Проведене теоретичне і експериментальне дослідження присвячене визначенню розвитку творчих здібностей дітей дозволило розв’язати поставлені задачі і сформулювати основні результати дослідження. Для визначення напряму роботи по дослідженню організації діяльності учнів в позаурочний час молодшого, середнього і старшого шкільного віку і визначення його показників були використані наступні методи діагностики: анкетування, бесіда, спостереження, кількісний аналіз результатів досліджень, якісний аналіз результатів дослідження.

Дослідження показали, що з усіх опитуваних учнів (108 молодших та старших підлітків) лише 47% молодших та старших підлітків відвідують шкільні гуртки та позашкільні навчальні заклади, а 53% учнів надають перевагу такому відпочинку, як: сидіти вдома біля телевізору чи комп’ютеру.

Для досягнення поставлених задач були проведені групові та масові форми виховної роботи творчого характеру, що дозволили якісно оцінити рівень творчої активності учнів.

Виявлення інтересів і здібностей дитини – справа дуже складна, але дані, які отримані в ході такої діагностичної роботи, надають педагогу можливість ознайомитися з первинною інформацією щодо спрямованості інтересів школярів та молоді. А це в свою чергу, дозволяє педагогу  більш об’єктивно розглядати здібності та характер  дитини з високим рівнем творчої активності. Під час вивчення спрямованості інтересів школярів та молоді слід враховувати той факт, що інтереси у більшості дітей диференційовані, не чітко та часто не досить стійкі. Але без отримання інформації щодо спрямованості інтересів дитини виховний процес стає не можливим.


Список використаних літературних джерел:

 1.  Альтшуллер Р.С. Формыорганизациивнеурочных занятий, 1975. - № 4. – С. 22.
 2.  Безрукова В. С.Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 3: Здоровьесберегающий урок. - М.: Сентябрь, 2006. – 176 с.
 3.  Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. // Рад. школа. — 1984. — № 5. — С. 39 — 44.
 4.  Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид.центр „Академія”, 2001. – 576 с.
 5.  Воспитательная работа в школе / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 2002.
 6.  Воспитание школьников во внеурочное время / Под ред. Л.К.Балясной. – М., 1980.
 7.  Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Кипарис: Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе. М.: Педагогическое общество России, 202. – 238 с.
 8.  Довідник педагога-організатора (навчально-методичний посібник). Рівне. 2001 р.
 9.  Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. — Красноярск, 1984. — 184 с.
 10.  Зайчекно І.В. Педагогіка: Навч. посібник. – Чернігів, 2003. – 528 с.
 11.  Закон України «Про позашкільну освіту», 2009. – 13с.
 12.  Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1985.
 13.  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.
 14.  Кон И. Открытие Я. - М., 1978.
 15.  Кульчицька О.І. Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці. //Обдарована дитина,  №1, ред. Моляко В.О., К. – 2000.
 16.  Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України:навч.посібник – К., ВЦ «Академія», 2011. – 256 с.
 17.  Массовыевидыискусства и современнаяхудожественная культура. – М., 1986. – 272с
 18.  Методика воспитательнойработы (Под ред. Л.И. Рувинского. – М., 1989.
 19.  Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. — К., 1982.— 176 с.
 20.  Скаткин М.Н. Школа и всестороннееразвитиеличности. – М.: Просвещение. 1980. – 144с.
 21.  Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. Івано-Франківськ, 1996.
 22.  Тименко В.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів //Початкова школа. - № 3. - 1994.
 23.  Усова А. В. Система форм учебных занятий. // Сов. педагогика. - 1984 - № 1. - С. 48 - 54.
 24.  Ушинський К.Д. Вибраніпедагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. /
  Ред. кол. В.М.Столетов (голова) та інші. - К.: Рад.школа, 1983. -
  (Лед.б-ка). - Т. 1. - 488 с; Т. 2. - 359 с.
 25.  Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Видавництво „Академія”, 2000. – 544 с.
 26.  Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 160 с.
 27.  Фришман И. Организация летнего отдыха детей и подростков: идеи и концепции//Народное образование.-2003.-N3.-С.33-41
 28.  Чередов И.М. Система форм организацииобучения в советскойобщеобразовательнойшколе. — М., 1987. — 152 с.
 29.  Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. – М., 1991.
 30.  Юпатова Л. Д. Положение о школьных конкурсах. Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательнойработе, № 2, 2003.

                                                                                                                Додаток 1

Класифікація форм виховання

Форми організації виховного процесу

(залежно від методики виховного впливу)

Шкільні музеї, кімнати і зали, галереї, виставки, тематичні стенди, кінолекторії

Словесні

Практичні

Наочні

Інформування, збори,

лекції, конференції,

зустрічі, усні журнали,

радіогазети, круглі столи

Походи, екскурсії,

спартакіади, олімпіади, конкурси, ігри

Форми виховання

Фронтальні

(масові)

Групові

або гурткові

Індивідуальні

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

                                                                 

                                                                                                            Додаток 2

Літературний конкурс-вікторина до дня народження Тараса Шевченка                                                         

                  Перебіг заходу

Ведучий 1: В дні перемог і в дні поразок, 

В щасливі дні і в дні сумні

Іду з дитинства до Тараса,

Несу думки свої сумні.

Іду крізь свята і крізь будні.

Крізь глум юрби і суєту,

Ні, не в минуле, а в майбутнє

До тебе я, Тарасе, йду.

Ведучий 2: Коли в душі моїй тривога,

Коли в душі пекельний щем,

Іду до нього, до живого,

У всесвіт віршів і поем.

І в дощ, і в сніг карбую кроки,

І чую, дивлячись в блакить:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Щоб розбудить усіх, хто спить.

Ведучий 1: Я не один іду до нього –

Ідуть до нього тисячі.

Неначе грішники до Бога

Свої печалі несучи.

І доки в римах Заповіту

Вогонь поезії не згас,

Той рух до сонця не спинити,

Бо зветься сонце те – Тарас! 

Ведучий 2: Розпочинаємо вікторину, присвячену життю та творчості                     Тараса Шевченка

І. Наші команди

Кожен клас представляє себе, розповідаючи про свої назву та гасло.

ІІ. «Бліц-запитання»

Ведучий задає запитання командам. Яка з команд перша дасть правильну відповідь, тій і зараховується бал.

1. Скількома мовами перекладений «Заповіт»? (100).

2. Кому присвятив Шевченко поему «Тризна»? (Варварі Рєпніній, дочці генерал-губернатора України)

3. Кому з кобзарів Шевченко надіслав свій «Кобзар» з дарчим написом? (Остапові Вересаю)

4. Хто був першим учителем малювання Тараса Шевченка? (Майстер Ширяєв)

5. В яких роках виходив «Кобзар» за життя Шевченка? (1040, 1844, 1860 pp.)

6. Коли і де Т. Шевченко був перепохований? (22 травня 1861 року на Чернечій горі поблизу Канева)

7. Назвати псевдоніми Шевченка? (Кобзар, Дармограй)

8. Чий портрет був намальований для викупу Шевченка з кріпацтва? (Василя Жуковського)

9. Учасником якої організації був Тарас Шевченко? (Кирило-Мефодіївське братство (товариство)

10. У якому році помер Шевченко і де його було поховано? (10 березня 1861 року, Петербург, Смоленське кладовище)

11. Який твір написав Шевченко за десять днів до смерті? («Чи не покинуть нам, небого»)

12. Скільки років провів Тарас Шевченко на засланні? (10 років: з 1847 по 1857)

13. Прізвисько дяка – першого вчителя Тараса. (Совгир)

14. Хто з українських письменників допоміг Шевченкові здійснити видання «Кобзаря»? (Євген Гребінка)

15. Село, в якому минуло дитинство Тараса Шевченка. (Кирилівка)

16. Яке наукове звання було присвоєне Шевченкові у 1860 році? (Академік)

17. Що в перекладі з грецької мови означає ім’я Тарас? (Бунтівник)

18. Село, в якому народився Тарас Шевченко. (Моринці)

19. За чиї кошти був виданий «Кобзар» 1840 року? (П.У.Мартоса, поміщика, відставного штабс-ротмістра)

20 Ім’я старшої сестри Тараса. (Катерина)

21. Прізвище пана, кріпаками якого були Шевченки. (Енгельгардт)

22. У яких місцях перебував Шевченко на засланні? (Орська фортеця, Оренбург, Новопетровське укріплення)

23. Коли Тарас був викуплений з неволі? (22 квітня 1838 року)

ІІІ. Краща декламація вірша Тараса Шевченка

З кожної команди один учасник декламує вірш Шевченка, вибраний на власний розсуд (на вибір подаються поезії: «Думи мої, думи мої», «Стоїть в селі Суботові», «Мені однаково», «Я не нездужаю, нівроку» «Доля», «І золотої, й дорогої»). Перемогу у конкурсі отримує та команда, чий декламатор за рішенням журі набере найбільшу кількість балів.

IV. Конкурс отаманів

На екран проектуються уривки віршів Шевченка. Отаман кожної команди повинен продовжити рядки вірша. Перемагає та команда, чий отаман продовжить якнайбільше рядків вірша.

Фрагмент 1: «Не називаю її раєм…»

Фрагмент 2: «Там батько, плачучи з дітьми…»

Фрагмент 3: «Виростали мої квіти, Мої добрі діти…»

Фрагмент 4: «Москаль любить, жартуючи…»

Фрагмент 5: «І не пом’яне батько з сином…»

Фрагмент 6: «Сім’я вечеря коло хати»

Фрагмент 7: «Стан високий, лист широкий марно зеленіє…»

Фрагмент 8: «За байраком байрак…»

V. Знавець Шевченкової музи

Представник від кожної команди називає, який із чотирьох запропонованих творів не належить перу Тараса Шевченка

1. «Княжна», «Ой Морозе, Морозенку», «Сонце заходить, гори чорніють», «Зацвіла в долині».

2. «В казематі», «Розрита могила», «І Архімед, і Галілей», «За світ встали козаченьки».

3. «Повість минулих літ», «Юродивий», «Чернець», «Нащо мені чорні брови»

4. «Великий льох», «Катерина», «Не завидуй багатому», «Дума про Марусю Богуславку»

VI. Творче завдання

Представник від кожної команди обирає конверт із творчим завданням. Протягом 3-х хвилин учасник конкурсу висловлює свої міркування, спростовуючи або підтверджуючи тезу творчого завдання.

Тези до творчого завдання:

 1.  «Тарас Шевченко – мій сучасник»
 2.  «Життя Шевченка – подвиг»

Перемогу у конкурсі отримує та команда, чий представник, дотримуючись мовних вимог, логічно, точно та аргументовано (за рішенням журі) виконає творче завдання.

VII. Підведення підсумків. Визначення команди-переможця.

Ведучий 1. 

Пізнавати Шевченка - це пізнавати нашу історію, дійти до останньої межі Шевченкового болю, всього того, що доводиться викорчовувати і випалювати його словом.

Ведучий 2. 

Пізнавати Шевченка - це у муках і стражданнях вболівати за нашу предковічну землю, позбавлену спокою агресивними сусідами. Пізнавати Шевченка - це бажати бачити Україну, її талановитий і працьовитий народ свідомим та освіченим.

Ведучий 1. 

Пізнавати Шевченка - це працювати у поті чола для наближення торжества добра над злом, духовного й морального очищення.

Ведучий 2. 

Пізнаваймо Шевченка, вивчаймо Шевченка, відчуймо Україну його серцем!

Список використаної літератури

 1.  Тарас Шевченко. Поезії у двох томах. – К.: Веселка, 1991
 2.  Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999 .- 672 с.
 3.  Богдан Лепкий. Про життя і твори Тараса Шевченка. – Тернопіль: Джура, 2004. – 184 с.

                                                                                                Додаток 3

Сценарій конкурсу- гри щасливий випадок для учнів початкової школи

Тема гри: Природа: птаха, тварини, дерева й трави

Запрошуються батьки, учителі

Перед початком вікторини звучить музичний номер

Ведучий Добрий день, шановні гості, батьки й діти! Ми з вами присутні на вікторині "Щасливий випадок". Саме щасливий випадок звів нас сьогодні всіх разом, щоб ще раз подумати, поразмышлять про такому важливому питанні, як охорона природи. Щоб охороняти природу, потрібно добре її знати. Цій темі ми й присвятимо нашу гру

Головним діючими особами будуть дві команди - дві сім'ї

Ведучий представляє команди

Звучить музика "Конячка".

Гейм 1. "Розминка"

Дається 1 мінута. За цей час потрібно якнайшвидше відповісти на максимальну кількість питань. За кожну правильну відповідь - 1 очко

За часом стежить секундант, він же виписує на дошку кількість окулярів, набраних кожної командою

Питання команді №1

1. Трава від 99 хвороб? (Звіробій)

2. На сліді яких хижих звірів немає пазурів? (Кішки, рисі)

3. Сліп або видючими народяться зайці? (Видючими)

4. Хто може пити ногою? (Жаба)

5. Хто збирає яблука спиною? (Їжак)

6. Які птахи виводять пташенят три рази за літо? (Горобці, вівсянки)

7. Пінгвін - чи птах ні? (Птах)

8. Саме солодке дерево наших лісів. (Липа)

9. Різнобарвні гриби (Сироїжки)

10. Яка ягода буває чорної, червоної, білої? (Смородина)

11. У кого щодня ростуть зуби? (У бобра, зайця)

12. У якого дерева стовбур білий? (Береза)

13. Який птах вище всіх літає? (Орел)

14. Який птах у нашій країні сама маленька? (Королек)

15. Хто спить долілиць головою? (Кажан)

16. Коли найчастіше буває перша гроза? (У травні)

17. Чим скрекоче коник? (Ногою об крило)

18. Що трапляється із бджолою після того, як вона вжалить? (Умирає)

19. Яке дерево навесні дятла напуває? (Береза)

20. Найвища трава? (Бамбук)

Питання команді №2

1. Який птах підкидає яйця в чужі гнізда? (Зозуля)

2. Назва якої рослини говорить, де воно живе? (Подорожник)

3. Хто біжить, виставляючи вперед задні ноги? (Заєць)

4. Кровожерливий хижак наших лісів. (Вовк)

5. Яка квітка літо починає? (Дзвіночок)

6. Перед якою погодою птаха перестають співати? (Перед дощовою)

7. Який птах у світі сама більша? (Страус)

8. Тварина наших лісів, схоже на кішку. (Рись)

9. Коли їжак не колеться? (Коли тільки народився)

10. Чи зимують птаха в шпаківнях? (Ні, там холодно)

11. Дерево - символ нашої батьківщини. (Береза)

12. Листи якого дерева обпадають восени зеленими? (Вільхи)

13. Яка пташка дістає собі їжу під льодом? (Оляпка)

14. Яка тварина має найгучніший голос? (Крокодил)

15. Де в коника вухо? (На нозі)

16. Що втрачає лось щозими? (Рогу)

17. Коли температура тіла горобця нижче: улітку або взимку? (Однакова)

18. Який птах може літати хвостом уперед? (Колібрі)

19. Скільки ніг у павука? (Вісім)

20. Роботяга-Великоваговий поїзд із джунглів (Слон)

Підсумки першого гейму підводять по кількості набраних окулярів. Звучить запис музики "Конячка".

Гейм 2. "Заморочки з бочки"

Бочка зроблена з картону й пофарбована в жовто-коричневий колір, "заморочки" - дерев'яні барила счислами.

Кожній команді призначено по чотирьох питання. Дістають "заморочки" по черзі: спочатку перший гравець однієї команди відповідає на запитання, потім перший гравець іншої команди дає відповідь

1. Чому ластівки перед дощем літають низько? (Вони ловлять комах, яких холодне повітря прибиває до землі)

2.  Чому при безхмарному небі морози бувають сильніше? (Хмари для землі, однаково що ковдра, вони не дають їй остигати)

3. Чому вовка називають "санітаром лісу"? (Полює насамперед на хворих, ослаблених тварин)

4. З якого паперу земляні оси будують гнізда? (Папір вони роблять самі. Гострими щелепами зскрібають із дерева шматочки деревини й, роздрібнивши її, змочують своєю клейкою слиною. Виходить липка кашка. Коли вона висихає, то перетворюється в щільну "папір" сірого кольору. На ній можна навіть олівцем писати)

5. Навіщо страус голову в пісок ховає? (І зовсім не із за страху, як прийнято вважати, а із санітарно-профілактичними цілями. Закривши свої більші очі й опустивши голову в гарячий пісок, страус чекає (скільки витерпить), поки загинуть або втечуть із голови всі паразити. Після цього він занурює в пісок шию, груди, збиває пісок крильми, тобто приймає самі теперішні піскові ванни)

6. Навіщо змії мову показують? (Це вони повітря "обмацують", видобуток шукають. А що винюхають, "несуть" мовою в рот)

Примітка. Якщо гравці дістають барило, на якому написане "Щасливий випадок", то одержують шоколадку

Ведучий підводить підсумки другого гейму

Звучить запис музики "Конячка".

                                                                                                              Додаток №4

         ПЛАН  ПОЗАКЛАСНОЇ  РОБОТИ З  УЧНЯМИ

ЧИСТОВОДНЕНСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ

                        І-ІІ ступенів

                  Зміст  роботи

Дата

1.

Зробити аналіз соціального стану учнівського колективу

До 15.09.

2.

Організувати  чергування по школі  вчителів та учнів.

До 15.09.

3

Провести роботу по залученню школярів до дитячих об’єднань за інтересами.

До 15.09.

4.

Залучати учнів до спортивних секцій: волейболу, футболу, баскетболу.

До 15.09.

5.

Продовжувати роботу по інформуванню школярів. Випуск шкільної газети

Постійно

6.

Щомісяця проводити робочі лінійки на яких підводити підсумки:

- Краще озеленення класу;

- Кращий санітарний стан класних приміщень

- Зовнішній вигляд учнів

Протягом року

7.

Враховуючи традиції школи розробляти  необхідні методичні  рекомендації,  сценарії,  конкретні творчі справи учнівського колективу.

Постійно

8.

Залучати учнів  до предметних тижнів.

Протягом року

9.

Надати необхідну допомогу класоводам  та класним керівникам в організації та проведенні традиційних свят , вечорів дозвілля.

Зокрема:

 1.  Свято Першого дзвоника «Все починається із Першого дзвінка»;
 2.  Спортивні змагання до Дня фізкультури і спорту«Ми сміливі, спритні і кмітливі», «Здорові звички, здоровий спосіб життя».
 3.  День вчителя «Не бува забагато добрих слів Вчителям…».   
 4.  Свято  «Усмішка леді Осені».
 5.  Новорічно-Різдвяні свята.  
 6.  День святого Валентина «Любов’ю дорожити вмійте».  
 7.  День захисника Вітчизни «Джентльмен – шоу ».   
 8.  Міжнародний жіночий день «Ми бажаєм щастя вам!»   
 9.  Шевченківський тиждень     
 10.  Екологічний місячник        
 11.  День Перемоги «Пам'ять про них збережуть обеліски!»
 12.  Останній дзвоник «Дзвони ж нам, дзвонику  останній».
 13.  Випускний бал «Над школою лунає вальс прощальний»                               

До 1.09.

До 11.09.

1.10.

8.10.

13.12.-14.01.

11.02.

18.02.

4.03.

5-9.03.

Квітень

06.05

24.05.

25.05.

10

Залучати  учнів  до  екологічної акції «Створи красу і затишок»

Вересень

11.

Операція «Увага!  Діти на дорозі!»

Вересень

12.

Історико-географічна експедиції «Історія міст і сіл України»

Жовтень

13.

Всеукраїнська краєзнавча  експедиція «Моя Батьківщина -Україна».

Жовтень-листопад

14.

Участь у заходах запланованих до Ріку дитячої творчості (2013р.)

Протягом року

15.

Історико-краєзнавча акція « Збережемо пам'ять про подвиг»

присвячена Перемозі  в ВВВ.

Протягом року

16.

Акція «Пам’ятник. Могила. Обеліск»- (трудова акція).

Жовтень-травень

17.

Акція «Подаруй бібліотеці книжку» - до Всеукраїнського дня  бібліотек.

Вересень

18.

Операція «Вчитель не повинен бути самотній»- до Дня вчителя.

Жовтень

19.

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» - вшанування пам’яті жертв голодомору.

Листопад

20.

Акція «Канікули», «Вулиця», «Вокзал».

Протягом року

21.

Акція милосердя «Прояви турботу і обачливість»

(до Дня інвалідів)

Жовтень

22.

Акція допомога дітям – підліткам «Спасибі –Ні!», «Не залишайтесь байдужим!»     (до Дня боротьби зі СНІДом)

Грудень

23.

Акція «Діти – дітям», трудова акція «Дитяча турбота»,

Протягом року

24.

Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»

Квітень

25.

Природо-охоронна акція «Діти за збереження землі»

(до Дня довкілля)

Квітень

26.

Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках»

Квітень

27.

«Посади дерево» - екологічний місячник

Квітень

28.

Організація учнів до фотовиставок - конкурсів

«Моя Україна»

Лютий

29.

Участь в районних та обласних  конкурсах

 1.  Виставка - конкурс початкового технічного моделювання

«Наш пошук і творчість, тобі Україно!»

 1.  Конкурс декоративно – прикладного мистецтва ;
 2.  Конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край»;
 3.  Фестиваль-огляд конкурс  «Веселковий гурт»;
 4.  Конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію»
 5.  Конкурс малюнків «Мої права»
 6.  Конкурс новорічних плакатів, ялинкових прикрас «Мистецька галерея зими»;
 7.  Конкурс вертепних дійств «Різдвяна зіронька» ;
 8.  Конкурс української народної іграшки»
 9.  Конкурс «Космічні фантазії »;
 10.  Фестиваль - конкурс  великодніх композицій «Воскресни писанко»;
 11.  Конкурс «Податки очима дітей»
 12.  Конкурс малюнків, плакатів «Дружать діти на планеті»
 13.  Конкурс до Дня сімї «Таланти багатодітної родини»

Жовтень

Жовтень

Листопад

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Січень

Січень

Квітень

Квітень

Лютий

Квітень

Травень

                                                                                        Додаток 5

     Спортивне змагання « Нумо, хлопці!»

1-а учениця

Сьогодні справжніх хлопців свято,

А в нашій школі їх багать:

Сміливих. Веселих і мужніх,

Кмітливих, шляхетних і дружніх.

2-а учениця

Хто сказав, що справжні хлопці лиш в казках існують?

Хто сказав, що у Червоній

Дівчата сумують?

3-а учениця

Якщо є такі розмови,

Ми відповідаємо:

Кращих хлопців й веселіших

За наших не знайдемо!

1-а ведуча

Добрий день, друзі!Добрий день хлопці, чоловіки! Дозвольте від імені всіх дівчат та жінок привітати Вас із святом справжніх чоловіків – Днем Збройних Сил України.

Напевне цим жінки хочуть зайвий раз підкреслити у чоловіках такі якості, як мужність, сміливість, щиросердя, шляхетність. Наші дівчата також намагаються не обійти увагою хлопців, вітають їх, дарують їм сувеніри та чарівні посмішки.

4-а учениця

Ми бажаємо вам, хлопці,

Друзі наші щирі.

На відмінно всім навчатись

І у жити у мирі!

5-а учениця

Щоб зростали і мужніли

Ви кожну годину,

Щоб батьки пишались вами

У будь-яку днину!

6-а учениця

Ну а ми, дівчата, разом

Хлопцям обіцяємо –

Про оцінки ваші добрі

Ми завжди подбаємо!

Ведуча

Багато гарних слів сказано на адресу нашим хлопчакам. А як їм довести, що вони дійсно розумні, веселі, кмітливі, сильні, і будь-якої миті готові виправдати сподівання дівочих сердець?

Влаштуємо веселі змагання, у яких візьмуть участь дві команди.

Отже, запрошуємо наших учасників. І перше завдання – представлення  команд (Назва і девіз).

Можемо починати змагання. А відкриває нашу конкурсну програму інтелектуальний конкурс. Команди отримають однакову кількість запитань. Яка команда дасть більше правильних відповідей та й переможе в цьому конкурсі.

 1.  З яких вправ починається комплекс ранкової гімнастики? (Ходьба, легкий біг, потягування)
 2.  Який м»яч найважчий: футбольний, волейбольний, баскетбольний? (баскетбольний)
 3.  Скільки гравців у хокейній команді? (6)
 4.  Скільки гравців у футбольній команді?  (11)
 5.  Скільки білих фігур у шахах? 916)
 6.  У якій грі користуються найменшим м»ячем?
 7.  (Настільний теніс)
 8.  Скільки хвилин треба варити круте яйце? (жодної)
 9.  Коли чорній кішці найлегше пробратися у хату? (Коли двері відчинені)
 10.  За що учня виганяють з класу? (за двері)
 11.  Чому старий дід капелюха купує? (Тому .що без грошей ніхто не дає)
 12.  Під яким кущем ховається заєць, коли йде дощ? (під мокрим)
 13.  

Підводимо підсумок.

Наступний конкурс «Блеф-тур»

Я ставлю питання, а ви маєте визначити правда це чи ні?

Відповідь даєте одним словом так чи ні.

 1.  Чи правда, щ у Японії учні на дошці пишуть пензликом із кольоровим чорнилом? (так)
 2.  В Австралії застосовують одноразові шкільні дошки? (ні)
 3.  Авторучка була винайдена ще в давньому Єгипті? (так)
 4.  Кулькову ручку спочатку використовували тільки військові льотчики ? (так)
 5.  В Африці випускають вітамінізовані  олівці для дітей, які мають звичай гризти що завгодно ? (так)
 6.  До деяких видів кольорових олівців додають екстракт моркви для більшої міцності грифеля? (ні)
 7.  Римляни носили штани? (ні)
 8.  Якщо бджола вжалить кого-небудь то вона загине? (так)
 9.  Чи правда, що павуки харчуються власною павутиною? (так)
 10.  Чи правда, що в одному корейському цирку двох крокодилів навчили танцювати вальс ? (ні)
 11.  На зиму пінгвіни відлітають на північ ? (ні)
 12.  Спартанські воїни перед битвою обприскували волосся парфумами? (так)
 13.  Миші підростаючи стають щурами? (ні)
 14.  Деякі жаби можуть літати? (так)
 15.  Діти можуть чути звуки вищої частоти, ніж дорослі (так)
 16.  Око наповнене повітрям ? (ні)
 17.  У деяких місцях люди, як і раніше, миються за допомогою оливкової олії ? (так)
 18.  Сови не можуть обертати очима? (так)
 19.  Лось є різновидом оленя (так)
 20.  Дельфіни це маленькі кити? (так)
 21.  В деяких країнах жуків-світляків використовують як освітлювальні прилади ? (так)
 22.  Дуремар продавав жаб (ні)
 23.  Ескімоси сушать і їдять замість хліба мойву? (так)
 24.  Веселку можна побачити й опівночі? (так)
 25.  Слон зустрічаючись із незнайомим родичем, вітається таким чином – кладе йому хобот у рот? (так)
 26.  Справжнє ім»я Ганса Крістіана Андерсена було Свенсен (ні)
 27.  В медицині діагноз «синдром Мюнхгаузена» ставлять пацієнтові, який багато бреше? (ні)
 28.  Зріст горбоконика становить два вершки ? (ні)
 29.  

Підсумок.

А зараз починаємо спортивні змагання.

Перша естафета «велогонки»

По два гравця затискають ногами палиці. Треба проїхати до відмітки й назад.

Передати естафету іншим.

Друга естафета.

«Штовхання ядра»

З кожної команди по 3 гравця.  З газети зробити ядро і штовхнути його. Інший гравець починає з того місця, де упало ядро.

А наші естафети продовжуються.

Естафета «Біг у мішках»

Наступна естафети «Крокодили». Один гравець тримає іншого за ноги, а той біжить на руках.

Наступна естафета «Вперед, назад» (біжать спиною один до одного, тримаючи один одного під руки бубликом»

Наступна естафета «Стрибки» (бігова доріжка ділиться на три частини, стрибки на лівій, правій, на двох ногах)

Слово журі.

Наступний наш конкурс «Скоромовки»

Гравцям необхідно повторити тричі запропоновані скоромовки.

На підготовку одна хвилина.

 1.  Варка варила вареники. Василь взяв вареника, Варка Василя варехою, Василь Варку вареником.
 2.  Ґава всілася на ганку і сиділа там до ранку, вранці гуси прибігали Гаву з ганку проганяли.
 3.  Карл у Клари украв корали, а Клара у Карла украла кларнет.
 4.  Міла милом тигра мила, Міла мило упустила, упустила Міла мило, тигра милом не домила.

Наступний конкурс змагання з кульками. 

По дві кульки прив’язані за спиною у кожного гравця. Необхідно свої кульки зберегти, а кульки супротивника знищити.

А зараз я запрошує на конкурс мушкетерів.

У кожного мушкетера на спині написаний вислів. Суперник повинен його прочитати, при цьому не забуваючи фехтувати своєю шпагою. У кого першого прочитають вислів на спині, той програв.

Далі жартівливий конкурс.

Зняти з свого носа сірникову коробку за допомогою мімічних рухів. Без рук.

Наступний конкурс «Кращий хазяїн»

Запрошую по одному гравцю. Ваше завдання надоїти якомога більше молока у склянку. (Гумова рукавичка з дірками заповнена водою)

Наступний конкурс «Комплімент»

Викликаються двоє учасників. Завдання полягає в тому, щоб сказати найбільше компліментів жінці на святі.

Наступний конкурс «Най широкоплечіша команда»

Для участі запрошуються всі члени команди. Завдання команди: повинні стати якомога щільніше. На рівні плечей робиться замір. У якої команди найширші плесі, той виграє.

Наступний конкурс «Снайпер»

Учасника прив»язується на пояс іззаду олівець на нитці. Вони повинні потрапити олівцем в пляшку, без допомоги рук.

Наступний конкурс «Ферма»

Гравців ділять на дів команди, зав»язують їм очі і перемішують між собою. Решта гостей утворює коло. Одна команда «мичить», інша – «хрюкає». Необхідно щонайшвидше зібратися своєю командою в купу, не виходячи з кола.

                                                                                                   

                                                                                                              Додаток 6

                                    Форми позакласної роботи

                                                                              Додаток 7

Анкетування учнів при вивченні стану гурткової роботи

Шановні учні! Просимо Вас відповісти на декілька питань, які стосуються організації гурткової робот у школі. Дякуємо за об’єктивні відповіді.

 1.  Чим захоплюєшся у вільний від навчання час?
 2.  Назвіть повну назву гуртка, який Ви відвідуєте та його керівника.____________
 3.  Скільки часу на тиждень (хв.) відбувається заняття гуртка?________

 

4.Назвіть день ___________________; годину початку заняття

Як визначався вибір гуртків у школі:

А) проводилося  усне опитування учнів;  Б) проводилося письмове опитування учнів;  Г) вибір здійснювали дирекція та вчителі; Д) не можу відповісти.

    5. Які шкільні гуртки ти відвідуєш?

    6. Назвіть тему (и)  заняття гуртка, які для Вас були найцікавішою (ими). Яку інформацію, отриману під час занять гуртка, Ви вважаєте цікавою та корисною для Вас?___________________________________________

7. Чи відвідуєш ти спортивні секції?

______________________________________________________

 1.  Які практичні знання (досвід) Ви отримали, відвідуючи гурток?

______________________________________________________

9.Як відбувається у школі презентація результатів роботи гуртка?

10.Якби ви мали змогу змінити спрямування гурткової роботи, який гурток Ви б впровадили у школі?

Додаток № 8

Діаграма №1 активності учнів Чистоводненської ЗОШ І-ІІ ступенів в роботі гуртків на констатуючому етапі

Додаток № 9

     Таблиця № 1 порівняння ефективності проведення позакласної роботи  на констатуючому  етапі експерименту

Класи

1-2 тиждень

     3-4 тиждень

1-4

25,2%

27,4%

5

52,7%

55,1%

6-7

22,1%

17,5%

8-9

            15%

21%

Додаток № 10

     Таблиця № 2 порівняння ефективності проведення позакласної роботи  на контрольному   етапі експерименту

Класи

5 тиждень

     6  тиждень

1-4

26,2%

29,4%

5

30,7%

35,1%

6-7

60,1%

67,5%

8-9

            20%

31%

                                                                         

                                                                        Додаток №11

Діаграма №1 активності учнів Чистоводненської ЗОШ І-ІІ ступенів в роботі гуртків на контрольному етапі


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3735. Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. 30.5 KB
  Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры. Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, оп...
3736. Библия как памятник культуры. Структура Ветхого завета 51.5 KB
  Библия по праву считается Книгой Книг. Она неизменно занимает 1-е место в мире по чтимости и читаемости, общим тиражом, частоте издаваемости и переводам на другие языки. О значении ее для верующих христиан вообще говорить не приходится. Библия –...
3737. Фондовая Биржа 93.5 KB
  Введение Главной задачей, поставленной при написании работы стало изучение и освещение ключевых элементов, дающих общий обзор фондового рынка, как целого обособленного организационно-оформленного рынка, как посредника в организации хозяйственных свя...
3738. Суть фінансів, їх функції та роль 65.5 KB
  Виникнення та розвиток фінансів зумовлювалися зростанням продуктивних сил у суспільстві, насамперед товарно-грошових відносин як необхідної форми економічного життя для досягнення певного рівня суспільного добробуту. Своїй досконалості й завер...
3739. Идеализм Платона. Место Платона в истории филисофии 82.5 KB
  Идеализм Платона. Место Платона в истории философии. Платоновская идеалистическая диалектика развивалась в борьбе против материализма Демокрита и гераклитовской диалектики логоса и мира вещей, а также против античной софистики. Как и всякая великая ...
3740. Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера 40.5 KB
  Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера Цель работы: Исследовать явление дифракции электромагнитной волны. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона...
3741. Диагностика новообразований личности подростка 490.5 KB
  Подростковый возраст – трудный период психологического взросления и полового созревания ребёнка. В самосознании происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости – возникает страстное желание быть или хотя бы казаться и считаться взрослым.
3742. Учёные-ядерщики В истории советского атомного проекта 70.5 KB
  Ученые-ядерщики в истории советского атомного проекта Введение Обширный массив публикаций по истории создания ядерного оружия в СНГ, особенно мемуаров ветеранов атомного проекта и интервью с ними, появившихся в последние годы, впервые открыл реальну...
3743. Понятие и содержание ученического договора 74.5 KB
  Ученический договор является одним из институтов трудового права. Это соглашение между работодателем и работником, предусматривающее их обязанности. В нем должно быть закреплены обязательные условий, также могут включаться дополнительные ус...