96353

Особливості обліку та використання власного капіталу підприємсвами

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Актуальність даної теми полягає в тому що в сучасних умовах важливо не просто організувати облік власного капіталу на підприємствах відповідно до чинного законодавства щоб правильно відображати його структуру у звітності а й включити облік у систему управління підприємством. Крім того облік власного капіталу є важливим моментом у відносинах...

Украинкский

2015-10-05

124.5 KB

0 чел.

                                                   Вступ

  Протягом тривалого періоду в Україні не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів та бюджетів,що складалися як самим підприємством, так і вищестоячими керівними органами. Причому, затвердження планових показників проводилося в органах державної влади. Це привело до створення єдиної загальнодержавної мережі розподілу і перерозподіли фінансових ресурсів, вироблених товарів і послуг.

  Але змінився час, змінилися і взаємини підприємств із державою. На даний час існують декілька форм власності.

 Поняття «капітал» асоціюється з поняттям «власність». В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства.    Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних , нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.

 Задаючись питанням, що ж представляє собою власний капітал в діяльності сучасного підприємства необхідно відзначити, що поряд з вирішенням чисто фінансових питань необхідно паралельно розглядати і надійність «керованості» підприємством у руках власника. Уся справа в тім, що з додатковою емісією простих акцій одночасно можна втратити і контроль за діяльністю підприємства –це стосується акціонерного товариства, залучення засобів у виді довгострокових облігацій (на термін більш 5 років) може істотно підвищити ризик банкрутства підприємства в майбутньому.

  Одночасно з питаннями формування необхідно розглядати співвідношення між позиковими і власними засобами, тому що ціна залучення в окремих випадках позикових джерел більш низька й ефективна, ніж використання власних засобів. Проте на сьогодні загальноприйнятої методики аналізу не існує.

  Актуальність даної теми полягає в  тому ,що  в сучасних умовах важливо не просто організувати облік власного капіталу на підприємствах відповідно до чинного законодавства, щоб правильно відображати його структуру у звітності, а й включити облік у систему управління підприємством. Крім того облік власного капіталу є важливим моментом у відносинах підприємства з зовнішніми кредиторами та як величина власного капіталу пов’язана з платоспроможністю підприємства. Актуальним є така організація обліку власного капіталу, при якій облік є інформаційною базою,яка дозволяє провадити оперативний аналіз ефективності використання власного капіталу. Такі проблеми з організації власного капіталу існують на багатьох підприємствах,що ставить нагальною потребою подальший розвиток  і удосконалення обліку та аналізу використання власного капіталу на підприємствах.

  Організацію та методику власного капіталу розглядали у наукових працях багато вітчизняних вчених серед яких Ф.Ф.Бутинець, Л.П.Кулаковська, В.Я.Савченко, К.О.Устенкова та інші.

Завданням даної курсової роботи є:

-розляд ролі,значення та видів власного капіталу;

-документальне оформлення власного капіталу;

- відображення власного капіталу не підприємстві;

-характеристика його основних елементів та їх формування;

-визначення суті власного капіталу.

  Метою дослідження даної роботи є суть власного капіталу на підприємстві,його роль в забезпеченні життєдіяльності підприємсва ,розгляд особливостей обліку та використання власного капіталу підприємсвами.

  Об’єктом дослідження є діяльність клініко-діагностичного центру.

 

РОЗДІЛ  1  Роль, значення, види власного капіталу в сучасних умовах.

1.1.Роль власного капіталу, значення

  Новостворене підприємство не може почати свою діяльність, не сформувавши власного стартового капіталу, який є сукупністю активів, інвестованих засновниками, і відображає вартість майна підприємства. На момент створення підприємства власний капітал дорівнює вартості внесених засновниками активів, оцінених за узгодженою ними справедливою вартістю. Використання вкладених активів дозволяє засновникам (власникам) розпочати свою діяльність. Надалі в ході господарської діяльності підприємства розмір власного капіталу постійно змінюється: 1) поповнюється за рахунок внесення засновниками грошей та іншого майна, та отриманого у процесі операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності прибутку, який залишається у його розпорядженні; 2) зменшується у випадку виходу з підприємства засновників, та при умовах передбачених чинним законодавством (наприклад, отримання збитків, зменшення вартості чистих активів).

  Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції.

  Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх осіб; ресурси, вкладені у власний капітал підприємства, залишаються в його розпорядженні протягом довгострокового періоду. Тим часом працівники фінансових служб підприємств, фінансові менеджери, бухгалтери, інші фахівці, які займаються практичною фінансовою роботою, стикаються зі значними труднощами при спробі використати вказаний метод фінансування. Для успішного здійснення операцій з власним капіталом підприємства та ефективного використання даної форми фінансування на практиці фінансистам слід оволодіти такими блоками питань:

- цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) статутного і власного капіталу;

- резерви підприємства, їх види, значення та порядок формування;

- додатковий капітал: порядок його формування та використання;

оподаткування операцій, пов’язаних зі збільшенням (зменшенням) статутного капіталу, додаткового капіталу, здійсненням реінвестицій у корпоративні права.

  У науково-практичній літературі досить часто можна зустріти такі поняття, як «власний капітал», «додатковий капітал», «статутний капітал», «номінальний капітал». Для чіткого розуміння процесів, які будуть охарактеризовані далі, необхідно чітко ідентифікувати ці поняття.

  Власний капітал підприємства — це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він — основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

 Для більшості підприємств основним елементом власного капіталу є статутний (номінальний) капітал — сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами. У відповідній статті балансу наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць i за вартістю відповідати даним фінансової звітності, зокрема балансу. Це та сума капіталу, в межах якої засновники підприємства (зокрема ПАТ, ТОВ) несуть матеріальну відповідальність перед його кредиторами. Саме тому зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.

  В окремих підприємств складовою власного капіталу є пайовий капітал. Ця стаття передбачена для кредитних спілок, споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів, в яких статутний капітал формується за рахунок пайових внесків. Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних i юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві відповідно до установчих документів для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства пайовиками можуть вноситися додаткові пайові внески на добровільних засадах. При щорічному розподілі прибутку за рішенням зборів пайовиків на обов’язкові та додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які можуть бути зараховані на поповнення паю.

   Важливими складовими власного капіталу є резерви, які можуть бути сформовані у формі додаткового (капітальні резерви) та резервного капіталу (резерви, створені за рахунок чистого прибутку). Особливості їх формування та використання будуть розглянуті в наступному підрозділі.

   Ще одним елементом власного капіталу є нерозподілений прибуток (непокритий збиток). За цією позицією балансу відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.   Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У цій статті показується прибуток (збиток), який залишається у підприємства після сплати всіх податків, виплати дивідендів і відрахувань до резервного капіталу. Нерозподілений прибуток (збиток) може включати реінвестований у підприємство прибуток звітного і минулих періодів. Сума непокритого збитку звітного і минулих періодів наводиться в дужках та вираховується при визначенні величини власного капіталу, аналогічно до вилученого капіталу. Останній виникає, якщо підприємство викуповує у власників акції власної емісії (або частки) з метою подальшого їх анулювання чи перепродажу. За позицією «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість відповідних корпоративних прав. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

1.2.Види власного капіталу

В економічній теорії та господарській практиці під «капіталом підприємства» розуміють   різноманітні   його   види,  що  характеризуються  декількома десятками  термінів.  З метою  забезпечення ефективного  управління капіталом доцільно систематизувати його види за відповідними ознаками:
-належність підприємству;
-джерело мобілізації фінансових ресурсів;
- національна належність власників капіталу;
- форма власності;
- організаційно-правова форма;
- строковість залучення капіталу;
- форми перебування в процесі кругообігу
- об’єкт інвестування;
- рівень ризику;
- правові норми використання;
- характер використання у виробничому процесі.

  За належністю підприємству розрізняють власний і залучений капітал.     Власний капітал визначається як підсумок першого розділу пасиву балансу. Позичковий капітал підприємства – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, поверненості та платності. До складу залученого капіталу входять:короткострокові і довгострокові забов’язання,кредиторська заборгованість.
  Різновидом залученого капіталу виступають облігаційні позики (кошти, які одержані внаслідок проведення емісії облігацій). Вони можуть переходити з групи залученого до групи власного капіталу шляхом конвертації облігацій в акції. Таким змінюється співвідношення між власними і залученими коштами.
  Співвідношення між власними і залученими коштами – один з важливих фінансових показників діяльності підприємств. Його вагомість в тому, що підприємство може досягти значних результатів при використанні різних складових капіталу. Застосування комбінованих джерел формування загального капіталу значно підвищує результативність діяльності підприємства. 
  Показник чистого капіталу є одним з найбільш поширених при аналізі діяльності підприємства. Він визначається як різниця між оборотними активами та короткостроковою заборгованістю. Використання різних джерел при формуванні капіталу підприємства пов’язано з певними витратами (виплати дивідендів акціонерам, процентів банкам тощо).
Загальна сума коштів, яку підприємство повинно сплатити за використання відповідного обсягу фінансових ресурсів, розрахована у процентах до цього обсягу, і має назву «ціна капіталу».

  1.   Нормативно-правове регулювання власного капіталу.

Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання (операції з формування, зміни та використання власного капіталу, що виникають внаслідок господарської діяльності). А також встановлює умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання. Цивільний кодекс України регулює взаємовідносини, що виникають під час діяльності суб'єктів (питання господарських зобов'язань та заборгованостей, що виникають в процесі управління), визначає поняття, види господарських товариств, а також склад їхнього майна.

Законом України "Про господарські товариства" регламентується створення резервного капіталу, який не повинен бути меншим 25% статутного капіталу, а розмір щорічних відрахувань до нього має бути не менше 5% суми чистого прибутку. Кожний учасник ТОВ або ТДВ - зобов'язаний внести до моменту державної реєстрації не менше 50% суми свого внеску.

Документальне забезпечення господарських операцій з обліку власного капіталу регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Законом України «Про господарські товариства».

Важливим засобом контролю за правильним формуванням та використанням власного капіталу підприємства є суцільна й безперервна реєстрація в документах даних про всі господарські операції. Це відбувається з допомогою принципу превалювання сутності над формою, який передбачає, що господарські операції, пов'язані з формуванням, змінами та використанням власного капіталу, обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Організація обліку статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та припиняється в день вибуття з цього регістру, банкрутства, реорганізації тощо.

Внески до статутного капіталу підприємства оформлюються засновницьким описом майна, який є первинним документом, що підтверджує внесення часток засновників.

Зменшення статутного капіталу здійснюється у виключних випадках за рішенням зборів акціонерів після повідомлення всіх його кредиторів у встановлені законодавством терміни, а також з дотриманням мінімальних вимог до розміру статутного капіталу на момент реєстрації змін.

 На відповідальне зберігання перераховані цінності прийняв_

Зменшення статутного капіталу вимагає перереєстрації у встановленому порядку, при цьому до органів державної реєстрації подаються:

- реєстраційна картка встановленого зразка;

- нотаріально завірені зміни до установчих документів;

- протокол загальних зборів учасників;

- документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

У разі виходу одного чи кількох учасників подаються всі ті документи, що й в попередньому випадку, а також:

1) у разі добровільного виходу юридичної особи зі складу учасників - копію рішення засновників;

2) у разі добровільного виходу фізичної особи - нотаріально завірена заява;

3) у разі примусового виключення учасника - рішення уповноваженого органу.

Дані первинного обліку узагальнюються та систематизуються у зведених регістрах обліку.

У регістрах при журнальній формі ведення бухгалтерського обліку операції з обліку власного капіталу відображаються в Журналі 7. Записи до цього журналу здійснюються на підставі відомостей аналітичного обліку чи безпосередньо на підставі первинних документів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8815. Банки як субєкти господарювання Тестові завдання 23.1 KB
  Банки як субєкти господарювання Тестові завдання 1. Реєстрація банку - це: а) документ, який надається НБУ в порядку і на умовах, визначених у дозволі б) надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог Закону України Про банки і бан...
8816. Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура Тестові завдання 23.24 KB
  Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура Тестові завдання 1. Статутний капітал НБУ становить: а) 5 млн грн б) 10 млн грн в) 7 млн грн г) 15 млн грн. 2. Вищим органом НБУ є: а) Правління НБУ б) збори акціонерів в) Рада Н...
8817. Банківські ресурси як основа функціонування банку Тестові завдання 26.05 KB
  Банківські ресурси як основа функціонування банку. Тестові завдання. Мінімальний розмір статутного капіталу банку, створеного за участю іноземного капіталу, частка якого у статутному капіталі банку становить до....
8819. История. Назначение. Системные вызовы. Структура операционных систем. 153 KB
  История. Назначение. Системные вызовы. Структура операционных систем. 1.1 История ОС Первые (1945-1955г.г.) компьютеры работали без операционных систем, как правило, на них работала одна программа. Когда скорость выполнения программ и их количество ...
8820. Процессы и потоки (нити) 130 KB
  Процессы и потоки (нити). 2.1 Процессы 2.1.1 Понятие процесса Процесс (задача) - программа, находящаяся в режиме выполнения. С каждым процессом связывается его адресное пространство, из которого он может читать и в которое он может писать данн...
8821. Взаимодействие между процессами 164.5 KB
  Взаимодействие между процессами. 3.1 Взаимодействие между процессами Ситуации, когда приходится процессам взаимодействовать: Передача информации от одного процесса другому Контроль над деятельностью процессов (например: когда они борются...
8822. Планирование процессов в информатике 144 KB
  Планирование процессов. Основные понятия планирования процессов Планирование - обеспечение поочередного доступа процессов к одному процессору. Планировщик - отвечающая за это часть операционной системы. Алгоритм планирования - используемый алгори...
8823. Взаимоблокировка процессов 181.5 KB
  Взаимоблокировка процессов Взаимоблокировка процессов  может происходить, когда несколько процессов борются за один ресурс. Ресурсы бывают выгружаемые и невыгружаемые, аппаратные и программные. Выгружаемый ресурс - это...