96366

Агрегатна дільниця ремонтного заводу по ремонту тракторів Т-150К з розробкою технологічного процесу на ремонт вилки кардана

Курсовая

Логистика и транспорт

Річна виробнича програма підприємства і дільниці. Норма часу на ремонт машин. Розрахунок річної трудоємкості заводу. Розрахунок річної трудомісткості дільниці. Розрахунок кількості виробничих робітників. Штатна відомість працюючих на дільницях. Розрахунок кількості робочих місць і основного обладнання.

Украинкский

2015-10-05

491 KB

5 чел.

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія професійно-практичної підготовки

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з _____________________РЕМОНТ МАШИН_____________________

(назва дисципліни)

на тему:_Агрегатна дільниця ремонтного заводу по ремонту

тракторів Т-150К з розробкою технологічного процесу на ремонт

вилки кардана

Студента  4 курсу  групи 42-М

напряму підготовки  6.050502

спеціальності 5.05050204

              Вовченко К.О.     ____________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______викладач_______

_______Рибка В.Г._________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   

Національна шкала ________________    

                                          Члени комісії         ________________  ___________________________

                                                                                                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                     ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                               ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                         (прізвище та ініціали

                                                                       м. Полтава  - 2015 рік


ЗМІСТ

[0.1] КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

[1] ВСТУП

[2] ПЛАНУВАЛЬНА ЧАСТИНА

[2.1] 1.1 Призначення дільниці

[3] 1.2 Режим роботи дільниці

[4] 1.3 Річна виробнича програма підприємства і дільниці

[5] 1.4 Норма часу на ремонт машин

[6] 1.5 Розрахунок річної трудоємкості заводу

[7] 1.6 Розрахунок річної трудомісткості дільниці

[8] 1.7 Розрахунок кількості виробничих робітників

[9] 1.8 Штатна відомість працюючих на дільницях

[10] 1.9 Розрахунок кількості робочих місць і основного обладнання

[11] 1.10 Розрахунок площі дільниці

[12] 1.11 Підйомно-транспортні засоби

[13] 1.12 Основні будівельні вимоги

[14] 1.13 Техніка безпеки і протипожежні вимоги на дільниці

[15]
ПК 5.05050204.041.01.02

[16] 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

[17] 2.1 Призначення і умови роботи деталі

[18] 2.2 Складання плану операцій

[19] 2.3 Вибір обладнання, пристроїв і інструментів

[20] 2.4 Розрахунок і вибір режимів обробітку

[21] 2.5 Розрахунок технічних норм часу

[22] 2.6 Розробка технологічних документів

[23] 2.7 Розрахунок витрат на виготовлення деталі

[24] СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ПК 5.05050204.041.01.00

ВСТУП

Утримання транспортних засобів у технічно справному стані потребує постійного проведення різних ремонтних робіт, обсяг яких збільшується з ускладненням конструкцій машин.

В процесі експлуатації автомобілів його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок зношування, корозії, пошкодження деталей, втоми матеріалів, з якого вони виготовлені. В автомобілі з'являються різні несправності, які знижують ефективність його використання. Для попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення автомобіль піддають технічному обслуговуванню і ремонту. Для більш ефективного виконання настільки актуальних робіт необхідно постійно проводити модернізацію обладнання та технологічних процесів, з метою покращення показників безпеки в агрегатному цеху.

Ремонт машин – це комплекс робіт для усунення несправностей машин, або їх окремих елементів з метою відновлення працездатності, для своєчасного попередження виникнення дефектів та їх усунення використовують систему планово попереджувального ремонту.

Ремонт поломаного агрегату чи деталі власникові машини обходиться значно дешевше чим купівля нової деталі. В даний час нова деталь коштує 35-70% дорожче чим відновлення старої.

В даному курсовому проекті виконаний розрахунок агрегатної дільниці заводу по ремонту тракторів Т-150К та розробка технологічного процесу  на ремонт вилки кардана.

ПК 5.05050204.041.01.01

 

 1.  ПЛАНУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Призначення дільниці

Агрегатна дільниця призначена для виконання поточного ремонту агрегатів, вузлів знятих з автомобіля. Основні роботи, що виконуються у відділенні – це розбиральні, мийні, ремонтні роботи, збірання та випробування агрегатів та вузлів автомобіля: переднього та заднього мостів, коробки передач, зчеплення, карданної передачі, рульового управління.

Більшість деталей поступають на агрегатну дільницю з участка дефектації.

Зварювальні, наплавочні та металізаційні роботи  виконуються в гальванічному відділенні.

Відновлені деталі відправляють на перевірку та дефектацію.

Деталі, перевірені та прийняті в ВТК, поступають на склад готової продукції і можуть встановлюватись на машини.

1.2 Режим роботи дільниці

Кількість днів у 2015 році приймається рівною Д=365 днів. Кількість вихідних днів при 5-ти денному робочому тижні Дв=104 дні, кількість святкових днів визначається кожний рік додатками до Закону України і Кодексу законів про працю України. Кількість святкових днів у 2015 році приймаємо Дс= 10 днів. Кількість передсвяткових днів, коли тривалість зміни зменшується на 1 годину приймається Дпс=6 дня. Тривалість робочого тижня приймається в залежності від професії робітника і відповідній тривалості зміни tзм = 8год.

Тривалість відпустки приймаємо 27 дні (для робітників дільниці зварювання і наплавлення) 1, табл.1.

Розрахунковий (номінальний) фонд часу робітника за рік підраховується по рівнянню:

, год.     

де  Д – кількість календарних днів за рік;

     Дв – кількість вихідних днів за рік;

     Дс – кількість святкових днів за рік;

     Дпс – кількість передсвяткових днів за рік;

     tзм – тривалість зміни.

, год.    

Дійсний фонд часу робітника враховує час відсутності робітника по поважних причинах, як відпустка, хвороба, відрядження  і т.д. В залежності від професії робітника й тривалості його відпустки втрати цього часу можна прийняти 10% - для робітників із тривалістю відпустки 18 днів [1].

, год.     

год.

Номінальний фонд часу обладнання дільниці за рік підраховується по тому ж рівнянню, що і для робітників, тобто:2004 год.

Дійсний фонд часу обладнання враховує простій обладнання в ремонті і технічному обслуговуванні.

Витрати часу залежать від складності обладнання, конструктивних особливостей, довговічності обладнання, кількості змін. Коефіцієнт використання обладнання 0 при одній і 2-х змінах приведений у довіднику 1, таблиця №2.

Дійсний фонд робочого часу обладнання підраховується по рівнянню:

 

, год.     

де     Фно – номінальний фонд часу обладнання, год.;

0 – коефіцієнт використання обладнання;

у – кількість змін.

         год.

Річний фонд часу робочого місця приймається рівним номінальному фонду робітника або обладнання, тобто 

год.

1.3 Річна виробнича програма підприємства і дільниці

Річна виробнича програма підприємства приймається згідно виданого завдання на курсове проектування. У програмі враховуються усі повнокомплектні агрегати, вузли. Річна виробнича програма приведена в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Річна виробнича програма підприємства

Назва об’єктів ремонту

Кількість на виробничу програму

Вид ремонту

Трактори Т-150К

950

Капітальний

1.4 Норма часу на ремонт машин

Приймається норма часу згідно діючих нормативів і Державних будівельних норм України ДБН В.2.8-3-95 «Технічна експлуатація будівельних машин». При цьому необхідно врахувати, що норми часу в нормативах даються для підприємства з річною виробничою програмою на 250 капітальних ремонтів або агрегатів. При збільшенні потужності підприємства норма часу зменшується за рахунок використання більш сучасного обладнання, автоматизації й комп’ютеризації виробничих процесів. Величина коефіцієнта, який враховує потужність підприємства приведена в довіднику 1, табл. 3.

Враховуючи коефіцієнти потужності, норма часу на ремонт об’єкту визначається по рівнянню:

                                           , нгод.     

де   t1од – норма часу на капітальний ремонт одного об’єкту при програмі 850КР;

     Кn – коефіцієнт потужності підприємства.

нгод.

1.5 Розрахунок річної трудоємкості заводу

Річна трудоємкість ремонтно-механічного заводу по ремонту машин визначається як добуток норми часу на ремонт однієї машини і річної виробничої програми:

                                                      Тзм= tодN, нгод     

де Тзм – трудоємкість річного ремонту машин;

tод – норма часу на ремонт однієї машини, нгод;

N – річна виробнича програма.

нгод.

 Річна трудоємкість загальна для підприємств складає:

Тр = Тзм (1,03…1,07) , нгод.     

Тр=623200 1,05=654360 нгод.

1.6 Розрахунок річної трудомісткості дільниці

Річна трудомісткість зварювально-наплавочної дільниці розраховується у відсотках від трудоємкості на ремонт трактора згідно таблиці 1, табл.4.

, нгод.      

нгод

1.7 Розрахунок кількості виробничих робітників

Розрізняють кількість виробничих робітників по списку – mсп  і явочну – mяв , необхідну для виконання річної виробничої програми. В кількості робітників по списку враховуються і робітники, які відсутні по поважних причинах, як відпустка, хвороба, відрядження. Кількість робітників по списку підраховується по рівнянню:

    mсп=, роб.     

де Тд – річна трудоємкість дільниці, нгод;

Фдр – дійсний річний фонд часу робітника, год;

- коефіцієнт виробітку норми.

mсп= роб.

Приймаємо кількість виробничих робітників по списку mсп = 22 роб.

Явочна кількість робітників визначається по рівнянню:

mяв=, роб.     

де Фнр – номінальний річний фонд часу робітника, год.

mяв=

Приймаємо явочну кількість 20 робітників.

1.8 Штатна відомість працюючих на дільницях

На дільницях окрім основних робітників працюють також допоміжні робітники (наладчики обладнання, електрослюсарі і т.п.), а також обслуговуючий персонал, як інженерно-технічні працівники (ІТП), розрахунково-контрольний персонал (РКП) і молодший обслуговуючий персонал (МОП).

Кількість допоміжних робітників приймається в межах 10-12% від кількості основних робітників по списку:

mдоп=(0,10,12)mсп,        

     mдоп=0,1 22 =3

 

Приймаємо mдоп=2 робітника.

Кількість обслуговуючого персоналу (ІТП, РКП, МОП) приймається у відсотках до кількості основних і допоміжних робітників у межах

ІТП - 68%;  mітп=(0,060,08)(mcп + mдоп),    

РКП - 34%;  mркп=(0,030,04)(mcп + mдоп),    

МОП - 23%;  mмоп=(0,020,03)( mcп + mдоп).    

mітп= 0,06 (22+3) = 1,5

mркп= 0,03 (22+3) = 0,75

mмоп= 0,03 (22+3) = 0,7

Приймаємо mітп=2 службовця (майстри), один з яких буде одночасно майстром на іншій дільниці з завантаженням на 20%.

Так як при розрахунках отримана кількість mркп=1 та mмоп=1   

В першу зміну приймаються 50-60% працюючих при двозмінній роботі.

Розподіл робітників по розрядах:

1-й розряд – 0%   ∙ (mсп + mдоп) = 0

2-й розряд – 2%   ∙ (mсп + mдоп) = 0,42

3-й розряд – 25% ∙ (mсп + mдоп) = 5,25

4-й розряд – 60% ∙ (mсп + mдоп) = 12,6

5-й розряд – 10% ∙ (mсп + mдоп) = 2,1

6-й розряд – 3%   ∙ (mсп + mдоп) = 0,63

Приймаємо 5 робітників 3 розряду, 13 робітників 4 розряду, 2 робітника 5 розряду та 1 робітника 6 розряду.

Штатна відомість працюючих на агрегатній дільниці, в якій приведений розподіл працюючих по змінах, а робітників і по розрядах, приведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Штатна відомість працюючих на дільниці.

Категорія

професія

Кількість працюючих

Усього

По змінах

По розрядах

1

2

1

2

3

4

5

6

А. Виробничі робітники

           слюсарі з ремонту

22

20

10

-

-

9

10

2

1

Б. Допоміжні робітники

            наладчики

3

2

1

-

-

-

2

1

-

В. ІТП

2

1

1

-

-

-

-

-

-

Г. РКП

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Д. МОП

1

1

-

-

-

-

-

-

-

             Всього

29

17

12

-

-

9

12

3

1

 

Середній розряд робітників підраховується по рівнянню

   Rср=,   

де m1 , m2 ,  m6 – кількість робітників відповідного розряду;

    R1 , R2 ,  R6 – розряд.

Rср=

1.9 Розрахунок кількості робочих місць і основного обладнання

Кількість робочих місць повинна бути не менше кількості робітників, які працюють у більшу зміну і підраховуються по рівнянню:

    Хрм =, робочих місць    

     Хрм =шт.

Приймаємо Хрм=12 згідно наведених вище вимог.

Основне обладнання вибирають із переліку типового обладнання для дільниць і нестандартного технологічно-необхідного обладнання. Все розрахункове й підібране обладнання заноситься у відомість обладнання (таблиця 1.3).

 

Таблиця 1.3 - Відомість обладнання дільниці

Назва обладнання

Тип або модель

Техн. характ.

Кількість

Потужність, кВт

Габарит,  мм

Площа, м2

Один.

Заг.

Од.

Заг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Стелаж для деталей

ОРГ-1468-05

-

2

-

-

1400х 500

0,7

1,4

2. Ящик для сміття та обтирочних матеріалів

ОРГ-1468-07

-

2

-

-

800× 400

0,32

0,64

3. Електроточило

И-138А

-

1

1,7

1,7

860× 550

0,47

0,47

4. Свердлильний верстат

НРС-15

-

2

0,6

1,2

360×  360

0,13

0,13

5. Верстат для розточки тормозних барабанів

ЦКБР-114

-

1

1,2

1,2

1080× 830

0,9

0,9

6. Стенд для наклепування тормозних накладок

Р-304

-

1

-

-

600× 430

0,26

0,26

7. Кран балка

ПТ-054

50кН

1

3

3

2780× 800

2,22

2,22

8. Слюсарний верстак з       лещатами

СД-3701-04

-

2

-

-

1250× 620

1

2

9. Пересувна миюча ванна

ОМ-13116

-

1

-

-

1250×

620

0,78

0,78

10. Настольний прес

ОКС-918

1

920× 220

0,2

0,2

11. Стенд для випробування КПП

АКТБ-25А

-

1

-

-

2780× 800

2,22

2,22

12. Стенд для ремонту мостів

2450

-

1

1020× 780

0,8

0,8

13. Стенд для ремонту КПП, мотів, редукторів

2365

-

1

-

-

500× 780

0,4

0,4

14. Стенд для ремонта карданних валів

3067

-

1

-

-

1000× 600

0,6

0,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15. Шафа для інструменту та приладдя

ОРГ-1468-07

-

2

-

-

1400× 500

0,7

1,4

Усього

-

-

21

7,1

кВт

-

-

14,29 м2

1.10 Розрахунок площі дільниці

Площу дільниці розраховують по площі зайнятій технологічним обладнанням і перехідному коефіцієнту Кп , який враховує проїзди й проходи між обладнанням по рівнянню:

     Fд=FобКп , м2                                        

де   Fоб – площа зайнята обладнанням, м2;

      Кп – коефіцієнт щільності розміщення обладнання [1, табл. 6].

Fд=14,29 м2

1.11 Підйомно-транспортні засоби

Деталі на агрегатну дільницю доцільно транспортувати електрокаром.

Для переміщення невеликих деталей всередині дільниці передбачається кран-балка, також можна використовувати візки. Для переміщення важких корпусних деталей передбачена кранбалка.

1.12 Основні будівельні вимоги 

Габаритні розміри дільниці приймаємо: довжина 12000 мм, ширина 6000 мм.

Крок колон приймаємо 6000 мм, довжина прольоту 6000 мм.

Розміри колон приймаємо 600х600 мм.

Висота дільниці 9000 мм.

Товщина зовнішньої стінки 510 мм.

Розмір вікон 2400×3000 мм.

Товщина внутрішньої перегородки 250 мм.

Двері двополі шириною 2,4×2,4 м.

Підлога в дільниці з покриттям з великогабаритних керамічних плит, або цементних на основі бетона.

Вентиляція загальна приточно-витяжна та місцеві витяжки над робочими місцями з виділенням шкідливих парів та газів.

Освітлення комбіноване: штучне люмінесцентними лампами і природне через  вікна.

1.13 Техніка безпеки і протипожежні вимоги на дільниці

Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати  вимогам нормативних актів з охорони праці.

Правила поширюються на всі організації, установи, підприємства та інші юридичні особи, які мають автотранспорт, незалежно від їх форм власності та відомчої належності.

Поряд зі справжніми «Правилами» при забезпеченні пожежної безпеки підприємств автомобільного транспорту керуються стандартами, будівельними нормами і правилами, «Правилами пожежної безпеки України» та іншими затвердженими в установленому порядку нормативними документами, що регламентують вимоги пожежної безпеки.

 Порушення (невиконання, неналежне виконання або ухилення від виконання) вимог пожежної безпеки, у тому числі справжніх «Правил» тягне кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки забезпечують протипожежний режим відповідно до вимог ППБ-01-93;

 - Призначають осіб, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки місць стоянок автомобілів, приміщень для ТО і ТР, дільниць, цехів, складів і

т. д .;

- Не рідше одного разу на квартал перевіряють стан пожежної безпеки підприємства, наявність і справність технічних засобів протипожежного захисту, боєготовність об'єктової пожежної охорони та ДПД, вживають необхідних заходів щодо поліпшення їх роботи;

- Включають в план соціального та економічного розвитку підприємства заходи, спрямовані на підвищення пожежної безпеки;

 - Організовують проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму.

 - Використовують інші або нові видів сировини, речовин і матеріалів, а також при заміні та модернізації обладнання;

 - В перервах в роботі протягом 60 календарних днів, а для робіт, до яких висуваються додаткові (підвищені) вимоги пожежної безпеки, при перервах в роботі протягом 30 календарних днів.

 Позаплановий інструктаж проводиться в обсязі первинного інструктажу на робочому місці з окремими працівниками.

Поточний інструктаж проводиться з працівниками перед виробництвом ними робіт, на які оформляється наряд-допуск. Проведення поточного інструктажу фіксується в наряді-допуску на проведення робіт.

Для боротьби з наявністю у повітрі шкідливих речовин у відділенні влаштовується приточно-витяжна вентиляція. Обладнання, де є виділення шкідливих речовин обладнані витяжками.

Для захисту робітників від травм усі рухомі частини верстатів повинні мати захисні, запобіжні пристрої та огорожі. Обладнання повинно своєчасно проходити технічне обслуговування й ремонти.

Ручний інструмент повинен бути у справному стані, чистий і сухий. Його вибраковка повинна проводитися не рідше разу на місяць.

Робочі місця повинні бути чистими й сухими, проходи вільними. Обладнання повинно розташовуватись згідно норм відстаней.  

Усе електрообладнання, його металеві частини повинні бути надійно заземлені. Опір заземлення повинен становити 4 Ом.

Згідно вимог пожежної безпеки курити дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, не дозволяється користуватися відкритим вогнем, зберігати у кількості, що перевищує змінну потребу паливно-мастильні матеріали.

При загоранні ізоляції проводів або обмоток електродвигунів необхідно негайно знеструмити електричний ланцюг. Тушити пожежі на ланцюгах, що знаходяться під напругою дозволяється лише вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, піском. Вимкнені електроустановки дозволяється гасити також пінним вогнегасником або водою.

Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

- Оглянути своє робоче місце, з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров’я факторів.

- У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити безпосереднього керівника.

Вимоги безпеки під час роботи.

- Працівник повинен виконувати роботу згідно із своїми функціональними обов’язками, не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі.

- Працівник повинен запобігати доступу до приміщень, техніки та обладнання сторонніх осіб.

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

- Перевірити своє робоче місце.

- Відключити від електромережі електрообладнання.

- Закрити вікна.

- Про виявлені недоліки повідомите безпосереднього керівника.

Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях.

- При виявлені небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна небезпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для вашого життя та життя співробітників заспокойтесь і заспокойте оточуючих.

-Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкніть загальне електропостачання.

- При виявленні пожежі негайно повідомити безпосереднього керівника, директора, або будь-яку іншу посадову особу,  викликати пожежну частину.

- Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та перейти у безпечне місце.

- У випадку травмування під час роботи необхідно звернутися до медичного закладу, викликати швидку допомогу або за потреби надати першу (долікарську) допомогу. В цьому випадку керывник створює комісію по розслідуванню нещасного випадку, видає акт за формами Н-2, Н-1 (Н-5), НТ (Н-5), наказ про підсумки розслідування, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Дії працівника при наданні першої (долі карської) допомоги.

- Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

- У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно потрібно зробити штучне дихання та непрямий масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

Дії при ураженні електричним струмом:

• необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

• за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані реанімаційні заходи необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

Дії при пораненні:

• для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;

• якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

• при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

• при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

• при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

• при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

Дії при кровотечі:

• для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4хв.

• при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

 


ПК 5.05050204.041.01.02

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

2.1 Призначення і умови роботи деталі

Вилка кардана розміщена на муфті карданного валу, який призначений для  передачі крутного моменту від вихідного валу коробки зміни передач до валу головної передачі ведучого мосту.

Під час роботи вилка кардана приймає участь у складному русі. Обертаючись одночасно навколо своєї вісі,  вона сприймає значні знакозмінні навантаження.

Найбільше спрацьовуються шліци, меншою мірою спрацьовуеться гніздо під голчастий підшипник. Можливий знос або пошкодження різі під кришку.

Матеріал вилки кардана – сталь 18ХГТ  ГОСТ 4543-71 з твердістю поверхні HRC 45…55

Найбільш розповсюджені дефекти деталі та способи їх усунення приведені в таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 - Дефекти деталі та способи їх усунення.

Найменування дефекту

Основний спосіб відновлення

Додатковий спосіб відновлення

1. Знос поверхні під              підшипники

Розточити. Залізнити.

Розточити до номінального розміру.

2. Знос шліців під муфту

Сточити. Наплавити зношену поверхню в вуглекислому газ і. Точити. Фрезерувати шліцеву поверхню. Шліфувати.

Наплавити під флюсом проволкою. Точити. Фрезерувати шліцеву поверхню. Шліфувати.

3. Пошкодження різьби

Калібрувати різьбу

2.2 Складання плану операцій

Виходячи з розмірів деталі та умов роботи, технічних вимог і матеріалу приймаємо наступний план операцій:

Операція 005 - Розточна

1-й перехід:   Розточити поверхню 1 з 50,3 мм до 50,6 мм

на довжині 155мм.

Операція 010 - Гальванічна  

1-й перехід:   Осталити поверхню 1 з 50,6 мм до 49,5 мм  

на довжину 155 мм.

Операція 015 - Розточна  

1-й перехід:   Розточити поверхню 1 з 49,5 мм до 50 мм  

на довжину 155 мм.

Операція 020 - Токарна

1-й перехід:  Точити поверхню 2 з 50 мм до 40 мм  

на довжину 120 мм.

Операція 025 - Наплавочна  

1-й перехід:   Наплавити поверхню 2 з 40 мм до 52 мм  

на довжину 120 мм.

Операція 030 - Токарна  

1-й перехід:   Точити поверхню 2 з 52 мм до 50,5 мм  

на довжину 120 мм.

Операція 035 - Фрезерна  

1-й перехід:   Фрезерувати шліци на поверхні 2 50×2,75×9q 

на довжину 120 мм.

Операція 040 - Термічна   

1-й перехід:   Загартувати поверхню2 СВЧ до HRC45

на довжину 120 мм.

Операція 045 - Шліфування  

1-й перехід:   Шліфувати поверхню 2 з 50,5 мм до 50 мм  

на довжину 120 мм.

Операція 050 - Калібрування  

1-й перехід:   Калібрувати різьбу М8-7Н в 2 отворах на довжину 17мм.

2-й перехід:   Калібрувати різьбу М8-7Н в 2 отворах на довжину 17мм.

Операція 055 - Контрольна.

2.3 Вибір обладнання, пристроїв і інструментів

Вибір обладнання проводиться згідно технологічного процесу  поопераційно  і по переходах:

Операція 005 - Розточна

Обладнання:

Вертикально розточний верстат 2Е78П. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  710мм.

Інструмент ріжучій:

Різець розточний К.01.4991.000-00 Т15К6 ТУ 2-035-892-82

Інструмент вимірювальний:

Нутромір НИ50-100-2 ГОСТ 868-82    

Операція 010 Гальванічна

Обладнання:

Ванна для осталювання Л7007

Операція 015 - Розточна

Обладнання:

Вертикально розточний верстат Весельман. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  710мм.

Інструмент ріжучій:

Різець розточний К.01.4991.000-00 Т15К6 ТУ 2-035-892-82

Інструмент вимірювальний:

Нутромір НИ50-100-2 ГОСТ 868-82    

Операція 020 - Токарна

Обладнання:

Токарно гвинторізний 16К20. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  710мм.

Інструмент ріжучій:

Різець прохідний SCLCR 88D06 Т15К6 ТУ 2-035-1040-86

Інструмент вимірювальний:

Штангенциркуль ШЦ-125-0,05 ГОСТ 166-89    

Операція 025 - Наплавочна

Обладнання:

Мультиплаз 7500

Інструмент вимірювальний:

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166-89

Операція 030 - Токарна

Обладнання:

Токарний верстат 16К20. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  710мм.

Інструмент ріжучій:

Різець прохідний SCLCR 88D06 Т15К6 ТУ 2-035-1040-86

Інструмент вимірювальний:

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166-89    

Операція 035 - Фрезерна

Обладнання:

Шліцефрезерувальний верстат 5А352ПФ2. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  240мм.

Інструмент ріжучій:

Фреза Профільна 2520-0674 Р6М5 ГОСТ 6697-80

Інструмент вимірювальний:

Штангенциркуль ШЩ-1-125-0,05 ГОСТ 166-89    

Операція 040 - Термічна

Обладнання:

Піч для загартування

Операція 045 - Шліфувальна

Обладнання:

Круглошліфуваоьний верстат 3Г-12М. Висота  центрів 200мм, відстань між  центрами  400мм.

Інструмент ріжучій:

Круг шліфувальний 150×32×32 63А 80-П СТ К 35м/с А1кл 24А ГОСТ 2424-83

Інструмент вимірювальний:

Мікрометр МК 1-100 ГОСТ 6507-90

2.4 Розрахунок і вибір режимів обробітку

Вибір і розрахунок  режимів проводиться поопераційно і по переходах.

Операція 005 Розточна

Режими обробітку для даної операції є однаковими для всіх переходів.

Припуск  на обробку при розточній операції :

, мм     

де   D – діаметр отвору до обробітку в мм,

      d - діаметр отвору після обробітку в мм.

h = мм

Глибина різання приймається по довідниках 3:

t = 0,25 мм

Число проходів

і =1

Подача залежить від матеріалу деталі, матеріалу різця, глибини різання, чистоти обробітку і підбирається по  довіднику [3, табл. 33, табл. 31 табл. 35]:

S=0,12 мм/об

Швидкість різання теоретична підбирається по довідниках, коректована швидкість залежить від глибини різання, подачі, від оброблюваного матеріалу, від  характеру заготовки, від матеріалу різця.

Операція 010 Гальванічна (Осталювання)

В даному курсовому проекті режими на гальванічну операцію встановлюються за довідником [3].

Товщина покриття згідно формули h=0,55мм.

Щільність осаджуємого металу γ=7800кг/м3 .

Електрохімічний еквівалент С=1,042г/А·год.

Катодна щільність струму Дк=10-50А/дм2.

Вихід металу по струму η=80-90%.

Операція 015 Розточна

Режими обробітку для даної операції є однаковими для всіх переходів.

Припуск  на обробку при розточній операції :

, мм     

де   D – діаметр отвору до обробітку в мм,

      d - діаметр отвору після обробітку в мм.

h = мм

Глибина різання приймається по довідниках 3:

t = 0,15 мм

Число проходів

і =1

Подача залежить від матеріалу деталі, матеріалу різця, глибини різання, чистоти обробітку і підбирається по  довіднику [3, табл. 33, табл. 31 табл. 35]:

S=0,12 мм/об

Швидкість різання теоретична підбирається по довідниках, коректована швидкість залежить від глибини різання, подачі, від оброблюваного матеріалу, від  характеру заготовки, від матеріалу різця.

Операція 020 Токарна

Припуск  на обробку при токарній операції

                                                 , мм,                                 

де   D - діаметр деталі до обробітку в мм,

      d - діаметр деталі  після обробітку в мм

Глибина різання приймається по довідниках 3: t = 5мм

Діаметр обробки:  D= 50 мм

Довжина обробки: L= 120 мм

Врізання та перебіг різця L= 5 мм

Операція 025 Наплавочна

Товщина  шару металу, який необхідно наплавити

                                                                               , мм                                          

де   D – діаметр валу після наплавки в мм,

     d - діаметр валу до наплавки в мм.

Вибираємо для наплавлення дріт 2 мм

Товщина  шару металу, який наплавляється за один прохід

                                       t = dKу, мм                                               

де d – діаметр електродів, мм;

    Kу – коефіцієнт усадки металу, Kу=0,75.

t = 2∙0,75 = 1,5 мм

Число проходів наплавлення

                                                         i =,                                                     

i =

 Подача S= 1,7 м/хв. [3, табл.205].

Теоретична швидкість наплавки Vт= 0,2[3 табл.205].

Теоретичне число обертів

об/хв.                                  

де  Vк – теоретично скоректована швидкість у м/хв.;

     D – діаметр деталі в мм.

Фактична частота обертів приймається по паспортним даним верстата 1К62   [1, додаток Д ]

n =  1

    Фактична швидкість наплавки

,                                 

де  D – діаметр деталі в мм;

     nф  - прийнята частота обертання по паспорту станка.

Операція 030 Токарна

Припуск  на обробку при токарній операції

                                                 , мм,                                 

де   D - діаметр деталі до обробітку в мм,

      d - діаметр деталі  після обробітку в мм

Глибина різання приймається по довідниках 3: t = 0,75мм

Діаметр обробки:  D= 52 мм

Довжина обробки: L= 120 мм

Врізання та перебіг різця L= 5 мм

Операція 035 Фрезерна (Фрезерування шліців)

З робочого креслення видно, що діаметр фрези буде 60мм, а ширина

паза 5 мм (див. позначення шліцьового валу).

Вибираємо подачу Sт = 0,9мм/об (так як діапазон від 0,80 до 1,28).

Скоректована подача на оберт

                                                Sк = Sт· Км, мм/об.                                         

де Км – поправочний коефіцієнт на матеріал деталі, [3, табл.207].

Sк = 0,9 · 0,9 = 0,85мм/об.

Скоректована швидкість різання

                                           Vк = Vт . Км. Кх .Кш, м/хв.                                     

де Vт – теоретична швидкість різання, [3, табл. 133];

Км – коефіцієнт, враховуючий матеріал деталі, [3, табл. 134];

Кш – коефіцієнт, враховуючий кількість шліців, [3, табл. 134];

Vк = 11,1 · 0,8 · 0,7∙1,4 = 8,7 м/хв.

Теоретичне число обертів

nm =  

де Vк – теоретично скоректована швидкість у м/хв.;

D – діаметр фрези в мм.

nm =  

Фактична частота обертів приймається по паспортним даним верстата

6Р81Г [1, додаток Д ]:

nф = 125 об/хв.

Фактична швидкість різання

                                                  Vф =                                             

де: D – діаметр фрези в мм;

nф - прийнята частота обертання по паспорту станка.

Vф =  

Операція 045 Шліфувальна

Припуск  на обробку при шліфувальній операції

,     (2.13)

де   D – діаметр деталі до обробітку в мм;

      d - діаметр деталі після обробітку в мм.

 

Оброблюємий діаметр d=50,5мм.

Ширина шліфування b=120мм.

Частота обертання круга nk=300об/хв.

Шорсткість поверхні Ra 1,25.

Операція 050 Слюсарна

Робота по калібруванню різі виконується вручну і режими обробки для неї не встановлюються.

2.5 Розрахунок технічних норм часу

Розрахунок технічних норм часу виконується поопераційно і по переходах:

Операція 005 Розточна

Основний машинний час по переходах (САПР Вертикаль):

То= 4,58 хв

Допоміжний час по переходах (САПР Вертикаль):

Тв= 0,7 хв

Загальний оперативний час

                                        Топ =Σ (То + Тв ),хв.                                                 (2.14)

                                                    Топ = 4,58+0,7 = 5,28 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 6,5% [3,табл.25].

Тдод = 0,065 Топ ,    (2.15)

Тдод =0,0655,28 = 0,34 хв

Штучний час складає

                                                    Тштоп + Тдоп,, хв.,     (2.16)

 

Тшт = 5,28+0,34 = 5,66 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз=12 хв. [3, табл.26].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

Тпз.од. = ,хв.,   (2.17)

   Тпз.од. =

Штучно-калькуляційний час

      Тшкшт + Тпзод, хв.,    (2.18)

         Тшк = 5,66+0,06 = 5,72 хв

Операція 010 Гальванічна

Основний час при осталюванні

    (2.19)

де     h – товщина покриття на сторону h=0,055см

        γ  -   щільність осаджуємого металу γ=7,8г/см3 ;

С- електрохімічний еквівалент С=1,042г/А·год.;

Дк - катодна щільність струму Дк=0,3А/см2;

η - вихід металу по струму η=80-90%.

хв

Допоміжний час на гальванічну операцію

Тв = Тв1+ Тв2+ Тв3+ Тв4+ Тв5+ Тв6+ Тв7+ Тв8+ Тв9,  хв.                      (2.20)   

де     Тв1 - допоміжний час на ізоляцію лаком місць, не підлягаючих покриттю,

        [3,табл.224];

Тв2 - допоміжний час на монтаж виробу на підвіску, [3,табл.225];

Тв3 - допоміжний час на знежирення, [3,табл.226];

Тв4 - допоміжний час на занурення у ванну, [3,табл.227];

Тв5 - допоміжний час на навішування підвісок на штангу, [3,табл.228];

Тв6 - допоміжний час на перенесення робітниками, [3,табл.229];

Тв7 - допоміжний час на демонтаж з підвіски, [3,табл.230];

Тв8 - допоміжний час на протирання виробу, [3,табл.231];

Тв9 - допоміжний час на сушіння виробу, [3,табл.232].

Тв = 1,2+0,08+0,5+0,13+0,04+0,26+0,05+0,1+0,3=2,66 хв

Оперативний час згідно

                                                    Топ = 99+2,66 = 101,66 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 14% для осталювання, згідно формули.

Тдод = 9,14 хв   

Штучний час на гальванічну операцію складає

 (2.21)

де     q – кількість виробів на одне завантаження у ванну;

Ки – коефіцієнт використання ванни в зміну.

 

Підготовчо - заключний час на партію деталей складає 2% від оперативного

                                       Тпз = 0,02 Топ , хв.                                 (2.22)

Тпз =  0,02+101,66 = 2 хв 

 

Штучно калькуляційний час при обслуговуванні робочим однієї ванни дорівнює штучному часу

Тшк = 0,35 хв

Операція 015 Розточна

Основний машинний час по переходах (САПР Вертикаль):

То= 4,58 хв

Допоміжний час по переходах (САПР Вертикаль):

Тв= 0,7 хв

Загальний оперативний час

                                        Топ =Σ (То + Тв ),хв.                                                 (2.23)

                                                    Топ = 4,58+0,7 = 5,28 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 6,5% [3,табл.25].

Тдод = 0,065 Топ ,    (2.23)

Тдод =0,0655,28 = 0,34 хв

Штучний час складає

                                                    Тштоп + Тдоп,, хв.,     (2.25)

 

Тшт = 5,28+0,34 = 5,66 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз=12 хв. [3, табл.26].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

Тпз.од. = ,хв.,   (2.26)

   Тпз.од. =

Штучно-калькуляційний час

      Тшкшт + Тпзод, хв.,    (2.27)

         Тшк = 5,66+0,06 = 5,72 хв

Операція 020 Токарна

Основний машинний час по переходах (САПР Вертикаль):

То= 3,96 хв

Допоміжний час по переходах (САПР Вертикаль):

Тв= 1,15 хв

Загальний оперативний час

                                        Топ =Σ (То + Тв ),хв.                                                 (2.28)

                                                    Топ = 3,96+1,15 = 5,11 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 6,5% [3,табл.25].

Тдод = 0,065 Топ ,    (2.29)

Тдод =0,065 5,11 = 0,3 хв

Штучний час складає

                                                    Тштоп + Тдоп,, хв.,     (2.30)

 

Тшт = 5,11+0,3 = 5,41 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз=14 хв. [3, табл.26].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

Тпз.од. = ,хв.,   (2.31)

   

Тпз.од. =

Штучно-калькуляційний час

      Тшкшт + Тпзод, хв.,    (2.32)

         Тшк = 5,41+0,04 = 5,5 хв

Операція 025 Наплавочна

Основний час

                                                                             (2.33)

де  L – розрахункова довжина наплавки,мм;

    n – частота обертання деталі, об/хв;

    S – подача поздовжня електрода, мм/об;

    i – число проходів;

 

Допоміжний час

                                                         Тв= Тв1,                                                (2.34)

де Тв1 – час на встановлення та зняття деталі, [3 табл. 206];

Тв= 1 хв

Оперативний час

Топ = То + Тв,                                        (2.35)

Топ = 282+1 = 283 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 15%[3].

Тдод = 0,15 Топ ,                                 (2.36)

Тдод = 0,15∙283 = 42,5 хв

Штучний час складає

Тштоп + Тдод,                                                            (2.37)

Тшт = 283+42,5 = 325,5 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз=16 хв. [3, табл.207].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

Тпз.од. =  хв.                                   (2.38)

Тпз.од. =  хв.

Штучно калькуляційний час

Тшкшт + Тпзод,                                  (2.39)

Тшк = 325,5+0,08 = 326 хв

Операція 030 Токарна

Основний машинний час по переходах (САПР Вертикаль):

То= 3,96 хв

Допоміжний час по переходах (САПР Вертикаль):

Тв= 1,15 хв

Загальний оперативний час

                                        Топ =Σ (То + Тв ),хв.                                                 (2.40)

                                                    Топ = 3,96+1,15 = 5,11 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 6,5% [3,табл.25].

Тдод = 0,065 Топ ,    (2.41)

Тдод =0,065 5,11 = 0,3 хв

Штучний час складає

                                                    Тштоп + Тдоп,, хв.,     (2.42)

 

Тшт = 5,11+0,3 = 5,41 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз=14 хв. [3, табл.26].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

Тпз.од. = ,хв.,   (2.43)

   

Тпз.од. =

Штучно-калькуляційний час

      Тшкшт + Тпзод, хв.,    (2.44)

         Тшк = 5,41+0,04 = 5,5 хв

Операція 035 Фрезерувальна (Фрезерування шліців)

Основний машинний час при фрезеруванні шліців

                                                         To= , хв.                                      (2.45)

де  L – розрахункова довжина обробітку, мм;

n – частота обертання шпинделя, об/хв;

Sк – скоректована подача інструмента, мм/об;

z – число шліців.

To=

Допоміжний час

                                                Тв = Тв1 + Тв2 · z, хв.                                     (2.46)

де  Тв1 – час на встановлення та зняття деталей, [3, табл. 111];

Тв2 – час, пов’язаний з проходами, [3, табл. 112].

Тв = 3,3 + 0,4 · 16 = 3,94хв.

Оперативний час

                                                  Топ = То + Тв ,хв.                                        (2.47)

Топ = 54,2 + 3,94 = 58,14хв.

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 8% [3].

                                                 Тдод = 0,08. Топ  хв.                                   (2.48)

Тдод = 0,08. 58,14 = 4,65  хв

Штучний час складає

                                          Тшт = Топ + Тдод, хв.                                (2.49)

Тшт =58,14 + 4,65= 62,79 хв.

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз =16 хв. [3, табл.92].

Підготовчо - заключний час на одну деталь

                                                  Tпз.од.=                                       (2.50)

   Tпз.од.=     

                                 

Штучно калькуляційний час

Тшк шт + Тпзод, хв.

Тшк =62,79 + 0,08 = 62,87 хв.

Операція 045 Шліфувальна

Основний машинний час То= 7,035 хв.

Допоміжний час Тв = 0,09 хв.

Оперативний час

                                        Топо + Тв, хв.                                                 (2.51)

                                                    Топ = 7,035+0,09 = 7,044 хв

Додатковий час береться у відсотках від оперативного і складає 9% [3, табл.25].

Тдод = 0,09 Топ ,   (2.52)

Тдод = 0,09∙7,044 = 0,63 хв

Штучний час складає

   Тштоп + Тв, хв.,   (2.53)

Тшт = 7,044+0,09 = 7,053 хв

Підготовчо - заключний час на партію деталей Тпз= 4хв.         [3, табл.149].

Штучно калькуляційний час Тшк =0,5 хв

Операція 050 Слюсарна (Калібрування різьби)

Неповний оперативний час на калібрування різьби знаходиться по [3,табл.258 (256 для внутрішньої)]

Тноп= 2,2 хв

Для умов, що відрізняються від нормативних неповний оперативний час корегують

Тноп´= Тноп·Км·Кu хв.;    (2.54)

де  Км – коефіцієнт, що враховує матеріал деталі[3,табл.257]

Кu – коефіцієнт, що залежить від кількості інструментів для нарізання [3,табл.258]

Тноп´= 2,4∙2,2∙1,3 = 6,8 хв

Допоміжний час Тдоп  залежить від маси деталі та способу її кріплення, знаходиться по [3,табл.245]

Тдоп= 1,5 хв

Оперативний час

Топ= Тноп´+ Тдоп хв.;    (2.55)

Топ= 6,8+1,5 = 8,3 хв

Додатковий час

Тдод=0,08· Топ хв.;    (2.56)

Тдод= 0,08∙8,3 = 0,66 хв

Штучний час

Тшт= Топ+ Тдод хв.;     (2.57)

Тшт= 8,3+0,66 = 9 хв

Підготовчо заключний час Тпз знаходиться по [3,табл.246]

Тпз=4 хв.

Штучно калькуляційний час

Тшк=  хв.;    (2.58)

Тшк=  

2.6 Розробка технологічних документів

До технологічних документів, які розробляються при виконанні курсового проекту відносяться: маршрутна карта, операційна карта й карти ескізів. Маршрутна і операційна карта розробляються на основі розрахункових даних приведених у пп. 2.1 – 2.5 по формі, установленій діючими стандартами на технологічну документацію.

Маршрутна карта відноситься до групи  основних технологічних документів. У маршрутній карті показані маршрути й розрахунки деталі й руху її по цехах, дільницях,  робочих місцях  при її виготовленні або відновленні в маршрутній карті позначаються:

 •  назва деталі, і машини, де установлена деталь;
 •  матеріал деталі і її вага;
 •  тип заготовки й вага заготовки;
 •  номер цехів, дільниць і робочих місць маршруту руху деталі;
 •  номера, код і назви операцій;
 •  професія й розряд робітників, які виконують операцію;
 •  кількість одночасно оброблюваних деталей на обладнанні;
 •  об'єм деталей в партії;
 •  підготовчо-заключний час на партію деталей;
 •  штучний час.

Розроблені маршрутні та операційні карти на відновлення хрестовини кардана трактора Т-150К.

Операційні карти також відносяться до групи основних технологічних документів. Розроблення карти  на всі основні операції які позначені в маршрутній карті й операційній карті окрім даних приведених у маршрутній карті  додається :

 •  код, назва і характеристика переходів;
 •  ріжучий та вимірювальний інструмент;
 •  режими обробітку;
 •  підготовчо-заключний час в операційній карті вказуються на 1 деталь.

Розрахунки операційних карт приведені в пунктах 2.1…2.5.

Карти ескізів розробляються до окремих операцій та переходів.

Карта ескізів повинна вміщувати:

 •  ескіз деталі;
 •  габаритні розміри деталі в мм;
 •  розміри оброблюваного елементу деталі, мм.;
 •  шорсткість, допуски;
 •  технічні вимоги (твердість, конусність, овальність);
 •  умовне позначення кріплення деталі на обладнанні, згідно діючих стандартів;
 •  назва операції;
 •  основне обладнання;
 •  назва деталі і машини та ін.

Карти ескізів до операцій 005; 010; 015; 0,25;0,30;0,35;0,40;0,45;0,50;0,55 приведені в комплекті технологічних документів.

2.7 Розрахунок витрат на виготовлення деталі

Собівартість відновлення деталі

С=ОЗ+ДЗ+НЗ+ВМ+НВ, грн.,    (2.59)

Основна заробітна плата робітників підраховується по рівнянню:

ОЗ=Тшк005 ∙Р005 + Тшк010Р010 + Тшк015Р015шк020Р020шк025Р025, грн.,  (2.60)

де Тшк005, …, Тшк025 – штучно-калькуляційний час на виконання операції, год.;

    Р005, …, Р025 – погодинна тарифна ставка робітників, що виконують операції.

 

Згідно маршрутної карти відновлення деталі виконують робітники 4-го розряду, для якого погодинна тарифна ставка становить Р=9,38 грн./год.

ОЗ= грн.

Додаткова заробітна плата приймається 13% від ОЗ

  ДЗ = 0,13 ОЗ, грн.,     (2.61)

ДЗ=0,13∙50,7=6,59 грн.

Нарахування на заробітну плату приймається в межах 37% від основної й додаткової заробітної плати

НЗ =0,37(ОЗ+ДЗ),     (2.62)

        НЗ =0,37(50,7+6,59)=21,19 грн.

Вартість матеріалів для ремонту деталі

ВМ=М∙Р, грн.,     (2.63)

де М – маса наплавленого дроту;

    Р – вартість одного кілограма дроту, Р= 50 грн./кг.

    Р – вартість одного кілограма гальванопластики, Р= 100 грн./кг.

Маса наплавленого матеріалу, кг

М=4∙,       (2.64)

де  Dдіаметр поверхні до наплавки, см;

    dдіаметр поверхні після наплавки, см;

    γ – питома густина металу, γ = 7,8 г/см3

       К – коефіцієнт увару дроту.

М=

М=

Тоді вартість матеріалів

ВМ=710∙50=35,5 грн.

ВМ=750∙100=75 грн.

ВМ=35,5+75=110,5 грн.

Накладні витрати приймаються у розмірі 150% від основної зарплати

НВ=1,5∙ОЗ, грн.,     (2.65)

             НВ=1,5∙50,7=112 грн.

Собівартість ремонту згідно (2.12)

С=50,7+6,59+21,19+110,5+112=119грн.

Калькуляція витрат на відновлення вилки кардана трактора Т-150К приведена в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Калькуляція витрат на відновлення

Статті витрат

Сума, грн.

Основна зарплата

50,7

Додаткова зарплата

6,59

Нарахування на зарплату

21,19

Вартість матеріалів

110,5

Накладні витрати

112

Всього

189

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Циплухін Д.С., Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з предмета, “Ремонт машин “, вид. ПБТТБ, 2014.
 2.  ДБН В.2.8-3-95 С.9 "Нормативи періодичності, трудомісткості та тривалості технічного обслуговування  та ремонту будівельних машин".
 3.  И.С. Гурвич, М.И. Полонская, Методика технического нормирования в ремонтном производстве, “Ростов Дон”, 1986.
 4.  Ткаченко В. Ф. Ремонт дорожных машин, М. Транспорт, 1982.


Зм.

рк.

№ докум.

Підпис

Дата

аркуш

3

ПК 5.05050204.041.01.00.

Розроб.

Вовченко

Перев.

Рибка

Реценз.

Н. контр

Затв.

Розрахунково пояснювальна

записка

Літ.

аркушів

39

ПБТТБ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55314. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків 2.02 MB
  Мета: Вчити дітей правильно вимовляти і писати слова із дзвінкими і глухими приголосними звуками поглибити уявлення школярів про дзвінкі і глухі приголосні звуки.
55315. Все про продукти 83.5 KB
  Today we’ll speak about food. We “go shopping” for food, even “cook” something but first I want you to remember that the fourth Thursday of November is a very special day in America. On that day people all over the USA celebrate Thanksgiving Day. Let’s solve a crossword and remember the main points of its existence...
55316. Формування мовно-літературної грамотності учнів 228 KB
  Основні завдання: Зміцнення статусу української мови як державної; Створення достатньої організаційної кадрової науковометодичної матеріальнотехнічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови та літератури з метою...
55317. Перші князі Київської держави 27 KB
  Назвіть імена київських князів про яких ви вивчали у молодших класах Учні згадують імена перших київських князів учитель записує їх на дошці в порядку їх правління. Перші князі були вільні духом благородні мужні кращі люди часів Київської Русі.
55318. ПІРАМІДОЛОГІЯ 4.75 MB
  Поспілкувавшись з учнями що вони знають про піраміди чи вивчали в школі на уроках історії щось цікаве хто знає про існування сучасних пірамід де вони зустрічаються нам в оточуючому нас світі легко і ненавязливо викладач підводить учнів до плану дій і розподіл ролей.
55319. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 72.5 KB
  Цель моей работы: помочь учащимся ориентироваться в огромном мире профессий; оказывать консультационную помощь в выборе любимого дела; показать неразрывную связь между желаемой профессией и необходимым образованием...
55320. Дружба – найбільший скарб 225 KB
  Напишіть на ньому побажання та добрі слова своїм друзям. Тема: Якщо ви ввічливі Мета: навчити дітей ввічливо спілкуватися з ровесниками та дорослими; розширити і закріпити вміння вживати слова ввічливості; домагатися доброзичливої атмосфери в класі; виховувати в учнів ввічливість чемність доброзичливість; формувати манери культурної поведінки поглибити знання учнів про етикет і його важливість у житті людини. Але чи то уклін чи слова вітання чи лагідна усмішка спільним в них є те що привітання означає: Ти мені приємна...
55321. Олімпійський вогник 47 KB
  Мета проекту Ознайомити учнів із історією виникнення Олімпійського руху. Послідовність виконання проекту Етапи Завдання Діяльність учнів Діяльність педагога...
55322. Різдвяні зустрічі 62 KB
  Стало білим все село двічі Біла стежка біла річка Біла хата і смерічка двічі Біла хата білі коні Тільки носики червоні Діти зупиняються стають дугою.