96372

Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея»

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Висвітлити теоретичні засади та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Провести діагностику фінансового стану ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея» за період 2012 – 2013 рр. Визначити шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

Украинкский

2015-10-05

326 KB

1 чел.

Інститут післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

на тему : Аналіз фінансового стану підприємства

Виконала:студентка

групи 186/54

                               Буско Т.О.

                     Перевірив:

Київ 2010

ЗМІСТ

ВСТУП {Error calculating value!: Bookmark "_Toc142784249" was not found in this document.}

[1] ЗМІСТ


ВСТУП

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, проте таке явище як конкуренція змушує брати до уваги інтереси покупців і виробляти саме ту продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може розрахуватись з бюджетом, оплатити вартості товару, робіт та послуг, таким чином наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Щоб запобігти цьому, підприємство мусить забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції та весь час стежити за ситуацією на ринку.

Важливим інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Слід відмітити, що аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є просто необхідним, так як не можливо вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Дане питання було важливим завжди, а ще більшої актуальності воно набрало зараз, коли на місце безгосподарності стає підприємництво, а з ним ощадливість та дисципліна. Закони ринкової економіки вимагають відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.

Метою дослідження є розкриття сутності фінансового стану підприємства, аналіз факторів, що на нього впливають, шляхів зміцнення фінансового стану.

Об’єктом дослідження є дані фінансової звітності ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея».

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діагностикою фінансового стану підприємства та ефективністю його господарської діяльності.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

1. Висвітлити теоретичні засади та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

2. Провести діагностику фінансового стану ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея» за період 2012 – 2013 рр.

3. Визначити шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ.

Одним з найвагоміших напрямків вивчення підприємства, особливо, при дослідженні загрози кризи є оцінка його фінансового стану. Важливість діагностики фінансового стану обумовлює широке коло її користувачів: власники, засновники та акціонери, менеджери, інвестори, кредитори. Незважаючи на достатній розвиток теорії і практики оцінки фінансового стану підприємств в Україні не можна вважати, що всі проблеми в цій сфері повністю вирішені. Методичні рекомендації, що надаються різними міністерствами і відомствами, спрямовані на аналіз фінансового стану підприємства у конкретних умовах: при приватизації, санації, банкрутстві, аудиторських перевірках.

Засновниками досліджень фінансового стану підприємства вважають представників англо-американської школи (Р. Фоулк, Дж. Кеннон, Р. Сміт, Дж. Хорріган, фахівці фірми Дюпон і т.д.). Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: М.Д. Білик, Є.М. Андрущак, І.О. Бланк, О.М. Бандурка, К.В. Ізмайлова, В.О. Подольська, М.Г. Чумаченко, Г.О. Швиданенко, О.В. Яриш та інші. Щодо визначень поняття науковцями, то переважна більшість із них дають трактування сутності "фінансового стану підприємства” за методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Вони визначають це поняття як комплексне, що характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Так, Поддєрьогін А.М. говорить, що фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [1,с.287].

Порівняно з таким визначенням, іншим є трактування сутності поняття "фінансовий стан підприємства" серед вказаних вище авторів у тих, що підкреслюють відображення ним якісної сторони виробничої і фінансової діяльності, хоча й з деякими редакційними відмінностями. Серед них можна виділити тлумачення М.Я. Дем'яненка, В.В. Осмоловського, М.Ф. Коробова та інших. Зокрема наступне визначення поняття фінансового стану підприємства наведено у фінансовому словнику-довіднику за редакцією М.Я. Дем'яненка, де серед його характеристик на перший план виступає якісна сторона діяльності підприємства: „Фінансовий стан — це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників, які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями і забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу” [2, с. 507]. Досить повним і, на наш погляд, ширшим, є визначення сутності цього поняття у М.Я. Коробова. Він стверджує, що „фінансовий стан підприємства — це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями” [3, с. 354]. Доволі вагомим, але дещо суперечливим є визначення фінансового стану підприємства, наведене авторами у навчальному посібнику "Економічний аналіз" за редакцією М.Г. Чумаченка. За їхнім визначенням, „фінансовий стан підприємства — це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами” [4, с. 204]. Савицька Г.В. визначає фінансовий стан підприємства як "економічну категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу" [5,с.606]. Ковальов А.І. і Привалов В.П. вважають, що фінансовий стан є "сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів" [6,с.3].

Отже, підсумовуючи дослідження проблеми трактування категорії „фінансовий стан підприємства” різними науковцями, можна зробити висновок, що фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства власними та залученими фінансовими ресурсами, ступінь їх співвідношення між собою та раціональністю розміщення, забезпеченістю власними обіговими коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. Погоджуючись з вищенаведенними визначеннями можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства - це здатність останнього фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємостосунками з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Процес здійснення оцінки фінансового стану підприємства передбачає використання різних методів, прийомів, концепцій. Важливим методом, за допомогою якого можна оцінити фінансовий стан підприємства, є використання системи фінансових показників та коефіцієнтів. Окремі автори розглядають різні групи фінансових показників. В.П. Савчук у підручнику "Управление финансами предприятия" виділяє показники операційного аналізу, аналізу операційних витрат, управління активами, ліквідності, рентабельності, структури капіталу, ринкові показники [7].

2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Аналізуючи фінансовий стан підприємства, необхідно перш за все ознайомитися з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО№ 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №391/3684 [8, с.228] і переконатись у тому, що всі вимоги даного стандарту на підприємстві враховано. Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається із взаємопов'язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства:

● П(С)БО № 2 "Баланс", ф.1;

● П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", ф.2;

● П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів", ф.3;

● П(С)БО № 5 "Звіт про власний капітал", ф.4.

Особливість звітності, яку розроблено згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, полягає в тім, що нею можуть широко користуватися інвестори та інші особи, які беруть участь у підприємницькій діяльності — кредитори, постачальники, конкуренти, працівники підприємства. Кожний користувач фінансової звітності, як правило, вивчає ту інформацію, котра йому необхідна в процесі підприємницької діяльності. Так, власникам підприємств необхідно знати, збільшується чи зменшується питома вага власного капіталу, оцінити ефективність використання ресурсів підприємства; кредиторам і постачальникам — необхідність і можливість продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту тощо. Детальний аналіз фінансового стану може проводити адміністрація підприємства, бо вона має можливість використовувати дані управлінського обліку для прийняття управлінських рішень. Треба зазначити, що в певних випадках для аналізу фінансового стану підприємства замало тільки бухгалтерської звітності, особливо для інвесторів. Тому П(С)БО передбачає складання приміток до форм бухгалтерської звітності, які дають змогу зовнішнім користувачам фінансової інформації докладно ознайомитися з фінансовим станом підприємства.

Головне завдання аналізу фінансового стану підприємства – своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та уникнути його банкрутства. За даними форми № 2 проводять аналіз фінансових результатів діяльності організації як по загальному обсягу в динаміці, так і за структурою, а також факторний аналіз прибутку та рентабельності. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіт про фінансові результати повинні розкривати суть поданої звітної інформації, облікову політику організації і забезпечувати користувачів бухгалтерської звітності додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати, але котрі є необхідними користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки майнового, фінансового стану організації і фінансових результатів її діяльності.    

Слід зауважити, що за доступністю інформація поділяється на відкриту й закриту (остання є комерційною таємницею), а тому аналіз фінансового стану може бути двох видів: внутрішній; зовнішній. Внутрішній аналіз здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що застосовуються на підприємстві, і виконується способом порівняння цих нормативів з фактичними параметрами фінансової діяльності підприємства [9]. Ця інформація доступна тільки внутрішнім користувачам, тобто підрозділам та працівникам підприємства. Кожен з них використовує ту інформацію, яка йому необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень. Так, керівникові фінансового відділу важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства і його фінансового стану, керівникові маркетингового відділу потрібна своя інформація для розробки стратегії виходу на ринок тощо. Тому в процесі аналізу фінансового стану підприємства використовується така інформація: конструкторсько-технологічна;  планово-нормативна (фінансовий план, нормативи запасів); дані всіх видів господарського обліку (оперативний, бухгалтерський, статистичний); звітність: оприлюднена фінансова звітність (річна) та квартальна звітність, а також комерційна звітність, яка складається за спеціальними вказівками, та обов’язкова статистична звітність; позаоблікова інформація: маркетингові дослідження, закони, інструкції та експертна інформація [10].

Зовнішній аналіз здійснюється заінтересованими організаціями — податковою інспекцією, банком, акціонерами, іншими структурами — за даними бухгалтерської звітності.

2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ "ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "ОРХІДЕЯ

2.1. Аналіз майна та джерел його фінансування

Аналіз  активів підприємства дозволяє отримати загальну оцінку всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 1.

            Аналіз складу та структури активу балансу підприємства           Таблиця 1

Розміщення майна

2012

2013

Зміни

Тис. грн.

% до підсумків  розділів

Тис. грн.

% до підсумків  розділів

Відхи-лення,

тис. грн.

Темп зроста-ння%

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

1,8

0,1

27,1

0,5

25,3

1500

первісна вартість

6

31,8

накопичена амортизація

4,2

    4,7

Основні засоби:

залишкова вартість

4 348,5

77,2

4 120

76

-228,5

95

первісна вартість

11 776

10 727,6

знос

7 427,5

6 607,6

Довгосторкові фін.інвестиції

1284,7

22,7

1263

23,5

-21,7

98

Усього за розділом І

5 635

5 410,1

-224,9

96

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

416,2

28

429,8

21,6

13,6

103

незавершене виробництво

22,3

1,5

44,9

2,4

22,6

201

готова продукція

70,3

4,7

107,8

5,5

37,5

153

товари

30,7

2,1

10,8

0,5

-19,9

35

Усього вир. обіг. кап.

539,5

36,3

593,3

30

53,8

110

Векселі одержані

0

386,1

19,4

386,1

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

238,8

16,1

181,9

9,1

-56,9

76

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

11,1

0,7

47,4

2,4

36,3

430

за виданими авансами

26,5

1,8

46

2,3

19,5

174

з нарахованих доходів

0

0

із внутрішніх розрахунків

621,3

41,8

447,8

22,5

-173,5

72

Інша поточна дебіторська заборгованість

17,7

1,2

32,5

1,6

14,8

184

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

23

1,5

252,7

12,6

229,7

110

в іноземній валюті

0,2

0,01

0,2

0,01

0

100

Інші оборотні активи

7,3

0,5

5,5

0,09

-1,8

75

Усього обіг. кап.

945,9

63,7

1400,1

70

454,2

148

Усього за розділом ІІ

1485,4

1 993,4

508

134

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

0,8

1,1

0,3

137

Баланс

7121,2

100

7 404,6

100

283,4

104

З таблиці 1 видно, що загальна вартість майна підприємства в 2013 році, порівняно з 2012 р. збільшилась на 283,4 тис. грн. або на 4% . В складі майна частка основних засобів та інших необоротних активів зменшилась на 224,9 тис. грн. або на 4%, в першу чергу за рахунок зменшення долі основних засобів на 228,5 тис. грн. (5%), хоч відбулося збільшення частки нематеріальних активів у 1,5 рази. Питома вага необоротних активів в загальному складі майна зменшилась на 224,9 тис. грн., або на 4%. Оборотні активи за звітний період збільшились на 508 тис. грн. (34%). Це відбулось головним чином за рахунок незавершеного виробництва, яке збільшилось майже у 2 рази. У 1,5 рази збільшилась готова продукція. Вироби не користуються значним попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Виробничі запаси  збільшились на 13,6 тис. грн. (3%). Показник  вартості товарів придбаних підприємством зменшився за звітний період на 19,9 тис. грн. (65%). У 2 рази збільшився показники незавершеного виробництва.

Причини збільшення чи зменшення майна підприємства визначають, вивчаючи зміни в складі джерел його формування. Надходження, купівля, формування майна може відбуватися за рахунок власних і позичених коштів (капіталу), характеристика співвідношення яких відкриває сутність фінансового стану підприємства. Так, збільшення долі позичених коштів, з однієї сторони, свідчать про загрозу фінансової нестабільності підприємства і збільшення рівня фінансового ризику, а з іншої - про активний перерозподіл ( в умовах інфляції і невиконання в строк фінансових зобов'язань) прибутку від кредитів по відношенню до підприємства-боржника. Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів приведений в таблиці 2.

Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства                     Таблиця 2

Джерела коштів

2012

2013

Зміни за звітний період

Тис. грн.

% до підсумків  розділів

Тис. грн.

% до підсумків  розділів

Тис. грн.

%

І. Власний капітал

Статутний капітал

231,5

3,5

231,5

3,3

0

100

Інший додатковий капітал

3825,6

58,1

3710,9

53,6

-117,7

97

Резервний капітал

57,9

0,9

57,9

0,8

0

100

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2477,9

37,5

2 928

42,3

450,1

118

Усього за розділом І

6 592,9

92,6

6 928,3

335,4

105

ІІ.Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

20,7

100

27,1

100

0

100

Усьго за розділом ІІ

20,7

100

27,1

100

0

100

IV. Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

47,5

9,4

55,2

12,3

7,7

116

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

44

8,7

32,7

7,3

-11,3

74

з бюджетом

40,8

8,0

39,5

8,8

-1,3

97

з учасниками

291,4

57,4

235,1

52,3

-56,3

81

зі страхування

15,4

3,0

30,3

6,7

14,9

55

з оплати праці

54,9

10,8

50,7

11,3

-4,2

92

Інші поточні зобов’язання

13,6

2,7

5,7

1,3

-7,9

42

Усього за розділом IV

507,6

100

449,2

100

-58,4

88

Баланс

7 121,2

7 404,6

283,4

104

З таблиці 3 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства за 2013 рік на 283,4 тис. грн. або на 4 % обумовлено зростанням суми нерозподіленого прибутку  на 450,1 тис. грн. або на 18 %. Разом з тим не відбулося жодних змін в розмірі ні статутного, ні резервного  капіталу. В 2013 році спостерігається збільшення кредидороської заборгованості за товари, роботи, послуги на 7, 7 тис.грн, що на 16 % більше, ніж за попередній рік.

2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства

Рентабельність (від німецького rentabel – доходність, прибутковість) – це рівень прибутковості, що виміряється у відсотках. Підприємство вважається рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції, робіт, послуг покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечують суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, які можна  поділити на чотири основні групи [11]:

1) показники рентабельності щодо реалізації;

2) показники рентабельності щодо активів;

3) показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань;

4) показники рентабельності витрат і продукції.

Показники рентабельності щодо реалізації:                               Таблиця 3

Показники:

Формула:

2012 рік

2013 рік

Відхилення Δ

1.Рентабельність за валовим прибутком

.

де Rвп — рентабельність по валовому прибутку;

ВП — валовий прибуток;

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід)

0,11

0,12

0,01

2.Рентабельність за операційним прибутком

ОП-операційний прибуток;

ЧД-чистий дохід (виручка) від реалізації

0,03

0, 45

0,42

3.Рентабельність за чистим прибутком

ЧП-чистий прибуток;

ЧД (ВР) - чистий дохід (виручки) від реалізації

0,01

0,3

0,29

Показник рентабельності за валовим прибутком показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку припадає на 1 грн чистої виручки. Отже, аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що у 2012 році 0,11 грн (або 11%) валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Також слід відмітити, що станом на 2013 рік даний показник збільшився на 0,01 пункт і становить 0,12 або 12%.

Показник рентабельності за операційним прибутком показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн чистої виручки. Отже, аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що у 2012 році 0,03 грн (або 3%) валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Також слід відмітити, що на 2013 рік даний показник збільшився на 0,42 пункт і становить 0,42 або 42%.

Показник рентабельності за чистим прибутком показує, скільки гривень (копійок) чистого прибутку припадає на 1 грн чистої виручки. Отже, аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що у 2012 році 0,01 грн (або 1%) чистого прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Також слід відмітити, що на 2013 рік даний показник збільшився на 0,29 пункт і становить 0,3 або 30%.

Отже, можна зробити висновок, що дані показники рентабельності реалізованої продукції за 2012-2013 роки мають тенденцію до росту, що є свідченням того, що продукція даного підприємства є в достатній мірі рентабельною.

Показники рентабельності щодо активів:                                    Таблиця 4

Показники:

Формула:

2012 рік

2013 рік

Відхилення Δ

1.Рентабельність активів

ЧП-чистий прибуток;

<А>-середня величина активів

0,003

0,05

0,047

2. Термін окупності активів

,  RА% — рентабельність активів (%)

333

20

-313

3.Рентабельність необоротних активів

ЧП-чистий прибуток;

<НА>- середня величина необоротних активів

0,003

0,06

0,057

4. Термін окупності необоротних активів

,

RНА- рентабельність необоротних активів

333

16,6

-316,4

5.Рентабельність оборотних активів

ЧП-чистий прибуток; <ОА>-сердня величина оборотних активів

0,01

0,19

0,18

6. Термін окупності оборотних активів

,

100

5,3

-94,7

7.Рентабельність виробничих фондів

ВП- валовий або чистий прибуток;

<ВФ>-середня величина виробничих фондів

0,029

0,0276

-0,0014

Показник рентабельності активів відображає скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів. Згідно цього, аналізуючи дані таблиці можна сказати, що лише 0, 3% чистого прибутку припадає на 1 грн. вкладених активів у 2012 році, а в 2013 році цей показник зріс до 5 %. Показник термін окупності активів за 2012 рік показує, що за період 333 дні будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, а в 2013 році за термін в 20 днів окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

Показник рентабельності необоротних активів характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. В 2012 році цей показник становив  0,3%, а в 2013 році він збільшився до 6%, що є позитивним результатом. Термін окупності необротних активів за 2012 рік становив 333 дні, а в 2013 році майже 17 днів.

Аналізуючи показник рентабельності оборотних активів, можна сказати, що у 2012 році 1% чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених необоротних активів, що є дуже низьким показником. Але вже в 2013 році він збільшився до 19%. Термін окупності обротних активів за 2012 рік становив 100 дні, а в 2013 році майже 5 днів.

Рентабельність виробничих фондів показує, що в 2012 році величина валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства становила майже 3%, а в 2013 році-2,7%.

Показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань:                   Таблиця 5

Показники:

Формула:

2012 рік

2013 рік

Відхилення Δ

1.Рентабельність власного капіталу

ЧП-чистий прибуток, -середнє значення власного капіталу

0,003

0,05

0,047

2. Термін окупності власного капіталу

333

20

-313

3.Рентабельність позикового капіталу

0,02

0,7

0,68

4. Термін окупності позикового капіталу

50

1,4

-48,6

5.Рентабельність діяльності підприємства

ПЗД-прибуток від звичайної діяльності;

К- сердня величина суми всіх активів (валюти балансу)

0,003

0,046

0,043

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що в 2013 році рентабельність власного капіталу становила 5%, що на 4,7% більше попереднього року. Термін окупності власного капіталу 333 днів в 2012 році, і 20 днів за 2013 рік. Показник рентабельності покикового капіталу становив 2% і 70% за 2012 і 2013 ріки, відповідно. Термін окупності позикового капіталу також має тенденцію до зниження, а саме: 50 днів в 2012 році та 1,4 дня в 2013 році.  

Показник рентабельність діяльності підприємства визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн капіталу. Отже,  ефективність використаних ресурсів підприємства в 2012 році становила лише 0,3% ,а в 2013 році вже 4,6%.

Показники рентабельності витрат і продукції:                         Таблиця 6

Показники:

Формула:

2012 рік

2013 рік

Відхилення Δ

1.Рентабельність операційних витрат

,

ПОД- прибутку від операційної діяльності;

ОВ-операційні витрати

0,3

0,4

0,1

2.Рентабельність продукції за валовим прибутком

СРП – собівартість реалізованої продукції

0,127

0,132

0,005

3.Рентабельність витрат діяльності

ПЗД - прибуток від звичайної діяльності

ВЗД - витрати від звичайної діяльності

0,0067

0,124

0,117

Рентабельність продукції за валовим прибутком в 2012 році показує, що 12,7% прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. В 2013 році він становить 13,2% . Отже, прибутковість виробництва продукції та продажу товарів зросла на 0,5%.

Рентабельність витрат діяльності показує, що в 2012 році лише 0.67% прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат, а 2013 році цей показник становить 12,4%.

Фінансовий стан підприємства відносно короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов’язання. Короткострокова заборгованість підприємства, що відокремлена у відповідному розділі пасиву балансу, погашається різними способами. Разом з тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями, є небажаною. Саме тому, говорячи про ліквідність та платоспроможність підприємства як характеристики його поточного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, його потенційні можливості розраховуватися із кредиторами за поточними операціями, цілком логічним є зіставлення оборотних активів та короткострокових пасивів [12].

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ за 2013 рік, тис. грн.                Таблиця 7

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

Платіжний
надлишок або недостача

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

23,2

252,9

1. Негайні пасиви (П1)

540—610

507,6

449,2

-484,4

-196.3

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

294,1

693,9

2.

Короткострокові пасиви (П2)

500—530

47,5

55,2

246,6

638,7

3. Активи, що реалізуються пов-
ністю (А
3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

547,6

599,9

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

0

0

547,6

599,9

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

5 635

5410,1

4. Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

6613,6

6982,5

–978,6

–1572,4

Баланс

280

7121,2

7404,6

Баланс

640

7121,2

7404,6

За даними таблиці маємо наступне:

Найбільш ліквідні активи менші, ніж негайні пасиви:

  А1<П1;

Активи, що швидко реалізуються біьші за короткострокові пасиви:

 А2 > П2;

Активи, що реалізуються повільно більші за довгострокові пасиви:

А3 > П3;

Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

А4 < П4.

Основні показники ліквідності:                                        Таблиця 8

Показники:

Формула:

На початок

періоду

На кінець періоду

Відхилення Δ

1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття)

Кз.л = [А1 + А2 + А3] : [П1 + П2]

1,56

3,06

1,5

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кш.л = [А1 + А2] : [П1 + П2]

0,57

1,87

1,3

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кабс. лік = [А1] : 1 + П2]

     0,04

0,5

0,46

Загальний коефіцієнт ліквідності показує скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Отож, на початок 2013 року 1,56 грн. поточних активів підприємства припадало на одну гривню поточних зобов’язань. А на кінець звітного періоду спостерігається збільшення коефіцієнта покриття до 3,06, що може бути свідченням того, що підприємство швидше погасить короткострокові зобов’язання в основному за рахунок поточних активів. Отже, якщо поточні активи перевищують поточні зобов’язання, підприємство вважається ліквідним.

Коефіцієнт швидкої ліквідності майже аналогічний коефіцієнту покриття, але він обчислюється для вужчого кола поточних активів, в тому випадку, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси. Матеріальні запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а, головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю.  Аналізуючи цей коефіцієнт, який становив на початок і на кінець 2013 року 0, 57 і 1, 87, відповідно, можна зробити висновок, що в основному підприємство має небагато шансів погасити короткострокові зобов’язання за рахунок найбільш ліквідних активів та активів, що швидко реалізуються.

Коефіцієнт абсолютної активності показує, яку частину короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Отож, на початок звітного періоду підприємство здатне було погасити лише 4% короткострокових позикових зобов’язань. Варто відмітити, що за звітний період відбулося збільшення найбільш ліквідних активів на скільки, що вже 50 % короткострокових позикових зобов’язань можуть бути погашені.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервні процеси своєї операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, а також витрат на їх розширення та оновлення, появу нових їх напрямків та складових [13]. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюють через розрахунок та оцінку таких показників (Таблиця 9).

Показники фінансової стійкості підприємства:                          Таблиця 9.

Показники:

Формула:

2012 рік

2013 рік

Відхилення Δ

1. Коефіцієнт фінансової автономії 

0,94

0,93

-0,01

2. Коефіцієнт фінансової залежності

1,06

1,07

0,01

3. Коефіцієнт фінансового ризику

0,08

0,07

-0,01

4.Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,15

0,22

0,07

5. Коефіцієнт структури покриття довго-строкових вкладень

0

0

-

6. Коефіцієнт довгострокового залучення коштів

 

0

0

-

7. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

 

1

1

0

Визначений коефіцієнт автономії вказує на те, що в 2012 році питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства становила 94%, а в 2013 році відбулося незначне зменшення даного коефіцієнта на 0,01 пункти і становило 93%. Коефіцієнт фінансової залежності в 2012 році становив 1,06, а в 2013 році частка позикового капіталу в загальній валюті балансу підприємства зросла до 1,07.

Зменшення коефіцієнта автономії та зростання коефіцієнта фінансової залежності свідчить про те, що аналізоване підприємство втрачає економічну незалежність та зростає його фінансова залежність від зовнішнішніх джерел фінансування.

Аналізуючи коефіцієнт маневреності власного капіталу, можна зробити висновок, що в 2012 році 15% власного капіталу використовувалось для фінансування поточної діяльності. В 2013 році цей показник зріз до 22%.

3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Першочерговим етапом у покращання фінансового стану ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея» є пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Оптимізацію ліквідності підриємства можна реалізувати системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого, на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. Фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок: зменшення суми постійних витрат (зокрема витрат на утримання управлінського персоналу); зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями. Збільшити суму грошових активів можна за рахунок: рефінансування дебіторської заборгованості; прискорення оборотності дебіторської заборгованості; оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей.

В умовах конкурентного середовища актуальності набуває оптимізація збутової політики підприємства [14]. Підприємству необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції, яка фактично за рахунок високої якості та ціни, нижчої від середньо галузевої є конкурентноспроможною. Важливими для вирішення є питання реклами, стимулювання збуту різними шляхами [15]. Правильний підхід до просування продукції виробників товарів дозволить збільшити реалізацію продукції.

Доцільно також звернути увагу на те, що для покращання свого фінансового становища підприємство повинно реалізовувати всю продукцію, що застоюється на складах. Для розширення ринків збуту підприємство може створити пункти роздрібної торгівлі. Це призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності капіталу.

Конкурентоспроможність на ринку збуту можна досягти шляхом зниження собівартості продукції, за рахунок впровадження нової техніки, технологій, раціональнішого використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Ще одним напрямком покращання фінансового стану підприємства є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго- і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дасть змогу стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Удосконалення фінансової роботи на підприємстві доцільно здійснювати за такими напрямами: системний і постійний фінансовий аналіз їх діяльності; організацію обігових активів відповідно до існуючих вимог з метою оптимізації

фінансового стану; впровадження управлінського обліку і на цій підставі оптимізацію витрат підприємства; оптимізацію розподілу виручки і вибір найефективнішої дивідендної політики; більш широке впровадження комерційного кредиту з метою оптимізації джерел грошових коштів; застосування лізингових операцій з метою розвитку виробництва; впровадження сучасної системи управління грошовими потоками; розробка і реалізація стратегічної фінансової політики підприємства.

Висновки:

Фінансовий стан підприємства – це дуже складна система різноманітних взаємодіючих фінансових відносин. Основною метою фінансового аналізу є одержання ключових і найбільш інформативних параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів.

Стабільність фінансового стану підприємства ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея» залежить від правильності й доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи, тому для його оцінки були вивчені склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділялася вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства. Визначені основні оціночні характеристики фінансової стійкості підприємства свідчать про необхідність у перспективі орієнтувати заходи щодо фінансового оздоровлення, насамперед, на оптимізацію структури активів і джерел фінансування, накопичення власних оборотних коштів, підвищення частки чистого прибутку, який використовується на виробничий розвиток.

Загалом роботу підприємства ЗАТ «Трикотажна фабрика «Орхідея» протягом 2012-2013 років можна оцінити позитивно. Однак, варто відмітити, що підприємство не є фінансово стійким. Про це свідчить динаміка більшості наведених вище показників. Проте, не можна сказати, що воно знаходиться в кризовому фінансовому стані.  Зменшення коефіцієнта автономії та зростання коефіцієнта фінансової залежності свідчить про те, що аналізоване підприємство втрачає економічну незалежність та зростає його фінансова залежність від зовнішнішніх джерел фінансування.

Отже, аналіз фінансового стану підприємства проводиться з метою виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення. Дані аналізу відіграють вирішальну роль при визначенні конкретної політики підприємства і використовуються при оцінці виконання поставлених перед ним завдань, розробки програми розвитку на перспективу.

Література:

 1.  Фінанси підприємств: Підручник /А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2013. – 546с.
 2.  Фінансовий словник-довідник: / М.Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, В.М. Скупіш та ін.; За ред. М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕУААН. – 2003. – 690 с.
 3.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. / М.Я. Коробов – К.: Знання. – 2000. –С.354.
 4.  Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
 5.  Савицька Г.В. Анализ ефективности деяльности предприятия.-М.-2012. - 60с.
 6.  Ковалев А.И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия.- М. 2000. - 208с.
 7.  Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., С. 480.
 8.  Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 1 листопада 2000 р. – Львів: "Інтелект-Захід", 2000. – 444 с.
 9.   Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 160 с.
 10.   Економічний аналіз: Навч.  посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
 11.  Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2013. — 592 с.
 12.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 5-е изд. / Г. В. Савицкая. — Минск: Новое знание, 2001. — С. 303.
 13.   Лахтінова Л.А. Економічна категорія «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності.- Наукові праці Кіровоградського НТУ. Економічні науки, 2009, випуск 16. ІІ.
 14.   Ареф’єва О.В., Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8(86.) – С. 83–90.
 15.  Бугай В.З., Омельченко В.М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 34–39.
 16.   Інтернет-ресурс www.smida.gov.ua

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61152. Давня Спарта 58 KB
  Ознайомити учнів з особливостями державного устрою Спарти удосконалити навички порівняння однотипних явищ установлення причинно-наслідкових звязків формувати вміння висловлювати власну думку.
61153. Трудове право 92.69 KB
  Розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з різними джерелами інформації, формувати правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.
61154. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ 261.5 KB
  Текст риторичний аспект: односкладні називні речення як риторична фігура зачину або оклику у висловлюваннях різної стильової належності. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності восьмикласників...
61155. Утворення Афінської держави 75.5 KB
  Розглянути особливості державного устрою Афін; удосконалити навички роботи зі схемою оволодіння новим матеріалом в інтерактивній формі; поглибити розуміння сутності поняття держава. Після цього уроку учні зможуть: називати час проведення реформ Солона утвердження тиранії Пісістрата в Афінах...
61156. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ 547.43 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні речення як частини складних речень; розвивати вміння аналізувати складні речення, до складу яких входять умовно односкладні речення, моделювати й конструювати складні речення з різними частинами; структурувати вивчений матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору односкладних речень
61157. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, В НАУКОВОМУ СТИЛІ 27.36 KB
  Поглибити знання восьмикласників про особливості побудови усного повідомлення на тему про мову в науковому стилі, про підвиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний
61158. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ 347.23 KB
  Поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях
61160. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ 68.5 KB
  Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними (сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний), а також смислові відношення...