96379

Классификация бульдозеров

Доклад

Логистика и транспорт

Бульдозеры применяющиеся на горных работах в основном оснащены неповоротным отвалом установленным под углом 90к продольной оси тягового агрегата. У бульдозеров с поворотным отвалом последний можно устанавливать в горизонтальной плоскости под углом до 27 в обе стороны от продольной оси или перпендикулярно к ней.

Русский

2015-10-05

70 KB

1 чел.

Классификация бульдозеров

Бульдозером называется выемочно-транспортирующая машина (рис. 4.12), оборудованная отвалом 3 с ножом 2, для послойной срезки, перемещения и разравнивания породы. Отвал с ножом закрепляется впереди тягового агрегата трактора или тягача на толкающей раме 7.

Бульдозеры снабжаются гидроцилиндрами 4 подъема и опускания отвала. Бульдозеры, применяющиеся на горных работах, в основном оснащены неповоротным отвалом, установленным под углом 90°к продольной оси тягового агрегата. Толкающая рама 7 связывает отвал с базовой машиной и передает ему напорное усилие. К задней стенке отвала 3 крепятся кронштейны, в которые вставляются пальцы рычагов 5, соединяющих его с боковыми брусьями толкающей рамы и допускающих перег кос отвала в вертикальной плоскости. У бульдозеров с поворотным отвалом последний можно устанавливать в горизонтальной плоскости под углом до 27° в обе стороны от продольной оси или перпендикулярно к ней. Тракторы одновременно с отвалом оснащаются также рыхлителями, представляющими собой прицепное или навесное оборудование к трактору. Рыхлители применяются для разрушения пород, которые не могут быть эффективно и экономично разрушены экскаваторами и бульдозерами. К таким породам относятся: песчаник, глинистый сланец, известняки, доломит. Наибольшее распространение получили навесные рыхлители.

Бульдозеры серийно выпускаются на базе гусеничных тракторов тяговых классов 30, 40, 100, 150 и 250 кН и на базе колесных тягачей классов 14, 40, 100 и 250 кН. Наибольшее распространение на карьерах страны получили бульдозерно-рыхлительные агрегаты на базе тракторов Т-130.1. Г-1, Т-180Г, ДЭТ-250М и Т-330 (табл. 4.5).

Наиболее мощным отечественным колесным бульдозером является бульдозер модели ДЗ-113 НПО "ВНИИстройдормаш". Базовый тягач бульдозера ДЗ-113 — это специальное шасси с шарнирно-сочлененной рамой тягового класса 250 кН, мощностью двигателя 405 кВт и скоростью передвижения до 50 км/ч. Угол резания отвала бульдозера 55° и возможность поперечного перекоса ±15°. Навесной рыхлитель имеет от одного до трех зубьев. Глубина рыхления до 200 мм. Для управления отвалом и рыхлителем используется гидросистема базового трактора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22643. Фазові переходи першого і другого роду 51.5 KB
  Фазові переходи першого і другого роду. Фазовий перехід першого роду фазовий перехід при якому питомий обєм та питома ентропія змінюється стрибкоподібно. Отже коли стрибком змінюється перші похідні функцій фазові переходи першого роду а якщо залишаються неперервними а другі похідні змінюються стрибком то такі фазові переходи називаються переходами другого роду. Звідси випливає що фазовий перехід другого роду супроводжується стрибком наступних величин : питомої теплоємності ; ізобаричного коефіцієнту теплового розширення ;...
22644. Рівняння Максвелла як узагальнення експериментальних фактів 77 KB
  при наявності і руху зарядів і змінного електричного поля. Струм провідності 0 повязаний з рухом зарядів а струм зміщення із зміною напруженості електричного поля. Вивчення магнітного поля магнітів та струмів показало що силові лінії магн. поля: ; потік вектора напруженості ел.
22645. Магнітні властивості речовини. Пара-, діа- , феромагнетики 304 KB
  Якщо намагнічування припиняється і при забиранні заліза від магніту то воно називається тимчасовим намагніченням. Ця величина називається вектором намагнічення . Якщо довести намагнічення до насичення точка 1 на мал. 2 і потім зменшувати напруженість магнітного поля то намагнічення випливає не первісної кривої 01 а змінюється відповідно до кривої 1 2.
22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розвязок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розвязок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.
22648. Предмет, структура і функції етики як науки 90 KB
  Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Рання грецька філософія надала поняттю «етика» термінологічний сенс, позначивши ним «природу», «натуру», «сталий характер»
22649. Електромагнітні потенціали. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Запізнювальні та випереджуючі потенціали 82.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розвязок у вигляді запізнювального потенціалу. Розвяжемо хвильові рівняння ; для потенціалів за допомогою функції Гріна. Шукаємо розв`язки у вигляді ; Рівняння для G: ; тоді ; . Домножимо рівняння на та .
22650. Випромінення електромагнітних хвиль. Електричне дипольне випромінення 156 KB
  З останньої формули випливає що найбільша енергія випромінюється в площині перпендикулярній до напрямку коливань диполя . У напрямку коливань диполя електричні хвилі не випромін. Інтенсивність випромінювання пропорційна частоті коливань диполя в четвертому степені і квадрату амплітуди коливань.
22651. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона 102 KB
  поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла зявляються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя це явище називається розсіянням . Позначимо: і для падаючої хвилі і для розсіяної.