96514

Розрахунок електроприводу мостового крану

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Успіхи у розвитку напівпровідниковій техніки дозволили широко використовувати у металургії регульовані джерела живлення на базі тиристорів з безконтактними системами автоматичного керування. Велика гнучкість керування та широкі можливості у відношенні повноти автоматизації забезпечуються завдяки широкому використанню...

Украинкский

2015-10-07

154.5 KB

5 чел.

Вступ

Головним фактором технічного прогресу, який впливає на ефективність суспільного виробництва є електроозброєність праці, тобто відношення кількості спожитої електроенергії підприємства за рік до середньооблікової кількості промислово виробничого персоналу.

Успіхи у розвитку напівпровідниковій техніки дозволили широко використовувати у металургії регульовані джерела живлення на базі тиристорів з безконтактними системами автоматичного керування. Потужність окремих тиристорних перетворювачів досягає десятки тисяч кВт. Велика гнучкість керування та широкі можливості у відношенні повноти  автоматизації забезпечуються завдяки широкому використанню інтегральних, аналогових та дискретних пристроїв обчислювальної техніки, уніфікованих блочних систем регуляторів.

Продуктивність цехів металургійних підприємств в значній мірі залежить від надійності роботи та продуктивності кранів. У той же час ефективність роботи кранів залежить від якісних показників кранового обладнання.

Робота крану в умовах того або іншого металургійного підприємства та цеху специфічна і залежить від характеру конкретного виробничого процесу.

Розвиток електроприводу механізмів крану іде по шляху спрощення механічних передач та приближення електродвигунів до робочих органів машин та механізмів, а також підвищеного використання електричного регулювання швидкості. Широко запроваджуються комплектні тиристорні перетворювачі. Використання тиристорних перетворювачів не тільки позволило створити високо економічні регульовані електроприводи постійного струму, але й відкрило великі можливості для використання частотного регулювання двигунами змінного струму, в першу чергу простих та надійних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором.

Велике поширення отримують нові засоби електричної автоматизації технологічних установ, машин, механізмів на базі напівпровідникової техніки, високочутливій контрольно-вимірювальній та регулюючій апаратурі, безконтактних датчиків та логічних елементів.

У сучасних умовах  експлуатація електрообладнання потребує глибоких та різноспрямованих знань, а завдання створення нового або модернізованого існуючого електрифікованого технологічного агрегату, механізму, устрою вирішується спільними зусиллями технологів, механіків та електриків. Вимоги до електрообладнанню виходять з технологічних даних та умов.


1 Загальна частина

 1.  Короткий опис технологічного процесу ККЦ

Кисневоконвекторний цех ВАТ “АМК” є основним цехом у технологічному ланцюгу виробництва сортової та листової продукції., який призначений для виплавляння сталі.

Основні характеристики процесу.

LD-процес включає футерований конвертер з вертикальною кисневою фурмою, яка вводиться в конвертер зверху, а також передбачається можливість подачі інертного газу через днище.

Основні переваги LD-процесу:

 •  висока швидкість продування;
 •  висока продуктивність;
 •  економія праці;
 •  низька витрата вогнетривів;
 •  висока якість продукції;
 •  стабільність виробничого циклу;
 •  високий рівень автоматизації процесу;
 •  стабільність результатів.

Конвертер нахиляється для завалення, випуску сталі і шлаку.

Шихта звичайно складається з рідкого чавуну, скрапу, чушкового чавуну і добавок.

Залізняк додається як охолоджувач.

Особливість LD-процесу полягає в тому, що тепло, що виділяється в результаті  реакції кисню з різними елементами шихти, є єдиним джерелом енергії для доведення металу до бажаного хімічного складу і температури.

Послідовність технологічних операцій для виробництва окремої плавки схожа у всіх сталеплавильних цехах, незалежно від устаткування і об'єму плавки.

За «цикл» плавки приймають час виплавки металу в конверторі.

Завантаження конвертера

Остаточна вага скрапу визначається на шихтовому дворі при завантаженні лотка. Скрап доставляється в лотках з шихтового відділення  в сталеплавильний цех, де він завантажується в конвертер за допомогою крана завалення.

Рідкий чавун заливається в конвертер із заливального ковша за допомогою заливального крана.

Для завантаження скрапу і заливки чавуну конвертер нахиляється в завантажувальну позицію за допомогою приводу повороту.

Продування конвертера

Після завантаження скрапу і гарячого металу в конвертер опускається киснева фурма. Для продування в LD-процесі використовується чистий кисень. Кисень подається на поверхню металу з надзвуковою швидкістю.

Основною термохімічної реакцією під час продування є екзотермічне окислення вуглецю, кремнію, марганцю і заліза.

Деякі елементи викидаються з конвертера в газоподібній формі з добавками для формування шлаку.

В результаті взаємодії цих елементів з киснем і фізичним теплом гарячого металу виробляється достатня кількість тепла для підвищення температури металу.

Реакція між киснем і металом посилюється при змісті CO, що росте.

Продування киснем може бути інтенсивніше або слабше. Під час інтенсивного продування реактивний струмінь кисню проникає глибше. Це досягається шляхом опускання кисневої фурми ближче до ванни. Слабке продування означає менше проникнення реактивного струменя кисню.

Незадовго до завершення продування проводяться відбір проб вуглецю і завмер температури за допомогою підфурменній системи для прогнозування умов завершення продування динамічною моделлю процесу. Якщо умови, що передбачаються, відхиляються від бажаних, застосовують невідкладні коррективні заходи (охолоджувач або нагріваючі речовини, продування киснем і т.д.).

Випуск плавки з конвертера і легування.

Як тільки вимір температури і аналіз проведені, розливний ківш встановлюється в черінь конвертером, який нахиляється для випуску плавки. Під час випуску плавки феросплави, розкислювачі і верхній шлак додаються в розливний ківш згідно вимогам.

Протягом деякого часу після випуску плавки застосовується продування газом в ковші, щоб поліпшити розчинення феросплавів і гомогенізацію сталевої ванни.

Надмірний перелив шлаку з конвертера в розливний ківш може бути мінімізований при установці системи розпізнавання і блокування шлаку, яке закриває випускний отвір в кінці випуску плавки.

1.2 Технічна характеристика, устрій та робота механізму підйому мостового крана  Q = 125т

Мостовий кран Q = 125 т розташований у ККЦ та призначений  для пересування важких вантажів.

Кінематична схема механізму підйому дана на рисунку 1. Електричні двигун 1 має кутову частоту обертання значно більшу швидкість, ніж швидкість підйомного барабану 5, то рух до робочого органу механізму передається через редуктор 4. Для механізму підйому частіше використовують схеми з поліспастом, за допомогою якого рух від барабану передається гаку. Механізм підйому крану має механічне гальмо 3, яке встановлюють на з’єднувальній муфті 2 між двигуном та редуктором або на гальмовому шківу на протилежному кінці вала двигуна..

1 - двигун;

2 - муфта;

3 - гальмо;

4 - редуктор;               

5 - барабан;

6 - балка;

7 - підвіска.

Рисунок 1 - Кінематична схема механізму підйому крану

Технічна характеристика залізничного крану приведена у таблиці 1.

Таблиця 1 - Технічна характеристика механізму підйому крана Q = 125 т

Найменування

Величина

Одиниця

вимірювання

Номінальна продуктивність крану

125

т/год

Фактична продуктивність крану

250

т/год

Висота підйому крюка

15

м

Швидкість підйому

0,03

м/с

Діаметр барабану

750

мм

Маса гаку

1200

кг

Кратність поліспаст

4

Група режиму роботи, ПВ

Важкий40

%

Напруга

380

В

1.3 Технологічні вимоги до електропривода

Кран Q = 125 т задіяний у технологічному процесі цеху, ККЦ тому повинен забезпечувати задану продуктивність відповідно якості випущеної продукції.

З метою забезпечення указаних показників, електроустаткування механізму підйому повинно задовольняти, як загальним, так і спеціальним технологічним вимогам.

До загальних відносяться:

 •  надійність – це властивість електропривода виконувати необхідні функції, зберігати свої експлуатаційні показники та характеристики на протязі заданого періоду часу;
 •  безперебійність - це властивість електропривода зберігати працездатність на протязі деякого часу;
 •  ремонтопридатність – визначає пристосованість електропривода до попередженню та знаходження поломок та відмовлень та  видалення їх шляхом проведення ремонтів та технічного обслуговування;
 •  економічність електроприводу;
 •  безпека експлуатації електропривода.

До спеціальних відносяться:

 •  діапазон регулювання швидкості (5 – 1);
 •  мінімальний час перехідного процесу;
 •  тривалість включень ТВ = 40 %;
 •  плавність регулювання швидкості - ступенева;
 •  жорстка механічна характеристика;
 •  реверсування приводу та забезпечення його роботи як у режимі двигуна так і у гальмовому режимі ;
 •  електропривод повинен мати перевантажувальну здатність.


2 Спеціальна частина

 1.  Вибір системи електропривода, методу регулювання швидкості та           гальмування

З метою забезпечення технологічних вимог електропривода, необхідно вибрати оптимальну систему електропривода для механізму підйому крану Q = 125 т.

Для керування електроприводами кранового електрообладнання використовують керуючі схеми змінного та постійного струму.

Електрообладнання, яке працює на змінному струмі має суттєві переваги. Це обумовлено значними спрощенням електропостачання, меншою вартістю і відносною простотою експлуатації електроустаткування змінного струму Різноманіття систем керування електроприводами мають бути класифіковані за призначенням, способу керування, умовами регулювання.

Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором можливо використовувати як більш дешеві та прості у експлуатації, вони витримують великі пускові струми. Але великі пускові струми викликають значні коливання напруги.

Використання асинхронних двигунів з фазним ротором пропонується у тих випадках, коли необхідності регулювання швидкості у діапазоні до 10, а також коли механізм працює у поворотно-короткочасному режимі для обмеження пускових струмів. Плавність регулювання залежить від кількості ступенів.

На підставі вимог та зробленого аналізу обираємо рід стуму - змінний, асинхронний двигун з фазним ротором.

Схеми керування електроприводами з асинхронним двигуном з фазним ротором розділяються:

 •  мережа змінного струму – асинхронний двигун з фазним ротором з контролерною схемою керування;
 •  мережа змінного струму – асинхронний двигун з фазним ротором з релейно - контакторною схемою керування;
 •  мережа змінного струму – асинхронний двигун з фазним ротором з безконтактною схемою керування.

Системи керування з крановими електроприводами з магнітним контролером забезпечує автоматичний розгін, реверс, гальмування противмикання та ступінчасте регулювання швидкості шляхом зміни опору у ланцюгу обмотки ротора за допомогою командоконтролера. Системи керування крановими електроприводами з магнітними контролерами найбільш вигідна при керуванні електромостового крану  тому що найбільш відповідає вимогам.

Використовують наступні методи регулювання швидкості асинхронних електродвигунів з фазним ротором: зміною напруги та частоти, зміною опору у ланцюгу статора або ротору, кількості числа пар полюсів та імпульсний спосіб зміни величини опору у ланцюзі обмотки якоря, імпульсний спосіб.

У вимогах до електроприводу було відмічено необхідність ступеневого регулювання швидкості, тому обираємо регулювання швидкості асинхронного електродвигуна зміною опору у ланцюгу ротору. Він простий своєю схемною реалізацією, але невеликими показниками якості регулювання та економічністю

Гальмування механізмів реалізують у трьох різновидах генераторного режиму: гальмування противмиканням, динамічне та рекуперативне.

Гальмування противмиканням здійснюється двома шляхами. Один з них пов’язаний зі зміною чергування двох фаз напруги, яка живить асинхронний двигун. Другий шлях переводу асинхронного двигуна може бути використан тільки при активному характері моменту навантаження.

Відповідно вимогам до електроприводу на механізмі підйому крану Q = 125 т  обираємо систему  - мережа змінного струму асинхронний двигун з фазним ротором з релейно-контакторною схемою керування. Регулювання частоти обертання ротору відбувається за рахунок  зміни пускорегулювального опору у  ланцюзі обмотки ротора. Для гальмування використовують гальмування противмиканням у сукупності з електромеханічним гальмом. Гідроштовхач використовують для остаточної фіксації вантажу.


Рисунок 4- Схема з`єднань ящиків пускових опорів типу НФ-1А

2.5 Розрахунок та вибір апаратів захисту та керування

Силовий ланцюг

Рубильники призначені для ручного включення та відключення електричних мереж з постійною напругою до 400 В та змінною до 500В

Номінальне значення напруги рубильника та напруги мережі повинні задовольняти співвідношенням

Uном,р = Uном,м                         (62)

Uном,р = 380В

Величина відключаємого струму у ланцюгах зі змінною напругою 380 В

Івідкл = Іном                          (63)

Івідкл = 120 А

Вибираємо Р2126/2 Uном,м=380 В, Іном,р = 300 А, [ 5 ] с 151.

 

Максимально струмові реле - призначені для захисту електроприводу від неприпустимо великих струмів, які можуть виникати через стопоріння руху виконавчого органу робочої машини, обриві однієї з фаз живлячої напруги.

Данні які є у паспорті реле та об’єкта, що захищається  повинні забезпечувати нерівність

Іном,р   Іном. дв                           (64)

Для захисту двигунів з фазним ротором струм спрацювання обирається        

Іуст,   (2,25 - 2,5) Іном. дв                        (65)

Іуст,   2,5 120 = 300 А

Іном,р   300 А             

Вибираємо максимально струмові реле типу РЕВ 570 Іуст= 300А, [6], стор.85.

Ланцюг керування

Реле напруги – служить для контролю наявності або відсутності напруги у електричних ланцюгах та мережах. Реле напруги виконують функції захисту від втрати напруги, обриву фази, коротких замкнень.

Номінальна напруга для реле повинна бути

Uном,р = Uном,м                        (66)

Напруга спрацювання для контактору змінного струму

Uспр   0,85 . Uном,м

Uспр   0,85 . 220 = 187 В

Вибираємо реле напруги РЭВ 310 Ін= 25А, Uн = 220 В, [5], стор.146.

Запобіжники - електричні апарати, які призначені для захисту електрообладнання, проводів та кабелів від струмів короткого замкнення.

Для захисту ланцюга керування повинна забезпечуватися нерівність

Ів ном,  = 2,5 І                                   (67)

де  І - сумарний струм максимальної кількості котушок, одночасно ввімкнутих апаратів у схемі керування, І = 4 А

Ів ном,  = 2,5· 4 = 10 А

Для захисту ланцюга керування вибираємо запобіжник типу ПР-2-15 Ін = 15А, Ів ном,  = 10 А, [ 5 ], с.153

Рубильник

Uном,р = Uном,м                       (68)

Uном,р = 220В

Величина відключаємого струму

Івідкл = Іном                       (69)

Івідкл = 4 А

Вибираємо рубильник Р2523/2 Uном,м = 220 В, Іном,р = 30 А, [ 5 ] с 151.

Реле часу - використовують для витримки часу між спрацюванням двох, або декільком апаратів, а також для визначеної тимчасової послідовності операцій.

Для схем автоматичного керування електроприводом при великій частоті включень необхідні реле з високою механічною зносостійкістю (5-10)106 спрацювань. Необхідні витримки часу повинні знаходитися у межах 0,25-10 с. Обираємо реле часу типу ЭВ-100,  t = 0,1 - 20 с, [5 ] стор.148.

Контролери призначені для ручного та автоматичного керування електродвигунами - пуску, зупинки, гальмування та реверсування.

Вибираються контролери згідно умов, режиму роботи та потужності  електродвигуна. На підставі вимог до електропривода та аналізу недоліків обираємо магнітний контролер типа ТСА, який використовують у електроприводах механізму підйому.

2.6 Опис роботи принципової схеми в усіх режимах

Схема електроприводу механізму підйому крану Q = 125т  з командоконтроллером ТСА забезпечує автоматичний розгін, реверсування, гальмування проти вмиканням та ступеневе регулювання швидкості шляхом зміни опорів у ланцюзі обмотки ротора.

Для запуску електропривода потрібно включити рубильники  QS та S. У нульовому положенні командоконтроллера котушка реле напруги КV отримує живлення, реле спрацьовує і замикає свій контакт, через який буде живитися схема керування, після того як командоконтроллер буде виведено з нульового положення. Таким чином, пуск можливо здійснювати тільки при нульовому положенні командоконтроллера (нульове блокування).

У першому положенні «Підйом» через контакт КМ3 отримує живлення котушка контактора напрямку КМ2 та на усіх положеннях котушка лінійного контактора КМ1. Контактори спрацьовують і замикають свої контакти у ланцюзі обмотки статора двигуна М. Одночасно отримала живлення котушка контактора КМ4 (замкнувся блок-контакт КМ2), замкнула свої контакти у ланцюзі гідроштовхача,, який розгальмував ротор двигуна. Статор двигуна М отримав живлення і приєднується до мережі з повністю введеним пускорегулювальним опором. Перше положення призначено для вибору слабини троса та підйому невеликих вантажів на пониженій швидкості

У другому положенні  «Підйом» здійснюється підйом великих вантажів з малою швидкістю. На наступних положеннях здійснюється розгін під контролем реле часу КТ1 та КТ2.

На положеннях «Спуск» забезпечується регулювання швидкості електродвигуна: на першому та другому положенні – у режимі противмикання; на третьому у режимі силового спуску, або генераторного гальмування у залежності від величини сили тяжіння вантажу (усі пускові опори уведенні). Для спуску вантажу на характеристики гальмування проти вмикання оператор натискає педаль SB при установці рукоятки командоконтроллера у відповідне положення спуску. Ця операція необхідна у зв’язку з можливістю підйому вантажу замість спуску, гальмування проти вмикання. Електродвигун переводиться у режим гальмування противмикання не тільки при спуску вантажу, а при гальмування з положення спуску у нульове (при натисненні педалі SB на першому та другому положенні). При цьому на протязі витримки часу реле КТ2 разом з механічним гальмуванням забезпечує і електричне – противмиканням.

Контактори у схемі забезпечують наступні функції: КМ1 - лінійний, КМ2 та КМ3 – реверсу; КМ5-КМ8 – прискорення; КМ9 -противмикання.

Максимальний захист здійснюється за допомогою реле максимального струму КА у силовому ланцюзі та запобіжників FU1 та FU2 у ланцюзі керування, кінцевий – кінцевими вимикачами SQ1 та SQ24 нульовий – реле напруги КV,


3  Заходи з  охорони праці та навколишнього с
ередовища

3.1 Заходи що до техніки безпеки при ремонті та обслуговуванні                     електрообладнання

У процесі розробки принципової схеми електроприводу механізму підйому електромостового крана було визначено основне та допоміжне електрообладнання:

 •    асинхронний двигун з фазним ротором типу МТН512-6;
 •  рубильники Р2126/2 та Р2523/2;
 •  максимально-струмові реле РЕВ-570;
 •  реле напруги РЭВ 310;
 •  ящики опорів типу НФ-1А

Роботи  в електроустановках у відношенні мір безпеки підрозділяються на три категорії:

-  зі зняттям напруги;

-  без зняття напруги зі струмоведучих частин і поблизу них;

- без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

Організаційними заходами, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках:

- утвердження переліків робіт, виконуваних по нарядам, розпорядженням, у порядку поточної експлуатації;

-  призначення осіб, відповідальних за безпечне ведення робіт;

- оформлення робіт нарядом, розпорядженням чи утвердженням переліку робіт, виконуваних у порядку поточної експлуатації;

- підготовка робочого місця;

- допуск до робіт;

- догляд під час роботи;

- переведення на інше робоче місце;

- оформлення перерв у роботі і переведення на інше робоче місце.

У перелік робіт на проектованому устаткуванні, виконуваних по наряду, можуть бути включені:

- капітальний ремонт і заміну електродвигуна;

- заміну контакторів, апаратів керування і реле на релейно-контактній панелі;

- поточні, середні і капітальні ремонти;

У перелік робіт, виконуваних за розпорядженням на проектованому устаткуванні можуть бути включені: автоматичних вимикачів, контакторів і аналогічної пускової апаратури, зміна запобіжників, ремонт освітлювальної проводки, ремонт окремих  електроприймачів (електродвигунів та ін.).

У перелік робіт, виконуваних у порядку поточної експлуатації можуть включатися:

- роботи без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою тривалістю не більш однієї зміни: ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, догляд за щітками електродвигунів і їхня заміна, догляд за кільцями електричних машин, поновлення написів на кожухах устаткування й огородженнях та ін.;

- аварійно-відбудовані роботи тривалістю до 1 години (від’єднання і приєднання кабелю до електродвигуна, зміна запобіжників, підтягування і зачищення одиничних контактів на шинах і устаткуванні);

- робота зі зняттям напруги в електроустановках до 1000 В: ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів і аналогічної пускової апаратури, зміна запобіжників, ремонт освітлювальної проводки, ремонт окремих електроприймачів (електродвигунів та ін.)

Для підготовки робочого місця, що вимагає зняття напруги, повинні бути виконані наступні заходи:

- зроблені необхідні відключення і прийняті заходи, що перешкоджають помилковому чи мимовільному включенню комутаційної апаратури;

- вивішено забороняючи плакати на приводах ручного і ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;

- перевірено відсутність напруги на струмоведучих частинах, що повинні бути заземлені для захисту людей від поразки електричним струмом;

- встановлено заземлення;

- обгороджені при необхідності робочі місця чи струмоведучі частини, що залишилися під напругою, і вивішені плакати безпеки.

Для провадження робіт на проектованому електроустаткуванні варто дотримувати міри безпеки роботи з урахуванням його специфіки.

Включення електроустановок у роботу може бути зроблено тільки після повного закінчення робіт. Це можливо тільки після одержання на це дозволу оперативного працівника, що має на те право видачі розпорядження по оперативному обслуговуванні даної електроустановок. Цей дозвіл може бути видано тільки після одержання повідомлень усіх що допускають і керівників робіт про повне закінчення робіт на даній електроустановці.  

3.2  Протипожежні заходи

Нові працівники при надходженні на роботу проходять обов’язкові навчання з первинних знань правил пожежної безпеки.  Про проведення первинного інструктажу працівниками пожежної охорони робиться позначка в відділі кадрів і в особовому листку. Повторний інструктаж робить майстер через 10 днів.

На робочому місці майстер інструктує поквартально всіх робітників, службовців, інженерно-технічних працівників за правилами пожежної безпеки, користуванні первинними засобами пожежегасіння. Про проходження інструктажу робиться позначка в особовому листку.

За порушення правил пожежної безпеки передбачається відповідальність.

У загальному пожежна безпека на крані повинна забезпечуватися проведенням організаційних, технічних і інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних збитків і зменшення можливих екологічних наслідків у випадку їхнього виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожеж. Для гасіння пожеж використовуються пінні та вуглекислотні вогнегасники, а також шухляди з піском.

Організаційні заходи полягають у наступному:

 •  забезпечення пожежної безпеки є складова частина виробничої діяльності посадових осіб, працівників, що знаходить висвітлення в трудових договорах;
 •  керівником підприємства визначаються обов'язки посадових осіб, зокрема забезпечення пожежної безпеки, призначаються відповідальні за пожежну безпеку окремих ділянок технологічного й інженерного устаткування;
 •  на підприємстві повинні бути відпрацьовані загальна інструкція і міри пожежної безпеки для всіх пожежонебезпечних установок, ділянок і т.д.

Електроустановки (можливість їхнього застосування, монтаж, налагодження, експлуатація) повинні відповідати вимогам Правил пристрою електроустановок, Правил технічної експлуатації..

Електричні машини з нормально іскрящимися частинами повинні розміщатися на відстані не менш одного метра від горючих матеріалів, відокремлюватися екранами.

Електричні двигуни, світильники, проводи, розподільні пристрої необхідно не рідше одного разу на місяць очищати від пилу.

Повинні бути установлені вогнегасники і шухляди з піском.

При електрозварювальних роботах устаткування зварювальних установок повинне відповідати умовам навколишнього середовища; потрібно використовувати спеціальні трансформатори, для підводки струму до тримача установки ручного дугового зварювання використовувати зварювальний провід у гумовій оболонці.

У випадку пожежі на робочому місці необхідно сповістити пожежну охорону й аварійні служби за допомогою засобів зв'язку чи в усній формі. У разі потреби відключити устаткування, електроустановки. При можливості гасити пожежу існуючими засобами пожежегасіння, евакуювати людей. Після прибуття пожежних бригад здійснювати допомогу у створенні рукавних ліній, брати участь в евакуації матеріальних цінностей і виконувати роботи по розпорядженню керівника пожежегасіння.

3.3   Захист навколишнього середовища

Природоохоронною є будь-яка діяльність, спрямована на збереження якості навколишнього середовища на рівні, що забезпечує стійкість біосфери. Існує два напрямки природоохоронної діяльності підприємств. Перший – очищення шкідливих викидів. Однак цей шлях не завжди ефективний, оскільки за його допомогою не завжди вдається повністю припинити надходження шкідливих речовин в біосферу. Наприклад, встановлення вологих фільтрів для газоочищення дозволяє скоротити забруднення повітря, але призводить до збільшення ступеня забруднення води.

Установка ківш-піч обладнана системою відведення і очищення газів. Лінії відсмоктування підводяться до загального газового тракту, по якому димові гази поступають на установку очищення. Очищення димових газів здійснюється за допомогою витяжного рукавного фільтру пульсуючої дії. Відцентровий вентилятор, встановлений з чистої сторони фільтру, відсисає очищені димові гази і направляє їх в димар. Пил, що накопичується у фільтрувальній установці, відправляється в контейнер-сховище.

Для відсмоктування пилу, що утворюється в системі подачі добавок під час їх завантаження, зроблена знепилююча установка, яка за допомогою витяжних парасольок відсисає пил з бункерів. Зібраний в накопичувачі фільтру пил збирається ланцюговими конвеєрами і прямує в контейнер.

Перед фільтром передбачена установка для аварійної огорожі повітря на розбавлення димових газів у випадку, якщо їх температура перевищує задану межу.

Гранично допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферу: пил - 20 міліграм/м

Система охолоджуючої води призначена для охолоджування наступних частин УКП:

зведення;

струмопровідних шин і затисків електродів;

електроутримувачів;

централізованої маслодинамічної підстанції;

трансформатора.

Система живиться чистою, відфільтрованою промисловою водою з головної системи оборотного циклу.

Шлак, що утворюється в процесі обробки, збирається з постаментів авколо ковшів, прямує на шлаковий двір для переробки.

Вода, використовувана для охолоджування устаткування і сляба в зоні вторинного охолоджування, по спеціальних жолобах збирається у відстійниках і через систему регенерації подається знов в систему водопостачання цеху.

Що утворюються при різанні слябів на мірні довжини окалина і шлам збираються у відстійниках замкнутого циклу водопостачання і утилізувалися.

При стійкому і тривалому збільшенні шкідливих викидів керівництвом ОНРС вживаються негайні заходи (аж до зупинки агрегату) по зниженню викидів до норми.


Список  літератури

 1.   Методичні вказівки з курсового проектування. ІТ ДГМІ, 2002
 2.  Б. М. Рапутов Электрооборудование кранов, М., Металлургия, 1990, 272с.
 3.  Н.С. Ушаков Мостовые электрические краны, Металлургия, 1988, 353 с.
 4.  А.Г. Яуре, Е.Н. Певзнер Крановый електропривод. Справ очник, М. ,Энергоатомиздат, 1988, 337с.
 5.  І.І. Алієв, Довідник по електротехніці та електрообладнанню, М., Вища школа, 2000, 255с.
 6.  В. В.Москаленко Электрический привод , –М., Вища школа, 1991, 430с
 7.  В. В.Москаленко Справочник электромонтера. , М., Вища школа, 1991, 288с.
 8.  В.С. Джигерей Основы экологии, ПТВФ Афіша, 2000, 272с.
 9.  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,  К., 1998, 200с.
 10.  Правила пожежної безпеки в Україні, К.,1995, 150с
 11.  О.В. Новиков Охрана окружающей среды,  М., Высшая школа, 1987, 158с. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82841. Стан природи і настрій людини в поезіях Лесі Українки. Розповідь про життя і творчість поетеси. Вірш «Давня весна» 49 KB
  Розширити поглибити й узагальнити знання учнів про дитячі роки поетеси її творчість; викликати емоційне сприйняття; розкрити вплив природи на настрій і почуття поетеси удосконалювати вміння порівнювати; знаходити і пояснювати метафори; розвивати виразність читання; образне мислення уяву.
82842. Леся Українка (стаття). Леся Українка. Вірш «Мамо, іде вже зима» 71 KB
  Тип уроку: комбінований. Обладнання: портрет Лесі Українки виставка видань її книжок підручник картки із завданнями магнітофон проектор мультимедійна дошка презентація до уроку. До уроку додається слайдова презентація яка стимулює пізнавальну активність учнів.
82843. Развитие речи. Толерантность. Деформированный текст с творческим заданием 36.5 KB
  Какие три слова стали законом в семье где царили мир и согласие Любовь прощение терпение Всё это можно назвать одним словом Толерантность запишем его Толерантность II. Наверно это слово было вам незнакомо но в современном мире вы не раз его услышите поэтому сегодня на уроке мы познакомимся...
82844. Склонение имен существительных 37 KB
  Цель: Закреплять умения склонять существительные по падежам; познакомить учащихся с несклонеяемыми именами существительными; развивать внимание, мышление, орфографическую зоркость, память; воспитывать интерес к изучению русского языка, любовь к природе, трудолюбие.
82846. Умови життя тварин. Боротьба тварин за життя 46 KB
  Мета: формувати поняття необхідні умови для життя рослиноїдних хижих і всеїдних тварин уявлення про ознаки пристосування тварин до добування корму; виховувати спостережливість любов до природи та бережливе ставлення до неї. Які групи тварин ви знаєте Як вони поділяються за способом живлення...
82847. Навколишнє середовище (довкілля) тварин. Як тварини пристосувалися до різних умов навколишнього середовища. Охорона тварин 143 KB
  Мета: формувати елементарні поняття про навколишнє середовище тварин та необхідні умови для їх життя уявлення про деякі ознаки пристосування тварин до умов навколишнього середовища та пристосування до захисту від ворогів у природі...
82848. Дієслова близькі та протилежні за значенням 59 KB
  Дієслова близькі та протилежні за значенням. Поглиблювати знання про дієслова; розвивати в учнів уміння добирати дієслова близькі та протилежні за значенням; вчити вживати дієсловасиноніми у власному мовленні; збагачувати лексичний запас учнів; учити складати розповідь за серією малюнків використовуючи...
82849. Розповідні речення 49.5 KB
  Розширити уявлення учнів про речення; розпочати ознайомлення з типами речень за метою висловлювання; ознайомити учнів з розповідними реченнями їх характерними ознаками оформленням на письмі; розвивати вміння визначати розповідні речення в мовленні правильно записувати їх за інтонаційними ознаками...