96618

ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС–ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Сутність і завдання фінансового планування Фінансове планування є необхідним елементом управління економікою. Основні з них: висока ступінь невизначеності на ринку пов’язана з триваючими глобальними змінами у всіх сферах суспільно життя їх непередбачуваність ускладнює планування; незначна частка підприємств що мають фінансові можливості...

Украинкский

2015-10-08

135 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT1

ЗМІСТ

[1] ЗМІСТ

[2] ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[3] Сутність і завдання фінансового планування

[4] СТРУКТУРА І ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ

[5] РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

[6] ПОШИРЕНІ ПІДХОДИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

[7] ВИСНОВОК

[8] СПИСОК ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Визначаючи роль планування, американські професори Р. Хизрич і М. Пітерс пишуть: В«Планування - це найважливіша складова частина успіху будь-якої господарської діяльності. Нехтування ним може дуже дорого коштувати підприємцю: адже всі, з ким він пов'язаний по справах фірми, - постачальники, споживачі, конкуренти, банки - мають свої плани, і підприємець зобов'язаний їх враховувати, а, отже, планувати і свою діяльність ».

Фінансове планування для підприємства взаємозалежне з плануванням господарської діяльності й будується з урахуванням показників виробничого плану (обсягу виробництва, реалізації, кошторису витрат за виробництво, плану капітальних вкладень та інших.). Проте складання плану перестав бути простим арифметичним перерахунком показників виробничого плану в фінансові показники. У процесі планування здійснюється аналіз показників виробничого плану, проявляються й використовуються невраховані у яких внутрішньогосподарські резерви та шляхи ефективнішого використання виробничої потужності підприємства, раціональнішого витрати потребує матеріальних та грошових ресурсів, підвищення якості продукції, розширення асортименту та інших.

Основним об'єктом фінансового планування є потік коштів. Для чинного підприємства немає початковій та кінцевої точок потоку: його рух безупинно і замкнуто. Кінцевим продуктом вважатимуться оплату сировини, основних засобів, праці, або виплату дивідендів акціонерам. Центральний елемент потоку – кошти. Розмір коштів підприємства змінюється у часі у зв'язку з мінливістю окремих елементів грошового потоку (обсягів продажу, інкасації дебіторську заборгованість, оплати боргу комерційному кредиту та інших.)

Фінансове планування в системі управління підприємством відіграє провідну роль. Це давно перевірена на практиці в розвинених країнах аксіома. Метою даної роботи є знайомство з основними елементами фінансового планування на підприємстві і визначення етапів фінансового планування. У відповідності з метою роботи поставлені і вирішені наступні завдання:

 •  Визначення сущьності і завдань фінансового планування;
 •  Вивчення методів фінансового планування;
 •  Знайомство з основними етапами розробки фінансовогог плану.


 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  1.  Сутність і завдання фінансового планування

Фінансове планування є необхідним елементом управління економікою. Якщо фінанси, як такі, охоплюють всі сторони діяльності підприємства, то фінансове планування, виражає ці сторони діяльності у відповідних фінансових показниках, що використовуються в управлінні економікою. Без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління економікою, який забезпечує підприємству підвищення його ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне вирішення соціальних питань і питань матеріального стимулювання працівників.

Фінансове планування - це процес визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо) і їх розподілу по напрямками в планованому році.

Призначення фінансового планування - визначення сукупної потреби підприємства в фінансових ресурсах у розмірах забезпечують фінансування розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань перед бюджетом, банками тощо, розв'язання соціальних завдань і завдань матеріального стимулювання працівників підприємства. Крім цього, фінансове планування сприяє запобіганню понаднормативних і понадпланових видатків товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів, як по окремих видах проведених заходів, так і по підприємству в цілому.

Об'єктом фінансового планування є доходи і накопичення, їх формування та розподіл, взаємовідносини з ланками фінансово-кредитної системи, фонди грошових коштів, їх формування та використання, капітальні вкладення і оборотні активи, планування їх обсягів і джерел фінансування, визначення джерел фінансування соціальної і культурно-побутової сфер підприємства.

Поряд з усвідомленою необхідністю широкого застосування сучасного фінансового планування в нинішніх умовах діють фактори, що обмежують його використання на підприємствах.

Основні з них:

 •  висока ступінь невизначеності на ринку, пов'язана з триваючими глобальними змінами у всіх сферах суспільно життя (їх непередбачуваність ускладнює планування);
 •  незначна частка підприємств, що мають фінансові можливості для здійснення серйозних фінансових розробок;
 •  відсутність ефективної нормативно-правової бази вітчизняного бізнесу.

Великі можливості для здійснення ефективного фінансового планування мають великі компанії. Вони володіють достатніми фінансовими засобами для залучення висококваліфікованих фахівців, що забезпечують проведення широкомасштабної планової роботи в галузі фінансів.

Значення фінансового планування для господарюючого суб'єкта полягає в тому, що воно:

 •  втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;
  •  забезпечення фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку;
  •  надає можливості визначення життєздатності проекту підприємства в умовах конкуренції;
  •  служить інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Планування пов'язано, з одного боку, із запобіганням помилкових дій в області фінансів, з іншого - зі зменшенням числа невикористаних можливостей.

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

 •  забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;
  •  визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня раціонального його використання;
   •  виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання грошових коштів;
    •  встановлення раціональних фінансових відносин із бюджетом, банками та контрагентами;
    •  дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;
    •  контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.

Фінансовий план покликаний забезпечити фінансовими ресурсами підприємницький план господарюючого суб'єкта; він має великий вплив на економіку підприємства. Це обумовлено цілою низкою обставин.

По-перше, в фінансових планах відбувається порівняння намічуваних витрат для здійснення діяльності з реальними можливостями і в результаті коригування досягається матеріально-фінансова збалансованість.

По-друге, статті фінансового плану пов'язані зі всіма економічними показниками роботи підприємства та ув'язані з основними розділами підприємницького плану: виробництво продукції та послуг, науково-технічний розвиток, вдосконалення виробництва і управління, підвищення ефективності виробництва, капітального будівництва, матеріально-технічне забезпечення, праця і кадри, прибуток і рентабельність, економічне стимулювання і т.п.

Таким чином, фінансове планування має вплив на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта за допомогою вибору об'єктів фінансування, спрямування фінансових коштів і сприяє раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів.


 1.  СТРУКТУРА І ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Зміст і обсяг бізнес-плану залежить від:

 •  цілей розробки плану (залучення інвестицій, моделювання управління бізнесом, розвиток управлінських якостей підприємця, контакти з партнерами в бізнесі) і аудиторії, якій він адресований (потенційні інвестори: банки, індивідуальні інвестори, фонди підтримки підприємництва; сам підприємець, партнери в бізнесі, майбутні наймані працівники);
 •  сфери діяльності, до якої належить бізнес (виробництво, надання послуг, роздрібна чи оптова торгівля, будівництво, посередницька діяльність);
 •  розміру бізнесу (великий, середній, малий) і суми коштів, що необхідні для його організації;
 •  конкретних характеристик майбутнього продукту (простий чи складний, принципово новий чи традиційний, призначений для споживання чи для виробництва) і стадії його життєвого циклу.

Чим більший бізнес, що створюється, чим складніші характеристики майбутнього продукту і чим більше інвестицій цей бізнес вимагає, тим детальнішим має бути й бізнес-план.

Наявність декількох факторів, що визначають зміст бізнес-плану та його обсяг, свідчить про те, що не існує стандартної, універсальної, загальної для всіх випадків форми бізнес-плану. Однак це не означає, що не існує загальних підходів до його розробки: структури плану, послідовності та організації розробки, змісту окремих розділів.

В агропромисловому комплексі більшість підприємців розробляють бізнес-плани з метою залучення інвесторів до фінансування свого проекту, При цьому найбільші труднощі виникають під час розробки бізнес-плану у сфері виробничої діяльності. Тому далі зупинимось на структурі і змісті бізнес-плану, що орієнтований на залучення банківського капіталу у виробничу діяльність .

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу.

Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема:

 •  конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;
 •  ступеня конкуренції в галузі;
 •  можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Структура бізнес-плану не може бути однаковою в усіх випадках, але процес формування структури бізнес-планів різних типів має багато спільного. Зокрема, в структурі будь-якого бізнес-плану можна виділити три блоки.

Перший блок — це опис ключових, найважливіших та найзначніших аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану бізнесу, якого прагне досягти підприємець стосовно всіх компонентів менеджменту.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, за допомогою фінансових показників, які, зрештою, і стають найважливішими критеріями оцінювання привабливості конкретного підприємницького проекту.

Найскладнішою та найбільш повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-плану для виробничої діяльності. Тому далі розглядатимемо структуру, зміст і методику розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Бізнес-план може мати таку структуру:

 1.  Титульний аркуш.
 2.  Зміст бізнес-плану.
 3.  Резюме.
 4.  Галузь, фірма та її продукція.
 5.  Дослідження ринку продукції та послуг.
 6.  План і стратегія маркетингу.
 7.  План виробництва продукції.
 8.  Організаційно-юридичний план.
 9.  Фінансовий план.
 10.  Оцінювання і страхування ризиків.
 11.  Додатки.

Титульний аркуш

На титульному аркуші зазначається: назва та адреса підприємства (фірми); телефон фірми; прізвища, адреси, телефони власників (засновників) фірми; суть проекту; вартість проекту; посилання на секретність; місяць та рік складання бізнес-плану; прізвища авторів бізнес-плану.

Зміст бізнес-плану

За титульним аркушем наводиться зміст, який містить перелік розділів, параграфів, таблиць та іншого ілюстрованого матеріалу, додатків.

Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї

Виконавче резюме фактично є скороченою версією плану, своєрідним "повідомленням про наміри". Хоч виконавче резюме наводиться на самому початку бізнес-плану, складати його слід після закінчення роботи. Лише після того, як план повністю продуманий та написаний, можна в короткій формі викласти його зміст.

Виконавче резюме — це добре сконструйована система даних про комерційні перспективи підприємницького проекту, про виробниче, організаційне і фінансове забезпечення програми його реалізації. Це визначений стандарт ділових пропозицій потенційним партнерам та інвесторам.

Основна мета цього розділу бізнес-плану — представити в максимально вигідній формі найважливішу інформацію для потенційних партнерів і для осіб, на фінансову підтримку яких розраховує підприємець. Якщо йдеться про нові товари чи послуги, слід чітко сформулювати прогресивну продуктову та виробничо-комерційну ідею.

Подальше складання бізнес-плану підприємства передбачає введення розділів, викладених нижче.

Загальна характеристика фірми

У загальній характеристиці фірми слід відобразити основні види та характер її діяльності: є фірма виробничою, торговельною чи діє у сфері послуг; що і як вона може запропонувати своїм клієнтам; де вона розташована; запланована географія розвитку бізнесу тощо. Слід також подати інформацію про ступінь розвитку фірми; дуже важливо сформулювати основну мету фірми.

У цьому розділі бізнес-плану має бути викладена коротка інформація про підприємство, включаючи його назву, юридичний статус і форму власності, дату реєстрації, адресу, короткий аналіз основних показників господарської діяльності. Враховуючи, що входження в ринок з конкретним видом товарів і послуг — це насамперед готовність вступити в конкурентну боротьбу, яка передбачає ризик, важливе місце при прийнятті рішення про надання конкретних послуг чи розробку нового продукту посідає попередній аналіз привабливості обраної сфери бізнесу.

Структура і зміст бізнес-плану

Сучасна економіка вимагає зваженого підходу до партнерів у бізнесі, що змушує прогнозувати їх діяльність у залежності від наданого бізнес-плану. Плануванню приділяється досить велика увага  в сучасному бізнесі, тому роль бізнес-плану в останній час зростає.

Бізнес-план дозволяє вирішувати низку питань, основними з яких є:

 •  обґрунтування економічної доцільності напрямів розвитку фірми; - розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, у першу чергу обсягів продажу, продажу, прибутку, доходів на капітал;
 •  визначення джерела фінансування, яке намічається для реалізації обраної стратегії, стратегії, тобто способу концентрування фінансових ресурсів;
 •  підбір працівників, які здатні реалізувати даний план;

Бізнес-план, як правило, складається з таких розділів:

 •  Опис запропонованого продукту (продукту)
 •  Оцінка ринку
 •  Конкуренція
 •  Стратегія маркетингу
 •  План виробництва
 •  Оцінка ризику і страхування
 •  Фінансовий план
 •  Стратегія фінансування.

Бізнес план використовується для таких цілей:

 •  як основний документ для бізнес-планування на підприємстві (як план виробництва або план проникнення на ринок);
 •  одержання банківського кредиту;
 •  розглядання нових можливостей, нестандартних рішень, пропозицій як працівників підприємства, так і від сторонніх консультантів.

Зміст та структура бізнес-плану залежить передусім від тієї аудиторії, для якої його призначено. Вибір тієї чи іншої аудиторії, у свою чергу, залежить від цілей, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, розвиток (модернізація) вже діючого бізнесу).

На зміст та структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових вкладень. Чим масштабнішим є підприємницький проект, чим більше інвестицій він потребує, тим ширше коло питань має бути висвітлено у бізнес-плані, тим детальнішими та обгрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

Специфіка сфери майбутнього бізнесу також суттєво впливає на зміст та структуру бізнес-плану. Так обґрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності вимагає ґрунтовнішого та “об’ємнішого” бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

 •  конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;
 •  ступеня конкуренції в галузі;
 •  можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Кожний підприємець чи компанія складають бізнес-план по-своєму. Підходи до його розробки змінюються згідно з характером бізнесу, особливостями його середовища, конкретними цілями бізнес-плану, індивідуальними запитами потенційних інвесторів. Але це зовсім не означає, що не існує загальних вимог до опрацювання бізнес-плану. Є низка ключових питань, які мають бути ретельно ретельно, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.


 1.  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання прибутку. Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї.

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об’єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.

До основних завдань розробки бізнес-плану належать:

 •  оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін;
 •  визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;
 •  обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;
 •  оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня можливого господарського ризику;
 •  пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно;
 •  інвестиційного проекту;
 •  прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реалізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні три-п’ять років.

Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план має замінити за змістом та призначенням застосовуване раніше техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки і реалізації будь-якого проекту.

У зв’язку з тим, що бізнес-план відбиває результати досліджень і організаційної роботи з метою обґрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку в сучасних умовах господарювання, він має спиратися на:

 •  конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи послуг);
 •  всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми (ситу-аційний аналіз);
 •  глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих прогнозованих її змін;
 •  результати вивчення найбільш дійових організаційних, техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних у підприємництві; конкретних завдань інноваційного характеру;
 •  діагностику і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації.
 •  Звичайно бізнес-план є одним із сукупності ділових документів, що ви-
 •  значають стратегію розвитку фірми.
 •   Особливістю бізнес-плану як стратегічно зорієнтованого документа треба вважати узгодження поставлених завдань і реальних фінансових можливостей.

Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, використовується у процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов’язково використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану

Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі, що кожний конкретний план має свої особливості і не існує якогось придатного на всі випадки життя універсального бізнес-плану.

Кожен бізнес-план має свої особливі риси залежно від того, в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче отримати від банку чи інвестиційної компанії.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей компанії, яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних етапів, які потрібно послідовно пройти при його розробці:

визначення мети написання бізнес-плану.

Вибір структури бізнес-плану і безпосереднє написання тексту пояснювальної записки.

Обсяг та ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою фірми і сфери її діяльності, цілями підприємництва, масштабами бізнесу, а також залежать від контактної аудиторії, на яку він розрахований.

Бізнес-план може бути розроблений за структурою, Буквальне слідування їй у всіх випадках є недоцільним. Звичайно, мета розробки бізнес-плану визначає його зміст.

На практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для всіх випадків форми бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може і не бути детальним. Подана структура бізнес-плану охоплює усі головні розділи, котрі необхідно розробляти, оскільки кожний із них розкриває властиву лише йому функцію.

Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі підприємницької діяльності.


 1.  ПОШИРЕНІ ПІДХОДИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

У процесі розробки маркетингових планів фірма визначає їх класифікацію. Тут, перш за все, необхідно відзначити, що вище керівництво компанії розробляє загальну концепцію фірми, яка надалі знаходить віддзеркалення в загальному плані, або бізнес-планах, якщо йдеться про нові напрями діяльності компанії. Бізнес-план звичайно включає основну мету виробництва і пропозиції нової продукції, цін, системи розподілу і рівня обслуговування.

Функціональні служби розробляють плани, що входять до загального плану (фінансовий, виробничий плани, план інновацій і т.д.). Маркетингова служба розробляє план маркетингу, який входить в загальний план компанії (п'ятий розділ бізнес-плану). Виробничо-господарські підрозділи компанії розробляють і подають на утвердження власні плани, які теж включаються до загального плану фірми. Крім того, управлінські і господарські підрозділи розробляють ряд програм, які уточнюють та деталізують відповідні плани.

З урахуванням сказаного, можна представити наступну класифікацію планів і програм маркетингу компанії:

Класифікація планів і програм маркетингових компаній:

 •  за рівнями управління: для вищого керівництва - більш формалізовані плани і програми (укрупнені загальні плани, що визначають рамки майбутнього розвитку компанії); для середніх і нижчих рівнів - більш докладніші (детальні плани, розроблені для конкретної ситуації і конкретних проблем маркетингу);
  •  залежно від термінів (тривалості) дії плани маркетингу можуть бути короткострокові (до 1 року), середньострокові (2-5 років), довгострокові (5-10 років). Багато фірм в своїй маркетинговій діяльності спираються на певне поєднання цих планів;
   •  за охопленням продукції (послуг), що виробляються: плани для окремих продуктів; інтегровані плани для всіх товарних груп; загальні плани, в яких є розділ маркетингу;
    •  за масштабом (глибини, складності) вирішуваних проблем маркетингу плани розділяють на стратегічні і тактичні;
    •  маркетингові плани також поділяють на звичайні і цільові: перші не передбачають виділення окремої мети плану; на відміну від них цільові плани "фокусують" всі дії на певній меті (наприклад, план розробки нового продукту, інвестицій в маркетинг-мікс, або його субмікси, план проведення рекламної компанії і т. д.).
    •  за способом складання плану маркетингу розрізняють централізовані плани (лідером розробок виступає вище керівництво, представляючи плани для низових ланок); децентралізовані плани і програми (розробляються низовими ланками для затвердження вищим керівництвом).

Централізовані методи ухвалення маркетингових програм практикуються в провідних компаніях Японії. Децентралізований метод в більшості своїй використовують компанії Західної Європи. Існують також змішані методи, згідно яким програми складаються за участю вищого керівництва і низових ланок на пріоритетних засадах. Цьому принципу в основному наслідують американські компанії, і, останнім часом, японська компанія Sony.

Слід також відзначити, що процес безпосередньо маркетингового планування, тобто розробка власне плану маркетингу, тісно пов'язаний з прогнозуванням і програмуванням маркетингової діяльності компанії.

Прогнозування маркетингових взаємодій сучасної фірми звичайно розуміють як вироблення довготривалої стратегії розвитку на основі аналізу і оцінки різних альтернативних варіантів її функціонування. Маркетинговий план-прогноз в цьому сенсі можна визначити як різновид стратегічного плану маркетингу. Програмування - це напрям планової діяльності, пов'язаний з вибором найважливіших проблем маркетинг-взаємодій фірми, схема розв'язання яких формується у вигляді маркетингових програм. Маркетингові програми розробляються як комплекс заходів, спрямованих на реалізацію найзначущіших для фірми маркетингових цілей, скоординованих між собою і пов'язаних за виконавцями, термінами і ресурсами. У цьому значенні маркетингова програма є укрупненим (інтегрованим) цільовим планом маркетингу.

У будь-якому випадку, маркетинговий план - це найважливіший документ фірми, який стає основою здійснення і координації всіх видів її діяльності.

Основне призначення плану маркетингових взаємодій фірми полягає в поясненні зацікавленим особам, як саме компанія збирається впливати на ринкову ситуацію, щоб:

 1.  а) забезпечити отримання прибутку;
  1.  б) утримати вигідних постачальників;
   1.  в) сформувати ефективну збутову мережу;
    1.  г) проводити рекламні кампанії;
    2.  ґ) вирішувати проблеми взаємовідносин із конкурентами.

Основними розділами плану маркетингу мають бути:

 •  план організації закупівель; оренди, лізингу тощо факторів виробництва та їх ув'язка за термінами і обсягами випуску продукції;
 •  фінансовий план, в якому представляється економічне обґрунтування виробничої програми і розрахунки прибутку та витрат;
 •  план організації збуту і маркетинг-логістики, який містить послідовність операцій з розподілу і збуту продукції через оптову й роздрібну мережі, включаючи необхідні транспортні засоби і складські приміщення;
 •  план організації комунікацій і стимулювання збуту, націлений на використання різних форм взаємодії фірми з постачальниками, посередниками, покупцями і конкурентами, зокрема, план рекламних акцій (компаній).

Дана структура притаманна систематизованому плану маркетингу, який інтегрує різні плани і здійснює узгодження всіх заходів, спрямованих на досягнення цілей маркетинг-комунікацій фірми. Перш ніж складати план маркетингу, фірма повинна має визначити, який з підходів вона може використати в процесі розробки плану і подальшого здійснення.

Аналітичний огляд літературних джерел з проблем теорії і практики дозволяє виділити наступні підходи до маркетингового планування:

 •  комплексний підхід, згідно якого має бути розроблений комплекс взаємозв'язаних цілей і задач. Відповідно до цього комплексу розробляється також перелік методів планування і основних економічних показників, що оцінюють заплановані та фактичні результати маркетингової діяльності фірми;
 •  інтегрований підхід, який припускає взаємоув'язку планів фірми в цілому, її маркетингової служби і окремих господарських підрозділів;
 •  програмно-цільовий підхід, який пов'язаний з виділенням пріоритетів маркетингових комунікацій фірми, під які розробляються маркетингові програми й плани;
 •  багаторівневий підхід, згідно якого виділяються рівні планування маркетингових дій фірми (зовнішній рівень, коли маркетингові зусилля компанії спрямовані на суб'єктів її зовнішнього маркетингового середовища; внутрішній - коли об'єктом маркетингових дій фірми стає її організаційна структура, функціонально-ієрархічні зв'язки між підрозділами і службами).

Окрім цього, виділяються рівні управління маркетинговою інформаційною системою, маркетинг-міксом і його субміксами, процесом розробки і реалізації плану маркетингу та процесом контроллінгу. Виділення рівнів маркетингового управління дозволяє фірмі полегшити роботу з розробки методик маркетингового планування.

Підхід, який з позицій послідовності і доцільності планових дій щодо складання маркетингового плану передбачає:

 •  визначення цілей і задач маркетингової діяльності фірми;
 •  вибір і обґрунтування стратегії маркетингу, планів і програм, які її забезпечують;
 •  розробка бюджету маркетингу;
 •  аналіз реальності запланованих обсягів продаж;

При цьому маркетинговий план має бути привабливим для потенційних інвесторів. Для самої фірми маркетинг-план має стати інструментом контролю всієї її підприємницькій діяльності.

З оцінкою і вибором підходів до маркетингового планування пов'язана найважливіша методична проблема, вирішення якої дозволяє фірмі обробити технологію маркетингового планування - проблема визначення, аналізу і угрупування основних методів планування.

В сукупності методів, метод аналізу передбачає аналіз сили і слабкості фірми, недоліків і переваг її функціонування на цільових ринках, з метою найповнішого використання можливостей, які відкриваються, і мінімізації проблем, пов'язаних із зовнішніми небезпеками.

Методи аналізу місцеположення фірми або продукції на ринку включають:

 •  аналіз структури ринку, спрямований на виявлення найближчих конкурентів;
 •  аналіз витрат, продуктивності і доходів;
 •  аналіз потенційного обсягу виробництва і збуту;
 •  аналіз іміджу фірми , який включає аналіз торгової марки.

Метод АВС-аналізу пов'язаний з виділенням "малої" частки (20%) від загальної кількості найменувань виробленої продукції, на яку доводиться не менше 80% загальної вартості випуску. На цю частку (групу А) припадає велика частина інвестицій фірми; на групу В - менша частина, і на групу С - залишок капіталовкладень.

До методів прогнозування часто відносять метод сценаріїв і методи експертних оцінок (перш за все, метод Делфі). Метод сценаріїв дозволяє розробити варіанти прогнозу розвитку ринкових факторів, які впливають на поведінку фірми, і зумовити її можливі дії. Метод Делфі передбачає отримання необхідної інформації шляхом опитування групи експертів за проблемами, що цікавлять керівництво фірми. Цей метод часто відносять до так званих евристичних планово-прогнозних методів, сутність яких полягає в творчому пошуку нових шляхів (способів) вирішення маркетингових проблем. Із цього приводу в літературі найчастіше згадується метод "мозкової атаки (штурму)" і метод синектики.

Статистичні планово-прогнозні методи (до яких перш за все відносять регресійний, варіаційний, дискримінантний аналіз, а також екстраполяцію тренда) також активно застосовуються при вирішенні стратегічних і тактичних задач маркетингової діяльності фірми. Регресійний аналіз - це статистичний метод аналізу даних для визначення залежності однієї змінної від іншої. Варіаційний аналіз призначений для перевірки того, чи істотно впливає зміна незалежних змінних на залежні.

Значну роль в процесі оптимізації цілей маркетингу може зіграти метод морфологічного аналізу, під час якого складається морфологічна таблиця (матриця) альтернативних цілей (задач) і рішень для кожного компоненту поставленої маркетингової проблеми. Морфологічний метод і метод "дерева" рішень застосовуються також на стадії розробки і здійснення планових заходів. Окрім цього, на стадії реалізації плану маркетингу активно застосовуються методи аналізу життєвого циклу товарів і портфоліо-аналіз (портфельний аналіз), які дозволяють фірмі визначити позицію її товарів і (або) виробничо-господарських підрозділів на цільових ринках (ринку). На цьому ж етапі метод калькуляції (обчислення) витрат і метод їх граничного аналізу дозволяють здійснити оптимізацію витрат на виробництво і збут товарів в запланованому асортименті.

Розробка бюджету маркетингу є найважливішою умовою реалізації маркетингових планів. У цьому значенні вдалий вибір методів складання маркетингового бюджету важко переоцінити.

Для розрахунку бюджету маркетингу застосовують такі методи:

 •  метод фінансування від можливостей, коли фірма сконцентрувала свою підприємницьку активність на виробництві, а не на маркетингу, тим більше маркетингу комунікацій;
 •  метод фіксованого відсотку, коли грошові кошти на організацію маркетингової діяльності фірми виділяються в певній частці від фактичного, минулого або планового обсягу збуту;
 •  метод орієнтації на конкурента, коли рівень витрат на маркетинг орієнтується на маркетингові витрати найближчих за якістю використання ресурсів і моделі ринкового позиціонування конкурентів;
 •  метод на основі цілей і задач, який припускає калькуляцію витрат на проведення маркетингових заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей;
 •  метод обліку програми маркетингу припускає розрахунок витрат на здійснення різних варіантів маркетинг-міксу залежно від альтернатив маркетингової стратегії.

При виборі методів розробки маркетингового бюджету фірмі слід врахувати наступні моменти:

а) бюджет маркетингу є складовою частиною плану маркетингу фірми, у якому прогнозуються величини доходів, витрат і прибутку всієї виробничо-маркетингової діяльності;

б) початковими пунктами формування бюджету маркетингу є план збуту і фінансовий план;

в) фірма має здійснити взаємоув'язку цих трьох підрозділів маркетингового плану, ставлячись до маркетингових витрат як до капіталовкладень.

Контроль за виконанням плану маркетингу включає цілу систему методів аналізу і зіставлення планових та фактичних результатів маркетингової діяльності фірми. Тут, перш за все, виділяють методи поточного обліку маркетингових взаємодій фірми і маркетинг-аудит.

До методів поточного обліку відносять функціональний аналіз витрат за їх видами, фінансовий аналіз прибутків/збитків, порівняльний аналіз планових і фактичних результатів маркетингової діяльності. Якщо поточний контроль маркетингової діяльності пов'язаний з рішенням задач тактичного контроллінгу, то маркетинг-аудит - це комплексний стратегічний контроль маркетинг-взаємодій фірми. Контроль за виконанням плану маркетингу має супроводжуватися складанням контрольних карт, на основі яких виявляються відхилення фактичних результатів маркетингової діяльності від планових і розробляються заходи, що коректують програму маркетингових дій фірми.


ВИСНОВОК

Фінансове планування на підприємстві взаємопов'язане з плануванням господарської діяльності і будується на основі показників виробничого плану (обсягу виробництва, реалізації, кошторису витрат на виробництво, плану капітальних вкладень і ін.) Однак складання плану не є простим арифметичним перерахунком показників виробничого плану у фінансові показники. В процесі планування здійснюється аналіз показників виробничого плану, виявляються і використовуються невраховані в них внутрішньогосподарські резерви і шляхи більш ефективного використання виробничої потужності підприємства, більш раціонального витрати матеріальних і грошових ресурсів, підвищення якості продукції, розширення асортименту та ін.

Основним об'єктом фінансового планування є потік грошових коштів. Для діючого підприємства не існує початкової і кінцевої точок потоку: його рух безперервно і замкнуто. Кінцевим продуктом можна вважати оплату сировини, основних засобів, праці або виплату дивідендів акціонерам. Центральний елемент потоку - грошові кошти. Величина грошових коштів підприємства змінюється під часу у зв'язку з мінливістю окремих елементів грошового потоку (обсягів продажів, інкасації дебіторської заборгованості, оплати заборгованості по комерційному кредиту та ін).

Інформаційної основою фінансового планування служать дані бухгалтерського обліку підприємства і результати фінансового аналізу діяльності підприємства.

Фінансове планування являє собою фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства і утворює основу для прийняття фінансових рішень. Ось чому фінансове планування є серцевиною планування на підприємстві. Крім того, взаємозв'язок планування фінансових процесів на підприємстві випливає з взаємозв'язків інвестицій та фінансування. Тому і фінансове планування при підприємстві має бути загальним, охоплює всі відділи та сфери його діяльності.

За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка внутрішньо-фірмового документа - бізнес-плану. Бізнес-план відіграє важливу роль, як на стадіях організації, так і на стадіях функціонування підприємницької діяльності в умовах ринкових економічних відносин, оскільки у ньому обґрунтовується діяльність підприємства і прогнозування результатів цієї діяльності. Відповідно, в сучасних економічних умовах актуальність даного питання набуває особливого значення.

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. Бізнес-план має: давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підприємство, яке місце воно займатиме на ринку; містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємства, детально описувати схему його функціонування; розкривати принципи та методи керівництва підприємством; містити програму управління фінансами, без якої неможливо розпочати справу та забезпечити ефективність її виконання; показати перспективи розвитку підприємства інвесторам та кредиторам.


СПИСОК ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1.  Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе. - М., 1991.
 2.  Киселев А. П. Теория й практика современного бизнеса. - К., 1995.
 3.  Кісельов А. П. Бізнес як форма прояву практичної функції політекономії Проблеми викладання дисциплін економічної теорії: 36. - К,, 1994.
 4.  Осипова Л.В., І.М.Синява, «Основи комерційної діяльності», Київ, 2000р. Амстронг Девид. Основи свободного предпринимательства. - К., 1992.
 5.  Панченко Е. Управління в ринковій економіці. Менеджмент Економіка України.- 1992. -№ 12.
 6.  Рубин Ю. В. Бизнес й зкономика. - М., 1991.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9004. Философия Древнего Востока. Проблема совершенного человека 38.5 KB
  Философия Древнего Востока. Проблема совершенного человека Буддизм - религиозно-философское учение, возникшее в древней Индии в VI – V вв. до н. э. и превратившееся в ходе его развития в одну из трех - наряду с христианством и исламом...
9005. Ранняя греческая философия. Древнегреческая философия 40.5 KB
  Ранняя греческая философия Древнегреческая философия представляет собой совокупность учений, развившихся с VI в. до н.э. по VI в. н.э. (от формирования архаических полисов на ионийском и италийском побережьях до расцвета демократических Афин и после...
9006. Философия Платона. Теория идей, познание, человек и государство у Платона 42.5 KB
  Философия Платона. Теория идей, познание, человек и государство у Платона После казни Сократа один из его лучших учеников Аристокл, получивший за свои широкие плечи прозвище Платон («широкоплечий»), надолго покинул Афины. Тяжело переживая смерть учи...
9007. Философия Аристотеля. Бытие, сущность, причинность, душа, материя и форма 44 KB
  Философия Аристотеля. Бытие, сущность, причинность, душа, материя и форма Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) - древнегреческий философ, энциклопедист, основоположник науки логики и ряда отраслей специального знания. Образование Аристотель...
9008. Античные школы стоиков, скептиков и эпикурейцев 28.5 KB
  Античные школы стоиков, скептиков и эпикурейцев Философия в период эллинизма частично изменила содержание и свои основные цели. Эти изменения были обусловлены социально-экономическими и политическими процессами в развивавшемся эллинистическом общест...
9009. Идеи рационализма в учениях Р. Декарта, Б. Спинозы и Г. В. Лейбница 50 KB
  Идеи рационализма в учениях Р. Декарта, Б. Спинозы и Г. В. Лейбница Идеи мыслителей эпохи Возрождения были развиты философией Нового времени. Прогресс опытного знания, науки требовал замены схоластического метода мышления новым методом познания, обр...
9010. Периоды, представители и проблемы философии Средневековья и Возрождения 44 KB
  Периоды, представители и проблемы философии Средневековья и Возрождения Средневековая европейская философия - важный этап в истории философии, связанный прежде всего с христианством. Хронологически этот период охватывает V –XV вв. Специфик...
9011. Британская философия XVII – XVIII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) 53 KB
  Британская философия XVII – XVIII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) Эмпиризм - учение в теории познания, считающее чувственный опыт единственным источником знаний, утверждающее, будто все знание обосновывается в опыте и...
9012. Французский материализм XVIII в 42.5 KB
  Французский материализм XVIII в. Вторая половина XVIII в. явилась эпохой резкого обострения кризиса феодализма во Франции, вылившегося в буржуазную революцию важнейшую роль в ее идеологической подготовке сыграли философы-материалисты Ламетри, Гольб...