96637

Навчання як важлива категорія дидактики

Курсовая

Педагогика и дидактика

Розглянути поняття принципу навчання як значущого поняття в дидактичній науці. Знайти відмінність між поняттями «дидактичні принципи», «принципи навчання», «принципи дидактики», «наукові принципи» з метою їх правильного логічного і смислового відокремлення та чіткого розуміння. Вивчити номенклатуру принципів навчання.

Украинкский

2015-10-08

126 KB

0 чел.

ВСТУП

В умовах нової парадигми освіти, в основі якої лежить свобода вибору дитиною змісту й форм навчання, виникла необхідність і потреба в розробці основ самоосвітньої діяльності учня.

Метою дослідження є ґрунтовне вивчення принципів навчання як важливої категорії дидактики, досконало вивчити їх номенклатуру, зміст та встановити можливі шляхи їх реалізації у процесі навчання.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд наступних завдань.

1. Розглянути поняття принципу навчання як значущого поняття в дидактичній науці.

2. Знайти відмінність між поняттями «дидактичні принципи», «принципи навчання», «принципи дидактики», «наукові принципи» з метою їх правильного логічного і смислового відокремлення та чіткого розуміння.

3. Вивчити номенклатуру принципів навчання.

4. Визначити основні шляхи практичного застосування принципів навчання у процесі навчання.

5. Зробити висновки про необхідність принципів навчання у дидактичній системі та можливі способи їх реалізації.

Об’єктом дослідження є принципи навчання як певна система вихідних, основних дидактичних вимог до процесу навчання.

Предметом вивчення у курсовій роботі є шляхи реалізації кожного дидактичного принципу, яка здійснюється за допомогою розроблених практикою й дидактикою дидактичних вимог, якими обов’язково керується педагог.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Обсяг роботи складає 29 сторінок. У списку використаної літератури нараховується 28 джерел.

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика принципів навчання

 

1.1.     Поняття принципу навчання в дидактиці

Закономірності навчання достатньо обґрунтовані у науковому відношенні. Вони повинні виступати в якості вихідних вимог до організації навчального процесу. Ці вимоги в педагогіці прийнято називати дидактичними принципами. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975.]

Відомий педагог Ю. К. Бабанський принципами навчання (принципами дидактики) називав певну систему вихідних, основних дидактичних вимог до процесу навчання, дотримання яких забезпечує його необхідну ефективність. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975a.]

Під термінами «дидактичні принципи», «принципи навчання» й «принципи дидактики» ці вчені розуміють одну й ту ж сутність – основні вимоги до процесу та його організації. [Бондар В. І. Дидактика.-К.: Либідь, 2005.-264 с.]

Принцип навчання – це основоположні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи навчальної роботи відповідно до мети виховання і закономірностей процесу навчання. Принципи навчання виконують регулятивну функцію з погляду моделювання дидактичних теорій і способу регуляції практики навчання. На них ґрунтуються підходи до навчання усіх дисциплін, визначаючи певною мірою їх зміст, засоби, прийоми навчальної роботи.  [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007.-447 с.]

З XVI-XVII ст. в європейській філософії принцип тлумачили як теоретико-пізнавальну категорію. Ще з тих часів філософи почали розрізняти те, що лежить в основі дійсності, - принципи буття, і те, що лежить в основі пізнання цієї дійсності  – принципи пізнання, побудови теорії. [Філософський словник /За ред.. В. І. Шинкарука.-К., 1973.]

Пізніше принципи почали розглядати не тільки як необхідність розгортання дійсності, як закон руху, а і як логічний вираз пізнання, в якому принцип є центральним поняттям, вихідною ідеєю, яка пронизує певну систему знання. [Філософський словник /За ред.. В. І. Шинкарука.-К., 1973a.]

Отже, коли йдеться про навчання, доцільно вживати термін «принципи навчання», або «дидактичні принципи». Коли ж йдеться про теоретичну систему знання, тобто про дидактику як науку, яка займається побудовою дидактичних теорій, досліджує їх цілісно чи покомпонентно, то доцільно вживати термін і поняття «принципи дидактики». [Голуб Б. А. Основы общей дидактики. - М., 1999.-96 с.]

Вони виконують регулятивну функцію в двох аспектах:

·          як спосіб побудови, організації та аналізу навчального процесу, тобто як вимоги, що ставляться до вчителя чи спеціаліста, який аналізує на ефективність перебіг процесу навчання у формі уроку, факультативу тощо.

·          як спосіб регуляції діяльності учнів у процесі засвоєння ними знань, умінь і навичок на різному рівні їх активності та самостійності;

Принципи дидактики, або наукові принципи означають вимоги до розгортання знання в систему, в якій теоретичні положення певним чином пов’язані між собою й випливають одне з одного. Вони виконують логічну функцію систематизації науково-теоретичного знання, а також методологічно-евристичну функцію й виступають як вихідні положення, загальні вимоги до організації дослідження, або як кінцевий науковий результат. [Голуб Б. А. Основы общей дидактики. - М., 1999a.-96 с.]

Педагогіка як суспільна наука має й свої особливі закони, до яких можна віднести такі:

· об’єктивність мети освіти й виховання, конкретизація якої зумовлена запитами особистості та потребами подальшого розвитку суспільства;

· визначальна роль старшого (вчителя й батьків) у вихованні підростаючого покоління, у передачі досвіду старших молодшому поколінню та ін... [Голуб Б. А. Основы общей дидактики. - М., 1999a.-96 с.]

Оскільки педагогіка – це наука про освіту, навчання й виховання підростаючих поколінь, а процеси навчання й виховання мають свої особливості, то логічно, що вони залежать від окремих закономірностей і принципів. [Гончаренко С. У. Український педагогічний словник.-К., 1997.]

Для конкретної регуляції функціонування навчального процесу в цілому й кожного компонента зокрема дидактика розглядає цілісну систему принципів. Врахування дидактичних принципів, які випливають з відповідних закономірностей, створює об’єктивні передумови для ефективного функціонування процесу освіти й навчання. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975a.]

Принципи тісно пов’язані із закономірностями навчання. Вони відображають дидактичні закони і закономірності. Останні об’єктивно існують і діють в навчальному процесі. На рівні гносеологічного явища принципи правильно відображають сутність законів і закономірностей навчально-виховного процесу, виконуючи суто регулятивну функцію. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975a.]

На основі загально дидактичних принципів розробляють принципи фахових методик. Тут відбувається певна конкретизація принципів вивчення окремих дисциплін з урахуванням їх особливостей. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975a.]

У педагогіці була спроба сформувати так звані загально педагогічні принципи як уніфіковані основоположні ідеї педагогічної діяльності. Та навряд чи такий підхід можна назвати реалістичним. [Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.: Высш. шк., 1990.]

Вимоги певних принципів реалізуються через систему правил. Правила - це регулятивні судження про конкретні дії вчителя та учнів з метою реалізації вимог того чи іншого принципу. Відомі педагоги Я.А. Коменський, К. Д. Ушинський та ін... схильні були виділяти такі правила. Розуміння їх особливо важливе для молодого вчителя. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

 Дидактичні правила формулюються в імперативній формі, та в кожному разі вони мають відображати сутність конкретного процесу, його вимоги і вказувати на можливі шляхи, методи і прийоми їх реалізації у практиці навчання. У цьому певною мірою проявляється педагогічна майстерність учителя. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

У навчальному процесі, як і в будь-якому іншому, діють закономірності й закони, врахування яких робить ці процеси ефективними. Наприклад, у дорожньому русі керуються правилами й приписами, дотримання яких гарантує безпеку руху. Аналогічно відбувається і в навчальному процесі. [Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.: Высш. шк., 1990a.]

Відомі дидактик М. Данілов і М. Скаткін вважають, що принципи навчання визначають зміст, методи і організацію навчання й разом з правилами навчання є для педагогів надійним керівництвом до дії. [Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.: Высш. шк., 1990a.]

В дидактиці іноді межі між цими поняттями розмиваються. Про це свідчить вживання таких термінів, як провила-вимоги, вимоги-рекомендації, поради-рекомендації, вимоги-поради тощо. [Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.: Высш. шк., 1990a.]

Щоб відрізнити правила від інших термінів, зауважимо, що правила не допускають свободи дії. Правил необхідно дотримуватись при виконанні якоїсь дії. При відмові дотримуватися правил виконувані дії будуть протизаконним, а тому не результативними в соціально значимому аспекті. [Педагогіка / За ред. М. Я. Ярмаченка.-К.: Вища шк., 1986.]

Правило – це лаконічно сформульоване судження-умова, дотримання якої обов’язково приведе до реалізації ідей чи положень, закладених в суті принципу навчання. [Гончаренко С. У. Український педагогічний словник.-К., 1997a.]

Наприклад, принцип доступності навчання може бути реалізованим за умови, коли вчитель буде дотримуватися таких дидактичних правил: «від близького до далекого», «від відомого до невідомого», «від простого до складного», «від загального до окремого». Це «золоті» правила навчання, сформульовані Я. Коменським. [Педагогіка / За ред. М. Я. Ярмаченка.-К.: Вища шк., 1986a.]

Правила необхідно відрізняти від закону. Закони чи закономірності навчання діють об’єктивно, незалежно від волі й свідомості вчителів, а правила навчання, що формуються на основі пізнання об’єктивних закономірностей, мають характер умовних приписів, що їх встановлюють вчені-педагоги або практики. [Педагогіка / За ред. М. Я. Ярмаченка.-К.: Вища шк., 1986a.]

Якщо правила стосуються, наприклад, уроку, то можна сформулювати вимоги (наказового чи рекомендаційного змісту) до сучасного уроку. Знання таких вимог виконує спонукальну та орієнтацій ну функцію. [Педагогіка / За ред. М. Я. Ярмаченка.-К.: Вища шк., 1986a.]

Найбільш розробленими в загальній дидактиці чи окремих методиках є поради і рекомендації. Їх знаходимо в працях В. Сухомлинського,                           Ш. Амонашвілі, С. Лисекової, В. Шаталова, М. Гузика та інших педагогів. [Педагогіка / За ред.. А. М. Алексюка.-К.: Вища шк., 1985a.]

Ці досвідчені педагоги діляться своїм досвідом, розкривають секрети свого успіху, дають цінні поради й рекомендації як результат власних тривалих спостережень, глибоких узагальнень з питань організації навчання. [Педагогіка / За ред.. А. М. Алексюка.-К.: Вища шк., 1985a.]

Окремі ціні поради можуть стати вимогами або й правилами навчання й увійти до фонду «золотих» правил навчання (за Я. Коменським). [Педагогіка / За ред.. А. М. Алексюка.-К.: Вища шк., 1985a.]

Дане судження-умова не допускає свободи дій вчителя. Учитель не має права ігнорувати цю обов’язкову умову, реалізація якої відбиває у своєму змісті принципи доступності, систематичності й послідовності навчання. Ця умова випливає із правила навчання про те, що при засвоєнні слід йти «від відомого до невідомого». [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Тому наведене судження-умова, як і багато інших, є фундаментальною дидактичною вимогою, а не порадою чи рекомендацією. Вчитель вільний у виборі, наприклад, рекомендацій проводити перевірку знань засвоєння матеріалу на початку чи в кінці уроку, або й зовсім зняти цей етап, якщо тема уроку є складною, великою за обсягом і її засвоєння потребує більше часу. [Фіцула М. М. Педагогіка.-К.: Академія, 2000.]

До кожного принципу можна визначити безліч правил. Тому далі, розглядаючи певні принципи, обмежимось лише невеликою їх кількістю. [Фіцула М. М. Педагогіка.-К.: Академія, 2000a.]

1.2. Класифікація принципів навчання та їх реалізація

При організації навчально-виховного процесу вчителі актуалізують свої знання про закони діалектики, закономірності виховання чи навчання. [Фіцула М. М. Педагогіка.-К.: Академія, 2000a.]

У практичній роботі процес навчання організовується таким чином, щоб він був ефективним і якісним. Реалізації закономірностей і законів навчання сприяє знання принципів навчання, якими вчителі керуються все своє професійне життя. [Фіцула М. М. Педагогіка.-К.: Академія, 2000a.]

Ці принципи можна класифікувати таким чином:

· принципи, що регулюють мету й завдання процесу навчання (спрямованість навчання на здійснення завдань освіти, виховання й розвитку особистості дитини);

· принципи, що забезпечують орієнтацію вчителя на особистість дитини (активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості;забезпечення успіху в оволодінні знаннями; розкриття здібностей і творчих задатків учнів; врахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей);

· принципи, що забезпечують орієнтацію вчителя на добір змісту підручника і уроку (науковість навчання, доступність і послідовність змісту, наочність навчання, зв'язок навчання з життям, виховного і розвиваючого навчання тощо);

· принципи, що регулюють операційно-діяльнісний компонент процесу навчання: наочності, свідомості й активності учнів за керівної ролі вчителя, поєднання різних методів, засобів і форм організації навчання;

· принципи, що дають змогу оцінювати результативність навчання (міцності знань, свідомості навчання, дієвості знань, виховую чого та розвиваючого навчання). [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975.]

Але мало знати принципи навчання, їхню сутність і дію на певні компоненти процесу навчання. Треба бути глибоко й всебічно обізнаним в галузі їхньої практичної реалізації, володіти традиційними й інноваційними засобами реалізації принципів навчання, досвід використання яких набувається у процесі практичної роботи постійної пошукової діяльності. [Ситаров В. А. Дидактика.-М.,2002.]

Кожний принцип навчання містить у собі певне положення чи ідею, яка має бути реалізованою у процесі навчання. Можна говорити, що існують засоби, за допомогою яких вчитель, керуючись принципом, реалізує на практиці закладену в ньому ідею. До засобів впровадження таких ідей слід віднести зміст виучуваного матеріалу, форми організації навчальної діяльності учнів, методи й засоби навчання, самому особистість вчителя, віко-психологічні особливості учнів тощо. [Ситаров В. А. Дидактика.-М.,2002a.]

При цьому слід пам’ятати, що із суті кожного принципу навчання випливає певна сукупність вимог, врахування яких на уроці чи в системі уроків, інших форм організації процесу навчання забезпечує оптимальний хід навчання, нормальний перебіг процесу засвоєння знань, умінь і навичок, розвитку психічний процесів, виховання особистості учнів. Як певний орієнтир їх визначення можна на прикладі окремих принципів подати вимоги, дотримання яких створює оптимальні умови для ефективного й якісного перебігу навчально-виховного процесу. [Ситаров В. А. Дидактика.-М.,2002a.]

Конкретні вимоги, що реалізують принципи навчання, є ознаки, наявність і врахування яких створює передумови для ефективного функціонування навчального процесу. [Ягупов В. В. Педагогіка.-К., 2002.]

Розглянемо принцип науковості за Кузьмінським А.І.. Принцип науковості вимагає, аби виучувані учнями знання відображали досягнення сучасної науки і методи наукових досліджень. Учні мають засвоювати достовірні факти, явища, процеси, розуміти сутність науково обґрунтованих законів, особливості розвитку і становлення певних наукових відкриттів у їх історичному аспекті, бачити перспективи нових наукових пошуків. Важливо залучати школярів до самостійних досліджень, озброювати доступними методами дослідницької роботи. Все це має передусім сприяти формуванню наукового світогляду вихованців. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Для реалізації, наприклад, принципу науковості навчання необхідно керуватися такими вимогами: знайомити з історією відкриттів (коли є така можливість і необхідність); об’єктивно розкривати наукові факти, поняття, теорії, знайомити з новими досягненнями; показувати перспективи розвитку науки за відомими прогнозами; своєчасно виправляти помилки, неточності, допущені учнями; знайомити і озброювати учнів методами відповідної науки; вносити корекцію в знання, отримані учнями самостійно; пов’язувати знання з життям, розкривати роль теорії для практики; вчити учнів застосовувати знання на практиці; розкривати внутрішні зв’язки і відношення тощо. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип систематичності й послідовності за Кузьмінським А.І.. Принцип систематичності й послідовності випливає з того, що пізнання навколишнього світу можливе лише у певній системі, і кожна наука становить систему знань, які об’єднані між собою внутрішніми зв’язками.  Тому і цей принцип означає послідовне (з урахуванням логіки конкретної науки та віковим можливостям школярів) розгортання змісту знань, способів діяльності у навчальних програмах, підручниках, навчальних посібниках та ін.., дотримання такого самого порядку засвоєння знань, формування вмінь та навичок. При цьому попередній рівень знань має виступати фундаментом ефективності засвоєння наступної частини знань. Тут має реалізуватися дія закономірності оволодіння знаннями в моделі концентричної спіралі. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Потреба дотримання систематичності і послідовності у навчанні зумовлена природою. Ще Я. А. Коменський зазначав, що якщо у природі все поєднано одне з одним, то і в навчанні треба пов’язати одне з одним так, а не інакше. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Досить образно і переконливо про важливість дотримання систематичності і послідовності у навчанні говорив К. Д. Ушинський: «Тільки система…розумна, що виходить із самої суті предметів, дає нам повну владу над нашими знаннями. Голова, наповнена уривчастими, незв’язаними знаннями, подібна до комори, в якій все в безладі й де сам господар нічого не розшукає; голова, де тільки система без знань, подібна до крамниці, в якій на скриньках є написи, а в скриньках порожньо». [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип свідомості за Кузьмінським А.І.. Знання передати неможливо. Вони стають надбанням людини лише в результаті самостійної свідомої діяльності. Свідоме учіння не може обмежуватися лише розумінням учнями необхідності вчитися, життєвої корисності знань. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Більш важливим є усвідомлення сутності основних наукових понять. Для підтримання свідомості навчальної діяльності важливо розуміти її мету (важливість конкретних знань), бачити перспективу їх застосування. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принципи активності та самостійності у навчанні за Кузьмінським А.І.. Процес оволодіння знаннями – це результат активної самостійної пізнавальної діяльності. Учитель не має змоги «передавати» знання. Він може лише спонукати учня до навчальної праці, озброїти методами такої роботи. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Уже за своєю природою кожна дитина прагне до активної самостійної дії у будь-якій сфері діяльності. Не випадково малюкам властива фраза: «Я сам!» Це природне прагнення у процесі пізнання навколишньої дійсності виявити самостійність і активність. Тому вихователеві будь-якого рівня (батькам, вихователям дитячих садків, учителям) треба зважати на це природне прагнення, не руйнуючи його, не намагатися підмінювати це прагнення дитини своїми діями, а всіляко підтримувати, заохочувати, підкреслювати результативність щонайменших дій вихованця. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип наочності за Кузьмінським А.І.. Принцип наочності постає, з одного боку, із закономірностей процесу навчання, початковим компонентом якого є споглядання, а з другого боку, у процесі пізнання людина передусім використовує першу сигнальну систему. До того ж треба зважати, що на початковому етапі навчання ( в дошкільному і молодшому шкільному віці) мислення дітей характеризується конкретно-образними проявами. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Використання наочності у навчанні сприяє поєднанню конкретного                          з абстрактним, раціонального з ірраціональним, теоретичних знань                              з практичною діяльністю. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Ще Я. А. Коменський стверджував, що все, що тільки можна, треба надавати для сприймання органами відчуттів; це має стати для учителів золотим правилом. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Виділяють такі основні види наочності: натуральні об’єкти (рослини, тварини, знаряддя праці тощо; зображальні (картини, муляжі, макети та ін..); схематичні (схеми, діаграми, карти, графіки). [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип ґрунтовності за Кузьмінським А.І.. Навчання має сенс, якщо учні ґрунтовно засвоюють необхідні знання, на основі яких у них формуються уміння та навички. Ґрунтовними знаннями слід вважати такі, які добре усвідомлені, систематизовані, пов’язані з практикою, стають надбанням довготривалої пам’яті. Добре засвоєні знання є не лише ті, що включені у фонд пам’яті, а передусім ті, що стали інструментом мислительної діяльності. Міцне засвоєння головного, суттєвого, що є передумовою подальшого просування у навчальному процесі, приносить радість учневі, стимулює пізнавальну діяльність, виступає важливим фактором інтелектуального розвитку. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю за Кузьмінським А.І.. Навчання лише тоді буде успішним, коли кожна особистість постійно відчуватиме користь здобутих знань у задоволенні життєвих потреб. Адже мета усіх навчальних закладів – підготовка людини до продуктивної праці, до активної, свідомої діяльності у сфері створення духовних і матеріальних цінностей. Принцип зв’язку навчання з життям ґрунтується на гносеологічних, соціологічних, психологічних закономірностях. Ось окремі з них: практика – поштовх до пізнавальної діяльності і одночасно критерій перевірки істинності знань; практична діяльність – ефективний засіб формування особистості учня на основі отриманих знань успішно вирішувати життєві проблеми – джерело задоволення і одночасно поштовх до навчальної діяльності. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів за Кузьмінським А.І.. Принцип доступності навчання ґрунтується на необхідності зважати на природні особливості і можливості учнів певних вікових груп, не забуваючи про індивідуальні особливості фізичного і психічного розвитку кожної особистості. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Реалізуючи вимоги цього принципу, учитель не повинен підпорядковуватись наявному рівню фізичного і соціально-психічного розвитку, а вести за собою, розраховувати на близьку зону розвитку. Доступність визначається віковими можливостями учнів з погляду типових особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку. Але пропоновані навчальні завдання не повинні бути легкими, бо інакше вони не сприятимуть розвитку особистості, не зможуть стимулювати цей розвиток. Вони мають бути такими, щоб учні певної вікової групи справлялися з ними при достатньому напруженні фізичних і психічних сил. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Легкість не сприяє активності. Долаючи значні труднощі під час навчання, особистість відчуває певне задоволення не лише від оволодіння певною сумою знань, але й від психологічного відчуття подолання труднощів. Важливо врахувати індивідуальні особливості учнів щодо їх фізичного і психічного розвитку: стан здоров’я, темперамент, увага, пам'ять, інтереси тощо. На цій основі має забезпечуватися диференційований підхід до конкретних учнів щодо визначення змісту й обсягу навчального матеріалу, індивідуальних завдань та ін. У колективі класу навчаються учні з різним рівнем інтелектуальних можливостей, не кожна дитина у сфері розумової діяльності може досягти високих успіхів навіть при достатньому напруженні своїх сил. Тому для вчителя так важливо проявити педагогічну майстерність, щоб забезпечити соціальну справедливість, не допустити морального приниження тих учнів, які відчувають значні труднощі у навчанні. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

Розглянемо принцип емоційності навчання за Кузьмінським А.І.. Принцип емоційності навчання випливає з природи розвитку й діяльності особистості. Емоції (від лат. emoveo – хвилюю, збуджую) – особливий вид психічних процесів і стану, пов'язаний із інстинктами, потребами і мотивами, які проявляються у формі безпосередніх переживань (задоволення, радості, страху та ін.) і впливають на життєдіяльність людини. Емоції, на думку С. Л. Рубінштейна, суттєво впливають на протікання діяльності; вони відіграють роль внутрішньої спонукальної сили у навчальній діяльності. У цьому разі треба мати на увазі позитиви емоції. Емоції страху, ненависті та іншого не відіграють роль спонукального заряду у навчанні. Навпаки, вони гальмують дії, активність думки. Успішність навчання більшою мірою зумовлюється почуттям впевненості учнів у своїх силах, прагненням подолати певні труднощі у навчанні, задоволенням у досягненні поставленої мети. У системі колективної навчальної діяльності важливо підтримувати позитивні емоції, забезпечувати мажорний тон. Це знімає м’язове напруження, психологічні гальмування, «розкріпачує» особистість. [Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007a.-447 с.]

РОЗДІЛ 2. Практичне застосування принципів навчання в педагогічному процесі

 

2.1. Застосування принципів навчання на практиці

 Розглянемо застосування принципів навчання на практиці. Доцільність використання того чи іншого принципу навчання залежить від того які цілі ставить перед собою вчитель у навчально - виховному процесі. Наприклад принцип науковості буде доцільним на всіх єтапах навчання. Він буде використовуватись вчителем найчастіше. Використання принципу науковості добре вираженне в регулярній перевірці зошитів учнів, на уроках позакласного читання чи на виховних годинах. 

До найчастіше використовуваних принципів навчання можна віднести: принцип науковості, принцип систематичності й послідовності, принцип свідомості, принип наочності, принцип грунтовності, принцип доступності. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975.]

2.2.Шляхи реалізації принципів навчання

Реалізація кожного дидактичного принципу здійснюється за допомогою розроблених практикою й дидактикою дидактичних вимог, якими обов’язково керується педагог. [Нові технології навчання: Науково-методичний збірник /Редкол. В. О. Зайчук та ін.. – К., 1997.-Вип. 19.-296 с.]

Їх дотримання гарантує реалізацію принципів, у змісті яких діють закони й закономірності дидактики (кремі), педагогіки (особливі) і діалектики (загальні, або універсальні). [Нові технології навчання: Науково-методичний збірник /Редкол. В. О. Зайчук та ін.. – К., 1997a.-Вип. 19.-296 с.]

Такими є ієрархія їх виникнення й опису, а також зв’язки між виділеними категоріями: закони, закономірності, принципи і вимоги. [Нові технології навчання: Науково-методичний збірник /Редкол. В. О. Зайчук та ін.. – К., 1997a.-Вип. 19.-296 с.]]

З метою реалізації вимог принципу науковості варто використовувати такі правила.

1.Повідомляйте учням лише науково достовірні знання.

2.Показуйте шляхи і засоби наукових пошуків.

3.Систематично інформуйте учнів пр. нові наукові надбання у різних галузях наук.

4.Розкривайте перед учнями технологію і техніку наукових досліджень.

5.Знайомте вихованців із науковою термінологією, пояснюючи етимологічну сутність нових дефініцій.

6.Залучайте учнів до системи доступних наукових досліджень.

7.Борітся проти фетишизації в науці.

8.Розкривайте генезис наукових знань.

9.Вказуйте на перспективи і необхідність розвитку певних галузей науки.

10.Використовуючи систему наукових знань, дбайте про формування наукового світогляду вихованців. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991.]

Реалізуючи вимоги принципу систематичності та послідовності, треба дотримуватись певних правил, частина яких була сформульована ще                              Я. А. Коменським, К. Д. Ушинським та іншими педагогами.

1.Вивчайте з учнями навчальний матеріал від близького до далекого, від легкого до важкого, від простого до складного, від відомого до невідомого.

2.Памятайте, що система у змісті вимагає такої ж системи у вивченні.

3.Перед вивченням нового навчального матеріалу актуалізуйте опорні знання.

4.У процесі вивчення нового навчального матеріалу пропонуйте учням схеми, опорні сигнали, алгоритми, комп’ютерні програми.

5.Розділяйте зміст навчального матеріалу на логічно завершені частини, встановлюючи зв'язок між ними.

6.Повторюйте раніше вивчене, вводьте його у нові системні зв’язки.

7.Плануйте засвоєння учнями провідних ідей, не перевантажуючи їх несуттєвими фактами.

8.Учіть учнів дотримуватися системи у самостійній роботі, озброюючи їх доступними алгоритмами.

9.Прагніть до відтворення раніше вивчених знань у певній системі.

10.Навчайте учнів систематизувати знання у своїх записках, озброюйте їх технікою такої роботи. [Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975.]

Аби учіння було свідомим, учні повинні володіти методами і прийомами навчальної роботи. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Для успішної реалізації вимог принципу свідомості навчання слід дотримуватися таких основних правил.

1.Забезпечуйте розуміння учнями потреби в конкретних знаннях, перспективу їх застосування.

2.Формуйте в учнів пізнавальні мотиви навчання.

3.Домагайтесь розуміння учнями сутності основних понять, явищ, логічних зв’язків між ними.

4.Залучайте кожну особистість до активної пізнавальної діяльності, всіляко заохочуючи щонайменші успіхи.

5.Учіть учнів знаходити й виокремлювати в навчальному матеріалі головне, суттєве.

6.Створюйте умови для повсякденного застосування отриманих знань на практиці.

7.Якомога частіше створюйте ситуації для рушійної сили як на рівні оволодіння новими знаннями, так і для розв’язання практичних завдань.

8.Учіть учнів аргументувати власні судження.

9.Зважайте на індивідуальні можливості учнів, їх пізнавальні інтереси.

10.Широко використовуйте різноманітні новітні технології і засоби оволодіння знаннями: опорні схеми, моделювання, дидактичні ігри, алгоритми, навчальні ситуації тощо. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Для виконання принципу активності можуть стати у пригоді певні правила.

1.Постійно дбайте про дотримання вимог природо відповідності у навчанні.

2.Формуйте пізнавальні мотиви навчання.

3.Залучайте учнів до різних видів самостійного опрацювання навчального матеріалу.

4.Озброюйте учнів раціональними методами самостійної пізнавальної роботи.

5.Заохочуйте навчальну роботу учнів.

6.Перед виконанням кожної навчальної дії, операції визначайте мету завдання.

7.Змінюйте види навчальної діяльності.

8.Систематично аналізуйте навчальну роботу учнів, спрямовуйте її на розв’язання головних завдань.

9.Вчіть учнів розумових операцій.

10.Навіюйте учням віру й впевненість у своїх пізнавальних можливостях. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Щоб принцип наочності навчання знаходив своє впровадження у конкретний процес, треба дотримуватися ряду правил.

1.Пам'ятайте, що наочність не мета, а лише засіб досягнення певної мети.

2.Не забувайте народну мудрість: «Краще раз побачити, ніж сто разів почути».

3.Використовуйте засоби наочності для створення проблемних ситуацій.

4.Учіть учнів спостерігати, встановлювати логічні зв’язки між предметами, явищами.

5.Використовуючи наочні посібники у процесі пояснення нового матеріалу, показуйте їх поступово, вводячи до логічної структури навчального матеріалу.

6.У процесі використання наочних посібників пропонуйте учням спочатку розглянути в цілому, потім – за структурою з виділенням головного і другорядного, на кінець – знову в цілому.

7.Не використовуйте на уроці надто багато наочних посібників: це веде до розсіювання уваги учнів.

8.Під час використання наочних посібників актуалізуйте чуттєвий досвід учнів, спирайтеся на сформовані в їхній уяві картини й образи, що виникли раніше.

9.Враховуйте вікові можливості учнів: від предметної наочності в молодших класах поступово переходьте до символічної в середніх та старших.

10.Опановуйте техніку і технологію використання технічних засобів навчання.

11.Старанно і завчасно готуйте пристрої для використання у класі різних видів наочності. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Правила забезпечення ґрунтовності знань такі.

1.Памятайте, що людина має природну здатність забувати. Щоб знання стали ґрунтовними, постійно дбайте про їх підкріплення.

2.нові знання систематично використовуйте у різноманітних навчальних ситуаціях.

3.Грунтовність знань, формування їх на основі умінь і навичок – результат самостійної розумової праці кожного учня. Створюйте оптимальні умови для праці кожного вихованця, помічайте перші успіхи, заохочуйте.

4.Озброюйте учнів методами і прийомами самостійної навчальної роботи.

5.Спонукайте до міцного засвоєння того навчального матеріалу, який є ґрунтом для наступних кроків у пізнавальній діяльності.

6.Зважайте на потенційні розумові можливості кожного учня і на цій основі визначайте види й обсяг навчального матеріалу для запам’ятовування.

7.Якомога частіше залучайте учнів до різних видів навчальної діяльності.

8.Озбоюйте учнів технікою розумової праці.

9.Створюйте на уроці вдалі ситуації, які сприяють формуванню позитивних емоцій вихованців. Постійно підтримуйте мажорний тон: це сприяє кращому запам’ятанню навчального матеріалу.

10.Систематично й об’єктивно оцінюйте результати навчальної праці учнів.

11.Домагайтесь від учнів достатнього рівня ґрунтовності знань, умінь і навичок шляхом організації самостійної праці і лише потім спонукайте до їх відтворення. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Правила реалізації вимог принципу зв’язку навчання з життям такі.

1.Нагадуйте учням, що найважливіша життєва необхідність людини – оволодіти певною сумою знань, умінь та навичок – є і передумовою успішності життєдіяльності.

2.Приступаючи до вивчення конкретного матеріалу, переконайте учнів у життєвій важливості цих знань.

3.Спирайтесь на попередній життєвий досвід школярів.

4.Переконуйте школярів, що поштовхом до наукових відкриттів є життєві потреби.

5.Знайомте учнів з новими технологіями продуктивної праці, розв’язанням нових проблем на основі наукових надбань.

6.У процесі вивчення нового навчального матеріалу звертайтесь до прикладів навколишнього природного і виробничого середовищ.

7.Залучайте учнів до розв’язання проблемно-пошукових задач на виробничу тематику.

8.Поєднуйте розумову діяльність з практичною, яка якнайкраще сприяє засвоєнню знань, формуванню умінь і навичок.

9.Широко використовуйте різноманітні види екскурсій на природу, на виробництво. Пояснюйте дії наукових законів у різних сферах природи, виробництва, соціальних процесах.

10.Заохочуйте і високо оцінюйте вміння учнів розкрити механізм дії певних законів у виробничих процесах, життєдіяльності людства. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Існують певні правила реалізації вимог принципу доступності і врахування індивідуальних особливостей.

1.Наполегливо вивчайте типові особливості фізичного і психічного розвитку учнів певних вікових груп.

2.Всебічно вивчайте і намагайтесь знати індивідуальні особливості анатомо-фізіологічного і соціально-психічного розвитку кожного учня.

3.Зважайте на думку Я. А. Коменського: усе, що підлягає вивченню, має бути розподілено відповідно до віку так, щоб пропонувалося для вивчення лише те, що доступне для сприймання і розуміння.

4.Зміст навчального матеріалу і засоби навчання мають випереджати розвиток учнів, бути розрахованими на найближчу зону розвитку конкретного учня.

5.Враховуйте рівень навченості учнів, володіння методами навчальної діяльності.

6.Створюйте ситуацію достатньої фізичної і психічної напруженості кожного учня у процесі оволодіння знаннями.

7.Дотримуйтесь правила засвоєння знань за допомогою «маленьких кроків» з поступовим переходом до «великих кроків».

8.Не поспішайте у вивченні нового навчального матеріалу. Лише переконавшись, що учні усвідомили попередню частину знань, переходьте на вищу сходинку.

9.Турбуйтесь про культуру педагогічного мовлення з погляду виразності, логічності, дотримання логічних і психологічних пауз, темпу, ритму відносно до віку вихованців.

10.Намагайтесь не повідомляти істину, а організовувати учнів для її самостійного відкриття.

11.Готуйте для учнів диференційовані й індивідуальні навчальні завдання.

12.Постійно схвалюйте і заохочуйте навчальну працю учнів; особливу увагу приділяйте тим, хто відчуває труднощі у навчанні. [Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991a.]

Учитель на кожному уроці має виступати своєрідним камертоном мажорного тону навчальної діяльності учнів. Для принципу емоційності навчання визначені певні правила.

1.Готуючись до уроку, продумуйте засоби і прийоми піднесення позитивних емоцій учнів.

2.Заходьте до класу з посмішкою. За основу спілкування оберіть демократичний стиль.

3.Постійно виявляйте свою повагу й інтерес до учнів.

4.Не вдавайтесь на уроці до крику, грубощів у спілкуванні з учнями.

5.У вирішенні конфліктних ситуацій використовуйте гумор, прийом заміни (включення в іншу активну діяльність).

6.Умійте жартувати, підтримувати здоровий гумор учнів.

7.Частіше вдавайтесь до «психологічного прогладжування» учнів за їх успіхи у навчанні. Пам’ятайте: «Боги і діти живуть там, де їх хвалять». [Шушара Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів – вимога сьогодення // Рідна школа.-2003.-№2.-С.11-14.]

ВИСНОВКИ

 Принципи навчання – це основні вимоги, вихідні положення, які лежать в основі проектучої і реалізуючої вчителем діяльності: намагатися будувати навчання таким чином, щоб воно було доступним, наочним, науковим, наочним; не забувати про вік дітей, їхні психологічні особливості тощо.

Дидактичні принципи – це основа процесу навчання. Вони є основою для двох взаємопов’язаних процесів: викладання й учіння.

Коли йдеться про навчання, доцільно вживати термін «принципи навчання», або «дидактичні принципи». Коли ж йдеться про теоретичну систему знання, тобто про дидактику як науку, яка займається побудовою дидактичних теорій, досліджує їх цілісно чи покомпонентно, то доцільно вживати термін і поняття «принципи дидактики».

Принципи навчання, або дидактичні принципи, реалізують закони і закономірності навчання, з них випливають, а принципи дидактики, або наукові принципи, як вихідні положення описуються на етапі розробки теоретико-методологічних засад дослідження або виводяться з нього я к результат. 

У практичній роботі процес навчання організовується таким чином, щоб він був ефективним і якісним. Реалізації закономірностей і законів навчання сприяє знання принципів навчання, якими вчителі керуються все своє професійне життя.

Але мало знати принципи навчання, їхню сутність і дію на певні компоненти процесу навчання. Треба бути глибоко й всебічно обізнаним в галузі їхньої практичної реалізації, володіти традиційними й інноваційними засобами реалізації принципів навчання, досвід використання яких набувається у процесі практичної роботи постійної пошукової діяльності.

Кожний принцип навчання містить у собі певне положення чи ідею, яка має бути реалізованою у процесі навчання. Існують засоби, за допомогою яких вчитель, керуючись принципом, реалізує на практиці закладену в ньому ідею. До засобів впровадження таких ідей слід віднести зміст виучуваного матеріалу, форми організації навчальної діяльності учнів, методи й засоби навчання, самому особистість вчителя, віко-психологічні особливості учнів тощо.

При цьому слід пам’ятати, що із суті кожного принципу навчання випливає певна сукупність вимог, врахування яких на уроці чи в системі уроків, інших форм організації процесу навчання забезпечує оптимальний хід навчання, нормальний перебіг процесу засвоєння знань, умінь і навичок, розвитку психічний процесів, виховання особистості учнів. Як певний орієнтир їх визначення можна на прикладі окремих принципів подати вимоги, дотримання яких створює оптимальні умови для ефективного й якісного перебігу навчально-виховного процесу.

Конкретні вимоги, що реалізують принципи навчання, є ознаки, наявність і врахування яких створює передумови для ефективного функціонування навчального процесу.

Цими принципами мають керуватися й вчителі в процесі організації навчальної діяльності і учні в умовах самоучіння, організованого як вчителем, так і самими дітьми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бараков С. П. Принципы обучения. - М.,1975.

2. Бондар В. І. Дидактика.-К.: Либідь, 2005.-264 с.

3. Голуб Б. А. Основы общей дидактики. - М., 1999.-96 с.

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник.-К., 1997.

5. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник.-К.: Знання, 2007.-447 с.

6. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник /Редкол. В. О. Зайчук та ін.. – К., 1997.-Вип. 19.-296 с.

7. Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.: Высш. шк., 1990.

8. Педагогіка / За ред.. А. М. Алексюка.-К.: Вища шк., 1985.

9. Педагогіка / За ред. М. Я. Ярмаченка.-К.: Вища шк., 1986.

10. Подласый И. П. Исследование закономірностей дидактического процесса.-К.,1991.

11. Ситаров В. А. Дидактика.-М.,2002.

12. Філософський словник /За ред.. В. І. Шинкарука.-К., 1973.

13. Фіцула М. М. Педагогіка.-К.: Академія, 2000.

14. Шушара Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів – вимога сьогодення // Рідна школа.-2003.-№2.-С.11-14.

15. Ягупов В. В. Педагогіка.-К., 2002.

PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28686. Реконструкция сельского хозяйства. Совершенствование форм управления промышленностью, и сельским хозяйством в конце 20-х - начале 30-х гг. 13.37 KB
  Совершенствование форм управления промышленностью и сельским хозяйством в конце 20х начале 30х гг. С этого времени косвенное регулирование вытесняется элементами непосредственного управления. На место функциональной системы управления экономикой пришел отраслевой и производственнотерриториальный принцип.
28687. Мероприятия партии и правительства по проведению коллективизации: плюсы и минусы 12.53 KB
  началась массовая коллективизация заготовительная компания приняла насильственный характер рыночные механизмы были сломлены. сплошная коллективизация должна была завершиться на Северном Кавказе Нижнем и Среднем Поволжье. Принудительная коллективизация вызвала забой скота и падение урожаев а выкачивание хлеба из села выросло.
28688. Попытка установления парламентской монархии в 1-ом десятилетии XX в 14.11 KB
  Об учреждении Госой думы и Положение о выборах в нее Манифест 17 окт. Об усовершенствовании госного порядка и Осные законы от 23 апр. Согласно августовским Манифесту и Положению Гос. К компетенции Думы относились: разработка и обсуждение законов обсуждение госго бюджета и др.
28689. Изменение в государственном строе России в результате первой русской буржуазной революции. Новые избирательные законы 13.43 KB
  Изменение в государственном строе России в результате первой русской буржуазной революции. Основным событием явилось создание представительного органа Государственной думы. был подписан Манифест об учреждении Госной думы. В законе указывалось что она формируется для предварительной разработки и обсуждения законопроектов коте в дальнейшем должны поступать в Госный совет.
28690. Государственные Думы и их классовый состав. Обсуждение аграрного вопроса на них 13.76 KB
  Государственные Думы и их классовый состав. Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце СанктПетербурга. Обсуждались 2 проекта по аграрному вопросу: от кадетов 42 подписи и от депутатов трудовой группы Думы 104 подписи. Трудовики требовали для обеспечя крестьян отвести им участки по трудовой норме за счет казенных удельных монастырских и частновладельческих земель превышающих трудовую норму введение уравнительнотрудового землепользя объявления политой амнистии ликвидации Госного...
28691. Столыпинская аграрная реформа и ее сущность 12.71 KB
  Столы́пинская агра́рная рефо́рма реформа крестьянского надельного землевладения в России проходившая с 1906 по 1917 гг. укрепление Крестьянского банка принудительное землеустройство законы от 14 июня 1910 и 29 мая 1911 и усиление переселенческой политики перемещение сельского населения центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности Сибирь Дальний Восток и Степной край как средство внутр. колонизации были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья интенсификацию хозной деятсти...
28692. Российская империя в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) 13.05 KB
  Российская империя в годы первой мировой войны 19141918 гг. В годы войны в составе правительства происходили частные смены как отдельных министров так и председателя Совета министров. Еще в начальный период войны патриотический подъем вызвал создание Всероссийского земского союза помощи раненым и Всероссийского союза городов.
28693. Изменение в государственном аппарате России в годы первой мировой войны: особые совещания, военно-промышленные комитеты, из роль и значение 13.13 KB
  Изменение в государственном аппарате России в годы первой мировой войны: особые совещания военнопромышленные комитеты из роль и значение. В качве новых форм управления промышленностью и капиталами были созданы военнопромышленные комитеты в задачи которых входило распределение военных заказов установление внутренней и внешней ценовой политики. было образовано более 200 областных и местных военнопромх комитетов во главе котх стоял Центральный военнопромышленный комитет. В состав Центрго военнопромго комитета входили представители...
28694. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Установление двоевластия, его причины и сущность 13.63 KB
  Инициатива создания Советов исходила снизу от народа но позднее их возглавила социалистическая партия. Избранный Петроградский Совет возглавил систему Советов коте позже составили конкуренцию ВП. Советы возникали по всей стране в городах селах гарнизонах воинских частях на основе выборов проходивших на съездах Советов. Исполнитми органами Советов являлись испные комитеты волостные уездные губернские.