96659

Справедливість як поняття моральної свідомості категорії етики

Курсовая

Этика и деонтология

Метою курсової роботи є загальнотеоретичний та історико-правовий аналіз становлення, а також розвитку справедливості як правового принципу і категорії, дослідження наукових підходів щодо співвідношення справедливості в правовому житті України, їх прояв у юридичній діяльності в умовах демократизації цивільного суспільства і правової держави.

Украинкский

2015-10-08

132 KB

1 чел.

                                             Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………..3 – 4

РОЗДІЛ  1. Основна ідея теорії справедливості………………………..….5 – 9

          1.1.Д.Ролз- засновник теорії справедливості……………………….....10

          1.2. Основні принципи теорії справедливості……………………10 - 13

          1.3. Інститути і механізми соціальної справедливості…………..13 – 15

РОЗДІЛ  2. Справедливість і толерантність……………………………..16 – 20

           2.1. Особливості судової діяльності в Україні…..……………………21

РОЗДІЛ 3. Справедливість як поняття моральної свідомості категорії етики………………………………………………………………………..22 - 24

           3.1. Справедливість у діяльності адвоката.………………….………..24

ВИСНОВОК……………………………………………….……....................... 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………26

Вступ

Актуальність теми. У правовому житті сучасного суспільства проблема взаємозв'язку права і справедливості набуває абсолютно нових рис, особливої актуальності, що відкриває можливості для досліджень її у сфері юриспруденції, зокрема, в загальнотеоретичному правознавстві. Важливість цієї проблеми зумовлена тим, що поняття справедливості нерозривно пов'язані із застосуванням права, формами його реалізації, здійсненням юридичної діяльності, а також забезпеченням прав і законних інтересів особи. З теоретичної точки зору важливість проблематики справедливості в правовому житті держави полягає в тому, що вони належать до універсальних категорій юридичної науки, є своєрідним інструментом наукового аналізу у правовій сфері, забезпечують реалізацію права, дотримання прав людини тощо. Особливої значимості справедливість набуває в практичному житті правової держави і громадянського суспільства. В ідеалі вся правова система суспільства повинна вибудовуватися на справедливості, служити засобом її вираження, закріплення, охорони і захисту. Доречно констатувати, що саме в категоріях справедливості фіксується характер відносин людей, з ними пов'язана міра розподілу різних благ.Якщо добро єдине для всіх, то справедливість по-різному торкається кожної людини, викликаючи при цьому цілу гамму переживань. Поняття справедливості, на відміну від поняття добра, є значно конкретнішим, воно пов'язане з життєво важливими інтересами людей і є більш насиченим емоційно.Нинішня правова реформа в Україні охоплює широке коло проблем, від розв’язання яких значною мірою залежатиме подальший правовий, економічний, політичний та соціальний розвиток.

Аби гарантувати порядок, безпеку та стабільність соціального життя потрібна не лише найважливіша складова правового буття – якісне законодавство, але й кваліфіковане співтовариство юристів, ефективні технології юридичної діяльності, а також ресурси, що використовуються при їх впровадженні. У цьому випадку визначнальну роль відіграють такі  компоненти розвитку особи і суспільства, як справедливість.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є загальнотеоретичний та історико-правовий аналіз становлення, а також розвитку справедливості як правового принципу і категорії, дослідження наукових підходів щодо  співвідношення справедливості в правовому житті України, їх прояв у юридичній діяльності в умовах демократизації цивільного суспільства і правової держави.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНА ІДЕЯ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Моя мета полягає в представленні концепції справедливості, яка узагальнює до більш високого рівня абстракції знайому теорію суспільного договору. Її ми знаходимо, наприклад, у Локка, Руссо і Канта. Для того щоб зробити це, ми не повинні думати про вихідний контракт як про договір в якомусь конкретному суспільстві, укладеному для встановлення якоїсь конкретної форми правління. Швидше, основна ідея тут в тому, що принципи справедливості для базисної структури суспільства є об'єктами вихідної угоди. Це такі принципи, які вільні й раціональні індивіди, що переслідують свої інтереси, у вихідному положенні рівності приймуть у якості визначальних фундаментальні угоди з приводу свого об'єднання. Ці принципи повинні регулювати всі інші угоди; вони специфікують види соціальної кооперації, які можуть виникнути, і форми правління, які можуть бути встановлені. Таким чином, ми повинні уявити, що ті, хто зайняті у соціальній кооперації, разом вибирають принципи, які розписують основні права і обов'язки і визначають поділ соціальних переваг. Люди повинні вирішити заздалегідь, як вони будуть регулювати свої домагання один до одного і яка повинна бути основна хартія їх суспільства. Точно так само як кожна особистість повинна вирішити шляхом раціональних міркувань, що становить благо, тобто систему цілей, раціональну для їх переслідування, так і група людей повинна вирішити раз і назавжди, що вважати справедливим і несправедливим. Вибір, який повинна була б зробити раціональна людина в цій гіпотетичній ситуації рівної свободи, в припущенні, що проблема вибору має рішення, визначає принципи справедливості. У справедливості як чесності вихідне положення рівності відповідає природному стану в традиційній теорії суспільного договору. Це вихідне положення не мислиться, звичайно, як дійсний історичний стан справ, і в ще меншому ступені, як примітивний стан культури. Одна з суттєвих особливостей цієї ситуації в тому, що ніхто не знає свого місця в суспільстві, свого класового положення, або соціального статусу, а також того, що призначене йому при розподілі природних дарувань, розумових здібностей, сили і т. д. Принципи справедливості вибираються за завісою невідання. Це гарантує, що ніхто не виграє і не програє при виборі принципів у результаті природних або соціальних випадкових обставин. Так як всі мають однакове становище і ніхто не здатний винайти принципи для поліпшення своїх конкретних умов, принципи справедливості стають результатом чесної угоди або торгу. За даних обставин вихідного положення, симетрії відносин серед індивідів, ця вихідна ситуація справедливості чесна для індивідів як моральних особистостей, тобто як раціональних істот, смію сподіватися, що мають свої власні цілі і здатні до почуття справедливості. Цим пояснюється доречність імені "справедливість як чесність": воно передає ідею, що принципи справедливості прийняті у вихідній ситуації, яка чесні. Це не означає, що концепція справедливості і чесності - одне і те ж; точно так само фраза "поезія як метафора" зовсім не означає, що концепції поезії та метафори збігаються. Справедливість як чесність, починається з самого загального вибору, який люди можуть зробити разом, а саме, з вибору перших принципів концепції справедливості, які повинні регулювати критику і реформування інститутів. Можна припустити, що після вибору концепції справедливості вони повинні вибрати Конституцію і законодавчу владу для проведення в життя законів у відповідності з принципами справедливості, які взяли на початку. Наша соціальна ситуація справедлива, якщо в результаті такої послідовності гіпотетичних угод ми могли б домовитися про загальну систему правил, які визначають ситуацію. Більш того, припускаючи, що вихідне положення все ж визначає безліч принципів, тоді було б істинним, що всякий раз, коли соціальні інститути задовольняють цим принципам, люди, зайняті в цих інститутах , можуть сказати один одному, що вони співпрацюють на умовах, на які вони погодилися б, будучи вільними і рівними особистостями, чиї взаємини будуються на чесності. Спільне усвідомлення цього факту забезпечило б підставу для публічного прийняття відповідних принципів справедливості. Жодне суспільство, звичайно, не може бути схемою співпраці, в яке люди входять добровільно в буквальному сенсі; кожна людина при народженні виявляє себе в деякому конкретному положенні в деякому конкретному суспільстві, і природа цього положення істотно впливає на його життєві перспективи. Але все ж суспільство, яке задовольняє принципам справедливості як чесності, наближається до ідеалу суспільства, заснованого на добровільній схемі настільки, наскільки це взагалі можливо, тому що воно засноване на принципах, які вільні і рівні особистості повинні прийняти при справедливих обставин.  Одна з особливостей справедливості як чесності - в тому, що сторони мисляться у вихідній ситуації як раціональні і незацікавлені один в одному. Але вони розглядаються як незацікавлені в інтересах інших. Передбачається навіть, що їхні духовні цілі можуть бути протилежними, як можуть бути протилежними, наприклад, цілі різних релігій. Але слід уникати введення в неї спірних етичних елементів. У вихідній ситуації повинно покладатися те, що загальноприйнято. При розробці концепції справедливості як чесності основне завдання полягає, очевидно, в тому, щоб визначити, які принципи справедливості слід вибрати у вихідному положенні. Для того щоб зробити це, ми повинні описати цю ситуацію більш детально і ретельно сформулювати проблему вибору, яка в ній виникає. Спершу здається, що особи, які розглядають себе рівними, готовими до пред'явлення взаємних домагань, навряд чи погодилися б на принцип, що вимагає менших життєвих перспектив, просто заради збільшення суми переваг інших. Так як кожен захищає власні інтереси і просуває свою власну концепцію блага, ні в кого немає резону втрачати в ім'я більшого задоволення в загальному балансі. За відсутності сильної і постійної доброзичливості, раціональна  людина не прийме базисної структури лише тому, що вона максимізує алгебраїчну суму переваг, яка ніяк не впливає на його власні права та інтереси. Так що принцип корисності здається несумісним з концепцією соціальної кооперації серед рівних в ім'я взаємної переваги. Особи у вихідному положенні виберуть два вельми різних принципи: перший вимагає рівності в приписуванні основних прав і обов'язків, а другий стверджує, що соціальна і економічна нерівність, наприклад у багатстві і владі, справедлива, якщо тільки вона призводить до компенсуючих переваг для кожної людини, і, зокрема, для менш процвітаючих членів суспільства. Ці принципи виключають обгрунтування інститутів тими міркуваннями, що труднощі для деяких людей компенсуються великими благами суспільства в цілому. Те, що деякі повинні мати менше, щоб інші процвітали, може бути і раціонально, але не справедливо. Але немає ніякої несправедливості у великих перевагах, зароблених небагатьма, за умови, що менш щасливі тим самим поліпшують своє становище. Інтуїтивна ідея тут полягає в наступному: оскільки добробут кожного залежить від схеми співробітництва, без якого ніхто б не міг мати задовільного життя, поділ переваг повинен бути таким, щоб викликати бажання до співпраці у кожного, включаючи тих, чиє положення нижче. Два згаданих принципи здаються чесною угодою, на підставі якої краще забезпечені, або більш щасливі в сенсі соціального стану, ні про кого з яких ми не можемо сказати, що вони того заслуговують, могли б очікувати співпраці з боку інших, якщо деяка працююча схема є необхідною умовою добробуту всіх. Раз ми вирішили шукати таку концепцію справедливості, в якій запобігається використання випадковостей природних обдарувань і соціальних обставин як факторів в пошуку політичних і економічних переваг, ми приходимо до цих принципів. Вони виражають результат відмови від тих аспектів соціального оточення, які здаються довільними з моральної точки зору. Проблема вибору принципів, однак, надзвичайно важка. Має сенс із самого початку сказати, що справедливість як чесність, подібно іншим поглядам у дусі суспільного договору, складається з двох частин: інтерпретація вихідного стану і проблема вибору, яку вона ставить; безліч принципів, на які можна було б погодитися. Можна прийняти першу частину теорії (або деякий її варіант), але не другу, і навпаки. Концепція вихідної договірної ситуації може здаватися розумною, хоча конкретні пропоновані принципи при цьому можуть відхилятися. Але можуть бути заперечення щодо терміну "договір" і подібних назв, хоча я вважаю, що вони цілком задовільно виконують свою функцію. Терміни "корисність" і "утилітаризм" не є в цьому відношенні винятком. Користь – добрі результати, матеріальна вигода для когось, чогось.

Утилітаризм (від англ. utilitarism, лат. utilitas - зиск, користь, вигода)

принцип оцінки всіх явищ з погляду їх користі, можливості бути засобом для досягнення певної мети. Вони теж мають багато невдалих значень, які експлуатуються строгими критиками, і все ж вони досить зрозумілі для тих, хто готовий використовувати доктрину утилітаризму. Те ж саме може бути сказано про термін "договір" у застосуванні до моральних теоріям. Позитивні сторони договірної термінології - в тому, що принципи справедливості можуть бути осягнуті як такі принципи, які могли б бути обрані раціональними особистостями, і що на цьому шляху можуть бути пояснені і виправдані концепції справедливості. Теорія справедливості є частиною, ймовірно, найбільш значущою, теорії раціонального вибору. Далі, принципи справедливості мають справу з конфліктуючими домаганнями на переваги, одержувані через соціальну кооперацію; вони додаються до відносин між декількома групами або особистостями. Слово "договір" припускає цю множинність груп і особистостей, як і те, що відповідно поділ переваг повинен здійснюватися відповідно до принципів, прийнятними для всіх сторін. Умова публічності для принципів справедливості також схоплюється договірною фразеологією. Так, якщо ці принципи є результатом угоди, громадяни знають принципи, яких дотримуються інші. Так що є кілька переваг у використанні терміну "договір". Якщо вжити заходів обережності, термін не буде вводити в оману. Ми повинні усвідомлювати обмеженість сфери справедливості як чесності з більш загального погляду, прикладом якого є справедливість як чесність. Не можна вирішити заздалегідь, якою мірою ці висновки можуть бути змінені після того, як будуть зрозумілі інші питання.

  1.  Д. РОЛЗ - ЗАСНОВНИК ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ.

Джон Ролз - це професор Гарвардського університету, який написав  "Теорія справедливості" (вид-во Новосибірського ун-ту, 1995). Сам автор визначає свою ключову категорію - справедливість - як чесність. Відмінна риса справедливого суспільства - гарантія свобод громадян, при цьому права, гарантовані справедливістю, не повинні бути предметом політичного торгу. До числа основних соціальних інститутів Ролз відносить конституцію і основні економічні та соціальні пристрої. Прикладами їх, зокрема, є: захист законом свободи думки і свободи совісті, вільний ринок, приватна власність, моногамна сім'я.  Д. Ролз базує свою теорію справедливості як чесності на двох групах елементів: інтерпретації вихідного стану та проблеми вибору, яку вона ставить; сукупності принципів, на які люди можуть погодитися. Сам Ролз визначає теорію справедливості як найбільш значущу частину теорії раціонального вибору. "Принципи справедливості, - пише він, - мають справу з конфліктуючими домаганнями на переваги, одержувані через соціальну кооперацію; вони додаються до відносин між декількома групами або особистостями ... Так, якщо ці принципи є результатом угоди, громадяни знають принципи, яких дотримуються інші "[ 1, с. 30].

  1.  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ.

  Первинний суб'єкт принципів соціальної справедливості - це базисна структура суспільства, тобто організація основних соціальних інститутів в рамках єдиної схеми кооперації. Сам же інститут Ролз визначає як "публічну систему правил, які визначають посаду і положення з відповідними правами та обов'язками, владою і недоторканністю, і тому подібне. Ці правила специфікують певні форми дій - в якості дозволених, а інші - в якості заборонених, і по ним карають одні дії і захищають інші, коли відбувається насильство "[1,  С. 61].

  В якості прикладів подібних інститутів автор називає ігри і ритуали, суди та парламенти, ринки й системи власності. Реалізується інститут двома шляхами: абстрактно як можлива форма поведінки, що виражається системою правил; та емпірично як реальні уявлення і поведінка певних особистостей в певний час у певному місці, спеціалізовані цими правилами. Ролз пропонує вважати справедливим або несправедливим тільки реалізований інститут, ефективно і неупереджено керований.

  Центральними для теорії справедливості є два принципи:

  1) Кожен індивід повинен володіти рівним правом щодо найбільш загальної системи рівних основних свобод, суміснох з подібними системами свобод для всіх інших людей.

  2) Соціальні та економічні нерівності мають бути організовані таким чином, що вони одночасно:

  a) ведуть до найбільшої вигоди, найменш досягли успіху, у відповідності з принципом справедливих заощаджень, і

  б) роблять відкритими для всіх посади і положення в умовах чесної рівності можливостей [1, с.110].

  Ці базові принципи доповнюються двома основними правилами пріоритету: Перше правило - пріоритет свободи. Основні свободи можуть бути обмежені тільки в ім'я самої свободи. При цьому можливі два випадки:

  a) менш широкі свободи повинні зміцнювати всю систему свободи, поділювану усіма;

  б) свобода менша, ніж рівна, повинна бути прийнятною для громадян, що володіють цією меншою свободою.

  Друге правило - пріоритет справедливості над ефективністю і добробутом. Другий принцип справедливості ієрархічно передує принципам ефективності і максимізації суми вигід, а чесна рівність можливостей передує принципам відмінності. Тут можливі два випадки:

  a) нерівність можливостей повинна збільшувати можливості людей з меншими можливостями;

  б) надмірна ставка заощаджень повинна в підсумку зменшувати тягар тих, на кому вони лежать.

  Крім загальних принципів системи, існують і особливі принципи для індивідів. Принцип чесності для індивіда формулюється наступним чином: людина повинна виконувати свою роль, як вона визначена правилами для інститутів, якщо задовольняються дві умови:

  1) інститут справедливий (чи чесний), тобто задовольняє два принципи справедливості;

  2) людина добровільно приймає вигоди  або ж користується наданими йому можливостями для переслідування своїх інтересів.

  Сенс цього правила полягає в тому, що якщо певна кількість людей залучена під взаємовигідну кооперацію і, таким чином, обмежує свою свободу, щоб дати перевагу всьому, тоді ті, хто підкорився таким обмеженням, мають право розраховувати на подібну згоду з боку інших - тих, хто отримує вигоди від підпорядкування перших [1, С. 106].

  Інші принципи для індивідів пов'язані з їх природними обов'язками. Наприклад, обов'язок допомагати тим, хто в біді за умови, що це робиться без зайвого ризику або загрози для життя; не завдавати іншому шкоди; не завдавати зайвих страждань. Ці обов'язки діють між людьми незалежно від їх інституційних відносин - не лише між тими, хто співпрацює, але між людьми взагалі.

  Сторони у вихідному положенні повинні погодитися на принципи, що визначають природні обов'язки, дотримувані безумовно. Природний обов'язок більш фундаментальний, так як він пов'язує громадян взагалі і не вимагає добровільності дій для свого застосування. Попередній же принцип - принцип чесності зв'язує тільки тих, хто займає, наприклад, офіційні пости, або ж перебуваючи в більш вигідному становищі, просуває свої цілі в рамках системи. Як пише Ролз, "в цьому випадку є інший зміст виразу noblesse oblige: той, хто знаходиться в привілейованому становищі, здобуває зобов'язання, які прив'язують його ще більше до справедливої схеми" [1, С. 112].

  Нормальне функціонування суспільства, побудованого на принципах теорії справедливості, вимагає дотримання певних умов. Ці формальні обмеження полягають у наступному:

Принципи в системі повинні бути спільними для всіх.

Принципи повинні бути універсальними у застосуваннях.

Публічність - сторони припускають, що вони вибирають принцип для публічної концепції справедливості.

Концепція правильності повинна упорядковувати конфліктні домагання.

Остаточність - сторони повинні оцінювати систему принципів в якості остаточного апеляційного суду.

Однією з ключових в теорії справедливості є категорія свободи. Ролз наступним чином інтерпретує це поняття: "Будь-яку свободу завжди можна пояснити за допомогою вказівки на три речі: вільні діючі суб'єкти, обмеження, від яких вони вільні, і те, що вони вільні робити або не робити" [1, С. 182]. При цьому будь-яка конкретна базова свобода характеризується досить унікальним набором прав і обов'язків.

  Не тільки індивідам повинно дозволялося щось робити або не робити, але й уряду та іншим суб'єктам діяльності повинен існувати юридичний обов'язок, який не перешкоджає індивідам. Розглядаючи реальний стан справ, автор пише: "Свобода є нерівною, коли, наприклад, один клас людей має більшу свободу, ніж інший, або коли свобода менш широка, ніж повинна бути. Всі свободи рівного громадянства повинні бути однаковими для всіх членів суспільства. Тим не менш, деякі з цих рівних свобод можуть бути розширені або звужені у відповідності з тим, як вони впливають один на одного. [1, С. 184].

1.3. ІНСТИТУТИ І МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ.

  Будь-яка теоретична схема аналізу представляє інтерес тільки тоді, коли на її базі можна системно пояснити явища і процеси, спрогнозувати їх динаміку, спланувати ефективний вплив на їх перебіг. Ось чому, на наш погляд, ключовою в теорії справедливості є та її частина, яка має справу з соціальними інститутами та механізмами. Соціальна система повинна бути організована таким чином, щоб підсумковий розподіл був справедливим, не залежно від того, як складаються справи в суспільстві. Щоб досягти цього, необхідно помістити соціальний і економічний процеси в рамки відповідних політичних і правових інститутів. Без належної системи цих рамкових інститутів результат процесу розподілу не буде справедливим, так як бракує чесності оточення.

  Ролз справедливо вважає, що перш за все базисна структура регулюється справедливою конституцією, чия головна мета - гарантувати свободи рівного громадянства.

  Чесна, на відміну від формальної, рівність можливостей передбачає прагнення уряду забезпечити рівні шанси на освіту та культуру для людей з подібними даруваннями і мотивацією або за допомогою субсидування приватних шкіл, або шляхом створення системи громадських шкіл.

  Найбільший інтерес при розгляді соціальних механізмів втілення в життя принципів справедливості являє виділення Ролзом чотирьох гілок встановлюваних урядом соціальних інститутів. Кожна гілка відповідає певній стадії оформлення та стабілізації суспільства соціальної справедливості. Згідно з Ролзом, "кожна гілка повинна складатися з різних органів або відповідних видів діяльності, функція яких - збереження певних соціальних та економічних умов. Ці підрозділи не перетинаються із звичайною структурою уряду "[1, С. 246].

  Перша гілка - видільна (allocative). Вона повинна підтримувати цінову систему в конкурентному стані і запобігати нерозумній владі ринку.

  Друга гілка - стабілізаційна - прагне забезпечити розумно повну зайнятість, при якій ті, хто хочуть, можуть знайти роботу.   Ці дві гілки спільно повинні забезпечувати ефективність ринкової економіки в цілому.

  Третя гілка - соціальний мінімум (transfer) - це сфера безоплатних соціальних виплат.

  Четверта гілка - розподільча - збереження відносної справедливості в пайовому розподілі за допомогою оподаткування та необхідних змін в правах власності. Серед аспектів цієї галузі:

  a) податки на спадщину, на дари, обмеження на право спадкування. Основна їх мета - не поповнення скарбниці, але поступове і неухильне коректування розподілу багатства і запобігання концентрації влади;

  б) система оподаткування з урахуванням принципів справедливості. Соціальні ресурси повинні бути передані уряду, щоб він міг забезпечити виробництво колективних благ і здійснювати безоплатні соціальні виплати, необхідні для задоволення принципу відмінності. Теорія справедливості являє собою спробу найбільш далекоглядних і чесних західних інтелектуалів, щиро прихильних традиційним ліберальним цінностям, знайти в нових умовах такі ідеологічні орієнтири і такі соціальні механізми, які дозволяють сучасному капіталістичному суспільству досягти і підтримати оптимальний рівень ідейної консолідації та соціального миру, забезпечити найбільш ефективне використання наявних ресурсів, насамперед ресурсів соціальних, людських, стабілізувати соціальні відносини в сучасному світі.

 РОЗДІЛ 2. СПІВВІДНОШЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ  І ТОЛЕРАНТНОСТІ.

Справедливість – життєво важливий для збереження і розвитку суспільства ціннісно-етичний орієнтир, один з критеріїв оцінки всіх політичних і державно-правових явищ. Справедливість уявляється як служіння загальному благу в цілому і окремо взятому індивідууму зокрема, будучи приблизно рівним розподілом вигод і тягот, що виникають із взаємодії в рамках суспільства, безсторонністю, істинністю, правильністю, обґрунтованістю правового реагування на ту чи іншу діяльність, вирішення суперечок про право і конфліктів, що виникають при цьому, рівність перед законом і судом, рівноправ'я, відповідність злочину і покарання, відповідність між цілями законодавця і обраними ним засобами досягнення.

Толерантність – одна з чеснот і високих цінностей, що припускає пошану і визнання рівності, відмову зведення різноманіття до одноманітності або переважання будь-якої однієї точки зору, а також від домінування, насильства і насильницьких дій проти іншого через визнання у кожній людині рівноцінної істоти, яка має право на власні переконання, визнання різних людських культур, норм поведінки, прав іншого. Толерантність – це відношення до іншої людини як до рівнодостойної особи, що виражається у свідомому придушенні відчуття неприйняття, викликаного всім тим, що знаменує в іншому інше (зовнішність, спосіб життя, переконання, скоєння злочинів тощо), при цьому припускаючи настроєність на порозуміння і діалог з іншим, визнання й пошану його прав на відмінність.

Багато вчених розглядали справедливість в її взаємозв'язку з правом. Так, В. Нерсесянц зазначав, що справедливість – категорія і характеристика правова, а не позаправова (не моральна, етична, релігійна тощо), при цьому тільки право і є справедливим; О. Лейст вважав, що сутність права не може бути досягнута ані практичним правознавством, ані навіть загальною теорією права, якщо остання не вийде за межі юридичних категорій, однією з таких неюридичних категорій, без якої неможливо обійтися, і є справедливість. При вивченні теоретичних моментів Дж. Ролз акцентував увагу на тому, що принципи справедливості належать до ідеальної теорії. Ж.-Ж. Руссо повторював, що метою всякої держави і законодавства повинно бути найбільше благо всіх громадян. За твердженням Руссо, благо всіх зводиться до двох найважливіших речей: свободи і рівності [Руссо Ж.Ж. Про суспільний договір]. Етичну основу справедливості розглядав І. Кант. При цьому, Кант будував свої уявлення про справедливість і моральність на пошані до ближнього, дотриманні його інтересів.

Однією з найбільш відомих теорій толерантності є теорія, що існує в рамках філософії лібералізму, витоки якої знаходимо в працях мислителів періоду Реформації і Освіти. Поширене уявлення, що основи теорії толерантності були закладені Джоном Локком та продовжені Дж. Стюартом Мілем.

Сучасне українське законодавство забезпечує рівність різних об'єднань перед законом, виключає дискримінацію, створює умови для обстановки терпимості. Для правової культури України є характерним прагнення розглядати поняття права в тісному взаємозв'язку з толерантністю і справедливістю. Справедливість і толерантність втілюються в праві, а право, у свою чергу, існує як справедливість і толерантність. Право не може бути вищим за справедливість або толерантність, несправедливим може бути лише законодавство. Справедливість і толерантність права народжуються як результат інтенсивних процесів пізнання, функціонує у формі пізнавального процесу і відмирає також як результат пізнавальних процесів. Право існує як пізнання справедливості і толерантності. Не пізнане право стає мертвим, несправедливим і нетолерантним і тому неправом. При цьому, принципи толерантності і справедливості покликані регулювати і забезпечувати взаємодію всіх складових ланок механізму правового регулювання суспільних відносин. Дотримання принципів толерантності і справедливості припускає дотримання законності, гуманізму і рівності громадян перед законом. При цьому, справедливість і толерантність забезпечують принцип правозаконності, який полягає в тому, що позитивний закон лише тоді є законом в справжньому його значенні, коли відповідає духу права, його сутності. Саме правозаконність дозволяє повною мірою здійснити реалізацію принципу справедливості і толерантності, виключаючи можливість використання репресивної сили закону в неправомірних цілях.

У чинному законодавстві України так чи інакше є присутнім відображення справедливості та толерантності у суспільних правовідносинах. Так, наприклад в основних положеннях Цивільного кодексу України закріплено, що до загальних засад цивільного законодавства відноситься поряд з іншими й справедливість, добросовісність та розумність, а також неприпустимість свавільного втручання  у сферу особистого життя людини. Принцип «справедливості» – це відповідність поведінки суб’єктів пануючим у суспільстві морально-етичним і моральним нормам. Для того, щоб визначити, чого вимагають «справедливість і розумність», слід звертатися до тлумачення загальновизнаних принципів права, сучасних правових поглядів, враховуючи реальні соціальні й приватні інтереси. Виходячи із засад розумності й справедливості, сторони повинні при веденні переговорів враховувати розумні інтереси один одного.

До того ж, не допускаються дії особи, що вчинюються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Учасники цивільних правовідносин повинні здійснювати цивільні права розумно, добросовісно, відповідно до вимог актів цивільного законодавства або договору, додержуючись моральних засад суспільства. Цивільне законодавство, визначаючи межу можливої поведінки учасників цивільних правовідносин,зокрема:

а) зобов’язує учасників цивільних правовідносин при здійсненні ними своїх прав утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Згідно з цим здійснення цивільних прав з порушенням прав інших осіб є протиправною поведінкою і може бути підставою для виникнення деліктних зобов’язань;

б) забороняє дії осіб, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Під зловживанням цивільним правом слід розуміти недозволену поведінку учасника цивільних правовідносин, який спирається на суб’єктивне право, що належить йому. Спираючись на нього, особа виходить за межі можливо допустимої поведінки або використовує суб’єктивне право з метою завдати шкоди іншій особі;

в) зобов’язує учасників цивільних правовідносин при здійсненні цивільних прав додержуватися моральних засад суспільства. Завдання, які стоять перед судом, повинні конкретизуватися при розгляді кожної справи та на усіх стадіях процесу, але в остаточному підсумку вони мають знайти своє відображення у постановленому судом рішенні, що є актом правосуддя, приймається іменем України та спрямований саме на захист прав суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Суд при вирішенні справи повинен дотримуватися закону та вимагати дотримання його усіма учасниками процесу. При оцінці доказів він має керуватися своїм внутрішнім переконанням. Отже, виходячи із цього, суддя має бути справедливим та неупередженим при ухваленні рішення, а також толерантним при проведенні судового процесу[Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003].

Одним із основних процесуальних нормативно-правових актів при відправленні судочинства, об’єктом якого є цивільні правовідносини є Цивільний процесуальний кодекс України, відповідно до ст. 1 якого завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Міжнародне співтовариство виробило й закріпило в міжнародних актах основні процесуальні гарантії, що задовольняють уявленням про справедливий процес (Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про громадські та політичні права; Конвенція про запобігання тортур та нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню; Основні принципи незалежності судових органів; Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх; Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини; Американська конвенція про права людини; Африканська хартія прав людини і народів тощо). До процесуальних гарантій, у першу чергу, належать: право на ефективне відновлення в правах компетентними національними судами; безсторонність розслідування і розгляду кримінальної справи; рівність всіх перед законом і судом; особливий захист учасників кримінального процесу, що об'єктивно не мають можливість здійснювати таку діяльність, зокрема неповнолітніх, таких, що мають фізичні або психічні вади.

Значні зусилля у напрямі матеріалізації категорії толерантності в сучасному житті доклала Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), саме 28-ою сесією Генеральної конференції ЮНЕСО 16 листопада 1995 року була прийнята Декларація принципів толерантності. Толерантність, як зазначено у цьому документі означає пошану, прийняте і правильне розуміння всього різноманіття культур, форм самовираження і прояву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відвертість, спілкування і свобода думки, совісті, переконань. Юридична діяльність виступає одним із засобів втілення права, а, отже, втілення справедливості. Формами втілення справедливості вважатимуться окремі форми здійснення юридичної діяльності. Законність і справедливість в юридичній діяльності доповнюють одна одну і тісно між собою взаємозв'язані. Вони визначають параметри допустимої поведінки, встановлюють свободу дій і міру відповідальності, завдяки чому здійснюють регулюючий вплив на систему суспільних відносин. Справедливість відображає етичну природу законності, при цьому справедливість виступає як соціальний та етичний критерій права. Впроваджуючись у практику реалізації діючого права, справедливість набуває юридичних рис, які визначають її офіційний рівень.

Концепція толерантності в якості властивості юридичної діяльності є результатом тривалого розвитку соціально-політичної думки. Толерантність можлива в суспільстві, де в результаті соціального і політичного розвитку визнаються права та законні інтереси спільноти. Але вірно і зворотне: без толерантності, визнаної як цінність у суспільній свідомості, складно побудувати цивілізоване суспільство. Толерантність є найважливішою умовою знаходження компромісу, подолання конфлікту. Сучасна культура толерантності при здійсненні юридичної діяльності формується у гострому протиборстві. Вирішальними чинниками формування суспільної толерантності є зовнішні умови існування індивіда, соціальної групи і суспільства в цілому. Принцип толерантності диктує необхідність зближення, взаєморозуміння, взаємозбагачення, в решті-решт, конвергенції і інтеграції світоглядних установок і поведінкових пріоритетів людей.

2.1. ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

        Справедливе судове рішення повинне виноситися неупередженим суддею, який веде процес з дотриманням вимог справедливості. Суддя-професіонал – це людина високих моральних якостей, з бездоганною репутацією, позбавлена симпатій або антипатій до сторін в процесі, який за жодних обставин не повинен проявляти їх зовні і, тим більше, у своїх рішеннях. Професійність судді – це вміння не створювати своїми діями конфлікт, бути  чесним і справедливим.

Вважається доцільним введення обов'язкового тестування і анкетування кандидатів на посаду судді, що стосується попередньої перевірки моральних якостей, оскільки моральні, етичні вимоги, що вимагаються від судді, найтіснішим чином переплітаються з його процесуально-правовими обов'язками. Суддя повинен думати не тільки про кінцевий результат, але і про супутні чинники, які формують уявлення про судову владу. В рамках судового процесу суддя не повинен віддавати перевагу одній зі сторін, оскільки це відразу ставить під сумнів його об'єктивність. Результати дослідження свідчать про необхідність реформування судової системи підбору кандидатів на посаду судді. Судово-правова реформа, в першу чергу, передбачає розширення можливостей захисту прав і свобод громадян у судовому порядку, вдосконалення процесуального порядку судочинства відповідно до світових стандартів, міжнародно-правових норм і принципів. Крім того, одним із основних аспектів судової реформи необхідно визначити створення незалежного, неупередженого і справедливого суду, без якого не може бути і сильної судової влади, а з нею і надійного судового захисту прав людини і громадянина, конституційного ладу, економічного і правового простору України.

Підсумовуючи все вищезазначене, пропонується внести зміни до чинного процесуального законодавства шляхом впровадження і закріплення таких основоположних принципів здійснення правосуддя, як справедливість. Крім того, необхідно чітко вказати, що порушення суддями цих принципів тягне за собою відкриття провадження щодо порушення суддею присяги.

РОЗДІЛ 3. СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЯК ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ І КАТЕГОРІЯ ЕТИКИ.

Поняття справедливості - одне з найскладніших в етичній думці, оскільки воно не обмежується суто моральними аспектами, а сприймається, як соціально економічне, ідеологічне, правове поняття. В етиці справедливість розглядається як такий належний порядок людського життя, в якому визнається рівність між всіма людьми, необхідність відповідності між діянням і воздаянням за добро і зло, практичною роллю різних людей і їх соціальним становищем, правами і обов’язками, заслугами і їх визнанням [9, с. 650]. Справедливість торкається кожної окремої людини по різному, викликає найрізноманітніші переживання. Усвідомлення справедливості завжди пов’язане з життєво-важливими повсякденними інтересами людей і виступає могутнім чинником моральної поведінки. І навпаки, несправедливість, тобто приниження людини, попрання її гідності, нерівності у суспільстві тощо формує у людини, в їх свідомості моральний нігілізм, зневагу до моральних основ суспільства.

     Вже давньогрецькі філософи підкреслювали особливу значимість справедливості у житті людей. «Тільки ті люб’язні богам, котрим ненависна несправедливість» — стверджував Демокріт. Видатний філософ античності Аристотель вперше розділив справедливість на справедливість рівності (урівнюючу) і справедливість пропорційності (розподільчу). Ці аспекти справедливості мають значення і у сучасних умовах. Так рівність є важливою умовою самого життя людини, розвитку її індивідуальності, права на свободу, на особисте життя, володіння майном і всіма тими правами, що записані у «Всезагальній декларації прав людини». Проте люди не однакові і діють у неоднакових умовах. Тому чисто формальне виконання принципу рівності не завжди може бути справедливим. Саме тому в свій час Аристотель ввів додатковий принцип — принцип пропорційності: «Якщо справедливе — це рівне, то пропорційно рівне також буде справедливим.» Пропорційна рівність — це коли людина багато працює і отримує більше, ніж та, що працює мало. «Суспільне життя тримається справедливістю, і справедливе — те ж, що і пропорційне». Отже, пропорційна справедливість — це коли дитина робить менше ніж доросла людина, ліва рука робить менше ніж права.

    У сучасному світі справедливість також містить ці два аспекти, що були відміченні Аристотелем: урівнюючий і розподільчий. Реальна справедливість не може бути обмеженою тільки рівністю, вона не зводиться до неї, а містить у собі і розподіл благ згідно конкретним принципам, і покарання за злочини, і заохочення з боку суспільства за видатні заслуги.

    Моральні уявлення про справедливість мають величезне значення і у соціально-правовій сфері життєдіяльності людей. Юристи часто відносять категорію справедливості до права. Саме поняття «юстиція» означає справедливість (justitia — лат.). Справедливість вважають синонімом правосуддя, тому ідея справедливості, вимоги справедливості містяться у законодавстві сучасних демократичних суспільств. Правове вираження вимог справедливості ми спостерігаємо у «Всезагальній декларації прав людини», у статтях «Міжнародного пакту про громадянські і політичні права».  Вимоги справедливості в державі і суспільстві втілюються у основних принципах та правових нормах Конституції.

У юридичній діяльності проблема співвідношення законності і справедливості принципова: «у розвитку правових основ справедливості морально-етичні цінності відіграють роль кінцевих орієнтирів, що мають забезпечити послідовність та гуманістичну спрямованість цього розвитку» [В. Малахов: Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2002. . с. 165]. Проте не можна вважати справедливість синонімом права. Певна консервативність законодавства, складність відносин, що ним регулюються може породжувати ситуації, коли рішення згідно закону виявляється не справедливим і навпаки, неправова «справедливість» може спотворити високі моральні цінності.Принцип справедливості - правовий та моральний зміст. Принцип справедливості означає, що право виступає як міра справедливості, як морально-правова домірність вкладеного та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини та їхнього правового забезпечення. Принцип справедливості містить у собі вимогу відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов'язками, злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім суспільним визнанням. Принцип справедливості є важливим при вирішенні конкретних юридичних справ (приміром, при визначенні міри кримінального покарання). Він конкретизується у принципі рівності.

3.1.  СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА.

Справедливість — це і соціальний, і політичний, і морально-правовий регулятивний принцип, що зобов'язує враховувати всі аспекти діяльності соціальних суб'єктів (індивідів, спільнот, соціальних груп, політичних партій, громадських об'єднань і т. ін.) і встановлювати відповідність між їх заслугами і суспільним визнанням, правами і обов’язками, працею і винагородою, злочином і покаранням, діянням і відплатою, метою і засобами її досягнення та ін. Невідповідність у цих співвідношеннях сприймається як несправедливість. Для утвердження справедливості у суспільстві, міжлюдських стосунках і створюється право і правоохоронні органи. Правовій системі належить головна роль у дотриманні справедливості у суспільстві, вона стоїть на перешкоді її порушень.  Справедливість відбивається у законах, які ставлять рівні вимоги до соціальних суб'єктів, запобігають порушенням інтересів, прав і свобод людини, забезпечують стабільний розвиток суспільства.

ВИСНОВОК

Різноманітність розглянутого матеріалу, його нерівномірна дисциплінарна представленість в тексті - все це надає прямий наслідок складності поставлених проблем. Всяка наукова сфера виступає як обмежена якими-небудь більш-менш строго визначеними науковими межами. Якщо етику розширити до нескінченності, то етична проблематика зникне, потоне в ній. Такий підхід представляється безперспективним і теоретично небезпечним. Розширення філософського бачення моралі має йти по строго обмеженим і обгрунтованим шляхах. Незалежно від того, що XX століття поруйнувало дуже багато законів, закон достатньої підстави в цій області повинен діяти більш строго, ніж де б то не було.

Незважаючи на численну критику теорій справедливості, викладеною Дж.Ролзом, ця теорія як найбільш повна обгрунтована, як і раніше викликає інтерес у багатьох дослідників. Поряд з існуванням державних підходів до справедливості існує концепція справедливості, яка сформульована на основі етнографічних даних з історії первісних суспільств. І ця теорія, як і раніше продовжує жити і є актуальною, а також розглядається деякими вченими як єдина повна, історично обгрунтована і досить переконлива в якості основи для подальших пояснень складання соціальних відносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ролз Д. Теорія справедливості. - Новосибірськ: Вид-во Новосиб. ун-ту, 1995.

2. Арістотель. Політика. – Соч. в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4 – 716 с.

3. Руссо Ж.Ж.Про суспільний договір. Трактати / Пер. с фр. А.Д. Хаютіна і В.С. Алексєєва-Попова. – М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. – 416 c.

4. Платон.Держава. – М.:Думка, 1999. – 656 с.

5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003.

6. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –  2001.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради України. – 1961.

8. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992.

9. Філософський енциклопедичний словник 1983.

10. В. Малахов: Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2002. . с. 165 

11. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч.посіб./П.В. Хряпінський.-К.:Центр учбової літератури, 2013.-192.

12. Іщенко А.В. Використання спеціальних знань у правоохоронній практиці:  Старі та нові проблеми /А.В. Іщенко, Р.П. Марчук//Науковий вісник Націлнальної академії внутрішніх справ України.- К.: НАВСУ, 2015.-№3.-С.12-100.

PAGE   \* MERGEFORMAT2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38360. Національна економіка. Особливості економічної теорії 1.32 MB
  Загалом названі цілі досягаються через застосування певних інструментів макроекономічного регулювання економіки основними з яких є: фіскальна політика оперування державним бюджетом через податкову систему і витрати держави; грошовокредитна політика контроль за грошовою пропозицією через ставку відсотка резервну норму та інше; політика регулювання доходів від вільного встановлення заробітної плати і цін до декретного контролю; зовнішньоекономічна політика торгівельна політика регулювання обмінного курсу. Етапи становлення системи...
38361. Праця як основа розвитку суспільства і чинник виробництва 399.5 KB
  Кожен субєкт ринкового господарства одночасно є і субєктом трудових відносин тому від знання економічних законів функціонування ринку праці зайнятості організації оплати праці великою мірою залежить ефективність використання ресурсів праці а також успіх підприємця й рівень життя населення країни. Це обумовлює обєктивну необхідність набуття ґрунтовних знань основних положень економіки праці майбутніми фахівцями всіх економічних спеціальностей. Вивчення та аналіз закономірностей організації й результатів функціонування ринків праці...
38362. Соціально - трудові відносини на ринку праці 2.08 MB
  Навчально методичний комплекс з дисципліни Економіка праці та соціально трудові відносини. Соціально трудові відносини на ринку праціâ для самостійної роботи студентів 3 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей Укл. 95 ПЕРЕДМОВА У даному навчальнометодичному комплексі розглянуто другий розділ дисципліни âЕкономіка праці та соціальнотрудові відносиниâ [Розділ 1 дивись джерело 25] присвячений питанням...
38363. Організація праці, її ефективність та оплата в умовах ринкових відносин 1.09 MB
  Ключовими проблемами дисципліни ЕП і СТВ є вартісні аспекти відображення витрат праці на створення одиниці продукції, тому, праця як суспільне явище повинна бути доцільно, ефективно та економічно організованою. Це може бути досягнуто за рахунок наукової організації праці, яка пов’язана зі створенням оптимальних організаційних умов поєднання людей і техніки в процесі праці
38364. Фінанси. Курс лекцій 2.83 MB
  Фінансова система України. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її вдосконалення. Враховуючи також ланки окремих сфер фінансової системи сучасна фінансова система України має такий вигляд Рис.
38365. Логистика и ее сущность 506.5 KB
  Параметрами материального потока являются: номенклатура ассортимент и количество продукции; габаритные характеристики объем площадь линейные размеры; весовые характеристики общая масса вес брутто вес нетто; физикохимическис свойства; характеристики тары упаковки; условия транспортировки и хранения; стоимостные характеристики и др.Характеристика микро и макрологистики Микрологистика изучает способы и методы оптимизации движения поступающих на предприятия обрабатываемых там и выходящих потоков продукции и сопутствующих...
38366. Міжнародні перевезення 35.31 KB
  Поняття міжнародних перевезень Транспорт одна з найважливіших галузей суспільного виробництва що покликана задовольняти потреби населення та інших галузей суспільного виробництва в перевезеннях. З допомогою транспортних засобів суб'єкти господарювання надають два різновиди послуг: перевезення вантажу пасажирів та їхнього багажу а також транспортування нафти природного газу електроенергії тощо. Міжнародними вважаються перевезення вантажів і пасажирів між двома чи кількома державами. На залізничному транспорті у разі відсутності угоди...
38367. Податкове право і податкове законодавство України 703.5 KB
  Ця структура включає в себе самостійні базові інститути оподаткування інститут оподаткування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової відповідальності тощо. Таким чином податкове право: виступає як інститут предметний тобто присвячений строго певному предмету різновиду відносин що складаються з приводу встановлення сплати й стягнення податків і зборів їх зміни й скасування; регулює суспільні відносини щодо встановлення й справляння податкових платежів їх зміни й скасування; розподіл і використання...
38368. Политология как научная дисциплина 284.5 KB
  при правлении Наполеона в Париже была открыта студия полит. Был проведён первый конгресс учённых по проблемам изучения полит. Под эгидой ЮНЕСКО проходит первый международный коллоквиум по проблемам полит. Они пришли к выводу что ПЛ как наука изучает: историю полит.