96838

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМ’Ї

Курсовая

Социология, социальная работа и статистика

Основні теорії походження сім’ї. Сучасні напрямки вивчення сім’ї. Молода сім’я: поняття, сутність, типи сімей. Фактори, що впливають на задоволеність шлюбом. Визначення поняття «задоволеність шлюбом » та її роль в успішності шлюбу. Фактори, що впливають на ступінь задоволеності шлюбом. Методологічні засади експериментального дослідження.

Украинкский

2015-10-11

338.5 KB

4 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                    6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМЇ                                             10  

1.1 Основні теорії походження сім’ї                                                              15

1.2 Сучасні напрямки вивчення сім’ї 17

1.3 Молода сім’я: поняття, сутність, типи сімей

1.4 Фактори, що впливають на задоволеність шлюбом 22

1.4.1 Визначення поняття «задоволеність шлюбом » та її роль в

успішності шлюбу. 30

1.4.2 Фактори, що впливають на ступінь задоволеності шлюбом. 35

Висновки до Розділу 1 27

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 31

2.1 Методологічні засади експериментального дослідження

подружніх стосунків молодої сімї                                                                31

2.2. Обґрунтування методологічного забезпечення дослідження

подружніх стосунків молодої сім’ї                                                                37

Висновки до Розділу 2 42

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМЇ

3.1 Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження

3.2 Результати дослідження  задоволеності шлюбно-родинними стосунками у молодих сiм’ях

Висновки до Розділу 3

ВИСНОВКИ

 44

 48

 56

 58

 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                             62

ДОДАТКИ                                                                                                              64        

ВСТУП

Сім’я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни.

В наш час нестабільна соціально-економічна ситуація загострила проблеми суспільства, в тому числі і проблеми молодих сімей. Низький матеріальний рівень, відсутність ринку праці, житла, прямо чи опосередковано впливають на народжуваність дітей, стабільність, психологічний клімат сім’ї. Єдність сім’ї досягається далеко не завжди і будь-який, навіть випадковий аспект внутрішньої, глибинної несумісності неминуче проявляється на поверхні у вигляді непорозумінь, що можуть призвести до конфліктних ситуацій.

Вище зазначенні положення зумовили вибір теми дослідження: психологiчнi чинники задоволеностi шлюбно-родинними стосунками у молодих сiм’ях.

Предмет: задоволеність шлюбом подружжя, які перебувають у шлюбі.

Об’єкт дослідження: сімейні стосунки у молодих сім’ях.

Мета: виявити провідні чинники, що впливають на задоволеність шлюбом.

Гіпотеза: ми припускаємо, що особисті установки молодого подружжя щодо сімейного життя впливають на ступінь задоволеності шлюбом.

Завдання:

1. На базі вивчення наукової літератури здійснити теоретичний аналіз проблеми становлення міжособистісних стосунків у молодих сімях;

2. Проаналізувати різні поняття шлюбу і сім’ї;

3. Проаналізувати чинники, що впливають на становлення та динаміку міжособистісних стосунків;

4. Виявити провідні фактори, що впливають на задоволеність шлюбом.

5. Охарактеризувати методичний аспект проблеми.

6. Проаналізувати та інтерпретувати експериментальні дані

дослідження.

Для перевірки гіпотез дослідження застосовано емпіричні методи: ….

Методологічними засадами дослідження виступили психологічна теорія діяльності (Мерлін В. С.), інформаційний, інтеракційний, реляційний підходи (Бодальов О. О., Леонтьєв О. М., Андрєєва Г. М.), концепція «ставлень особистості» (Мясищев В. Н.), психологічна концепція (Виготський Л. С.) та соціально-психологічна теорія (Паригін Б. Д.).

Пошук нових засобів діагностики стосункiв молодих сiмей зумовили наукову новизну дослідження.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних знань з питань взаємодії членів молодої сім’ї в сфері сімейно-побутових відносин, питань конфліктності подружжя, а також засобів оптимізації подружніх взаємин.

Практична значущість роботи полягає в тому, що результати дослідження дозволяють психологам практикам оптимізувати процес консультування молодого подружжя і досягти зростання його ефективності. Структура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури, який налічує ... джерел; вміщує ... додатків.

                                 

       РОЗДIЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМЇ 

1.1 Становлення наукових досліджень сім'ї .

Сім’я інститут, що переважно створює культуру і впливає на неї. Всюди, де б ви не опинилися сьогодні, так само як і вчора, справедливее твердження: сім’я першооснова будь-якого суспільства. Сім’я це не тільки результат найелементарніших природних емоцій людини (любові, ненависті, сексуальності, прагнення, самотності, емоцій, пов'язаних із покаранням, жертовністю, релігійними поглядами і т.ін.). Це також основна «територія», на якій відбувається виробництво і відтворення поколінь, виховання і врешті-решт інституціоналізація людини.[]

Сім’я, як надзвичайно складна підсистема суспільства, виконуючи різні соціальні функції, є об’єктом дослідження багатьох наук, які вивчають ті чи ті сторони її розвитку та функціонування.

Особливо ретельно дослідники вивчають сім’ю в контексті становлення її як соціального інституту – середовища, де безпосередньо формуються основи соціалізації дитини.

Виникнення і становлення всіх форм сімейно-шлюбних відносин зумовлено як біологічними, так і соціокультурними причинами і визначено всім ходом руху історії. Це знайшло відображення в існуючих в соціологічній науці теоріях виникнення браку та становлення сім'ї як соціального інституту.

Одна з перших спроб визначити характер шлюбно-сімейних відносин належить відомим давньогрецьким мислителям Платону і Геродоту. Геродот відзначав спільність жінок як позитивну відмінну рису у ряду племен. А Платон вважав сім'ю незмінною вихідної громадської осередком, але пропонував у своєму творі «Ідеальна держава» вводити спільність дружин, дітей і майна з метою досягнення згуртованості суспільства [6. С. 9].

Платон перший спробував дати філософське тлумачення виникненню любові, психологічної близькості чоловіка і жінки. У його теорії, представленої в міфі про андрогінах (дві істоти з єдиним тілом, які після наказу Зевса розсікти їх навпіл не могли досягти духовного спокою, поки не знаходили свою половину і не зливалися в одне ціле), під сексуальним потягом розуміється прагнення людини до своєї цілісності, що найлегше досягти шляхом утворення сім'ї. Аристотель, критикуючи проекти ідеальної держави, розвиває ідею Платона про патріархальну сім'ю як вихідний і основний осередок суспільства. При цьому сім'ї утворюють селища, а з'єднання селищ – держава.

Найбільший внесок у становлення історичного підходу до дослідження інституту сім'ї належить швейцарському історикові І. Я. Бахофену – автору «Материнського права» (1861), а також шотландському юристу Мак-Леннану, який написав книгу «Первісний шлюб» (1865 р).

І. Я. Бахофен розробив концепцію гетеризма як стану, через яке пройшли всі народи в напрямку до індивідуального шлюбу та сім'ї, заснованої на високому положенні жінок у суспільстві (материнське право). У продовженні даної теорії Мак-Леннан ввів поняття «екзогамія».

Значний внесок у розвиток поглядів на сімейно-шлюбні відносини внесли вчені-соціологи, філософи, демографи різних країн: Льюїс Морган, Фрідріх Енгельс, Еміль Дюркгейм, Максим Ковалевський, Фредерік Ле Пле, Броніслав Маліновський.

Головна ідея вчених полягає в тому, що в ході історії форми шлюбу і сім'ї змінювалися від матріархату до патріархату.

Л. Морган, американський юрист і етнолог, займався вивченням проблеми сім'ї в польових умовах, досліджуючи побут індіанських племен. У своїх основних працях – «Стародавнє суспільство» і «Будинки та сімейне життя американських туземців»  – він розробив ідею прогресивного розвитку людства. Як стверджує вчений, первісне суспільство було родовим і трансформувалося від нижчих форм до вищих. Рід – це сукупність родичів, що походять від одного спільного предка, що відрізняються особливим тотемом (тварина, від якого, вважалося, стався цей рід) і пов'язаних узами крові. Роду властива колективна власність на землю, засоби виробництва, первісно-комуністична організація господарства, відсутність експлуатації і рівність усіх членів племені.

Л. Морган чітко відмежувати рід від сім'ї, показавши, що він є екзогамной групою, між членами якої неможливі шлюбні відносини. Значить, первісний рід не міг складатися із сімей. Виходячи з цього, першою формою роду виявляється материнський рід, заснований на колективному господарстві та на екзогамних-ендогамних шлюбних відносинах при спостеріганні  парних союзах. Також Л. Морган відрізняв моногамну сім'ю від шлюбних пар, легко розпадалися в родовому суспільстві, так як вони не мали господарської самостійності, приватної власності і спадкування.

Відома праця, присвячена розвитку інституту сім'ї, належить Ф. Енгельсу – автору «Походження сім'ї, приватної власності і держави». Ф. Енгельс вважає, що періоду дикості відповідав груповий шлюб. Це означає, що відбувалося безперервне звуження осіб, що мали право на сексуальні контакти. Таким чином, варварству – парний шлюб; цивілізації – моногамія.

Моногамія відрізняється від парного шлюбу більшою міцністю шлюбних уз, оскільки вони не можуть бути розірвані за бажанням однієї зі сторін. Тепер право розірвати союз має тільки чоловік.

Моногамія, на думку Ф. Енгельса, перший тип сім'ї, в основі якого лежали не природні, а економічні чинники. Панування чоловіка в сім'ї, народження дітей від достовірно відомого батька і передача ним спадщини–     така єдина мета довічного одношлюбства. Моногамія – це поневолення однієї статі іншим, проголошення протиріччя між чоловіком і жінкою.

Французький соціолог Ф. Ле Пле, використовуючи власну методику, сконструював три базових типи родини. В основу класифікації було покладено принцип передачі майна у спадок молодому поколінню:

а) патріархальний: живуть розширеною сім'єю, включаючи дітей, що мають власні сім'ї, вся влада безроздільно належить батькові, яка після його смерті переходить до сина згідно із заповітом;

б) нестійкий: діти обгрунтовуються поза рідною домівкою, при цьому кожен отримує рівну частку спадщини; на думку дослідників, такий порядок приводив до соціальної нестійкості;

в) стійкий, або докорінний: спадщина переходить до одного з синів, який успадковує професію батька;

Заснувавши традицію вивчення сім'ї як малої первинної групи, що має свою особливу історію виникнення, функціонування і розпаду, Ле Пле зазнав впливу О. Конта про сім'ї як про «найдрібніших товариств», стійких при зміні поколінь, завдяки схильності до солідарності.

Суть теорії Ле Пле укладена в наступному: «щоб зрозуміти суспільство, необхідно зрозуміти сім'ю». Зовнішнє середовище визначає економічне життя людей, а значить, і формує тип сім'ї, який у свою чергу впливає на суспільні процеси.

Німецький учений-філософ А. Шопенгауер обґрунтував теорію про те, що «світова воля» використовує сім'ю для виробництва потомства. Інтереси роду переважають у нашому житті. Потяг, який відчуває чоловік по відношенню до жінки, пояснюється прагненням зберегти свій родовий тип. Таким чином, вибір жінкою певного чоловіка здійснюється підсвідомо. Індивіду в процесі вибору відводиться другорядна роль: він тільки виконує замовлення роду. А. Шопенгауер запропонував власну теорію життя з жінкою, названу їм самим тетрогаміей, згідно з якою чоловікам слід об'єднуватися в пари і жити з однією лише жінкою. Такий троїстий шлюб, на думку філософа, повинен тривати лише до тих пір, поки жінка здатна виробляти на світ потомство.

Великий внесок у соціологію сім'ї вніс Е. Дюркгейм – родоначальник «функціоналізму». Він розглядав роль кожного члена сім'ї в сімейному житті і звернув увагу на те, що сім'я під впливом урбанізації втрачає ряд своїх важливих функцій (добровільність шлюбу, зменшення господарських справ, малодітність і т. д.).

На думку англійського соціолога і антрополога Б. Малиновського, беспорядних відносин в людському суспільстві бути не могло. Він заперечував будь-які форми групового шлюбу, порівнюючи два світи - природне і соціальне. Культура, підкреслював Б. Малиновський, сформувала новий тип людських зв'язків  – сім'ю, інститут, якому немає аналогів у тварин. І культура ж визначила і серйозну небезпеку його руйнування – тенденцію до інцесту (статевий зв'язок між найближчими родичами) і повстання проти авторитету.

Російський філософ XIX в. Вл. Соловйов не заперечував певного впливу на вибір чоловіка, партнера по сексуальних контактів, але вважав, що ні світова воля, чи не рід впливають на ці процеси, а «Промисел Божий», який поєднує в відповідні пари чоловіків і жінок.

Ще одна теорія – «теорія початкового побутування парної» сім'ї –найближче до сутності людини, його природі, більшою мірою відповідає вимогам культури. Мова йде про те, що кожен індивід має право на вибір шлюбного партнера в залежності від своїх можливостей та індивідуальних переваг.

Отже, спроби  вивчення сім'ї було докладені ще в стародавньому світі. Надалі соціологи різних країн внесли вклад у становлення наукових досліджень сімї.

1.2 Сучасні напрямки вивчення сім’ї.

Особливістю розвитку сучасного етапу соціології є соціологічний плюралізм. Множинність напрямків, з яких нам представляються найбільш значущі наступні: неопозитивістський функціоналізм, теорія конфлікту, фемінізм і символічний інтеракціонізм. В рамках цих напрямів буде проведено аналіз стану сучасної соціології сім'ї.

Структурно-функціональний тип соціологічної теорії займає домінуюче становище у світовій соціології. Видатні представники функціоналізму – П. Сорокін, Р. Мертон, Т. Парсонс. Прихильники функціоналізму аналізують сім'ю з погляду її функцій або соціальних потреб, яким вона служить. Особливе значення в функціоналістичних теоріях сім'ї надається зміні функцій сім'ї, які відбувалися протягом останніх двохсот років. За цей період сім'я у зв'язку з розвитком промислового виробництва перестала бути спільним кооперативним трудовим об'єднанням. Члени сім'ї стали трудитися поза домом. У промисловому суспільстві зникло жостке станове закріплення сімейного статусу. Введення системи масової освіти змінило найважливішу функцію сім'ї –  соціалізацію дітей. Різко збільшилася кількість агентів соціалізації, що виконують цю функцію поряд з сім'єю.

З погляду функціоналізму, сім'я –  стабільний елемент суспільства, тісно пов'язаний своїми функціями з суспільством як цілим.

Т. Парсонс вважав, що всі соціальні системи, включаючи сім'ю, мають набір з чотирьох основних функцій. Перша – адаптаційна. Будь-яка соціальна система пристосовується або адаптується до змін як внутрішнього, так і зовнішнього порядку. Друга універсальная функція пов'язана з досягненням цілі. Система визначає і досягає поставлені цілі. Ця функція забезпечує саморозвиток системи, її дієздатність. Третя функція –  інтеграційна, вона пов'язує всі свої компоненти і функції між собою в систему. Остання функція  – утримання зразка. При всій мінливості соціального явища для його самозбереження і стійкості необхідна здатність утримувати і передавати зразки поведінки, культурні принципи і цінності. Ця функція робить сім'ю агентом передачі культурної традиції від покоління до покоління, забезпечуючи їх спадковість. Сім'я як соціальна система повинна бути так організована, щоб поєднуватися з іншими системами. У класифікаційній схемі Т. Парсонса одне з перших місць займає система спорідненості, контроль сексуальних відносин і соціалізація.

Феномен споріднення – це універсальне соціальне явище, яке характеризується біологічними кровними зв'язками, підлогою, віком і т. д. Споріднена одиниця має універсальні, стійкі зв'язки, пов'язані з упорядкуванням сексуальних відносин, турботою про дітей. Родинні зв'язки відносяться до універсальних імперативам, що відрізняється стійким і довготривалим характером.

Критики функціональної теорії звертали увагу на її однобокість, абсолютизацію солідарності внутрішньо-сімейних відносин. Прихильники теорії конфлікту надають головне значення вивченню конфліктів між членами сімейного союзу з одного боку та сім'єю і суспільством — з іншого: родина розглядається як мікрокосмос, що відображає суспільні конфлікти. Сім'я – це місце боротьби. При розподілі матеріальних благ всередині сім'ї відбувається зіткнення інтересів між її членами. Згідно теорії конфлікту, сім'я стає полем бою, де відбуваються конфлікти з приводу зміни обсягу фінансування – розподілу засобів, у тому числі і за працю по веденню домашнього господарства і виховання дітей.

На думку представників конфліктологічних теорій: «конфлікт є зворотня, неминуча сторона інтеграції. Уникнути конфлікту неможливо. Необхідно вирішити конфлікт, щоб не зруйнувати систему. Вміння правильно вирішувати сімейні конфлікти – показник життєздатності сімейного союзу. В іншому випадку конфлікти дестабілізують сім'ю і призводять подружжя до розлучення».

Сім'я відтворює себе через баланс конфліктів. Теорія конфлікту ввела в соціологію проблему влади в сім'ї, надаючи особливого значення механізмові прийняття рішень. Аналіз владних механізмів в сім'ї спирається на концепцію авторитарної особистості, розроблену Е. Фроммом. Згідно Фромму: «виникненню авторитарної особистості пов'язано з розпадом патріархально-родинних зв'язків і урбанізацією сучасної держави.» Розпад старих, традиційних сімейних зв'язків призвів до заміни авторитету батька . В сучасних умовах особистість страждає від почуття самотності, розгубленості. Ці негативні почуття загострюють в людині інстинкт самозбереження від ворожого світу. Посилюється почуття агресивності, яке найлегше задовольнити в сім'ї, нав'язуючи свою владу. Така влада одного з членів родини пов'язана з прагненням повністю оволодіти іншою людиною, перетворити його у безпорадний об'єкт своєї волі.

Вивчення природи сімейних конфліктів вивело соціологію сім'ї на тендерні дослідження. Тендерний напрям займається вивченням статевих ролей.

Тендерна ідентичність пов'язана з нашим уявленням про своє поле. Тендерні ідеали втілюють культурні уявлення про чоловічу та жіночу поведінку. Важливим компонентом статевої ідентичності є сексуальні ролі, пов'язані з розподілом праці, правами та обов'язками чоловіків і жінок. В минулому соціальні ролі були чітко визначені: чоловіки працювали, щоб забезпечувати свої сім'ї; жінки займалися домашньою роботою, ростили дітей. В останні десятиліття соціальні ролі і тендерні ідеали змінилися у зв'язку з масовою зайнятістю жінок у суспільному виробництві.

Тендерна соціологія займається соціальними взаємовідносинами підлоги. З'явилося безліч феміністичних теорій статі. Феміністична парадигма – рівні можливості для чоловіків і жінок.

Феміністки розрізняють біологічну та соціальну стать. Біологічна стать означає біологічні відмінності між чоловіками і жінками. Функції організму у чоловіків і жінок в основному збігаються. Різко розрізняються репродуктивні функції. Біологічні відмінності не можуть бути підставою для соціокультурної нерівності.

Соціальна стать визначається сукупністю норм поведінки для чоловіків і жінок, пов'язаних із соціальними ролями та соціальним статусом.

Соціальна стать історично мінлива і розрізняється у зв'язку з культурним середовищем. Основна ідея фемінізму полягає в необхідності модифікації соціального статусу жінок. Має зникнути суспільство узаконеної нерівності, що виражається в монополії чоловіків на владу.

Радикальний фемінізм трактує протиріччя між статями, як варіант класової боротьби. Патріархат – чоловіче панування – є загальноісторичним фактом. Чоловіки – це історична каста, оскільки сексуальні потреби універсальні, чоловіча сексуальність – це шлях експлуатації жінок усіх соціальних верств, так як репродуктивний контроль належить чоловікам. Пригнічення жінок носить універсальний характер у всіх відомих людських суспільствах. Основа радикального фемінізму – зміщення акценту з біологічної статі на соціальний.

Соціал-феміністський напрямок критично ставиться до основної тези радикального фемінізму про універсальність патріархальної влади чоловіків, як основи пригнічення жіночої статі. Марксистські і соціал-феміністичні концепції вдаються для пояснення дискримінації жінок до ідеї класових антагонізмів всередині суспільства. Особливо виражений економічний підхід, пов'язаний з статевим поділом праці. Жінки є дешевою і доступною робочою сило: «резервною армією праці. Чоловіки і жінки в однаковій мірі є об'єктами капіталістичної експлуатації, тому повинні бути класово солідарними у боротьбі проти суспільства «неоплачуваної праці».

Нерівність статей пов'язано насамперед з суспільним поділом праці. Жіноча праця у домашньому господарстві є безкоштовна. Між тим неоплачені домашні послуги допомагають відтворенню робочої сили. Це суттєве джерело експлуатації жіночої статі з боку суспільства. Необхідні дієві громадські ініціативи щодо модифікації суспільного устрою в напрямку підвищення соціального статусу жінок, встановлення політики "рівних можливостей"

Феміністські концепції "рівних можливостей" по суті засновані на ідеї маскулінізації, проходження чоловічим зразком. Ця основна феміністська парадигма отримала критичну оцінку в теорії статевої відмінності. Маскулінізація соціальних ролей в кінцевому рахунку веде до ліквідації особливостей статевої життєдіяльності, до тотальної ознаки байдужості. Жіноча ідентичність насамперед виражається в материнстві. Радикальний фемінізм прагне звільнити жінок від біологічної статі. Така позиція має анти сімейну спрямованість. Подібного вульгарному радикалізму протиставлена заснована на життєвій логіці ідея соціобіологічної дихотомії. Стратегія рівності повинна бути націлена не на маскулінізацію, а на визнання особливості тендерної життєдіяльності.

Четвертий напрям соціології сім'ї пов'язаний з символічним інтеракціонізмом,  що вивчає поведінку особистості. Інтеракція взаємодія. Це найважливіша категорія соціології. Засновник інтеракціоніської теорії Герберт Мід вважав, що суспільство і його компоненти можна вивчати тільки через поведінку людей. Будь-яка дія особистості відбувається у відповідності з прийнятими в суспільстві символами, знаками, які виникають у взаємодіях людей. Людина постійно дивиться у "дзеркало" символів. Конкретні символи  оцінки, орієнтири, моральні цінності визначають акт поведінки.

У руслі інтеракціоністской ідеї розвивається сучасна соціологічна теорія обміну. Відповідно до цієї теорії взаємодія людей є обмін цінностями, що мають соціальну значимість. Той, хто володіє більш високим статусом соціальної привабливості, приймає «плату» з боку партнерів, що володіють меншими ціностями. У сфері міжособистісних відносин високу ціну мають богатство, краса, інтелект, вдала кар'єра і т. д. Розглядаємий напрямок являє собою синтез функционалістичних і психоаналітичних підходів вивчення сім'ї. Особливо значних наукових результатів домігся американський соціолог Ернест Бэрджесс, один із засновників чиказької школи. Ернест Бэрджесс запропонував ідею соціального картографування для отримання об'єктивної соціологічної інформації про найбільш загальні соціальні проблеми. Лабораторією соціальних обстежень став Чикаго.

Величезний емпіричний матеріал, що ліг в основу робіт Бэрджесса, присвячених родині. Серед них «Пророцтво вдалого або невдалого шлюбу», «Сім'я», «Залицяння і шлюб». Ці роботи дають уявлення про сім'ю як про єдність взаємодіючих особистостей. Бэрджесс прийшов до висновків про те, що нестабільність сімейних відносин, невідповідність зразків сімейного поведінки прийнятим у суспільстві нормам і цінностям свідчить про процес якісних соціальних змін.

При активній участі Бэрджесса були засноване геронтологічне товариство, товариство з вивчення соціальних проблем, національна рада по сімейним відносинам, центр з вивчення сім'ї. Бэрджесс помер у Чикаго в 1966 р., заповівши своє майно і стан Чиказькому університету з тим, щоб там був заснований фонд Бэрджесса для допомоги студентам і для розвитку соціологічних досліджень. Вплив символічного інтеракціонізму на соціологію сім'ї є визначальним. Саме представники цього напряму виробили в соціології поняття первинних груп, до яких насамперед відноситься сім'я. Сім'я як первинна група універсальна, вона являє собою загальний, всьому людству властивий комплекс соціальних почуттів, установок, моральних норм, становить універсальну середовище людської життєдіяльності. На відміну від вторинних груп, первинні групи відносно стійкі і менше схильні до зради, ніж великі об'єднання.

Прийнятий в сучасній соціології комплексний підхід до вивчення сім'ї заснований на синтезі функционалістичних, конфліктологічних і інтеракціоністичних ідей. Загальною рисою розглянутих соціологічних теорій є їх гуманістичний і ліберальний характер.

1.3 Молода сім’я: поняття, сутність, типи сімей.

Слово «шлюб» бере початок від давньослов'янського «слюб»  урочиста обіцянка. «Слюбитись» — означає домовитись.

Шлюб це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, спрямований на створення сім'ї. Шлюб суспільно визнаний і санкціонований юридично, чи звичаєвим правом союз, який має на меті створення сім'ї, її легалізацію в суспільстві. Шлюб це соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично змінюється. Через шлюб суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя, встановлює подружні і батьківські права й обов'язки.

Відносини між подружжям регулюються сукупністю норм і санкцій інституту шлюбу. Останній є сукупністю соціальних норм, які санкціонують відносини між чоловіком та жінкою, систему взаємних обов'язків та прав, істотних для функціонування інституту сім'ї. Шлюбні відносини між чоловіком та жінкою регулюються юридичними та культурними нормами. До юридично закріплених норм, зокрема, відносяться питання володіння майном, матеріальних обов'язків подружжя відносно одне одного, мінімального віку тощо. Згідно Сімейного кодексу України шлюбний вік для жінки встановлюється у 17, а для чоловіка  у 18 років. При цьому особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу, але за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не припускається.

Законом передбачено й перелік людей, між якими шлюб не може укладатись. Зокрема, у шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення, а саме: 1) рідні (повно рідні і неповно рідні) брат і сестра: 2) двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця; 3) усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб реєструється. Реєстрація проводиться урочисто та засвідчується свідоцтвом про шлюб. При оформленні шлюбу практикується укладення шлюбного контракту.

Ведучи мову про юридичне регулювання шлюбних відносин, важливо виділити цілий комплекс норм, пов'язаних із розірванням шлюбу. Вони засновуються на юридичному регулюванні розлучення: встановленні юридичні підстави для скасування шлюбу, характер процедури розлучення, права і обов'язки колишнього подружжя, пов'язані із утриманням та вихованням дітей тощо.

На відміну від писаних юридичних законів культурні норми є неписаними. Вони регулюють шлюбні відносини за допомогою моралі, традицій та звичаїв. До їх числа належать норми залицяння, шлюбного вибору, дошлюбної поведінки, виховання дітей, розподілу влади та обов'язків між подружжям тощо. Історії людства відомі наступні типи шлюбних відносин:

• полігамія шлюбний союз більш як двох партнерів. Полігамія може бути реалізована у варіантах полігінії, коли один чоловік має двох і більше дружин, та поліандрії одна жінка перебуває у шлюбі більше, ніж з одним чоловіком одночасно;

• груповий шлюб притаманний первісному суспільству і санкціонує одночасне сімейне співжиття кількох чоловіків та жінок, які не створюють відокремлених подружніх пар;

• моногамія  шлюб між одним чоловіком та однією жінкою;

• за вибором шлюбного партнера: ендогамний (шлюб між представниками однієї соціальної групи) та екзогамний (шлюб між представниками різних соціальних груп).

• за мотивацією партнерів: шлюб за коханням, за розрахунком та за шаблоном. Останній укладається тоді, коли спрацьовує міркування «Всі мої однолітки одружуються, як би й мені не спізнитися».

• за економічним критерієм: рівний, нерівний (різниця у віці, прибутках між партнерами), калимний (викуп за наречену). Останній тип шлюбу існує у народів Азії та Африки.

• гостьовий подружжя має дві квартири та живе окремо, відвідуючи один одного 2-3 рази на тиждень;

• повторний шлюб (вступ у шлюб з іншим партнером після розірвання попереднього шлюбу);

• цивільний шлюб оформлений в органах державної влади без участі церкви;

• ранній шлюб укладається між особами, які не досягли 17-18 років;

• конкубінат зв'язок одруженого чоловіка із незаміжньою жінкою, яка має від нього дітей;

• свінгерство – шлюбне утворення, що передбачає обмін дружинами та чоловіками.

Таким чином, шлюб  це своєрідний контракт, який укладається між трьома сторонами чоловіком, жінкою та державою. У багатьох суспільствах держава лише здійснює юридичне укладання шлюбу, а його посвяту здійснює церква. При цьому посвята шлюбу перед церковним олтарем вважається найсильнішою формою зміцнення шлюбу. Разом з тим, укладаючи шлюб, держава не може визначати часові межі його існування, тобто через певний проміжок часу один із членів подружжя може виступити ініціатором розлучення. Останнє символізує свободу особистості.

Основні мотиви розлучень можна поділити на три типи:

1)мотиви, обумовлені дією соціально-економічних факторів: матеріальний розрахунок при укладанні шлюбу, часті відрядження одного з членів подружжя, незадоволеність житловими і побутовими умовами, засудження чоловіка або дружини з позбавленням волі на тривалий термін;

2)мотиви, обумовлені соціально-психологічними факторами: відмінності у потребах, інтересах, цілях, втручання третіх осіб, несхожість характерів, необґрунтовані ревнощі, нова любов, зрада;

3)мотиви соціально-біологічного характеру: пияцтво та алкоголізм подружжя, подружня невірність, хвороби, психічне захворювання, нездатність або небажання когось із подружжя мати дітей, велика різниця у віці, дійсна і уявна сексуальна несумісність.

Зазначимо, що жінки найчастіше основною причиною розлучення вважають матеріальні труднощі та пияцтво, а чоловіки – нове захоплення, несумісність та одноманітність сімейного життя. Молодь найчастіше вбачає причину розлучення у несумісності характерів, появу нової любові, зраду та буденність сімейного життя.

Розлучення, як соціальний феномен приводить до складних і численних наслідків і виявів деформації у життєдіяльності сім'ї. Проте, не менш важливою проблемою для соціально-психологічного аналізу є вивчення ситуації перед розлученням. З одного боку, вона характеризується наростанням конфліктності взаємостосунків, зниження рівня задоволеності сімейним життям, послабленням сімейної згуртованості; з іншого  зростанням зусиль сім'ї, спрямованим на збереження сімейного життя.

Наслідки розлучень для дорослих бувають різними. Для одних людей розлучення перетворюється у серйозну життєву кризу, викликає стрес та депресію, для інших це початок змін на краще. Однак, розлучення завжди негативно позначається на емоційному благополуччі людини, стані її здоров'я; породжує серйозні юридичні проблеми; ускладнює економічне становище членів колишнього подружжя; змінює відносини з найближчим соціальним оточенням; загострює проблеми, пов'язані з виконанням батьківських прав та обов'язків. Відомо, що розлучені люди частіше хворіють та схильні до суїцидів ніж ті, що перебувають у шлюбі. Особливо важко молодим матерям та жінкам старшого віку: вони змушені шукати нові джерела прибутків для утримання сім'ї, змінювати стиль життя та власні звички. Молоді люди легше переносять наслідки розлучень, швидше досягають стану емоційної рівноваги і звикають до нового стилю життя. У них кращі перспективи для укладення повторного шлюбу.

Негативними є наслідки розлучень і для дітей, оскільки діти зазвичай хочуть мати і маму, і тата. У багатьох дітей виникає почуття провини, жалю. Особливо гостро ці почуття можуть проявлятися під час вступу одного з батьків у повторний шлюб. У дітей з'являється ще одна проблема: як зжитися з мачухою або вітчимом.

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об'єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших родичів та близьких. Крім того, сім'я виступає, як соціальна клітина суспільства, є дуже близькою до «оригіналу» моделі всього суспільства, в якому вона функціонує.

У зв'язку з тим, що сім'я є об'єктом вивчення різноманітних наук, у літературі існують різні її визначення. Сім'я це суспільний інститут і водночас мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Основними ознаками сім'ї є шлюбні зв'язки, зв'язки спорідненості, спільний побут та спільний сімейний бюджет.

Сьогодні за різними підходами і критеріями вчені нараховують понад 40 типів і форм сімей. В сучасних умовах сім'ю характеризують:

1. За кількістю і характером сімейних пар, які проживають разом і ведуть спільне господарство, виховують дітей:

• розширена (складна) сім'я складається із сімейних пар та дорослих дітей, які проживають разом;

• нуклеарна (проста) складається з однієї сімейної пари, можливо, з дітьми.

2. За наявністю батьків:

• повна сім'я (є обидва члени сімейної пари);

• неповна (один із батьків виховує дітей);

3. За кількістю дітей:

• бездітні;

• однодітні;

• малодітні (дві дитини);

• багатодітні (троє і більше дітей).

4. За тривалістю, віком:

• сім'я молодіжна (тільки створилась, оформилась);

• молода сім'я (сім'я, яка зустрілась з першими несподіваними для них перешкодами).

• сім'я, яка чекає дитину (помітно змінюються відносини подружжя: дружина не залишається без уваги, з'являється надзвичайна турботливість один про одного);

• сім'я середнього подружнього віку (від 3-х до 10-и років подружнього життя). Найкритичніший, найвідповідальніший період в житті сім'ї: з'являється нудьга, одноманітність стереотипів у взаємовідносинах подружжя.

• сім'я старшого подружнього віку (10 — 20 років подружнього життя);

• літня подружня сім'я сім'я, яка прожила не один десяток років спільно. Ця сім'я виникає після вступу в шлюб їх дітей, появи внуків.

5. За ієрархією влади:

• патріархальна або патернальна (влада чоловіків); - матріархальна або матеріальна (влада жінок);

• еквалітарна (рівність обох).

6. За типом главенства в сім'ї:

• егалітарні (демократичні) відзначаються особливою життєстійкістю і цілеспрямованістю, дружніми, міцними родинними зв'язками, де офіційної «голови сім'ї», як правило, не існує.

• авторитарні. У такій сім'ї між дорослими і дітьми встановлюються непрості стосунки. В родині панує жорстокість. Про гармонізацію взаємин батьків і дітей у таких родинах не може бути й мови.

Кожна сім'я є інтимною соціальною групою. Головне, що відрізняє сім'їце атмосфера, яка панує в родині. Спосіб сімейного виховання зумовлює зміст сімейних відносин. Спосіб відносин дорослих і дітей є досить дієвим методом виховання виховання спілкуванням. Це відбувається тому, що саме в спілкуванні з дорослими діти найчастіше засвоюють (закріплюють) свої майбутні моделі поведінки. Водночас соціологічні дослідження показують, що батьки дуже рідко проводять вільний час із дітьми.

7. За якістю взаємин і атмосфери в сім'ї:

• благополучна;

• стабільна;

• нестабільна;

• дезорганізована.

8. За характером розподілу домашніх обов'язків:

• традиційна (обов'язки в основному виконує жінка);

• колективістська (обов'язки виконують разом або по черзі).

9. За характером проведення вільного часу:

• відкрита (орієнтовані на спілкування та культурні заклади);

• закрита (орієнтовані на домашнє дозвілля).

10. За типом поселення:

• міська;

• сільська.

Сім'я не тільки задовольняє потреби людей, які створюють сімейний союз, а й виконує цілу низку соціальних функцій. І тому є невід'ємною частиною соціальної структури суспільства. Функції сім'ї:

1) репродуктивна функція, тобто функція дітонародження, відтворення населення;

2) господарсько-побутова функція. Вона пов'язана із підтримкою на належному рівні господарських та побутових умов для підтримання фізичного здоров'я членів сім'ї, догляд за дітьми;

3) економічна функція, яка передбачає накопичення матеріальних благ одними членами сім'ї для інших у випадку непрацездатності чи у зв'язку з іншими причинами;

4) виховна функція, що включає виховання батьками молодого покоління на основі збереження та передачі молоді основних духовних та культурних цінностей, трудових навичок;

5) функція соціалізації;

6) комунікативна функція, в ході реалізації якої відбувається задоволення потреб людини в спілкуванні на основі взаєморозуміння та підтримки, в ізоляції, в усамітненні.

7) регулятивна функція, під час якої сім'єю здійснюється моральна регламентація поведінки членів сім'ї у спілкуванні один з одним та з іншими людьми.

8) функція взаємодопомоги, що пов'язана з роллю сім'ї в наданні необхідної допомоги членам своєї родини та іншим людям чи соціальним групам.

9) дозвільна функція, котра передбачає задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля.

Сім'я впродовж життя проходить декілька якісно різних стадій, послідовність яких складається у сімейний, або життєвий цикл сім'ї. Під циклом потрібно розуміти період від створення до розпаду сім'ї. При їх виділенні соціологами, як правило, використовуються критерії тривалості шлюбу та особливості функціонування сім'ї. У зв'язку з цим соціологи пропонують різні класифікації життєвого циклу сім'ї відповідно до критеріїв, що лежать в основі такої класифікації. Наприклад, деякі вчені пропонують наступні етапи життєвого циклу сім'ї:

1) від створення сім'ї до народження першої дитини;

2) репродуктивна фаза: народження дітей;

3) «порожнє гніздо»  вступ у шлюб і виділення із сім'ї останньої дитини;

4) неповна сім'я: починається в зв'язку із смертю одного з членів подружжя.

Дж. Бернард та Л. Томпсон пропонують типологію з восьми стадій, кожна з яких відрізняється тривалістю, інтенсивністю та змістом:

1) початок сім'ї, одружена пара без дітей, триває близько 2 років;

2) народження дітей та догляд за ними приблизно 2,5 роки;

3) сім'я з дітьми-дошкільниками (до 6 років) приблизно 3,5 років;

4) сім'я з дітьми-школярами (від 6 до 13 років) – приблизно 7 років;

5) сім'я з підлітками (від 13 до 20 років) приблизно 7 років;

6) сім'я, де починають одружуватись діти та залишають батьків приблизно 6,5 років;

7) "порожнє гніздо", до моменту виходу подружжя на пенсію  приблизно  3,5 років;

8) літня сім'я (вихід на пенсію, до моменту смерті подружжя ) 16 та більше років.

Протягом життєвого циклу відбувається зміна сімейних ролей: змінюється їх розподіл, одні ролі зникають, а інші з'являються, переходять від одного члена сім'ї до іншого. Багато соціальних ролей зберігається впродовж всього циклу, але змінюються зміст та зовнішні прояви. Наприклад, спочатку роль матері полягає у контролі та опіки над дітьми, що пізніше змінюється на роль порадника та партнера. Коли у дітей з'являється власне особисте життя і вони менше звертаються за порадою до батьків, останні сприймають зміну їх поведінки як ознаку відчуження, хоча на справді це не так: просто змінюються ролі та моделі поведінки.

Протягом свого життєвого циклу сім'я постійно зустрічається з різноманітними труднощами, несприятливими умовами, проблемами. З методологічної точки зору дослідники зосереджуються на двох головних сферах аналізу цієї тематики. Перше це дослідження сім'ї в складних умовах, які виникли через несприятливий вплив загально масштабних соціальних процесів: війн, економічних криз, стихійних явищ. Друге  це вивчення «нормативних стресів», тобто тих труднощів, які зустрічаються в житті сімей за повсякденних умов. Ці складнощі пов'язані з проходженням сім'ї через основні етапи життєвого циклу. А також проблеми, які виникають в тих випадках, коли зовнішні чинники приводять до порушення механізму функціонування інституту сім'ї: тривала розлука, розлучення, тяжке захворювання. []

1.4 Фактори, що впливають на задоволеність шлюбом.

1.4.1 Визначення поняття «задоволеність шлюбом » та її роль в успішності шлюбу.

Існують різні показники успішності шлюбу; одним з них є суб'єктивна задоволеність подружжя шлюбом, яка відображає ставлення людини до власного шлюбу і є індикатором потреб сімейної системи [8].

Більшість фахівців визначають її як внутрішню суб'єктивну оцінку, ставлення подружжя до власного шлюбу. Найбільш повне визначення саме задоволеності шлюбом дає С. В. Голод: «Задоволеність шлюбом, очевидно, складається як результат адекватної реалізації уявлення (образу) про сім'ї, що склався у свідомості людини під впливом зустрічей з різними подіями, складовими його досвід (дійсний або символічний) в даній сфері діяльності» (Голод С. В., 1984).

Нам так само відома наступна інтерпретація поняття "задоволеність шлюбом", зазначена в дослідницькій роботі Шавлова А. Ст.: "подружня задоволеність шлюбом є не що інше, як суб'єктивне сприйняття подружжям крізь призму соціокультурних норм ефективності функціонування сім'ї в плані задоволення їх індивідуальних потреб".

Суб'єктивна задоволеність шлюбом, будучи емоційно-оцінним ставленням подружжя до сім'ї, далеко не завжди відповідає об'єктивному рівню ефективності її функціонування. Її можна представити за аналогією з відомою формулою У. Джемса, що розкриває зміст самооцінки особистості як відношення реальних досягнень до очікуваним. Тоді суб'єктивна задоволеність шлюбом буде визначатися як відношення реальності виконання партнером своїх зобов'язань до очікуваним, а причинами низького рівня суб'єктивної задоволеності шлюбом або незадоволеність адекватних потреб подружжя, або нереалістичні, надмірно завищені очікування щодо шлюбу та партнера. У разі низької суб'єктивної задоволеності шлюбом треба коригувати або реальне рольова поведінка та міжособистісну комунікацію, або очікування подружжя, особливо якщо вони неадекватно завищені.

Низька суб'єктивна задоволеність шлюбом характеризується різним ступенем її усвідомлення. У разі усвідомленої незадоволеності шлюбом чоловік відкрито заявляє про своє бажання щось змінити в подружніх відносинах, сімейному укладі, розподіл ролей, переживання почуття непотрібності, образи, несправедливості. Якщо незадоволеність шлюбом недостатньо осмислена, існує у формі «тліючої» незадоволеність, скарги виражаються у формі переживань, страхів, тривоги, невпевненості, почуття фрустрації.

Суб'єктивна задоволеність шлюбом може бути повною, коли подружжя повністю влаштовує нинішня модель сімейного життя і відсутнє бажання що-небудь змінити, і частковою, коли є спрямованість на зміну будь-яких аспектів сімейної ситуації. [9]

Задоволеність шлюбом являє собою стійке емоційне явище – почуття, яке може проявлятися як безпосередньо в емоціях, які виникають у різних ситуаціях, так і в різноманітних думках, оцінках, порівняннях [10].

Переживання почуття задоволеності/незадоволеності шлюбом генерализуется на ставлення до більшості сфер сімейного життя, формує оцінки тих чи інших сфер життя, приводячи їх до «спільного знаменника»: людина, що не задоволений шлюбом, навіть очевидно успішні аспекти сімейного життя може сприймати як емоційно негативні. І навпаки, задоволений шлюбом в цілому людина зможе і недоліки побачити гідності.

Задоволеність шлюбом безпосередньо впливає на стійкість подружжя – низька задоволеність шлюбом при незначному впливі інших важливих факторів призводить до розпаду сім'ї [11].

Якщо розглядати сім'ю з позицій уявлень про малій групі, можна застосувати результати досліджень, отриманих в соціальній психології: найбільш ефективно функціонують групи виникають тільки при наявності задоволеності спільною діяльністю. Отже, найбільш ефективно здійснювати свої функції сім'ї, члени яких задоволені своїми відносинами і виконуваної ними спільно діяльністю.

Таким чином, задоволеність шлюбом відіграє велику роль у підтримці стабільності сім'ї, сприятливого емоційного фону в сім'ї, впливає на побудову дитячо-батьківських відносин.

1.4.2 Фактори, що впливають на ступінь задоволеності шлюбом.

До чинників, що впливають на ступінь суб'єктивної задоволеності шлюбом, відносяться:

1. Стадія життєвого циклу сім'ї. Існує зв'язок між стадією життєвого циклу сім'ї та ступенем суб'єктивної задоволеності шлюбом: мінімальна задоволеність шлюбом спостерігається в сім'ях з дітьми дитячого віку, максимальна – до народження дітей. Суб'єктивна задоволеність шлюбом знижується в перехідні періоди життєвого циклу сім'ї і сім'ях з маленькими дітьми.

2. Подружній стаж. Вивчення залежності суб'єктивної задоволеності шлюбом від стажу подружнього життя виявило складну нелінійну залежність. За даними дослідження X. Фелдман, Р. Спаниел та ін., динаміка зміни ступеня суб'єктивної задоволеності шлюбом може бути відображена за допомогою U-образної кривої. На початкових стадіях подружжя задоволеність досить висока, на середніх – різко падає, а на стадії 18-20 років знову зростає. Можливими причинами зростання задоволеності шлюбом на пізніх стадіях подружжя є «когортный ефект», віково-психологічні особливості подружжя, розширення сфер самовираження батьків після завершення виконання функції виховання дітей, проявлящееся в реалізації позасімейних кар'єр – професійної, соціальної діяльності, захоплення, хобі,  –на що раніше часу у подружжя просто не вистачало. «Когортный ефект», зокрема, полягає в тому, що до моменту вивчення ступеня задоволеності шлюбом вибірка літніх пар якісно змінюється – дисгармонійні сім'ї розпадаються, питома вага гармонійних у вибірці збільшується. Такі віково-психологічні особливості старих людей, як соціальна конформність і прагнення до соціально-бажаним оцінками свого життя («життя прожили добре»), актуалізація захисних механізмів (раціоналізація – «якщо ми прожили стільки років, значить, ми були гарною родиною», витіснення, заперечення та ін), заперечення самої можливості розлучення в похилому віці, зумовлюють тенденцію сприйняття людьми свого шлюбу успішним. Крім того, страх самотності в похилому віці змушує більш уважно і терпляче ставитися до партнера, орієнтуватися на нього, що пояснює більшу близькість і уміння вирішувати виникаючі проблеми більш ефективно, ніж раніше.

3. Схожість цінностей подружжя. Ціннісна єдність виявляється значущим чинником для суб'єктивної задоволеності шлюбом лише за умови тривалого сімейного стажу – 25 років.

4. Стать. Тендерні відмінності проявляються у більш високого ступеня задоволеності шлюбом у чоловіків, ніж у жінок.

5. Наявність в сім'ї дітей. Наявність дітей в сім'ї позитивно впливає на ступінь суб'єктивної задоволеності шлюбом. Дослідження впливу догляду дорослих дітей із сім'ї на задоволеність шлюбом показало, що «синдром порожніх гнізд», що проявляється в емоційно-негативний паттерне переживання «втрати сенсу життя», спостерігається лише в тому випадку, коли припинення виконання виховної функції породжує життєву порожнечу (батьки не працюють, немає значимих інтересів, низький рівень освіти), подружжя давно далекі один від одного і не мають спільних точок дотику» і інтересів, а відносини дорослих дітей і батьків дистантны або конфліктні. Відомо також, що виконання матерями ролей бабусь в сім'ях дорослих дітей значно підвищує рівень їхньої суб'єктивної задоволеності шлюбом. Батьківство зменшує ймовірність виникнення депресії і її вираженість, знижує рівень захворюваності і смертності.

6. Трудова зайнятість. Важливим фактором суб'єктивної задоволеності шлюбом є трудова зайнятість дружини. Виявлено, що працюючі жінки в тому випадку, коли мотивація професійної діяльності виходить за межі чисто утилітарно-прагматичної, виявляють більш високий рівень суб'єктивної задоволеності шлюбом, ніж непрацюючі дружини-домогосподарки. Причини цього феномена дослідники вбачають в задоволенні мотиву самореалізації у професійній діяльності, підвищує рівень самоповаги і самоприйняття жінок, і в можливості отримати емоційну підтримку у колег по роботі, розгорнути широку мережу соціальної підтримки і допомоги.

7. Стратегії совладающего поведінки (копінга), використовувані чоловіками при вирішенні сімейних проблем. Було показано, що позитивний підхід, спрямований на конструктивне розв'язання проблем, і переговори підвищують рівень суб'єктивної задоволеності шлюбом, в той час як інші форми копінга – конфронтація, догляд, уникнення, наполягання на своїх інтересах, конфлікт, підпорядкування і селективне ігнорування – призводять до зниження ступеня задоволеності шлюбом.

8. Характер професійної діяльності жінки, забезпечує для неї «незалежну» від родини сферу самовираження і дружнього спілкування, підвищує рівень задоволеності шлюбом в обох подружжя. [12]

9. Задоволеність роботою. Спостереження Р. Навайтиса показали, що у чоловіків існують досить складні взаємозв'язки між успіхами на роботі і сімейними відносинами: нестабільність останніх з'являється як при їх професійних (і, відповідно, фінансових) невдачах, так і при різкому поліпшенні фінансового стану (Навайтис Р., 1999).

10. Мотиви вступу в шлюб. Виявлено зв'язок між задоволеністю шлюбом і мотивами вступу в шлюб: у щасливих шлюбах основним мотивом заміжжя у 75% жінок і одруження у 63% чоловіків була любов, у 14% і 18 % чоловіків  – симпатія; одним з мотивів вступу в шлюб зазначалося також прагнення позбутися самотності.

11. Термін предбрачного залицяння. Задоволеність шлюбом деякі дослідники пов'язують також зі строком предбрачного залицяння. Так, Р. Навайтис вказує на проблемні шлюбні союзи, що сформувалися як при короткочасному знайомстві, так і при тривалому (близько п'яти років).

12. Сексуальна задоволеність подружжя. С. В. Голод вказує на взаємозв'язок задоволеності шлюбом і заходом сексуальної задоволеності подружжя: серед подружжя, відзначали байдужість або незадоволеність сексуальними відносинами, лише 8,2% були максимально задоволені шлюбом. [13]

13. Формування образу щасливого заміжжя. За результатами дослідження О. А. Добриніної, образ щасливого шлюбу у чоловіків формується в першу чергу через призму психологічних, сексуальних компонентів подружжя, у жінок — через побутову, рекреативную, сексуальне та психологічне підструктури подружжя.

14. Комплементарність подружжя — максимальна задоволеність шлюбом у комплементарних і частково комплементарних шлюбах.

15. Існує певна залежність між задоволеністю шлюбом і розподілом домашньої праці. З того моменту, коли внедомашний оплачувана праця жінки перетворився з вимушеної необхідності в масову суспільно дозволене явище, стали змінюватися традиційні сімейні відносини. Передбачалося, що якщо жінка взяла на себе виконання функцій щодо матеріального забезпечення сім'ї, то чоловік візьме на себе функції, пов'язані з домашнім господарством. То є і чоловічі, і жіночі обов'язки не будуть жорстко прив'язані до підлоги, а будуть виконуватись подружжям порівну. В реальності ж ситуація склалася така, що крім роботи всі домашні обов'язки так і залишилися на плечах жінок, виникла ситуація так званої «подвійної завантаженості» і як результат «синдром хронічної втоми». У чоловіків же ситуація склалася наступним чином: у зв'язку з тим, що все більш зростає лідерство жінок у сім'ї, чоловіки не відповідають нав'язується гендерними стереотипами «глави сім'ї», що неминуче веде до зниження самооцінки і зростанням незадоволеності шлюбом.

Однією із спроб систематизувати отримані в різних дослідженнях фактори задоволеності шлюбом можна назвати роботу Т. А. Гурко, де були виділені чотири групи таких факторів, як:

1) характеристики внесемейной сфери життєдіяльності подружжя – професійна сфера, взаємини подружжя з найближчим соціальним оточенням і т. д.;

2) встановлення і поведінка подружжя в основних сферах сімейної життєдіяльності – розподіл господарсько-побутових обов'язків і збіг установок у цій сфері сімейного життя, організація дозвілля;

3) характеристики межсупружеских відносин – емоційно-моральні цінності (почуття любові і поваги до партнера, спільні погляди та інтереси, подружня вірність і т. д.).

4) соціально-демографічні та економічні характеристики сім'ї. Житлові умови (розмір і комфортність житла), сімейний бюджет (розмір і спосіб розподілу), вік подружжя і різниця у віці, освіта і рід занять подружжя, кількість і вік дітей. Звичайно, можна припустити позитивний вплив на шлюб: хороших матеріальних умов зразкової рівності віку подружжя, вищої освіти подружжя і т. п. Однак вплив зворотних значень цих характеристик не настільки точно, так як соціальні особливості сім'ї обумовлюють її благополуччя не прямо, а заломлюючись через внутрішні умови, і компенсуються за рахунок подружньої сумісності та злагоди, сили подружніх почуттів, високої культури стосунків і т. п.

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Методологічні засади експериментального дослідження

подружніх стосунків молодої сімї .

Вивчення соціально-психологічних аспектів сім'ї та шлюбу, дослідження взаємодії подружжя, їх задоволеності подружжям, рольових стосунків у шлюбі, стабільності і стійкості відносин є в даний час найбільш важливими завданнями психології сім'ї. Основною складовою соціально-психологічного клімату сім'ї є задоволеність подружжя взаєминами і шлюбом в цілому. Виходячи з цього, ми вважаємо важливим і практично актуальним дослідження розподілу ролей в сучасній сім'ї та його взаємозв'язок з рівнем задоволеності шлюбом подружжя.

На основі загальнонаукової та психологічної методології вироблено систему основних методів, за допомогою яких формуються знання щодо особливостей  вивчення задоволеності шлюбом:

а) теоретичний метод, що є основним у, оскільки дає змогу пов’язати сукупність здобутих знань у концептуальне та системне бачення. За допомогою цього методу окреслюють існуючі проблеми, уточнюють предмет і мету вивчення;

б) емпіричні методи — науково-дослідницькі прийоми психологічної роботи, які передбачають безпосередній контакт дослідника з об’єктом дослідження. До основних емпіричних методів належать спостереження, експеримент, бесіда, опитування, психологічне тестування, моделювання;

в) метод математичної статистики, який передбачає кількісний аналіз емпіричних даних;

г) комплексний метод — методологічний напрям дослідження, в якому об’єкт дослідження (сімейні стосунки у молодих сім’ях) розглядають як сукупність компонентів, що підлягають вивченню за допомогою відповідних методів. 

2.2. Обґрунтування методологічного забезпечення дослідження подружніх стосунків молодої сім’ї.

У відповідності із цілями нашого дослідження, було організовано та проведено емпіричне дослідження, мета якого полягала у  вивченні задоволеності подружніх стосунків молодої сім’ї.

Робота складалася з декількох етапів:

  1.  Підготовчий етап

а) постановка проблеми;

б) висування гіпотези;

в) планування дослідження.

2.  Основний етап

а) збір даних.

3. Заключний етап

а) обробка даних;

б) інтерпретація результатів;

в) висновки

Для досягнення мети  були використані:

1. методика на визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї (Ю. О. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская)

2. тест на задоволеність шлюбом (Ст. Ст. Столін, Т. К. Романова, Р. П. Бутенко).

У дослідженні взяли участь 10 сімей.

Висновки до Розділу 2

Основною складовою соціально-психологічного клімату сім'ї є задоволеність подружжя взаєминами і шлюбом в цілому.

На основі загальнонаукової та психологічної методології вироблено систему основних методів, за допомогою яких формуються знання щодо особливостей  вивчення задоволеності шлюбом. Це теоретичні методи, що передбачають поглиблений аналіз теми, впорядкування та систематизацію знань та емпіричні, серед яких головними виступають спостереження, експеримент, бесіда, опитування, психологічне тестування, моделювання тощо.

У відповідності із цілями нашого дослідження, було організовано та проведено емпіричне дослідження, мета якого полягала у  вивченні задоволеності подружніх стосунків молодої сім’ї.

Основним діагностичним інструментарієм    виступали:

1. методика на визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї (Ю. О. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская)

2. тест на задоволеність шлюбом (Ст. Ст. Столін, Т. К. Романова, Р. П. Бутенко).

                                             

РОЗДІЛ 3.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМЇ

3.1 Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження.

1. Методика на визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї (Ю. О. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) призначена для діагностики особливостей розподілу ролей у сім'ї між подружжям. Опитуваним пропонується відповісти на ряд питань, що стосуються деяких моментів організації сімейного життя. Для кожного питання пропонується набір варіантів відповідей, потрібно вибрати ту відповідь, яка в більшій мірі відображає їх ідеальні уявлення про розподіл ролей у сім'ї. За кожну відповідь нараховується певний бал. Чим вище бал, тим більшою мірою дана роль в опитуваної сім'ї реалізується дружиною, чим нижче –  реалізується чоловіком. Якщо величина близька до серединного значення, то, отже, дану роль обоє реалізують приблизно в рівній мірі. Виходячи з цього можна визначити до сім'ї якого типу відноситься сім'я опитуваних.

Традиційна сім'я – це сім'я, де за подружжям відповідно до їх підлогою закріплені певні ролі – дружина грає роль матері і господині, чоловік в основному відповідальний за матеріальне забезпечення сім'ї і сексуальні відносини.

Нетрадиційна – сім'я, в якій виключне право на домашню працю закріплено за жінкою, хоча зберігаються традиційні установки на чоловіче лідерство.

Эгалітарна сім'я – це сім'я рівних. Для такої сім'ї характерно: а) заняття чоловіком і дружиною в рівній мірі і домашнім господарством, і професійною діяльністю, взаємозамінність подружжя у вирішенні побутових проблем; б) обговорення основних проблем та спільне прийняття важливих для сім'ї рішень; в) рольова структура сім'ї не передбачає жорсткого розподілу ролей за статевою ознакою. Обоє в рівній мірі можуть бути лідерами.

Методика містить у собі наступні шкали: виховання дітей, емоційний клімат в сім'ї («психотерапевтична» функція), матеріальне забезпечення сім'ї, організація розваг, роль «господаря» («господині»), сексуальний партнер, організація сімейної субкультури.

Найбільш повна інформація може бути отримана, якщо в опитуванні беруть участь обоє з подружжя, тоді представляється можливість не тільки з'ясувати думку кожного з них про розподіл ролей у сім'ї, але і зіставити їх відповіді на запропоновані запитання. Неузгодженість позицій подружжя при оцінці розподілу ролей у сім'ї може стати показником конфліктних моментів (явних або прихованих) у відносинах між ними.[14;427-431]

Методика на визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї (Ю. О. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) ( Додаток А).

2. Тест на задоволеність шлюбом ( Ст. Столін, Т. К. Романова, Р. П. Бутенко).

Результати обстеження за допомогою даного опитувальника дозволяють судити про те, яке загальне емоційне та морально-психологічний стан дорослої людини.

В опитувальнику є 24 твердження, і кожному з них відповідають три можливі варіанти відповідей на них: а) вірно; б) невірно, в) не знаю. У тексті опитувальника вони можуть даватися в дещо інших формулюваннях і в іншому порядку. Випробуваний, читаючи опитувальник, повинен з допомогою даних суджень висловити свою згоду або незгоду з відповідними твердженнями.

Ключ:

За сумою отриманих балів наступним чином оцінюється задоволеність шлюбом:

0-16 балів — повна незадоволеність;

17-22 бали — значна незадоволеність;

23-26 балів — швидше незадоволеність, ніж задоволеність.

27-28 балів — часткова задоволеність, часткова (приблизно в рівній мірі) незадоволеність.

29-32 бали — швидше задоволеність, ніж незадоволення.

33-38 балів — значна задоволеність.

39-48 балів — практично повна задоволеність.

Тест на задоволеність шлюбом ( Ст. Столін, Т. К. Романова, Р. П. Бутенко) ( Додаток Б).

Процедура дослідження: Дослідження проводилося в березні 2015 року у формі письмового опитування. Всі пари із задоволенням йшли на контакт, ніхто з обраних пар не відмовлявся від участі в дослідженні, багатьох зацікавили їх результати дослідження. Опитування передувала настановна бесіда, в якій були позначені цілі дослідження, порядок заповнення анкети і методик, а так само висвітлювався питання про конфіденційність даного дослідження.

Подружнім парам були видані:

- бланки методик (чоловічий і жіночий варіанти);

- анкета з освітленням мети та завдань дослідження, в якій відзначалися: вік подружжя, стаж шлюбу, наявність (або відсутність) дітей та їх вік;

- конверт для забезпечення конфіденційності між чоловіком і дружиною, який запечатывался після заповнення тестів.

3.2 Результати дослідження  задоволеності шлюбно-родинними стосунками у молодих сiм’ях

Проаналізувавши відповіді випробовуваних у запропонованих методиках, результати аналізу можна представити у вигляді таблиць, що представляють розподіл ролей в сім'ї з точок зору чоловіка і дружини та їх задоволеність шлюбом.

У методиці на визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї чим вище бал, тим більшою мірою дана роль в опитуваної сім'ї реалізується дружиною, чим нижче — реалізується чоловіком. Якщо величина близька до серединного значення, то, отже, дану роль обоє реалізують приблизно в рівній мірі. Для більш точного аналізу будемо розглядати середній бал в межах 1-1.9 – дана роль виконується в основному чоловіком, у межах 2-2.9 – виконується обома, 3-3.9 – в основному дружиною. На підставі цього будемо визначати тип сім'ї, до якої належать випробовувані.

Супруги №1 – Александра и Дмитрий


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3

3

32 – скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность

39 – практически полная удовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

2,3

2,7

Материальное обеспечение семьи

2,3

2,7

Организация развлечений

2,3

2,3

Роль «хозяина», «хозяйки»

3

3,3

Сексуальный партнер

2,7

2,3

Организация семейной субкультуры

2,3

2,7

Данная семья относится к эгалитарному типу.

Супруги №2 – Ольга и Александр


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3,3

3,3

30 – скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность

28 – удовлетворенность и неудовлетворенность в равной степени

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

3,6

3,6

Материальное обеспечение семьи

2,7

3

Организация развлечений

4

4

Роль «хозяина», «хозяйки»

3

3,6

Сексуальный партнер

1,7

1,7

Организация семейной субкультуры

3

3

Данная семья относится к нетрадиционному типу, но при этом ответственность за сексуальные отношения лежит на муже.

Супруги №3 – Наталья и Андрей


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3,3

2,7

39 – практически полная удовлетворенность

41 - практически полная удовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

2,3

3,3

Материальное обеспечение семьи

1,3

2,3

Организация развлечений

2

2,7

Роль «хозяина», «хозяйки»

3

3,3

Сексуальный партнер

2

2,3

Организация семейной субкультуры

2,7

2,3

Данная семья относится к эгалитарному типу, при этом у супругов расходятся мнения относительно ответственности за материальное обеспечение.

Супруги №4 – Евгения и Виталий


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

2,7

2,3

42 - практически полная удовлетворенность

20 – значительная неудовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

2

3

Материальное обеспечение семьи

1,3

2,7

Организация развлечений

2,3

2

Роль «хозяина», «хозяйки»

3,7

3

Сексуальный партнер

1,3

1,7

Организация семейной субкультуры

1,7

3,3

Данная семья относится по результатам ответов мужа скорее к эгалитарному типу, хотя по результатам ответов жены семью скорее можно отнести к нетрадиционному типу.

Супруги №5 – Виктория и Владимир


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

2,7

3

45 - практически полная удовлетворенность

46 - практически полная удовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

2,3

3,3

Материальное обеспечение семьи

1

1,3

Организация развлечений

3

3,3

Роль «хозяина», «хозяйки»

3

2,3

Сексуальный партнер

4

2,7

Организация семейной субкультуры

3,3

2,7

Данная семья относится к традиционному типу, но муж не совсем отстранен от домашних обязанностей и при необходимости их выполняет. При этом наблюдаются разногласия в сексуальной сфере, где муж лидирующую роль отводит жене, которая в свою очередь делит ответственность между обоими супругами.

Супруги №6 – Юлия и Илья


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

4

4

26 – скорее неудовлетворенность, чем удовлетворенность

12 – полная неудовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

1,3

2,3

Материальное обеспечение семьи

1

3,3

Организация развлечений

1,7

3,7

Роль «хозяина», «хозяйки»

4

3,7

Сексуальный партнер

2,7

1,3

Организация семейной субкультуры

2

3,7

Данная семья относится по мнению мужа к эгалитарной семье, при этом на него накладывается значительная часть обязанностей. По мнению жены семья относится к нетрадиционному типу, лишь в сексуальной сфере она лидерство отводит мужу.

Супруги №7 – Светлана и Сергей (Л)


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3

3

28 – удовлетворенность и неудовлетворенность в равной степени

28 - удовлетворенность и неудовлетворенность в равной степени

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

1,7

3,1

Материальное обеспечение семьи

2

2

Организация развлечений

2,7

3,7

Роль «хозяина», «хозяйки»

2,3

3,7

Сексуальный партнер

1,7

2,7

Организация семейной субкультуры

3,7

2

Данная семья по мнению мужа относится к эгалитарному типу. Согласно ответов жены, семью можно отнести к нетрадиционному типу.

Супруги №8 – Светлана и Сергей (К)


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3

3

32 – скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность

31 – скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

3,3

3,3

Материальное обеспечение семьи

1,3

1,7

Организация развлечений

2,3

2,3

Роль «хозяина», «хозяйки»

3,3

3,3

Сексуальный партнер

3,7

3,7

Организация семейной субкультуры

2,7

2,3

Данная семья относится скорее к нетрадиционному типу. При этом муж по мере необходимости выполняет определенные домашние обязанности.

Супруги №9 – Алеся и Максим


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

2,3

3

37 – значительная удовлетворенность

29 – скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

1,7

3,7

Материальное обеспечение семьи

2

2

Организация развлечений

2,3

2,3

Роль «хозяина», «хозяйки»

2,7

2,7

Сексуальный партнер

2,3

2,7

Организация семейной субкультуры

2,3

2,7

Данная семья относится к эгалитарному типу, лишь в «психотерапевтической функции» наблюдаются разногласия.

Супруги №10 – Юлия и Александр


Ролевая сфера

муж

жена

Удовлетворенность браком - муж

Удовлетворенность браком - жена

Воспитание детей

3,3

3,3

42 –практически полная удовлетворенность

34 – значительная удовлетворенность

Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция)

3

2

Материальное обеспечение семьи

1,3

1,3

Организация развлечений

1,7

1,7

Роль «хозяина», «хозяйки»

2

2

Сексуальный партнер

2,7

2

Организация семейной субкультуры

3

2,3

Данная семья относится к эгалитарному типу.

Таблица №1. удовлетворенность супругов семейными отношениями в разных типах семей.

Набранный 
Балл в тесте на удовлетворенность супружескими отношениями

Тип семьи

традиционный

нетрадиционный

эгалитарный

муж

жена

муж

жена

муж

жена

30

28

32

39

39

41

20

42

45

46

12

26

28

28

32

31

37

29

42

34

29

36

33

26

39

34

32

39

30

28

32

27

22

39

45

43

34

26

29

28

Из приведенной таблицы видно, что наибольшее количество семей относится к эгалитарному типу(8) - это семьи равных. Для такой семьи характерно: а) занятие мужем и женой в равной степени и домашним хозяйством, и профессиональной деятельностью, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем; б) обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для семьи решений; в) ролевая структура в семье не предполагает жесткого распределения ролей по половому признаку. Оба супруга в равной степени могут быть лидерами. На втором месте по количеству находятся нетрадиционные семьи (5) и семьи, в которых муж расценивает распределение семейных ролей по эгалитарному типу, а жена – по нетрадиционному(5) Нетрадиционная — семья, в которой исключительное право на домашний труд закреплено за женщиной, хотя сохраняются традиционные установки на мужское лидерство. И на четвертом – традиционные семьи(2) - это семьи, где за супругами в соответствии с их полом закреплены определённые роли – жена играет роль матери и хозяйки, муж в основном ответственен за материальное обеспечение семьи и сексуальные отношения. Но при этом нужно учитывать, что в традиционных семьях муж все же не полностью освобожден от домашних обязанностей, а при необходимости берет на себя отдельные супружеские роли. Это свидетельствует о том, что перераспределение супружеских обязанностей затронуло все современные семьи и постепенно движется к эгалитаризации обязанностей, что наиболее соответствует реалиям нынешнего времени. 
Таким образом типы семей расположились в следующем порядке: 
- эгалитарные – 40%;
- нетрадиционные – 25%;
- смешанные – 25%;
- традиционные – 10%.
Также из таблицы видно, что практически во всех эгалитарных семьях удовлетворенность семейными отношениями выше и колеблется в пределах от «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» до «практически полной удовлетворенности», причем значительная часть находится в рамках полной удовлетворенности. Это подтверждает то, что такое распределение супружеских ролей в современной семье является наиболее благополучным и способствует повышению уровня удовлетворенности супругов браком и его устойчивости. В нетрадиционных семьях она находится в пределах от «удовлетворенность и неудовлетворенность в равной степени» до «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен», причем больше в последних. В семьях, где муж и жена по разному расценивают распределение семейных ролей наблюдается наибольший разброс результатов. При чем есть семьи, в которых жена неудовлетворенна браком, в то время как у мужа удовлетворенность им гораздо выше. У женщин снижение удовлетворенности браком в таких семьях может быть связано с повышенной нагрузкой, как физической, так и психологической. У мужчин – с несоответствием своей роли и гендерным представлениям о «хозяине в доме». Кроме этого на удовлетворенность браком могут влиять конфликты в семье, вытекающие из напряженного психологического положения супругов. Так же высокая конфликтность может наблюдаться в смешанных семьях, где жена считает, что на нее распространяется выполнение основных домашних обязанностей, а муж считает, что все они делятся поровну. Как следствие – самый низкий уровень удовлетворенности жен в таких семьях при высокой удовлетворенности браком мужей. 
Неоднозначные результаты наблюдаются в традиционных семьях, где также большой разброс результатов. Можно предположить, что здесь играют роль личные представления супругов о желаемом распределении ролей в семье и готовность мужа при необходимости помогать жене. 
Помимо этого наблюдается тенденция к большей удовлетворенности браком мужей, чем жен. Вероятно, здесь играет роль то, что даже в эгалитарных семьях, не говоря о семьях других типов, жена все же выполняет гораздо больше обязанностей, чем муж.
Такое распределение количества типов семей и удовлетворенности супружескими отношениями в семьях разного типа можно объяснить процессами в обществе, которые протекают с прошлого столетия. С того момента, когда внедомашний оплачиваемый труд женщины превратился из вынужденной необходимости в массовое общественно одобряемое явление, стали изменяться традиционные внутрисемейные отношения. Предполагалось, что если женщина взяла на себя выполнение функций по материальному обеспечению семьи, то мужчина возьмет на себя функции, связанные с домашним хозяйством. То есть и мужские, и женские обязанности не будут жестко привязаны к полу, а будут выполняться супругами поровну.
В действительности же ситуация сложилась таким образом, что помимо материального обеспечения семьи домашние обязанности так и остались на плечах женщин, чему способствовали гендерные стереотипы о роли женщины-«хранительницы семейного очага». В традиционных семьях мужчины начинают считать, что женщины должны выполнять не только домашнюю работу, но и трудиться на производстве. Такие мужчины в большей степени, чем мужья из эгалитарных семей, одобряют работу жены вне дома. Традиционная семья, таким образом, трансформируется в "эксплуататорскую" семью, т.е. нетрадиционную. В таких семьях поощряется принятие женщинами традиционно мужских ролей, связанных с ответственностью за семью. Это проявляется и в области принятия решений в финансовой, хозяйственной и досуговой сферах семенной жизнедеятельности.
И, как результат, женщины, живущие в нашей стране, испытывают постоянные перегрузки, связанные с выполнением многочисленных ролей, что, конечно, сказывается на их физическом и психическом здоровье и приводит к возникновению ролевого конфликта. Ролевой конфликт - социальная ситуация, в которой от одного и того же индивида ожидаются несовместимые друг с другом ролевые действия. Когда женщина одновременно выполняет три свои основные роли (супружескую, родительскую, профессиональную), вероятность возникновения ролевого конфликта очень велика.
К объективным факторам возникновения ролевого конфликта у работающих женщин относятся: чрезмерное напряжение, связанное с профессиональной и домашней работой; отсутствие полноценною отдыха; дефицит времени, неблагоприятные жилищные условия; маленькие дети.
Субъективные факторы, порождающие ролевой конфликт, - это повышенное чувство ответственности, высокий уровень притязаний, патриархальные установки по отношению к семье (например: "Несмотря ни на что я должна быть хорошей женой и матерью").
Сочетание ряда объективных и субъективных факторов приводит к возникновению у женщин "синдрома хронической усталости", проявляющегося в снижении работоспособности, раздражительности, подавленности. Длительное такое состояние ведет к депрессивным тенденциям и неврастении (нервному истощению). 
Таким образом появились эгалитарные модели внутрисемейных гендерных отношений, однако в тех семьях, где такой тип отношений не явился доминирующим, значительная часть женщин была не удовлетворена семейными отношениями, часто это было вызнано трудностью совмещения профессиональных и семейных ролей. Высокая доля ответственности за семью и трудность гармоничного сочетания профессиональных и семейных ролей - одна из главных проблем многих женщин.
Главной проблемой многих женатых мужчин явилось снижение авторитета и лидерских позиций в семье. В специальной литературе долгое время употребляли термин "глава семьи". Это институциональная характеристика обозначала лицо, которому беспрекословно подчинялись другие члены семьи (в патриархальной семье, как правило, муж или кто-либо из старшего поколения). В реальном поведении в семейных отношениях отмечается общая тенденция демократизации, но на уровне обыденных стереотипов понятие главы семьи связывается с мужчиной. 
Статус главы семьи предполагает, прежде всего, приоритет в принятии решений, касающихся жизнедеятельности семьи. Однако практически во всех сферах семейной жизни жена чаше, чем муж, принимает решения. Жена, а не муж, в основном, распоряжается деньгами, организует свободное время семьи, решает хозяйственные вопросы, определяет, как надо воспитывать ребенка, имеет решающее слово при обсуждении большинства других вопросов. Итак, можно отметить, что к одному очагу напряженности в семье - "положение женщины" - добавляется еще один очаг напряженности - "положение мужчины", так как изменение ролей женщины не подкрепляется соответствующим изменением мужских ролей. Мужчин в большей мере, чем женщин, отличает установка на следование сложившейся норме, выраженная ориентация на традиционные требования к мужу и жене.
Таким образом, гендерные стереотипы, связанные с закреплением профессиональных ролей исключительно за мужчинами, а семейных - за женщинами, не отражают и не учитывают реалии современной жизни, которая намного сложнее и многообразнее этих весьма упрощенных моделей поведения мужчин и женщин. Следование этим стереотипам негативно сказывается на психологическом самочувствии мужчин и женщин, так как такая ситуация ограничивает возможности их личностного развития. Женщины не реализуют себя в профессиональной сфере, мужчины испытывают стрессовые состояния из-за повышенной ответственности за материальное обеспечение семьи и не реализуют себя в полной мере во внутрисемейной жизни.[15;57]
И как результат сама ситуация в обществе способствует тому, что возникла необходимость в перераспределении супружеских ролей и наиболее благополучны и устойчивы семьи эгалитарного типа, где обязанности разделены между супругами. Это способствует снижению физической и психологической нагрузки на супругов, самореализации во всех сферах жизни и как результат - повышению удовлетворенности супружескими отношениями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55842. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 114 KB
  Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни її місця значення і дидактичної мети в реалізації освітньопрофесійної програми а також питомої ваги...
55843. Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд 30.5 KB
  Оборудование урока: компьютер мультимедийный проектор экран учебник математики рабочая тетрадь по математике №1 Тип урока: урок открытия нового знания. В содержание урока я включила элементы обучения школьников универсальным учебным действиям...
55844. Мои домашние животные 63.5 KB
  При создании урока я как учитель поставила перед собой и детьми цели: Цели урока: развитие языковой догадки зрительной и слуховой памяти логического мышления инициативы через составление диалога...
55845. Борьба за существование и ее формы 24.5 KB
  Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос так как материал прошлого урока достаточно объемный и каждый ответ на вопрос может быть оценен.
55846. Время 34.5 KB
  Специфика урока состоит в том что он готовит учащихся через повторение времени к следующему блоку Распорядок дня.
55847. Минералы и горные породы 31.5 KB
  Анализ целеполагания Анализ структуры урока Анализ содержания учебного материала Анализ деятельности учителя на уроке. Задачи урока реальны для выполнения.
55850. Самоосвіта – одна із акмеологічних умов професійного росту вчителя 51.5 KB
  Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Не секрет що багато батьків приводячи дитину до школи просяться в клас до конкретного вчителя предметника або класного керівника.