97023

Проект програми «Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду»

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Характеристика галузі господарської діяльності. Визначення видів діяльності фахівця. Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог щодо організації професійної підготовки. Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця. Визначення прфесійне призначення й умови використання робітника.

Украинкский

2015-10-13

187.5 KB

10 чел.

Зміст

Вступ

1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом " електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду"

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

1.1.1 Характеристика галузі господарської діяльності фахівця

1.1.2 Визначення видів діяльності фахівця

1.1.3 Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог щодо організації професійної підготовки

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

1.2.1 Визначення прфесійне призначення й умови використання робітника

1.2.2 Побудова функціональної структури діяльності фахівця та постановка стратегічних цілей навчання

1.2.3 Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1 Постановка тактичних цілей навчання за циклом дисциплін (загально професійна, професійно теоретична підготовки)

1.3.2 Угрупування змісту навчання з дисципліни

1.3.3 Побудова тематичного плану дисципліни "Спецтехнологія"

2. Проектування технології навчання по темі "Вимірювання опору ізоляції та заземлення" з курсу "Спецтехнологія"

2.1 Постановка оперативних цілей навчання

2.2 конструювання дидактичних матеріалів

2.2.1 Вибір джерел інформації

2.2.2 Конструювання плану викладання теми

2.2.3 Конструювання контурного конспекту за темою

2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації (формування) базових знань

2.3.1 Аналіз базових знань учнів (студентів)

2.3.2 Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

2.4 Проектування основних технологій навчання

2.4.1 Проектування мотиваційних технологій навчання

2.4.2 Проектування технології формування ОДД

2.4.3 Проектування технології формування ВД

2.4.4 Проектування технології формування КД

2.5 Складання перспективного-поурочного плану викладення теми

2.6 Розборка бінарніх дій викладача ій учнів (студентів) на уроці (занятті) "Спецтехнологія"

Висновок

Використана література

Вступ

Корінні політичні і соціально-економічні перетворення в Україні зумовили протиріччя в її системі професійної освіти. Перше протиріччя складається між вимогами ринку і рівнем професійної підготовки фахівців. Дійсно, сьогодні від працівника на ряду з точним виконанням технічних дій потрібно грамотне рішення правових, економічних, екологічних питань, не передбачених програмами. В той же час термін підготовки фахівців залишається незмінним, а по окремих дисциплінах за рахунок збільшення їх кількості навіть скоротився. Не відповідність між об'ємом учбової інформації і часом що відводиться на її засвоєння і складає друге протиріччя.

Вирішити ці протиріччя представляється можливим завдяки оптимізації програм і технології навчання, що і знайшло відображення в апараті дослідження.

Об'єкт дослідження: процес професійної підготовки учня ПТНЗ, що вчиться, за фахом "Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду".

Предмет дослідження: процес професійно-теоретичної підготовки учня ПТНЗ, що вчиться, за фахом "Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду".

Мета: спроектувати програму і технологію підготовки робітників за фахом " Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду ", що враховує останні тенденції розвитку умов виробництва.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності робітника.

. Визначити програму професійної підготовки фахівця.

. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовності викладу учбового матеріалу по темі "Вимірювання опору ізоляції та заземлення".

. Обґрунтувати оптимальність вибраних технологій навчання на рівні вказаної теми.

У цій роботі розробляються питання, які торкаються проектування програми професійної підготовки конкретного робітника, проектування педагогічних технологій навчання по заданій темі " Вимірювання опору ізоляції та заземлення ", введення до роботи, укладення, список використаної літератури.


1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом "Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування    4-го розряду"

 1.  Аналіз професійної діяльності фахівця
  1.  Характеристика галузі господарської діяльності фахівця

Незалежно від стану розвитку економіки, техніки і загального розвитку країни робітник з професією: " електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду " буде необхідний завжди, оскільки на будь-якому підприємстві є електроустаткування, яка потребує монтажу, ремонту і обслуговування.

Професія електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування поширена на промислових підприємствах. Фахівець, що має дану професію, може виконувати роботи кваліфікованого робітника з обслуговування електроустаткування, двигунів різних типів, генераторів, аккумуляторів, зарядно-розрядних пристроїв, силових щитів, випрямлячів. За умовами праці професія є переважно чоловічою, поширюється на осіб старше 18 років, вимагає певних знань, умінь і навичок. При оволодінні додатковими знаннями та вміннями електромонтер з обслуговування електроустановок може виполняти роботи за спорідненими і суміжними професіям, таким як електромонтер з експлуатації розподільних мереж, електромонтер з обслуговування підстанцій, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

У зв'язку з тим, що техніко-економічний прогрес міняє устаткування, вживане на підприємство, то і вимога до професійних навиків робітника зростають.

 1.  Визначення видів діяльності робітника

Професійна діяльність — діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець.

Види професійної діяльності:

 1.  Технічна
 2.  Проектно-конструкторська
 3.  Організаційна
 4.  Науково-дослідницька

Технічна діяльність являє собою комплекс робіт, що проводяться для підтримки у справності електроустановок при використанні їх за призначенням, а також при зберіганні і транспортуванні. Воно складається з повсякденного  догляду за електроустановками, контролю режимів їх роботи, спостереження за справним станом, проведенням оглядів, дотриманням правил технічної експлуатації.

Проектно-конструкторська діяльність – це процес створення проекту, прототипу, праобразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення.Проектно-конструкторська діяльність присутня у базовій вищій освіті -молодшого спеціалісту, бакалавра; повній вищій освіті -  спеціаліста вищої кваліфікації; повній вищій освіті, післядипломній, аспірантурі, докторантурі -  магістра, аспіранта, докторанта.

Організаційна діяльність - функція управління, спрямована на встановлення постійних зв'язків і тимчасових взаємин між усіма підрозділами підприємства; на визначення порядку та умов функціонування підприємства. Реалізується через адміністративне та оперативне управління. Організаційна діяльність присутня у всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівня.

Науково-дослідницька діяльність є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою,магістрів, аспірантів, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу. Науково-дослідницька діяльність присутня уповній вищій освіті -  спеціаліста вищої кваліфікації; повній вищій освіті, аспірантурі, докторантурі -  магістра, аспіранта, докторанта.

       Даний робітник, який навчається в професійному ліцеї має:

- освітній рівень – професійно технічна освіта;

- освітньо-кваліфікаційний рівень - кваліфікований робітник.

      Цей робітник повинен виконувати такі види діяльності:

- технологічна - додержання норм технологічного процесу; налагодження, ремонт і регулювання технологічного устаткування, електричних схем автоматичних ліній, а також електричних машин, електроапаратів, електроприладів і електричних; обслуговування, налагодження і регулювання електричних самописних і електронних приладів;  перевірку класів точності вимірювальних трансформаторів; виконання робіт по ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній; комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів і трансформаторів різних потужностей після капітального ремонту; підготовка відремонтованого електроустаткування до здавання в експлуатацію.

- організаційна - раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, виконува; інструктує працівників, які користуються електропристроями, про правила їх експлуатації та заходи щодо попередження виробничих травм; бере участь у розробці заходів щодо підвищення надійності, якості роботи закріплених технічних засобів, в освоєнні та модернізації діючих пристроїв;

Роботи, що виконуються електромонтером з обслуговування електроустановок, плануються за календарним графіком планово-запобіжних оглядів і змінно-годинним графіком, який визначає час, обсяг і доцільну черговість (маршрути) виконання робіт.

 1.  Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог                       

щодо організації професійної підготовки                     

Трудовий процес — це матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату, процес перетворення наявних ресурсів в потрібні (суспільно корисні) цінності та блага, що здійснюється і керується людиною.

Основними елементами трудового процесу є:

 •  предмет праці — об'єкт впливу, що повинен бути перетворений на продукцію для проміжного (деталі, вузли, напівфабрикати та ін.) чи кінцевого споживання;
 •  засоби праці — знаряддя виробництва (устаткування, інструменти, оснащення, енергія), будинки, приміщення, споруди, необхідні для впливу на предмет праці;
 •  технологія (спосіб, сукупність методів впливу на предмет праці);
 •  власне праця — робоча сила людини, її здатність до професійної діяльності визначеної складності й інтенсивності.

Технологічна операція — окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.

Всі трудові процеси класифікують залежно від їх відношення до процесу навчання за трьома типами характеристик:

1 група трудових процесів – основні частини яких можуть бути самостійними частинами процесу навчання;

2 група трудових процесів – основні частини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання;

3 група трудових процесів – що займають проміжне значення між 1 і 2 групами.

Спираючись на основні трудові операції  електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду, та сопоставив їх з групами трудових процесів можемо зробити висновок що дана спеціальність відноситься до другої групи трудових процесів. Його основна учбово-виробнича характеристика міститься у невеликій повторюваності операцій при значній варіативності у звязку з ситуацією. Неможливість або значні труднощі вичленовування операції у виробничих умовах. Відсутність комплексів операцій.

 

1.2. Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду».

1.2.1 Визначення професійного призначення й умови використання  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду»

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, » 4-го розряду виконує такі трудові процеси, як:

 •  Огляд силових мереж і мереж освітлення будівель і споруд.
 •  Огляд електричних двигунів з пусковою апаратурою, встановленою на обладнанні та в щитах.
 •  Огляд електричного обладнання щитової, освітлювальних і силових, щитів, збірок зі звіркою схем.
 •  Огляд технологічного обладнання (будівля СПК).
 •  Огляд наявності, цілісності і правильності виконання заземлення (занулення) щитів, збірок, технологічного обладнання, електричних двигунів.
 •  Виконання написів згідно правил на силових щитах, освітлення, збірках, електричних двигунах, пускової апаратури і т. д.
 •  Виявлення та усунення несправностей в освітлювальних і розподільних мережах.
 •  Заміна перегорілих ламп, чистка світильників (світловий арматури) від пилу, перевірка кріплення світильників.
 •  Заміна або ревізія вимикачів, розеток.
 •  Виявлення і усунення несправності пускорегулюючої і комутуючої апаратури, електроустаткування і електричної мережі.
 •  Технічне обслуговування окремих електроприймачів (від'єднання і під'єднання до електричної мережі.)
 •  Оперативні перемикання в електричних мережах, розподільчих пристроях.
 •  Вимірювання напруги на корпусі світильника при включенні і відключенні.
 •  Перевірка розрахункових схем щитів і збірок.
 •  Уборка щитових, очищення розподільних пристроїв, щитових, щитів і збірок від пилу.
 •  Заміна автоматів в щитах освітлення, силових щитах. Зі зняттям напруги.
 •  Відключення і підключення кабелю до окремого електричному приймачу, підтяжка зачистка контактів на шинопроводах.
 •  Підключення пересувних електричних приймачів до стаціонарної електричної мережі.
 •  Заміна ламп, світильників вуличного освітлення.
 •  Участь в ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних систем.
 •  Виконання окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації.
 •  Окраска зовнішніх частин приладів і обладнання.
 •  Реконструкція електрообладнання.
 •  Обробка за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібри.
 •  Перевірка маркування простих монтажних і принципових схем.
 •  Виявлення і усунення відмов, несправностей і пошкоджень електроустаткування з простими схемами вмикання.
 •  Повинен знати і виконувати правила і норми з ОП, ТБ, виробничої санітарії, протипожежного захисту, а також вміти надавати першу долікарську допомогу.

Виконуючи дані види діяльності, даний фахівець може працювати на таких підприємствах: електричні станції, на заводах, на залізничних станціях

                                            

Таблиця 1.1.2.1 Професійне використання фахівця

Функції діяльності

Місце використання робочого

 1.  Технологічна діяльність: 

 - настроювати та налагоджувати устаткування релейного захисту,

 - монтаж устаткувальной арматури і світильників

 - визначати дефекти приладів, які ремонтує, та усувати їх.

 -складати та монтувати складні схеми з’єднань.

 - обчислювати абсолютну та відносну похибку під час перевірки і випробування  приладів.

  - складати дефектні відомості та заповнювати паспорти  та атестати на прилади і автомати.

   2. Організаційна діяльність:

 - організація робочих місць,  

 - організація планування праці і контролю якості   продукції

Залізничній станції,

ВАТ «Турбоатом»;

Kdm-service, ООО “Єдисон”;

Завод «Електротяжмаш»,

Завод ім. Шевченка;

Харьківський электромеханічний завод - ХЕМЗ,

Завод ім. Малишева;

Теплові електростанції.

Зпираясь на основні трудові операції  електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду, та сопоставив їх з групами трудових процесів можимо зробити висновок що данна спеціальність відноситься до другої групи трудових процесів. Його основна учбово-виробнича характеристика міститься у невеликій повторюваності операцій при значній варіативності у звязку з ситуацією. Неможливість або значні труднощі вичленовування операції у виробничих умовах. Відсутність комплексів операцій.

1.2.2. Побудова функціональної структури діяльності фахівця  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду» та постановка стратегічних цілей.

Стратегічні цілі професійної підготовки робітника потрібно представити як систему кваліфікаційних вимог. Також необхідно зазначити відповідність функціональної структури діяльності фахівця (у вигляді таблиці).

Стратегічними цілями підготовки фахівця конкретної спеціальності називаються розумові, ідеальні образи кінцевого результату навчальної діяльності, що є головними для усього періоду навчання.

Для того щоб визначити кваліфікаційні вимоги, які пред`являються до спеціаліста «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду» проведемо аналіз його діяльності використовуючи системно-діяльнісний підхід.

Складаємо функціональнуструктуру
у діяльності фахівця за фахом: «Електромонтер з ремонту електроустаткування 4-го розряду», яка  приводиться нижче в таблиці   1.2.2


Таблиця 1.2.2 Функціональна структура діяльності фахівця «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду» і пропоновані до нього вимоги

Найменування функцій (труд. процесу, операції)

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

Вимоги до спеціаліста

Знання

Уміння

1

2

3

4

5

6

7

Організаційна

Робоче місце

  ___________

Раціональна організація робочого місця.

Раціонально організоване робоче місце.

Знання правил раціональної організації робочого місця.

Уміння раціонально організовувати робоче місце.

Робота що виконується

 ___________

Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

Робота виконується відповідно правил ТБ та охорони праці.

Знання правил ТБ та охороні праці.

Уміння дотримуватися правил ТБ та охорони праці.

Підготовча

Робоче місце.

Установки.

Технічна документація(ПУЕ; ДБН; БНіП). Інструмент.

Готуємо робоче місце, ознайомлюємось з інсрукціею, перевіряємо обладнання.

Підготовлене робоче місце, робочий ознайомлений з інструкціями, робоче обладнання.

Знання необхідної документації(ПУЕ; ДБН; БНіП), знання правил використання необхідного інструменту,

знання правил ТБ.

Уміння підготувати робоче місце та обирати види інструменту в залежності від призначення.

Технічна документація

(ПУЕ; ДБН; БНіП).

  ___________

Аналіз та вивчення технічної документації.

Проаналізована та вивчена технічна документація.

Знати умовні позначення параметрів технологічного процесу представлених у технічній документації.

Уміти читати регламент технологічного процесу відповідноо технічній документації.

Контрольно-вимірювальні пристрої (омметр, вольтметр, амперметр).

  ___________

Вибір та підготовка контрольно-вимірювальних пристроїв до роботи.

Отримані, підготовлені та перевірені данні опору заземлюючих пристроїв та ізоляції.

Знання призначення та правил користування контрольно-вимірювальними пристроями.

Уміння вибирати, перевіряти та користуватися контрольно-вимірювальними пристроями.

Технологічна

Вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Контрольно-вимірювальні пристрої з визначення опору(омметр, вольтметр, амперметр).

 1.  Здійснюється зняття показань опору заземлення та ізоляції
 2.  проводиться порівняння знятих показань з нормативними даними за допомогою технічної докаментації(ПУЕ; ДБН; БНіП).

Пройдені перевірення заземлення(робоче, захисне, заземлення блискавкозахисту) та ізоляція пристроїв та виробів.

Знання технологічного процесу по вимірюванню опору ізоляції та заземлення.

Знання будови заземлюючих контурів та пристроїв.

Знання будови, призначення та правила використання приборів вимірювання опору. Знання правил ТБ.

Уміння проводити вимірювання опору ізоляції та заземлення у відповідності технічній документації(ПУЕ; ДБН; БНіП)  та правил ТБ.

Контроль

Робочий контур заземлення,

ізоляції пристроїв та виробів.

Омметр,

амперметр, вольтметр.

Самоконтроль правильності і послідовності вимірювання опорю опору ізоляції та заземлення.

Процес контролю вимірювання опору ізоляції та заземлення проведено відповідно технологічним  вимогам та технологічній документації.

Візуально перевірено показники якості опору ізоляції та заземлення.

Знання технології проведення візуального огляду заземлюючих контурів, пристроїв та ізоляцій.

Уміння здійснювати візуальний контроль якості заземлюючих контурів, пристроїв та ізоляцій у відповідності технічним вимогам.


1.2.3 Визначення  кваліфікаційних  вимог  і  умов  атестації  фахівця

Навчальний план — основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Професія: 7241.1Електромонтер з ремонту та  обслуговування електроустаткування

Кваліфікація: 4 розряд   

Загальний фонд навчального часу 601 година

До циклу навчальних дисциплін входять:

 1.  Загально-професійна підготовка. На неї відводиться 36 година. До загально-професійної підготовки відноситься:
 •  Основи правових знань. Для вивчення цього курсу дисципліни відводять 6 годин;
 •  Основи галузевої економіки і підприємництва. Для вивчення цього курсу дисципліни дається 6 годин;
 •  Інформаційні технології. Для вивчення цього курсу дисципліни дається 12 годин, з них 8 годин відводяться на лабораторні та практичні завдання;
 •  Резерв часу. На резерв часу відводиться 12 годин.
 1.  Професійно-теоретична підготовка. Для вивчення циклу навчальних дисциплін з професійно-теоретичної підготовки необхідно 173 година. До професійно-теоретичної підготовки відносяться:
 •  Спецтехнологія. Для вивчення цього предмету дається 82 годин;
 •  Електротехніка з основами промислової електроніки. Для вивчення цього предмету дається 42 годин, з них 6 годин відводиться на лабораторні та практичні роботи;
 •  Електроматеріознавство. Для вивчення цього предмету дається 42 годин;
 •  Читання креслень. Для вивчення цього предмету дається 18 годин;
 •  Охорона праці. Для вивчення цього предмету дається 15 годин.
 1.  Професійно-практична підготовка. Для проходження всіх практик відводиться 384 годин. До професійно-практичної підготовки відносяться такі практики, як:
 •  Виробниче навчання. Для проходження цієї практики відводиться 252 годин. Виробниче навчання поділяється на:
 •  Виробниче навчання у навчальних майстернях. Для проходження практики у навчальних майстернях відводиться 144 годин;
 •  Виробниче навчання на виробництві. Для проходження практики на виробництві відводиться 108 годин.
 •  Виробнича практика. Для проходження виробничої практики відводиться 132 годи.
 1.  Консультації. Для проведення консультації у навчальному плані дається 30 годин;
 2.  Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання). Після всього циклу навчання у студентів в навчальному закладі проходить державна кваліфікаційна атестація, на яку відводиться 8 годин.
 3.  Загальний обсяг навчального часу 601 година

Для   проведення   державних   кваліфікаційних  іспитів  у
          навчальному закладі створюється  державна  кваліфікаційна  комісія
          або  декілька  державних  кваліфікаційних комісій у залежності від
          переліку  професій,  спеціальностей  та  спеціалізацій,  за  якими
здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
робітників та технічних службовців.

Склад  державної кваліфікаційної комісії та зміни до нього
затверджуються наказом керівника навчального закладу,  що здійснює
підготовку кваліфікованих робітників, за погодженням з відповідним
регіональним органом управління професійно-технічною освітою.

Головою державної   кваліфікаційної   комісії   призначається
представник з підприємства – головний енергетик;  заступником  голови  -  директор ПТУ, членами - заступник директора з навчально -виробничої роботи, майстер виробничого навчання,  викладач з предмету  «Спецтехнологія».


1.3. Розробка змісту професійної підготовки фахівця «Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування 4-го розряду».

1.3.1. Постановка тактичних цілей навчання за циклом дисциплін (загально професійна,професійно технічна підготовки.)

Тактичні цілі – це ідеальні, розумові уявлення результатів діяльності, що зумовлюються недалеким майбутнім.

Основні вимоги до постановки тактичних цілей навчання:

чітке висвітлення предмета навчальної діяльності  або змісту навчального матеріалу, засвоюваного учнями;

відображення елементів навчальної діяльності учнів у процесі досягнення мети;

відображення елементів процесу досягнення мети під час формування досвіду особистості та професійно важливих якостей особистості;

Постановка тактичних цілей підготовки робітника за фахом «Електромонтер зремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду» представлена в

таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3.1

Постановка тактичних цілей фахівця

Елементи структури особистості

Мета підготовки за циклом дисциплін теоретичної спеціальної підготовки

1

2

Досвід особистості

Професійна спрямованість

Сформувати зацікавленість до професії, бажання її виконувати, прагнення до постійного професійного росту, швидку реакцію, відповідальність, винахідливість, розвити зібраність.

Професійна компетентність

Сформувати уміння про:

Перераховувати електрообладнання до 1 кВ.

Називати електрообладнання: вимірювальне, захисне та комутаційне.

Пояснювати принцип дії магнітоелектричної системи, вимірювальних трансформаторів струму, автотрансформаторів, силових трансформаторів.

Характеризувати роботу трансформатора, обладнання.


Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

Комунікативна готовність

Сформувати уміння організовувати роботу бригади ( у тому числі інструктувати підлеглих), налагоджувати контакт із колегами, коментувати свою діяльність і обґрунтовувати ухваленні рішення.

Сформувати уміння користуватися технічною мовою в галузі слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, спеціальним інструментом і обладнанням, а саме:слюсарний верстак, лещата, прес-ножиці, зубило слюсарне, ключі гайкові (комплект), круглогубці, кусачки торцеві, молоток рихтувальний, викрутки, кернер, лінійка металева 500 мм, кутник перевірочний плоский 90°, рисувалка, циркуль для розмічання, штангенциркуль ШЦ-2, домкрат звичайний.

Економічна ерудиція, правова компетентність

Сформувати вміння аналізувати виробничу ситуацію на предмет ощадливої витрати енергетичних ресурсів, сировини, дбайливого поводження із засобами виробництва, дотримання правил ОП, знання про обов’язки адміністрації і відповідальність робітників за недотримання режиму роботи, правила ТБ, виробничої санітарії, гігієни під час виконання монтажу, складання, ремонту, розборки та роботи з маніпуляторами.

Сформувати вміння економити матеріальні ресурси; дбайливо ставитися до обладнання монтажу, користуватися своїми правами і виконувати свої обов’язки, дотримуватися правил ТБ; використовувати досвід інших робітників набути під час виконання монтажу, складання, ремонту, розборки та виробничого процесу в цілому.

Функціональні механізми психіки

Професійна пам'ять

Розвити види пам’яті: довільна, образна, нюхова, тактильна, зорова; довгострокова; постійна при виконанні монтажу, розборці.

Розвити види пам’яті: зорова, слухова, тактильна, нюхова; довгострокова – для ремонту, зборки та роботи з маніпуляторами.

Технічне мислення

Необхідно сформувати наглядно-діюче мислення під час виконання операцій монтажу, складання, ремонту, розборки.Він дозволяє здійснює практичні дії за їх сформованим образом.

Здатність до творчого підходу у вирішенні задач

Увага: сформувати такі види уваги як сконцентрованість, вміння переключатись та розділяти увагу.

Типологічні властивості

Здатність до саморегуляції і самоаналізу

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок оптимальних при складання та монтажу. Розвинути можливості зберігати урівноваженість, спокій у аварійних ситуаціях.

Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення.

1.3.2. Угрупування змісту  навчання з дисциплін.

Фактори, що впливають на зміст професійної теоретичної підготовки фахівця:

 •  Структура галузі господарської діяльності фахівця. Структурними  компонентами  галузі господарської діяльності фахівця є техніка, технологія, організація і керування, економіка, охорона праці, екологія,правові питання галузі, наукові дослідження ;

Програма професійно-теоретичної підготовки «Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду» залежно від об'єкту вивчення представлена нижче у  таблиці 1.4.1.


Таблиця 1.3.2.

Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання

Структура об’єкта вивчення

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

Техніка

Технологічна

Загальні відомості про види, конструкцію технічних систем

 1.  Види та принцип дії трансформаторів; галузь застосування трансформаторів;
 2.  Види та принцип дії електричних машин; галузь застосування електричних машин;
 3.  Види та принцип дії електровимірювальних приладів; галузь застосування електровимірювальних приладів;
 4.  Види та принцип дії випрямлювачів; галузь застосування випрямлювачів;
 5.  Види та принцип дії електронних підсилювачів; галузь застосування електронних підсилювачів;
 6.  Види та принцип дії елементів систем автоматики; галузь застосування елементів систем автоматики;
 7.  Види та принцип дії електроустаткування розподільних пристроїв; галузь застосування електроустаткування розподільних пристроїв;

Технологія

Технологічна

Загальна технологія

 1.  Основи електромонтажних робіт;
 2.  Основи такелажних робіт;
 3.  Слюсарно збиральні роботи;
 4.  Теоретичні основи електротехніки;

Конкретна технологія

 1.  Монтаж, технічне обслуговування та ремонт трансформаторів;
 2.  Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електричних машин;
 3.  Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електровимірювальних приладів;
 4.  Монтаж, технічне обслуговування і ремонт елементів випрямлювачів;
 5.  Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електронних підсилювачів;
 6.  Монтаж, технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики;
 7.  Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв;

Організація, керування й економіка

Організаційно-управлінська

Економіка і організація виробництва

Галузева структура економіки України

Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Основи організації управління підприємством

Планування підприємницької діяльності

Кадри підприємства і продуктивність праці

Фінансова база підприємства

Охорона праці

Організаційно-технологічна

Охорона праці та техніка безпеки

Правові  та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва. Основи електробезпеки. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики,  попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Екологія

Технолого-управлінська

Питання екології галузі

Захист навколишнього середовища від шкідливого впливу при монтажі. Методи та засоби захисту.

Правові питання галузі

Технолого-управлінська

Правові норми галузі

Права громадян України на працю. Трудовий договір

Оплата праці. Гарантії і компенсації громадянам

Пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням


1.3.3. Побудова тематичного плану дисципліни «Спецтехнологія».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНскладається викладачем у відповідності до навчальної програми, розглядається на засіданні відповідної методичної комісії, затверджується заступником директора і є документом багаторазового використання. У тематичному плані записується назва теми та кількість годин на тему.

Типова навчальна програма з предмета

Таблиця 1.3.3 Типова навчальна програма з предмета”Спеціальна технологія”

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них  на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2

2.

Будова,  технічне обслуговування і ремонт пускорегулювальної апаратури

12

3.

Монтаж,  технічне обслуговування і ремонт електропроводок

6

4.

Монтаж, технічне обслуговування і ремонт
освітлювальних електроустановок

8

5.

Електромонтажні роботи

6

Вимірювання опору ізоляції і заземлення

10

6.

Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики

10

7.

Монтаж, технічне  обслуговування   та  ремонт   електричних машин змінного і постійного струму

10

8.

Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів

12

9.

Оперативні перемикання

6

10.

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв

10

11.

Підготовка устаткування до здачі в експлуатацію після ремонту

2

Всього годин                                                              

94

2. Проектування технології навчання по темі "Вимірювання опору ізоляції та заземлення" з курсу "Спецтехнологія"

2.1. Постановка оперативних цілей навчання

            Цілі оперативного рівня характеризуються швидкістю реалізації, тому вони обмежуються фрагментом заняття, заняттям або кількома заняттями.

Головна мета такого навчання – формування основних якостей, вмінь, знань з певної теми.

           У сучасній педагогіці використовують чотири рівня засвоєння знань, які характеризуються критеріями навченості і визначають етапи пізнавальної діяльності: рівень пізнавання, рівень репродуктивної діяльності, рівень суб'єктно-продуктивної діяльності і об'єктно-продуктивної.

  1-й рівень - уміння впізнавати раніше засвоєну інформацію про об'єкти, процеси або дії з ними;

  2-й рівень - від учня потрібне застосування раніше засвоєних дій за рішенням деякого завдання (репродуктивні алгоритмічні дії). Учні виконують ці дії, самостійно відтворюючи та застосовуючи інформацію про раніше засвоєну орієнтовану основу виконання даних дій;

  3-й рівень - відбувається рішення нетипового завдання, що вимагає продуктивних дій евристичного типу. Ця евристична діяльність, виконана не за готовим алгоритмом або правилом, а за створеним або перетвореним в ході самої дії, наприклад, рішення конкретного завдання або виконання конкретного проекту відомим загальним методом шляхом самостійного пристосування до умов завдання;

  4-й рівень - виконання дії на високому творчому рівні.

          При підготовці фахівця "Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду" використовується перший, другий та третій рівень засвоєння знань, четвертого рівня немає, тому що у фахівця відсутня науково-дослідна діяльність, згідно з кваліфікаційними вимогами.

         Оперативною метою підготовки "Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4-го розряду" є «Сформувати базові уявлення про вимірювання опору ізоляції та заземлення».

         Постановка оперативних цілей вивчення теми "Вимірювання опору ізоляції та заземлення" і вибір відповідно до них еталонів дій учнів представлено в  таблиці 2.1.

Постановка оперативних цілей вивчення теми "Вимірювання опору ізоляції та заземлення"

                                Таблиця 2.1 Постановка оперативних цілей вивчення теми

№ рівня

Цілі, що виражені в переліку дій тих, хто навчається

Еталони дій

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

І

Уміти розрізняти та показувати на навчальних плакатах та натуральних зразках види електричних ізоляцій.

Вміти розрізняти та показувати на навчальних та натуральних зразках плакатах види електричних заземлень та заземлювачів.

Вміти показувати на схемі умовно графічне зображення електровимірювальних приладів: омметр, вольтметр, амперметр.

Вміти перераховувати елементи електричних ізоляцій та елементи заземлення.

Розрізняти та називати методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Уміти називати змінні та постійні види електричного струму.

Вміти розрізняти лінійну та нелінійну вольт-амперну характеристику (ВАХ) електричного кола.

Вміти називати умовне позначення та величину електричного струму, напруги, опору.

Базові знання попередніх дисциплін:

1. Фізика –

- Електрична напруга та струм.

- Електричне коло.

- Закон електромагнітної індукції.

2.Теоретичні основи електротехніки:

- Загальні відомості про електричне коло, електричну напругу та струм.

3.Матеріаловедення:

- Загальні відомості про ізоляційні, накопичувальні та провідникові і напівпровідникові елементи.

Правильно показані на навчальних плакатах та натуральних зразках види електричних ізоляцій.

Правильно показані на навчальних та натуральних зразках плакатах види електричних заземлень та заземлювачів.

На схемі правильно показано умовно-графічне зображення електровимірювальних приладів.

Перераховані елементи електричних ізоляцій та елементи заземлення.

Правильно названі методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильність визначення 95%, 5 % допускають неточності у відповідях.

ІІ

Описувати та пояснювати послідовність дій етапу вимірювання опору ізоляції та заземлення. Давати визначення, характеризувати, порівнювати, пояснювати, описувати, замальовувати ізоляції, елементи заземлюючих пристроїв, електровимірювальних приладів: омметр, вольтметр, амперметр. Пояснювати яким чином працює той чи інший інструмент на різних етапах вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Називати та класифікувати методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Пояснювати функцію ізоляції, заземлюючих пристроїв, електровимірювальних пристроїв: омметр, вольтметр, амперметр.

Пояснювати основні відмінності між постійною та змінною напругою.  

Знання різних видів електричних ізоляцій, електричних заземлень та заземлювачів.

Знання умовно-графічного зображення електровимірювальних приладів.

Знання елементи електричних ізоляцій та елементів заземлення.

Знання методів вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильно описана та пояснена послідовність дій етапу вимірювання опору ізоляції та заземлення. Правильно дано визначення, схарактеризовано, порівняно, пояснено, описано, замальовано ізоляції, елементи заземлюючих пристроїв, електровимірювальні прилади: омметр, вольтметр, амперметр. Правильно пояснено яким чином працює той чи інший інструмент на різних етапах вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильно названі та класифіковані методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильно пояснено функцію ізоляції, заземлюючих пристроїв, електровимірювальних приладів: омметр, вольтметр, амперметр.

Правильно пояснені основні відмінності між постійною та змінною напругою.

Правильність визначення 85%,1 5% допускають неточності у відповідях.

ІІІ

Порівнювати різні методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Аналізувати та вибирати на основі аналізу для певних умов найбільш раціональні методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Вміти проводити вимірювання опору для складних електричних схем.

 

уміння описувати та пояснювати послідовність дій етапу вимірювання опору ізоляції та заземлення. Уміння давати визначення, характеризувати, порівнювати, пояснювати, описувати, замальовувати ізоляції, елементи заземлюючих пристроїв, електровимірювальні прилади: омметр, вольтметр, амперметр. Уміння пояснювати яким чином працює той чи інший інструмент на різних етапах вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Уміння називати та класифікувати методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Уміння пояснювати функцію ізоляції, заземлюючих пристроїв, електровимірювальних приладів: омметр, вольтметр, амперметр.

Уміння пояснювати основні відмінності між постійною та змінною напругою.

Правильно  порівняні різні методи вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильно проведений аналіз та вибір на основі аналізу для певних умов найбільш раціональний метод вимірювання опору ізоляції та заземлення.

Правильно проведене вимірювання опору для складних електричних схем.

Правильність визначення 75%,25% допускають неточності у відповідях.

  2.2. Конструювання дидактичних матеріалів

2.2.1. Вибір джерел інформації

Аналіз навчальної літератури є дуже важливим етапом роботи викладача під час його підготовки до занять. Метою такого аналізу є виявлення досвіду викладання навчального матеріалу та вибір найбільш оптимального підручника для його подальшого використання.

Джерелами змісту навчання за темою «Вимірювання опору ізоляції та заземлення» є дидактичні матеріали, обумовленні оперативною метою навчання.

Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу здійснюється за допомогою навчальних посібників, зокрема:

 •  Кононенко В.В. «Електротехніка та електроніка»: Учб. посібник длявузів». – М.: Фенікс, 2008. – 779с.
 •  Донцов В.К. / перегінні системи автоматики і телемеханіки, Єкатеринбург, 1992
 •  Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench (в 2-х т.). Додека 2001 г. 600 с.
 •  Шихин А.Я.  Электротехника Высшая школа 1991г. 250с.
 •  Кужеков С.Л. Гончаров С.В. Практичний посібник з електричних мереж та електрообладнання Москва 2001р. 420с.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1