97050

Розробка електротехнічного відділення майстерні УМБ

Курсовая

Логистика и транспорт

Розрахунок виробничої програми. Прийняття необхідних нормативів. Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року. Річна кількість технічних обслуговувань і ремонтів. Загальна трудомісткість. Прийняття організації праці по технічних обслуговувань і ремонтів машин. Місячний план-графік технічних обслуговувань і ремонтів машин.

Украинкский

2015-10-13

888.5 KB

3 чел.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

(повне найменування вищого навчального закладу)

 ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ   

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 з навчальної дисципліни "Експлуатація машин"   

(назва дисципліни)

на тему: Розробка електротехнічного відділення майстерні УМБ.

Студента    3   курсу   31-М    групи

напряму підготовки    6.050502              ____ь                 

спеціальності    5.05050204                     ____а

                          Нужний Р.                        ____а

(прізвище та ініціали)

Керівник            ___Погорілий І.В.  _  _____                                         

                                                                   ____а 

                                                                                             (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   

Національна шкала ____________________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS ________

                                                                        Члени комісії

  ________________           _________   ____

                                                                                                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                     ________________           ____________          ____а       

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                               ________________  ___________________________________

                                                                                                                                             (підпис)                         (прізвище та ініціали

м. Полтава - 2015 рік

Завдання №07

        1.Склад парку машин-одиниць.

Найменування та парк машин

Склад парку

машин шт

Напрацювання машинами

на початку місяця,

маш/год

1.Бульдозер CAT 963C

4

3010

2.Бульдозер CASE 1150 H

4

1910

3.Бульдозер БКП К701 ЗСТ

4

4030

4.Автогрейдер CAT 140M

4

1730

5.Автогрейдер Komatsu GD511A

3

3250

6.Автогрейдер ДЗ 98

3

7850

7.Скрепер МоАЗ 60148

3

3870

8.Асфальтоукладач Тітан 5770

3

2170

9.Каток ДУ-82

6

1890

10Екскаватор Атек 731

3

5690

11Екскаватор Атек 782

3

4420

12Екскаватор ЕО-33211

5

2420

13Каток ДУ-97

5

2640

14Автомобіль МАЗ 555102  

5

304500 км

15Автомобіль КрАЗ 65032

5

94500 км

           2. Режим роботи машин: одна зміна.

           3. Коефіцієнт використання змінного часу Кв=0,93

           4. Район розташування: Донецька область.

           5. Режим роботи дільниці (зони): одна зміна.

           6. Місяць для складання місячного плана-графіка: березень.


Зміст

     Вступ

      1.    Розрахунок виробничої програми.

      1.1  Прийняття необхідних нормативів.

      1.2  Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року.

      1.3  Річна кількість технічних обслуговувань і ремонтів. Загальна трудомісткість

      1.4  Прийняття організації праці по технічних обслуговувань і ремонтів    

             машин

      2.    Місячний план-графік технічних обслуговувань і ремонтів машин

      3.    Розрахунок норм витрати пального

      4.    Розрахунок  електротехнічного відділення

      4.1  Технологічний процес або склад робіт

      4.2  Розрахунок виробничої програми відділень

      4.3  Розрахунок кількості виробничих працівників

      4.4  Розрахунок кількості постів, пересувних засобів для діагностики та    

             технічного ремонту та обслуговування                            

      4.5  Розрахунок і підбір обладнання

      4.6  Розрахунок площ електротехнічного відділення

      4.7  Будівельні вимоги і планування проектувального об’єкта майстерні

      5.   Організаційна частина

      5.1  Розрахунок освітлення

      5.2  Розрахунок вентиляції

      5.3  Загальні вимоги безпеки

      5.3.1  Вимоги безпеки перед початком робот

      5.3.2  Вимоги безпеки під час роботи

      5.3.3  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

      5.3.4  Вимоги безпеки після закінчення роботи


                                                            ПК 5.05050204.07.01.00

Вступ

З кожним роком дорожньо-будівельні машини стають усе ускладненіші, а їх парк – різноманітніше. Водночас удосконалюються методи і засоби їх обслуговування і діагностування. Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується воробництво електроних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи і пристрої.        

Діагностика і ТО систем і механізмів, а також прогнозування ресурсу – найважливіші фактори керування роботою та надійністю БДМ.

З розвитком машин спеціалісти, які займаються експлуатацією та ремонтом машин, крім теоретичних знань і практичних навичок, повинні мати почуття відповідальності за свою роботу, розуміти що від їхнього висновку залежить стан машини, отже , надійна, продуктивна і безперечна їх експлуатація.

Автотранспорт витрачає значну кількість запасних частин, матеріалів, використовує при ТО і ПР різнобічне технологічне обладнання, пристрої, оснастку. Деяке відставання виробничої бази автотранспорту від зростання парку, недостатнє оснащення його засобами механізації, порівняно малі розміри комплексних АТП негативно впливають на технічний стан автомобілів, збільшують потребу в ресурсах і уповільнюють зростання продуктивності праці, ремонтного персоналу.

Виробничо-технічна база перебудовується на принципах централізації, спеціалізації і кооперації ТО і ремонту автомобілів.

Важливим елементом вирішення проблеми управління технічним станом автомобілів є вдосконалення технологічних процесів і організація виробництва ТО і автомобілів, яке включає раціональну структуру інженерно-технічної служби, технологічних процесів, обладнання постів і робочих місць, наукову організацію праці, ремонтних робітників.

ПК 5.05050304.07.01.01

1  РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Складання відомості наявності та річного завантаження машин

Річний режим роботи машини визначає розподіл календарного часу на робочий, неробочий і час коли машина знаходилась на технічному обслуговуванні чи ремонті, транспортувалась з об’єкту  на об’єкт, монтувалась чи демонтувалась.

Річна кількість годин роботи (режим роботи машини) – це планове напрацювання машини на рік під час виконання робочих функцій, м/год

     (1.1)

де     – планове напрацювання на місяць;

        3 – кількість місяців в кварталі; 

        – відсоток розподілу річних норм використання машин по кварталах,

        = 0,25;

Планове напрацювання на місяць, м/год

,     (1.2)

де       - тривалість зміни, год (приймається згідно чинного законодавства);

- кількість змін за добу, (вибирається з завдання);

- коефіцієнт використання робочого часу машин, ;

- коефіцієнт змінності машин, ;

- кількість робочих днів за місяць, (вибирається згідно календаря).

Розрахунок

Бульдозер CAT 963C:

=1740 м/год

Н пл. міс.= 8∙1∙0,77∙1,5∙22 = 203 м/год

Всі наступні машини розраховуються аналогічно, дані заносимо до таблиці 1.1

Таблиця 1.1 - Відомість наявності і річного завантаження машин

п/п

Найменування машин

Кількість машин

Фактичне напрацювання на початок місяця, м/год

Планове напрацювання на рік, м/год

Планове напрацювання на міс, м/год

1

Бульдозер Б 10МБ.2121

5

4890

1740

203

2

Бульдозер Komatsu D65

5

3590

1766

206

3

Бульдозер Б 10М.5000

5

2280

1834

214

4

Автогрейдер CLG 418

5

5580

1671

195

5

Автогрейдер ДЗ-122

5

2670

1920

224

6

Автогрейдер ДЗ-298

5

4570

2014

235

7

Асфальтоукладач АСФК-2-04

5

6160

1508

176

8

Каток ДУ-111

5

2960

1663

194

9

Каток ДУ-106

3

3350

2040

238

10

Екскаватор ЕК-220-06

3

4250

1846

219

11

Екскаватор ЕК-270-05

3

2340

2102

249

12

Екскаватор ЕО-43211

3

3840

2154

251

13

Каток ДУ-106

5

2730

2040

238

14

Автомобіль МАЗ 555102

3

133500 км

59400

4950

15

Автомобіль КрАЗ 65032

3

348400 км

87912

7326

 

Середньодобовий пробіг автомобіля приймається по даним будівельного господарства, чи на основі директивних норм. За відсутністю таких даних середньодобовий пробіг автомобіля розраховується, км

 

Псда=ТнUтКв      (1.3)

де   Тн – час перебування в наряді (10 годин).

      Uт – середня технічна швидкість (25 км/год).

      Кв – крефіцієнт використання робочого часу (0,8).                                                   

                                                    Пма= Псда Крд

де  Кр - кількість робочих днів за місяць = 21

      Автомобіль МАЗ 555102:

                 

                   Псда= 10∙25∙0,8 = 200 км

                                                

                                                  Пма= 200∙22 = 4400 км

                                                  Пра= 12∙4400 = 52800 км

      Автомобіль КрАЗ 65032:

                   Псда= 10∙25∙0,9 = 225 км

                                                 Пма= 225∙22 = 4950 км

                                                 Пра= 12∙4950 = 59100 км

Таблиця 1.2 -  Відомість наявності автомобілів і середньодобовий пробіг

Назва машини

Кількість авт.

Пробіг доб. км

Пробіг міс. км

Пробіг річн. км

 1.  Автомобіль МАЗ 555102

3

200

4400

52800

2. Автомобіль КрАЗ 65032

3

225

4950

59100

 1.  Прийняття і обгрунтування необхідних нормативів

Прийняті нормативи заносять в таблицю 1.3

Таблиця 1.3 - Нормативи по обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Назва машин

Види ТО і Р

Періодичність проведення ТО і Р, м/год.

Кількість ТО і Р за цикл

Трудомісткість одного ТО і Р, люд/год.

Простій

в ТО, Р днів

Норм.

Відкор

Норм.

Відкор

1

2

3

4

5

6

7

8

Бульдозер Б 10МБ.2121

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

-

1

8

24

50

920

42

2760

7,6

22,8

47,5

874

39,9

2622

0,4

1

3

12

1

27

0,38

0,95

2,85

11,4

0,95

25,65

Бульдозер Komatsu D65

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

-

1

6

17

41

610

36

1370

5,7

16,15

38,95

579.5

34.2

1301.5

0,3

1

2

9

1

18

0,29

0,95

1,9

8.55

0,95

17,1

Бульдозер Б 10М.5000

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

-

1

8

24

50

920

42

2760

7,6

22,8

47,5

874

39,9

2622

0,4

1

3

12

1

27

0,38

0,95

2,85

11.4

0,95

25,65

Автогрейдер CLG 418

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

-

7

7

1

10

25

50

400

40

900

9,5

23,75

47,5

380

38

855

0,5

0,8

2

6

1

10

0,48

0,76

1,9

5,7

0,95

9,5

Автогрейдер ДЗ-122

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

-

7

7

1

10

25

50

400

40

900

9,5

23,75

47,5

380

38

855

0,5

0,8

2

6

1

10

0,48

0,76

1,9

5,7

0,95

9,5

Автогрейдер ДЗ-298

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

-

7

7

1

10

25

50

400

40

900

9,5

23,75

47,5

380

38

855

0,5

0,8

2

6

1

10

0,47

0,76

1,9

5,7

0,95

9,5

Асфальтоукладач АСФК-2-04

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

-

7

7

1

10

29

50

400

40

900

9,5

23,75

47,5

380

38

855

0,5

0,8

2

6

1

10

0,475

0,76

1,9

5,7

0,95

9,5

Каток ДУ-111

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

5

1

2

67

21

183

15

400

1,9

6,3

19,95

173,85

14,25

380

0,3

0,4

1

3

1

8

0,285

0,38

0,95

2,85

0,95

7,6

Каток ДУ-106

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

5

1

2

6,7

21

183

15

400

1,9

6,3

19,95

173,85

14,25

380

0,3

0,4

1

3

1

8

0,285

0,38

0,95

2,85

0,95

7,6

Екскаватор ЕК-220-06

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

198

24

-

7

-

1

3,1

8

26

450

23

825

2,94

7,6

24,7

427,5

21,85

783,75

0,2

0,6

1

6

1

14

0,19

0,57

0,95

5,7

0,95

13,3

Екскаватор ЕК-270-05

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

2960

2 рази на рік

1000

1000

9000

144

27

-

8

-

1

3,6

13

28

560

23

1175

3,42

12,35

26,74

532

21,85

1116,25

0,2

1

1

7

1

18

0,19

0,95

0,95

6,65

0,95

7,1

Екскаватор ЕО-43211

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

2500

2 рази на рік

1000

1000

9000

144

27

-

8

-

1

3,6

13

28

560

27

1175

3,42

12,35

26,74

532

25,65

1116,25

0,2

0,7

1

7

1

18

0,19

0,665

0,95

6,65

0,95

17,1

Каток ДУ-106

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

-

5

-

1

2

6,7

21

183

15

400

1,9

6,3

19,95

173,89

14,25

380

0,3

0,4

1

3

1

8

0,285

0,38

0,95

2,85

0,95

7,6

Нормативи по обслуговуванню і ремонту автомобілів заносимо в таблиці 1.4 і 1.5

Таблиця 1.4 – Періодичність виконання технічних обслуговувань і ремонту автомобілів

          

Назва машин

Вид ТО, Р

Періодичність виконання ТО, Р км

Для категорії умов експлуатації

Корегуючий коефіцієнт

Для заданих умов експлуатації

Прийнятний для розрахунків

1

2

3

4

5

6

Автомобіль

МАЗ 555102

ТО – 1

ТО – 2

ПР

КР

8000

24000

160000

0,8

0,8

0,68

6400

19200

108800

6400

19200

115200

Автомобіль

КрАЗ 65032

ТО – 1

ТО – 2

ПР

КР

2500

12500

160000

0,7

0,7

0,67

1750

8750

94400

1750

8750

96250

Види ТО, Р (графа 2) і періодичність виконання ТО, Р (графа 3) прийняті на основі нормативів, приведених в ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин”

Корегуючі коефіцієнти визначаються розрахунком.

Результуючий коефіцієнт корегування нормативів (графа 4) є добуток окремих коефіцієнтів :

         - періодичність ТО - К1К3                     (1.4)

К1 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від умов експлуатації = 0,8-0,9

К3 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від природно-кліматичних умов = 0,85

 •  пробіг до капітального ремонту К1 К2 К3               (1.5)

       К2 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від                                                  модифікації рухомого складу і організації його праці = 1

Автомобіль МАЗ 555102:

Кто = 0,8∙1 = 0,8

 

Ккр = 0,8∙1,151 = 0,92

Автомобіль КрАЗ 65032:

Кто = 0,7∙1 = 0,7

Ккр = 1,15∙1∙0.7 = 0.8

Після визначення відкорегованої періодичності технічного обслуговування  (графа 5), перевіряється її кратність між видами обслуговуавння з послідуючим округленням до цілих сотень кілометрів (графа 6).

 Таблиця 1.5 – Трудомісткість обслуговування і ремонту автомобілів

Назва машин

Види ТО чи ремонту

Трудомісткість, люд/год.

Для категорії умов експлуата ції (норм)

Корегуючий коефіцієнт

Для заданих умов експлуатації

1

2

3

4

5

Автомобіль

МАЗ 555102

ТО – 1

ТО – 2

СО

ПР

4,5

10,8

9,7

5,2/1000 км

1,38

1,38

1,38

2,15

6,21

14,904

13,29

11,18/1000 км

Автомобіль

КрАЗ 65032

ТО – 1

ТО – 2

СО

ПР

3,7

14,3

2,5

6,2/1000 км

1,38

1,38

1,38

2,51

5,1

19,73

3,45

13,052/1000 км

 

Трудомісткість технічного обслуговування та ремонту автомобілів (графа 3) прийнята на основі даних, приведених в ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин” або  

 

Корегуючі коефіцієнти визначаються розрахунком.

Результуючий коефіцієнт корегування нормативів трудомісткості (графа 4) отримується добутком окремих коефіцієнтів:

- трудомісткість ТО  К2К5                     (1.6)

К5 – коефіцієнт корегування нормативів трудомісткості  технічного обслуговування і ремонту в залежності від кількості обслуговуємих і ремонтуємих автомобілів і кількості технологічно сумісних груп (в курсовому проекті К5=1,15).

- трудомісткість ПР  К1К2К3К4К5          (1.7)

    К4 – коефіцієнт корегування нормативів питомої    трудомісткості поточного ремонту і тривалості       простою в технічному обслуговуванні та ремонті в   залежності від пробігу з початку експлуатації = 0,7-0,8

Автомобіль МАЗ 555102:

                                                КТО=1,15.1,3= 1,49

                                         КПР= 1,2.1,15.1.1·1,3= 1,79

Автомобіль КрАЗ 65032:

                                               КТО= 1,15.1,3 = 1,49

                                         КПР=1,4.1,15.1.1,2∙1,3 = 2,5

 1.  Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року

Коефіцієнт переходу від циклу до року,

 р=      (1.8)

де       Тр – річна кількість годин роботи однієї машини (табл. 1.1).

          Тк – кількість годин роботи машини за міжремонтний цикл (табл. 1.3).

Коефіцієнт переходу від циклу до року для автомобілів,

 

 р=      (1.9)

де   Др – кількість робочих днів за рік (в курсовому проекті при 8-годинному робочому дні – 260 днів).

      Дц – кількість робочих днів за цикл

 

                             Дто,р = ДкНк+      (1.10)

де     Дк – простой в капремонті

        Д – простой в технічному обслуговуванні чи ремонті  .

Бульдозер CAT 963C                  р= = 0,29

Бульдозер CASE 1150H              р= = 0,29

Бульдозер БКП К701 ЗСТ           р= = 0,30

Автогрейдер Komatsu GD511A   р= = 0,20

 Автогрейдер ДЗ-122                     р=  = 0,24

Автогрейдер ДЗ 98                       р=  = 0,25

Скрепер МоАЗ 60148                    р= = 0,18

Асфальтоукладач ТІТАН 5770    р= = 0,81

Каток ДУ 82                                  р=  = 0,34

Екскаватор Атек 731                    р=  = 0,23

Екскаватор Атек 782                    р=  = 0,23

Екскаватор ЕО-33211                    р= = 0,23

Каток ДУ 97                                  р=  = 0,34

Для автомобілів КрАЗ 65032       Дто,р= 221+  = 110 дні

        р=  = 0,09

Автомобіля МАЗ 555102             Дто,р= 221+  = 102 днів

    р=  = 0,13

 1.  Складання таблиці річної кількості технічних обслуговувань, ремонтів та  загальної трудомісткості в люд/год.

Таблицю річної кількості ТО і Р та загальної трудомісткості необхідно заповнити в наступній послідовності.

 1.  Графи 1, 2, 4, 7  заповнити на основі складених раніше таблиць 1.1, 1.2;
 2.  Графа 3 заповнюється на основі таблиць 1.1, 1.2;
 3.  В графу 5 заносяться коефіцієнти розраховані в пункті 1.3;
 4.  Дані графи 6 заповнити як добуток граф 3, 4, 5;
 5.  Дані графи 8 заповнити як добуток граф 6, 7.

Таблиця 1.6 – Річна кількість технічних обслуговувань, ремонтів та загальна

                     трудомісткість, люд/год.

Назва машин

Види ТО і Р

Кількість машин, шт.

Кількість ТО і Р за рік

Коефіцієнт переходу від циклу до року

Річна

к-ть

ТО і Р

Трудоміст-кість одного ТО і Р люд/год.

Загальна

трудо-місткість люд/год

1

2

3

4

5

6

7

8

Бульдозер

Б10МБ.2121

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

96

18

2р/р

5

5

0,29

139

26

10

7

7

7,6

22,8

47,5

84,7

39,9

1056

592

475

692

279

Бульдозер

Komatsu D65

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

96

18

2р/р

5

5

0,294

141

26

10

7

7

5,7

16,19

38,95

579,5

34,2

803

420

389

4056

239

Бульдозер

Б10M.5000

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

96

18

2р/р

5

5

0,305

149

27

10

7

7

7,6

22,8

47,5

874

39,9

1132

615

475

6118

279

Автогрейдер

CLG418

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

128

24

2р/р

7

7

0,208

133

24

10

7

7

9,5

23,75

47,5

380

38

1263

570

475

2660

266

Автогрейдер

ДЗ-122

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

112

24

2р/р

6

6

0,24

153

28

10

8

8

9,5

23,79

47,5

418

38

1453

666

475

3344

304

Автогрейдер

ДЗ 298

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

128

24

2р/р

7

7

0,188

153

22

10

6

6

9,5

23,75

47,5

418

380

1453

522

475

2508

2280

Асфальто-укладач АСФК-2-04

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

96

18

2р/р

5

5

0,251

160

30

10

8

8

9,5

23,75

47,75

418

38

1520

712

477

3344

304

Каток ДУ-111

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

5

96

18

2р/р

5

5

0,277

132

24

10

6

6

1,9

6,3

19,85

173,85

14,25

250

151

199

1043

85

   Продовження таблиці 1.6

Каток

ДУ-106

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

3

96

18

2р/р

5

5

0,34

97

18

6

5

5

1,9

6,3

19,95

173,85

    14,25

184

113

119

869

71

Екскаватор

ЕК-220-06

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

3

128

24

2р/р

7

7

0,23

88

16

6

4

4

1,9

6,3

19,95

173,85

14,25

167

100

119

695

57

Екскаватор

ЕК-270-05

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

3

144

27

2р/р

8

8

0,233

100

18

6

5

5

3,42

12,35

26,74

532

21,85

342

222

160

2260

109

Екскаватор

ЕО-43211

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

3

144

27

2р/р

8

8

0,239

103

19

6

5

5

3,42

12,35

26,74

532

25,65

352

234

160

2660

128

Каток ДУ-106

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

3

96

18

2р/р

5

5

0,34

97

18

6

5

5

1,9

6,3

19,95

173,89

14,25

184

113

119

869

71

Автомобіль

МАЗ 555102

ТО –1

ТО – 2

СО

ПР

ТО-3

3

12

6

2р/р

1

1

0,31

11

6

6

1

1

6,21

14,904

13,29

11,18/1000

-

68

89

79

2380

-

Автомобіль КрАЗ 65032

ТО –1

ТО – 2

СО

ПР

ТО-3

3

44

11

2р/р

1

1

0,4

52

  13

6

1

1

5,1

19,73

3,45

13,05/1000

-

265

256

20

1152

-

Трудомісткість поточного ремонту для автомобілів,

 Тпр=      (1.11)

де    А – спискова кількість машин (табл. 1.1).

      Тпр – питома трудомісткість поточного ремонту (табл. 1.3).

      Нр – коефіцієнт переходу від циклу до року (пункт 1.3).

      Лкр – пробіг до капітального ремонту (табл. 1.4).

     

Автомобіль МАЗ 555102:

   Тпр== 466  люд/год.

Автомобіль КрАЗ 65032:

Тпр== 938  люд/год.

 1.  Складання головної таблиці виробничої програми по обслуговуванню і ремонту машин

Загальна виробнича програма по обслуговуванню і ремонту машин складається на основі графи 8 табл. 7.

Таблиця 8. Загальна виробнича програма по обслуговуванню і ремонту машин

Назва машин

Річна виробнича програма, люд/год.

Пто-1

Пто-2

Псо

Ппр

Пто-3

Бульдозер Б10МБ, 2121

1056

592

475

692

279

Бульдозер Komatsu D65

803

420

389

4056

239

Бульдозер 10M.5000

1132

615

475

6118

279

Автогрейдер  CLG418

1263

570

475

2660

266

Автогрейдер ДЗ-122

1453

666

475

3344

304

Автогрейдер ДЗ-298

1453

522

475

2508

2280

Асфальтоукладач АСФК-2-04

1520

712

477

3344

304

Каток ДУ-111

250

151

199

1043

85

Каток ДУ-106

184

113

119

869

71

Екскаватор ЕК-220-06

167

100

119

695

57

Екскаватор ЕК-270-05

342

22

160

2660

109

Екскаватор ЕО-43211

352

234

166

2660

128

Каток ДУ-106

184

113

119

869

71

Автомобіль МАЗ 555102

68

89

79

2380

-

Автомобіль КрАЗ 65032

265

256

20

1152

-

Всього

10492

5375

3747

34966

4472

Всього з врахуванням 25%, 20%

15213,4

7793,75

5433,15

50700,7

6484,4

Програму по ТО і ремонту збільшують на 25% тому, що майстерня буде виконувати позапланові заявки. На виготовлення пристроїв, інструментів для ТО і ремонту, на обслуговування і ремонт верстатного обладнання, тощо трудомісткість збільшується ще на 20%.


ПК 5.05050204.
07.01.02

 2  МІСЯЧНИЙ  ПЛАН-ГРАФІК  ТО  І  РЕМОНТІВ  МАШИН

Місячним планом-графіком ТО, Р машин встановлюється дата зупинки кожної машини на технічне обслуговування чи ремонт і тривалість простою в днях.

  Для складання місячного плану-графіку необхідно мати слідуючі похідні дані:

 •  склад парку машин (заданий в завданні);
 •  напрацювання кожної машини на початок місяця (задано в завданні);
 •  планове напрацювання на розрахунковий місяць;
 •  види і періодичність обслуговування і ремонту; ( табл. 1.3).
 •  тривалість простою в ТО чи ремонті (табл. 1.3).
 •  кількість робочих днів у заданому місяці, днів

                                                                            

 Середньодобовий пробіг автомобіля КрАЗ-65032

Тоді місячний пробіг автомобіля, км

              Нп= Псд  Кр,                       (2.1)

де  Кр – кількість робочих днів за місяць (визначається згідно діючого законодавства).

Фактичне напрацювання на капітальний ремонт,

      Нфкр=Нф – п Тпкр       (2.2)

де Нф – величина фактичного напрацювання на початок планового місяця з часу проведення останнього, аналогічного розрахунковому, виду технічного обслуговування чи ремонту, маш/год.

     Тп – періодичність виконання відповідного виду обслуговування чи ремонту , по якому ведеться розрахунок, маш/год.

      п – ціле число, яке показує скільки разів величина Тпкр вміщується в величині Нф

 

Порядковий робочий день зупинки на  технічне обслуговування чи ремонт, Дтор,

          Дтор=       (2.3)

де Кдр – кількість робочих днів в плановому місяці, визначається по календарю з               врахуванням встановленого режиму роботи.

     Нпл – напрацювання планове на місяць, маш/год.

     

Якщо при розрахунках Дтор виявиться більше, ніж кількість робочих днів в плановому місяці – відповідний вид ТО чи ремонту в цьому місяці не проводиться.

Для визначення календарного дня місяця, в який повинно початися ТО чи ремонт пропускають вихідні, святкові та дні простою машин в ТО чи ремонті.

При розрахунках порядкового робочого дня зупинки машини для проведення ТО чи ремонту другий раз на місяць, його періодичність при підстановці формули (2.3) збільшується в два рази, третій раз – в три рази, тощо .

Якщо при визначенні часу постановки машини на ТО чи ремонт виявиться, що окремі дні плануємого місяця завантажені не рівномірно, допускається корегування часу проведення ТО чи ремонту в межах одного-двох днів.

 Бульдозер CAT 963C відпрацював на початок місяця 3010 год.

 

Періодичність проведення :     КР – 6000 год.               Ккр= = 0

                                                    ПР – 1000 год.               Кпр=  = 4

                                                   ТО-2 – 250 год.              Кто-2= = 18

                                                    ТО-1 – 50 год.                  Кто-1= = 94

Фактичне напрацювання:

на капітальний ремонт  - Нфкр=4710-0 6000 = 4710 годин.

 на поточний ремонт -     Нфпр=4710-41000 = 710 годин,

 на ТО-2 -      НфТО-2=4710-18250 =210 годин,

 на ТО-1 -        НфТО-1=4710-9450 = 10 годин.

Кількість робочих днів у вересні 2015 року, Кдр=22 дні

Порядковий робочий день, в який проводиться ТО чи ремонт,

    ДКР== 141 день

капітальний ремонт в цьому місяці не проводиться;

    ДПР== 32 день

поточний ремонт в цьому місяці не проводиться;

    

    ДТО-2== 5 день

ТО-2 в цьому місяці не проводиться;

    

                                              ДТО-1== 5 день,

        ДТО-1==11 день,

        ДТО-1==16 день,

        ДТО-1==22 день,

ТО-1 в цьому місяці проводиться на 5,11,16, день.

ПК 5.05050204.07.01.03

3. РОЗРАХУНОК  НОРМ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО

Технологічні норми - норми витрат пального на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год) для конкретних умов експлуатації машини.

Індивідуальна норма витрат пального на одиницю робочого часу машини визначається за формулою

Бульдозер CAT 963C:                       ,                                                       (3.1)

q = 12,5∙1,2 = 15

 де:  q   - індивідуальна норма витрати пального, кг/маш-год;

qо  -  питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, г/кВт . год, додаток 1.1;

 К  - інтегральний нормативний коефіцієнт.   

                                                                  

                                                                          ,                                                                (3. 2)

К = 1,056∙1,5∙0,76 = 1,2

kтn  - коефіцієнт, шо враховує зміну питомої витрати пального залежно від   ступеня використання потужності двигуна:  kтn =1,025 для всіх машин

КТ3  -1,03 для всіх машин.

де  kм - коефіцієнт переходу від змінного робочого часу (машино-годин) до годин  напрацювання визначається за формулою:

                                                                                                       (3.3)

КМ = 0,75∙1,41 = 1,125

Де:     - коефіцієнт використання двигуна за часом; (Додаток 1).

  - коефіцієнт використання потужності двигуна; (Додаток 1).

   

Норма  витрат  пального  за зміну: (л/маш-зм.)

                                                             qзм = q∙                                                       (3.4)

                                                  qзм = 24,5∙8 = 196  л/маш-зм

де: q - норма витрати пального за годину (л/маш-год.)

      - тривалість зміни, год

Норма витрат  пального  за місяць  (л):

qм = qзм                                                       (3.5)

                                                  qм =196∙22 = 4312 л

де:  qзм - Норма витрат  пального за зміну;

    п - кількість змін за добу,

   - кількість робочих днів за місяць 

Всі наступні розраховуємо тим-же способом.

Таблиця 3.1 Норми витрат пального.

 

Назва машини

Марка двигуна

Потужність двигуна кВт

Питома витрата пального

(кг/маш-год.)

Норма витрата пального за год

(л/маш-год.)

Витрата пального за зміну   (л)

Витрата пального за місяць   (л)

Бульдозер Б10МБ. 2121

Д-160

132

-

24,5

196

4312

Бульдозер Komatsu D65

Komatsu6D125

135

-

12,6

100,8

2217,6

Бульдозер Б10М.5000

Д-180

140

-

24,5

196

4312

Автогрейдер  CLG418

Cummism6cTA

   160

     -

   19,4

   155,2

3414,4

Автогрейдер ДЗ-122

Cummins6cTA

160

     -

12,8

102,4

2252,8

Автогрейдер ДЗ-298

Deutz

220

     -

22,5

180

3960

Асфальтоукладач АСФК-2-04

Д-45

77,2

     -

   7,6

   60,8

    4166

Каток ДУ-111

Д-144-09

    44

     -

   19,9

  159,2

    1159

Каток ДУ-106

DeutzF4L

47

     -

   19.9

  159.2

     940

Екскаватор EK-220-06

ЯМЗ-238

  129

     -

   9,9

  79,2

    1612

Екскаватор ЕК-270-05

ЯМЗ-238

   129

     -

  4,8

  38,4

    2721

Екскаватор ЕО-43211

ЯМЗ-236 М2

111

     -

  12,0

  96

    1192

Каток ДУ-106

DEUTZF 4L 2011

   47

     -

  19,9

  159,2

     2217

Всього

Σ=1230

Σ=25950

                                                                                                           ПК 5.05050204.07.01.04

 4. Розрахунок  електротехнічного відділення майстерні УМБ

 

4.1  Технологічний процес або склад робіт

Колеса, зняті з автомобіля на посту, транспортують на шиномонтажну дільницю за допомогою спеціального візка. До початку ремонтних робіт колеса тимчасово зберігають на стелажі. Демонтаж шин виконують на спеціальному демонтажно-монтажному стенді в послідовності, передбаченій технологічною картою. Після демонтажу покришку і диск колеса зберігають на стелажі, а камеру на вішалці.

Технічний стан покришок контролюють шляхом ретельного огляду з зовнішньої і внутрішньої сторони із застосуванням ручної пневматичної машини (спредера). Сторонні предмети, що застрягли в протекторі і боковинах шин, видаляють за допомогою плоскогубців і тупого шила. Сторонні металеві предмети в покришці можуть бути виявлені в процесі діагностування за допомогою спеціального приладу. При перевірці технічного стану камер виявляють проколи, пробої, розриви, вм'ятини та інші дефекти. Герметичність камер перевіряють у ванні, наповненій водою і обладнаної системою підведення стисненого повітря.

Контрольний огляд дисків виконують для виявлення тріщин, деформацій, корозії та інших дефектів. В обов'язковому порядку перевіряють стан отворів під шпильки кріплення коліс. Обіддя від іржі очищають на спеціальному верстаті з електроприводом. Дрібні дефекти ободів, такі як погнутість, задирки, усувають на спеціальному стенді і з застосуванням слюсарного інструменту.

Ошиповку виробляють на спеціальному стенді, у разі якщо шина не має сформованих отворів під шипи, вони свердляться на пневматичному свердлильному верстаті, який забезпечує необхідну високу частоту обертання свердла.

Технічно справні покришки, камери і диски монтують і демонтують на одному і тому ж стенді. Тиск повітря в шинах повинен відповідати нормам, рекомендованим заводом виробником. Шиномонтажну дільницю обладнують еталонним манометром, по якому періодично перевіряють робочі манометри. Після монтажу шин обов'язково здійснюють балансування коліс в зборі на спеціальному стенді . Шиномонтажне відділення забезпечують необхідною технічною документацією, у тому числі технологічними картами на виконання основних видів робіт і відповідним технологічним обладнанням.

4.2  Розрахунок електротехнічного відділення майстерні                                       УМБ

(Розраховуємо Ппрм , Пмто а потім вибираємо з формул 4.3 – 4.10 тільки формулу яка відповідає назві його відділення або зони).

Річна виробнича програма для стаціонарної майстерні по ТО і ремонту,

 

 Ппрм=       (4.1)

                                                 

                                                 Ппрм = = 5187 люд/год

де                                           Ппрі = Ппр-ПТО-3

                                             Ппрі = 50700 – 6484= 44216 люд/год

                 80% - доля робіт від загальної програми по поточному ремонту, яка виконується в стаціонарній майстерні.

  Пмтосо+     (4.2)

                                                 Пмто=54331+ = 12178 люд/год

де 80% і 20% - доля робіт по ТО від загальної програми, які виконуються в стаціонарній майстерні.

Виробнича програма зони ТО і ремонт,

Виробнича програма дільниці,

              Пділ=     (4.3)

                                                   Пділ= = 1683 люд/год

де   А1, А2 – це доля даного виду робіт від загальної програми стаціонарної майстерні.

Розподіл трудомісткості ТО і ремонту машин, по видам робіт проводиться згідно .

 

4.3  Розрахунок кількості виробничих працівників

Явочний склад виробничих працівників, чол

                                                 Пяв=                (4.4)

                                                    Пяв= = 0,77

де Пвід – виробнича програма зони, дільниці, люд/год.

   Фрм – фонд часу робочого місця, год.

   Кп – крефіцієнт використання норм напрацювання (Кп=1,08).

Фонд часу робочого місця,

 Фрм= (Дк-Дв-Дс)Тз-Дпс      (4.5)

                                                 Фрм= (365-104-10)∙8-4 = 2004 год.

де Дк – кількість календарних днів за рік.

    Дв – кількість вихідних днів за рік.

    Дс – кількість святкових днів (визначається згідно діючого законодавства).

    Тз – тривалість зміни, Тз = 8 год.

    Дпс – кількість передсвяткових днів із скороченою на одну годину тривалістю зміни.

Списковий склад виробничих працівників,

 Псп=       (4.6)

                                                         Псп=  = 0,87

де Фр – фонд часу робітника, год.

                 Фр=(Дк-Дв-Дс-Двідп+-Дпов)Тзм-Дпс   (4.7)

                                     Фр= (365-104-10-24+-7)∙8-4 = 1788 год.

де Двідп – кількість днів відпустки для даного працівника (приймається згідно діючого законодавства).

    Дпов – кількість днів невиходу на роботу з поважних причин (по хворобі, виконання держобовязків і т. п.).

4.4  Розрахунок кількості постів, пересувних засобів для діагностики та технічного обслуговування і ремонту

        Розрахунок кількості постів для зон ТО, ремонту, діагностики,

     Мто,пр=     (4.8)

                                                 Мто,пр=  = 0,46     

де  Мто,пр – кількість постів для ТО і ПР.

     Пзони – трудомісткість робіт по ТО і ПР, що виконуються в зоні стаціонарної майстерні , люд/год.

     Фрм – фонд часу робочого місця, год.

     Рср – середня кількість робітників на один пост, в курсовому проекті Рср=2 чол.

     Кп – коефіцієнт використання робочого часу поста (Кп=0,85…0,9).

     П – кількість змін за добу.

4.5  Розрахунок і підбір обладнання

Для більшості відділень  комплект обладнання підбирається по даним технологічного процесу та із умов забезпечення виконання комплексу технологічних операцій. Також без розрахунків виходячи із кількості робітників на дільниці і організації робочих місць, визначається кількість одиниць виробничого інвентаря (верстаків, стелажів і т. д.).

 

Підібране обладнання зводиться в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 - Відомість обладнання відділення. 

Назва обладнання

Марка,головна

характеристика

Габарити,

мм×мм

Потужність,

    кВт

Кількість

Займана площа,м2

Одиниці

облад.

Всьго

1. Верстак для електриків

СВ-2Т.03.04

1400×800

     2

2. Слесарні тиски

Yato YT-                    6501

300×200

     2

3. Cтелаж для деталей

КМ-400

1400×450

     2

4. Ванна для миття деталей

650×900

     1

5.Реєчний ручний прес

ОКС-918

800×600

     1

6. Настільний свердлильний станок

Optimum

B16

420×200

0,45

     1

7. Ларь для обтирочних матеріалів

ОРГ-1468

1000×500

     

     1

8. Заточувальний станок

Intertool WT 0815

1400×750

0,15

     1

9. Станок для проточки колекторів

__

800×600

0,4

     1

10. Стенд для перевірки електрообладнання

SPIN EB380

950×800

    1

11. Стіл

STW-402

1400×800

    1

12. Прилад для очищення і випробування свічок запалювання

E-205

230×200

0,15

     

     1

 

13. Прилад для перевірки якорів

Э-236

310×200

0,2

     1

14. Прилад для перевірки системи запалення

ЦКБ 6225

155×200

     1

Разом

   15

 

  

 1.  Розрахунок площі відділеня, зони, дільниці

Площі зони технічного обслуговування чи зони ремонту,

 Fвід=(fоб+fм)Коб      (4.9)

                                                 Fвід= 15∙4 = 60 м2

де    fоб – сумарна площа, зайнята обладнанням, м2.

    Коб – коефіцієнт, який враховує робочі зони, проходи, проїзди

 

4.7  Будівельні вимоги і планування проектуємого об’єкта майстерні

Габарити будівлі зони, дільниці, відділення, визначають із розрахованої площі з корегуанням довжини і ширини, щоб зони були кратні кроку колон.

Ширина приміщення для ТО і ремонту може бути 12, 18, 24м. Найбільш поширена ширина прольоту майстерні будівельних господарств 12 м.  

Довжина дільниці позраховується:

 a=        (4.10)

                                                        a= = 6 м2

       Приймаємо ширину дільниці 9м, довжину дільниці 6м, товщину стіни 510мм, товщину перегородки  250мм, розмір колон 0,5х0,5м, матеріал підлоги цементобетон з мозаїчною кришкою, висота приміщення 2,5 м.

                                                                                             

                                                                                                     ПК 5.05050204.07.01.05

5  ОРГАНІЗАЦІЙНА  ЧАСТИНА

 1.  Розрахунок освітлення

 Природне освітлення забезпечується влаштуванням вікон (бокове освітлення). Розрахунок освітлення зводиться до знаходження сумарної площі вікон. Орієнтовна сумарна площа вікон розраховується,

                               Fвік=        (5.1)

                                              

                                                 Fвік==7,5 м2

де Fn – площа підлоги, м2

     - коефіцієнт питомої площі вікон на 1 м2 підлоги.

    - 0,2-0,10 – відділення паливної апаратури.

      - коефіцієнт, який враховує втрати світла від забруднення остеклення.

      - 0,8-0,9 – для приміщення з виділенням пилу і газу.

Розрахунок кількості вікон,

 nвік=         (5.2)

                                                 nвік= = 2 вікна

де Fвік – площа одного вікна, м2

 

Fвік=bhвік        (5.3)

                                                 Fвік= 1470∙2,28 = 3,36 м2

де b – ширина вікна м.

    hвік – висота вікна, м.

 

Згідно ГОСТ 12506-84 передбачені наступні стандартні розмірні ряди вікон промислових підприємств, що приведені в  

Відповідно даного стандарту вікна промислових підприємств по способу відкриття поділяються на серії:

Г – глухі.

 1.  Визначити сумарну потужність ламп, Вт

  Nл=NFп        (5.4)

                                                  Nл=11,6∙60 = 696 Вт

де N – питома потужність освітлювального устаткування (табл. 5.1) Вт/м2.

    Fп – площа підлоги, м2.

 1.  Вибрати потужність однієї лампи.

Лампи розжарювання : 65 Вт.

 1.  Розрахунки кількості ламп, шт.

 nламп=        (5.5)

                                                 nламп=  =10 ламп

де Nл – потужність однієї лампи = 65 Вт.

 1.  Підрахувати витрати електроенергії на освітлення, кВтгод

 Wосв=ТосвNл, кВтгод    (5.6)

                                                 Wосв= 800∙696 = 556 кВтгод

Де     Тосв – річний час роботи освітлення.

 

 1.  Розрахунок вентиляції

 1.  Провести розрахунок обміну повітря,

                                                  Q=Vn K м3/год                         (5.7)

                                                    Q= 135∙3 = 405 м3/год

де   Vn – б’єм приміщення, м3 .

      К – кратність обміну повітря.

2. По розрахунковому повітрообміну вибрати тип, номер і ККД вентилятора, згідно

Вентилятор

ВР 80-75

Електро-двигун

(Типо-

розмірний)

Потужність

Електро-двигуна

кВт

Частота

Обертання

Робочого

Колеса,

Хв.-1

Продук-тивність,

м3/год

Тиск, Па

Маса, кг

ККД

1-е вик.

АИР63А4

0,25

1500

400-900

177-128

27,0

__

ОХОРОНА ПРАЦІ В шиномонтажному ВІДДІЛЕННІ

    1. Загальні вимоги безпеки  

1. Загальні положення

1.1. До шиномонтажних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які мають професійну підготовку і пройшли:

- попередній медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів працівник до виконання трудових обов`язків не допускається);

- вступний інструктаж;

- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з безпеки праці;

- первинний інструктаж на робочому місці;

1.2. Працівники проходять повторний інструктаж з охорони праці не рідше, ніж один раз на 6 місяців. Інструктаж проводиться керівником робіт. Результати інструктажу фіксуються в журналі реєстрації інструктажів.

1.3. При направленні працівників на виконання робіт, не пов`язаних з їх основною діяльністю, вони повинні пройти цільовий інструктаж.

1.4. При влаштуванні на роботу і не рідше одного разу на рік працівники повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

1.5. Працівники повинні пройти періодичний медичний огляд не рідше одного разу на 12 місяців.

1.6. Працівники повинні дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, особистої гігієни.

1.7. Забороняється вживати спиртні напої в робочий час, приступати до роботи в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально обладнаних місцях.

1.8. Адміністрація зобов`язана забезпечити працівників безкоштовним одягом, безкоштовним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-3.06-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту», в тому числі:

- костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців);

- черевики шкіряні (термін носіння - 12 місяців);

- рукавиці комбіновані (термін носіння - 3 місяці);

- окуляри захисні закриті (до зносу).

1.9. Працівник повинен правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданих в користування спецодягу, спецвзуттю і іншим засобам індивідуального захисту.

Керівник підприємства зобов`язаний замінити або відремонтувати спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, що прийшли в непридатність до закінчення встановленого терміну ношення по причинах, що не залежать від працівника.

1.10. При виконанні шиномонтажних робіт можуть мати місце такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шини;

- розрив покришки при накачуванні шини;

- падіння вивішеної частини автомобіля;

- самовільний рух автомобіля;

- падіння робітників при відкручуванні чи закручуванні гайок кріплення коліс;

- падіння колеса чи шини;

- ураження електричним струмом;

- знижена температура повітря в холодний період року.

1.11. При захворюванні або травмуванні як на роботі, так і поза роботою необхідно повідомити про це керівнику і звернутися в лікувальний заклад.

1.12. Про кожний нещасний випадок, що відбувся на виробництві, про ознаки професійного захворювання, а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров`ю людей, потерпілий або очевидці зобов`язані негайно повідомляти керівнику робіт.

Керівник повинен організувати долікарську допомогу потерпілому, доставку його в лікувальну установу, повідомити про це власнику.

Для розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були в момент випадку, якщо це не загрожує життю інших працівників і не приведе до аварії.

1.13. Працівники повинні володіти прийомами надання долікарьської допомоги, транспортування потерпілого, знати місце розташування і вміст аптечки, уміти користуватися засобами, що знаходяться в ній.

1.14. При пересуванні по території необхідно дотримуватися наступних вимог:

- ходити тільки по пішохідних доріжках, тротуарах;

- переходити залізничні шляхи і автомобільні дороги тільки у встановлених місцях;

- при виході з будівлі пересвідчитися у відсутності транспорту, що рухається.

1.15. Для питва потрібно вживати воду з сатураторів, обладнаних фонтанчиків або питних бачків.

1.16. Приймати їжу слід в обладнаних приміщеннях (столовій, буфеті, кімнаті прийому їжі ).

1.17. Працівники, що допустили порушення діючих інструкцій з охорони праці, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

  

2.1. Проведення шиномонтажних робіт повинно здійснюватися на спеціально відведеній дільниці (посту), яка оснащена устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

2.2. Перед зняттям колеса необхідно перевірити положення замкового кільця, ослабити затягнення гайок, автомобіль вивішити на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого підйомного механізму.

2.3. Перед вивішуванням частини автомобіля підйомними механізмами (домкратами, наканавними пересувними підйомниками, талями тощо), крім стаціонарних, необхідно спочатку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, включити знижену передачу, загальмувати його стоянковим гальмом, встановити під колеса упорні колодки, у автобуса перевірити стан опорного майданчика кузова.

2.4. При вивішуванні частини транспортного засобу плунжер домкрата (наканавного пересувного підйомника) або надставка до нього повинні бути встановлені у місцях, які вказані в технологічній документації, керівництві з експлуатації транспортних засобів.

Домкрат треба установлювати на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев`яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.

2.5. Під вивішені частини транспортного засобу за допомогою домкрата (пересувних наканавних підйомників, талів тощо) для огляду, виконання профілактичних робіт та ремонту повинні бути встановлені підставки (козелки).

Підставки (козелки) під вивішені частини транспортного засобу повинні встановлюватися в місцях, які вказані в технологічній документації, керівництві по експлуатації транспортного засобу.

2.6. Перед відкручуванням гайок кріплення бездискових коліс із маточини, для знімання або переставлення їх необхідно повністю випустити повітря із шини.

2.7. Операції по зняттю, переміщенню та встановленню коліс вантажного автомобіля, автобуса, причепа, напівпричепа масою понад 20 кг повинні бути механізовані (використовуватися спеціальні візки, гайковерти тощо).

2.8. Перед демонтажем шини (з диску колеса) повітря із камери повинно бути повністю випущене. Демонтаж шини, яка щільно прилягає до ободу, повинен виконуватися на спеціальному стенді або за допомогою зйомного пристрою. Монтаж та демонтаж шин на лінії необхідно проводити монтажним інструментом.

2.9. Перед монтажем шини необхідно перевірити справність і чистоту ободу, диска колеса, бортового і замкового кілець, а також шини.

Замкове кільце при монтажі шини на диск колеса повинно надійно входити у виїмку ободу усією внутрішньою поверхнею.

2.10. Ободи і їх елементи не допускаються до монтажу при виявленні на них деформацій, тріщин, гострих кромок і задирок, іржі у місцях контакту з шиною, розроблення кріпильних отворів більше за допустимі розміри.

   3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Накачування та підкачування знятих з транспортних засобів шин в умовах підприємства повинно виконуватись монтувальником шин тільки в запобіжних клітях (пристроях) або з використанням інших запобіжних пристроїв, що перешкоджають вильоту кілець та травмуванню працюючих при розриві шини.

3.2. При накачуванні шин у дорожніх умовах необхідно використовувати переносні запобіжні пристрої, запобіжну вилку, відповідної довжини та міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.

3.3. При виконанні шиномонтажних робіт забороняється:

- вибивати диск кувалдою (молотком) при демонтажі шини;

- зняття одного із здвоєних коліс з автомобіля без застосування домкрата шляхом наїзду другого здвоєного колеса на предмет, що виступає;

- при накачуванні шини повітрям поправляти її положення на диску постукуванням;

- монтувати шини на диски коліс, що не відповідають розміру шин, і якщо вони мають задирки та пошкодження, які перешкоджають монтажу;

- під час накачування шини або коли шина знаходиться під тиском поправляти положення бортового та замкового кілець, бити по замковому кільцю молотком, кувалдою або іншими предметами;

- накачувати шини більше норми, встановленої заводом-виготовлювачем;

- перекочувати вручну колеса, диски та шини масою понад 20 кг;

- застосовувати при монтажі шини замкові та бортові кільця, що не відповідають даній моделі.

3.4. Довжина шланга для накачування шин не повинна бути більша за відстань від місця його приєднання на магістралі стиснутого повітря або повітророздавальної колонки до середини запобіжної кліті (повітророздавального пристрою).

Запобіжні кліті (пристрої) повинні розташовуватися у безпосередній близькості від магістралі стиснутого повітря (колонки).

3.5. Накачування шин слід вести у два етапи: спочатку до тиску 0,05 МПа з перевіркою положення замкового кільця, а потім, переконавшись, що кромка кільця знаходиться під бортом шини, - до максимального тиску, встановленого інструкцією.

У разі виявлення неправильного положення замкового кільця необхідно випустити повітря з шини, що накачується, поправити положення кільця, а потім повторити раніше вказані операції. При повторному неправильному положенні замкового кільця його необхідно замінити.

3.6. Підкачування шин без демонтажу слід проводити, якщо тиск повітря в них знизився не більше, ніж на 40% від норми і є впевненість, що правильність монтажу не порушена.

3.7. На дільницях накачування шин повинен бути установлений дозатор тиску повітря або манометр, що дозволяє регулювати величину тиску для різних шин.

3.8. Редуктор на стенді для демонтажу та монтажу шин повинен бути закритий кожухом.

3.9. Для огляду внутрішньої поверхні шини необхідно застосовувати спредер.

3.10. При огляді шин необхідно працювати тільки в рукавицях.

3.11. При роботі з пневматичним стаціонарним підйомником для переміщення шин великого розміру необхідна обов`язкова фіксація піднятої шини стопорним пристроєм.

     4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкуйте робоче місце. Приберіть інструменти і пристрої.

4.2. Повідомте керівника про несправності, що виникали в процесі роботи.

4.3. Очистите спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту; зберігайте їх в спеціально відведених для цього місцях.

4.4. Вимийте обличчя і руки милом або прийміть душ.

     5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварійній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення шиномонтажних робіт водій зобов`язаний включити аварійну світлову сигналізацію, одягнути сигнальний жилет і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м - за їх межами.

5.2. У разі відключення електроживлення припиніть роботу і повідомте керівника. Не намагайтеся самостійно з`ясувати і усунути причину. Пам`ятайте, що електрична напруга може несподівано з`явитися.

5.3. При виникненні пожежі повідомте в пожежну охорону, керівника робіт і приступіть до гасіння пожежі.

При загорянні одягу необхідно передусім згасити полум`я підручним матеріалом. При цьому не можна накривати потерпілого з головою, щоб уникнути опіку дихальних шляхів і отруєння токсичними продуктами горіння.

5.4. При загорянні або пожежі пам`ятайте, що загашувати електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5.5. Розлите масло і паливо необхідно негайно видаляти за допомогою піску або тирси, які після використання потрібно зсипати в металеві ящики з кришками, що встановлюються поза приміщенням.

      

5.1.5.  Про всі недоліки, виявлені під час роботи, сповістити свого безпосереднього керівника.                    
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту, П: 2010 р.
 2.  Державні будівельні норми України. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин, ДБН В.2.8-3-95. Видання офіційне. Держкоммістобудування України. Київ 1995.
 3.  Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту -К.: Державний департамент автомобільного транспорту, 1998.
 4.  Гурвич И.С. Эксплуатация и ремонт дорожных машин и оборудования. М., Транспорт, 1989.
 5.  Краткий автомобильный справочник. Москва, Транспорт, 1984.
 6.  Н.А. Беспалов. Дорожно-строительные машины и оборудование. Довідник. Київ, Будівельник, 1980.
 7.  Б.В. Шелюбский. Довідник, Технічна експлуатація дорожніх машин. Москва, Транспорт, 1975.
 8.  Довідник обладнання. Справочник по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. Грибков В.М. Россельхозиздат. 1978.
 9.  А.П. Смелов. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. М., Колос, 1984.
 10.  Зеленков Г.І. Проектування підприємств по ремонту дорожньо-будівельних машин. М., 1977.
 11.  Клебанов Б.В. Проектування виробничих дільниць авторемонтних підприємств. М., Транспорт, 1975.
 12.  Суханов Б.Н. ТО і ремонт автомобілів. Посібник по курсовому та дипломному проектуванню. М., Транспорт, 1985.
 13.  Салов А.И.,Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.,М, Транспорт, 1986.
 14.  Кузнецов Ю.М.,Охрана труда на автотранспортних предприятиях.,М, Транспорт, 1996.
 15.  Кодекс Законів про працю України.
 16.  Закон України “Про охорону праці”. Київ, 1993.
 17.  Закон України “Про пожежну безпеку”. Київ, 1995.
 18.  СНІП ІІІ-4-80. Техника безопасности в строительстве.
 19.  СНІП 2.01.02-85. Протипожежні норми.
 20.  Державні стандарти на умови праці. ГОСТ 12.0.001-77 по ГОСТ 12.4.8-84


Зм
.

Лист

№ докум.

ідп.

Дата

Лист

3

ПК 5.05050204.07.01.00

Розроб.

Нужний

Перев.

.

Погорілий

Керівн.

.

Н. контр.

Затв.

Електротехнічне відділення

Літ.

Листів

33

ПБТТБ

проводиться по необхідності

проводиться по необхідності


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19281. Использование коммуникативных форматов и протоколов. Объектная модель до-кумента (DOM). XML, RDF, OWL 287.37 KB
  Лекция 13. Использование коммуникативных форматов и протоколов. Объектная модель документа DOM. XML RDF OWL. Многоуровневые и многокомпонентные информационные ресурсы. Типология и структура распределенных ИР. Проектирование распределенных документальных информационных...
19282. Проектирование пользовательского интерфейса. Основные принципы и этапы проектирования пользовательского интерфейса 329.19 KB
  Лекция 14. Проектирование пользовательского интерфейса. Основные принципы и этапы проектирования пользовательского интерфейса: выбор структуры диалога разработка сценария диалога определение и размещение визуальных компонентов. Гибкие интерфейсы. Средства поддержк...
19283. Реинжиниринг информационных систем 180.12 KB
  Лекция 15. Реинжиниринг информационных систем Основные определения. Причины реинжиниринга ИС. Основные пути реинжиниринга ИС. Методологии реинжиниринга ИС. Этапы реинжиниринга ИС. Перспективы реинжиниринга ИС. 15.1. Основные определения В настоящее время существу...
19284. Документирование процессов проектирования и разработки ИС 384.92 KB
  Лекция 16. Документирование процессов проектирования и разработки ИС. ГОСТ 34.20189. Виды комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. ГОСТ 19.10177. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов 16.1....
19285. Основные понятия вычислительных систем 89.5 KB
  Лекция 1 Основные понятия вычислительных систем Использование передовых технологий в области электроники и техники связи позволило поновому организовать многие виды систем обработки информации. Главной особенностью при этом является объединение в одну систему
19286. Архитектура связи 99.5 KB
  Лекция 2 Архитектура связи Термин архитектура связи подразумевает что отдельные подзадачи сети выполняются различными структурными элементами между которыми устанавливаются пути передачи информации каналы связи и интерфейсы. Способ с помощью которого со
19287. Физический уровень OSI 176 KB
  Лекция 3 Физический уровень OSI На физическом уровне определяются характеристики электрических сигналов механические свойства кабелей и разъемов. На этом уровне определяется физическая топология сети способ кодирования информации и общей синхронизации битов. Данн...
19288. Технология Ethernet 175.5 KB
  Лекция 4 Технология Ethernet Построение сетей Локальная сеть Ethernet фирмы Xerox считается одной из самых удачных разработок в области ЛВС. Её эксплуатационные характеристики дешевизна и универсальность позволили завоевать ведущие позиции в области рынка сбыта. Метод дост
19289. Интеграционное оборудование 82.5 KB
  Вычислительные системы сети и телекоммуникации Лекция 5 Интеграционное оборудование В качестве средств масштабирования сетей используются такие устройства как повторители мосты коммутаторы маршрутизаторы и шлюзы. Повторители мосты коммутатор...