97100

Розроба інвестиційного проекту ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»

Курсовая

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Обґрунтування інвестиційних проектів це комплекс методичних і практичних прийомів розробки аналізу й оцінки доцільності реалізації проекту. Більшість проектів що виявилися збитковими могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з урахуванням зовнішніх умов і внутрішніх якостей проекту.

Украинкский

2015-10-13

573.5 KB

3 чел.

Вступ

Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями, адже він дає інформаційну базу (у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування.

Це все необхідно для інвестора, щоб наочно бачити, чи варто вкладати капітал в те чи інше підприємство, його партнерам, його кредиторам. А на етапі реалізації інвестування без наявності такого проекту неможлива ефективна координація зусиль усіх цих учасників.

Обґрунтування інвестиційних проектів — це комплекс методичних і практичних прийомів розробки, аналізу й оцінки доцільності реалізації проекту. Зазвичай лише незначна частка інвестицій виявляється невдалою, тобто не дає очікуваного результату з незалежних від інвестора причин.   

Більшість проектів, що виявилися збитковими, могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з урахуванням зовнішніх умов і внутрішніх якостей проекту.

Інвестиційні проекти аналізують на основі комплексного вивчення аспектів майбутнього інвестування. До цих аспектів належать економічне середовище, правильно поставлені мета і завдання проекту, маркетинговий, виробничий, фінансовий та організаційний план інвестора, технічна база проекту, його соціальна значущість, екологічна безпека, фінансова достатність і спроможність проекту, організація управління проектом, аналіз інвестиційного ризику, чутливість проекту до зміни окремих найсуттєвіших факторів, достатність показників ефективності, оцінка можливостей учасників проекту, ділових якостей його менеджерів.

Перелічені аспекти повинні бути розроблені у процесі підготовки інвестиційного проекту, розглянуті під час його аналізу, ураховані при прийнятті рішення щодо інвестування, а також досліджені при реалізації проекту аж до його завершення чи припинення.

Саме від грамотно і правильно розробленого інвестиційного проекту залежить, чи вдасться нам запевнити інвестора вкладати свій капітал в розвиток нашого підприємства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

1.1 Поняття проекту й проектного циклу

Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування. Це поняття охоплює як стратегічне планування інвестиційної діяльності, так і практичну реалізацію щоденного оперативного управління нею.

Для того щоб повніше охопити багатофункціональність поняття “інвестиційний проект”, визначимо його у двох аспектах: як документ і як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів.

Згідно з першим аспектом інвестиційний проект — це спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і обгрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування. У такому розумінні проект є документованим інвестиційним планом.

Щодо другого аспекту інвестиційний проект — це комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора мають бути оптимальними для досягнення поставлених цілей при обмеженні часових, фінансових і матеріальних ресурсів.

Двохаспектне визначення інвестиційного проектудає змогу надалі точніше й повніше окреслити питання його розробки та експертизи. На відміну від поняття “інвестиційний проект” під терміном “бізнес-план” розуміють документ, що містить лише економічний план реалізації проекту та його обгрунтування. Бізнес-план є складовою інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект як план стратегічних дій інвестора в обраному напрямку істотно впливає на якість (тобто ефективність) інвестування. Не викликає сумніву той факт, що інвестор (або його менеджер проекту), маючи план, досягне вищих результатів, аніж у разі його відсутності. Проект вносить системність та організованість у процес інвестування.

Аналіз інвестиційних проектів здійснюють з урахуванням сукупності важливих моментів, що формують розмаїття і типову послідовність операцій розробки й оцінки проекту. До них належать:

 •  комплексність подання процесу інвестування (маркетингові, організаційні, фінансові, виробничі, трудові та часові параметри);
 •  урахування зв’язку проекту із зовнішніми умовами (стан економіки країни, регіональні, галузеві особливості проекту, сумісність продукції проекту зі станом ринку, місцеві умови та співробітництво з органами влади, екологічна сумісність, соціальна безконфліктність проекту, відповідність ситуації на місцевому ринку праці);
 •  інтегрована оцінка ефективності проекту на основі співвідношення результатів і витрат, пов’язаних з проектом;
 •  урахування прогнозованої невизначеності проекту та потенційних ризиків;
 •  застосування методики приведення грошових потоків до єдиних умов обліку;
 •  прагнення подати прогнозовану модель проекту з максимальною деталізацією і конкретизацією;
 •  урахування соціальних і управлінських аспектів проекту як важливих умов його майбутньої ефективності.

Проекти класифікують за багатьма ознаками. Основними з них є такі:

 •  період реалізації проекту (коротко-, середньо-, довгостроковий проект);
 •  відношення до вже діючого підприємства чи виробництва (проект, що впроваджується на діючому підприємстві, і проект, що реалізується при створенні нового підприємства);
 •  відношення до діючих основних фондів (проект розширення виробництва, проект модернізації устаткування, проект технічного переозброєння, проект повної реконструкції);
 •  масштаб проекту (тактичні та стратегічні проекти, тобто пов’язані зі значною зміною активів, сфери діяльності, форми власності);
 •  форма реальних активів (проекти інвестицій в основні чи в оборотні фонди).

Період, протягом якого готуються і реалізуються інвестиційні наміри інвестора, — це життєвий цикл проекту. Він розбивається на кілька типових кроків:

формування інвестиційних намірів;

розробка концепції проекту (конкретизація завдань, вибір продукту проекту, визначення джерел фінансування, вибір учасників проекту, попередня розробка маркетингового та фінансового планів);

розробка проекту як документованого плану (деталізованого інвестиційного обгрунтування і плану дій на період життєвого циклу проекту);

передінвестиційний аналіз проекту (вивчення потенційних можливостей проекту, оцінка реальності фінансових планів, зовнішньої та внутрішньої узгодженості проекту, його комерційної реалістичності й доцільності);

створення (чи придбання) інвестиційного об’єкта “під ключ” і підготовка до початку його експлуатації;

експлуатація інвестиційного об’єкта та повернення через нагромадження поточного прибутку інвестованих у проект коштів (період окупності проекту);

отримання чистого прибутку з проекту (понад вкладені в нього кошти);

завершення або ліквідація інвестиційного проекту (демонтаж основних фондів, продаж оборотних коштів та інших активів, вирішення організаційних і юридичних питань щодо припинення господарської діяльності з використанням активів проекту).

Дані кроки можна об’єднати у три агреговані фази: передінвестиційна (розробка проекту як документа), інвестиційна (формування активів проекту “під ключ”) і експлуатаційна (запуск та господарська експлуатація активів і регулярне отримання поточного прибутку, повернення вкладених коштів)      ( рис.1.1.)

Рис. 1.1. Фази і стадії проектного циклу

Аналіз інвестиційних проектів як предмет вивчення є сукупністю прийомів і рекомендацій щодо розробки й експертизи проекту з метою визначення ступеня його повноти, вірогідності, реалістичності й доцільності.

Загальна схема проектного аналізу складається з таких етапів:

1. Попередній аналіз інвестиційної ідеї.

2. Ідентифікація проекту (регіон, галузь, роль проекту з урахуванням місцевих умов, масштаб проекту, базове підприємство).

3. Інституціональний аналіз (зовнішні умови, юридичні й адміністративні аспекти проекту).

4. Аналіз технічної бази проекту (передбачений виробничий апарат, технологія, організація виробництва та зберігання продукції).

5. Комерційний аналіз проекту (співвідношення проекту і ринків його продукції, реалістичність прогнозів збуту, достатність ресурсів, можливість управління ресурсами та витратами).

6. Фінансовий аналіз (можливість одержання поточного прибутку, збалансованість грошових потоків, достатність коштів, здатність розрахуватися з кредиторами проекту, можливість повернення вкладеного капіталу).

7. Соціальний аналіз (вплив проекту на людей, які працюють над проектом, оцінка впливу проекту на екологію).

8. Економічний аналіз (цінність проекту для суспільства і країни, оцінка впливу проекту на соціально-економічну ситуацію у країні та регіоні).

9. Аналіз запропонованої інвестором системи управління проектом і можливостей досягнення поставлених у проекті цілей.

10. Формування комплексної оцінки інвестиційного проекту (з урахуванням оцінок наведених сфер впливу проекту) і рекомендацій інвестору щодо ухвалення рішення про реалізацію його інвестиційного наміру, поданого у вигляді проекту.


1.2 Види інвестиційних проектів

Однозначного погляду щодо класифікації за ознаками інвестиційних проектів не існує. Інвестиційні проекти, які розробляються в розрізі окремих форм реального інвестування підприємства, класифікуються за певною низкою ознак ( рис.1.2.) або ж можна навести іншу класифікацію:

 •  виробничі
 •  науково-технічні
 •  комерційні
 •  фінансові
 •  економічні
 •  соціально-економічні


Рис. 1.2. Класифікація інвестиційних проектів

Форма та зміст інвестиційних проектів можуть бути найрізноманітнішими - від плану будівництва нового підприємства до оцінки доцільності придбання нерухомого майна.

1.3 Стадії розробки проекту. Його складові

 Інвестиційний проект є первинною організаційною ланкою інвестиційної діяльності. Слід розглянути технологію розробки проекту як документованого плану дій інвестора, що містить максимально повний опис і обґрунтування запланованого використання коштів з метою їх нарощування. Послідовність розробки проекту показано на рис. 1.3. ( додаток А)

Проект слід розглядати як сукупність таких складових:

економічний опис — бізнес-план і матеріали для його обгрунтування;

технічна документація;

технологічна документація;

контрактне супроводження — набір укладених або підготовлених контрактів (договорів) або інших форм закріплення майбутніх відносин між учасниками проекту;

експертне супроводження — набір експертних висновків, оцінок або інших форм подання думок фахівців (фізичних або юридичних осіб), компетентних в оцінці процесів і явищ, з якими буде пов’язана реалізація проекту;

інші документи, їх копії або аналітичні матеріали, що характеризують учасників проекту, ситуацію на ринку, установчі документи підприємств, копії звітів підприємств щодо фінансово-господарської діяльності, прогнози, свідоцтва про право власності на майно, нормативно-законодавчі акти державного та місцевого рівня, що впливають на проект.

Проект потрібен безпосередньо інвесторові. У проекті відбиваються наміри інвестора, про які мають знати всі зацікавлені особи: паpтнеpи, банки, майбутні споживачі, преса, громадськість, трудовий колектив, органи влади, акціонери та ін.

Розробка інвестиційного проекту включає ряд етапів, кожен з яких в тому або іншому ступені обов`язковий для вироблення обґрунтованого рішення.

Етап збору інформації і прогнозування об`ємів реалізації. На цьому етапі розробник інвестиційного проекту повинен зібрати якомога більше відомостей про те, який попит пред`являють споживачі на планований до випуску продукт. При цьому повинні бути виявлені і проаналізовані попит і ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), на товари-замінники, а також наявність фірм-конкурентів і їх політика. Важливо розглянути короткострокову і довгострокову перспективу ринку даного товару. Аналіз можливої ємкості ринку збуту продукції, тобто прогнозування об`єму реалізації є дуже істотним, оскільки його недооцінка може привести до втрати певної частки ринку збуту, а його переоцінка — до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, або до неефективності зроблених капіталовкладень.

Перевагою на цьому етапі користуються крупні фірми і корпорації, що планують значні інвестиції. Вони можуть дозволити собі проведення дорогих маркетингових досліджень, результатом яких є об`єктивний і достатньо надійна відповідь на питання про можливі об`єми реалізації. Невеликі фірми вимушені покладатися виключно на досвід і інтуїцію своїх менеджерів.

Етап прогнозування об`ємів виробництва і прибутку. На цьому етапі розробник проекту виходячи з можливого об`єму реалізації визначає розмір і технологічний рівень підприємства. При цьому слід мати на увазі масштаб доступних джерел фінансування. Потім аналізуються ціни і умови оплати устаткування; порівнюються альтернативні варіанти (викуп устаткування або лізинг); аналізується ринок оренди (покупки) необхідних приміщень; кількість, кваліфікація і оплата персоналу, що привертається, і так далі.

Якщо всі попередні роботи може виконати, наприклад, маркетингова служба підприємства, то на даному етапі до розробки проекту повинен підключитися бухгалтер-аналітик. Отримавши інформацію про всі можливі витрати, він, провівши їх класифікацію, калькулює планову собівартість продукції. Інформація про прогнозовані ціни реалізації і об`єми виробництва дозволяє розрахувати плановий прибуток.

Отже, результатом робіт на даному етапі є прогноз об`ємів продажів, їх собівартості і прибутку. Якщо розмір планованого прибутку менше деякого порогового значення, встановленого фірмою, то проект може бути відхилений вже на цій стадії розробки. Якщо ж розмір прибутку буде визнаний прийнятним, то доцільне проведення подальшого аналізу.

Етап оцінки видів і рівнів рисок. На цьому етапі піддаються критичному аналізу всі раніше отримані відомості частини досяжних об`ємів реалізації і виробництва, відпускних цін на продукцію, рівня витрат і так далі і зроблені на їх основі висновки.

Для отримання повної і об`єктивної картини також аналізуються різні можливі варіанти зміни кон`юнктури у бік поліпшення. Існують методики, що дозволяють судити на основі аналізу чутливості про те, наскільки ризикованим є інвестування засобів у даний проект.

У результаті розробник отримує відповідь на питання, чи є рівень риски, зв`язаний з даним проектом, прийнятним. Якщо немає — проект відкидається, якщо так — піддається подальшому аналізу.

Етап визначення необхідного об`єму і графіка інвестицій. Розглянувши і проаналізувавши з погляду мінімізації всі витрати, супутні проекту, розробник отримує інформацію про розмір вкладень у необоротні активи. Аналіз схеми фінансових потоків (побудова кошторису витрачання і надходження грошових коштів) дозволяє визначити розмір необхідного оборотного капіталу. Маючи в своєму розпорядженні детально розроблену інформацію про витрати, можна визначити об`єм і графік необхідних інвестицій.

Етап оцінки доступності необхідних джерел фінансування. Розрахувавши об`єм і графік інвестицій, розробник вирішує, які джерела фінансування (з числа доступних) будуть задіяні. У випадку, якщо засобів організації виявляється недостатньо і інвестиції передбачається здійснити за рахунок привернутих кредитів, необхідний аналіз ринку позикових капіталів.

Етап оцінки прийнятного значення вартості капіталу. Основною метою даного етапу є порівняння інвестиційного проекту, що розробляється, з іншими, альтернативними можливостями розміщення капіталу. Це досягається за допомогою методики, званої «аналізом інвестицій», або «аналізом капіталовкладень».

Результатом досліджень, проведених на цьому етапі, є остаточна обґрунтована відповідь на питання про те, чи вигідний проект, що розробляється, і чи доцільно втілювати його в життя.

Економічний аспект проекту у вигляді бізнесплану має загальноприйняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10–50 сторінок описів, коментарів, розрахунків, обгрунтувань.

Таким чином, ухвалення рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, вживаним в тому або іншому конкретному випадку.

Якого-небудь універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Ймовірно, управління все ж таки більшою мірою є мистецтвом, чим наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть до певної міри умовні, легко ухвалювати остаточні рішення.

Розділ 2. Аналіз техніко-економічних та соціальних аспектів розробки інвестиційного проекту

2.1.  Організаційно-правова характеристика ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»  як суб’єкта господарювання

  Чуднівський хлібоприймальний пункт утворився 1 липня 1922 року. Називався він тоді- склади хлібопродуктів державного акціонерного товариства «Хлібопродукт». В 1928 році – склади « Союзхліб», а з 29 травня 1998 року утворено ВАТ « Чуднівське хлібоприймальне підприємство». Загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2011 року на вимогу закону «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства на  Публічне акціонерне товариство «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» та 08.06.2011 року було зареєстровано статут в новій редакції ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство». Протягом звітного періоду злиття, поділу, приєднання та перетворення не було.

  Підприємство складається з двох територій . Основне підприємство розміщено в с. Вільшанка, його площа 3,69 га, підзвітне підприємство розміщено в СМТ Іванопіль, його площа – 1,92 га, розташоване на відстані 26 км від основного.

   На територiї основного пiдприємства розмiщено 10 зернових складiв, зерносушарка, насiннєва станцiя. На територiї пiзвiтного пiдприємства розмiщенi 4 зерновi склади, зерносушарка.Дочiрнi пiдприємства та фiлiї представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком на товариствi не було.

2.2. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства та оцінка його потенціалу

Таблиця 2.2

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показники

Роки

Відхилення 2014 рік до 2012 року

2012

2013

2014

+,-

%

1

Обсяги господарської діяльності (валова продукція), тис. грн.

23887

35644

31788

7901

33,08

2

Чистий дохід, тис. грн.

22932

34947

30888

7956

34,69

3

Валовий прибуток, тис. грн.

6292

13063

8259

1967

31,26

4

Операційний прибуток, тис. грн.

105

3658

91

-14

-13,3

5

Чистий прибуток, тис. грн.

43

2842

0

-43

-100

6

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

806

792

790

-16

-1,99

7

Середньорічна вартість,

тис. грн.:

 •  необоротних активів

 •  оборотних активів

21004

3534

22670

4301

23036

4380,5

2032

846,5

9,67

23,95

8

Фондовіддача

1,09

1,54

1,34

0,25

22,94

9

Коеф-т оборотності оборотних активів

6,49

8,13

7,05

0,56

8,63

10

Продуктивність праці, тис. грн./ ос.

28,45

44,13

39,1

8,59

8,57

11

Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн.

14754,34

20784,09

20836,71

6082,37

41,22

12

Рентабельність продукції, %

137,81

159,69

136,5

-1,31

-0,009

13

Рентабельність господарської діяльності, %

0,05

12

0,03

-0,02

-0,4

   

     Проаналізувавши основні показники господарської діяльності підприємства, які характеризують ефективність господарської діяльності, можна побачити, що існує негативна тенденція до зменшення операційного прибутку. Судячи з показників чистого прибутку, в 2014 році підприємство працює в 0.

    Обсяг господарської діяльності показує загальний обсяг доходу підприємства. У 2014 році порівняно з 2013 дохід підприємства збільшився на 34,69%, але зменшився порівняно з 2012 роком.

    Показник фондовіддачі показує, що на 1 грн вартості основних засобів припадає 1,34 грн чистого доходу.

 К. оборотності оборотних активів показує, що на 1 грн середньорічної вартості оборотних активів припадає 7,05 чистого доходу, що на 8,63% більше ніж в 2012 році.

    Продуктивність праці зросла на 8,57%, що є позитивним фактором.

Таблиця 2.3.

Розрахунок відносних показників рентабельності

Показники

Роки

Відхилення

(+,-)

2012

2013

2014

1

Рентабельність активів

0,18

10,54

0

-0,18

Продовження Таблиці 2.3.

2

Рентабельність власного капіталу

27,44

37,38

26,74

-0,7

3

Рентабельність операційної діяльності

37,81

59,69

36,5

-1,31

4

Рентабельність продукції

0,43

11,97

0,28

-0,15

5

Рентабельність господарської діяльності

0,005

0,12

0,003

-0,002

Отже, к. рентабельності активів показує, що на одиницю коштів укладених у підприємства припадає 0 грн прибутку. Простежується негативна тенденція до зменшення.

К. рентабельності власного капіталу показує, що 0,7 грн чистого прибутку «зробила» кожна 1 грн, інвестована власниками підприємства.

В рентабельності господарської діяльності простежується негативна тенденція до зменшення.

Таблиця 2.4.

Показники оцінки ліквідності та фінансової стійкості

Показники

Роки

Відхилення 2013р. від 2011р.

2012

2013

2014

+,-

%

Показники ліквідності

1.

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності)

0,89

1,15

0,39

-0,5

-56,18

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,42

1,30

0,17

-0,25

-59,52

3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,12

0,04

0,003

-0,117

-97,5

4.

Робочий капітал, тис. грн.

-413

699

-5417

-5004

1211,62

Показники фінансової стійкості

1.

Коефіцієнт автономії

0,46

0,48

0,36

-0,1

-21,74

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

2,19

2,06

2,79

0,6

27,4

3.

Коефіцієнт фінансової

стабільності

0,85

0,97

0,57

-0,28

-32,94

4.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами

- 3,29

-1,7

-3,99

-0,7

21,28

5.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

-0,03

0,05

-0,55

-0,52

17,33

Відповідно до розрахунку показників можна зробити висновок про низький рівень ліквідності, тому що всі показники представлені нижче нормативного значення.

Так коефіцієнт покриття нижче нормативного значення і можемо прослідкувати негативну тенденцію до його зменшення.

Коефіцієнт швидкої ліквідності менше нормативного значення (-0,25).

Внаслідок зростання поточних зобов’язань темпами швидшими за темпи зростання грошових коштів к. абсолютної ліквідності менше нормативного значення (-0,117) і наявна негативна тенденція до зменшення.

Робочий капітал має від’ємне значення, тобто підприємство не може розрахуватись з усіма своїми поточними зобов’язаннями за рахунок оборотних активів.

Фінансова стійкість підприємства - це його надійно-гарантована платоспроможність у звичайних умовах господарювання й випадкових змін на ринку.

У 2014 році порівняно з 2012  роком к. автономії зменшився на 22% і становить 0,36, що менше нормативного значення. Це означає, що підприємство не зможе повністю погасити зобов’язання, реалізувавши майно, сформоване із власних джерел.

Коефіцієнт фінансової залежності відповідає нормативному значенню (0,6).

Показник коефіцієнта фінансової стабільності має негативну тенденцію до зменшення і в 2014 році становить 0,57 (при нормативному значенні >1). Це свідчить про те, що підприємство не зможе покрити заборгованість власними коштами.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами показує, яка частинка активів забезпечується власними засобами. У нашому разі він менше норми

(-0,7).

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу показує, яке частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Він меншне нормативного значення (-0,52). 

Підприємство має досить низький рівень ліквідності і нестійкий фінансовий стан.

Проаналізуємо на скільки підприємство ефективно використовує кошти за показниками ділової активності, які наведені в Таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Основні показники оцінки ділової активності підприємства

Показники

Роки

Відхилення

2014р. від 2012р.

2012

2013

2014

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Коефіцієнт оборотності активів

0,23

1,3

1,13

0,9

391

2

Тривалість обороту активів (дні)

1586,96

280,77

323

-1263,96

-80

Продовження Таблиці 2.5.

3

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,49

2,75

2,67

2,18

445

4

Тривалість обороту власного капіталу (дні)

744,9

132,73

136,71

-608,19

-81,65

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3,4

10,2

2,15

-1,25

-37

6

Тривалість обороту дебіторської заборгованості

107,35

35,78

169,77

62,42

58

7

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

4,08

16,61

2,10

-1,98

-49

8

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

89,46

21,97

173,81

84,35

94

Отже, коефіцієнт оборотності активів (трансформації капіталу, ресурсовіддачі) характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних у нього ресурсів незалежно від джерела їх залучення. Можна бачити, що в 2014 році на 1 грн активів припадає 1,13 грн реалізованої продукції.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує, що на 1 грн власного капіталу припадає 2,67 грн реалізованої продукції. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, що на 1 грн дебіторської заборгованості припадає 2,15 грн реалізованої продукції. Простежується негативна тенденція до зменшення.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, що на 1 грн кредиторської заборгованості припадає 2,10 грн реалізованої продукції. Він відображає, скільки підприємству потрібно оборотів для сплати виставлених йому рахунків.

Таблиця 2.6.

Аналіз активів та зобов’язань підприємства у розрізі статей балансу

Показники

На 31.12.2011 р.

На 31.12.2012 р.

На 31.12.2013 р.

Відхилення 2013/2011

Тис. Грн.

ПВ, %

Тис. Грн.

ПВ, %

Тис. Грн.

ПВ, %

+,-

%

П.с.

1. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

первісна вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

накопичена амортизація

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

43

0,16

10

459

1,68

416

967,44

10,5

Основні засоби:

залишкова вартість

23090

7,16

22197

80,86

23406

85,5

316

1,37

0,98

первісна вартість

37752

142,5

38526

140,4

41382

51,12

3630

9,62

1,06

знос

(14662)

55,35

(16329)

59,49

(17976)

65,65

-3314

22,6

1,19

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

первісна вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

накопичена амортизація

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження таблиці 2.6.

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом І

23133

87,32

22207

80,9

23865

87,2

732

3,16

0,99

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

726

2,74

921

3,36

741

2,71

15

2,07

0,99

поточні біологічні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незавершене виробництво

14

0,05

6

0,02

6

0,02

-8

-57,1

0,4

готова продукція

1467

5,54

975

3,55

1597

5,83

130

8,86

1,05

товари

0

0

0

0

0

0

0

0

0

векселі одержані

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

438

1,65

2571

9,37

303

1,11

-135

-30,8

0,67

первісна вартість

438

1,65

2571

9,37

303

1,11

-135

-30,8

0,67

резерв сумнівних боргів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

6

0,02

273

0,99

630

2,3

624

10400

115

за виданими авансами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з нарахованих доходів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

241

0,91

315

1,15

216

0,79

-25

-10,4

0,87

Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

467

1,76

182

0,66

25

0,09

-442

-94,6

0,05

Продовження таблиці 2.6.

у тому числі в касі

0

0

4

0,01

0

0

0

0

0

в іноземній валюті

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші оборотні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІ

3359

12,68

5243

19,1

3518

12,9

159

4,73

1,02

3. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РАЗОМ:

26492

100

27450

100

27383

100

891

3,36

1

1. Власний капітал

Статутний капітал

1585

5,98

1585

5,77

1585

5,79

0

0

0,97

Пайовий капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

10464

39,5

11464

41,76

8224

30,03

-2240

-21,4

0,76

Резервний капітал

0

0

140

0,51

0

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43

0,16

118

0,43

0

0

-43

-100

0

Неоплачений капітал

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

Вилучений капітал

(0)

0

0)

0

(0)

0

0

0

0

Усього за розділом І

12092

45,64

13307

48,48

9809

35,82

-2283

-18,8

0,78

2. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

140

0,53

358

1,3

231

0,84

91

65

1,58

Інші забезпечення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Цільове фінансування І

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІ

140

ї0,53

358

1,3

231

0,84

91

65

1,58

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

7859

9,67

6612

24,09

5098

18,6

-2761

-35,1

0,63

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

2629

9,92

2629

9,58

3310

12,1

681

25,9

1,22

Продовження таблиці  2.6.

Усього за розділом ІІІ

10488

39,59

9241

33,66

8408

30,8

-2080

-19,8

0,78

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

878

3,21

878

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Векселі видані

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2389

9,02

1820

6,63

5521

20,2

3132

131,1

2,24

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з бюджетом

157

0,59

711

2,59

22

0,84

72

45,9

1,42

з позабюджетних платежів

27

0,10

37

0,13

49

0,18

22

81,48

1,8

зі страхування

358

1,35

436

1,59

574

2,1

216

60,3

1,566

з оплати праці

841

3,17

1040

3,79

1355

4,95

514

61,1

1,56

з учасниками

0

0

500

1,82

329

1,2

329

із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні зобовязання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІV

3772

14,24

4544

16,55

8935

32,6

5163

136,88

2,23

РАЗОМ:

26492

100

27450

100

27383

100

891

3,36

1

Проаналізувавши активи та зобов’язання підприємства у розрізі статей балансу, можна зробити висновок ,що на кінець року відбулося зменшення  власного капіталу на 2283 тис. грн. більшою мірою за рахунок зменшення розміру іншого додаткового капіталу з 10464 тис. грн. у 2014 році до 8224 тис. грн. у 2012 році.

Розмір статутного капіталу не змінився і становить 1585 тис. грн.,  хоча змінилася його питома вага у власному капіталі   і   відносно   загальної суми джерел майна підприємства. Щодо забезпечення наступних витрат і платежів, то відбулося збільшення забезпечення виплат персоналу з 140 тис. грн. до 231 тис. грн., тобто на 91 тис. грн. (або на 65 %).

Оцінка потенціалу підприємства

Метод розрахунку «Квадрат потенціалу»

Таблиця 2.7.

Виробництво, розподіл і збут продукції

№п/п

Показник

Kr.

Коростенський

(1)

Коростиш-кий (2)

Соколівський

(3)

1

Виробнича потужність, б

1,1

7

4

6

2

Фондовіддача

1,2

1,85

0,58

3,98

3

Операційні витрати на 1грн. ЧД

1,1

0,20

2,35

0,43

4

Чистий прибуток

1,15

-2155

-530

-164

5

Рентабельність продукції, %

1,05

21,80

12,45

43,81

Найвища кіл-ть балів для всх таблиць – 10.

Таблиця 2.8.

Структура організаційного управління менеджменту

№п\п

Показник

Kr.

Коростенський

(1)

Коростиш-кий (2)

Соколівський

(3)

1

Ділові якості менеджменту,б

1,15

10

6

8

2

Ефективність орган.стр-ри,б

1,2

10

7

9

3

Частка персоналу,віком до 40р.%

1,15

82

68

84

4

Продуктивність праці, тис.грн/ос

1,2

386,34

20,6

82,06

5

Середньомісячна з/п, грн

1,1

34,80

19,12

27,68

Таблиця 2.9.

Маркетинг

№п/п

Показник

Kr

Коростенський (1)

Коростиш-кий

(2)

Соколівський

(3)

1

Обсяг реалізації, грн

1,2

84377

618

4923

2

Питома вага операц. витрат на збут, %

1,15

37,98

0

29,87

3

Витрати на інноваційну дія-ть, грн.

1,1

120

35

67

4

Ефективність роботи у збуті, б

1,2

9

5

8

5

Ціна за 1 т. продукції, грн

1,15

115

101

120

Таблиця 2.10.

Фінанси

№п/п

Показник

Kr

Коростенський

(1)

Коростиш-кий

(2)

Соколівський

(3)

1

Коефіцієнт покриття

1,2

0,24

1,16

0,63

2

Коефіцієнт автономії

1,2

0,17

0,28

0,21

3

Коеф.фінансової стабільності

1,05

0,21

0,38

0,27

4

Коеф. Оборотності активів

1,05

1,43

0,10

2,08

5

Рентабельність реалізації, %

1,2

17,90

11,07

30,47

Ріj=Сум. Kr * Aij          (3.1.1)

Р11=1,1*1+1,2*2+1,1*1+1,15*3+1,05*2=10,15

Р21=1,15*1+1,2*1+1,15*2+1,2*1+1,1*1=6,95

Р31=1,2*1+1,15*1+1,1*1+1,2*1+1,15*2=6,95

Р41=1,2*3+1,2*3+1,05*3+1,05*2+1,2*2=14,85

Віj=100 – (Ріj – Сум Kr) * 100/Сум Kr*(m-1)      (3.1.2)

В11=100 – (10,15-5,6) * 100/5,6*2=59,37

В21=100 – (6,95 – 5,8) * 100/5,8*2=90,09

В31=100 – (6,95 – 5,8) * 100/5,8*2=90,09

В41=100 – (14,85 – 5,7) * 100/5,7*2=19,75

Рис.2.7. «Квадрат потенціалу» для ПАТ «Чуднівський ХПП»

 

Відповідно до побудованої моделі можемо побачити, що «Квадрат потенціалу»  для ПАТ «Чуднівський ХПП» є деформованим, що свідчить про незбалансованість розвитку та порушення оптимальності структури. Найвищим рівнем розвитку характеризуються такі сфери як: структура управління менеджментом (89,58 у.о) та маркетинг (70,63 у.о.). Дані сфери знаходяться на найвищому рівні розвитку у порівнянні з конкурентами (довжина векторів лежать у проміжку від 70 у.о. до 100 у.о). Менш розвинутою є сфера : виробництво, розподіл і збут (78,12) та знаходиться на середньому рівні розвитку.  І на найнижчому рівні розвитку знаходиться сфера фінансів (66,17).

Першочергові заходи з підвищення ефективності планування та використання потенціалу мають полягати в удосконаленні фінансової складової. Ймовірно, резерви для такого удосконалення знаходяться в сферах маркетингу та організаційної структури управління менеджментом.

2.1 Основні показники ефективності інвестиційного проекту

 У системі управління реальними інвестиціями оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найвідповідальніших етапів. Від того, наскільки об’єктивно та всебічно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти його альтернативного використання, додатковий потік прибутку підприємства у наступному періоді. Ця об’єктивність і всебічність оцінки ефективності інвестиційних проектів значною мірою визначається використанням сучасних методів її проведення.

Основні показники ефективності інвестиційного проекту наведені в табл. 2.1.1.

де СFt – грошовий потік у році t, С0 – початкові інвестиції,

Т економічний строк життя інвестицій,

t – порядковий номер року від початку реалізації проекту, r – відсоткова ставка доходності, що вимагається від проекту.

Показники ефективності завжди ставляться до деякого суб'єкта:

- показники суспільної ефективності до суспільства загалом;

- показники комерційної ефективності до реальної або абстрактної юридичної особи, що здійснює проект цілком за свій рахунок;

-показники ефективності участі підприємства в проекті для цього підприємства;

-показники ефективності інвестування в акції підприємства для акціонерів акціонерних підприємств - учасників проекту;

- показники ефективності для структур вищого рівня до цих структур;

-показники бюджетної ефективності до бюджетів всіх рівнів.

Показники ефективності, що ставляться до всього періоду реалізації проекту, називаються інтегральними.

Рекомендується оцінювати наступні види ефективності:

-ефективність проекту загалом;

- ефективність участі в проекті.

Під ефективністю проекту загалом розуміється ефективність проекту, реалізованого єдиним учасником за рахунок власних коштів. Із цієї причини показники ефективності визначаються на підставі грошових потоків тільки від інвестиційної й операційної діяльності.

Ефективність участі в проекті визначається з метою перевірки реалізованого інвестиційного проекту і зацікавленості в ньому всіх його учасників; вона містить:

- ефективність участі підприємств у проекті (ефективність інвестиційного проекту для підприємств-учасників);

- ефективність інвестування в акції підприємства (ефективність для акціонерів акціонерних підприємств - учасників інвестиційного проекту);

- ефективність участі в проекті структур вищого рівня стосовно підприємств учасникам інвестиційного проекту;

- бюджетну ефективність інвестиційного проекту (ефективність участі держави в проекті з погляду витрат і доходів бюджетів всіх рівнів).

Так, розрахунок ефективності проекту загалом,здійснюється для умовної проектної компанії на момент початку реалізації проекту. При цьому розрахунок проводиться з обліком усього обсягу інвестицій в основні й оборотні кошти, необхідних для реалізації проекту. Вихідний баланс фірми приймається рівним нулю, джерела фінансування проекту не враховуються. Надходження й відтоки коштів, що належать до фінансової діяльності (одержання й повернення кредитів, виплата дивідендів, продаж акцій та ін.), не враховуються, крім лізингових платежів.

2.3 Доцільність здійснення інвестиційного проекту

Одним із основних шляхів поліпшення фінансового стану підприємства, подолання кризових ситуацій є активізація інвестиційних процесів. При цьому особливого значення набувають питання планування проектів. Саме від розрахунків, виконаних до моменту вкладення коштів, адекватності, відповідності їх реальним умовам реалізації проектів, залежить точність планових інвестиційних проектів.


Виробництво

енеджмент

Маркетинг

Фінанси

78,12

70,63

66,17

89,58


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65538. Етіопатогенетичне обґрунтування способу лікування карієсу у дітей молодшого шкільного віку 156 KB
  Карієс зубів обумовлений прогресуючою демінералізацією зубних тканин викликаною кислотоутворюючими автохтонними бактеріями ротової порожнини серед яких найбільший карієсогенний потенціал мають стрептококи.
65539. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ І НЕРІВНОМІРНОГО НАГРІВАННЯ ДО +200 С 5.05 MB
  Для даного часу характерна характерною тенденціэю тенденцією в будівельній галузі є інтенсивний розвиток висотного будівництва з монолітного залізобетону із застосуванням сучасних високоякісних бетонів які мають високі характеристики міцності...
65540. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ СИНУСОВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З ТРІПОТІННЯМ ПЕРЕДСЕРДЬ МЕТОДОМ ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ 183.5 KB
  Тріпотіння передсердь – одне з найбільш поширених порушень серцевого ритму, яке складає біля 10 % від всіх пароксизмальних надшлуночкових тахіаритмій. Воно є частим ускладненням гострого інфаркту міокарда і хірургічних втручань на відкритому серці.
65541. ПОЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ВПЛИВУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ: ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ ВИМІРИ 172 KB
  Прискорення глобалізаційних процесів у світі загалом та у Європі зокрема поставили перед сучасною політичною наукою питання актуалізації та перегляду існуючих моделей політики, владних відносин тощо. Головними проблемами в цьому аспекті стали питання гармонізації політики...
65542. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 8.81 MB
  Трубопровідні системи які транспортують воду для будьякого населеного пункту є найдорожчими і найуразливішими частинами інженерної інфраструктури. Як свідчать результати досліджень велика кількість водопровідних трубопроводів країн СНД у тому числі України...
65543. ОДЕРЖАННЯ ЖОВТОГО ЗАЛІЗООКСИДНОГО ПІГМЕНТУ МЕТОДАМИ ГОМОГЕННОГО ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИМИ ПОЛІМЕРАМИ 2.98 MB
  Дослідити закономірності взаємодії карбаміду з формальдегідом у присутності солей заліза і осадження гетиту карбамідоформальдегідними полімерами надалі КФП. Об'єктом дослідження були процеси на яких ґрунтується запропонований спосіб одержання...
65544. Розширення функціональних можливостей верстатів-гексаподів шляхом визначення їх раціональних конструктивних параметрів 502.95 KB
  Актуальність дисертаційної роботи визначається обмеженою кількістю теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей будови та функціонування ВПК визначенню їх технічних та технологічних показників конкретних результатів досліджень...
65545. РЕГУЛЬОВАНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З АКТИВНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ 243.5 KB
  Формування вхідних струмів АВ може здійснюватись низькочастотним та високочастотним керуванням ШІМкерування. Системи керування АВ дуже різняться між собою деякі АВ можуть мати кілька варіантів системи керування ними як наприклад шестиключовий АВ напруги тому потребують більш детального...
65546. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ІДЕЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ХВИЛІ 157.5 KB
  Останнє набуло особливої значимості для формування національної ідеї збереження духовності нації. Своє бачення національної ідеї українства оприявнювала й література передусім через твори тих письменників доробок котрих мав виразне національне спрямування.