97182

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Будь-яка організація є незалежною системою, яка складається з окремих елементів, або підрозділів. Ті, в свою чергу, можуть бути поділені на нові підрозділи, кожен з яких визначатиметься особистою внутрішньою структурою і може бути названий підсистемою, що також складається з ряду властивих саме їй елементів.

Украинкский

2015-10-14

81.5 KB

4 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT1

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ

План:

1.1. Організація як об'єкт аудиту.

1.2. Аудит як форма діагностичного обстеження.

Мета - визначити основні поняття та розкрити сутність аудиту персоналу, розглянути напрями та класифікації аудиту, дослідити положення аудиту в системі управління якістю.

1.1. Організація як об'єкт аудиту

Персонал організації являє собою головну її цінність і ця ідея є основною у розумінні терміну «управління». З процесом управління пов'язані складні питання мотивації, лідерства, зіткнення інтересів і вирішення проблем. Індикаторами успішності в управлінні персоналом є підсумкові економічні критерії, стабільність роботи всієї організації, її стійкість і положення на ринку, конкурентоспроможність і т.п. (задоволеність персоналу своєю роботою і приналежністю до організації; плинність кадрів; дотримання трудової дисципліни; наявність конфліктів на всіх рівнях відносин та ін.)

Сучасні дослідження дають можливість зробити висновок про те, що основної уваги при проведенні аудиту надають організаційному аудиту, тоді як питання кадрового аудиту навіть не виникає. Спроби зв'язати організаційний і кадровий аудит у гармонічну систему не досягали задовільних результатів.

Будь-яка організація може бути розглянута як група людей, наділена соціальністю організаційного механізму, який має свої особливості і накладає їх на організаційний процес. Відбувається взаємодія між інтересами організації та її членами, що може бути схематично представлено на рис. 1.1. При цьому організація є неділимою системою, в якій цілісно поєднуються потреби людей та досягнення основної мети існування організації.

Будь-яка організація є незалежною системою, яка складається з окремих елементів, або підрозділів. Ті, в свою чергу, можуть бути поділені на нові підрозділи, кожен з яких визначатиметься особистою внутрішньою структурою і може бути названий підсистемою, що також складається з ряду властивих саме їй елементів.

Рис. 1.1. Схема взаємодії інтересів членів організації з організаційними інтересами

Необхідно відзначити, що розвиток організації багато в чому залежить від факторів зовнішнього середовища і результатів функціонування організації як відкритої системи.

Таким чином, при проведенні аудиту організація постає перед аудитором у вигляді наступної системи (рис. 1.2):

Організація

Як учасник ринкових відносин: Відкрита система(Маркетингова концепція) Закрита система (Концепція стратегічної поведінки)

Як управлінська концепція

Підсистеми

1. Відкрита система: сприйняття зовнішньої (ринкової) інформації,обробки ринкової інформації,реагування «у відповідь»

2. Закрита система: міси і цілі організації стратегії розвитку,змістовна система організації (статичний рівень)

Рис. 1.2. Системність організації під час проведення її аудиту

Організація розглядається також у аспекті формування системи внутрішньо фірмового планування.

Головне місце у внутрішньо фірмовому плануванні займає розробка стратегії, або іншими словами стратегічне планування. Процес стратегічного планування в організації складається з таких основних положень:

-   розробка місії організації, її стратегічних цілей;

-   проведення оцінки й аналізу зовнішнього середовища;

-   виконання управлінського обстеження сильних і слабких сторін;

-   аналіз стратегічних альтернатив;

-   вибір найбільш прийнятної стратегії;

-   процес реалізації стратегії;

- оцінка виконання стратегії та отриманих результатів.

Стратегічне планування формує основу  для всіх управлінських рішень.

Під час розробки стратегічного плану, організація може обрати декілька напрямів стратегічної діяльності, наприклад:

"стратегію забезпечення" - що формує систему матеріально-технічного забезпечення підприємства;

"стратегію виробництва" - що визначає пріоритетні напрямки розвитку виробничо-технологічного процесу;

"стратегію просування та збуту" - що сприяє створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції;

"асортиментну стратегію", що сприяє формуванню найбільш ефективного асортименту виробництва продукції;

"цінову стратегію", що є умовою ефективності виробничої та комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту [11].

Важливий фактор стратегічного планування - стратегія, розроблена керівниками вищої ланки управління, повинна підтримуватися керівниками середньої ланки і всіма працівниками. Останні повинні чітко представляти свою роль у Діяльності фірми і досягненні нею довгострокових і короткострокових цілей. Для цього вони повинні бути відповідним чином проінформовані. Без зрозумілого формулювання цілей немає можливості об'єднати зусилля всіх працівників для їх досягнення.

Аналіз зовнішнього середовища дозволяє відповісти на наступні конкретні питання:

-   де в даний момент знаходиться підприємство?

-   де, на думку вищого керівництва, воно повинно знаходитися в майбутньому?

-   що повинні зробити менеджери, щоб організація з того положення, у якому вона знаходиться зараз, перейшла в ринкову позицію, на якій її хотіло б бачити керівництво?

Дуже важливо ретельно проаналізувати наступні умови роботи організації:

-   цикли її ділової активності;

-   зміни кон'юнктури ринку;

-   наявність робочої сили;

-   джерела матеріальних і фінансових ресурсів;

-   взаємодію з державними й іншими підприємствами галузі;

-   основні конкуренти організації й інші фактори.

Для діагностики та визначення внутрішніх проблем організації виконується управлінське обстеження.

Управлінське обстеження являє собою методичну оцінку функціональних зон підприємства, призначену для виявлення її сильних і слабких сторін. Зазвичай у це обстеження включають різноманітні сторони управління організацією, такі як маркетинг, фінанси, виробництво, трудові ресурси (або персонал) та ін.

Джерела більшості проблем в підприємстві можуть бути в остаточному підсумку виявлені в людях. Якщо підприємство має кваліфікованих співробітників і керівників із добре мотивованими цілями, воно в стані визначення різноманітних альтернативних стратегій. У противному випадку варто домагатися поліпшення роботи, тому що дана слабість із найбільшою можливість буде наражати на небезпеку майбутню діяльність організації [11].

Атрибути сучасної організації:

Бачення - це картина представлення майбутнього, якого хоче досягти організація. Бачення варто розглядати як віросповідання, воно виражає почуття співробітників і формулюється так, наче воно вже почалося (стверджуюче формулювання). Бачення для організації повинне бути єдиним і неповторним.

Місія - показує, для чого існує організація? У чому полягає її завдання в рамках суспільства? Яку роль виконує організація своєю діяльністю?

Зразкова   модель   організації   (філософія   організації).   У понятті "зразкова модель" полягає представлення про цінності, позиції і способи поведінки, що відрізняють цю організацію від інших. Представлення про цінності можуть бути запозичені в  інших   організацій

Культура організації - сукупність норм, представлень про цінності і напрями думок, що відображають поведінку співробітників усіх рівнів і, тим самим, вигляд організації, який  вона являє світові.

Критеріями аналізу  організаційної  культури  є   наступні показники:

"Товщина" організаційної культури - відносна величина, що показує питому вагу визначальної організаційної культури підприємства в загальній кількості визнаних членами організації культур.

"Розділяємість поглядів" - показник, що характеризує кількість основних положень, норм, ціннісних орієнтації, традицій і т.д., абсолютно прийнятих усіма членами організації.

"Широта" організаційної культури - величина, що характеризує кількісне відношення членів організації, для яких дана організаційна культура є домінантною, до загальної кількості членів організації.

Конфлікт організаційних культур - ситуація, у якій ! визначальними є не одна організаційна культура, а дві (три).

Аудит організаційної  культури припускає, по-перше, її ідентифікацію, по-друге, визначення її впливу на організаційні складові. У результаті можуть бути виявлені стратегічно важливі, критичні ситуації, коли організаційна культура не відповідає:

-   функціям структурного підрозділу;

-   функціональному або морфологічному змісту організації;

-   структурі управління;

-   стадії розвитку організації;

-   цілям організації;

- стратегії організації.

Цілі організації - містять у собі вимірні результати і величини. Цілі можуть мати кількісну і якісну природу і слугують тому, щоб робити наочними результати роботи організації або керівників, співробітників, колективів. Вони, як правило, використовуються для оцінки діяльності організації [11].

Рекламне гасло - це словесний еквівалент логотипа (графічного знака) фірми. У друкованому оголошенні він звичайно з'являється поруч із графічним знаком фірми чи назвою підприємства. Найефективніша реклама - це реклама торговельного знака, марки, іміджу, що носить функцію не тільки інформативну, як просте рекламування товару, але і створює на перспективу ринки споживачів, що віддають перевагу рекламованій марці або знакові.

Організаційна структура фірми найчастіше представлена у формі схеми, що показує зв'язок і поділ відповідальності в рамках організації. Розрізняють наступні види організаційних структур:

- механістичні структури (їх іще називають ієрархічними, формальними, бюрократичними, класичними, традиційними) характеризуються жорсткою ієрархією влади в компанії, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, об'єктивними критеріями добору кадрів, об'єктивною системою винагороди. Вони функціонують як чітко злагоджений механізм. До цього типу належать лінійна, функціональна структури та їхній симбіоз - лінійно-функціональна й диві-зіональні структури управління.

- органічні (адаптивні) структури мають розмиті межі управління, невелику кількість рівнів управління, характеризуються  слабким  чи  помірним  використанням  формальних правил і процедур,  децентралізацією  прийняття    рішень,

У ряді випадків найбільш доцільною виявляється змішана організаційна структура.

1.2. Аудит як форма діагностичного обстеження

Сутність, предмет, методи і завдання аудиту.

Слово "аудит" походить від латинського "audio", що буквально значить "він чує" або "слухач". Це поняття виникло більше двох тисяч років назад і зберіглося дотепер, отримавши вже більш наукове тлумачення.

У світі існує безліч визначень поняття "аудит". Приведемо деякі з них.

Аудит - це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює свідчення про кількісну інформацію, яка стосується конкретного економічного суб'єкта, з метою встановлення і відображення у звіті ступеня відповідності цієї кількісної інформації встановленим критеріям.

Існує і таке визначення: аудит - це незалежна експертиза фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан.

Це визначення суттєво відрізняється від визначення аудиту згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність". За законом, аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою   визначення   достовірності   їх   звітності,   обліку,   його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам [2].

У західних країнах публічною є не бухгалтерська, а фінансова звітність. Якби бухгалтерська звітність була опублікована, то виявилась би дуже складною для користувачів. Крім того, у багатьох країнах світу не існує єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Користувач дістає легку для сприйняття і розуміння інформацію у вигляді фінансових звітів, ця інформація є повною, оскільки подається розшифрування окремих статей фінансової звітності.

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів.

Аудит - це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси власників, інвесторів, держави.

Відомий автор книги «Основи аудиту» Р. Адамс дав класичне визначення суті аудиту, за яким аудит - це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує й оцінює свідчення про інформацію, яка піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської системи, з тим щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам [22].

 Під економічними суб'єктами розуміють (незалежно від організаційно-правових форм і видів власності) організації, їх об'єднання (союзи, асоціації, концерни, галузеві, міжгалузеві, регіональні й ін.), банки і кредитні установи, а також їх союзи й асоціації, страхові організації, товарні і фондові біржі, інвестиційні, пенсійні, суспільні й інші фонди, а також громадян, які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність.

Отже, предметом аудиту виступає інформація про факти (явища й процеси) господарської діяльності суб'єкта аудиторського контролю, яка відображена в системі бухгалтерського обліку та  інших джерелах  інформаційної системи  і  підлягає кількісній та вартісній оцінці.

Аудитор - це фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством, і атестована у встановленому порядку на право здійснення аудиторської діяльності [2].

До основних завдань аудиту відносять такі:

1. Упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування.

2. Ознайомитись із системою господарювання і управління (знання бізнесу клієнта).

3. Оцінити надійність системи внутрішнього контролю.

4. З'ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку.

5. Проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).

6. Переконатись у повноті первинної документації.

7. Проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах.

8. Перевірити фактичну наявність активів, зобов'язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності.

9. Перевірити належність відображених у звітності активів, зобов'язань і капіталу (кому вони належать).

10. Перевірити постійність дотримання облікової політики суб'єктом господарювання.

11. Перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду.

12. Встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству.

13. Упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності).

14. Висловити незалежну думку щодо результатів перевірки

фінансової звітності.

Мета аудиту - детально і глибоко вивчити проблему (проблеми), що стоять перед організацією, виявити фактори і сили, що впливають на неї, підготувати всю необхідну інформацію для ухвалення рішення, як організувати роботу з її вирішення.

Динаміка цілей і методів аудиту (періодизація).

Свій початок аудиторська справа бере у Великобританії, кінця XIX століття. Аналіз проводився згори вниз, у процесі якого детально вивчалися виправдувальні документи і проводилася інвентаризація. Розвиток економіки вплинув і на поділ функцій між власниками підприємства, його адміністраторами і кредиторами. Зросла роль акціонерів, яким була потрібна гарантія не тільки схоронності капіталу, але й одержання дивідендів. Необхідною умовою цього було правильне ведення обліку й ефективне функціонування підприємства. Тільки незалежний експерт-аудитор міг дати висновок про вірність і об'єктивність перевіреної бухгалтерської звітності і про ймовірність продовження діяльності і підприємства протягом найближчого періоду.

Динаміка зміни методів і цілей аудиту простежується у 5 етапах його становлення:

1  етап - передісторія (до 1850 p., метою аудиту було виявлення ефективності роботи, запобігання зловживань, яка досягалась методом детальної перевірки фактів господарського життя);

2 етап - виникнення аудиту (1850-1905 p., за мету брали виявлення зловживань методом перевірки за істотою (включаючи тестування окремих елементів);

3 етап - формування професії (1905-1933 p., метою стає виявлення правильності відображення фінансового становища клієнта за допомогою перевірки на відповідність і власність);

4 етап - становлення професії (1933-1940 p., мета - виявлення правильності відображення фінансового стану; виявлення помилок на основі різноманітних тестувань);

5 етап - сучасний стан (1940 р. - по дійсний час, метою аудиту є виявлення ефективності внутрішнього контролю методом стандартизації процесів перевірки).

Аудит одержав визнання у всіх економічно розвинених країнах. До 1929 р. він розвивався винятково на добровільній основі, але після краху ринку цінних паперів і Великої депресії став обов'язковим [26].

Аудитор, аудиторська діяльність та аудиторські послуги.

Слід відокремлювати аудит і аудиторську діяльність. До аудиторської діяльності відносять також різноманітні аудиторські послуги, через що отримані результати різняться одне від одного. Результатом аудиту можуть бути висновки про стан звітності (у першу чергу фінансової), її вірогідності і законності, а результатом аудиторських послуг - можливий стан об'єктів у майбутньому, тобто прогнозні економічні показники, якісні характеристики організаційної структури управління, системи обліку і контролю.

Аудиторська діяльність охоплює організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит мають право здійснювати незалежні аудитори, які отримали сертифікат аудитора, на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські консультації надаються на підставі договору, письмового або Усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

Послуги аудиторської фірми — це будь-які послуги, що не заборонені законодавством і надаються працівниками аудиторської фірми. Ділові контакти аудиторської фірми з підпримством-клієнтом зазвичай не обмежуються аудитом. У межах комплексу послуг, запропонованого аудиторськими фірмами, використовується багато різних можливостей.

Відповідно до стандартної класифікації аудиторські послуги можна поділити на:

- послуги дії;

- послуги контролю;

- інформаційні послуги.

Послуги дії - це послуги із створення документів, склад яких встановлений в договорі з економічним суб'єктом, раніше економічним суб'єктом не створених.

Послуги контролю - це послуги з перевірки документів на предмет їх відповідності критеріям, узгодженим аудиторською організацією з економічним суб'єктом; ініціативний аудит; контроль ведення обліку і складання звітності; контроль нарахування і сплати податків і інших обов'язкових платежів; тестування бухгалтерського персоналу економічного суб'єкта і персоналу аудиторських фірм.

Інформаційні послуги - це послуги з підготовки усних і письмових консультацій по різних питаннях; проведення навчання, семінарів, "круглих столів"; інформаційне обслуговування; видання методичних рекомендацій тощо [22].

Аудит, контроль і ревізія: подібність і відмінність.

Окрім аудиту існують також подібні до нього поняття контролю та ревізії.

Контроль - це одна з функцій управління, що представляє собою систему спостереження і перевірки функціонування керованого об'єкта з метою оцінити обґрунтованість і ефективність прийнятих управлінських рішень, виявити ступінь їх реалізації, наявність відхилень і несприятливих ситуацій, про які доцільно вчасно проінформувати компетентні органи, що здатні вжити заходів для поліпшення справ.

Ревізія - це засіб документального контролю, в перекладі на українську мову термін «ревізія» означає перегляд та в кінцевому значенні є контрольним вивченням раніше проведених господарських операцій з метою додержання їх законності й економічної доцільності.

Розглядаючи аудит і ревізію визначаємо, що між ними є як відмінності, так і подібності. Подібність пов'язана з технікою перевірки. Основні розходження полягають у меті, методах і користувачах отриманих результатів.

Основною метою ревізії є пошук та фіксація фактів зловживань з обов'язковим повідомленням керівній організації та правоохоронним органам. Як правило, ревізори здійснюють перевірки з позицій дотримання законності господарських операцій, не вникаючи у визначення перспектив діяльності. Результати ревізії повідомляють трудовому колективу для вжиття заходів щодо ліквідації виявлених недоліків.

Ревізія призначається розпорядженням керівної організації. Результати ревізії оформляються актом ревізії.

Для проведення аудиту між власником-замовником і аудиторською фірмою (аудитором-підприємцем) - виконавцем укладається договір. Результати аудиту оформляються аудиторським звітом або аудиторським висновком.

Таким чином, контроль (ревізія) існував завжди, аудит же є розвитком контролю і не скасовує, а доповнює ревізію.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53047. Співтворчість: Учитель – Учень 1.1 MB
  Це поривання душі й серця що колись були наче весняні зелені листочкиâ які пахли радістю щастям молодим сильним коханням. Завірюха загасила кохання та мрії і листочки зівяли скрутились розвіялись за вітром. Збірка складається з трьох циклів трьох жмутківâ по 20 віршів у кожному: це немов три акти драми а Франко назвав жанр збірки ліричною драмоюâ в яких розвивається історія кохання від його зародження зміцнення через надії на щастя до розчарування безнадії відчаю трагедії. Кожен Жмутокâ це шматок душі...
53049. Господарство Франції 93 KB
  Фронтальна бесіда: Яка площа території Великобританії Скільки у країні проживає чоловік Яка офіційна назва країни Який адміністративнотериторіальний поділ Великобританії Який державний лад має Великобританія Що таке геополітичне положення країни 2. Офіціальною головою держави Великобританії є: А королева Б король В шейх 3. Рівень урбанізації в Великобританії складає: А 70 Б 80 В 76 Г 90 Д 45 5. Тваринництво Великобританії має переважно напрямок: А молочномясний Б молочний В мясний 7.
53050. Семья моего друга 47.5 KB
  Je vondrais te presenter ma copine Helene. Elle est ma meilleure amie. Helene est ukrainienne. Elle est en 5eme. Sa famille n`est pas grande. Ils sont quatre: sa mere, son pere, son frere et Helene. Elle a deux grands-meres et deuxgrands-peres. Mon amie Helene a une tante. Olga et un oncle Michel. Elle a aussi deux cousines: Anna et Panline. On s`amuse beaucoup. Helene adore sa famille.
53051. Інтерактивні методи на уроках французької мови 46 KB
  Схильність учня до активної творчої діяльності формується на уроках різних типів на яких учителі використовують досягнення передових педагогічних технологій інновації сучасні методи та прийоми навчання. Сучасне навчання це навчання мета якого розвиток гнучкого мислення учнів а знання є умовою реалізації цієї мети. Обов'язковими умовами такого навчання є висока активність учнів у навчальному процесі опора на їхній суб'єктний досвід створення на уроках проблемних ситуацій. Це й є інтерактивним навчанням.
53052. Різдво у Франції (La Fête de Noël, en France) 75.5 KB
  Мета: Ознайомити з традиціями та культурою країни, мова якої вивчається. Виховання добротою: перенести учнів у казковий світ зимової казки та чудових перетворень.
53053. Франція. Криза старого порядку і початок модернізації 88.5 KB
  Очікувані результати: учні зможуть називати час найвищої могутності абсолютизму у Франції імена найвидатніших представників епохи характерні риси абсолютизму пояснювати поняття протекціонізм описувати двір Людовіка 14 висловлювати думки щодо причин кризи абсолютизму. Абсолютна монархія Людовіка 14. Питання до класу: Пригадайте де розташовується Франція як географічне становище впливало на економічний розвиток країни в період нового часу На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось про розвиток Франції в 17 на початку 18 століття за...
53054. СЦЕНАРИЙ МЕДИАУРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 113.5 KB
  Задачи урока: Повторить изученные фразеологизмы. Развивать умение отличать фразеологизмы от свободных словосочетаний. Развивать умение употреблять фразеологизмы в речи. Залезать в бутылку означает сердиться злиться упрямиться по пустякам Итак какие фразеологизмы вам встретились Объясните как вы понимаете их значение ответы и объяснения после каждого стихотворения для учителя Что вы знаете о фразеологии Ответы учащихся.