97221

Стратегічний та оперативний контролінг та його особливості. Структура фінансового контролінгу

Контрольная

Финансы и кредитные отношения

Визначити сутність фінансового контролінгу. Розглянути стратегічний і оперативний контролінг та його особливості. Надати загальну характеристику основним завданням, функціям та методам фінансового контролінгу. Проаналізувати практичне застосування стратегічного та оперативного контролінгу в системі фінансового управління підприємства.

Украинкский

2015-10-15

133 KB

1 чел.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет  менеджменту та маркетингу

Кафедра  менеджменту

Напрям  підготовки  030601   «Менеджмент»

Професійне спрямування  «Менеджмент організацій»

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛІНГ»

НА ТЕМУ: «Стратегічний та оперативний контролінг та його особливості.  Структура фінансового контролінгу»

Перевірила:                                                                                  

Виконала:

К.е.н. доц. Савицька О.М.

студентка групи УІ-01

4 курсу

Столяренко А.В.

Термін здачі студентом закінченої роботи: ______________ 20___ р. 

 № з/п

Критерії оцінювання

Рекомендована кількість балів

Кількість балів

1.

Самостійність виконання

1

2.

Логічність і послідовність викладання матеріалу

1

3.

Повнота розкриття теми

4

4.

Використання й аналіз додаткових літературних джерел

2

5.

Наявність конкретних пропозицій

1

6.

Якість оформлення

1

Всього:

10

КИЇВ 2013


Зміст

[1]
Вступ

[2]
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти фінансового контролінгу.

[2.1] 1.1 Сутність фінансового контролінгу.

[2.2] 1.2 Стратегічний та оперативний контролінг та його особливості.

[2.3]
Висновки до розділу 1.

[3]
РОЗДІЛ 2. Аналіз практичного застосування стратегічного та оперативного контролінгу в системі фінансового управління.

[3.1] 2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ НУФ «ДУАЦ».

[3.2]
2.2 Впровадження фінансового контролінгу на підприємстві ТОВ НУФ «ДУАЦ».

[3.3] Впровадження систем стратегічного та оперативного контролінгу забезпечить удосконалення загальної системи управлінського обліку, ефективне планування та бюджетування.

[3.4]
Висновок до розділу 2.

[4]
ВИСНОВКИ

[5]
Перелік посилань:


Вступ

На сьогодні в Україні контролінгу приділяється не досить уваги, хоча причин для його активного запровадження достатньо, зокрема такі як зростання нестабільності зовнішнього середовища, що висуває додаткові вимоги до системи управління підприємства.

Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку[1].

Метою даної роботи є визначення сутності фінансового конролінгу, його структури, завдань і методів та практичне використання їх на підприємстві ТОВ НУФ «ДУАЦ».

Відповідно до мети було визначено такі завдання:

 •  Визначити сутність фінансового контролінгу
 •  Розглянути стратегічний і оперативний контролінг та його особливості
 •  Надати загальну характеристику основним завданням, функціям та методам фінансового контролінгу
 •  Проаналізувати практичне застосування стратегічного та оперативного контролінгу в системі фінансового управління підприємства.


РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти фінансового контролінгу.

1.1 Сутність фінансового контролінгу.

Під фінансовим контролінгом прийнято розуміти функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Служби фінансового контролінгу на підприємстві безпосередньо не приймають рішення, а здійснюють їх підготовку, функціональну та інформаційну підтримку і контроль за реалізацією. Інформаційне забезпечення менеджменту повинно здійснюватись у зрозумілій для користувачів формі. З цією метою відповідна інформація спочатку обробляється, узагальнюється, аналізується і подається користувачам у формі рапортів, звітів, доповідних записок, резюме, рекомендацій, прогнозів тощо [2].

Фінансовий контролінг є одним з напрямків контролінгу, поряд з такими як контролінг збуту, контролінг виробництва та закупівель тощо. Однією з основних цілей фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд функціональних завдань. Система контролінгу підсилює вартісні орієнтири керівництва підприємством через:

• розділу сфер діяльності підприємства на центри відповідальності у вигляді центрів прибутковості, центрів затрат та центрів інвестицій;

• аналіз відділом маркетингу конкурентоспроможності та місця підприємства на ринку, постійного збору ринкової інформації;

• циклічний завершений цикл планування, який включає оперативне бюджетування — помісячне, поквартальне, річне; інвестиційне, середньострокове та стратегічне планування;

• оперативний аналіз відхилень від виконання бюджетів;

• стандартну в межах підприємства систему звітності в розрізі центрів відповідальності;

• розрахунок та розгляд вартісних показників [3].

Каталог функцій і завдань фінансового контролера[2]

Функції

Завдання

Фінансова стратегія

Активна участь у розробці фінансової стратегії підприємства та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності "Продаж" цілей і планів. Вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку

Планування та бюджетування

Розробка та постійне вдосконалення внутрішньої методики

прогнозування та бюджетування.

Забезпечення процесу бюджетування.

Участь у розробці інвестиційних та інших бюджетів

Бюджетний контроль

Внутрішній (управлінський) облік = managerial accounting. Участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів. Аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих.

Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації. Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві. Своєчасне реагування на появу нових можливостей (виявлення та розвиток сильних сторін). Підготовка звіту про виконання бюджетів і розробка пропозицій щодо корегування планів і Діяльності (рапортування)

Внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення

Розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів.

Надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства та структурним підрозділам у процесі розробки фінансової стратегії, планування, розробки і впровадження нових продуктів, процесів, систем

Внутрішній аудит та ревізія

Забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов'язками. Проведення внутрішнього аудиту та координація власної діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту підприємства. Забезпечення збереження майна підприємства

Найважливішими цільовими показниками концепції фінансового контролінгу е рентабельність капіталу (ROI) та Cash-flow. У рамках системи контролінгу починаючи з 1995 р. на підприємстві в розрізі окремих полів діяльності розраховується вартість капіталу (власного та позикового). Порівняння вартості капіталу із рентабельністю окремих полів бізнесу показує, які з них отримали додаткову вартість, а які зменшили. Центри прибутковості, що є санаційно неспроможними, недоцільно підтримувати.

Реалізація покладених на фінансовий контролінг завдань досягається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та використання специфічних методів. Залежно від виконуваних функцій і методологічної підтримки фінансовий контролінг поділяють на стратегічний та оперативний [6].

Фінансовий контролінг – це мистецтво управління (система управління), спрямоване на визначення майбутнього фінансового достатку підприємства і шляхів досягнення його. Завданням фінансового контролінгу є організація управління фінансовими процесами на такому рівні, щоб унеможливити помилки, відхилення і прорахунки як в поточній діяльності, так і на перспективу.

Визначають, що крім суто інформаційної підтримки контролінг виконує функції підтримки процесу управління як такого. Основними напрямками діяльності контролера є формування та удосконалення системи планування і контролю, розроблення методів реалізації планово-контрольних розрахунків, визначення необхідної для процесу управління інформації, її джерел та шляхів надходження.

В загальному вигляді здійснення процесу контролінгу проходить три етапи: перший етап визначення критеріїв: стандарти, показники виконання роботи; другий етап - процес порівняння досягнутих результатів і встановлених стандартів; третій етап – “принцип виключення”, який передбачає вибір дій з боку керівника. Отже, цільовою задачею контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу виконання управлінських рішень [4].

1.2 Стратегічний та оперативний контролінг та його особливості.

Виділяють 2 види контролінгу:

 1.  стратегічний;
 2.  оперативний.

Стратегічний контролінг орієнтує підприємство на виживання; передбачає встановлення кількісних і якісних цілей підприємства; розробку альтернативних стратегій.

Оперативний контролінг орієнтує підприємство на забезпечення прибутковості; розробку бюджету; визначення слабких та «вузьких» місць; аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів [5].

Особливе значення в забезпечені ефективної роботи підприємства має стратегічний контролінг. Він передбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища [5].

Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового (три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризиками. Вважається, що часовий горизонт стратегічного контролінгу необмежений.

У рамках стратегічного фінансового контролінгу зусилля фінансових служб підприємств концентруються на виконанні таких основних завдань:

• визначення стратегічних напрямів діяльності підприємства;

• визначення стратегічних факторів успіху;

 визначення стратегічних цілей і розробка фінансової стратегії підприємства;

• впровадження дійової системи раннього попередження та реагування (перманентний аналіз шансів і ризиків, сильних та слабких сторін);

• визначення горизонтів планування;

• довгострокове фінансове планування: планування прибутків та збитків, Cash-flow, балансу, основних фінансових показників;

• довгострокове управління вартістю підприємства та прибутками його власників;

• забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які ставляться перед окремими працівниками та структурними підрозділами.

Найважливішим завданням стратегічного контролінгу є забезпечення життєздатності підприємства в довгостроковому періоді на основі управління існуючим потенціалом та створення додаткових факторів успіху [2].

На етапі оперативного контролінгу проводиться розрахунок основних показників діяльності підприємства - рентабельності продажу, рентабельності капіталу, рентабельності власного капіталу, продуктивність праці, ступеня ліквідності балансу тощо [5].

Базовими складовими оперативного фінансового контролінгу є система річних бюджетів і бюджетний контроль. У разі необхідності бюджети можуть складатися з розбивкою по кварталах, місяцях, декадах і навіть днях.

Головною метою оперативного фінансового контролінгу є організація системи управління досягненням поточних (короткострокових) фінансових цілей підприємства. Такі цілі можуть знаходити свій вираз у показниках виручки від реалізації, прибутку, постійних і змінних витрат, рентабельності капіталу тощо. Цільові показники оперативного контролінгу повинні корелювати з монетарними та немонетарними цілями, визначеними в рамках стратегічного контролінгу. Коло завдань, які належать до компетенції бюджетного контролю, включає управлінський облік, аналіз відхилень, а також рапортування. В оперативних звітах (рапортах) інтерпретуються результати виконання бюджетів, наводиться оцінка основних фінансових показників, а також формулюються пропозиції, які випливають з аналізу відхилень. Оперативний фінансовий контролінг (на відміну від стратегічного) спирається переважно на внутрішні джерела інформації, зокрема дані рахунків прибутків і збитків, руху грошових коштів тощо. Основна увага при цьому концентрується на дослідженні таких співвідношень, як "доходи — затрати" та "грошові надходження — грошові видатки", у той час як стратегічний контролінг зорієнтований на аналіз шансів і ризиків, сильних і слабких сторін [3].

В таблиці 1.2.1 подана порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу.

Таблиця 1.2.1

Характеристика оперативного та стратегічного контролінгу [6]

Ознаки

Стратегічний

Оперативний

Орієнтація

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства

Економічна ефективність та рентабельність діяльності підприємства

Рівень управління

Стратегічний

Тактичний та оперативний

Цілі

Забезпечення виживання

Проведення антикризової політики

Підтримання потенціалу успіху

Забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства

Головні завдання

 •  Участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства
 •  Відповідальність за стратегічне планування
 •  Розробка альтернативних стратегій
 •  Визначення критичних зовнішніх та внутрішніх умов, які лежать в основі стратегічних планів
 •  Визначення вузьких та пошук слабких місць
 •  Визначення слабких підконтрольних показників відповідно до стратегічних цілей
 •  Порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків цих відхилень
 •  Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій)
 •  Керівництво при плануванні та розробці бюджету (поточне та оперативне планування)
 •  Визначення вузьких та пошук слабких місць для тактичного планування
 •  Визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до встановлених поточних цілей
 •  Порівняння планових (нормативних) та фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців та наслідків відхилень
 •  Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів
 •  Мотивація та створення систем інформації для прийняття поточних управлінських рішень


Висновки до розділу 1.

Фінансовий контролінг це один з напрямків загальної системи контролінгу. Основна його ціль – це орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Фінансовий контролінг забезпечує підприємству планування, контроль, аналіз відхилень, координацію та загальне інформаційне забезпечення.

Реалізація завдань фінансового контролінгу досягається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та за допомогою використання специфічних методів.

Виділяють 2 види контролінгу: стратегічний та оперативний. Стратегічний контролінг орієнтує підприємство на виживання; передбачає встановлення кількісних і якісних цілей підприємства; розробку альтернативних стратегій. А оперативний – орієнтує підприємство на забезпечення прибутковості; розробку бюджету; визначення слабких та «вузьких» місць; аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів.

За допомогою стратегічного контролінгу підприємство отримує аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. В свою чергу оперативний контролінг аналізує основні показники діяльності підприємства.


РОЗДІЛ 2. Аналіз практичного застосування стратегічного та оперативного контролінгу в системі фінансового управління.

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ НУФ «ДУАЦ».

Німецько- українська фірма " ДУАЦ " зареєстрована в грудні 1992 року. З 1993 року підприємство займається імпортом на Україну і країни СНД нових і вживаних автомобілів з ​​ФРН , інших країн Європи та США . Вивчивши світовий ринок спеціальних автомобілів , здійснювали імпорт броньованих інкасаторських автомобілів.

У співпраці з фірмою « Euracom » (Берлін) в період з 1994 по 1997 рік в Україну поставлялися броньовані автомобілі на базі VW Transporter і MB Sprinter виробництва німецьких фірм. З 1996 року , після стажування працівників фірми " ДУАЦ " на фірмі "H + S" ( Ганновер) , розробки конструкторської та технологічної документації , почалося виробництво броньованих автомобілів в Україні .

У Державному департаменті інтелектуальної власності України одержано патент № 3007 на промисловий зразок броньованого автомобіля. Інкасаторські і інші спецавтомобілі, що випускаються нашим підприємством , відповідають вимогам нормативних документів України та стандартів ЄС. За період з 1996 року вироблено понад 300 інкасаторських автомобілів. Всі вони до цих пір знаходяться в експлуатації. Ми не маємо жодної рекламації і претензії .

З 2007 року освоєно випуск автомобілів медичного призначення на базі FordTransit , MB Sprinter , VW Тransporter , VW Crafter , RenaultMaster та ін Виробляємо реанімобілі , пересувні лабораторії , станції переливання крові і т.д. Всі автомобілі відповідають вимогам ДСТУ 7032:2009 . Виробляємо комплектацію медичним обладнанням. Враховуючи досвід роботи з високолегованої сталі основних світових виробників фірма « ДУАЦ » була залучена в роботу з розробки технології зварювання бронесталей для Міністерства оборони України , яка була успішно захищена.

В цілому основний вид діяльності підприємства – це виробництво броньованих інкасаторських автомобілів і автомобілів швидкої медичної допомоги, реанімобілі. Основними групами споживачів є фізичні, юридичні особи в Україні та за кордоном; банківські, медичні установи; державні організації та відомства.

Головний офіс компанії знаходиться в місті Київ, вул. Мельникова, 12, а виробничий завод – в м. Васильків, Київської обл.

В залежності від своїх цілей компанія НУФ «ДУАЦ» формулює свою місію так: «Ми забезпечуємо клієнтів високою якістю продукції, що базуються на знаннях і застосуванні нових технологій і матеріалів, ретельної розробки конструкції і високою кваліфікацією співробітників». А кредо в свою чергу – «Наш стиль - це чесність, прозорість, інноваційність».

На сьогодні на фірмі існують такі стратегії: 

 •  Постійне вдосконалення роботи
 •  використання рівності у спілкуванні
 •  розвиток креативності
 •  відповідальне ставлення до вирішення будь-якого питання
 •  підтримка рівноваги між особистим життям і професійною діяльністю працюючих
 •  Корпоративна Соціальна Відповідальність (КСВ) – ефективний бізнес-інструмент

Організаційна структура на підприємстві НУФ «ДУАЦ» є лінійно-функціональною. Тобто керівники відділів виконують лінійне та функціональне управління. Це дозволяє оперативно приймати рішення, зменшити час проходження інформації, а також є досить економічною для підприємства.

Графічна інтерпретація організаційної структури подано на рисунку 1.3.

Рис. 1.3 – Організаційна структура ТОВ НУФ «ДУАЦ»


2.2 Впровадження фінансового контролінгу на підприємстві ТОВ НУФ «ДУАЦ».

Підприємство ТОВ НУФ «ДУАЦ» належить до галузі автомобілебудування. Зміцнення міжнародних позицій українського автомобілебудування здійснюється за рахунок нарощування виробництва автомобілів іноземних марок, а міжнародна співпраця України у сфері автобудування концентрується, в основному, на постачаннях комплектуючих для крупновузлової збірки легкових автомобілів. Українські автокомпанії не створюють альянсів із провідними світовими автокомпаніями, в придбанні акцій іноземних автокомпаній і будівництві своїх автозаводів за кордоном. Характерними рисами української автомобільної промисловості є низька  конкурентоспроможність автотранспортних засобів, особливо легкових автомобілей, спрямованість на внутрішні ринки й перевищення обсягів імпорту порівняно з виробництвом.

Тому для успішного ведення діяльності на ринку підприємству необхідно удосконалювати систему управління витратами, планування та бюджетування. ТОВ НУФ «ДУАЦ» не є винятком, тож для його успішності має місце впровадження служби фінансового контролінгу.

В процесі виконання своїх функцій і завдань служба фінансового контролінгу застосовує велику кількість методів: загальні (спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування) та специфічні (аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз, портфельний аналіз, SWOT-аналіз,  АВС – аналіз, ХУZ- аналіз) [1].

Виконання функцій стратегічного та оперативного контролінгу, система раннього попередження та реагування, довгострокове планування та бюджетування значною мірою грунтуються на фінансових прогнозах. У науково-практичній літературі виокремлюють три основні групи методів прогнозування:

 •  суб'єктивні (експертні) методи визначення прогнозних показників;
 •  каузальне прогнозування;
 •  методи екстраполяції

Одним з важливих методів стратегічного контролінгу є так званий аналіз сильних (Strenght) і слабких (Failure) місць, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В економічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT - analysis). Даний вид аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції [2].

На основі практики успішного впровадження контролінгу на інших підприємствах можна сформувати власний алгоритм побудови системи оперативного та стратегічного контролінгу.

Алгоритм побудови системи оперативного та стратегічного контролінгу на підприємстві ТОВ НУФ «ДУАЦ» представимо на схемі 2.2.1 та 2.2.2.

Схема 2.2.1 – Алгоритм побудови системи оперативного контролінгу.

Схема 2.2.2 – Алгоритм побудови системи стратегічного контролінгу.

Впровадження систем стратегічного та оперативного контролінгу забезпечить удосконалення загальної системи управлінського обліку, ефективне планування та бюджетування.


Висновок до розділу 2.

Відношення підприємства ТОВ НУФ «ДУАЦ» до автомобілебудівної галузі приносить йому високу конкуренцію в своєму сегменті. Тож для завоювання споживачів та підтримки конкурентоспроможності на ринку підприємству необхідно бути забезпеченим ефективною системою планування та бюджетування. Для цього являється доцільно впровадження служби фінансового контролінгу, для планування та моніторингу витрат на підприємстві.

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання. Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд функціональних завдань.

Проаналізувавши діяльність підприємства було сформовано алгоритми побудови стратегічної та оперативної системи контролінгу.


ВИСНОВКИ

В ході даної роботи було визначено сутність фінансового конролінгу, його структури, завдань і методів та практичне використання їх на підприємстві. В результаті можна підвести підсумок виконання поставлених завдань:

 1.  Під фінансовим контролінгом прийнято розуміти функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Служби фінансового контролінгу на підприємстві безпосередньо не приймають рішення, а здійснюють їх підготовку, функціональну та інформаційну підтримку і контроль за реалізацією.
 2.  Виділяють 2 види контролінгу: стратегічний та оперативний. Стратегічний контролінг орієнтує підприємство на виживання; передбачає встановлення кількісних і якісних цілей підприємства; розробку альтернативних стратегій. А оперативний – орієнтує підприємство на забезпечення прибутковості; розробку бюджету; визначення слабких та «вузьких» місць; аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів.
 3.  В процесі виконання своїх функцій і завдань служба фінансового контролінгу застосовує велику кількість методів: загальні (спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування) та специфічні (аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз, портфельний аналіз, SWOT-аналіз,  АВС – аналіз, ХУZ- аналіз)
 4.  На досліджуваному підприємстві ТОВ НУФ «ДУАЦ» не присутня служба фінансового контролінгу. Визначивши необхідність в провадженні системи фінансового контролінгу було запропоновано алгоритми побудови систем стратегічної та оперативної системи контролінгу. Їх впровадження забезпечить удосконалення загальної системи управлінського обліку, ефективне планування та бюджетування.


Перелік посилань:

 1.  Стефаник І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу// Фінанси України. – 2005. – №2.- с. 146-153.
 2.  Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С.Б
 3.  Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник.-К.: КНЕУ, 2003.-554 с.
 4.  Собкова Н.Д. Концептуальні ознаки контролінгу у фінансовій системі України / Н.Д. Собкова//  Формування  ринкових  відносин.  –  2009.  – № 2.  – С. 17-22
 5.  Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг» Кармазін В.А. – 2007.
 6.  Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання). – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.- 136 с.
 7.  Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг» Савицька О.М. – 2013.
 8.  Стефаник І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу// Фінанси України. – 2005. – №2.- с. 146-153.
 9.  Офіційний сайт підприємства ТОВ НУФ «ДУАЦ». Режим доступу: < http://autoukr.com/>
 10.  Попова Л.В. Контролінг. Навчальний посібник. – М.: Вид-во «Дело и Сервис», – 2003. – 192с.


Генеральний директор

Заступник генерального директора

Відділ виробництва

ідділ маркетингу

Фінансовий відділ

Розробка методології управління обліку

(фін. витрат, орг. витрат, калькулювання собівартості, і т.д.)

Формування системи управління обліку

Організація аналітичної обробки даних певного обліку в загальній системі управління.

Проведення оперативного фінансового планування, та бюджетування

Розробка методології дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища

Формування системи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища

Проведення якісної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища

Організація стратегічного планування управління фінансами, вартістю та ризиками

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16182. Язык и стиль судебных документов. Учебное пособие 506.5 KB
  Издание второе переработанное и дополненное. Сборник подготовлен Федеральным арбитражным судом СевероЗападного округа при содействии Совета судей Российской Федерации Союза юристов России и финансовой поддержке ФГУП Росэнергоатом. Автор идеи и руководитель пр
16183. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие 1.41 MB
  Попова ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Об авторе Содержание курса Программа курса Введение Вводный раздел Тема 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА Тема 3. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В ...
16184. Уголовный закон и его обратная сила. Учебное пособие 375 KB
  Данная работа посвящена вопросам действия уголовного закона во времени. Автор комментирует соответствующие нормы уголовного законодательства ряда зарубежных государств, раскрывает основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации о действии уголовного закона во времени и его обратной силе
16185. Международное частное право. Учебное пособие 994.5 KB
  7.93 Рецензент кандидат юридических наук А. М. Сытник Международное частное право высшая математика юриспруденции. Профессор М.М.Богуславский. ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ С недавних пор говорить о невмешательстве в частные дела стало модным. Однако говорит...
16186. Административное право. Учебное пособие 3.13 MB
  Название документа АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО: УЧЕБНИК издание второе переработанное и дополненное под ред. Л.Л. Попова Юристъ 2005 Дата 30.04.2005 Источник публикации Юристъ 2005 Автор КОЗЛОВ Ю.М. ОВСЯНКО Д.М. ПОПОВ Л.Л. Примечание к документу Материал под...
16187. Право и факт в римском праве. Учебное пособие 709.5 KB
  Покровский И.A. Право и факт в римском праве. Киев Типография Императорского университета Св. Владимира Н.Т. КорчакНовицкого 1898 г. Право и факт в римском праве Предисловие Значительная часть предлагаемой работы 1 5 9 была напечатана под заглавием Die actione...
16188. Основные вопросы владения в новом германском уложении. Учебное пособие 140.5 KB
  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЛАДЕНИЯ В НОВОМ ГЕРМАНСКОМ УЛОЖЕНИИ Вестник права. 1899. № 1 И.А. ПОКРОВСКИЙ I. Владение являлось в литературе настоящего столетия одним из самых спорных институтов гражданского права. Несмотря на самую оживленную разработку его в которой приняли...
16189. История римского права. Учебное пособие 2.99 MB
  Покровский И.А. ИСТОРИЯ РИМСКОГО ПРАВА Используется греческий шрифт СОДЕРЖАНИЕ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОКРОВСКИЙ И ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ 5 Предисловие к 1му изданию 12 Предисл
16190. Основы римского гражданского права. Учебное пособие 1.3 MB
  PAGE 1 Подопригора A.A. Основы римского гражданского права: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов 2е изд. перераб. К.: Вентури 1995. 288 с. А.А.Подопригора ОСНОВЫ РИМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Допущено Министерством образования Ук