973

Анализ норматива оборотных средств предприятия

Лабораторная работа

Экономическая теория и математическое моделирование

Определение потребности предприятия в оборотных средствах и анализ показателей использования оборотных средств, отражающих скорость оборачиваемости этих средств в процессе производства и реализации продукции.

Русский

2013-01-06

46.5 KB

39 чел.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

Кафедра Прикладной Экономики и Маркетинга

Лабораторная работа № 2.2

по экономике предприятия

“Анализ норматива оборотных средств предприятия ”

Вариант №24

                                                                                  Выполнил: Вербин Д.А.

                                                    Группа: 3202

                                                                           Проверил: Косовцев В.В.

Санкт-Петербург

2010

Цель работы:

Определение потребности предприятия в оборотных средствах и анализ показателей использования оборотных средств, отражающих скорость оборачиваемости этих средств в процессе производства и реализации продукции.

Исходные данные

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение

1

Выпуск продукции по себестоимости

рубли

946300

2

Расход сырья, основных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов

рубли

315600

3

Норматив по прочим оборотным средствам в составе производственных запасов

рубли

24840

4

Интервал между поставками

дни

16

5

Длительность цикла изготовления продукции

дни

4

6

Норматив оборотных средств по элементу «расходы будущих периодов»

рубли

13400

7

Норма запаса готовой продукции

дни

3

8

Объем реализованной продукции в оптовых ценах

рубли

960200

9

Увеличение (уменьшение) длительности одного оборота

дни

3

Число календарных дней в периоде составляет 90 дней.

Коэффициент нарастания затрат принимается равным 0,5.

Выполнение работы

Норматив оборотных средств по элементу «производственные запасы»

Норматив оборотных средств по незавершенному производству

Норматив оборотных средств по элементу «будущие периоды»

Этот элемент нам уже известен из исходных данных. Приведем его ещё раз

Норматив оборотных средств по элементу «Готовая продукция»

Общий норматив оборотных средств

Оборачиваемость оборотных средств

Коэффициент оборачиваемости характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами за отчетный период, и представляет собой отношением объема реализованной продукции к нормативу оборотных средств.

Длительность одного оборота

Количество оборотов при ускорении (замедлении) оборачиваемости оборотных средств

Норматив оборотных средств при ускорении (замедлении) оборачиваемости оборотных средств

Величина высвобождения (вовлечения) денежных средств из оборота в результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств

Вывод

Мною было проанализировано производственное предприятие и рассчитаны основные производственные показатели. Это предприятие нуждается в дополнительных оборотных средствах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28484. Ідея симплексного методу та його геометрична інтерпретація 14.2 KB
  Проте задачі лінійного програмування які доводиться розв'язувати на практиці характеризуються великими числами m та n а кількість опорних планів обмежена зверху числом Тому доцільніше було б вказати таку схему послідовного покрашення опорного плану що при переході від одного опорного плану вершини многогранника допустимих розв'язків до іншого опорного плану іншої вершини отримується збільшення цільової функції при максимізації функції 1 і зменшення її при мінімізації функції 1. Саме...
28485. Алгоритм симплексного методу 23.31 KB
  Заповнення початкової симплекстаблиці перша ітерація Таблиця 1 В рядках 1 3 записані відповідні рівняння системи 12 при цьому спочатку права частина в стовпці опорний план а потім коефіцієнти при відповідних змінних. Отже з початкової таблиці безпосередньо виписується початковий опорний план: Х1 оп = 0; 0; 182; 316; 238. В нульовому рядку міститься інформація про цільову функцію: для зручності функція 11 розглядається формалізовано як рівняння z 18х1 16х2 = О...
28486. Постановка транспортної задачі та її математична модель 31.64 KB
  Постановка транспортної задачі та її математична модель. Побудуємо математичну модель закритої транспортної задачі Позначимо через xij кількість одиниць вантажу запланованого до перевезення від iго постачальника до jго споживачаz сумарну вартість запланованих перевезень Для зручності умову задачі запишемо у вигляді таблиці табл 1 яку надалі будемо називати транспортною сіткою При цьому постачальників скорочено позначимо літерою П а споживачів С Таблиця 1...
28487. Методи побудови початкового опорного плану транспортної задачі 21.99 KB
  Рекомендуємо олівцем проставити прочерки в клітинках А2 В1 і А3 В1 потреби В1 задоволені а біля 300 справа записати залишки запасів в розмірі 150 од. запасів і 220 од. В напрямку який визначає діагональ переходимо до А2В2 в яку записуємо min70 230=70 виставивши прочерк в А3 В2 закресливши залишок потреб під В2 і записавши справа від 230 залишок запасів 23070=160. В клітинку А2В3 заносимо min 160 280= 160 виставляємо прочерк в А2В4 закреслюємо залишок запасів А2 160 а під потребами В3 записуємо залишок потреб В3 в розмірі...