9758

Характеристики биполярного транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе №2 Характеристики биполярного транзистора 1. Цель работы Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, опре...

Русский

2013-03-16

50.62 KB

10 чел.

Отчёт по лабораторной работе №2

«Характеристики биполярного транзистора»

1.  Цель работы

Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, определение  параметров транзистора.

Тип транзистора: Q2N4014

2. Схема проведения измерений

   +

   M2

  M1

   Q

  +      V1

            EK

  IБ

   IK

RЭ = 1 Ом

    V

      A

   I

 Рис. 11. Схема проведения измерений

3.Таблицы с результатами измерений

Таблица 1.

t 0С

Uкэ (В)

Iб (мкА)

1

2

5

10

20

40

60

80

100

120

27 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

461,7

479,4

503,4

521,9

541,2

561,7

574,7

584,7

593

600,3

Uкэ = 0В

Uбэ (мВ)

137,8

168,9

210,6

242,3

273,8

304,9

322,8

335,2

344,8

352,5

57 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

400,2

414,6

437,3

456,4

476,7

498,7

512,7

523,3

532,2

539,9

Таблица 2.

t 0C

Uкэ (В)

0,2

0,5

1

2

5

10

15

20

27 0С

Iб = 10 мкА

Iк мкА

43,6

1,191

1,208

1,220

1,256

1,316

1,377

1,439

Iб = 30 мкА

0,301

3,587

3,626

3,663

3,772

3,954

4,135

4,317

Iб = 60 мкА

0,9126

7,178

7,249

7,322

7,540

7,903

8,265

8,630

Iб = 100 мкА

1,931

11,95

12,06

12,18

12,55

13,15

13,75

14,36

Iб = 120 мкА

2,484

14,39

14,46

14,61

15,04

15,77

16,49

17,21

57 0С

Iб = 60 мкА

Iк мкА

4,995

7,193

7,320

7,393

7,613

7,979

8,345

8,711

4.Графики входных и выходных характеристик:

Входные характеристики

Выходные характеристики

5.Расчетная часть

h11 = UБЭ/IБ [кОм].

h11 = = 0,457 кOм

RВХ = UБЭ/IБ.

RВХ= = 9,578 кОм

h22 = IК/UКЭ [Сим].

h22 = = 0,0725 мкСим

rK = 1/h22 [кОм]

rK = 13793 кОм

Ri = UКЭ/IК  [кОм]

Ri = = 663 кОм

h21 = IК/IБ [А]

h21 = = 0,12525

h12 = Uбэ/Uкэ

h12 = =5,038


-             +

n-        p-         n-

+

+

IЭ

IБ

IК

Э

Б

К

UКБ

UЭБ

-             +

Рис. 7. Модель транзистора

6. Контрольные вопросы

Биполярный транзистор представляет собой систему двух взаимодействующих р-n-переходов.

В биполярном транзисторе физические процессы определяются носителями зарядов обоих знаков – основными и неосновными, что отражено в названии транзистора.

К

Б

Э

IВЫХ=∆IК

IВХ=∆IБ

UВХ=∆UБЭ

UВЫХ=∆UКЭ

Рис. 8. Транзистор как четырехполюсник

Транзистор, имеющий входную и выходную цепи, можно рассматривать как четырехполюсник. Так как у транзистора всего три вывода, то один из выводов неизбежно должен быть общим для входной и выходной цепей. В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения транзистора:

  1.  с общей базой (ОБ);
  2.  с общим эмиттером (ОЭ);
  3.  с общим коллектором (ОК).

Режимы работы транзистора:

режим насыщения

активный режим

Под входными характеристиками понимают зависимость входного тока от входного напряжения при постоянном выходном напряжении, являющимся параметром.

Под выходными характеристиками понимают зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе, являющимся параметром.

Характеристики, снятые при разных значениях параметра, образуют семейство характеристик.

Входное сопротивление – h11 = ∆UБЭ/∆IБ.

Выходное сопротивление – 1/h22 = ∆UКЭ/∆IК.

Коэффициент передачи по току h21 = ∆IR/∆IБ,   h21 = B.

Коэффициент внутренней обратной связи h12 = ∆UБЭ/∆UКЭ.

Вывод: На ток базы изменение Uкэ влияет мало. При различных Uкэ выходные характеристики расположены очень близко друг к другу. Выходные характеристики показывают, что при увеличении Uкэ от нуля до небольших значений ток коллектора резко возрастает, а при дальнейшем увеличении Uкэ характеристики почти не возрастают, что что говорит о сравнительно малом влиянии Uкэ на ток коллектора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53104. Тести до підсумкового уроку. Земля на плані та карті. Географія (6 клас) 108 KB
  Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...
53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...
53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...