97709

Підвищення ефективності використання основних засобів на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Визначити економічну суть основних засобів і особливості їх відтворення в умовах формування ринкових відносин; дослідити стан діючої класифікації і оцінки основних засобів, нематеріальних активів та виявити можливість її уточнення; з’ясувати стан обліку основних засобів на прикладі підприємства...

Украинкский

2015-10-24

414.47 KB

0 чел.

3

Зміст

Вступ 4

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8

1.1. Економічний зміст основних засобів і завдання їх обліку 8

1.2. Склад, класифікація та методи оцінки основних засобів 13

1.3. Методи обчислення зносу основних засобів та їх вплив на фінансові результати підприємства 21

1.4. Організаційні підходи до методики аналізу використання основних засобів 25

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 30

Розділ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» 31

2.2. Документування обліку основних засобів на підприємстві 43

2.3. Стан обліку основних засобів на підприємстві ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» 47

2.4. Напрямки покращення обліку основних засобів та їх вплив на управління діяльністю підприємства 62

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 71

Розділ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» 73

3.1. Аналіз складу та структури основних засобів 73

3.2. Аналіз руху основних засобів 76

3.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 82

3.4. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві 85

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 93

Висновки 94

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ 98

Додатки 104

Вступ

Актуальність теми. Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Основними завданнями реформи є: створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів; забезпечить зв’язок реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища та ринкових відносин в Україні.

Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в нашій країні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Потрібно зазначити, що головним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку Закон “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” називає положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Основний напрям трансформації бухгалтерського обліку в нашій  країні – розроблення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. План рахунків включає на сьогоднішній день 9 класів балансу синтетичних рахунків і 1 клас позабалансових рахунків. Для обліку основних засобів та нематеріальних активів використовують 1 клас “Необоротні активи”.

Проблеми обліку основних засобів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою отримати інвесторами та іншими зацікавленими користувачами точної і достовірної інформації про стан і ефективність використання основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з основними засобами: купівля-продаж, нарахування амортизації, страхування, приватизація, реалізація інвестиційних проектів.

Вивчення опублікованих наукових праць і діюча практика господарської діяльності підприємств свідчать про те, що в бухгалтерському обліку і аналізі ефективності оновлення основних засобів є цілий ряд принципово важливих проблем, які потребують нових досліджень.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. Серед них єдність економічної та бухгалтерської термінології, принципи оцінки основних засобів та нематеріальних активів, підвищення аналітичності та інформативності первинних документів з обліку основних засобів.

Проблеми обліку основних засобів і їх аналізу є предметом особливої уваги економічної науки. Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: М.Т.Білуха, С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М.Добровський, Ю.А. Кузмінський, Н.М.Ткаченко та інші вчені.

Проте актуальними залишаються проблеми теоретичного і практичного характеру, наприклад щодо використання таких економічних категорій, як “основні фонди” “та основні засоби”. Тому в умовах реформування економіки постає питання: яка категорія більш повно відповідає новому економічному середовищу? Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідженості стосовно сучасних потреб економіки, наявність багатьох дискусійних питань зумовили вибір теми, визначили її логіку і мету дипломної роботи.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку, контролю і аналізу основних засобів.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і розв’язані такі завдання:

- визначити економічну суть основних засобів і особливості їх відтворення в умовах формування ринкових відносин;

- дослідити стан діючої класифікації і оцінки основних засобів, нематеріальних активів та виявити можливість її уточнення;

- з’ясувати стан обліку основних засобів на прикладі підприємства;

- проаналізувати наявність та використання основних засобів об’єкту дослідження;

- запропонувати напрями удосконалення обліку основних засобів на підприємстві.

Об'єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – господарські операції та процеси з обліку та аналізу основних засобів.

Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти обліку, контролю та аналізу основних засобів та можливості використання облікової інформації в умовах формування ринкових відносин.

Методи дослідження - діалектичний метод наукового пізнання економічних явищ і процесів. При вирішенні визначених у дипломній роботі завдань використано такі методи детального вивчення об’єкта дослідження: монографічний; метод аналізу і синтезу; порівняльний метод, абстрактно-логічний, економіко-статистичний та інші.

Законодавча, нормативна база та джерела первинної інформації - законодавчі і нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку основних засобів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності підприємства.

Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці методики обліку і аудиту основних засобів, яку можна застосовувати на підприємствах різних видів комерційної діяльності. Заслуговують на увагу пропозиції щодо удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 94 сторінках машинописного тексту. Матеріали роботи містять 12 таблиць і 9 рисунків, які подані на 11 сторінках. Список використаних джерел із 62 найменувань поданий на 5 сторінках, 8 додатків – на 12 сторінках.


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Економічний зміст основних засобів і завдання їх обліку

Для здійснення статутної діяльності підприємствам необхідні необоротні активи, тобто засоби праці, під якими в економічній літературі розуміють річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці (сировину, матеріали тощо).

Від предметів праці засоби праці відрізняються тим, що багаторазово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, поступово зношуються і частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію або виконані роботи (надані послуги). Під впливом засобів праці предмети праці змінюють свої фізико-хімічні властивості та перетворюються на готову продукцію.

До засобів праці відносяться машини, обладнання, інструменти тощо, тобто основні засоби підприємства.

В економічній літературі часто ототожнюють поняття «основні засоби» “основні фонди”.

Під фондами розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, до яких відносяться статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, які відображаються в пасиві балансу.

Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів підприємства.

В науковій літературі є багато визначень основних засобів.

Згідно з «Положенням бухгалтерського обліку» вчені-обліковці схиляються до єдиного визначення, яке визначене в П(С)БО 7 “Основні засоби” [63]. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року) [63].

За визначенням С.Ф. Покропивного, основні засоби це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання [33, с. 255].

А.М. Поддерьогін визначає основні засоби як матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби [58, с. 124].

Основні засоби — це частина засобів виробництва, які беруть участь у процесі виробництва тривалий період, зберігаючи при цьому натуральну форму і властивості, а також переносять свою вартість на вартість готового продукту частинами – визначає Примак Т.О.

Сформовані на початковому етапі діяльності підприємства основні засоби потребують постійного управління ними. Основні засоби активи відіграють важливу роль у здійсненні діяльності підприємства. Значна, а у багатьох випадках - переважна частина капітальних вкладень підприємства здійснюється у вигляді обладнання, машин, технологічних ліній тощо. Це, в свою чергу, призводить до необхідності розрахунку в основних засобах при створенні підприємства, при його розширенні, оновленні тощо.

Згідно Ковальова В.В. управління основними засобами - це процес спостереження, фіксації, відтворення та впливу на основні засоби з метою найбільш ефективного їх використання в підприємницькій діяльності. Всі ці дії ґрунтуються на зборі і обробці інформації, без якої процес управління неможливий [45, с. 103].

До основних засобів згідно з П(С)БО 7 належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, наданню в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [63].

Балансова вартість наявних основних засобів представлена в балансі як залишок на рахунку 10 «Основні засоби» на дату складання балансу. Для отримання ідентичних показників по окремих об’єктах основних засобів використовують суми залишків відповідних аналітичних рахунків.

Основною метою управління основними засобами є забезпечення умов вчасного оновлення, модернізації і підвищення ефективності їх використання. Управління основними засобами передбачає наступне        (рис. 1.1).

Визначення розміру потреб в прирості основних засобів

Забезпечення вчасного оновлення та модернізації основних засобів в процесі їх використання

Забезпечення підви-щення ефективності використання основних засобів

Визначення форм задоволення потреб в прирості основних засобів

Управління основними засобами

Формування оптимальної структури джерел фінансування основних засобів

Рис. 1.1. Основні завдання управління основними засобами

Забезпечення вчасного оновлення та модернізації основних засобів в процесі їх використання. Під впливом часу, сил природи, технічного прогресу та в процесі експлуатації основні засоби зношуються. Вони втрачають свої первинні якості, знижуються їх техніко-економічні властивості, в результаті чого зменшується балансова вартість.

Оновлення основних засобів підприємства здійснюється на простій і розширеній основі, і представляє собою процес простого і розширеного їх відтворення (табл. 1.1). Відповідно до НП(С)БО 1 інформацію про ступінь зношення основних засобів та необхідність їх оновлення надає правильно організований бухгалтерський управлінський облік [62].

Таблиця 1.1

Процес оновлення основних засобів

Вид відтворення

Зміст відтворення

Просте

 

а) поточний ремонт

в процесі якого частково відновлюються основні засоби

б) капітальний ремонт

в процесі якого відбувається значне відновлення   основних засобів і часткова заміна їх окремих елементів

в) придбання нових видів основних засобів

в процесі якого відбувається заміна повністю зношених видів основних засобів  

Розширене

в процесі якого відбувається формування видів основних засобів

На підставі зведених або аналітичних облікових даних можна здійснити будь-які розрахунки для прийняття управлінських рішень.

Визначення розміру потреб в прирості основних засобів здійснюється лише у вартісних показниках з використанням формул, де береться до уваги загальна потреба у необоротних активах підприємства відповідно до запланованого обсягу його господарської діяльності; їх наявність на початок звітного періоду; запланований обсяг вибуття основних засобів у зв’язку з їх моральним та фізичним зносом.

Грабова Н.М. стверджує, що визначення форм задоволення потреб в прирості основних засобів може проводитись наступними способами:

1) шляхом придбання нових видів основних засобів у власність;

2) шляхом укладання договору оренди або лізингу [28, с. 104].

Забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, які ґрунтуються на розрахунку та аналізі таких показників, як рентабельність та фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність тощо.

Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку формування оптимальної структури джерел фінансування основних засобів здійснюється на основі аналізу даних про можливість залучення власного і довгострокового позикового капіталу [51, с. 174].

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо:

- існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням активу;

- його оцінка може бути достовірно визначена.

Згідно з П(С)БО 7 оцінка необоротних матеріальних активів, враховуючи дію принципу безперервності підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й далі.

Бухгалтерський фінансовий облік основних засобів повинен забезпечити вирішення наступних завдань:

- контроль за зберіганням основних засобів;

- своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів (фондів), ї внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);

- своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів;

- відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

- визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об'єктів основних засобів;

- виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів. і

Таким чином, за результатами підрозділу відмітимо, що бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших засобів праці. Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану, ступеня фізичного й морального зносу. Зазначимо, що промислові підприємства постійно поповнюються новими засобами праці відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру й обсягу виготовлюваної продукції. Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік.

1.2. Склад, класифікація та методи оцінки основних засобів 

Основні засоби класифікуються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим та натуральним характером, видами, використанням і належністю.

Згідно зі Сторожук Т.М. основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх виробничого призначення поділяються на такі групи:

А. Будівлі і споруди.

Б. Передавальні пристрої.

В. Машини та устаткування, У тім числі:

- робочі машини та устаткування;

- вимірювальні та регулюючі прилади;

- лабораторне устаткування;

- обчислювальна техніка;

- транспортні засоби.

Г. Виробничий і господарський інвентар.

Д. Інші основні засоби [66 с. 125].

Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства.

Відповідно до Кузьмінського Ю.А. наведено склад основних виробничих засобів підприємства (рис. 1.2).

Основні виробничі засоби

Пасивна частина основних виробничих засобів

Активна частина основних виробничих засобів

Будівлі

Робочі машини й устаткування

Транспортні засоби

Споруди

Вимірювальні й регулюючі прилади

Господарський інвентар

Обчислювальна техніка та лабораторне устаткування

Рис. 1.2. Склад основних виробничих засобів підприємств

У П(С)БО 7 передбачені наступні види оцінки основних засобів. Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів [63].

Основні засоби протягом всього строку їх експлуатації на підприємстві відображаються за первісною вартістю. Первісна вартість об’єктів основних   засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів. Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Вартість, яка амортизується - первинна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначається на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об’єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством (за умови достатньо точного визначення ліквідаційної вартості). Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

Згідно з П(С)БО 7 справедлива вартість необоротного матеріального активу дорівнює сумі, за якою може бути проведений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [63].

Справедливою вартістю в більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання відповідних об’єктів, тобто використання для ведення одного й того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. За неможливості отримання інформації про ринкову вартість будь-яких об’єктів через їх специфічний характер, вони обліковуються за переоцінено вартістю з урахуванням фактичного зносу.

Відповідно до П(С)БО 7 залишкова (балансова) вартість необоротного матеріального активу визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу (амортизації). Чиста вартість реалізації необоротного активу - це справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію [63].

Отже, в економічних розрахунках використовують три види оцінювання основних засобів: первинну, відновлювальну і залишкову.

Первинна вартість дорівнює фактичній сумі затрат підприємства на придбання, за вирахуванням наданих торговельних знижок.

Відновлювальна — витратам на створення, будування, придбання, транспортування й монтаж даного предмета основних засобів у сучасних умовах за діючими цінами на момент переоцінки; залишкова вартість основних засобів – у первинній вартості за відкидання зносу.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинна вартість об’єкта основних засобів складається з таких затрат:

- суми, що сплачують постачальнику;

- суми, що сплачують підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт;

- суми, що сплачують за інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням (створенням) основних засобів;

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

- суми мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів, які не відшкодовуються підприємству;

- витрати зі страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первинної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку. Згідно з П(С)БО 7, первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання [63]. Первинною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства їх вартість, якщо інше не передбачено законодавством. Первинна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з власної готової продукції, дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів. Як зазначає Пархоменко В.М, первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів, збільшеної або зменшеної на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. Первинна вартість об’єктів основних засобів, оплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з цих об’єктів [59, с. 144].

Згідно з положенням бухгалтерського обліку 7 підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних виробничих засобів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних засобів [63].

Згідно Коробова М.Я. структура основних виробничих засобів є різною в різних галузях промисловості, народного господарства. Наприклад, у промисловості України частка будівель у загальній вартості основних виробничих засобів найвища в легкій та харчовій промисловості (близько 44%); споруд – у паливній промисловості (17%); передавальних пристроїв – в електроенергетиці (32%); устаткування та робочих машин – на підприємствах машинобудівного комплексу (45%) [46, с. 218].

За функціональним призначенням розрізняють виробничі основні засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будівлі, споруди, силові машини й обладнання, робочі машини, які використовуються у сфері матеріального виробництва) та невиробничі основні засоби, які не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва й призначені, в основному, для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб працівників (будівлі, споруди, обладнання), що використовуються у невиробничій сфері для задоволення побутових потреб працівників.

Невиробничі основні засоби не є засобами праці, але вони також використовуються тривалий час, зберігаючи свою натуральну форму та поступово втрачаючи свою вартість у міру зношення. Таким чином, поняття «основні засоби» на практиці не співпадає з поняттям «засоби праці», так як до складу основних засобів входять і невиробничі засоби.

За речовим характером розрізняють інвентарні та неінвентарні основні засоби. До інвентарних відносяться об’єкти, які мають речове вираження та підлягають перевірці, обміру, підрахунку в натурі; до неінвентарних - капітальні вкладення в земельні ділянки, угіддя (крім будинків і споруд).

За використанням основні засоби поділяються на діючі (всі основні засоби, що використовуються на підприємстві), недіючі (ті, що не використовуються у певний період часу в зв’язку з тимчасовою консервацією підприємства або окремих підрозділів) і запасні (різне устаткування, яке перебуває в резерві та призначене для заміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються). Суттєве значення в обліку основних засобів має їх розподіл за ознакою належності на власні та орендовані. Крім того, основні засоби групуються за галузями економічної діяльності (промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок, будівництво).

За натурально-речовими ознаками основні засоби поділяють на окремі види: земля, будови, споруди, передавальне обладнання, машини й устаткування, які, в свою чергу, поділяються на силові машини й устаткування, робочі машини й устаткування, вимірювальні та регулюючі прилади й лабораторне устаткування, обліковувальну техніку, інші машини й устаткування (транспортні засоби, інструменти, виробничий інвентар і приналежності, господарський інвентар), робочі та продуктові тварини, багаторічні насадження і т. ін.

До кожної з цих груп належать основні засоби різних найменувань. Наприклад, до групи будови — корпуси цехів, склади, лабораторії тощо. До транспортних засобів — автомобілі, трактори, електровози, тепловози тощо. До групи інвентаря, інструменту та інших основних засобів — меблі, вимірювальні прилади тощо.

Відповідно Грабової Н.Н. та Добровського В.Н. класифікація основних засобів за наведеними групуваннями є основою синтетичного обліку          [27, с. 142].

Згідно джерела [27, с. 142], за використанням основні засоби поділяють на діючі (усі основні засоби, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що не використовуються в даний період часу через тимчасову консервацію підприємства або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що перебуває в резерві і призначене для заміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються:

 1.  інвестиційна нерухомість;
 2.  земельні ділянки;
 3.  капітальні витрати на поліпшення земель;
 4.  будинки та споруди;
 5.  машини та обладнання;
 6.  транспортні засоби;
 7.  інструменти, прилади та інвентар;
 8.  тварини;
 9.  багаторічні насадження;
 10.  інші основні засоби.

В розрізі інших необоротних матеріальних активів визначають таку класифікацію:

 1.  бібліотечні фонди;
 2.  малоцінні необоротні матеріальні активи;
 3.  тимчасові (нетитульні) споруди;
 4.  природні ресурси;
 5.  інвентарна тара;
 6.  предмети прокату;
 7.  інші необоротні матеріальні активи.

Таким чином, за результатами даного підрозділу можна зазначити, що під терміном «основні засоби» слід розуміти матеріальні цінності,  що призначаються  платником податку для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних  цінностей, та вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом [61]. Також нами досліджено класифікацію основних засобів, основою якої є функціональне призначення основних засобів підприємства.

1.3. Методи обчислення зносу основних засобів та їх вплив на фінансові результати підприємства

П(С)БО 7 «Основні засоби», передбачає використання 6 методів амортизації. До них належать:

- метод прямолінійного списання;

- метод зменшення залишкової вартості;

- метод прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний метод;

- виробничий метод;

- метод, передбачений податковим законодавством [7].

Методи нарахування амортизації умовно можна поділити на два види:

- методи амортизації, що базуються на часі використання основних засобів (до них відносяться прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод);

- метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від використання об’єктів основних засобів (до нього відноситься виробничий метод нарахування амортизації).

Відмінність застосовуваних методів амортизації полягає в різному рівні нарахованих амортизаційних відрахувань, а також у способі їх розподілу. Залежно від виду основних засобів, умов експлуатації, моральної зношуваності підприємством на власний розсуд застосовується найбільш економічно доцільний метод амортизації. Наприклад, метод прямолінійного списання характерний рівномірним розподілом вартості основних засобів протягом усього періоду експлуатації. Цей метод найдоцільніше застосовувати для пасивної частини основних засобів, таких, як будівлі, споруди, меблі тощо.

Застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості найбільш економічно виправдане стосовно активної частини, зокрема машин, механізмів, верстатів, іншого виробничого обладнання. Справа в тому, що при використанні цього методу амортизаційні відрахування в перші роки експлуатації, коли об'єкт основних засобів експлуатується найбільш інтенсивно, досить високі, але з часом знижуються. В результаті цього значна частина вартості основних засобів амортизується вже в перші роки експлуатації об'єкта. Те ж саме стосується і кумулятивного методу.

Метод зменшення залишкової вартості характерний тим же: з часом амортизаційні відрахування мають тенденцію до зменшення. Його використання з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального зносу, інших факторів. Така самостійність цілком виправдана: для кожного підприємства перелічені фактори будуть різні, тому і термін експлуатації одного і того ж об'єкта основних засобів на різних підприємствах буде відрізнятися.

Власну класифікацію пропонує Податковий кодекс України [61]. В ньому представлене наступне визначення основних засобів: матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

За такого групування визначають суму амортизації, залежно від групи основних засобів (табл. 1.2). Норма амортизації розраховується залежно від терміну корисного використання.

Таблиця 1.2

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації

Групи

Мінімально допус-тимі строки корис-ного використання,     років

група 1 – земельні ділянки

-

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

група 3 – будівлі,

20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 – машини та обладнання

5

з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 – природні ресурси

-

група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7

Згідно статті 144 Податкового кодексу України [61], амортизації підлягають:

- витрати на капітальне поліпшення землі, не  пов’язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;

-  витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування  довгострокових біологічних активів для використання в господарській  діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної  плати  працівникам,  які  були зайняті на виготовленні таких основних засобів;

- витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;

- витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших   видів  поліпшення  основних  засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року;

-  капітальні інвестиції,  отримані платником податку з бюджету,  у вигляді цільового фінансування на придбання об’єкта інвестування (основного  засобу,  нематеріального  активу)  за  умови  визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об’єкту;

- вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і  теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних  мереж, побудованих  споживачами  на  вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до  вказаних мереж або об’єктів.

Таким чином, в цьому питанні з’ясовано, що предметом дослідження є основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року). Основні засоби, що надходять на підприємство оцінюються за первісною вартістю. В першому питанні визначено види витрат, що включаються до первісної вартості, а також наведено характеристику інших видів вартості.

1.4. Організаційні підходи до методики аналізу використання основних засобів

Ефективне управління підприємством базується на системі аналізу його господарської діяльності, який складається з маркетингового, фінансового та виробничого аналізу, а аналіз якісного стану та ефективності управління основними засобами підприємства є складовою системи аналізу господарської діяльності підприємства, а саме - виробничого. Місце аналізу основних засобів в системі аналізу господарської діяльності підприємства визначено на рис. 1.3.

Економічний аналіз господарської діяльності підприємства

Виробничий аналіз

Фінансовий аналіз

Маркетинговий аналіз

Аналіз поліпшення основних засобів

Внутрішній аналіз

Зовнішній аналіз

Управлінський аналіз

Рис. 1.3. Місце аналізу основних засобів в системі оцінки господарської діяльності підприємства

Місце і роль аналізу основних засобів в системі управління підприємством обумовлюється потребою у повній та об’єктивній інформації щодо їх якісного стану та динаміки в процесі господарської діяльності. Первинна інформація для аналізу надходить з бухгалтерського обліку, який забезпечує постійне збирання, систематизацію і узагальнення даних.

Разом з тим, управління основними засобами потребує інформації щодо характеру змін в господарській діяльності підприємства і тенденціях його розвитку для оптимізації структури матеріально-технічної бази, її якісного складу та прийняття управлінських рішень щодо найбільш оптимального використання засобів праці. Отже, роль аналізу якісного стану та ефективності використання основних засобів в системі управління підприємством полягає у тому, що він є однією з найважливіших ланок аналізу, за допомогою якої реалізуються принципи об’єктивності та ефективності управління господарською діяльністю підприємства.

Аналіз ефективності витрат на поліпшення основних засобів

Завдання аналізу

Аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів, їх відповідності технічному прогресу

Вивчення технічного стану основних засобів, темпів, форм і способів їх оновлення

Об’єкти аналізу

Обсяг і структура основних засобів

Стан та ефективність використання основних засобів

Аналіз стану проведених ремонтів, модернізації та реконструкцій основних засобів

Етапи аналізу

Встановлення належної комплектності, аналіз використання, інтенсивного і екстенсивного навантаження

Визначення рівня ефективності використання і факторів, що на нього впливають

Виявлення резервів підвищення ефективності

Аналіз динаміки, складу і структури основних засобів

Аналіз технічного стану за видами, термінами корисного використання

Аналіз оновлення основних засобів в результаті проведених ремонтів, модернізації та реконструкцій

Аналіз ефективності використання оновлених основних засобів в результаті проведених ремонтів, модернізації та реконструкцій

Факторний аналіз фондовіддачі

Аналіз  використання, інтенсивного і екстенсивного навантаження

Аналіз рентабельності витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію

Рис. 1.4. Завдання, об’єкти та етапи аналізу ефективності використання основних засобів

Місце і роль аналізу якісного стану та ефективності використання основних засобів в системі управління характеризують його як необхідну умову ефективної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки ґрунтується на побудові сучасної інформаційної системи управління, важливою складовою якої є економічний аналіз, а будь-яка цілеспрямована діяльність потребує певних обмежень і передбачає визначення суб’єктів діяльності, її об’єктів, мети та завдань, вирішення яких є умовою досягнення мети діяльності, формування інформаційної бази, методів і прийомів, за допомогою яких передбачається вирішити поставлені завдання.

Одним із засобів формалізації аналізу є розробка організаційно-інформаційної моделі, яка поєднує обидві основні складові аналізу: організаційну та інформаційну. Організаційно-інформаційна модель аналізу діяльності підприємства є стислою характеристикою його суб’єктів та об’єктів, мети і завдань, системи показників, що визначають параметри об’єктів, інформаційної бази, методів і прийомів перетворення економічної інформації, узагальнення результатів аналізу. Організаційно – інформаційна модель аналізу основних засобів підприємства складається з шести взаємопов’язаних блоків:

1. Мета і завдання аналізу:

-  мета: визначити якісний стан та ефективність використання основних засобів підприємства;

- завдання: визначення тенденції розвитку матеріально-технічної бази підприємства, оцінка динаміки основних засобів в цілому та за структурою, оцінка якісного стану повноти використання основних засобів.

2. Об’єкти та суб’єкти аналізу:

- об’єкти аналізу: наявні основні засоби, функції управління технічним розвитком підприємства, фактори, що визначають організаційно-технічний рівень діяльності підприємства;

- суб’єкти аналізу: керівництво підприємства, плановий, фінансовий, економічний та технічний відділи підприємства.

3. Система показників аналізу:

- натуральні показники: кількість основних засобів (устаткування);

- вартісні показники: вартість основних засобів, обсяг реалізації продукції;

- відносні показники: темпи росту, приросту, індекси, коефіцієнти;

- питомі показники: фондовіддача, фондозабезпеченість, фондоозброєність;

- якісні показники: прогресивність устаткування, рівень оновленості основних засобів;

- витрати на ремонт, реконструкцію та модернізацію.

4. Джерела інформації та інформаційне забезпечення:

- правові джерела: кодекси, закони, постанови, накази, інструкції, П(с)БО, Методичні рекомендації з обліку основних засобів та ін.;

- нормативно-довідкові джерела: норми технічного оснащення, нормативи технічних умов (інструкції по експлуатації, технічні паспорта, сертифікати якості, тощо);

- планові джерела: бізнес-план, інвестиційні проекти;

- облікова та поза облікова інформація: податкова та фінансова звітність, первинні документи, примітки до фінансової звітності, накази керівництва тощо (інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток, відомості обліку основних засобів, відомості нарахування амортизації, наказ керівництва про введення об’єкта основних засобів в експлуатацію та багато інших документів);

- кошторисна документація на заходи щодо поліпшення основних засобів.

5. Методи обробки інформації:

- економіко-логічні – дають числову характеристику об’єктів дослідження і дозволяють визначити їх розміри, тенденції і закономірності розвитку, а також дозволяють виявити причинно-наслідкові зв’язки між аналітичними показниками і силу впливу окремих факторів на об’єкт дослідження – це методи загального аналізу та методи детермінованого факторного аналізу;

- економіко – математичні – ці методи і прийоми аналізу також дають числову характеристику об’єктів дослідження, але вони ґрунтуються на використанні ПЕОМ і потребують відповідного програмного забезпечення – економіко-статистичні методи, економетричні методи.

6. Методи та прийоми узагальнення результатів аналізу – заключна стадія аналізу, яка завершується прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку об’єкту дослідження:

- систематизація даних;

- групування даних;

- виявлення невикористаних можливостей і результатів;

- прийняття управлінських рішень і контроль за їх виконанням.

Таким чином, в даному питанні зазначено, що до показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства. Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість — до зменшення. Забезпеченість підприємства основними засобами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних засобів до чисельності працівників підприємства. Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних засобів до вартості майна підприємства. Якщо коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 – 0,3), то реальний потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для поліпшення становища.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

1. Для здійснення статутної діяльності підприємствам необхідні необоротні активи, тобто засоби праці, під якими в економічній літературі розуміють річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці (сировину, матеріали тощо). В економічній літературі часто ототожнюють поняття «основні засоби» та «основні фонди». Під фондами розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, до яких відносяться статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, які відображаються в пасиві балансу. Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів підприємства.

2. В науковій літературі є багато визначень основних засобів, але вчені-обліковці схиляються до єдиного визначення, яке визначене в П(С)БО 7 “Основні засоби”. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

3. Основні засоби відіграють важливу роль у здійсненні діяльності підприємства. Значна, а у багатьох випадках - переважна частина капітальних вкладень підприємства здійснюється у вигляді обладнання, машин, технологічних ліній тощо. Це, в свою чергу, призводить до необхідності розрахунку в основних засобах при створенні підприємства, при його розширенні, оновленні тощо. Управління основними засобами - це процес спостереження, фіксації, відтворення та впливу на основні засоби з метою найбільш ефективного їх використання в підприємницькій діяльності.


Розділ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (скорочено - ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic») створено з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» створено в 1992 році і є однією з провідних фірм регіону по роздрібній (85% товарообігу) і оптової (15% товарообігу) торгівлі сучасними будівельними матеріалами, а також по наданню послуг з монтажу цих матеріалів з використанням новітніх передових технологій. Має у власності мережу магазинів по реалізації  будматеріалів (6 магазинів), обладнані склади загальною площею 1584 кв.м.

Директор є одним із засновників  ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic», керує фірмою з часу її заснування, не займає посад в інших фірмах. Під його керівництвом  ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» послідовно, крок за кроком, вийшла на передові рубежі з річним товарообігом  (с січня 2008р. – вересень 2008р.) –10,0 млн. грн., а також нагромадило нерухомість на суму 900000,00 грн. Директор має науковий ступінь кандидата наук в області будівельних технологій, дає чітку аргументовану оцінку діяльності підприємства, розвиває програму подальшого розвитку.

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» діє протягом дванадцяти років. В установчому договорі підприємства наведений перелік видів діяльності, що відносяться до предмета діяльності ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic». В даний час здійснюється чотири з них:

 1.  випуск будівельних матеріалів, у тому числі на базі будівельних відходів;
 2.  торгово-закупівельна діяльність, у тому числі організація власної оптово-роздрібної торговельно-збутової мережі;
 3.  підрядна і непідрядна будівельна діяльність;
 4.  благодійна діяльність, а також діяльність по соціальній реабілітації осіб з обмеженою працездатністю.

Керівний склад підприємства підбирає асортимент товарів, що користуються великим попитом, розрахованим на середній клас споживача. Номенклатура товарів нараховує більше 13000 найменувань товарів, що мають велике застосування. Асортимент товарів нараховує наступні види:

 1.  Лакофарбову продукцію.
 2.  Шпаклівки.
 3.  Ручний інструмент.
 4.  Пластикові панелі і панелі MDF.
 5.  Сухі суміші.
 6.  Металовироби.
 7.  Двері, дверна фурнітура, замки.
 8.  Гіпсокартонні системи.
 9.   Кахель.
 10.   Підвісні стелі.
 11.   Електротовари.

Для успішного інтегрування підприємства в ринкову економіку необхідне забезпечення визначених умов, що сприяють його нормальному функціонуванню. Найважливішою умовою такої інтеграції суб'єкта господарювання стає здатність конкурувати з іншими контрагентами ринку. Основою виживаності підприємства є достатня ефективність його діяльності.

З моменту утворення ТОВ „Пiвнiчмаш постачання та сервic” діяло як торговельне підприємство, що здійснювало в основному торгівлю товарами народного споживання, як і більшість знову створюваних у той час подібних підприємств. Але з метою подальшого інтенсивного розвитку необхідно було шукати нові форми діяльності, нові товари і послуги, які б користувалися попитом на нашому ринку і були б конкурентоздатними. Такими товарами стали матеріали, необхідні в будівництві і ремонті: лицювальні, лакофарбові, шпаклювальні й інші.

Внаслідок недосконалості технології вітчизняного виробництва будматеріалів керівництвом фірми було прийнято рішення про співробітництво з закордонними підприємствами, продукція яких має цілий ряд переваг у порівнянні з аналогічною продукцією українських виробників (в асортименті, у якості, у вартості, у складності застосування і т.д.). Реалізація ринкової стратегії підприємства будується на взаємовигідному співробітництві з фірмами «SABA» (Польща), «DUFA», «MIPA», «KNAUF» (Німеччина), «CERABEN» «CERAMIKA MYR» (Іспанія) і іншими, що забезпечує стабільні постачання товарів відповідно до укладених контрактів. Взаємодія з цими фірмами є джерелом стабільних грошових надходжень і дозволяє ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» чітко планувати свою діяльність. Таке взаємовигідне співробітництво припускає в майбутньому можливість переходу на спільну діяльність.

Здійснюючи торгівлю будматеріалами, підприємство одночасне працює й в іншому напрямку: надає послуги з будівництва і ремонту приміщень. Якщо на початку своєї діяльності фірма виконувала замовлення на ремонт квартир, то зараз її клієнтами є не тільки приватні особи, а і великі комерційні банки, різні підприємства й організації в місті і деяких інших містах України.

Перспективним напрямком діяльності розглянутого підприємства є виготовлення продукції на давальницьких умовах.  ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» здійснює операції з давальницькою сировиною при роботі з іноземними партнерами. Польська фірма «SABA» робить із сировини фірми «Пiвнiчмаш постачання та сервic» двері, вікна, підвіконня й іншу продукцію. Це приносить велику вигоду підприємству. По-перше, підвищилася ефективність роботи його транспортних засобів, по-друге, вироблена в Польщі на давальницьких умовах продукція набагато дешевша і якісніша, ніж аналогічна продукція, вироблена в Україні. Товари, виготовлені з давальницької сировини, використовуються як у ремонтних роботах, так і для продажу.

Протягом усього періоду існування фінансування підприємства здійснювалося за рахунок власних коштів. Лише в жовтні 1996р.з метою розширення діяльності був узятий короткостроковий кредит (63187 DM терміном на три місяці), що дозволило значно збільшити товарообіг. Використання позикових засобів виявилося дуже вигідним для підприємства, і тому було прийняте рішення про залучення в лютому 1997р. ще одного кредиту на суму 100 тис. дол. терміном на півроку.

Вищим органом керування товариством з обмеженою відповідальністю «Пiвнiчмаш постачання та сервic» є директор. Основа діяльності суспільства - праця учасників, членів їхніх родин і приваблюваних працівників по трудових договорах, контрактам і іншим угодам.

Чисельність штатних працівників фірми складає 104 чоловік. При підборі кадрів виходять з того, що кожне робоче місце повинне бути забезпечене зацікавленим у роботі працівником, що володіє необхідною кваліфікацією або здатним її придбати, і що наймання кожного нового службовця повинний зміцнювати організацію.

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» забезпечує наступні потреби покупців і замовників:

 1.  різноманітний асортимент, а отже і широкий вибір товарів;
 2.  надання послуг по доставці й установці деяких товарів, а також надання консультаційних послуг по використанню товарів;
 3.  висока якість товарів і послуг при порівняно низьких цінах.

Фірма проводить активну рекламну компанію, що повинна залучити до співробітництва нових покупців, замовників і ділових партнерів. Проведення комплексної реклами з однієї сторони може принести підприємству високий прибуток, а з іншої дасть можливість піднятися на нову ступінь розвитку.

Секрет успіху ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» у тім, що його керівництво у своїй діяльності орієнтується на вивчення потреб і запитів споживачів і в якості однієї з головних задач вважає підвищення якості послуг. Крім того, успіх обумовлений правильним підбором кадрів і правильною організацією керування підприємством.

За звітний період своєї діяльності підприємство здійснювало зв'язки відповідно укладеним договорам. Нижче розглянемо економічні показники роботи підприємства за 2012-2014рр. і проведемо порівняльний аналіз. Для найбільшої наочності дані побудуємо у виді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Техніко-економічні показники ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2012-2014рік

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

2013р. проти 2012р.

2014р. проти 2013р.

2013р. проти 2012р.

2014р. проти 2013р.

1. Виручка від реалізації, тис. грн.

15150,0

18227,0

21515,0

3077,0

3288,0

20,3

18

2. Валовий прибуток від реалізації, тис. грн.

1391,0

1557,0

1330,0

166,0

-227,0

11,9

-14,6

3.Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

13759,0

16670,0

20185,0

2911,0

3515,0

21,2

21,1

4. Чистий прибуток, тис. грн.

398,0

415,0

255,0

17,0

-160,0

4,3

-38,6

5.Рентабельність основної діяльності, %

2,6

2,5

1,3

-0,1

-1,2

-3,8

-48

6. Витрати на 1 гривню виручки від  реалізації, грн.

0,91

0,92

0,94

0,01

0,02

1,1

2,2

7. Середня чисельність, чол.

74

77

77

3

0

4,1

-

8. Витрати на оплату праці, тис. грн.

490,2

562

528

71,8

-34

14,6

-6

9.Середньорічна зарплата, грн.

1552

1608

1571

56

-37

3,6

-2,3

10. Обсяг реалізації на одного працівника, тис. грн.

204,7

236,7

279,4

32

42,7

15,6

18

11. Основні засоби, тис. грн.

15108

15798

15758

690

-40

4,6

-0,3

11.Фондовіддача,грн.

1,01

1,15

1,36

0,14

0,21

13,9

18,3

За результатами порівняльного аналізу техніко-економічних показників видно, що виручка від реалізації в 2014 році збільшилася в порівнянні з 2013 роком на 3288,0 тис. грн. Порівняння його з 2012 роком дає можливість зробити висновок про постійне зростання виручки. Проте валовий прибуток підприємства зменшився на 227,0 тис. грн, або на 14,6%.

Підприємство за 2014 рік одержало чистого прибутку в сумі 255,0 тис. грн., при тім як торік чистий прибуток склав 415,0 тис.грн., що більш ніж у три рази більше, а 2012 році чистий прибуток склав 398 тис. грн. Такі зміни зв'язані з підвищенням собівартості продукції – вона виросла на 21,1%, у порівнянні з 2013 роком.  

       Рис. 2.1. Динаміка виручки, собівартості та валового прибутку ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» в 2012-2013рр.

Збільшення собівартості вплинуло на зниження рентабельності підприємства в цілому, з 2,5% (в 2013 році) до 1,3% до кінця 2014 року. Якщо розглядати більш детально, то можна зробити висновок, що витрати на одну гривню виторгу від реалізації склали в 2014 році 0,94 грн., а в 2013 – 0,92. Крім усього спостерігається збільшення вартості основних засобів підприємства на 84,0 тис. грн., при тім, як фондовіддача зменшилася на 0,2%. У 2014 році відбулося зменшення фонду оплати праці при незмінності кількості робітників. Обсяг реалізації на одного працівника при цьому також збільшився з 236,7 тис. грн. до 279,4тис. грн.

 Забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві доручено бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.

Структура бухгалтерії зображена на рис. 2.2.

Головний бухгалтер

Фінансово-еконо-мічний та внутріш-нього контролю

Відділ обліку торгівельних операцій

Матеріальний відділ

Розрахунковий відділ

Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Як відображено на рисунку 2.2 бухгалтерія підприємства має чотири підрозділи: розрахунковий, матеріальний, фінансово-економічний та відділ обліку торгівельних операцій. Розрахунковий відділ займається обліком грошових коштів, матеріальний відділ – виробничим обліком, фінансово-економічний – планово-економічною роботою та внутрішнім контролем, відділ обліку торгівельних операцій розрахунками з покупцями та постачальниками, за обов’язковими платежами.

Про незадовільний стан підприємства буде свідчити той факт, що потреба підприємства в засобах перевищує їхні реальні надходження. Щоб визначити, чи досить у підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно насамперед проаналізувати процес надходження засобів від господарської діяльності і формування залишку засобів після погашення зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів. Аналіз ліквідності вимагає також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої пройшов.

На початок 2014 року підприємство мало власний капітал у сумі 508,0тис.грн., а на кінець – 874тис. грн., що свідчить про позитивну тенденцію в ліквідності підприємства.

Маневреність коштів визначається, як відношення суми коштів підприємства і власного капіталу:

На початок року: Маневреність коштів (п.р) = 114,0/ 508,0 = 0,22

На кінець року цей показник склав:

Маневреність коштів (кінець 2014 року) = 162,0/ 874,0 = 0,18

Тобто, даний показник дуже малий і за рік майже не змінився. Це свідчить про незначний розмір коштів у підприємства, хоча в той же час значні суми коштів на розрахунковому рахунку в банку, свідчать також про неефективне їхнє використання.

Коефіцієнт покриття загальний – характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування цей показник повинний бути більше одиниці.

Коефіцієнт покриття загальний (п.р) = 2556,0/2922,0 =0,87

Коефіцієнт покриття загальний (к.р) = 3213,0/ 3263,0 = 0,98

Незважаючи на позитивні зміни під кінець року, показник покриття не відповідає нормативному, що свідчить про недолік найбільш реалізованих активів підприємства для покриття поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності - аналогічний коефіцієнту покриття, але розраховується по більш вузькому колу поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну частину оборотних активів – виробничі запаси):

На початок року:

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (2556,0-1354) / 2922,0 = 0,41

На кінець року:

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (3263,0-1253,0) / 3263,0 = 0,61

У закордонній літературі рівень даного коефіцієнта рекомендується рівним також 1, але це незастосовно до вітчизняної практики. У свою чергу, показники швидкої ліквідності в 2014 році ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» мають тенденцію до росту і склалися на досить високому рівні.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) – є найбільш твердим критерієм ліквідності підприємства і показує яку частину короткострокових зобов'язань можна при необхідності погасити відразу.  Нижня границя, що рекомендується - 0,2.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (п.р) = 114,0/ 2922,0 = 0,04

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (к.р) = 162,0/ 3263,0 = 0,05

Даний коефіцієнт на кінець року в 4 рази нижче нормативного, що свідчить про неможливість підприємства терміново погасити як мінімум 20% поточних зобов'язань.

Далі на основі балансу підприємства за 2012-2014р. розрахуємо показники відповідно на 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15р. і занесемо їх у зведену таблицю показників ліквідності підприємства:

Таблиця 2.2

Показники ліквідності «Пiвнiчмаш постачання та сервic» у період з 2012 по 2014р.

Показник

2012

2013

2014

Величина власного капіталу

373,0

508,0

874,0

Маневреність коштів

0,05

0,22

0,18

Коефіцієнт покриття загальний

0,88

0,87

0,98

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,5

0,41

0,61

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,007

0,04

0,05

Якість усіх показників оцінюється по їхньому найбільшому значенню, тобто чим більше ці показники тим краще це для підприємства. Тому динаміку показників за дані 3 періоди оцінимо за допомогою графіка (рис. 2.3). Як видно з рис. 2.3, показники, що розраховуються з коштами мають мізерне значення і не мають стабільної тенденції (абсолютна ліквідність і маневреність коштів).

Рис. 2.3. Динаміка показників ліквідності ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Показники покриття і швидкої ліквідності мають тенденцію до росту, що зв'язано з відносним зменшенням поточних зобов'язань з одночасним збільшенням оборотних активів.

Оцінимо фінансову стійкість на підставі співвідношення власних оборотних коштів, запасів і витрат, залучених коштів. Власні оборотні кошти розраховуються, як різниця між оборотними активами і поточними зобов'язаннями. На початок 2014 року власні оборотні кошти ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» склали:

ВОКп.р = 2556тис. грн. – 2922тис. грн. = -366тис. грн.

На кінець року:

ВОКк.р = 3213,0 – 3263,0 = -50 тис.грн.

Тобто в підприємства немає власних оборотних коштів, що характеризується, як кризовий фінансовий стан.

Більш детально оцінимо за допомогою ряду наступних показників за останні два роки.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі засобів, інвестованих у його діяльність. Чим вище цей коефіцієнт, тим більше фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу = Власний капітал / Активи                  

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (п.р) = 508/ 3607 = 0,14

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (к.р) = 874/ 4382 =  0,2

Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (чи 100%).

Рівень концентрації власного капіталу, як на початок так і на кінець року дуже великий, тому що значення, що рекомендується, не менше 0,5. На погляд автора, підприємство має нераціональну структуру капіталу.

2. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до попереднього показника. Якщо його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає, що власники цілком фінансують своє підприємство.

Так на початок 2014року коефіцієнт фінансової залежності склав: 3607/ 508 = 7,1

На кінець 2014 року =  4382/ 874 = 5,0

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто що вкладено в оборотні кошти, а що капіталізовано.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу = {Власний капітал + Довгострокові кредити – Необоротні активи} / {Власний капітал + Довгострокові кредити}. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розрахувати для ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» неможливо, тому що підприємство не має власних оборотних коштів.

4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину основних засобів і інших необоротних активів профінансовано зовнішніми інвесторами. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів характеризує структуру капіталу. Обоє ці коефіцієнта не розраховуються, тому що в них використовується рівень довгострокової заборгованості підприємства, а її за досліджуваний період не було.

Таким чином, підводячи підсумок можна відзначити вкрай хитке положення підприємства. По-перше, це зв'язано з відсутністю власних оборотних коштів. По-друге, на підприємстві величезну питому вагу займає власний капітал і необоротні активи, що характеризуються як «баласт» і вкрай неліквідний компонент структури балансу.

Далі простежимо динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості, для чого за п'ять періодів розрахуємо і занесемо їх у зведену таблицю:

Таблиця 2.3

Показники фінансової стійкості ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» у період з 2012 по 2014р.

Показник

2012

2013

2014

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,12

0,14

0,2

Коефіцієнт фінансової залежності

8,4

7,1

5,0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-

-

-

Значення цих показників зобразимо графічно:

Рис. 2.3. Динаміка показників фінансової стійкості

Таким чином, в даному питанні зазначено, що об’єктом дослідження слугувало ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic». Основним видом діяльності підприємства є торгівля сучасними будівельними матеріалами, а також надання послуг з монтажу цих матеріалів з використанням новітніх передових технологій. За минулі два роки в підприємства не було власних оборотних коштів, що говорить про перевищення поточних зобов'язань над оборотними активами. Коефіцієнт концентрації власного капіталу має тенденцію до росту, а коефіцієнт фінансової залежності до спаду, що свідчить про позитивні зміни у фінансовій стійкості підприємства.

2.2. Документування обліку основних засобів на підприємстві

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, в ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» оформлюють наступними типовими формами первинної облікової документації (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Характеристика форм первинних документів з обліку основних засобів

Форма

Назва документу 

Примітки 

1

2

3

ОЗ-1 

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 

Складається на кожний об'єкт окремо, а на декілька - лише в тому випадку, коли об'єкти однотипні, мають  однакову вартість  і  прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою 

ОЗ-2 

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих   об'єктів основних засобів 

Зазначаються технічна характеристика та первісна вартість об'єкту. Актом такої форми оформлюється приймання    завершених    робіт    після    добудови, реконструкції або модернізації основних засобів 

ОЗ-З 

Акт    на    списання основних засобів 

Після  ліквідації основних  засобів  і   складання актів   на   списання   основних   засобів   перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів 

ОЗ-4 

Акт    на    списання автотранспортних засобів 

Складається в двох примірниках, підписують члени комісії,    затверджує   керівник    підприємства   або уповноважена ним на це особа 

ОЗ-5 

Акт про установку, пуск  будівельної машини 

Складається при встановленні, запуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат.

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів: для обліку окремих об'єктів основних засобів; для групового обліку  однотипних    об'єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці   й   мають   одне   й   те   ж   виробничо-господарське призначення, технічну характеристику і  вартість.

Продовження табл. 2.4

1

2

3

03-7 

Опис    інвентарних карток     з  обліку основних засобів 

Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії 

ОЗ-8 

Картка обліку руху основних засобів 

Застосовується для обліку руху основних засобів за  класифікаційними  групами.  Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії  

ОЗ-9 

Інвентарний список основних засобів 

Застосовується  в  місцях  експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій  формі,  мають  бути  тотожними  записам  в інвентарних картках обліку основних засобів 

ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 

Розрахунок амортизації основних засобів 

Використовується  при нарахуванні зносу основних засобів 

Форма ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" використовується для:

- обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію;

- зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

- виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству - як при продажу (обміні), так і при безоплатній передачі;

- оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу (цеху, відділу, ділянки) до іншого.

Кожен об'єкт зараховується до складу основних засобів за окремим актом. Виключення становлять інвентар, інструменти, обладнання та подібні об'єкти, якщо вони є однотипними та мають однакову вартість в одному календарному місяці. Склад комісії, яка підписує акт, визначається в Наказі про облікову політику підприємства або затверджується керівником.

Акти зберігаються протягом всього терміну експлуатації об'єкту і протягом трьох років та одного місяця після списання об'єкту з обліку за умови, що за цей період була проведена ревізія.

Форму ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" використовують при оформленні приймання-передачі основного засобу з капітального ремонту, реконструкції або модернізації. На підставі акту вносяться зміни до наступних документів: ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів"; ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"; ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту". Акт складається в одному примірнику, якщо ремонт, реконструкція або модернізація здійснювались господарським способом, та в двох - якщо стороннім підприємством (другий примірник передається підприємству, яке здійснювало роботи).

Форми ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" та ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" використовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації. Акт складається в двох примірниках і затверджується керівником підприємства, потім передається в бухгалтерію, де на його підставі здійснюють запис до форми ОЗ-9 та вилучають картку форми ОЗ-6, що відображають у відомості форми ОЗ-7.

Форма ОЗ-5 "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" використовується при встановленні, запуску та демонтажу будівельної машини, взятої на прокат. Він підписується представником або механіком будівельної дільниці.

Форма ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Інвентарні картки заповнюються на підставі наступних первинних документів з обліку руху основних засобів: ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"; ОЗ-З "Акт на списання основних засобів" (при цьому картка вилучається). Картки заводяться на кожен інвентарний об'єкт або групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені в експлуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі (цеху).

На підставі інвентарних карток заповнюються наступні накопичувальні документи: ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"; ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця); ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів". Кожна картка традиційно ведеться в одному примірнику в бухгалтерії, але існує варіант обліку з веденням двох примірників цих форм: один примірник - в бухгалтерії, інший - в місці експлуатації основного засобу, замість форми ОЗ-9. Дані карток сумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку.

Підприємства, які мають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб'єктний облік в інвентарній книзі (в розрізі видів основних засобів та місць їх знаходження). Для аналітичного обліку орендованих основних засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованими основними засобами. 

Форма ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів" використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареєстровані у цьому описі картки розмішують у картотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів - за місцезнаходженням. Вибуття основних засобів відмічається у картці, яка вилучається з картотеки діючих об'єктів, що відображається в цьому описі.

Форма ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" заповнюється на підставі наступних форм: ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підпри-ємств)"; ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"; ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".

Форма ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" використовується у місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об'єкту за матеріально відповідальними особами.

Форми ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)", ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту", ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)", використовується для розрахунку амортизації основних засобів та заповнюються на підставі інвентарних карток форми ОЗ-6 з урахуванням змін, внесених актом форми ОЗ-2 при прийманні-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.

Таким чином, при документальному оформленні господарських операцій та пов'язаних з ними змін на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинною документацією, регістрами синтетичного й аналітичного обліку та звітністю.

2.3. Стан обліку основних засобів на підприємстві ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» базується на даних, наказу керівника про облікову політику підприємства, який укладається на початку кожного календарного року (до 10 січня поточного року). В обліковій політиці підприємства відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Правильність обліку та контроль за його веденням на кожному підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який в обов’язковому порядку повинен містити розділ про облік основних засобів.

Для обліку основних засобів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій бухгалтерія ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» використовує балансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» (10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції») та позабалансові рахунки з відповідними субрахунками. Рахунок 10 «Основні засоби» призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. Це активний, балансовий рахунок, призначений для обліку активів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

100 "Інвестиційна нерухомість"

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

103 "Будинки та споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Тварини"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок. На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи). На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель. На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю. На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби". Для відображення в бухгалтерському обліку сум амортизаційних відрахувань на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» використовують рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів (основних засобів) ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції». Це активний, балансовий, збирально-розподільчий рахунок.

Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Застосування різних видів вартості при оцінці основних засобів, що надходять на підприємство, зумовлено можливими різноманітними шляхами надходження основних засобів. Так, згідно акту введення в експлуатацію № 18 від 16.12.2014 року ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» було оприбутковано та введено в експлуатацію автомобіль ЗАЗ-11081“Славута”. Надходження автомобілю, придбаного за плату у постачальників, було відображено так (табл. 2.5):

Таблиця 2.5

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з обліку надходження автомобіля, придбаного за плату у постачальників

Документ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Договір постачання

Відображено вартість автомобіля за договором постачання

152 «Придбання (створення) основних засобів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

17600

2

Податкова накладна

Відображено суму ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3520

3

Рахунок-фактура

Відображено суму реєстрації автомобіля в органах ДАІ  

152 «Придбання (створення) основних засобів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

900

4

Податкова накладна

Відображено суму ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

180

5

Акт введення в експлуатацію

Зараховано авто-мобіль до складу основних засобів

105 «Транспортні засоби»

152 «Придбання (створення) основних засобів»

18500

При безоплатному одержанні об’єктів основних засобів виникає дохід в сумі амортизації таких об’єктів одночасно з її нарахуванням (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з обліку безоплатно одержаних основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Документ

Дебет

Кредит

1

Договір

Відображено вартість   безоплатно одержаних основних засобів

152 «Придбання (створення) основних засобів»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

2

Акт введення в експлуатацію

Зараховано до складу основних засобів

10 «Основні засоби»

152 «Придбання (створення) основних засобів»

3

Розрахунок бухгалтерії

Відображено  дохід у сумі нарахованої амортизації

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

У міру виникнення доходу сума додаткового капіталу зменшується. Безоплатно основні засоби на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» не надходили, тому розглянемо загальний порядок відображення. Об’єкт основних засобів може бути придбаний в результаті обміну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший актив; в бухгалтерському обліку підприємств це відображається наступним чином (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з обліку придбання основних засобів в результаті обміну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший актив

Документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Договір міни

Одержано основні засоби в обмін на готову продукцію

152 «Придбання (створення) основних засобів»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

2

Акт введення в експлуатацію

Зараховано до складу основних засобів

10 «Основні засоби»

152 «Придбання (створення) основних засобів»

3

Розрахунок бухгалтерії

Відображено собівар-тість відвантаженої готової продукції

90 «Собівартість реалізації»

26 «Готова продукція»

Собівартість активу, створеного власними силами, визнається як сума прямих та накладних витрат, пов’язаних зі створенням активу. В цьому випадку собівартість активу не повинна перевищувати його справедливої вартості. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів іще до їх фізичного зносу. Моральний знос зменшує вартість основних виробничих засобів через скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення. Залишкову вартість основних виробничих засобів визначають вирахуванням з первісної вартості основних виробничих засобів суми зносу [60, с. 77].

ЗВ = [В(100-І)] : 100,     (2.1)

де Зв – залишкова вартість основних виробничих засобів;

В – відновлювальна (первісна) вартість основних виробничих засобів;

І – ступінь зносу основних виробничих засобів, %.

Сума нарахованої амортизації береться за вартість фізичного зносу. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» метод амортизації має враховувати форму, в якій економічна вигода від активу отримується підприємством.

П(С)БО 7 «Основні засоби», передбачає використання наступних 6 методів амортизації. До них належать:

- метод прямолінійного списання;

- метод зменшення залишкової вартості;

- метод прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний метод;

- виробничий метод;

- метод, передбачений податковим законодавством [63].

Методи нарахування амортизації умовно можна поділити на два види:

- методи амортизації, що базуються на часі використання основних засобів (до них відносяться прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод);

- метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від використання об’єктів основних засобів (до нього відноситься виробничий метод нарахування амортизації).

Відмінність застосовуваних методів амортизації полягає в різному рівні нарахованих амортизаційних відрахувань, а також у способі їх розподілу. Залежно від виду основних засобів, умов експлуатації, моральної зношуваності підприємством на власний розсуд застосовується найбільш економічно доцільний метод амортизації. Наприклад, метод прямолінійного списання характерний рівномірним розподілом вартості основних засобів протягом усього періоду експлуатації. Цей метод найдоцільніше застосовувати для пасивної частини основних засобів, таких, як будівлі, споруди, меблі. Застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості найбільш економічно виправдане стосовно активної частини, зокрема машин, механізмів, верстатів, іншого виробничого обладнання. При використанні цього методу амортизаційні відрахування в перші роки експлуатації, коли об'єкт основних засобів експлуатується найбільш інтенсивно, досить високі, але з часом знижуються. В результаті цього значна частина вартості основних засобів амортизується вже в перші роки експлуатації об'єкта. Метод зменшення залишкової вартості характерний тим же: з часом амортизаційні відрахування мають тенденцію до зменшення. Його використання з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального зносу, інших факторів. Те ж саме стосується і кумулятивного методу. Така самостійність цілком виправдана: для кожного підприємства перелічені фактори будуть різні, тому і термін експлуатації одного і того ж об'єкта основних засобів на різних підприємствах буде відрізнятися.

Для відображення в бухгалтерському обліку сум амортизаційних відрахувань використовують рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів". Субрахунки, які відкриваються до рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", та їх характеристика наведені в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Субрахунки до рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Субрахунок рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів " 

Характеристика 

131 "Знос основних засобів" 

Узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних   активів,   облік   яких   ведеться   на рахунку 10 "Основні засоби" 

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" 

Узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних   активів,   облік   яких   ведеться   на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні   активи" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

Узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів 

134 «Накопичена   амортизація   довгострокових  біологічних
активів»

Узагальнюється   інформація   про   суму   амортизації,
нарахованої   на   довгострокові  біологічні  активи

135 «Знос інвестиційної нерухомості»

Узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації інвестиційної нерухомості

Розглянемо порядок фінансового обліку нарахування амортизації основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (див. табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Журнал господарських операцій з нарахування амортизації основних засобів в обліку ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Документ

Зміст операцій

Сума

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Розрахунок амортизації

Нараховано амортизацію виробничого обладнання

156230

23 «Виробництво»

131 «Знос основних засобів»

2

Розрахунок амортизації

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються в управлінні підприємством

15260

92 «Адміністративні витрати»

131 «Знос основних засобів»

3

Розрахунок амортизації

Нараховано амортизацію складу та складського обладнання

5600

93 «Витрати на збут»

131 «Знос основних засобів»

4

Довідка бухгалтерії

Списання адміністративних витрат та витрат на збут

15260

5600

79 «Фінансові результати»

79 «Фінансові результати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

Отже, нарахована амортизація списується на витрати поточного періоду, які потім відшкодовуються у вигляді реалізованої продукції. Окрім цього збільшується сума накопиченого зносу, що відображається по кредиту рахунка 131 “Знос основних засобів”. Для нарахування амортизації на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» використовують «Розрахунок амортизації» форми ОЗ-16. Розглянемо на прикладі, як відображається в обліку вартість проведених ремонтів основних засобів, якщо:

1) в результаті ремонту зросла економічна вигода від використання основного засобу (табл. 2.10);

2) ремонт здійснюється для підтримання основного засобу в робочому стані (табл. 2.11).

На комп’ютері, яким користується головний бухгалтер підприємства, проведено заміну материнської плати (табл. 2.10). Вартість плати становить 600 грн. (крім того ПДВ). Причому материнську плату придбано у підприємства, яке здійснювало її встановлення. За встановлення плати сплачено 200 грн.

Таблиця 2.10

Облік модернізації комп’ютера ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Договір купівлі

Придбано материнську плату у постачальника

207 «Запасні частини»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

600

2

Податкова накладна

Відображено суму ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

120

3

Накладна

Списано материнську   плату для встановлення

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

207 «Запасні частини»

600

4

Наряд на роботу


Здійснено заміну материнської плати на комп’ютері постачальником

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

200

5

Податкова накладна

Відображено  суму  ПДВ  по наданих послугах

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

40

6

Платіжне доручення

Перераховано кошти постачальнику за материнську плату

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

960

7

Акт введення в експлуатацію

Віднесено на збільшення   вартості комп’ютера вартість модернізації

10 «Основні засоби»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

800

На підприємстві було здійснено ремонт станка балансування, який використовується для обслуговування транспорту. Для ремонту було використано запасні частини на суму 200 грн. та нараховано заробітну плату працівнику, який виконував ремонт в сумі 80грн. Отже, капітальний ремонт об’єктів основних засобів відображається на збільшення їх первісної вартості, а поточний ремонт – списується на витрати періоду.

Згідно НП(С)БО 7 «Основні засоби» переоцінку об’єкта основних засобів можна проводити за умови, що його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Таблиця 2.11

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з відображення ремонту станку балансування за даними обліку

Документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Накладна

Списано запасні частини на ремонт  

92 «Адміністративні витрати»

207 «Запасні частини»

200

2

Наряд на роботу

Нараховано заробітну плату працівнику за проведення ремонту

92 «Адміністративні витрати»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

80

3

Розрахунково-платіжна відомість

Проведено відраху-вання на соціальні заходи від зарплати

92 «Адміністративні витрати»

65 «Розрахунки за

страхуванням»

30,40

Переоцінка основних засобів проводиться за рішенням керівництва та оформлюється наказом підприємства. У випадку переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт [63].

У бухгалтерському обліку ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» було проведено ряд переоцінок на протязі 2014 року, які були відображені наступним чином (таблиця 2.12, 2.13).

Таблиця 2.12

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з відображення першої переоцінки основних засобів

Документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Акт переоцінки

Відображено суму дооцінки залишкової вартості основного засобу

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

2125

2

Акт переоцінки

Відображено суму дооцінки зносу основного засобу

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»

375

3

Акт переоцінки

Відображено суму уцінки залишкової вартості основного засобу

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

3400

4

Акт переоцінки

Відображено суму уцінки зносу основного засобу

131 Знос основних засобів

10 «Основні засоби»

600

Порядок відображення в бухгалтерському обліку результатів переоцінки вартості основних засобів визначається П(С)БО 7 «Основні засоби» і залежить від того, проводиться переоцінка вперше чи повторно.

Таблиця 2.13

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з відображення другої переоцінки основних засобів

Документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Акт переоцінки

Проведення уцінки після попередньої дооцінки. Відображено суму уцінки залишкової вартості:

- в межах попередньої дооцінки

423 «Дооцінка активів»

10 «Основні засоби»

2125

2

Акт переоцінки

- в сумі перевищення над сумою попередньої дооцінки

975 «Уцінка необоротних активів»

10 «Основні засоби»

2125

3

Акт переоцінки

Відображено суму уцінки зносу основного засобу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

750

4

Акт переоцінки

Проведення дооцінки після попередньої уцінки. Відображено суму дооцінки залишкової  вартості:

- в межах попередньої уцінки

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи звичайної діяльності»

3400

5

Акт переоцінки

- в сумі перевищення над сумою попередньої уцінки

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

680

6

Акт переоцінки

Відображено суму дооцінки зносу основного засобу

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»

720

Наступні суми амортизаційних відрахувань розраховуються, виходячи з переоціненої залишкової вартості. Дані про переоцінку відображаються у регістрах аналітичного обліку основних засобів - в інвентарній картці обліку основних засобів.

Пунктом 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” [63] визначено, що об’єкт основних засобів може бути вилучено з активів підприємства (списано) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. При цьому фінансовим результатом від вибуття об’єкта основних засобів є різниця між доходом від вибуття такого об’єкта та його залишковою вартістю, непрямими податками i витратами, пов’язаними з вибуттям об’єкта основних засобів.

Для обліку доходів i витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів, використовуються такі субрахунки:

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» (обліковується собівартість реалізації (продажу) необоротних активів);

976 «Списання необоротних активів» (обліковуються залишкова вартість та інші витрати на об’єкти основних засобів);

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» (обліковуються доходи від продажу об’єктів основних засобів);

746 «Інші доходи від звичайної діяльності» (обліковуються доходи, що виникають при ліквідації основних засобів (при оприбуткуванні цінностей, отриманих у результаті ліквідації об’єктів основних засобів)).

З метою визначення причин непридатності основних засобів для подальшої експлуатації, неможливості або неефективності проведення відновлювальних ремонтів, а також оформлення необхідної документації для списання їх з балансу ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» створюється спеціальна постійно діюча комісія. Комісія формується з працівників підприємства, склад комісії визначається наказом керівника підприємства.

Розглянемо на прикладі відображення в обліку операції з вимушеної ліквідації основних засобів на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» у результаті аварії. У грудні 2013 р. у зв’язку з неможливістю відновлення внаслідок аварії з балансу підприємства було списано вантажний автомобіль ІЖ-2715. Його первісна вартість становила 5000 грн., знос за даними бухгалтерського обліку — 2700 грн.  Витрати з ліквідації становили 150 грн., оприбутковано запчастин на суму 400 грн., металобрухту на суму 300 грн. Балансова вартість об’єкта за даними податкового обліку становила 2500 грн. У лютому 2014 р. на підставі висновку органів Державтоінспекції і позову підприємства про відшкодування збитку суд визнав водія підприємства винним в аварії і зобов’язав сплатити компенсацію за завданий збиток у сумі 3000 грн.

Зазначену суму було внесено на рахунок підприємства (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Журнал господарських операцій з обліку списання з балансу автомобілю ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

Грудень 2013 р.

1

Акт списання ОЗ

Списано суму зносу автомобіля, що ліквідується

131 «Знос основних засобів»

105 «Транспортні засоби»

2700

2

Акт списання ОЗ

Списано залишкову вартість автомобіля, що ліквідується

976 «Списання нeоборотних активів»

105 «Транспортні засоби»

2300

3

Розрахунок бухгалтерії

Сторновано суму податкового кредиту з ПДВ, що припадає на недоамортизовану вартість автомобіля, що ліквідується

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з постачальникам»

500

4

Акт списання ОЗ

Списано витрати, пов’язані з ліквідацією автомобіля

976 «Списання нeоборотних активів»

66 «Розрахунки за виплатами»

150

5

Накладна

Оприбутковано запчастини, отримані в результаті ліквідації автомобіля

207 «Запасні частини»

746 «Інші доходи вiд звичайної діяльності»

400

6

Накладна

Оприбутковано металобрухт, отриманий у результаті ліквідації автомобіля

209 «Інші матеріали»

746 «Інші доходи вiд звичайної діяльності»

300

7

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат доходи, пов’язані з ліквідацією автомобіля

746 «Інші доходи вiд звичайної діяльності»

79 «Фінансові результати»

700

8

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат витрати, пов’язані з ліквідацією автомобіля

79 «Фінансові результати»

976 «Списання нeоборотних активів»

2450

Продовження табл. 2.14

1

2

3

4

5

6

Лютий 2014 р.

9

Рішення суду

Нараховано суму відшкодування завданих водієм збитків, зазначену в рішенні суду

375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

2500

10

Податкова накладна

Нараховано суму ПДВ, що підлягає відшкодуванню винною особою

375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків»

641 «Розрахунки за податками»

500

11

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок підприємства суму компенсації від винної особи

311 «Поточні рахунки в національнiй валюті»

375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків»

3000

12

Розрахунок бухгалтерії

Відображено суму компенсації завданих аварією збитків у складі інших доходів від звичайної діяльності

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

746 «Інші доходи вiд звичайної діяльності»

2500

13

Розрахунок бухгалтерії

Віднесено суму компенсації на результат іншої звичайної діяльності

746 «Інші доходи вiд звичайної діяльності»

79 «Фінансові результати»

2500

Слід зазначити, що понесені ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» збитки у зв’язку з ліквідацією автомобіля не було повністю компенсовано. З урахуванням доходу від ліквідації автомобіля і суми відшкодування винною особою підприємство має збиток у сумі 750 грн.(700-2450+2500).

Розглянемо вибуття об’єкта основних засобів на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» внаслідок його продажу. Відображення вибуття об’єкта основних засобів внаслідок його продажу наведено в табл. 2.15.

На балансі ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» є споруда, первісна вартість якої — 103 тис. 800 грн., сума накопиченого зносу — 33 тис. 600 грн. Підприємство продає цей об’єкт основних засобів. Договірна ціна продажу — 108 тис. грн. Перша подія — оформлення прав власності об’єкта основних засобів. Наприкінці звітного року при загальному перевищенні суми за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» над сумою за кредитом отримані збитки слід відображати за дебетом рахунку 442 «Непокриті збитки».

Таблиця 2.15

Журнал господарських операцій ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з обліку вибуття об’єкта основних засобів внаслідок його продажу

Документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Акт списання ОЗ

Списання суми накопиченого зносу споруди

131 «Знос основних засобів»

103 «Будинки та споруди»

33 600

2

Акт списання ОЗ

Списання залишкової вартості споруди

286 «Необоротні активи та групи вибyття, утримувані для продажу»

103 «Будинки та споруди»

70 200

3

Акт списання ОЗ

Одночасно залишкова вартість списується

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибyття, утримувані для продажу»

70 200

4

Довідка бухгалтерії

Відображення доходу від продажу споруди

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

108000

5

Податкова накладна

Відображення суми податкового зобов’язання з ПДВ

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

641 «Розрахунки за податками»

18 000

6

Виписка банку

Отримання виручки від покупця

311 «Поточні рахунки в нацвалюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

108000

Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів і зносу необоротних активів, а також для відображення капітальних і фінансових інвестицій на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» призначений Журнал 4 (по кредиту рахунків № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35).

Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена           Відомість 4.1. У Відомості 4.2 узагальнюються дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, у спільну діяльність, облік яких ведеться по методу участі в капіталі, а також еквівалентів коштів, інших інвестицій. У Відомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів. Обов’язковим є наведення інформації про основні засоби у Примітках до фінансової звітності.  Облік основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» організований на всіх етапах їх руху. Загальна схема організації обліку основних засобів наведена на рисунку 2.3.

Підприємство

надходження основних засобів

первинний облік

визначення первісної вартості

розрахунок амортизації (зносу)

списання основних засобів

ремонт основних засобів

закріплення за структурними підрозділами

передача в оренду

регістри синтетичного та аналітичного обліку

Головна книга

Баланс і звітність

Рис. 2.3. Організація обліку основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться така інформація:

- вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі.

- методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації).

Наявність та рух у звітному році:

1. Первісна вартість та сума зносу на початок звітного року.

2. Первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об’єднання підприємств.

3. Первісна вартість та сума зносу основних засобів, які вибули.

4. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки.

5. Сума нарахованої амортизації.

6. Інші зміни первісної вартості та сума зносу основних засобів.

7. Сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені в звіті про фінансові результати  в  звітному  періоді.

8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року [24, с. 28].

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті  переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) [44, с. 230].

Таким чином, в даному питанні з’ясовано, що бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити: контроль за зберіганням основних засобів; своєчасне, правильне документальне відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення із цеху в цех, із складу в склад тощо, ефективне використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизація) основних засобів; відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

2.4. Напрямки покращення обліку основних засобів та їх вплив на управління діяльністю підприємства

Усі операції з придбання, переміщення, використання та вибуття основних засобів підприємства вимагають правильного документального оформлення. Адже згідно зі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» контролювати фактичний стан і наявність об’єктів обліку можна лише за первинними документами. Для обліку основних засобів використовують різноманітні первинні документи. В основному вони відповідають вимогам, але мають і певні недоліки.

Рахунок-фактура, по якому у ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» надходять різні види основних засобів зовсім не пристосований для автоматизованої обробки. Доцільно було б передбачити в ньому графу «код постачальника і покупця». Це необхідно для обліку розрахунків з ними. Також у цьому документі пропонуємо доповнити розділ, що містить відомості про надходження матеріальних цінностей графами «шифр синтетичного та аналітичного обліку по дебету і кредиту рахунків».

Удосконалений нами документ матиме вигляд (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Рахунок-фактура у ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Постачальник та

його адреса

 Уманський завод

«Сільмаш»

Рахунок-фактура № 265

від 24 січня 2014 р.

Рах.№528075 в Уманському АК АПБ «Україна» обл. Черкаська

Код постачальника 10230

Вантажовідправник

Станція відправлення

Склад

№ операції

Шифр

Розпорядження про оплату

Платник та його адреса ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Рах.№ 034568 в Звенигородському АК АПБ «Україна» обл.. Черкаська

Код платника 20200

Вантажоодержувач

ст. відправлення

кількість місць

Вага

Договір-замовлення

№ 243

Дата відвантажування

24 січня 2014р.

Спосіб відправки автотранспортом

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

Кореспонденція рахунків*

Дт

Кт

Станок 6Р82

шт.

1

9540

9540

152

 

ПДВ

 

х

 

1908

641

 

Всього

 

 

 

11448

 

631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - курсивом виділено дані, що запропоновано доповнити

Важливо, щоб постачальник вказав окремо вартість запасних частин і інструментів в комплектах, що надходять разом з новою технікою. Все це дозволяє правильно оцінити та оприбуткувати всі об’єкти основних засобів, що надійшли в підприємство.

Щодо нововведень в обліку основних засобів, які підприємство утримує для продажу, тобто, для реалізації, П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», передбачено виділення в окрему класифікаційну групу тих довгострокових активів, балансову вартість яких буде відшкодовано, як правило, шляхом продажу. Чинним планом рахунків для обліку цих об’єктів призначено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» до рахунку 28 «Товари». На дату визнання об’єкт, утримуваний для продажу, переводять у бухгалтерському обліку з рахунку обліку основних засобів на субрахунок - рахунку 28 «Товари». Проте, існують деякі недоліки, щодо застосування субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», тому ми пропонуємо облік необоротних активів, щодо яких змінено правила відшкодування їхньої вартості, вести із застосуванням рахунку класу 1, а саме на субрахунку 185 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» до рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи». Ведення обліку зазначених об’єктів на рахунку класу 1 відповідатиме намірам Ради МСБО, викладеним у висновках до МСБО 5: «не міняти класифікацію тих активів, які в МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визнаються як непоточні, на поточні лише через те, що управлінський персонал вирішив їх продати...» [5]. Отже, якщо дотримуватися правил обліку, застосовувати удосконалені документи, запропоновані рахунки для обліку основних засобів у ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» значно покращиться діяльність бухгалтерської служби, підприємство застрахує себе від помилок при обліку даних операцій, покращить умови для прийняття ефективних управлінських рішень.

Процес використання основних засобів потребує постійного технічного обслуговування і своєчасного ремонту. Витрати на покращення основних засобів неоднорідні. Витрати на ремонт основних засобів складають значну питому вагу у структурі собівартості продукції, тому власники зацікавлені в якісному обліку та контролі цих витрат. Але існуючим Планом рахунків не передбачено окремого рахунку для обліку таких витрат [44]. Існуючий порядок обліку не дозволяє підприємствам накопичувати інформацію про витрати на ремонт та розподіляти їх за періодами, до яких вони відносяться. Вважаємо за необхідне для обліку витрат на ремонт основних засобів ввести рахунок 29 “Ремонт основних засобів” та відкрити до нього субрахунки 291 “Капітальний ремонт основних засобів”, 292 “Поточний ремонт основних засобів”. За дебетом рахунку протягом звітного місяця запропоновано відображати всі витрати на ремонт основних засобів, у кінці місяця за кредитом – списувати витрати за закінченим ремонтом основних засобів на витрати підприємства за місцем використання об’єкта основних засобів. Обліковим регістром за рахунком 29 рекомендовано журнал-ордер такої форми (табл. 2.17).

Таблиця 2.17

Журнал-ордер за кредитом рахунку 29 “Ремонт основних засобів” (тис. грн.)

Документ

Наймен. об’єкта

С-до на 01. 05

В дебет рах. 29 з кредита рахунків

Разом за де-бе-том

З кредиту рах. 29 в дебет рахунків

Разом за кре-дитом

С-до на 01.06

Дата

20

66

65

685

23

91

ін.

5

06.05

ВАЗ 2106

1,5

2,0

1,2

0,5

0,0

3,7

5,2

-

-

5,2

0,0

8

12.05

Заміна ві-кон в адмін приміщенні

-

-

-

-

5,0

5,0

-

4,0

-

4,0

1,0

Разом

1,5

2,0

1,2

0,5

5,0

8,7

5,2

4,0

-

9,2

1,0

Таким чином, дебетове сальдо рахунку 29 “Ремонт основних засобів” буде показувати витрати на незавершений ремонт основних засобів, яке рекомендовано відображати у другому розділі активу балансу.

Ведення такого регістру дозволить підприємству контролювати витрати на ремонт у розрізі об’єктів та їх списання, а також мати інформацію про суму незавершеного ремонту, що важливо для управління активами підприємства. Такий підхід до складу статей другого розділу дає можливість деталізувати незавершене виробництво та інформувати користувачів про незавершений ремонт основних засобів, що корисно для якісної та реальної оцінки активів підприємства. Запропоновано відкривати картки аналітичного обліку витрат на ремонт основних засобів за кожним об’єктом (табл. 2.18).

Цей документ на ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» не використовується, але пропонується до використання. Запропонована картка надасть можливість контролювати фактичні витрати та порівнювати їх з витратами за кошторисом, що буде сприяти покращенню інформативності, контролю за спрямованістю та аналізу обґрунтованості витрат на ремонт.

Таблиця 2.18

Картка аналітичного обліку витрат на ремонт основних засобів

__________________________ВАЗ 21106___________________________

Документ

Наймену-вання  виду робіт (ремонт)

За кош-тори-сом

Фактичні витрати за видами

Дата

мате-ріали

нарах.зар-плата робіт-нику

нарах. внески на обов’язкове соц. страх.

нарах збор на обов. держ. пенс. страх.

тран-спор-тні вит-рати

Ра-зом

8

14.04.13

двигуна

3700

2030

1160

83

375

52

3700

Разом:

3700

2030

1160

83

375

52

3700

Пропонуємо вдосконалити існуючі форми первинних документів шляхом заміни застарілих і непотрібних показників новими. Розглянемо зміст пропозицій щодо змін у чинних типових формах документів з обліку основних засобів в таблиці 2.19.

Таблиця 2.19

Пропозиції щодо змін у типових формах первинного обліку основних засобів

Типові форми первинного обліку

Показники типових форм обліку основних засобів, які потрібно

вилучити

додати

1

2

3

ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»

Балансова (гр. 7)

Справедлива (гр. 7)

Код норми амортизаційних відрахувань (гр. 11)

Група основних засобів (гр.11)

Норми амортизаційних відрахувань: на повне відновлення, на капітальний ремонт (гр. 12-13)

трок корисного використання (гр. 12)

Метод нарахування амортизації (гр. 13)

Поправочний коефіцієнт (гр. 14)

Ліквідаційна вартість (гр. 14)

На_________ 20    р. (гр. 17)

Продовження табл. 2.19

1

2

3

ОЗ-З «Акт на списання основних засобів»

Заданими переоцінки на__20   р. за документами придбання (гр. 7)

_

Код норми амортизаційних відрахувань (гр. 11)

Група основних засобів (гр.11)

Норми амортизаційних відрахувань: на повне відновлення, на капітальний ремонт (гр. 12-13)

Строк використання (гр. 12)

Метод нарахування амортизації (гр. 13)

Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік) (гр. 18)

Ліквідаційна вартість (гр. 18)

ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»

Запис за даними переоцінки на             20   р. за документами придбання (гр. 7)

Знос (гр. 7)

Код норми амортизаційних відрахувань (гр. 11)

Група основних засобів (гр. 11)

Норми амортизаційних відрахувань: па повне відновлення, на капітальний ремонт (гр. 12-13)

Строк корисного використання (гр. 12)

Метод нарахування амортизації (гр. 13)

Пробіг після останнього капітального ремонту, км (гр. 19)

Ліквідаційна вартість (гр. 19)

ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів»

На повне відновлення (гр. 7-8)

Амортизація (за січень - повністю, згодом - змінена); на капітальний ремонт; +, —; сума (гр. 9-10)

Витрати на поліпшення основних засобів (гр. 9)

Витрати на підтримання основних засобів у робочому стані (гр. 10)

Витрати на капітальний ремонт (гр.11)

Впровадження перелічених документів дасть змогу спростити процедуру проведення переоцінки, а також розрахунок і облік її результатів по окремих об’єктах. Слід відмітити, що в обліковій практиці не знайшла відображення у формах обліку й інформація про зміни первинної вартості інвентарного об’єкта після переоцінки та індексації. Порівняння інвентарних карток форм ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8 з формою ОЗ-1 «Акт приймання-передачі основних засобів»  засвідчує, що в них відсутня лише інформація про висновок приймальної комісії й підписи її членів. Проте сам факт складання акта і відкриття інвентарних карток свідчить про позитивний висновок комісії, адже при невідповідності технічним умовам об’єкт прийманню не підлягає й інвентарна картка не виписується. Таким чином, доповнивши інвентарну картку підписами членів комісії, можна скоротити форму ОЗ-1. А якщо ввести в неї ще й підписи здавача та одержувача, то при внутрішньому переміщенні об’єктів можна скоротити форму ОЗ-2. Доповнення інвентарної картки підписами комісії з упровадження основних засобів після ремонту, реконструкції, модернізації, а також графою для відображення змін після таких операцій дає змогу скоротити форму ОЗ-3. Можна також не використовувати форму ОЗ-4, якщо доповнити її підписами ліквідаційної комісії й відобразити окремим рядком результати ліквідації об’єкта.

Також первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний ремонт та інші операції щодо основних засобів відображається в численних спеціалізованих регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному веденню обліку, збільшує трудомісткість опрацювання та відображення інформації, створює певні труднощі у формування документообігу й забезпеченні необхідними видами бланків. Здійснивши ряд модифікацій, можна одержати компактну конструкцію практично універсальної форми типу «Інвентарна картка – акт обліку руху основних засобів», що сприятиме не тільки зниженню трудомісткості облікових робіт і скороченню документообігу, а й посиленню контролю завдяки підвищенню рівня інформативності й наочності документів підприємства.

Опрацювання нових підходів до проблем облікового характеру щодо основних засобів потребує підвищення оперативності та аналітичності інформації. Її використання є одним із шляхів забезпечення системи ефективного менеджменту. У зв’язку з цим нами запропоновано „Відомість руху основних засобів» (Форма №ОЗСГ-11). Особливістю даної відомості є накопичення інформації в розрізі субрахунків основних засобів за їх видами, оцінкою, рухом та поліпшенням. Зокрема, передбачено такі колонки в кількісному і вартісному виразі: наявність на початок; витрати на поліпшення та ремонт; знос; переоцінка; вибуття; наявність на кінець. Запропонована відомість буде корисною для звірки з даними синтетичного обліку та формування показників фінансової звітності. Її слід використовувати для посилення контрольно-аналітичної функції обліку; як орієнтацію на контролювання операцій з основними засобами.

Загальновизнано, що документальне підтвердження стану основних засобів здійснюється проведенням інвентаризації. Інвентаризація нині - це не лише теоретичне підґрунтя бухгалтерського обліку і господарського контролю, а й організаційна форма, яка використовується для оцінки фактичного стану майнової бази, підвищення ефективності використання ресурсів, контролю за роботою матеріально-відповідальних осіб, а також виявлення порушення в організації обліку майна і причин, які породжують відхиленням між його фактичною наявністю і даними обліку. Отже, інвентаризація слугує не тільки для оцінки фактичного стану основних засобів, значна увага повинна приділятися придатності основних засобів та їх ефективному використанню.

Для оформлення результатів інвентаризації основних засобів передбачено такі документи: «Інвентаризаційний опис основних засобів» (Ф№інв-1); «Розрахункова відомість результатів інвентаризації основних засобів» (Ф№інв-18); «Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів» (Ф№інв-10). Однак зазначені форми не забезпечують реєстрацію необхідної інформації щодо основних засобів. Тому пропонуємо модифікувати «Інвентаризаційний опис основних засобів», доповнивши його такими основними реквізитами: документи, що засвідчують право власності на основні засоби, тимчасове користування (договір оренди), передачу їх на консервацію (наказ); відповідність визнання критеріям основних засобів; строк корисного використання; фактична наявність; фактична ступінь зносу; інформація за даними бухгалтерського та податкового обліку; відхилення між фактичними даними та обліковими даними (по кількості, по зносу, по залишковій вартості); зміст виявлених розбіжностей/порушень.

При цьому слід увагу звернути на достовірність інформації щодо правильності включення об’єктів до основних засобів. Можливі випадки коли об’єкти за своїми економічними характеристиками не належать до основних засобів (наприклад, МШП, інші необоротні матеріальні активи). Або фіксуються дані про основні засоби, які передбачені для продажу (повинні обліковуватися в складі оборотних активів). Це дозволило включити до складу модифікованої форми „Інвентаризаційний опис основних засобів” такий реквізит - „відповідність визнання критеріям основних засобів”.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо підприємству використовувати наступну форму „Додаток до інвентаризаційного опису основних засобів” (табл. 2.20).

Таблиця 2.20

Додаток до інвентаризаційного опису основних засобів

І.Інформація про придатність об’єкта основних засобів

Назва об’єкта

Дата введення в експлуатацію

Строк корисного використання,рік

Первісна вартість, грн

Залишкова вартість, грн

Придатність до використання об’єкта

Подальше використання

потребує

(ремонту, поліпшення,

ліквідації)

1

2

3

4

5

6

7

Змішувач БФ-100

01.01.2009

10

16200

12600

Придатний

Поліпшення

ІІ. Інформація про можливі втрати (ризики) основних засобів

Примітки

Вид ризику

Справедлива вартість, грн

Проведення ремонту, грн.

Проведення поліпшення, грн.

Можлива сума відшкодування (дорогоцінні метали та ін.)

Сума можливих втрат

Пропозиції

(уцінка, можливості відновлення)

8

9

10

11

12

13

14 (510+11+12-13)

15

-

Втрати

8600

1200

-

-

5200

Уцінка

Дана форма складається з двох відомостей: 1) Інформація про придатність об’єкта основних засобів та 2) Інформація про можливі втрати (ризики) основних засобів. Перша відомість включає такі показники: первісна вартість; залишкова вартість; строк корисного використання; придатність до використання об’єкта; подальше використання потребує (ремонту, поліпшення, ліквідації). У другій відомості „Інформація про можливі втрати (ризики) основних засобів» передбачено наступні реквізити: вид ризику, балансова (справедлива) вартість; проведення ремонту; проведення поліпшення; можлива сума відшкодування (дорогоцінні метали та ін.); сума можливих втрат; пропозиції. Такий зміст реквізитів забезпечить системний розгляд питань оперативного „реагування», прогнозування та контролю за використанням основних засобів. Тобто дозволить відстежити інформацію про відновлення цих засобів праці для прийняття виважених управлінських рішень. При цьому головне завдання - знизити ризик можливих втрат основних засобів.

За результатами цього питання слід відмітити, що основною складовою (властивістю) якості основних засобів в складі необоротних активів є тривалість їх використання. Тобто, здатність корисного використання об’єкта до настання граничного стану,- повного фізичного зносу. Протягом періоду використання основних засобів існує можливість втрат основних засобів (ризики). При цьому важливою є інформація та інформативність про ризикованість основних засобів, як основних ресурсів підприємства. Дану інформацію необхідно передбачити також у наказі про облікову політику.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Рух основних засобів, пов’язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, в ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України. Для обліку основних засобів бухгалтерія ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» використовує балансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» (10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи») та позабалансові рахунки з відповідними субрахунками.

Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і зносу цих необоротних активів ведеться по кожнім об’єкті окремо з розподілом на власні й отримані на умовах фінансової оренди, виробничі і невиробничі об’єкти необоротних активів у картках обліку відповідних необоротних активів. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних і зведених облікових документів (Акта прийому-передачі основних засобів, Акта списання). Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена Відомість 4.1. У Відомості 4.2 узагальнюються дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, у спільну діяльність, облік яких ведеться по методу участі в капіталі, а також еквівалентів коштів, інших інвестицій. Обов’язковим є наведення інформації про основні засоби у Примітках до фінансової звітності.


Розділ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

3.1. Аналіз складу та структури основних засобів

Аналіз забезпеченості основними засобами починається з оцінки відповідності їх наявної кількості за складом і структурою нормативним потребам підприємства, які визначаються, виходячи з її потужності, обсягу та функціональних особливостей діяльності [49].

Аналіз якісного стану основних засобів підприємства ґрунтується на дослідженні їх структури та відповідності основним вимогам науково-технічного прогресу в галузі. Розрізняють наступні групи показників якості основних засобів: придатності основних засобів; інтенсивності руху основних засобів; структури основних засобів [50].

Стосовно аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства, то він повинен включати:

1) оцінку відповідності їх наявної кількості за складом і структурою нормативним потребам підприємства, які визначаються, виходячи з її потужності, обсягу та функціональних особливостей діяльності ;

2) розрахунок показників інтенсивності руху та якісного стану основних засобів -  показників придатності й зносу;

3)  аналіз показників віддачі на одиницю ресурсів та місткості ресурсів у одиниці наданих послуг. Показники віддачі ресурсів підприємства характеризують величину виконаної роботи або наданих послуг у розрахунку на 1 грн. використаних ресурсів, а показники місткості характеризують витрати або запаси ресурсів у розрахунку на 1 грн. виконаної роботи чи наданих послуг. Під запасами ресурсів розуміють наявний їх обсяг на звітну дату, а під витратами - поточні витрати ресурсів, зокрема, за основними засобами - нарахований знос [15].

Фондовіддача виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує скільки надається послуг на одиницю основних виробничих фондів. Фондоємність є вартістю основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю продукції підприємства.

Загальну методику аналізу ефективності використання основних засобів, що є універсальною для всіх без винятку підприємств, можна доповнити аналізом оцінки ефективності використанні основних засобів, що відіграють специфічну роль у діяльності підприємства [21, с.256].

Загальні та спеціальні показники ефективності використання основних засобів підприємства дають можливість комплексного вивчення стану управління підприємством і показують першочергові напрямки вдосконалення основних засобів.

При аналізі варто враховувати закони розвитку систем, тому що кожен технологічний чи економічний уклад має межи росту, обумовлені технологічними системами. Завданням аналізу є визначення забезпеченості підприємства основними виробничими засобами й установлення рівня їхнього використання. Для аналізу основних засобів насамперед треба визначити їх середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років.

При аналізі наявності й структури основні засоби підприємства поділяються на виробничі основні засоби і невиробничі основні засоби. Перші включають основні засоби основного виду діяльності (промисловості) та інших галузей народного господарства. Нарешті, основні засоби основної діяльності складаються з будівель і споруд, устаткування, інструменту та інших основних засобів. Аналізуючи склад основних виробничих засобів, необхідно їх поділити на активні й пасивні, визначивши питому ваги кожної групи. При цьому невпинне збільшення частки активних засобів у вигляді робочих і силових машин — нагальна потреба підприємства. Аналіз основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» проведемо за допомогою табл. 3.1-3.3.

Таблиця 3.1

Наявність, рух та структура основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2012р.

Група основних засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

Будівлі та споруди

9254

74,9

452

64,66

 

 

11765

77,87

Машини та обладнання

1956

15,8

191

27,32

3

33,33

2321

15,36

Транспортні засоби

551

4,5

33

4,72

 

 

626

4,14

Інструменти, прилади

24

0,2

 

0,00

 

 

152

1,01

Інші основні засоби та необоротні активи

571

4,6

23

3,29

6

66,67

244

1,62

Всього

12356

100,0

699

100

9

100

15108

100

Необоротні активи підприємства оновлюються набагато активніше, ніж вибувають.

Таблиця 3.2

Наявність, рух та структура основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2013р.

Група основних засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

тис. грн.

част-ка, %

Будівлі та споруди

11765

77,87

452

64,66

 

 

12217

77,33

Машини та обладнання

2321

15,36

191

27,32

3

33,33

2509

15,88

Транспортні засоби

626

4,14

33

4,72

 

 

659

4,17

Інструменти, прилади

152

1,01

 

0,00

 

 

152

0,96

Інші основні засоби та необоротні активи

244

1,62

23

3,29

6

66,67

261

1,65

Всього

15108

100

699

100

9

100

15798

100

За звітний період надійшло основних засобів на суму 699 тис. грн., а вибуло на суму 9 тис. грн. серед основних засобів, що надійшли основну питому вагу займають також будівлі та споруди – 64,66%. За рік вибували машини та обладнання, а також інші основні засоби.

Таблиця 3.3

Наявність, рух та структура основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2014р.

Група основних засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

грн.

част-ка, %

грн.

част-ка, %

грн.

част-ка, %

грн.

част-ка, %

Будівлі та споруди

13471,9

70,8

0

0

0

 0

13471,9

67,2

Машини та обладнання

 0

Транспортні засоби

2420,0

12,7

 0

2420,0

12,1

Інструменти, прилади

2563,2

13,5

13071

84,5

4128

76,1

3457,5

17,3

Інші основні засоби та необоротні активи

574,1

3,0

2400

15,5

1295

23,9

684,6

3,4

Всього

19029,2

100,0

15471

100,0

5423

100,0

20034,0

100,0

За звітний період надійшло основних засобів на суму 15471 грн., а вибуло на суму 5423 грн. серед основних засобів, що надійшли основну питому вагу займають інструменти та прилади – 84,5%. За рік вибували інструменти та прилади, а також інші основні засоби. Необоротні активи оновлюються набагато активніше, ніж вибувають.

Таким чином, як на початок так і на кінець періоду найбільшу питому вагу займали будівлі і споруди – більше 77%. Також значну питому вагу займають машини і обладнання – трохи більше 15%. Отже, підприємство досить ефективно використовує основні засоби, що підтверджують розраховані показники.

3.2. Аналіз руху основних засобів

На наступному етапі складемо розрахунок основних коефіцієнтів, що характеризуються рух, стан та ефективність використання основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» на прикладі 2012-2014рр.

Коефіцієнт відновлення – відношення вартості основних засобів, що надійшли на підприємство до вартості основних засобів на кінець періоду.

2012 рік Квідн = 383 / 15108 = 0,025

2013 рік Квідн = 699 / 15798 = 0,044

2014 рік Квідн = 931 / 15758 = 0,059

Коефіцієнт вибуття – відношення суми вибулих основних засобів до вартості основних засобів на початок періоду.  

2012 рік Кпр = 0 / 14725 = 0

2013 рік Кпр = 9 / 15108 = 0,0005

2014 рік Кпр = 0 / 15798 = 0

Коефіцієнт зносу – відношення суми зносу основних засобів до первісної вартості основних засобів на відповідну дату.  

2012 рік Кз = 9916 / 15108 = 0,66

2013 рік Кз = 10347 / 15798 = 0,65

2014 рік Кз = 1504 / 15758 = 0,1

Коефіцієнт придатності – відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2012 рік Кприд =  5192 / 15108 = 0,34

2013 рік Кприд = 5451 / 15798 = 0,35

2014 рік Кприд = 14254 / 15758 = 0,9

Результати розрахунку коефіцієнтів і показників стану основних засобів приведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Показники руху основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2012-2014 рр.

Групи, коефіцієнти й показники ОЗ

2012р.

2013р.

2014р.

Коефіцієнт відновлення

0,025

0,044

0,059

Коефіцієнт вибуття

0

0,0005

0

Коефіцієнт зносу

0,66

0,65

0,1

Коефіцієнт придатності

0,34

0,35

0,9

 Рис. 3.2. Динаміка вартості основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по  2014р.

Ріст основних засобів у вартісному і відсотковому вимірі здійснився за рахунок щорічного приросту, цей приріст з 2012 по 2014рр. склав 1170 тис. гривень, що склало 8% (рис. 3.2, 3.3).

Рис. 3.3. Динаміка зміни питомої ваги виробничих основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Зниження основних невиробничих засобів у вартісному й відсотковому вимірі відбулися за рахунок збільшення частки виробничих основних засобів у загальній їх сумі, це зниження  з 2012 по 2014рр. склало 18%.

 Рис. 3.4. Динаміка зміни питомої ваги невиробничих основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Середній коефіцієнт відновлення за період з 2012 по 2014р. складає 0,03, але в 2014р. він досяг свого максимального значення так як наприкінці цього року підприємством були оновлені основні виробничі засоби, які склали їхню активну частину (рис. 3.5).

 Рис. 3.5. Динаміка коефіцієнта відновлення ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Середня динаміка коефіцієнта вибуття за 2012-2014 рр. склала близько нуля, коефіцієнт вибуття досяг свого максимального значення наприкінці 2013 р., тому що підприємством були виведені основні засоби, які складали активну частину.

       

Рис. 3.6. Динаміка коефіцієнта вибуття основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Середній коефіцієнт зносу основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,47 і він скоротився в 2014 році в результаті реструктуризації підприємства, як це показано на рисунку 3.7.

Рис. 3.7. Динаміка зміни коефіцієнта зносу основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012 по 2014р.

Середній коефіцієнт придатності основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,53 і він зріс в 2014 році в результаті реструктуризації підприємства. Це зазначено на рис. 3.8.

 

Рис. 3.8. Динаміка коефіцієнту придатності ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Таким чином, за результатами цього підпункту роботи зроблено висновок, що зниження основних невиробничих засобів у вартісному й відсотковому вимірі трапилися за рахунок збільшення частки виробничих основних засобів у загальній сумі основних засобів, це зниження з 2012 по 2014рр. склало 21147,5 гривень, що склало 31%.

Середній коефіцієнт відновлення за період з 2012 по 2014р. складає 0,21, але в 2013р. він досяг свого максимального значення так як наприкінці цього року підприємством були обновлені основні виробничі засоби, які склали їхню активну частину.

Середній коефіцієнт зносу основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,47 і він скоротився в 2014 році.

3.3. Аналіз ефективності використання основних засобів

Абсолютним показником ефективності використання основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» є сума прибутку на одну гривню їх вартості.

Результати розрахунку коефіцієнтів і показників ефективності використання основних засобів приведені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Показники ефективності використання основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» за 2012-2014 рр.

Групи, коефіцієнти й показники ОЗ

2012р.

2013р.

2014р.

Показник фондовіддачі

1,01

1,15

1,36

Показник фондомісткості

0,99

0,87

0,74

Показник рентабельності

2,2

0,2

0,5

Насамперед здійснимо факторний аналіз фондовіддачі.

Фондовіддача в 2013 році:

Фв2013 = 18227 / 15798 = 1,15

Розрахуємо вплив факторів методом ланцюгових підстановок. Перша підстановка: Фв1 = 21515 / 15798 = 1,35. Вплив зміни обсягу реалізації = 1,35-1,15 = +0,2.

Друга підстановка: Ф в2014 = 21515 / 15758 = 1,36. Вплив зміни середньорічної вартості основних засобів = 1,36-1,35 = 0,01.

Отже фондовіддача в 2014 році зросла порівняно з 2013 роком на 0,21, в тому числі за рахунок зміни обсягу реалізації збільшилась на 0,2, за рахунок зміни середньорічної вартості основних засобів – зросла на 0,01.

Середній показник фондовіддачі основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 1,17 і він постійно зростає в результаті збільшення вартості товарної продукції, але в 2014р. він збільшився в порівнянні з попереднім на 0,21, що говорить про незначне поліпшення фондовіддачі.

 Рис. 3.9. Динаміка показника фондовіддачі основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012-2014рр.

Середній показник фондомісткості основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,87 і він зменшувався з 2012 по 2014рр. це відбувалося в результаті збільшення вартості товарної продукції й збільшення вартості основних засобів підприємства, що говорить про невелике поліпшення фондомісткості.

 Рис. 3.10. Динаміка показника фондомісткості ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012 -2014рр.

  Рис. 3.11. Динаміка зміни показника рентабельності основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» з 2012р. по 2014р.

Основні засоби підприємства мають великий ступінь зносу – 50% в 2014 році, однак показник оновлення свідчить про те, що ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» веде активну політику щодо оновлення основних засобів. В 2014 році було оновлено 18% основних засобів, хоча в 2013 році – 36%.

В 2013 році одна гривня основних засобів приносила 1,15 грн. виручки від реалізації, а 2014 році цей показник виріс до 1,36 грн. У той час як в 2013 році одиниця вартості основних засобів принесла 0,2 грн. прибутку, то в 2014 році одна гривня основних засобів принесла вже 0,5 грн. прибутку.

Таким чином, підприємство досить ефективно використає основні засоби, що підтверджують розраховані показники.  

У результаті проведеного аналізу основних засобів ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» ми прийшли до висновку що на підприємстві нестача основних виробничих засобів, які б складали активну частину, тобто на підприємстві немає власних виробничих потужностей, які б дозволили підприємству бути більш стійким у фінансовому плані й успішно вести конкурентну боротьбу.

Виходячи з цього, ми ставимо перед собою задачу покращити стан основних засобів підприємства, які приведуть до покращення фінансового стану та діяльності підприємства. Таким чином, результати аналізу сформували два основні напрямки здійснення заходів, щодо покращення використання основних засобів та покращення фінансового стану взагалі. Перший напрямок управління безпосередньо основними засобами підприємства з метою їх раціонального використання. Другий напрямок – формування заходів щодо покращення структури балансу та фінансового стану взагалі.

3.4. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві

Головним результатом підвищення рівня ефективного використання основних засобів є зростання обсягу виробництва продукції. У свою чергу, кількість виготовленої продукції при наявному розмірі виробничого обладнання залежить, з одного боку, від фонду часу його продуктивної роботи протягом доби, тобто їх екстенсивного завантаження, а з іншого, - від ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного навантаження). Можна виділити наступні напрями підвищення екстенсивного використання обладнання: безперебійне постачання  виробництву сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо, усунення причин нерівномірної роботи підприємства [2].

Основними напрямами підвищення інтенсивного навантаження устаткування є: удосконалення технологій та організації виконання робіт, правильний вибір машин та робочого обладнання, впровадження сучасних технологій. При цьому потрібно пам’ятати, що екстенсивне завантаження устаткування можна підвищувати до певного рівня, обмеженого календарним фондом робочого часу, тоді як  інтенсивне  таких  обмежень  не  має. Однак при підвищенні рівня екстенсивного використання основних засобів не потрібно значних капіталовкладень, тоді як здійснення заходів інтенсивного напрямку часто пов’язане із значними інвестиціями (проте вони швидко окуповуються за рахунок додатково отриманого економічного ефекту).

При проведенні аналізу встановлено, що ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» має незначні обсяги діяльності та невисоку ефективність, пов’язану з сезонністю роботи підприємства. Відомою є також проблема зберігання продукції. Отже, нами запропоновано придбання спеціалізованої лінії для фасування сухих будівельних сумішей. Це дозволить розширити діяльність, підвищити прибутковість, вирівняти сезонні коливання, заповнити невикористовувану споруду на території підприємства.

Розрахунок джерел фінансування проекту оновлення основних засобів представлений в табл. 3.6.

Вартість власного капіталу прийнята на рівні 35% - саме такої доходності вимагають власники від даного проекту. Отримати кредит в банку підприємство має можливість за ставкою 19% річних. Таким чином, з урахуванням діючої ставки оподаткування на рівні 21%, середньозважена вартість капіталу становитиме:

WACC = 0,333 * 35% + 0,667 * 19% * (1-0,21) = 21,68%

Таблиця 3.6

Структура та вартість джерел фінансування проекту

Джерело капіталу

Сума, тис. грн.

Частка джерела капіталу

Вартість

Інвестиційні потреби

150

1,00

Власні кошти

50

0,333

35%

Позикові кошти

100

0,667

19%

Середньозважена вартість (WACC)

21,68%

Рис. 3.12. Структура джерел фінансування проекту

Отже, для реалізації проекту ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» залучатиме кредит у сумі 100 тис. грн. Умови видачі кредиту - на 2 роки з щоквартальною виплатою за ануїтетною схемою. Графік повернення боргу представлений в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Графік повернення боргу, тис. грн.

Період, квартали

Баланс на початок

Загальна

сума виплати

Відсотки

Тіло кредиту

Баланс на кінець

1

100

15,316

4,75

10,566

89,434

2

89,434

15,316

4,2481

11,068

78,366

3

78,366

15,316

3,7224

11,594

66,773

4

66,773

15,316

3,1717

12,144

54,628

5

54,628

15,316

2,5948

12,721

41,907

6

41,907

15,316

1,9906

13,325

28,582

7

28,582

15,316

1,3576

13,958

14,623

8

14,623

15,316

0,6946

14,621

0,00

При погашенні кредиту за схемою аннуїтету головним є правильне визначення періодичного внеску, який за даною схемою буде однаковий на протязі всього терміну.

Виходячи з того, що при терміні кредиту 2 роки та виплати здійснюються щоквартально, загальна кількість періодів становитиме 8, а процентна ставка на періоді складе 19% / 4 (4,75%).

Таким чином, за 2 роки кредит буде повністю погашеним.

В розрахунках нами було заплановано 150 тис. грн. на інвестиційні цілі. Інвестиційні ресурси повинні бути піддані детальному аналізу з точки зору кінцевих результатів,  критерію оптимальності - показника, що виражає граничну міру економічного ефекту рішення для оцінки можливих альтернатив. Структура інвестицій зображена в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Структура інвестицій

Показник

Сума, тис. грн.

1

Придбання обладнання  

138

2

Додатковий інструмент

12

3

Всього інвестицій

150

4

Джерело інвестицій

Власний капітал – 33,3%

Залучений капітал – 66,7%

5

Вартість інвестицій

21,68%

Отже, інвестиції буде здійснено за рахунок власних і залучених коштів, вартість капіталу (норма дисконту) 21,68%. Оборотні кошти буде профінансовано з основної діяльності підприємства. Розрахуємо ефективність даного проекту по методу чистої дисконтованої вартості (NPV), чисельне значення якої для позитивної оцінки проекту, повинне задовольняти критерію NPV > 0. Дисконтний множник, для оцінки NPV, дорівнює (1 + R)T,

де Т - число років функціонування інвестицій, Т = 0, 1...12 років.  

Розрахунок ведеться по формулі:     

                                                    (3.1)

де - Gm(Т) - надходження (чистий прибуток + амортизація), С(Т) – інвестиційні ресурси в основний і оборотний капітал, Т = 0, 1 , 2...5 - число років функціонування інвестицій,

R - 0,2168 - ставка дисконту 21,68 % річних.

Показники проекту зведені в таблиці 3.9. Розділимо витрати на експлуатаційні та інвестиційні. Інвестиційні витрати складають 150 тис. грн., які здійснюються на початку першого року. Надходження визначаються у сумі виручки (згідно виробничої потужності) 162 тис. грн. Експлуатаційні витрати відповідають витратам на виробництво – 120,92 тис. грн.  

Таблиця 3.9

Показники надходжень та видатків інвестиційного проекту в 2016-2027 рр.

Показник

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

2021р.

1. Доходи

162

162

162

162

162

162

2. Витрати

120,92

120,92

120,92

120,92

120,92

120,92

3. Прибуток

41,08

41,08

41,08

41,08

41,08

41,08

4. Фактор дисконтування

0,822

0,675

0,555

0,456

0,375

0,308

5. Дисконтований грошовий потік

33,76

27,75

22,80

18,74

15,40

12,66

Продовження таблиці 3.9

Показник

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

2026р.

2027р.

1. Доходи

162

162

162

162

162

162

2. Витрати

120,92

120,92

120,92

120,92

120,92

120,92

3. Прибуток

41,08

41,08

41,08

41,08

41,08

41,08

4. Фактор дисконтування

0,253

0,208

0,171

0,141

0,116

0,095

5. Дисконтований грошовий потік

10,40

8,55

7,03

5,77

4,74

3,90

Слід відзначити, що первісна інвестиція здійснюється на початку першого року інвестування, припускається, що грошові надходження рівномірні по проекту. Номінальний термін експлуатації стану устаткування складає 12 років. Амортизацію розраховано згідно прямолінійного методу (150 тис. грн. / 12 років = 12,5 тис. грн. на рік). Загальна структура витрат зведена в таблиці 3.10.

Таблиця 3.10

Витрати інвестиційного проекту

Показник

Сума, тис. грн.

Вартість лінії консервування з урахуванням монтажу

150

Амортизація (150 тис. грн. / 12 років)

12,5

Матеріальні витрати

36,42

Необхідний персонал – 4 робітники

Оплата праці 4 чол. * 1,5 тис. грн./міс. * 12 міс. = 72 тис. грн.

72

Всього витрат

120,92

Отже, нами заплановано придбання лінії з фасування сухих будівельних сумішей потужністю 240 тн. на рік. Її вартість з урахуванням монтажу складає 150 тис. грн., відповідно щорічна сума амортизації складає 12,5 тис. грн. Сума прямих матеріальних витрат з урахуванням вартості електроенергії складає 36,42 тис. грн. Витрати на оплату праці чотирьох працівників складають 72 тис. грн. на рік.

Метод чистої приведеної вартості базується на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, які генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного в розмірі 21,68%, виходячи з щорічного відсотка повернення, що він  хоче мати інвестор на інвестуємий їм капітал.

На першому етапі визначимо чистий приведений дохід за ставки дисконтування 21,68%.

NPV = 171,5 – 150 = 21,5 тис. грн.

Так чистий приведений дохід становить 21,5 тис. грн.

Метод індексу прибутковості є по суті наслідком методу чистої теперішньої вартості. Індекс рентабельності (PI) розраховується по формулі

                                                       (3.2)

Очевидно, що якщо: Р1 > 1, то проект варто прийняти;

Р1 < 1, то проект варто відкинути;

Р1 = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником. Завдяки цьому він дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV.

Для даного проекту індекс прибутковості дорівнює:

РІ = 171,5 / 150 = 1,14

Індекс прибутковості свідчить про те, що проект прибутковий. На 1 грн. вкладених коштів приходиться 1,14 грн. приведеного доходу.

Метод періоду окупності - один з найпростіших і широко розповсюджений у світовій обліково-аналітичній практиці, не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Алгоритм розрахунку строку окупності (PP) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При одержанні дробового числа воно округляється убік збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника PP має вид:

PP=n, при якому .

Таким чином, виходячи з умов надходження коштів 5,6 років. Таким чином, проект окупиться за 5,6 років, а саме 5 років 7 місяців.  

Далі застосуємо формулу:

                                       (3.3)

де r1 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0));  

r2 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).  

Розрахований чистий приведений дохід даного проекту становить 21,5 тис. грн., за ставки дисконтування 21,68%. Будемо збільшувати ставку дисконтування, доки чистий приведений дохід буде мати відємне значення. Розрахуємо NPV за норми дисконтування 30%:

Відємний чистий приведений дохід даного проекту становить (-18,94 тис. грн.), за норми дисконтування 30%, тоді внутрішня норма доходності становить:

IRR = 21,68 + (21,5 тис. грн. / 21,5 тис. грн. - (-18,94 тис. грн.)) * (30-21,68) = 26,1%.

Значення внутрішньої норми доходності дорівнює 26,1%, тобто за даної ставки дисконтування чистий приведений дохід дорівнюватиме 0 грн.  

Таким чином, за результатами цього питання встановлено, що інвестиційний проект за 12 років роботи принесе чистий приведений дохід в сумі 21,5 тис. грн., на 1 грн. вкладених коштів за цей час припаде 1,14 грн. чистого приведеного доходу. Даний проект окупиться через 5 років 7 місяців. Також проект буде мати нульову прибутковість за ставки дисконтування 26,1%, що є високим показником ефективності роботи підприємства.

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

Одним з важливих елементів управління є аналіз використання основних засобів. Він здійснюється на основі розрахунку деяких коефіцієнтів (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт зносу, коефіцієнт ефективності використання основних засобів та ін.) та динаміки.

Ріст основних виробничих засобів у вартісному і відсотковому вимірі здійснився за рахунок щорічного приросту, цей приріст із 2012 по 2014рр. склав 31492,6 гривень, що склало 31%.

Зниження основних невиробничих засобів у вартісному й відсотковому вимірі трапилися за рахунок збільшення частки виробничих основних засобів у загальній сумі основних засобів, це зниження з 2012 по 2014рр. склало 21147,5 гривень, що склало 31%. Середній коефіцієнт відновлення за період з 2012 по 2014р. складає 0,21, але в 2013р. він досяг свого максимального значення так як наприкінці цього року підприємством були обновлені основні виробничі засоби, які склали їхню активну частину. Середній коефіцієнт зносу основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,47 і він скоротився в 2014 році в результаті реструктуризації підприємства.

Результати аналізу сформували два основні напрямки здійснення заходів, щодо покращення використання основних засобів та покращення фінансового стану взагалі. Перший напрямок управління безпосередньо основними засобами підприємства з метою їх раціонального використання. Другий напрямок – формування заходів щодо покращення структури балансу та фінансового стану взагалі.


Висновки 

1. Для здійснення статутної діяльності підприємствам необхідні необоротні активи, тобто засоби праці, під якими в економічній літературі розуміють річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці (сировину, матеріали тощо). В економічній літературі часто ототожнюють поняття «основні засоби» та «основні фонди». Під фондами розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, до яких відносяться статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, які відображаються в пасиві балансу. Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів підприємства.

2. В науковій літературі є багато визначень основних засобів, але вчені-обліковці схиляються до єдиного визначення, яке визначене в П(С)БО 7 “Основні засоби”. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

3. Основні засоби активи відіграють важливу роль у здійсненні діяльності підприємства. Значна, а у багатьох випадках - переважна частина капітальних вкладень підприємства здійснюється у вигляді обладнання, машин, технологічних ліній тощо. Це, в свою чергу, призводить до необхідності розрахунку в основних засобах при створенні підприємства, при його розширенні, оновленні тощо. Управління основними засобами - це процес спостереження, фіксації, відтворення та впливу на основні засоби з метою найбільш ефективного їх використання в підприємницькій діяльності.

4. Рух основних засобів, пов’язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, в ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України. Для обліку основних засобів бухгалтерія ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» використовує балансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» (10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи») та позабалансові рахунки з відповідними субрахунками.

5. Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і зносу цих необоротних активів ведеться по кожнім об’єкті окремо з розподілом на власні й отримані на умовах фінансової оренди, виробничі і невиробничі об’єкти необоротних активів у картках обліку відповідних необоротних активів. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних і зведених облікових документів (Акта прийому-передачі основних засобів, Акта списання). Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена Відомість 4.1. У Відомості 4.2 узагальнюються дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, у спільну діяльність, облік яких ведеться по методу участі в капіталі, а також еквівалентів коштів, інших інвестицій. Обов’язковим є наведення інформації про основні засоби у Примітках до фінансової звітності.

6. До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства. Фондомісткість є величиною, зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення. В 2014 році було оновлено 18% основних засобів, хоча в 2013 році – 36%. В 2013 році одна гривня основних засобів приносила 1,15 грн. виручки від реалізації, а 2014 році цей показник виріс до 1,36 грн. У той час як в 2013 році одиниця вартості основних засобів принесла 0,2 грн. прибутку, то в 2014 році одна гривня основних засобів принесла вже 0,5 грн. прибутку. Ріст основних виробничих засобів у вартісному і відсотковому вимірі здійснився за рахунок щорічного приросту, цей приріст із 2012 по 2014рр. склав 31492,6 гривень, що склало 31%. Зниження основних невиробничих засобів у вартісному й відсотковому вимірі трапилися за рахунок збільшення частки виробничих основних засобів у загальній сумі основних засобів, це зниження з 2012 по 2014рр. склало 21147,5 гривень, що склало 31%. Середній коефіцієнт відновлення за період з 2012 по 2014р. складає 0,21, але в 2013р. він досяг свого максимального значення так як наприкінці цього року підприємством були обновлені основні виробничі засоби, які склали їхню активну частину. Середній коефіцієнт зносу основних засобів за період з 2012 по 2014рр. склав 0,47 і він скоротився в 2014 році в результаті реструктуризації підприємства.

Для покращення даної ланки обліку і аналізу пропонуємо:

1. За результатами досліджень нами встановлено, що в діючому Плані відсутні рахунки обліку витрат на ремонт. Така практика не забезпечує одержання достовірної інформації про вартість ремонту по кожному об’єкту, визначення результатів від цих операцій. Запропоновано використовувати рахунок 29 “Ремонт основних засобів” для обліку витрат підприємства на ремонти основних засобів.

2. Доповнивши інвентарну картку підписами членів комісії, можна скоротити форму ОЗ-1. А якщо ввести в неї ще й підписи здавача та одержувача, то при внутрішньому переміщенні об’єктів можна скоротити форму ОЗ-2. Доповнення інвентарної картки підписами комісії з упровадження основних засобів після ремонту, реконструкції, модернізації, а також графою для відображення змін після таких операцій дає змогу скоротити форму ОЗ-3. Можна також не використовувати форму ОЗ-4, якщо доповнити її підписами ліквідаційної комісії й відобразити окремим рядком результати ліквідації об’єкта.

3. Для обліку основних засобів використовують багато різноманітних первинних документів. В основному вони відповідають вимогам, але мають і певні недоліки. Рахунок-фактура, по якому у ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» надходять різні види основних засобів зовсім не пристосований для автоматизованої обробки. Доцільно було б передбачити в ньому графу «код постачальника і покупця». Це необхідно для обліку розрахунків з ними. Також у цьому документі запропоновано доповнити розділ, що містить відомості про надходження матеріальних цінностей графами «шифр синтетичного та аналітичного обліку по дебету і кредиту рахунків».

4. Вдосконалені існуючі форми первинних документів шляхом заміни застарілих і непотрібних показників новими. Впровадження перелічених документів дасть змогу спростити процедуру проведення переоцінки, а також розрахунок і облік її результатів по окремих об’єктах.


Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Анализ хозяйственной деятельности: навчальний посібник / Под ред. Г.В. Савицкая. - М.: ИСЗ, 2011. - 320с.
 2.  Аналіз фінансового стану підприємства: навчальний посібник / Під ред. В.В. Ковальова. - М.: Центр економіки і маркетинга, 2009. - 192с.
 3.  Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, компютерізація // Все про бухгалтерський облік. – 2009. - №45. - С. 7-12.
 4.  Білуха М.Т. Теория фінансово-господарського контролю і аудиту: навчальний посібник/ М.Т. Білуха.– К.: Манускрипт, 2008. – 456с.
 5.   Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Финансы предприятий: навчальний посібник/ В.В. Буряковский., В.Я. Кармазин.. С.В.Кламберт. –  Днепропетровск, “Пороги”, 2011. - 554 с.
 6.   Бухгалтерский финансовый учет: підручник/ Учебник под ред. Ф.Ф.Бутинца. – Житомир: ЖИТИ, 2002. – 672 с.
 7.  Бухгалтерський облік / Уклад. О. Раденок. - Х.: Фактор, 2008. - 312с.
 8.  Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Тютюнник П. С.; за ред. канд. екон. наук, доц. П. С. Тютюнника; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 414 с.
 9.  Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / Л. М. Янчева, А. П. Грінько, І. В. Нестеренко. - Х. : ХДУХТ, 2013. - 306 с.
 10.  Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич, Т. Г. Вегера; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк: Навч.- вид. від. ЛНТУ, 2013. - 458 с.
 11.  Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: монографія / С. С. Герасименко. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. - 162 с.
 12.  Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: монографія / В. О. Осмятченко ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2013. - 263 с.
 13.   Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчальний посібник. / Під ред. Н.М. Ткаченко. - К.: ВТОВ «А.С.К.», 2011. - 388с.
 14.  Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2013. - 495 с.
 15.  Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посібник / Дон.-ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2008. - 443 с.
 16.  Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти: монографія / О. А. Лаговська ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2013. - 344 с.
 17.  Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах: навч. посіб. / Вербило О. Ф., Камінська Т. Г., Коробова Н. М.; за ред. доц., канд. екон. наук О. Ф. Вербило; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т бізнесу, Екон. ф-т. - К.: НУБіП України, 2013. - 295 с.
 18.  Васільєва Л.М. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за спрощеною формою: навчальний посібник / Л.М. Васільєва, Н.В. Бондарчук – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2008. – 304с.
 19.  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посіб. / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко. - К.: Лібра, 2009. - 880 с.
 20.  Голов С.Ф. Управлінський облік: Підруч./С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2008. - 704 с.
 21.  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2002. - 266 с.
 22.   Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. Учебное пособие/ Н.Н.Грабова, В.Н. Добровский. – К.: АСК, - 2011. – 624с.
 23.  Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Учеб. Пособие/ Н.Н. Грабова, Ю.Г.Кривонос. – К.: АСК, 2012. – 416с.
 24.  Добровський В.М. Управлінський облік: Навч. - метод. посіб. / В.М.Добровський, Л.В.Гнилицька, Р.С.Коршикова. - К.: КНЕУ, 2008. - 235 с.
 25.  Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. - К., 2004. - 318 с.
 26.  Економіка підприємств України: Навчальний посібник / Під ред. В.В. Бойко. - Дніпропетровськ: Пороги, 2009. - 95с.
 27.  Економіка підприємства: підручник / Під ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2012. - 456с.
 28.   Економіка підприємства. Посібник для вузів / Під ред. В.Я. Горфинкеля. -М.: Банки і биржі, ЮНИТИ, 2012. - 139с.
 29.  Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навчальний посібник / В.Г. Жила. – К.: МАУП, 2011. – 269с.
 30.  Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка: ученик/ В.П. Завгородний, В.Я. Савченко. – К.: ДИ-КСИ, 2011. – 832 с.
 31.  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (зі змінами та доповненнями) от 16.07.99 // Учебно-практическое пособие «Курсом реформ – учет 2000». - Днепропетровск: «ООО «Баланс-клуб», 2000. – 225с.
 32.  Збірник нормативних та інструктивних документів з переходу на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. Г.О. Партин, Я.С. Карп»як, В.С. Мохняк та ін. - Л., 2011. - 112 с.
 33.  Івахненко В.М. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник/В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2012. – 176с.
 34.  Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утв. Приказом от 30 ноября 1999, № 291 (зі змінами та доповненнями) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2000. – №1. – С. 15-30.
 35.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навчальний посібник/ М.Я. Коробов. – К.: “Знання”, КОО, 2011. – 378с.
 36.  Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО / Д.Костюк, В.Кузнєцов. - 6-е вид., перероб. і доп. - Х.: Фактор, 2008. - 216 с.
 37.  Крупка Я.Д. Облік інвестицій: Монографія/ Я.Д.Крупка. - Т.: Екон.думка, 2011. - 302 с.
 38.  Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія/ Ю.А.Кузьмінський. - К.: КНЕУ, 2011. - 268 с.
 39.  Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник/ О.П.Кундря-Висоцька. - Л.: ЛБІ НБУ, 2008. - 303 с.
 40.  Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. / М.Р.Лучко, І.Д.Бенько. - Т.: Екон. думка, 2009. - 236 с.
 41.  Маляревський Ю.Д. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник / Ю.Д.Маляревський, О.В.Фартушняк, І.Ю.Пасічник. - Х.: ВД»ІНЖЕК», 2008. - 164 с.
 42.  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення: Станом на 1 січ. 2001 р. - К.: Федерація проф. бухгалте і аудиторів України, 2001. - 224 с.
 43.  Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / Упоряд. О.В. Ситяшенко. - К.: НВФ «Освіта», 2009. - 600 с.
 44.  Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність / Уклад. С. Король, Т. Чубірко. - Ужгород: ІВА, 2008. - 312 с.
 45.  Павлова Г.Є. Фінансовий облік активів аграрних підприємств: навч.посібник / Павлова Г.Є., Чернецька О.В. – Донецьк.: ТОВ „Юго-Восток”, 2013. – 393 с.
 46.  Павлюк І.М. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України: Практично-навч. Посібник/ І.В. Павлюк. - Івано-Франків.: ІМЕ, 2011. - 316 с.
 47.  Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств / А.М. Поддерьогін. - К: КНЕУ, 2011. - 464 с.
 48.  Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: Навч. посіб. / А.А.Пилипенко, В.І.Отенко; Харк. держ. екон. ун-т. - Х., 2002. - 288 с.
 49.  План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утв. Приказом от 30 ноября 1999, № 291, (зі змінами та доповненнями)// Бухгалтерский учет и аудит. – 2000. - №1. – С. 10-21.
 50.  Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - N 13. - С. 56-112.
 51.  Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 лютого 2014 №73 (зі змінами та доповненнями) // Бухгалтерский учет и аудит (спецвипуск). 2015. - №1. – С. 5-7.
 52.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 31 березня 1999 №87  (зі змінами та доповненнями) // Бухгалтерский учет и аудит (спецвипуск). 2012. - №1. – С. 14-16.
 53.  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов, -2-е изд., перераб., доп/ Г.В.Савицкая. — М.; Минск: ИП»Экоперспектива», 2011. — 498 с.
 54.  Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. М.П.Войнаренко; Технологічний ун-т Поділля. - К.: Наук. думка, 2012. - 718 с.
 55.  Скирпан О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / О.П. Скирпан, М.С. Палюх. - Т.: Економ. думка, 2012. - 496 с.
 56.  Скотнікова Л.П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві: Навч. - метод. посіб. / Л.П.Скотнікова, Т.А.Миланич, О.О.Солодовнік. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 328 с.
 57.  Сопко В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови: Навч. - методичний посібник / В. Сопко, О. Сопко. - К.: Знання, 2012. - 211 с.
 58.   Сопко В.В. Бухгалтерський облік на підприємстві:посібник/ В.В.Сопко. - К.: Техніка 2011.- 267с.
 59.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - 3-є вид., перераб. і доп/В.В.Сопко. - К.: КНЕУ, 2011. - 578 с.
 60.   Статистичний щорічник України за 2012 рік. – Київ. : “Техніка”, 2013. - 865с.
 61.  Сторожук Т.М. Особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навч. Посібник/Т.М. Сторожук. - Ірпінь: Акад. ДПС, 2012. - 460 с.
 62.  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник/ Н.М. Ткаченко. - К.: АСК, 2011. – 784с.


Додатки 

Додаток А

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

(підприємство, організація)

                                                                                           Типова форма N ОЗ-1

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.грудня 1995 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42565901

Код за УКУД

                                                          АКТ 

       ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО

                       ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів

Код виду операції

12

12.12.09

012

01

Здавач

Одержу-

вач

Дебет

Кредит

Первісна  (балан-сова) вартість

Шифр

Код

цех, відділ, дільниця, лінія

рахунок, суб-рахунок

код аналітич-ного обліку

рахунок, суб-рахунок

код аналітич-ного обліку

інвен-тарний

завод-ський

рахунка та об'єкта аналітич-ного обліку (для віднесен-ня аморти-заційних відраху-вань)

норми амортиза-ційних  відраху-вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АТЦ

АРЦ

104

4

104

5

5200

08

124

131

03

Норми амортизаційних  відрахувань

Поправоч-

ний коефіцієнт

Устатку-
вання

Сума амортизації  (зносу) за даними переоцінки

на 01.01.2004 р.

або за документами придбання

Рік випуску (побу-дови)

Дата введення в експлуата-

цію (місяць, рік)

Номер паспорта

на повне віднв-лення

на капіталь-ний ремонт

вид

код

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

-

0,8

АУ

011

2540

1996

08.1998

178АВ

На підставі наказу, розпорядження про внутрішнє переміщення станку балансування _____________________________________________

від "12" грудня 2014 р. N 12 проведений огляд станка балансування

___________________________________________________________________________________,

(найменування об'єкта)

що передається в експлуатацію від автотранспортного цеху

 

Продовження додатка А

   В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в авторемонтному цеху 

   _____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Коротка характеристика об'єкта станок балансування призначений для регулювання розвалу-сходження вантажних автомобілів

___________________________________________________________________________________

Об'єкт технічним умовам відповідає (невідповідає) відповідає______________________________

_______________________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна (потрібна) _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(вказати, що саме потрібно)

Підсумки іспитів об'єкта

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Висновок комісії: здійснити переміщення станку від АТЦ в АРЦ

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації Технічний паспорт 178АВ

___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________________

________________

________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії

_________________________

________________

__________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________

________________

_________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________

________________

__________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Об'єкт основних засобів прийняв

__________________

______________

______________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Здав

__________________

______________

____________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта зроблена 12.12.13 в карточці № 12457ОЗ

"12" грудня 2014 р.

                                                                                                 Головний  бухгалтер (бухгалтер)


Додаток Б

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

підприємство, організація

 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42565901

Код за УКУД

0521

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

___________________

 

 

(підпис)

(прізвище)

АКТ N 18

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

від 16.12 2009 р.

Цех,

Дебет

Кредит

 

 

Код витрат

Код норми

Норма

відділ, ділянка, лінія

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

Первісна вартість

Інвентарний номер

(для віднесення аморт. відрахувань)

аморт. відрахувань

аморт. відрахувань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АТУ

104

09

153

09

18500

0128

01

02

15

На

Наказу про придбання

підставі

Розпорядження

від "16" грудня 2009 р. N51  проведено огляд автомобіля ЗАЗ 1108

що підлягає передачі в експлуатацію від 16.12.2009р

в момент приймання об'єкт Знаходиться в АТУ

____________________________________________________________________________________

(місце розташування об'єкту)

Сума зносу_____0 грн._________

паспорт N 124890КВ

Устаткування

 

Рік випуску

Дата введення

Дата початку сплати за ос-

Креслення

Вид

Код

(побудови)

до експлуатації

новні засоби (місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

Авто ЗАЗ 1108

104

2004

16.12.06

01.05

Джерело придбання (фінансування) власні кошти резервного фонду

Поправочний коефіцієнт ______________________________________________________________

Коротка характеристика об'єкту Автомобіль ЗАЗ 1108 “Таврія”

Об'єкт технічним вимогам

відповідає

не відповідає

Висновки Комісією було оглянуто придбаний автомобіль ЗАЗ 1108 та прийняте рішення оприбуткувати за первісною вартістю

Перелік______________________________________________________________________________

Члени комісії Гол. Бух. Семочко А.А.

Зав. АТЦ Бараннік О.С.

Відмітка бухгалтерії про відкриття карточки або запису в книзі від 16.12 № 45_____________

Головний бухгалтер ______________

(підпис)

Додаток В

__________ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» __________________________

Типова форма N ОЗ-6

підприємство, організація

Затверджена наказом Мінстату

України від 29 грудня 1995 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ________42565901__________________________

Код за УКУД__________0521__________

Бухгалтерський запис (акт, накладна)

Первісна вартість всіх об'єктів

дата

номер

16

17

18

104

18

18500

ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ N 18459

Автомобіль ЗАЗ 1108 призначений для перевезення пасажирів

(повне найменування та призначення об'єкта )

СП “Автозаз-ДЕУ

(найменування заводу-виробника)

ЗАЗ 1108

(модель, тип, марка)

Цех, відділ, дільни-ця, лінія

Рахунок, суб-рахунок

Код ана-літичного облі-ку

Первіс-на (балансо-ва вар-тість)

Код

Норми амортизацій-них відрахувань

Поп-равоч-ний коефіцієнт

Устат-кування

Акт про введення в експ-луатацію

рахунка та об’єкта аналі-тичного обліку (для відне-сення амортизаційних відраху-вань)

Норми аморт. відрахувань

на повне від-нов-ле-ння

на кап. ре-монт

в и д

к о д

дата

N

повне

кап. ре-монт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АТУ

104

09

18,5

01

02

15

10

-

-

А

09

16

18

Дата

початку опла-ти на основні засо-би (мі-сяць, рік)

Номер

Сума зносу за даними перео-цінки на _______

200_ р. або за док. прид-бання

Рік випус-ку (побу-дови)

Дорогоцінні метали

Вибуло (передано)

ін-вен-тар-ний

за-вод-сь-кий

паспортний

най-ме-ну-ван-ня

вид

ма-са

Бухгалтер-ський запис (акт, накладна)

Причина вибуття (пе-реміщен-ня)

дата

N

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

01.05

0128

1258

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

Додаток Д

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

(підприємство, організація)

                                                                                           Типова форма N ОЗ-2

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.грудня 1995 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42565901

Код за УКУД

0521

                                               АКТ

ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,

РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів

Код виду операції

125

01.12

012

25

Цех, відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Номер

Рахунок, субрахунок

Код аналітич-ного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітич-ного обліку

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

АТЦ

104

09

15

3

1000

0125

0587

На замовлення N 45 Автомобіль ДЕУ-Ланос 1245

(найменування об'єкта

знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції, модернізації))

з 01.12_____________

(дата)

по 01.12________________ ,

(дата)

а саме _1_______________ днів

Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю/не повністю _________________________________________________________________

(вказати, що саме не виконано)

По закінченню ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в експлуатацію

ДОВІДКА

1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: грн ремонту

_____________________________________________________________________________________

реконструкції, модернізації 1000 грн._________________________________________

Керівник відділу

2. Фактична вартість: грн ремонту 1000 грн

реконструкції, модернізації____________________________________________________________

Головний бухгалтер

Додаток Е

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»

Типова форма N ОЗ-3

(підприємство)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42565901

Код за УКУД

0521

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

________________________________

(підпис)

"___" ___________________ 20 _ р.

АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів

Код виду операції

12

03.12

015

02

Цех, відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Сума амортизації (зносу за даними переоцінки на ____________

200_ р. по документах придбання)

Номер

Код

Норми аморт. відрь

Устаткування

Рік випуску (побу-дови)

Дата введення в експлуата-цію (місяць, рік)

Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік)

Рахунок, субра-хунок

Код аналі-тичного обліку

Рахунок, субра-хунок

Код аналі-тичного обліку

Інвентарний

Заводський

Рахунка та об’єкта аналітичного обліку (для віднесення амортиза-ційних відрахувань)

Норми амортиза-ційних відрахувань

На повне віднов-лення

На капіталь-ний ремонт

вид

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

АТЦ

97

2

104

4

3000

24000

048

000687

05

08

15

-

АЛ

084

1985

05..85

05..85

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "03" грудня 2009 р. N__45_____________________________________

на підставі наказу №3534АС______________________________________________ зробила огляд Трактору ХТЗ 0564СТ

найменування об'єкта

В результаті огляду комісія встановила:

1. Надійшов на підприємство "12" квітня 1985 р.

2. Кількість ремонтів ____3______на суму 1950_______________________________________________________

3. Маса об'єкта за паспортом 5890кг.________________________________________________________________

4. Наявність дорогоцінних металів ________________________________________________________________________

5. Технічний сан та причина списання непридатність _________________________________________________

Висновок комісії: Трактор ХТЗ 0564СТ списати як непридатний до експлуатації _________________________________

 

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ'ЄКТА

Витрати на списання

Надійшло від списання

Найменування документа

Статті витрат

сума

Найменвання документа

цінностей

кількість

сума

вид

номенклатурний N

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

Накладна №2432

-

-

-

3000

Результати списання 27000-24000-3000=0

У картці __154 від 05.04.1985______ вибуття основних засобів відмічено

"03" грудня 2014 р.

Додаток Ж

 

__ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» ________________
(підприємство, організація)

Типова форма N ОЗ-9 

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.12.95 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

4

2

5

6

5

9

0

1

Код за УКУД

0521

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

(за місцем їх знаходження, експлуатація)

Автотранспортне управління

(відділ, цех, дільниця, лінія)

______автомобілі ___________________________________________________________________

(найменування класифікаційної групи)

Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі

Інвентар-
ний номер

Повне найменування об'єкта

Первісна (балансова) вартість

Вибуття (переміщення)

номер

дата

документа

причина вибуття (переміщення)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01.12.02

0258

Волга 3101

24500

2

05.10.03

0274

М/а “Соболь”

36540

3

09.10.03

0278

ЗАЗ 11081

14520

4

16.12.04

0128

ЗАЗ 1108

18500


Додаток К

Баланс підприємства станом на 31.12.2014р.

                                       

Актив

Код   рядка

На початок   періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

                                  1.  НЕОБОРОТНІ   АКТИВИ

Нематеріальні  активи :

залишкова  вартість

 

 010

первісна   вартість

 011

Знос

 012

Незавершене будівництво

020

600,0

634,0

Основні  засоби:

залишкова  вартість

 

 030

5451

14254

первісна  вартість

 031

15798

15758

Знос

 032

10347

1504

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова)  вартість

 

 035

первісна  вартість

 036

накопичена амортизація

 037

Довгострокові  фінансові інвестиції :

які  обліковуються  за  методом  участі  в  капіталі  

040

інші  фінансові   інвестиції

045

Довгострокова  дебіторська  заборгованість

 050

Відстрочені  податкові  активи

 060

Інші  необоротні  активи

 070

Усього   за  розділом  I

 080

6051

14888

II . ОБОРОТНІ  АКТИВИ

Запаси :  виробничі   запаси

100

Поточні біологічні активи

110

незавершене  виробництво

120

готова  продукція

130

179,0

42,0

товари

140

1175,0

1211,0

Векселі  одержані

150

309,0

309,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 чиста  реалізаційна  вартість

160

721,0

659,0

первісна  вартість

161

721,0

659,0

резерв  сумнівних  боргів

162

Дебіторська  заборгованість за  розрахунками :

 з  бюджетом

170

за  виданими  авансами

180

з  нарахованих  доходів

190

Інша  поточна  дебіторська  заборгованість

210

13,0

830,0

Поточні  фінансові  інвестиції

220

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти :

 у  національній  валюті

230

114,0

162,0

в  іноземній  валюті

240

Інші  оборотні  активи

250

Усього  за  розділом  II

260

2556,0

3213,0

III . Витрати  майбутніх  періодів

270

Баланс

280

8607

18101

Пасив

Код  рядка

На початок  періоду

На кінець звітного періоду

                                                          1

   2  

3

4

1 . ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ

Статутний   капітал  

 300

1076,0

1076,0

Пайовий    капітал

 310

Додатковий  вкладений  капітал

 320

Інший  додатковий  капітал

 330

5153

14317

Резервний  капітал

 340

Нерозподілений  прибуток ( непокритий  збиток )

 350

-999,0

-800,0

Неоплачений  капітал

 360

Вилучений   капітал

 370

Усього  за  розділом   I

 380

5685

14593

II . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАСТУПНИХ  ВИТРАТ  І  ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення   виплат  персоналу

400

Інші  забезпечення

 410

Цільове  фінанування

 420

Усього   за  розділом  II

 430

III . ДОВГОСТРОКОВІ   ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ

Довгострокові  кредити  банків

 440

Інші  довгострокові  фінансові  зобов 'язання

 450

Відстрочені  податкові зобов 'язання

 460

177,0

245,0

Інші  довгострокові  зобов 'язання

 470

Усього  за  розділом  III

 480

177,0

245,0

IV . ПОТОЧНІ   ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ

Короткострокові  кредити  банків

 500

600,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 510

Векселі  видані

 520

Кредиторська  заборгованість за товари , роботи, посл.

 530

1816,0

3143,0

Поточні  зобов 'язання  за  рахунками :

 з  одержаних  авансів

 540

з  бюджетом

 550

126,0

66,0

з  позабюджетних  платежів

 560

зі  страхування

 570

з  оплати  праці

 580

7,0

з  учасниками

 590

322,0

із  внутрішніх   розрахунків

 600

Інші  поточні  зобов 'язання

 610

51,0

54,0

Усього  за  розділом  IV

 620

2922,0

3263,0

V . Доходи  майбутніх  періодів

 630

Баланс 

 640

8607

18101

Додаток Л

Звіт про фінансові результати за  2014 рр.

 1.  Фінансові результати

Стаття

Код рядка

Звітний період

Попередній

Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

010

25818,0

21873,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

4303,0

8646,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

21515,0

18227,0

Собівартість реалізованої продукції

040

20185,0

16670,0

Валовий:- прибуток

050

1330,0

1557,0

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

1,0

1,0

Адміністративні витрати

070

467,0

532,0

Витрати на збут

080

499,0

434,0

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

365,0

592,0

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток

170

365,0

592,0

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

110,0

177,0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

255,0

415,0

- збиток

195

Надзвичайні: - доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:  - прибуток

220

255,0

415,0

- збиток

225

2.Елементи операційних витрат

Стаття

Код рядка

За звітний період

Попередній період

Матеріальні затрати

230

19569,0

16035,0

Витрати на оплату праці

240

-

-

Відрахування на соціальні заходи

250

-

-

Амортизація

260

88,0

73,0

Інші операційні витрати

270

528,0

562,0

Разом

280

20185,0

16670,0

Додаток М

Баланс станом на 31.21.2013, тис.грн.

                                       

Актив

Код   рядка

На початок   періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

                                  1.  НЕОБОРОТНІ   АКТИВИ

Нематеріальні  активи :

залишкова  вартість

 

 010

первісна   вартість

 011

Знос

 012

Незавершене будівництво

020

600,0

600,0

Основні  засоби :

залишкова  вартість

 

 030

5192

5451

первісна  вартість

 031

15108

15798

Знос

 032

9916

10347

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова)  вартість

 

 035

первісна  вартість

 036

накопичена амортизація

 037

Довгострокові  фінансові інвестиції :

які  обліковуються  за  методом  участі  в  капіталі  

040

інші  фінансові   інвестиції

045

Довгострокова  дебіторська  заборгованість

 050

Відстрочені  податкові  активи

 060

Інші  необоротні  активи

 070

Усього   за  розділом  I

 080

5792

6051

II . ОБОРОТНІ  АКТИВИ

Запаси :  виробничі   запаси

100

Поточні біологічні активи

110

незавершене  виробництво

120

готова  продукція

130

179,0

товари

140

1180,0

1175,0

Векселі  одержані

150

209,0

309,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 чиста  реалізаційна  вартість

160

654,0

721,0

первісна  вартість

161

654,0

721,0

резерв  сумнівних  боргів

162

Дебіторська  заборгованість за  розрахунками :

 з  бюджетом

170

за  виданими  авансами

180

з  нарахованих  доходів

190

Інша  поточна  дебіторська  заборгованість

210

13,0

13,0

Поточні  фінансові  інвестиції

220

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти :

 у  національній  валюті

230

114,0

114,0

в  іноземній  валюті

240

Інші  оборотні  активи

250

Усього  за  розділом  II

260

2170,0

2556,0

III . Витрати  майбутніх  періодів

270

Баланс

280

7962

8607

                                                

Пасив

Код  рядка

На початок  періоду

На кінець звітного періоду

                                                          1

   2  

3

4

1 . ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ

Статутний   капітал  

 300

1076,0

1076,0

Пайовий    капітал

 310

Додатковий  вкладений  капітал

 320

Інший  додатковий  капітал

 330

5153

5153

Резервний  капітал

 340

Нерозподілений  прибуток ( непокритий  збиток )

 350

-550,0

-999,0

Неоплачений  капітал

 360

Вилучений   капітал

 370

Усього  за  розділом   I

 380

5679

5685

II . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАСТУПНИХ  ВИТРАТ  І  ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення   виплат  персоналу

400

Інші  забезпечення

 410

Цільове  фінанування

 420

Усього   за  розділом  II

 430

III . ДОВГОСТРОКОВІ   ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ

Довгострокові  кредити  банків

 440

Інші  довгострокові  фінансові  зобов 'язання

 450

Відстрочені  податкові зобов 'язання

 460

177,0

177,0

Інші  довгострокові  зобов 'язання

 470

Усього  за  розділом  III

 480

177,0

177,0

IV . ПОТОЧНІ   ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ

Короткострокові  кредити  банків

 500

400,0

600,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 510

Векселі  видані

 520

Кредиторська  заборгованість за товари , роботи, посл.

 530

1260,0

1816,0

Поточні  зобов 'язання  за  рахунками :

 з  одержаних  авансів

 540

з  бюджетом

 550

66,0

126,0

з  позабюджетних  платежів

 560

зі  страхування

 570

з  оплати  праці

 580

7,0

7,0

з  учасниками

 590

322,0

322,0

із  внутрішніх   розрахунків

 600

Інші  поточні  зобов 'язання

 610

51,0

51,0

Усього  за  розділом  IV

 620

2106,0

2922,0

V . Доходи  майбутніх  періодів

 630

Баланс 

 640

7962

8607

Додаток Н

Звіт про фінансові результати за  2013р.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

Звітний період

Попередній

Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

010

21873,0

18180,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

3646,0

3030,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

18227,0

15150,0

Собівартість реалізованої продукції

040

16670,0

13759,0

Валовий:- прибуток

050

1557,0

1391,0

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

1,0

Адміністративні витрати

070