9820

Информация по убыткам фирмы

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Информация по убыткам фирмы. Убытки являются важным аспектом анализа рисков, так как ущерб представляет собой важную характеристику негативных последствий реализации соответствующих рисков. В данном разделе Руководства должна содержаться самая общая...

Русский

2013-03-17

31 KB

3 чел.

Информация по убыткам фирмы.

Убытки являются важным аспектом анализа рисков, так как ущерб представляет собой важную характеристику негативных последствий реализации соответствующих рисков. В данном разделе Руководства должна содержаться самая общая и специализированная информация по возможным убыткам, а также информация по оценке величины возможного ущерба фирмы.

К общей информации по убыткам, представленной в "Руководстве", можно отнести информацию о простейших возможных классификациях убытков, построенных на основе разных признаков (размер убытка, теснота зависимости ущерба от причины его возникновения и т.п.).

К специализированной информации по убыткам, представленной в этом пункте "Руководства", можно отнести информацию о взаимосвязях между рисками и величинами соответствующего ущерба (убытки могут быть сгруппированы, например, с учетом выделенных групп рисков), а также информацию, отражающую специфику появления убытков именно в данной фирме. Здесь же могут быть представлены сложные классификации убытков, построенные с учетом нескольких классификационных признаков. К таким признакам можно отнести следующие;

  •     теснота зависимости ущерба (убытка) от, причины его возникновения;
  •     направления производственно-хозяйственной деятельности фирмы,  подверженные большим убыткам;
  •     составляющие элементы производственно-хозяйственной деятельности, наиболее уязвимые с точки зрения возникновения больших убытков;
  •  важнейшие результирующие показатели производственно-хозяйственной деятельности, лучше всего отражающие возникновении убытков.

Мировая практика использует различные классификации убытков. Например, наиболее часто применяемой является следующая классификация убытков, используемая на уровне производственной фирмы1:

  •      прямые убытки, связанные с недвижимостью и имуществом (первый класс убытков);
  •      косвенные убытки, выраженные потерей доходов и увеличением операционных расходов (второй класс убытков);
  •      убытки, связанные с ответственностью (третий класс убытков);
  •      убытки, связанные р ключевыми специалистами (четвертый класс убытков).

В данном пункте "Руководства" дополнительно может быть представлена любая информация по убыткам, которая будет полезна для менеджера при разработке, контроле и пересмотре ПУР.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність – діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж – це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.
81703. Свідомість як філософська категорія культурний і суспільний феномен 27.73 KB
  Для розрізнення свідомості та психіки мислення й розуму їх варто розрізняти. Але окрім цього варто не забувати що центром свідомості є людське Я. Предметним середовищем реалізації свідомості є світ.
81704. Свідомість як форма психічної діяльності:ідеальне і психічне 25.83 KB
  Свідомість -це найвища, притаманна людям якість, яка полягає в узагальненому і цілеспрямованому відображенні дійсності, уявній побудові дій і передбаченні їх результатів, регулюванні і самоконтролі поведінки, яка має зовнішні форми відображення творчого перетворювального характеру та повязана з мовою.
81705. Структура свідомості: її компонентний та рівневий вияви 25.51 KB
  Можна виділити такі рівні свідомості та їх елементи. Базовим і найбільш давнім рівнем свідомості є чуттєвоафективний пласт до якого належать: – відчуття – відображення в мозкові окремих властивостей предметів та явищ обєктивного світу що безпосередньо діють на наші органи чуттів; – сприйняття – образ предмета в цілому який не зводиться до суми властивостей та сторін; уявлення – конкретні образи таких предметів чи явищ які в певний момент не викликають у нас відчуттів але які раніше діяли на органи чуттів – різного роду афекти тобто...
81706. Проблема людини в філософії: екзистенційна та субстанійна концепції 28.3 KB
  Вона є теоретичним усвідомленням драматизму першої половини XX століття трагізму людини котра потрапила на межу життя і смерті буття і небуття в результаті реальної загрози її існуванню як людини як виду. Моделлю людини як такого для екзистенціалістів стала страждаюча зневірена людина яка знаходиться в прикордонній ситуації – ситуації на межі життя та смерті. Ірраціональність буття абсурдність самого існування людини сумніви у можливості раціонального пізнання світу – це все складові філософії екзистенціалізму.
81707. Проблема походження людини та суспільства 26.28 KB
  Релігійна гіпотеза походження людини базується на біблійних переказах про створення Богом світу і людини гріхопадіння Адама і Єви Всесвітній потоп про те що заповідав Бог людям та регламентацію життєдіяльності людини яка викладена в заповідях. Космічна гіпотеза походження людини базується на припущенні що життя принесено на Землю з Космосу у тому числі в його цивілізованих проявах. Еволюційна гіпотеза походження життя...
81708. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» как «малый род эпопеи». Гоголь о замысле поэмы 46.75 KB
  Гоголь о замысле поэмы. Гоголь задумал монументальное произведение в трех томах великую национальную поэму стремясь показать не только современную Россию Русь с одного боку но пытался заглянуть в ее завтрашний день раскрыть положительные начала русской жизни указать родине путь к спасению. Гоголь стал изображать людей обыкновенных а не приятные только исключения из общих правил . Гоголь раскрывает ту социальную основу которая сформировала характеры героев поэмы: дворянский паразитизм расцветший на почве...