98237

США в період Громадянської війни 1861-1865 роки

Дипломная

История и СИД

Сполучені Шати Америки країна котра має далеко не найдовшу історію тим не менш доволі насичену. З того часу як тринадцять штатів відвоювали свої свободу та незалежність, війна певною мірою почала точитись в середині країни. Соціальні питання, земельні, економічні або ж расові все це з часом почало вельми загострюватись у великій політичній та також класовій...

Украинкский

2015-10-30

158.71 KB

2 чел.

   Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

              Кафедра всесвітньої історії та методології науки

                                         

Пояснювальна записка

до магістерської роботи

ОКР «магістр»

на тему: США в період Громадянської війни 1861-1865рр.

Виконав студент

спеціальності         

8.02030201 Історія        

Міланченко С.В.

Керівник – Ліхачова О.Є                                     

Рецензент________________________

                                                                                         (прізвище та ініціали)

                                   

Одеса – 2015 рік

Зміст

Розділ 1.Розвиток і становище США напередодні Громадянської війни. Причини громадянської війни в США.

1.1.Розвиток США напередодні Громадянської війни та формування протиріч між Півднем і Північчю.

1.2.

Розділ 2.Вступ США у війну. Хід військових дій. Наслідок громадянської війни для США.

2.1.Заколот південних штатів і хід військових подій. Перший період війни (квітень 1861 — квітень 1862)

2.2.Другий період війни (травень 1863 — квітень 1865). Заключний этап

2.3.Наслідки Громадянської війни для Америки.

Висновок.

Список використаної літератури.

                                            

    

ВСТУП

Актуальність теми: Сполучені Шати Америки країна котра має далеко не найдовшу історію тим не менш доволі насичену .З того часу як тринадцять штатів відвоювали свої свободу та незалежність, війна певною мірою почала точитись в середині країни .Соціальні питання ,земельні ,економічні або ж расові все це з часом почало вельми загострюватись у великій політичній та також класовій  боротьбі Півночі та Півдня країни.Хоча протирічя знаходили свої компроси та все ж держава з початком 1850-х років дійшла до переламного моменту.

Таким переломним моментом в історії Америки стала громадянська війна 1861-1865 рр .Це була не тільки сама кровопролитна війна за весь час існування США, в ході якої загинуло 650 тисяч американців (більше, ніж у I, II світових, у В'єтнамській і Корейської війнах разом узятих), не тільки перша і єдина великомасштабна міжусобиця, яка охопила всю населену білими частину Америки від Атлантичного узбережжя на сході до Великих рівнин на заході, Вермонта на півночі мексиканського кордону на півдні. Це була велика катастрофа, що докорінно змінила обличчя тодішніх Сполучених Штатів, знищила цілу цивілізацію, «віднесену за вітром» цієї війни, що заклала основи нової Америки, включаючи її політичний устрій, економіку, психологію і менталітет її громадян.

Великий розкол, який ледве не погубив американську націю у минулому столітті, стався за зовсім інших причин, і прірву, що утворилася в суспільстві до початку 50-х років 19-го століття,розділяла не боротьба за політичний й економічний вплив класів, не багатих і бідних, а дві різні цивілізації, стояли на різних шляхах розвитку.

Грандіозний конфлікт, що потряс США в середині минулого століття, не був, однак, чимось раптовим, як каменепад, що обрушувався в горах на голови нічого не підозрюючи подорожніх. Він був зумовлений глибинними процесами, що відбувалися в економічному і політичному житті Америки, починаючи з європейської колонізації і Війни за незалежність.

Зв’язок роботи з науковими програмами університету: Магістерське дослідження є закономірним продовженням курсового проекту, здійсненого на 4 курсі. Воно виконувалося протягом двох років у відповідності з плановою науковою темою кафедри всесвітньої історії та методології науки «Когнітивні стратегії викладання та вивчення історії».

Стан дослідження проблеми : Зародження російської американістики як особливого напрямку країнознавства відбулося у другій половині XIX ст.

У другій половині XIX ст. число дослідників, що спеціалізуються по Сполученим Штатам в Росії збільшується. У XIX ст. та впродовж перших десятиліть XX ст. в Росії фундаментальних енциклопедичних праць з історії США не видавалося. Найбільш повна інформація про США містилася у статтях «Сполучені Штати Північної Америки» у першому виданні Енциклопедичного словника Ф. А. Брокгауза і В. А. Ефрона (1890-1907). Друге видання словника завершено не було, припинившись в 1916 р. на букві О.

Довідково-інформаційні статті «Сполучені Штати Америки», аналогічні за охопленням і обсягом статей у виданнях Брокгауза і Ефрона, містилися в трьох виданнях Великої радянської енциклопедії (відповідно 1926-1945, 1949-1958 і 1970-1978 рр.). Перший фундаментальний довідник по США був виданий у 1942 р. під редакцією Ф. Н. Петрова, П. І. Лебедєва-Полянського і Б. Ю. Сливкера (2-е вид. — 1946 р.). Рішення про видання цього довідника пояснювалося тим, що «в умовах Другої світової війни і визвольної боротьби народів СРСР проти німецько-фашистських загарбників широкі кола радянської інтелігенції, особливо політпрацівники, командири і бійці Червоної Армії і Військово-Морського флоту, виявляють підвищений інтерес до життя зарубіжних країн».

Розквіт американістики як спеціального спрямування країнознавства почався в СРСР після Другої світової війни, чому багато в чому сприяли союзницькі відносини воєнних років між США і СРСР. Проте фундаментальні дослідження про Сполучених Штатах, включаючи їх історію, стали виходити в СРСР лише в 1960-1970 рр.

У 1972 р. був виданий довідник «Сполучені Штати Америки» під редакцією А.с Ст. Анікіна, в якому знайшли висвітлення переважно економічні і соціально-економічні проблеми США. У 1989 р. було опубліковано фундаментальний енциклопедичний довідник «Сучасні Сполучені Штати Америки» під редакцією Е. А. Іваняна, у створенні якого взяли участь більше 100 авторів і який являє собою найбільш повний збірник інформації про сучасних США станом на кінець 80-х років XX ст. У 1991 р. вийшла колективна монографія «Сполучені Штати Америки», присвячена економіці США. Перший англо-російський лінгвокраїнознавчий словник «Американа» був виданий у 1996 р. під загальною редакцією Р. В. Чернова. Словник містить докладні енциклопедичні відомості про США — понад 20 тис. статей з історії, державного, економічного та соціального устрою, літератури, мистецтва та ін. У нього включені також дані про видатних діячів американської історії, науки і культури. У 1999 р. був випущений у світ аналогічний словник Р. Д. Томахина «США», що містить більше 10 тис. словникових статей.

Проте ні в дореволюційній Росії, ні в роки радянської влади не існувало вітчизняного підручника з нової або новітньої історії Сполучених Штатів, призначеного для студентів вищих навчальних закладів. Його роль з різним ступенем успіху замінювали монографії: «Нариси історії США: Від відкриття Америки до закінчення Громадянської війни» А. В. Єфімова (1955), двотомні «Нариси нової і новітньої історії США» під редакцією Р. Н. Севостьянова (1960), «Нариси історії США» (1956) та «Новітня історія США» К. І. Зубок (1972), «Новітня історія США» К. І. Зубок і Н. Н. Яковлєва (1972), «Новітня історія США» Н. Ст. Сивачева і Е. Ф. Язикова (1972). Особливо слід виділити фундаментальну чотиритомну «Історію США» під редакцією Р. Н. Севостьянова (1983-1987) і трехтомную «Історію Російської Америки» під редакцією Н. Н. Болховітінова (1997-1999), а також «Енциклопедію російсько-американських відносин: XVIII–XX ст.» під редакцією Е. А. Иваняна. Крім того, окремим періодам американської історії були присвячені дослідження істо-риков-американістів І. А. Білявською, Н. Н. Болховітінова, Р. Ф. Ганелина, В. П. Дементьєва, А. В. Єфімова, Р. Ф. Іванова, Е. А. Иваняна, Р. П. Куропятника, В. І. Лана (Каплана), Ст. Л. Малькова, А. С. Маныкина, Ю. М. Мельникова, В. А. Ніконова, В. А. Печатнова, Р. Н. Севостьянова, К. Ю. Слезкина, В. о. Согрина, А. В. Уткіна, А. А. Фурсенко, Б. М. Шпотова та ін. Всі ці роботи зробили солідний внесок у справу вивчення американської історії, але в силу свого об'єму або сконцентрованості на окремих її етапах або аспектах не могли служити в якості базового навчального посібника з історії США.

Необхідно відзначити, що більшість з цих дійсно значних для свого часу праць вийшли в світ кілька десятиліть тому, що не могло не позначитися на їх утриманні. Особливістю практично всіх досліджень було очевидне превалювання ідеологічно забарвлених, класових підходів до опису та оцінки тих чи інших історичних подій, перебільшення ролі робітничого і комуністичного руху в політичному і суспільному житті Сполучених Штатів, недооцінка особистісного чинника. В результаті у читачів складалося гіперболізоване уявлення про вплив так званого об'єктивного ходу історичного розвитку, тобто визначеність майбутнього, під яким малася на увазі неминуча перемога теорії і практики будівництва соціалістичного суспільства в усьому світі.


Глава 1. Развитие и положение США накануне Гражданской войны. Причины гражданской войны в США

1.1. Развитие США накануне Гражданской войны. 1.2. Формирование противоречий между Югом и Севером

У Громадянської війни було багато причин, але всі вони зводилися до одного - необхідність скасування рабства. Однак необхідно відзначити, що в перші десятиліття після війни за незалежність рабовласництво в США хилилося до занепаду через низьку продуктивності праці і явного протиріччя, в яке воно вступало з розвивалися капіталістичними відносинами.

У першій же  третині XIX ст. у США розпочався промисловий переворот, переважно в північно-східних штатах. У 1828 — 1830 рр. була побудована перша залізниця, через 20 років протяжність ліній залізниць становила вже понад 10 тис.

Промисловий переворот у США пішов з англійської шляху, тобто в першу чергу стала розвиватися текстильна промисловість. Такі нововведення дозволили США вийти спочатку на III місце в світі з продажу бавовни. Потім США стали чи не домінувати. Загалом, для процвітання рабовласництва були створені всі умови і, природно, плантатори не забули ними скористатися.

Т. В. Алєнтьєва надає більшого значення економічних розбіжностей між плантаторами і середньою буржуазією. Поперше, рабство дуже сильно гальмувало розвиток капіталістичних відносин, працюючи, в основному, на експорт бавовни і перетворюючи США в аграрну державу, тим самим роблячи її економіку залежною від інших країн. Подруге, чимале значення приймав питання про мита. Плантатори вивозили свій товар за кордон, і для них було дуже вигідно зниження мита, в той час як для буржуазії це означало б вірний крах. В результаті зниження мит створилася б величезна конкуренція з боку Англії, яку промисловці США на тому рівні розвитку промисловості, який у них був, не змогли б винести. Таким чином, між середньою буржуазією і рабовласниками теж назрівав серйозний конфлікт.

Таким чином, США виявилися розділені на дві області: область швидкого капіталістичного розвитку, заснованого на системі найманої праці - Півночі, і область панування рабовласництва в умовах капіталістичного виробництва  Південь. Конфлікт розгорівся між плантаторами і крупною буржуазією котра вкладала гроші в текстильну промисловість, з одного боку, і фермерами і середньою буржуазією, з іншого.

Плантатори по-хижацькому використовували землі, не дбаючи про поліпшення родючості. Виснажені землі закидалися, плантації переносилися на нові землі, з яких виганяли корінних жителів континенту — індіанців.Конфлікт з якими знайшов свое продовження у семіольських війнах ,що призило до початку винищення або ж загнання їх до резервацій.

 У першій половині XIX ст. США активно займалися територіальною експансією. Вони придбали за 15 млн доларів французьку Луїзіану, розташовану на захід від Міссісіпі. Потім була захоплена належала Іспанії Флорида, оформлена заднім числом як купівля, анексовані належали Мексиці Техас, Нова Мексика, штат Каліфорнія.  Від Англії США домоглися визнання переходу до них території Орегона. В результаті США до середини століття досягли виходу до Тихоокеанським узбережжя. Територія країни збільшилася в порівнянні з 1776 р. у вісім разів.  Експансіоністські задуми США знайшли вираження у політичному документі — доктрині президента Монро, висунутої в 1823 р. В ній обґрунтовувалася ідея заборони колонізації Американського континенту європейськими країнами. Гасло «Америка для американців» стало визначальним у зовнішньополітичному курсі США.

США почали колонізацію Заходу і Півдня: поселенці просувалися все далі, зганяючи в резервації індіанські племена. Кожен новий регіон організовувався в територію, підконтрольну федеральному уряду. Потім, при досягненні певних умов, йому надавався статус штату з широкими правами самоврядування та власною конституцією, пості чого він міг подати заявку на вступ в Союз штатів. До 1821 р. в Союзі налічувалося вже 24 штату.

Одніею з розбіжностей було питання про західні землі. Рабству було притаманне хижацьке використання землі. Поширення його на нові території, тобто екстенсивний спосіб розвитку, було для плантаторів більш вигідним, ніж внесення в грунт добрив чи використання сільськогосподарських машин.

Ще у  1819-1820 рр. в країні розгорівся перший загальнонаціональний конфлікт з питання про рабство. "Територія" (нова область американської держави, що мала самоврядування, але не мала прав штату) Міссурі, де панувало рабовласництво, просила прийняти її в союз в якості штату. Більшість конгресменів виступило проти входження Міссурі до складу США, вимагаючи заборони там рабства, бо прийняття цього штату в союз як рабовласницького створило б в сенаті чисельну перевагу рабовласників. Тоді 13 лютого 1819 року Дж. Толмадж вніс у конгрес поставити умовою прохання Міссурі введення там конституції, що передбачала спочатку обмеження, а потім і заборона там рабства. Населення країни розділилося надвоє, обговорюючи цю проблему. Вперше проблема рабовласництва постала як національна. Південці протестували, боротьба лихорадило всю країну. Зрештою, за ініціативою Генрі Клею, був досягнутий так званий "Міссурійський компроміс". Він складався з декількох положень:

а) територія Міссурі приймалася в Союз в якості штату разом з територією Мен (виділеної з Массачусетсу);

б) "... обидва штату приймалися формально, без будь-яких обмежень, але малося на увазі, що Міссурі стане рабовласницьким (т. к. там вже було рабовласництво), а штат Мен - вільним (для дотримання політичного паритету)"[11] або ж "... Міссурі був прийнятий до складу США як рабовласницький штат разом з вільним штатом Мен".[12] Остання формулювання менш точна, ніж перша, але вона відображає всю сутність рішення;

в) на території, що лежить на захід від річки Міссісіпі і північніше 36030' пн. ш. рабство заборонялося;

г) вирішувалося надалі приймати до Союзу за два штату одночасно: один рабовласницький, один вільний (знову ж для дотримання політичного паритету).

З цих умов ми бачимо, що рабовласники залишилися у виграші. Міссурі, мав набагато більшу територію, ніж Мен, став рабовласницьким. Це було першим проявом панування і ненаситного апетиту рабовласників в масштабі всієї країни. Тут же необхідно розповісти і про "Компроміс 1850 р.".

Підвищення цін на бавовну, обумовлене відкриттям родовища золота в 1848 р. у Каліфорнії, поліпшило економічне становище жителів півдня і додало їм ще більшу політичну вагу (цим і пояснюється зміст компромісу).

У 1850 р. в палаті представників було 112 демократів і 109 вігів. На наступних виборах демократи збільшили своє представництво до 140 членів; 80 — з вільних штатів, 60 — із рабовласницьких. Більшість ключових постів федерального апарату знаходилося в руках рабовласників. Вони контролювали сенат, Верховний суд та президентску владу. Цей факт досить ясно усвідомлювали сучасники.

Підтримка системи рабовласництва американським урядом ґрунтувалася виключно на всепоглинаючому практицизмі. У 1790 р. на Півдні вироблялося 1 тис.тонн бавовни в рік. До 1860 р. — вже 1 млн тонн. За той же період кількість рабів зросла з 500 тис. до 4 млн. Рабовласницька система, виснажена повстаннями невільників і змовами, такими, як замова Габріела  Проссера (1800), Денмарка Вези (1822), повстання під керівництвом  Ната Тернера (1831), розробила в південних штатах методи контролю, що спираються на закони, суди, збройні сили та расові забобони політичних лідерів нації. чних лідерів нації.

У 1830-х рр. на Півночі почався підйом аболіціоністського руху. Його більш радикальні члени не тільки агітували за скасування рабства, але й організували «Підземну залізницю» – таємну систему переправлення біглих рабів в Канаду. Деякі аболіціоністи, такі як Джон Браун, були готові вдатися до насильства і намагалися підняти повстання рабів на Півдні. На рівні політичних дебатів дискутувалася не сама проблема існування рабства, відповідавшого юридичним нормам Півдня. Суперечки велися навколо питання, чи може рабство поширюватися на інші території.

Рабовласникам, правда, не вдалося перешкодити вступу у Спілку як вільного штату Каліфорнії, і вони були змушені піти на заборону работоргівлі в столичному окрузі Колумбія, але в цілому це не змінювало характеру компромісу 1850 р. Особливо чітко посилення позицій плантаторів Півдня проявилося в новому законі про втікачів рабів. Повернення біглих рабів господарям, де б втікачі не знаходилися, в загальній формі передбачалося конституцією США . Але фактично закон не дотримувався, північні штати не бажали виконувати його, і на початку 40-х років Верховний суд навіть визнав за ними таке право. Закон же 1850 р. не лише встановлював значно суворіші покарання за приховування біглих або допомога їм, але і доручав упіймання федеральним чиновникам. Він давав плантаторам широкі права в переслідування втікачів на території інших штатів. Поліція і федеральні суди повинні були допомагати у поверненні рабів. Винагорода спеціальним уповноваженням встановлювалося в залежності від результатів: 10 дол. прирішення суду на користь заявника прав на збіглого раба і 5 дол. При рішення проти нього. За порушення закону призначався штраф у 1 тис. дол. Цей закон з'явився поштовхом до активізації аболіціоністського руху, тобто руху за скасування рабства. Компроміс 1850 р. міг тільки на час примирити інтереси Півночі і Півдня. По всій Півночі проходили масові мітинги, на яких виступали оратори - аболіціоністів. У багатьох містах створювалися комітети пильності", що поставили на меті допомогу збіглим рабам. Конгрес був буквально засипаний петиціями проти ненависного закону. Характерні події, що відбувалися навесні 1854 р. в Бостоні, який став центром боротьби проти мисливців на біглих рабів. Антоні Бернса біглого раба зВіргінії суд постановив повернути хазяїну. Тоді в місті почалося масовий виступ супротивників рабства. В будівлі Финнель-Хол, де збиралися ще патріоти часів війни за незалежність, був скликаний багатолюдний мітинг. Бернса спробували звільнити силою. Однак ця спроба не вдалася, і Бернса під охороною 1100 солдатів відвезли на Південь. Коли  2 червня його вели до пристані, на площі, де в 1770 р. відбулася "Бостонська бійня", стояла труна з написом "Похорон свободи".

Відомий громадський діяч, стійкий противник рабства Т. Паркер заявляв: «Тривалий час американський уряд контролюеться  плантаторами. Верховний суд США є рабовласницьким судом. Те ж саме можна сказати і про конгрес... Більшість північних політиків... тільки наглядачі за власністю рабовласників... А чи притаманний дух свободи урядовцям? Майже всі вони є вірними прислужниками рабства»  .

Такий плин політичних настроїв не був досить дивним  адже  ще в 1833-1834 рр. в процесі опозиції до Джексону утворилася нова партія — американських вігів. Керівне становище в цій партії займали фабриканти Півночі; до неї примикали і пов'язані з північної промисловістю плантатори-рабовласники Півдня і частина фермерів. Вона виступала проти посилення федеральної влади (віги стали називати Джексона «королем Эндру»), вимагала більшої децентралізації.

Ця партія виникла в той самий час, коли утворювалися робочі партії, а посилилися аболіціоністи створили в національному масштабі суспільство для боротьби проти рабства. Нова партія розсудливо зберігала в таємниці свої програмні принципи. Віги об'єднали прихильників компромісу між північною буржуазією і рабовласниками на ґрунті збереження рабства, і в той же час на платформі підтримки банків та заступницьких тарифів і «внутрішніх поліпшень», тобто спорудження доріг і каналів за рахунок федеральних, загальнодержавних коштів. Постає питання, які елементи з південних рабовласників могли бути зацікавлені у розвитку американської промисловості? На це неважко відповісти: це ті плантатори, які були найтіснішим чином пов'язані з поставками бавовни не англійської, французької чи російської промисловості, а американської, головним чином текстильної промисловості Нової Англії.

Не менш важливим було те ,що 1840 р. національний конвент партії вігів висунув кандидатуру генерала Гаррісона з Огайо в президенти і південного віга, рабовласника Джона Тайлера, у віце-президенти. Гаррісон прославився як переможець індіанців, але про його політичну програму  віги замовчували. Одна з демократичних газет необережно заявила, що Гаррісон недолугий політик, що він цілком задовольнився б життям в дерев'яному будиночку і бочкою міцного сидру.

Також  секрет, який ретельно охоронявся від масового виборця, полягав у тому, що Гаррісон був прихильником збереження рабства. Але це питання під час виборчої кампанії вдало обійшли, і «любитель рубленої хатини і міцного сидру» генерал Гаррісон отримав в шість разів більше голосів, ніж його противник, демократ Ван Бюрен. Але секрет Гаррісона так і залишився непізнаним його виборцями. Він помер через місяць після офіційного вступу на пост президента.

У цей час замінив померлого президента, на підставі конституції, віце-президент, південний віг Тайлер, показав себе сторонником рабства і захоплення нових земель для рабовласників. Він був противником високих тарифів, банку США і витрачання федеральних коштів на спорудження доріг і каналів. Так як Тайлер спробував політично представляти тільки рабовласників, ігноруючи інтереси північного, буржуазного і до того ж керівного крила в партії вігів, то між ним і висунула його партією стався повний розрив. Система висування на виборах посередностей, «ставка на темну кінь», представляла відомі зручності, коли все важче було висловитися з питання про рабство, не створивши собі недоброзичливців на Півночі чи на Півдні.

Однак блок рабовласників і буржуазії міг бути лише тимчасовим, і саме як тимчасовий він і існував в американській історії. До часу розколу партії вігів в 1852 р. вона мала 800 тисяч виборців на Півночі і 400 тисяч в південних штатах.

Союз, за словами деяких тогочасних політиків дійсно став «рабом рабовласників» Півдня, що спиралися на союз з демократами Півночі. Інтереси південців служили «дороговказною зіркою» у внутрішній і зовнішній політиці Сполучених Штатів  . До того ж завдяки тому, що почало загострюватись питання питання імігрантів у 40-50-х роках яких до “країни свободи ” за десятиріччя  прибуло  більш ніж три мільйони а особливо великий їх наплив був до півночі  країни .Питання про чорне рабство виступало більш другорядним  адже наплив білих робочих до міст та передмість котрі працювали майже за дарма створювали  певні економічні проблеми. Зважаюжчи й на те ,що за такого надходження люду до країни певною мірою відновлювало питання про Кабальні угоди котрі укладались власниками кораблів з місцевими підприємцями що до люду котрі перевозили перші .Адже не всі могли оплатити свое перевезення до штатів тоому були вимушені його відпрацьовувати ,що загрожуувало їм не чесною угодою а частіше за все певним загнаням у Біле рабство .Але лише тому ,що воно не задовольняло цілком цінову  пропозицію  почало себе вичерпувати у тих маштабах у яких існувало у колоніальний період .Адже темношкірий товар коштував дорожче в двічі але й права на нього булу пожитєвими .

На рубежі 40-50-х років загострилася боротьба в конгресі США з питання про нові території, захоплені  у війні з Мексикою.

За даними Ф. Фонера, демонстрації робітників-ірландців проти анексії Техасу пройшли в Нью-Йорку, Бостоні та Лоуеллі. У травні, коли війна проти Мексики вже почалася, нью-йоркці зібралися на антивоєнний мітинг. На ньому війну назвали змовою рабовласників, і було висунуто вимогу про виведення американських військ зі спірної території.

У тому ж році з'їзд Асоціації робітників Нової Англії засудив війну і оголосив, що не «підніме зброї, щоб зберегти становище південного рабовласника, котрий грабіжницьки віднімає у п'ятої  частині наших співвітчизників результати їх  праці».  Це була війна еліт США та Мексики, де кожна із сторін шантажувала, використовувала, знищувала населення як своєї власної країни, так і громадян іншої держави. Мексиканський командувач Санта-Анна придушував заколот за заколотом; його війська, здобувши чергову перемогу, так само гвалтували і мародерствували.

Джон Кэлхун з Південної Кароліни, виступаючи в Конгресі США, сказав, що армія втратила вбитими і загиблими від хвороб п'яту частина особового складу. Массачусетський волонтерський полк вирушив воювати, маючи в своїх лавах 630 осіб. Після повернення додому не достичались 300 добровольців, загиблих здебільшого від хвороб, а їх командир генерал Кашинг, який виступав на урочистій вечері з нагоди повернення, був обсвистаний своїми підлеглими. Кембриджська газета «Кроникл» писала: «Кожен день з вуст злітають добровольців найсерйозніші звинувачення в адресу всіх і кожного з цих військових чиновників».Як тільки ветерани поверталися з фронту, їх швидко знаходили спекулянти, бажали придбати земельні ордери, які роздавав уряд. Багато відчайдушно потребували грошей солдати продали свої 160 акрів менш ніж за 50 дол. В червні 1847 р. нью-йоркська газета «Коммершл адвертайзер» зазначала: «Загальновідомий той факт, що на незаможних солдатів, проливавших свою кров під час [Американської] революції, сколотили величезні статки земельні спекулянти, як стерв'ятники, скористалися їх тяжким становищем. Схожа система пограбування застосована і до солдат минулої війни». Мексика капітулювала. Серед американців лунали заклики захопити всю країну, адже за договором Гуадалупе-Ідальго, підписаним в лютому 1848 р., США покладалася половина її території, Межа Техасу була встановлена по Ріо-Гранде, до Сполученим Штатам відійшли Нова Мексика і Каліфорнія. США виплатилиМексиці 15 млн дол., що призвело газету «Віг интеллідженсер» до висновку про те, що «слава Богу, ми не загарбники!».

Практично одночасно з процесом розвитку ситуації, що призвела до мексикано-американської війні, розвивалися події і на північно-західному узбережжі континенту. Цей довго залишався малоосвоенным регіон вже давно привертав увагу ділових кіл кількох країн, включаючи самі Сполучені Штати, а також Англію, Іспанію і Росію. У 1818 р. США і Великобританія домовилися про спільний контроль торгівлі, а на наступний рік Сполучені Штати змусили Іспанію відмовитися від претензій на Орегон. Ще до появи «доктрини Монро» держсекретар США Дж. К. Адамс попередив, що його країна не потерпить спроб Росії зайняти цю територію. В американської адміністрації опинилися в той період більш насущні турботи, і на землі Орегона влаштувалося індіанське плем'я.

Наплив переселенців підштовхнув США та Англії до переговорів про статус Орегона, який став одним з основних тем президентської виборчої кампанії 1844 р. Демократичною партією було сформульовано вимогу «повернути» Орегон Сполученим Штатам і анексувати всі північно-західне узбережжя Тихого океану аж до кордонів з російською Аляскою. Коли англійці знову відмовилися розглянути компромісне рішення, Полк рішуче зажадав від конгресу скасувати давню угоду про спільну окупації спірної території. Багатьом здавалося, що війна неминуча.

У 1846 р. адміністрація Полку, спочатку не збиралася починати війну з цього приводу, погодилася із запропонованим Англією компромісом. В результаті англо-американська межа була пересунута на північ до 49-ї паралелі, що проходить від Скелястих гір до Тихого океану. Англійці погодилися на таке невигідне для себе рішення, побоюючись посилення американських претензій на ще більшу територію, і натомість отримали вільний прохід р. Колумбія, тобто на південь від 49-ї паралелі.

За період президентства Полку країна набула в загальній складності понад 1 млн кв. миль додаткової території, давши підставу захисникам американських імперських устремлінь проголосити в 1845 р. теорію «визначеної долі» (Manifest Destiny). Вона виправдовувала право Сполучених Штатів домінувати над будь-якою частиною Нового Світла від Атлантичного до Тихого океану, що входить в сферу їх інтересів. В області внутрішньої політики Полку вдалося реалізувати всі основні цілі Демократичної партії: відновлення незалежної від держави фінансової системи, суворий контроль за федеральними асигнуваннями на вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів і суттєве скорочення тарифів на імпорт.

Протягом всієї своєї кар'єри Полк виявляв відданість старомодним джефферсоновским принципам, але він не належав до числа державних діячів, що володіли уявою, і ні в кого не викликав сильної прихильності. В якості партійного лідера йому не вдалося ліквідувати фракційний розкол, що призвів до тріумфальної перемоги вігів в 1848 р. і політичної кризи 1849-1850 рр.

Фінансово-економічний стан країни залишалося стабільним. Разом з тим відбулося помітне загострення проблеми рабства, ставлення до якого з боку президента не могло не визначатися тим фактом, що він сам був рабовласником. Він так і не зміг усвідомити складних наслідків територіального розширення країни, самим безпосереднім чином пов'язаний із самою суттю інституту рабовласництва. Але в кінцевому рахунку визначальним у його політичній долі стало те, що Дж. Полку не вдалося завоювати підтримки у своїй власній партії.

Демократи висунули своїми кандидатами на виборах 1848 р. сенатора Л. Каса, героя війни 1812-1814 рр., і генерала Вільяма О. Батлера, учасника війни з Мексикою. Віги, в свою чергу, зупинили свій вибір на героя всіх американських воєн останніх десятиліть, 64-річного генерала Закарі Тейлорі, партійна приналежність якого нікого не цікавила — важливо було лише те, що він користувався популярністю у пересічних виборців. Кандидатом вігів у віце-президенти був визначений командувач корпусом Національної гвардії у війні з Мексикою М. Філлмор. «Воєнізованого» поєднання кандидатів обох провідних партій країни в історії США ніколи не було.

Коли віги висунули Тейлора в 1848 році кандидатом на пост президента, то зробили ставку на зовсім недосвідчену в політиці особистість.

У демократичної партії на півночі з'явився політичний конкурент з власних рядів: так звана партія вільної землі, що виникла в результаті розколу північного крила демократів, виставила кандидатом на пост президента Мартіна Ван Бурена, а його заступником сина Джона Квінсі Адамса - Чарльза Френсіса Адамса. Ця партія зосередила всіх тих, хто відкидав подальше поширення рабства на нові штати, які виникли на відступлених Мексикою територіях.

Та обставина, що Тейлор був вихідцем з Півдня, жив в Луїзіані, мав плантацію бавовни на Міссісіпі і володів майже 100 рабами, не вплинуло на стратегію передвиборної боротьби, так як із-за його військової слави ці факти здавалися другорядними. Тейлор дійсно пройшов на виборах, які вперше проходили в один і той же день по всьому союзу. Участь у виборах 72,7% виборців свідчить про те, наскільки демократизація у Сполучених Штатах просунулася вперед і яке значення населення надавало виборів, підтримка яких все більше зростала. Віце-президентом став ліберальний віг з Нью-Йорка Міллард Філлмор.

Мало хто з президентів в американській історія вступав на посаду, не відаючи в такій мірі, що від них політично очікують. Передбачалося, що Тейлор як аполітичний президент надасть всі законодавчі ініціативи Конгресу і буде дбати тільки про виконання законів. Джон М. Клейтон, який незграбною дипломатичною поведінкою трохи не викликав розриву відносин з Францією. Як зовнішньополітичний успіх Тейлор зміг записати в свій актив так званий договір "Клейтона-Булвера", підписаний з Англією у квітні 1850 року, в якому обидві держави зобов'язалися в майбутньому не піддавати анексії і колонізації ніякі среднеамериканские землі.

У рік президентських виборів в каліфорнійській долині Сакраменто було знайдено золото. Наступні роки увійшли в історію як легендарна "золота лихоманка", в ході якої в Каліфорнії кинулися десятки тисяч. Знову виник кардинальний національне питання про поширення "особливого інституту", як виразно називали рабство на Півдні, коли Каліфорнія в жовтні 1849 року внесла пропозицію прийняти її в союз як вільний від рабства штат. Вже незабаром після введення в посаду, в березні, Тейлор порекомендував переселенцям цей крок; тепер він квапив Конгрес погодитися, так як установчих зборах ня Каліфорнії ухвалив рішення про заборону рабства. Нью-Мексико, як оголосив Тейлор, напевно скоро піде за Каліфорнією.

Південні депутати були шоковані і розглядали пропозицію Тейлора як очевидну спробу послабити Південь і разом з ним рабовладельческую систему. Деякі з них готові були прийняти як штат Каліфорнію, вільний від рабства, якщо федеральний уряд одночасно буде гарантувати майбутнє рабовласницької системи в цілому.

Реакцію конгресменів з півдня слід розглядати в іншому важливому контексті: в 1789 році на півдні США проживало ще 40% білого населення, в 1850 році вже лише 31%. Це демографічний зсув впливало на кількість південних депутатів Конгресу. Якщо Південь в 1789 році мав 46% місць у палаті представників, то в 1850 році тільки 38%. Правда, в сенаті ще існувало рівновагу між Північчю і Півднем, яке загрожувало порушитися при прийнятті Каліфорнії в якості 31-го штату. Цим зміщенням влади в Конгресі пояснюється зростаюча заклопотаність південних депутатів, які тепер схилялися до того, щоб ще рішучіше і агресивніше захищати свої інтереси.

Більше восьми місяців в Конгресі йшли запеклі суперечки за каліфорнійськім клопотанням і пов'язаних з ним політичних ускладненням. Саму екстремальну позицію займав при цьому сенатор Джон Калхаун з Південної Кароліни, який у березні 1850 року застерігав, що відділення південних штатів можна уникнути, тільки якщо Конгрес буде гарантувати дозвіл рабства на всіх територіях, що завжди буде існувати баланс між вільними і рабовласницькими штатами.

Як у випадку з Міссурі в 1820 році, сенатор Генрі Клей ще раз вказав вихід з цього загрожує глухого кута. Він запропонував утримувати Каліфорнію вільної від рабства, а територіям Нью-Мексико і Юта надати самим визначати свій відповідний статус. Техас повинен поступитися області Нью-Мексико, але в якості відшкодування отримати десять мільйонів доларів з федеральних коштів, в окрузі Колумбія - у федеральній столиці - повинна бути заборонена торгівля рабами, але не саме рабство, і нарешті, слід застосувати ефективні засоби для затримання і повернення втікачів рабів, щоб захистити права володіння в південних штатах. Північне крило вігів, а з ними і Тейлор, відхилили поступки рабовласницьким інтересам як занадто далеко йдуть. У той час як у Конгресі продовжували боротися за розв'язання проблеми, Тейлор несподівано помер 9 липня 1850 року в Білому домі. Нарешті в вересні 1850 р. був прийнятий ряд законів, в основу яких лягли пропозиції Клея. Вони склали так званий компроміс 1850 р. Цей компроміс показав всьому народу Сполучених Штатів Америки агресивність і ненаситність рабовласників і сколихнула народні маси на масові виступи на користь рабів. Питання про рабство в Нью-Мексико надавалося вирішувати населеню  цієї території. Оскільки вона входила в сферу рабовласництва згідно Міссурійскому компромісу, само собою розумілося заснування нового рабовласницького штату. Ще однією великою поступкою плантаторам Півдня був закон про території Юта, яка знаходилася вище 36° 30' пн. ш. Питання про рабство тут також повинен було вирішуватися населеням. Таким чином наносився прямий удар по компромісу 1820 р.

У середині 1850-х в одному з регіонів, в Канзасі, спалахнула, по суті, місцева громадянська війна між прихильниками і супротивниками рабства. Ця боротьба привела до виникнення нової Республіканської партії, яка заявила, що федеральному уряду слід вжити влада і заборонити рабство на всіх територіях.[2] Канзас-Небраска.  Компроміс, прийнятий в 1850 році, міг тільки на час примирити інтереси вільних і рабовласницьких штатів. Наступним кроком рабовласників стала боротьба за повне скасування Миссурийского компромісу і за поширення рабства на нові території (за межі 36° 30' пн. ш.).

Питання про рабство повинно було вирішувати саме населення. Це був так званий принцип «народного суверенітету», який Дуглас і його прихильники намагалися представити як найбільш демократичне вирішення проблеми рабства. На справді білль означав скасування всяких меж поширення рабства і нищив міссурійську угоду. При наявності політичної влади в країні в руках рабовласників неважко було зрозуміти, як буде вирішено питання про рабство на нових землях.

Південні і рабовласницькі газети не приховували урочистості з приводу запланованої відміни Миссурийского компромісу. Найбільш агресивні круги плантаторів вимагали ще більших поступок на користь Півдня. Сенатор Діксон з штату Кентуккі вніс поправку до біллю, яка свідчила, що «громадяни Сполучених Штатів повинні бути вільними у праві брати з собою і тримати своїх рабів у будь-яких територіях, як якщо б Міссурійский компроміс не існував зовсім»  .

У 1853 році  відбулася  зустріч  представників Міссурі, Айови і Небраски в селищі Сент-Джозеф, на якій вони зажадали видворення індіанських племен в резервації і установи територіального уряду в Небрасці, щоб «забезпечити будівництво залізниці до Тихого океану і заступництво тисячам емігрантів щорічно,  відправляються на Захід». Питання про рабство, заявляли вони «буде залагоджено громадянами території, коли вони сформують свій уряд». При відкритті сесії Конгресу сенатор Додж з Айови зазначив, що він хотів би внести законопроект, що передбачає створення територіального уряду в Небрасці. Це дало новий поштовх до дискусії питання про рабство в Конгресі.

4 січня 1854 року сенатор Стівен Арнольд Дуглас (демократ зі штату Іллінойс) вніс на розгляд комітету у справах територій білль. Він передбачав, що коли в Союз буде прийматися штат Небраска, або будь- яку його частину, в конституції нового штату питання про рабство вже буде вирішено. Проблема, на думку Дугласа, була в тому, щоб перенести обговорення питання про рабство зі стін Конгресу в законодавчі збори території, тобто надати його рішення самим поселенцям 3. Це був так званий принцип «суверенітету скватерів», який Дуглас і його прихильники намагалися представити як найбільш демократичне вирішення проблеми рабства. Насправді білль означав скасування всяких меж поширення рабства і фактично знищував Міссурійський компроміс 1820 року. При наявності політичної влади в країні в руках рабовласників неважко було зрозуміти, як буде вирішено питання про рабство на нових землях.

Законопроект Дугласа містив 20 розділів. Але три дні тому був підготовлений новий варіант з 21 розділу, в якому формулювалася принцип прихильності компромісу 1850 року. Законопроект знову підтвердив доктрину невтручання центрального уряду питання про рабство. Мріючи про президентське крісло, Ст. Дуглас був зацікавлений в підтримці рабовласників Півдня, і новий компроміс повинен був, на його думку, сприятиме зростанню його популярності серед південців. Однак навіть такий законопроект не міг влаштувати найбільш екстремістських плантаторів. Так, сенатор Діксон з Кентуккі вніс поправку до біллю, яка проголошувала, що «громадяни Сполучених штатів повинні бути вільними у своєму праві брати з собою і тримати своїх рабів у будь-яких територіях, як якщо б Міссурійський компроміс не існував зовсім». На інший день сенатор Самнер з Массачусетсу запропонував поправку, що підтверджує Міссурійський компромісс.

Збиралися гроші на господарське обзаведення переселенців і на зброю для них. Останнє було необхідно, так як банди тероризували жителів півдня фермерів. Кореспондент газети "New York Daily Tribune" Джеймс Редпас писав, що переселенці, вирушаючи на ріллю, завжди брали з собою гвинтівки і об'єднувалися в групи по 5-10 чоловік, щоб відобразити постійні напади банд з Міссурі, Алабами і Джорджії. Охорону несли вдень і вночі. Коли дві людини зустрічалися, тримаючи в руках револьвери, то замість привітання задавалося питання: "За вільний штат або рабовласницький?". Нерідко слідом за відповіддю лунав постріл.[19] протягом двох років в Канзасі лютувала свого роду невелика громадянська війна. В ній відзначився командир партизанського загону аболиционист Джон Браун.

Ст. Дуглас звернувся до військового міністра Джефферсона Девіса, попросивши його допомогти в проведенні білля. В той же день по його протекції він був прийнятий в Білому домі, незважаючи на те, що це була неділя. Президент Ф. Пірс обіцяв свою підтримку.

В понеділок 23 січня 1854 р. Дуглас знову виступив за свого законопроекту і запропонував розділити територію на дві частини: Канзас і Небраска, при цьому, він заявив, що «обмеження рабства, введене Миссурийским компромісом, ...більше недійсне». У проурядовій «Washington Union» з'явилася стаття, у якій партію демократів закликали підтримати законопроект Канзас-Небраска. В ній підкреслювалося, що підтримка білля буде перевіркою на вірність партії.

В газетах «New York Times» і «National Era» було надруковано «Звернення незалежних демократів-конгресменів до народу Сполучених Штатів». У ньому йшлося про перспективи території Небраска, про її вигідному географічному положенні, про її родючість ґрунтів, про необхідність відкрити ці землі для вільних поселенців.

С. Чейз запропонував доповнення до биллю, в якому було записано, що «жителі території, через своїх представників, якщо вони вважають це доцільним, можуть заборонити існування рабства». Ця поправка не пройшла. Проти неї різко виступив Бэджер з Південної Кароліни, який зажадав, щоб Міссурійський компроміс не приймався до уваги.

Різко негативною була реакція вігської преси по відношенню до спроби скасувати Міссурійський компроміс. Спектр оцінок, правда, був досить широким, від стриманих до різких і неприємних. Досить спокійно, але з явним осудом закону висловилася «New York, Evening Journal»: «Нахабні твердження, які впливають на громадську думку, не тільки несправедливі самі по собі, але це – образа примирливого і стриманого настрої людей. Північ вже підставив обидві щоки позивачу. Цей додатковий удар, безсумнівно, викликаний нашим сильно розвиненим духом непротивлення, але він може призвести пропагандистів рабства, до того, що вони порозумнішають і зрозуміють, що вони припускають надто вже далеко йде північне послух».

На більш непримиренних позиціях виявилася провідна газета Півночі «New York, Tribune». Вона з самого початку засудила положення біллю Канзас-Небраска, заявивши, що він «представляє обурливе напад на права північан, і заново розкриває найбільш болючі джерела розбіжності. Така міра, запропонована в Конгресі, подібна до удару блискавки з безхмарного неба – вона не може не схвилювати і не викликати здивування у всіх чесних і поважних людей по всій країні».

Конгресменів, які підтримали С. Дугласа, вона назвала «зрадниками і лицемірами». «Південці завжди мали досить низький думку щодо північних лицемірів і зрадників. Але якщо законопроект Дугласа пройде, вони будуть мати серйозну підставу думати, що глибина, північного низькопоклонства і підлабузництва просто незбагненні. Рік тому було б важко знайти людину, який повірив у можливість скасування Миссурийского компромісу. Тепер сенатор Атчисон в першому читанні білля про Небрасці в Сенаті висловив бажання, щоб Конгрес дозволив йому і його прихильникам переселитися в Небраску з їх рабами»23. «Якщо закон пройде, – писала «New York, Evening Journal», – не тільки уряд і владу, але і вся майбутня політика і доля країни в руках рабовласників, перетворяться в їх інструменти»24. «Безчесний змова зрадника Дугласа», – такою була оцінка одного з лідерів аболиционизма Фредеріка Дугласа25.

Незважаючи на суперечки і дискусії, що розгорнулися в суспільстві, 4 березня 1854 року законопроект був прийнятий в Сенаті при голосуванні 37 – «за» і 14 – «проти». 5 сенаторів не голосували і 4 були відсутні. У нижній палаті боротьба виявилася більш гострою. Прийняття білля відбувалося далеко непарламентської про становке. Два тижні палата вдень і вночі продовжувала безу рывные засідання, на яких відбувалися потворні сцени, за свідченням очевидців, перевершували своєю брутальністю ті, які в цей час мали місце на публічних мітингах. 8-10 травня велися найбільш гострі дебати27. Керівник комітету у справах територій Олександр Стівенс заявляв, що йому довелося «брати в свої руки вузди, батіг і шпори». Після тривалих дискусій 22 травня законопроект Дугласа був прийнятий палатою 113 голосами проти 110. На інший день «New York Tribune» вивісила на фронтоні будівлі своєї редакції приспущений національний прапор. На сторінках газети з'явився «лист ганьби» – 33 список членів Конгресу від північних штатів, які голосували за білль, у тому числі шість з Нью-Йорка і 11 з Пенсільванії. Тут же були надруковані повідомлення про чутки, що деякі північні представники були підкуплені. Газета висунула вимогу про винесення питання про біллі на референдум і заявляв ла, що країна знаходиться на межі соціальної революции28.

23 травня білль був підписаний президентом Франкліном Пірсом і став законом29. З нагоди його прийняття 25 травня з пагорба, на якому розташована будівля Конгресу, був проведений салют з 100 гармат. На противагу цьому в багатьох містах Півночі, особливо в Новій Англії, годинами лунав похоронний дзвін дзвонів за втраченою свободою. З 10 північних штатів, де проходили сесії легіслатур п'ять засудили білль31, чотири зберегли мовчання, і тільки один схвалив. Громадська думка сіверян виявилося практично одностайним у засудженні цього закону. Один південний редактор заявив, що він ніколи не бачив такої одностайності почуттів на Півночі по будь-якому питанню, котре зачіпало права Півдня. «National Intelligencer» стверджувала, що на Півночі до середини березня було проведено близько 300 митингов34.

Преса Півночі вельми енергійно критикувала законопроект про Небраску. Відомий редактор У. К. Брайант писав, що в більш ніж ста газетах, які він переглянув, обурене несхвалення було майже единодушным38. Інший журналіст стверджував, що 37 газет в штаті Нью-Йорк підтримали білль, а 38 встали в опозицію. В Огайо 41 газета була проти білля, і тільки 13 – за нього; в Іллінойсі тільки одна газета виступила в його підтримку; у Вісконсині 11 були проти, і тільки 4 демократичних видання «за»39. Демократична «New York Herald», зрозуміло, виступила на підтримку білля Канзас-Небраска40.

«Північ пробудилася для більш певного опору розширення області рабства, – писала коннектикутська «Hartford Daily Courant» – ...ніякої новий компроміс не може бути досягнутий між двома антагоністичними партіями, оскільки Північ ніколи не зможе повірити людям, які підтримали порушення Міссурійского компромісу».

Політичні наслідки прийняття Білля Канзас — Небраска зіграли ключову роль у розвитку подальших подій американської історії. Всі зусилля Пірса, спрямовані на збереження єдності в країні і примирення «південних агітаторів і північних фанатиків», закінчилися невдачею. В результаті проміжних виборів 1854 р. демократи втратили контроль над Палатою представників. У самій Демократичної партії ширився розкол з питання про рабство, тоді як Пірс все більше покладався на своїх радників з півдня країни. Усунення з поста одного губернатора за іншим підірвало престиж президента як на Півночі, так і на Півдні. Значна частина південних вігів вступила в Демократичну партію, тоді як північні віги склали жорстку опозицію до президента. Нерішучість Пірса прискорила смерть Партії вігів і створила умови для формування північними вигами Республіканської партії, одним з основних вимог якої стала повна ліквідація рабства по всій країні.

У спробі впоратися з внутрішніми проблемами Пірс намагався відвернути увагу від питання про рабство енергійною зовнішньою політикою, в якості основних цілей якої були витіснення Великобританії з Центральної Америки, придбання Куби в Іспанії і Аляски в Росії, а також захоплення Гавайських островів. За договором 1853 р., що отримав назву «купівля Гадсдена» (Gadsden Purchase) по імені підписала його американського посла в Мексиці, США відкинули у Мексики ще близько 140 тис. кв. км території в долині р. Хіла. Дж. Гадсден, видатний залізничний чиновник, вів переговори про укладення цього договору з тим, щоб підготувати ґрунт для будівництва залізниці, що веде до Тихоокеанським узбережжя, по південному, найбільш вигідним маршрутом в обхід високих гірських масивів. Мексика погодилася продати обраний для цієї мети район за 15 млн дол. (пізніше ця сума була знижена до 10 млн). План прокладання залізничного шляху, що зв'язує Захід з Півднем по південному маршруту, був, однак, практично зведений до нуля прийняттям Білля Канзас — Небраска.

Спроба адміністрації Пірса придбати Кубу закінчилася безрезультатно — Остендскій маніфест (Ostend Manifesto), секретний план, який передбачав насильницьке захоплення Куби у разі відмови Іспанії продати її, став надбанням громадськості. Він викликав настільки енергійний протест політичних сил, які побоювалися подальшого розширення ареалу рабства, що Державному департаменту США довелося офіційно дезавуювати його.

В той же час Партія «незнайок», не добилася в легислатурах штатів скільки-небудь помітних успіхів у реалізації основних пунктів своєї програми, зійшла з політичної арени, поступившись республіканцям статус другої за чисельністю загальнонаціональної партії. До цього часу робітники і фермери північних штатів, які складали кістяк партії, переконалися в більшій небезпеці їх інтересам з боку рабовласницького Півдня, ніж з боку іммігрантів-католиків і католицької церкви. Відбувся у червні 1856 р. у Філадельфії перший національний з'їзд Республіканської партії висунув своїм кандидатом на чергових президентських виборах військового картографа і мандрівника Дж. Фримонта. Одночасно з'їзд прийняв політичну платформу, в якій конгресу і місцевим легислатурам відмовлялося в праві на юридичне визнання рабства на всій території США або її складових частинах. Демократична партія відмовила Франкліну Пірсу в повторному висуненні на президентський пост і затвердила своїм кандидатом вихідця з Пенсільванії дипломата Джеймса Б'юкенена.

Вибори 1856 р. проходили у вкрай напруженій атмосфері. Вперше в історії країни вибір майбутнього глави держави відбувався, по суті, по «лінії Мейсона — Діксона», тобто по умовній межі, що розділяла Сполучені Штати на прихильників і супротивників рабства. Республіканці погрожували демократам неминучим повстанням рабів і навіть закликали до виходу з союзу з рабовласниками. Демократи звинувачували Республіканську партію в радикалізмі та прагненні до розколу країни. Республіканського кандидата Фримонта називали не інакше, як «чорношкірим аболіціоністом, пияком і католиком». Б'юкенен був ініціатором Остендского маніфесту, який закликав до анексії Сполученими Штатами Куби. Він виступив з твердженням, що при всьому негативному характері рабства федеральний уряд не мав законного права втручатися в систему рабовласництва там, де воно в той час існувало. Його відмова зайняти чітку позицію з даного питання зробив його логічно компромісним кандидатом.

В результаті виборів Б'юкенен здобув перемогу. За підтримки Півдня і п'яти північних штатів він був обраний президентом (174 голоси вибірників). Фрімонт не отримав жодного голосу виборці з штатів, розташованих на південь від «лінії Мейсона — Діксона», але його підтримали виборці 11 вільних штатів.

Дж. Б'юкенена називали в політичних колах країни то півничанином, прихильником «південних принципів», то з півдня, дотримуються «північних принципів». Але, по суті, він був явним примиренцем. Ця особливість політичного мислення Б'юкенена знайшла відображення і у його інавгураційної промови — її основною темою стала необхідність збереження єдності Союзу на основі дотримання принципів, закладених у Конституції США. Проігнорувавши напруженість ситуації, Б'юкенен заявив, що питання про ставлення до рабства того або іншого штату, «практичне значення якого не настільки важливо», входить у компетенцію Верховного суду США, де він зараз знаходиться на розгляді і, як очікують, буде швидко і остаточно врегульовано». За урочистій інавгурацією нового президента пішли традиційні столичні бали.  Невдовзі Верховний суд США прийняв рішення у справі колишнього раба Дреда Скотта. У ньому говорилося, що рабство може існувати в будь-якому штаті, оскільки конгрес не має конституційними правами позбавляти американських громадян прав на власність незалежно від того, в якому штаті виявляється господар і його раб. Зустрінутий з радістю на Півдні рішення верховної судової влади викликало сильне обурення на Півночі. Відразу ж після оголошення цього рішення полеміка розгорнулася з новою силою. Б'юкенен оголосив про намір дотримуватися популярного принципу суверенітету щодо ситуації в Канзасі, де прорабовласницькі і антирабовласницькі сили зіткнулися в жорсткій боротьбі за контроль над штатом. Він, проте, не досяг успіху в спробі використовувати свій вплив для забезпечення прийому Канзасу в Союз відповідно до прорабовласницької Лекомптонскої конституції (Lecompton Constitution).

Мітинги, демонстрації протесту, численні петиції в конгрес стали на Півночі звичайним явищем. Нерідко їх учасники підвішували ли на шибениці зображення С. Дугласа. На Півночі Дугласа ненавиділи так сильно, що порівнювали його поведінку з зрадою Бенедикта Арнольда. Одного разу вранці в Бостоні в кінці лютого всі побачили зображення Дугласа, повішене на флагштоці над будівлею суду. На його грудях напис: «Стівен Арнольд Дуглас, автор ганебного законопроекту про Небрасці; Бенедикт Арнольд 1854 року». У багатьох містах і селищах Півночі палили опудала С. Дугласа Пірса та Ф.. Жінки з невеликого містечка в Огайо послали Дугласу 30 серібняків45. Дуглас говорив, що міг би подорожувати по країні вночі, як удень, настільки ясно було від багать, на яких випалювалися його зображення. Країна, за визначенням сучасників, опинилася на межі громадянської війни.

Б'юкенен вірив у право кожного штату самому вирішувати питання, чи слід йому залишатися рабовласницьким або бути вільним. Протягом усього свого президентського терміну він намагався відвернути суспільну увагу від актуальної проблеми рабства і його коріння. Він наполягав на придбанні Куби, виступав за будівництво залізниць і освоєння заходу і Південного Заходу, привітав відкриття золотих родовищ в районі Пайкс-Пік. Б'юкенен схвалив «Поні-експрес» і розвиток ліній телеграфного зв'язку, але практично проігнорував відкриття нафтових запасів у північно-західній Пенсільванії.

Кульмінацією антирабовладельческого руху стало повстання 1859 р. під керівництвом Джона Брауна. За фінансової та моральної підтримки аболіціоністів Півночі давній переконаний противник рабства Браун зібрав невеличку групу однодумців і зробив спробу захопити великий армійський арсенал р. Харперс-Феррі з метою озброїти майбутню аболиционистскую армію для боротьби за звільнення негрів. На придушення повстання були кинуті значні військові сили, яким вдалося через два дні схопити Брауна і кількох ще залишалися в живих бунтівників. Через два місяці Браун, а дещо пізніше і шість його однодумців були повішені. А. Лінкольн, спочатку осуждавший Брауна і обрану ним тактику боротьби і називав його виступ актом насильства, кровопролиття і зради», заявив, що дії Брауна заслуговували покарання смертю.

Незважаючи на успішне придушення повстання владою Канзасу, збройний виступ Брауна серйозно налякало рабовласницький Південь і ще більшою мірою загострило його протистояння з Північчю. У вільних північних штатах кару Дж. Брауна Джон Браун була відзначена похоронним дзвоном церковних дзвонів, а один з найбільш відомих його сучасників, письменник і філософ Р. Д. Торо, відгукнувся на цю подію словами: «Сьогодні вранці був повішений капітан Браун. Він більше не старий Браун, він ангел світла». З цього дня американський  аболіціоністский рух, Громадянська війна в США і ім'я Джона Брауна стали нерозривно пов'язаними поняттями. Як зазначала в ті дні одна вирджинская газета, в американському суспільстві були тисячі людей, «які місяць тому насміхалися над ідеєю розпаду Союзу як мрією божевільного, але які зараз переконані, що його дні злічені».

Однак при всій безсумнівною важливістю виступу Дж. Брауна для боротьби чорношкірого населення Америки за свої права не можна не відзначити, що на допомогу обложеним в арсеналі Харперс-Феррі двом десяткам білих і вільних негрів не прийшов жоден чорношкірий невільник. За винятком відчайдушного і спочатку приреченого на неуспіх вчинку Джона Брауна, єдність дій білих бідняків і чорношкірих невільників було швидше винятком, ніж правилом, хоча у негрів і бідних білих жителів півдня були одні й ті ж турботи. Білі бідняки-жителі півдня були виховані в дусі переваги білої раси і у своєму тяжкому економічному та соціальному становищі дорожили цим єдиним ознакою їх відмінності від негрів. Лише в дуже рідкісних випадках, до яких слід віднести повстання Дж. Брауна, американський білий бідняк, в якій би нужді він не жив, був готовий поставити себе на одну дошку з чорношкірим бідняком, а тим більше рабом.

Президентство Б'юкенена було присвячено, по суті, пошуку рішення досягла кульмінаційної точки протистояння північних і південних штатів у питанні про рабство, не залишаючи його адміністрації часу і можливостей приділяти достатню увагу інших питань внутрішньої і зовнішньої політики. Зовнішня політика президента Б'юкенена була явно націлена на експансію за межами Сполучених Штатів не тільки в силу національних економічних інтересів, але і з метою придбання нових територій для поширення на них рабства в інтересах рабовласників Півдня, виразником яких виявився Білий дім. Хоча конкретних практичних кроків у цьому напрямку Вашингтоном зроблено не було, процес ввезення рабів в країну помітно активізувався. У 1859 р. В США було завезено вдвічі більше рабів, ніж за який-небудь інший рік.

1.3 Початок президентства Лінкольна та Сецесія Півдня

У 1858 р. нью-йоркський сенатор-аболиционист Вільям Сьюард, аналізуючи коріння конфлікту між Північчю і Півднем, прийшов до висновку про помилковість думки, що цей конфлікт був випадковим, непотрібним і результатом діяльності заангажованих чи фанатичних агітаторів, а тому ефемерним». Майбутній держсекретар США висловив переконання, що коріння конфлікту лежали набагато глибше і що він носив непримиренний характер, будучи конфліктом між протилежними і міцно сформованими силами. Обидві сторони все більше зміцнювалися в своєму переконанні, що війна між ними буде війна не на життя, а на смерть. Газета «Нью-Йорк трибюн» зазначала: «Ми не є єдиним народом. Ми представляємо собою два народу — народ, що стояв за Свободу, і народ, що стоїть за Рабство. Конфлікт між цими двома народами неминучий».

Протистояння цих «народів» з особливою силою проявилося в ході президентської виборчої кампанії 1860 р. Виразником інтересів політичних, економічних і соціальних сил, що виступають проти рабства, став Авраам Лінкольн, обраний у 1846 р. в Палату представників Конгресу США від Партії вігів. Єдиний термін перебування Лінкольна в конгресі приніс йому і його виборцям одні розчарування. Він виступав проти Мексиканської війни, хоча і проголосував за поставку озброєння і боєприпасів військам на полі битви. Така була офіційна позиція вігів, але вона не зробила його улюбленцем виборців його округу, оскільки більшість з них були гарячими прихильниками війни. Лінкольн оголосив, що ініціює законопроект, що передбачає ліквідацію рабства в Окрузі Колумбія, але так ніколи і не виконав своєї обіцянки. Він також вніс на розгляд ряд «оперативних резолюцій», які закликають демократичного президента США Дж. Полку представити докази висунутого обвинувачення, що, вторгшись на територію США, Мексика спровокувала війну. Після тимчасового відходу з політики, викликаного втратою підтримки виборців у результаті зайнятої ним критичної позиції щодо війни з Мексикою, в 1858 р. Лінкольн був висунутий Республіканською партією Іллінойсу кандидатом у сенатори. Хоча йому не вдалося пройти в сенат, його прізвище стала широко відома в країні, оскільки в його передвиборній кампанії ставилися питання загальнонаціонального звучання. До чергових виборів Авраам Лінкольн став одним з найбільш перспективних кандидатів на пост президента США.

Республіканська партія зуміла подолати розкол з питання про найбільш перспективного кандидата в президенти: впливовий і енергійний лідер партії Вільям Сьюард був занадто радикальний, щоб завоювати широку підтримку у знаходилася на межі громадянської війни країні. Республіканські політики вирішили зупинити свій вибір на більш помірному, з їх точки зору, Лінкольна, який мав більше шансів отримати підтримку прикордонних штатів, будучи вихідцем з одного з них. Республіканський з'їзд висунув своїм кандидатом у президенти А. Лінкольна і затвердив політичну платформу, що містить обіцянку прийняти протекціоністський тариф, здатний захистити національну промисловість, і закон, що гарантує надання безкоштовних ділянок земель (гомстедов) на сході континенту всім бажаючим взяти участь в його освоєнні.

Демократична партія, до якої належав Б'юкенен, так і не змогла об'єднатися перед президентськими виборами 1860 р. і чинити гідний опір республіканців. Вона розкололася на фракції, які висунули двох кандидатів.

Північні демократи підтримали сенатора С. Дугласа, а південні — Дж. Брекенриджа, віце-президента в адміністрації Б'юкенена. Четверта політична сила, яка назвала себе Партією конституційного союзу і представляла вігів-консерваторів з прикордонних штатів, висунула своїм кандидатом Джона Белла з Теннессі. Перед Республіканською партією постало завдання завоювати підтримку більшості вільних штатів з тим, щоб забезпечити собі перемогу на загальнонаціональних виборах.

У день виборів, 6 листопада, Лінкольн отримав 1,86 млн голосів рядових виборців (40 % взяли участь в голосуванні) і підтримку 180 виборців з 18 штатів, в той час як Дуглас отримав 1,37 млн голосів, але підтримку виборців лише одного штату. Брекенриджу вдалося завоювати підтримку 850 тис. виборців-жителів півдня, але він отримав підтримку виборців 11 південних штатів. Жоден з виборців десяти південних штатів не проголосував за Лінкольна. Проте отриманих ним голосів було достатньо не тільки для перемоги, але і для того, щоб у південних штатах усвідомили, чим їм загрожує прихід у Білий дім такого переконаного супротивника рабства, яким Лінкольн встиг зарекомендувати себе в ході передвиборної кампанії. Їх не змогли заспокоїти навіть часто повторювалися кандидатом від республіканців запевнення про те, що він не має наміру втручатися в інститут рабства на Півдні країни.

Як тільки стали відомі підсумки виборів, лідери Півдня вирішили здійснити загрозу, яку багато сіверяни відмовлялися приймати всерйоз, — відокремитися від Союзу у випадку перемоги республіканців. По мірі того як спроби знайти влаштовує обидві сторони рішення ні до чого не приводили, а перспектива розвалу Союзу ставала все більш реальною, Північ і Захід зосередили увагу на згуртуванні своїх рядів, тоді як політичні уподобання Півдня ставали все більш визначеними.

Для більшості сіверян, які представляють усі без винятку соціальні прошарки, питання про рабство не мав принципового характеру, а був швидше похідним від набагато більш важливого питання конфліктуючих політичних і економічних інтересів Півночі та Півдня. Переконливим свідченням того, що це питання не був істотним для перших адміністрацій США, може служити той факт, що з п'яти перших президентів країни четверо були рабовласниками, причому всі вони продовжували володіти рабами, навіть зайнявши пост глави держави.

З наступних 13 президентів США рабовласниками були 8 президентів, хоча лише четверо з них мали рабів, вже будучи в Білому домі. Останнім главою американської держави, що володіли рабами, був 18-й президент США У. Грант. Отже, 12 з перших 18 президентів США були рабовласниками, а 8 із них не визнали за необхідне звільнити своїх невільників, навіть ставши на чолі країни.

Рабство було необхідно політичним діячам Півдня, які представляли інтереси рабовласників, для утримання політичної влади в США. Загроза втрати політичного й економічного контролю над федеральним урядом стала для південців особливо реальною з ураженням Демократичної партії на виборах 1860 р. і обранням на пост президента США Авраама Лінкольна. Його перемога зробила військовий конфлікт між Північчю і Півднем неминучим.

Багато жителі півдня були переконані в тому, що група їх штатів зазнає дискримінації з боку уряду, що складається з противників поширення рабства. Їх теоретики вже давно наполягали на праві будь-якого штату відокремитися від Союзу, якщо це диктувалося інтересами даного штату. Через півтора місяця після оголошення результатів президентських виборів і за два з половиною місяці до офіційного вступу Лінкольна на посаду глави держави почався розпад Сполучених Штатів. Перший крок був зроблений Південною Кароліною, прийняла 20 грудня 1860 р. Ордонанс про сецесії (від лат. secessio — відділення). За нею послідували Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана і Техас. 4 лютого 1861 р. делегати відокремилися штатів зібралися р. в Монтгомері (штат Алабама), а 8 лютого оголосили про створення власної конфедерації. Президент Конфедеративних Штатів Америки був обраний Джефферсон Девіс, військовий міністр в адміністрації Ф. Пірса і колишній сенатор США від штату Міссісіпі. Глава нового державного об'єднання заявив, що «всі громадяни Сполучених Штатів володіють рівними правами на облаштування зі своєю власністю на території країни» і що ні Конгрес США, ні законодавчих зборів окремих штатів не мають права скасувати рабство. До офіційного вступу Лінкольна на посаду залишався один місяць.

12 грудня 1860 р. юнионистская газета в Північній Кароліні написала: «Здається, що божевілля управляє нашим часом. Згущуються хмари віщують страшну перспективу. Потрібно щось більше, ніж людська мудрість, щоб вивести нас із труднощів і зберегти Союз»[1]. Такі настрої прихильників збереження Союзу були цілком зрозумілі, так як після перемоги на президентських виборах кандидата республіканців Авраама Лінкольна південні екстремісти активізували свою діяльність щодо створення незалежної південної Конфедерації.

Період 1860-1861 рр. один із найдраматичніших в історії США, так як саме в ці місяці відбувається розкол країни, який призвів до тривалої і кровопролитної Громадянської війни. Не випадково, що інтерес американських істориків до цих подій завжди був великий, а останнім часом з'явився ряд цікавих робіт, які свідчать про те, що в американській історіографії так і не знайдено вичерпну відповідь на питання про причини руйнування американського союзу штатів, створеного в 1787 році. Якщо у 1960-70-і рр. багато американські історики головну вину за розкол країни покладали на аболіціоністів, тепер увага переключилася на південних екстремістів. Саме політиків, яких сіверяни іменували «пожирачами вогню» за їх крайній екстремізм, тепер вважають головними винуватцями трагедії Громадянської війни[2]. Безсумнівно, що їх роль достатня велика в розпалюванні нетерпимості до Півночі, але не менший внесок вносили різні періодичні видання Півдня. Не можна не відзначити певний інтерес до ролі преси в критичне десятиліття 1850-х рр. в американській історичній науці[3]. Однак, незважаючи на це, досі не з'ясованою залишається роль громадської думки щодо розколу країни. Мета даної статті – з'ясувати, якою була реакція більшості населення південних штатів щодо сецесії. Це тим більш важливо, що у вітчизняній американистике дана проблема не розглядалася, хоча проблем сецесії було присвячено кілька досліджень[4].

Прихильники сецесії намагалися вселити південцям, що тільки шляхом розколу Союзу можна врятувати південну цивілізацію від північної агресії. Їх політична ідеологія зводилася на основі доктрини прав штатів. Союз, на їхню думку, був створений як добровільне об'єднання штатів, і кожний штат має право в будь-який момент вийти з нього. «У мене немає ні тіні сумніву в тому, що вихід зі складу США – священне право і обов'язок», конгресмен і міністр фінансів X. Кобб[5]. Посилаючись на проголошене Декларацією незалежності право на революцію , що жителі півдня здійснюють на практиці право змінювати форму правління, якщо та цілям, заради Вони засуджували інститут рабства як гріховний. Вони дозволили відкрито засновувати у себе суспільства, очевидна мета яких полягала в тому, щоб порушувати спокій і відчужувати власність громадян інших штатів. Вони підбурювали тисячі наших рабів покинути свої будинки і допомагали їм у цьому»[6].

Для екстремістів сецесія стала епілогом, що вінчають тривалу боротьбу за політичну незалежність Півдня, до обрання президентом США кандидата республіканської партії вони бачили вдалий привід для розколу[7]. Ще в грудні 1859 р. після повстання Дж. Брауна плантатори Південної Кароліни намагалися організувати зустріч представників усіх рабовласницьких штатів, щоб домовитися про спільні дії«.Починаючи з політичної кризи 1828-1832 рр., викликаного підвищенням федеральним урядом тарифів на іноземні товари і спробою їх скасувати (нуллификация), штат Південна Кароліна двічі намагався розколоти союз штатів і оголосити про свою сецесії. «Немає нічого у всіх темних печерах людської пристрасті, такого жорстокого і смертельного як ненависть, яку південно-каролінци висловлюють по відношенню до янкі, – писав кореспондент лондонського «Times» з Чарльстона. – Ворожнеча греків до турків була ребячьей грою в порівнянні з ворожістю, виявленою «джентрі» штату Південна Кароліна по відношенню до «натовпі Півночі».. Штат Південна Кароліна, як мені пояснювали, був заснований джентльменами.. Ніщо на світі, говорили вони, не змусить нас підкорятися будь-якого союзу зі звірячими, фанатичними негідниками-аболіціоністами з штатів Нової Англії!» Південна Кароліна виступила застрільником сецессионистского руху в 1860-1861 рр. не випадково, оскільки в цьому штаті накопичилися типові для передвоєнного Півдня проблеми, причому однією з найгостріших був зріст афроамериканського населення по відношенню до білих. Протягом ряду років тут вели активну пропагандистську роботу по виробленню особливого південного самосвідомості крайні екстремісти, прозвані на Півночі «пожирачами вогню»[9].

Головним представником цього руху в Південній Кароліні був Роберт Барнуэлл Ретт (1800-1876), який присвятив розколу Союзу все життя[10]. Справжнє прізвище Ретта була Сміт, але він змінив її, щоб зв'язати себе з уславленими предками і тим підкреслити свій аристократизм. Будучи заможним і процвітаючим плантатором, він зараховував себе до еліти Півдня і зверхньо дивився на північних янкі. Вже в 1828 р. він став активно підтримувати ідею сецесії, засновану на трактуванні Союзу не як єдиної нації, але як добровільного угоди штатів з визнанням їх права на відділення. Ретт мав тривалу політичну кар'єру, неодноразово обирався на різні посади, включаючи конгрес США. Однак головним своїм завданням він вважав пропагандистську роботу з формування в громадській думці південців уявлень про особливої цивілізації Півдня і необхідності її відособленості від північного впливу. Будучи одним із власників та редакторів найбільш екстремістської газети Півдня «Charleston Mercury», він активно використовував її для агітації за сецесію південних штатів. Як пише, оцінюючи Ретта, відомий американський історик Вільям Девіс, «недобросовісний дотримання свого слова, надзвичайно пихатий, він був послідовний тільки в одному-у своїй тязі до розколу Союзу будь-якою ціною, навіть за рахунок війни і руйнування країни»[11]. Себе самого Ретт іменував «батьком сецесії».

Крім Ретта, в інших штатах Півдня діяли не менш екстремістськи налаштовані журналісти і політики: у Віргінії – видавець і редактор «Farmers' Register», плантатор Едмунд Руффин (1794-1865)[12]; в Луїзіані – професор політичної економії і видавець «De Bow's Review» Джеймс Дэнвуди Браунсон Де Боу (1820-1867)[13]; в Алабамі – Вільям Лоундес Йенси (1814-1863)[14], в Техасі – Луїс Трезеван Уигфолл (1816-1874[15]); в Джорджії – Роберт Аугустус Тумбс (1810-1885)[16]. Запальні передовиці південних газет із закликами до відділення, написані ними; полум'яні промови, виголошені в численних аудиторіях, свідчать про неймовірної активності і енергії цих людей в боротьбі за повну і негайну незалежність південних штатів. «Ніхто не може заперечувати, – стверджувалося в «De Bow's Review», – що закон самозбереження є першим природним законом. Ми маємо право захищатися, ми повинні вимагати влади... Якщо ми не будемо боротися, Південь загине. Тоді південне лицарство буде лише плодом неприборканого уяви, мужність південців лише мрією, а справедливість і правоту нашої справи – нашим прокляттям та ганьбою»[17].

Президентські вибори 1860 р. з'явилися не просто зіткненням різних партійних програм, перемога республіканської партії розцінювалася жителями півдня як втрата політичної влади в Союзі. В обстановці ненависті і страху, що запанувала на Півдні після повстання Джона Брауна, південними пропагандистами вибудовувався негативний образ президента А. Лінкольна, неприйнятний для південців. Він представлявся «чорним республіканцем», «низьким і вульгарним прихильником Джона Брауна, який вірить в негритянського рівність», «типовим прикордонним волоцюгою» і фрисойлером, вульгарним представником натовпу, ненависником Півдня, непохитним аболіціоністом, якого республіканці вибрали для того, щоб підпорядкувати Південь Північ. Помірні погляди Лінкольна трактувалися як сама тонка і небезпечна форма «антирабовладельчества». Його зображували як лідера партії «вільної любові, вільної землі і вільних негрів», щеголявшей своїм презирством до Півдня[18].

Джеймс П. Холкомб, один з південних авторів підбив підсумок побоюванням багатьох, коли він написав: «Ніколи нашому народові не загрожувала найбільша небезпека. Вона нависла над всім Півднем, відносинами господарів і рабів, білої і чорної рас, вона спрямована саме проти власності, волі, честі та цивілізації». Свій памфлет він назвав: «Вибір президентом крайнього республіканця – відвертий акт агресії по відношенню до права власності на рабів»[19]. Саме такі заяви і повинні були викликати паніку і істерію на Півдні. Ці та інші думки представляли щирі побоювання жителів півдня, але вони могли бути тактикою поширення паніки політиками, прагнули домогтися від південців підтримки курсу на сецесію. «Charleston Mercury» у статті «Небезпека, що загрожує Південь», заявляла: «Коли республіканська партія запанує у Вашингтоні, зайнявши виконавчу владу, закон про втікачів рабів буде скасований, а «підземна залізниця» стане надземної.. Прикордонні рабовласницькі штати прийдуть до політики, яка перетворить їх у вільні штати». Для видавця газети Ретта-молодшого республіканці були однозначно аболиционистами, загрозливими Південь. «Таємна змова і супутні йому жахи, а також загрозливі чутки будуть поширюватися у всіх районах Півдня, в той час як вони ,користуючись виразом патріарха чорних республіканців Дж Гідденгса, «будуть сміятися над нашими бідами і реготати, коли для нас настане кошмар»»[20]. Підкреслюючи, що основою південній цивілізації є інститут рабовласництва, газета стверджувала, що будь-яке посягання на нього викличе не тільки крах південної економіки, але й знищить Південь як такої: «Власність на рабів є основою всякої власності на Півдні. Коли її надійність похитнулася, всі інші види власності теж не стабільні, це вплине на банки, фондові біржі, облігації. Сум'яття запанують, недовіра, і пригнічення... Погубити Південь, звільнивши його рабів, не те ж саме, що погубити який-небудь інший народ... Це буде втратою свободи, власності, будинки, батьківщини – все, що додає цінність життя. І ця втрата, по всій видимості, відбудеться за обставин таких страждань і страху, яким не було рівних в історії людства. Ми повинні зберегти наші свободи і встановлення, в іншому разі на нас чекають гірші біди, ніж будь-який інший народ у світі»[21].

Однак не меншу роль у тому, щоб переконати тих, хто сумнівається і схилити на свій бік тих, хто вагається, грали численні мітинги, що влаштовуються сецессионистами, де на трибунах, прикрашених відповідною символікою, оратори невпинно повторювали про ті утиски, які терпить Південь з боку північних штатів, і про те, які прекрасні перспективи відкриються перед ним у майбутньому, якщо він доб'ється незалежності. Природно, що кожен такий мітинг супроводжувався музикою оркестрів, хоровим співом популярних пісень південних, барвистими парадами і маніфестаціями. У багатьох містах Півдня сецессионистами влаштовувалися святкові салюти, запускалися феєрверки і повітряні кулі, організовувалися факельні ходи і паради оркестрів. Під час одного з таких походів несли труну з написом «Союз мертвий»[23]. Все це впливало на уяву та емоції присутніх, підігрівало настрою південного націоналізму, переконував їх не тільки в перевазі над сіверянами, але і в тому, що єдиного союзу по суті вже немає. В рамках опозиції «ми-інші» південні пропагандисти сецесії нагнітали ворожість, наполягали на непримиренності інтересів двох секцій, закликали боротися проти сіверян, розпалюючи ненависть і нетерпимість, закликаючи до Громадянської війни.

Виступаючи на мітингу в Чарльстоні 16 листопада 1860 р., Ед. Руффин говорив: «Якщо Віргінія залишиться в Союзі під владою цієї низькою, вульгарною тиранії чорних республіканців, і який-небудь штат мужньо скинути це ярмо, я буду шукати постійне притулок саме в цьому штаті і залишу Віргінію назавжди. Якщо Віргінія не буде діяти, як Південна Кароліна, у мене немає вдома, і я відтепер вигнанець»[24]. Мова була зустрінута бурхливими оплесками та вітаннями. Руффин потім відправився в агітаційну поїздку по іншим південним штатам, всюди закликаючи до негайного відділення від Союзу.

Південна Кароліна очолила рух за сецесію, відділення від Союзу. Законодавчі збори штату спочатку призначила дату виборів делегатів на сецессионистский конвент – 8 січня 1861 р. Проте громадська думка настільки енергійно виступала за негайне відділення, що вибори були перенесені на 6 грудня, а збір конвенту на 17 грудня[25]. Конвент зібрався р. в Колумбії в призначений термін, але загроза епідемії віспи змусила делегатів перенести свої засідання в Чарльстон. Там, 20 грудня, протягом 45 хвилин без дебатів всі 169 депутатів конвенту проголосували за ордонанс «Про розірвання союзу між штатом Південна Кароліна і іншими штатами, сполученими з нею у відповідності з договором, званим Конституцією Сполучених Штатів Америки»[26].

У «Декларації про безпосередні причини, що спонукують і виправдовують відділення Південної Кароліни від федерального Союзу», прийнятої 24 грудня 1860 р., робилися посилання на права штатів, гарантовані Конституцією 1787 р.[28] Право на сецесію обґрунтовувалося договірними зобов'язаннями федерального уряду і штату. Виходячи з того, що в кожному договорі зобов'язання сторін є взаємними, Південна Кароліна стверджувала, що протягом ряду останніх років штати Півночі не виконували свої конституційні зобов'язання, передбачені ч. III розд. 2 ст. IV Конституції США (норма про видачу втікачів рабів). Конституційний договір, як заявлялося на конвенті Південної Кароліни, «був навмисно порушений і проігнорований нерабовласницькими  штатами»[29]. Посилаючись на те, що ця умова було настільки істотним для даного договору, що без нього останній не був би укладений, штат, як одна з договірних сторін, вважав себе вільним від зобов'язань. У декларації зазначалося, що вступ Лінкольна на посаду з'явиться прямою загрозою «особливому інституту Півдня»: «Тоді не стане конституційних гарантій, рівні права штатів будуть знищені. Рабовласницькі штати втратять здатність до самоуправління і самозахисту, і федеральний уряд стане їхнім ворогом». Далі йшли посилання на непримиренність Півночі по відношенню до інтересів Півдня, що відбувається з його пуританських коренів: «Секційні інтереси і ворожість посилять невдоволення, і всяка надія на виправлення зла марна, тому що суспільна думка Півночі підкріпив величезну політичну помилку ще більш помилковими релігійними переконаннями».

Газети штату Південна Кароліна друкували кричущі заголовки: «Чудова незалежність! Штат Південна Кароліна навічно! Ордонанс про сецесії пройшов 20 грудня 1860 року!» Редактор «Southern Daily Guardian» (р. Колумбія) повідомив в новинах, що штат Південна Кароліна більше не є членом федерації, відомої як Сполучені Штати». Редактор цього видання заявляв, що він навіть не в змозі «написати які-небудь коментарі щодо цієї події». «Weekly Journal» (р. Кемден) оголошував: «Союз розпущений!.. Велике, велике, благородне діло зроблено, і рішення грудня 20 грудня 1860 р. у Чарльстоні (штат Південна Кароліна, ніколи не може бути переглянуте»[32].

Сецессіоністські газети в інших штатах більш глибокого Півдня захоплено вихваляли рішення Південної Кароліни. Вони визнавали, що дії цього штату фактично гарантували відділення всіх штатів Затоки і створення Південної Конфедерації. Газета «Mississippian» писала: «Хоробра Південна Кароліна! Довго виношує ідею сецесії Південна Кароліна! ..Вона поведе за собою велику армію Південної Конфедерації»[33]. «The New Orleans Bee» заявляла, що «...Південна Кароліна вибрала справедливий курс, і що він приведе до швидкого і ефективного об'єднання штатів, які схиляються до сецесії», приклад Південної Кароліни оголошувався «гідним наслідування для всіх»[34]. «Дозвольте нам зробити так само, – переконувала «Daily Constitutionalist» (р. Серпня, Джорджія), – і з нашим прапором, гордо реющим на вітрі, оголосити нашу незалежність. Інші штати скоро підуть за Південною Кароліною, загальні інтереси і інститути приведуть їх усіх до об'єднання проти спільного ворога»[35]

Важливо зрозуміти, яким чином організатори сецесії налаштовували громадську думку жителів півдня на те, що без Півночі можна чудово обійтися, і що саме Північ посягає на спокій і мирне життя південців, до яких аргументів вони вдавалися. Це можна з'ясувати, аналізуючи декларації про сецесії різних штатів Півдня. Деякі їх них досить коротко формулюють причини, що підштовхнули до виходу з Союзу, інші наводять більш розгорнуту аргументацію. Тим не менш, провідною ідеєю в них є захист інституту рабства від посягань з боку Півночі. У «Ордонансе Південної Кароліни про сецесії» в якості головної причини вказується неповагу північних штатів до інституту власності на рабів, активна аболиционистская пропаганда: «Ці штати присвоїли собі право судити про правомірність наших внутрішніх установлень і заперечували права на власність, встановлену в п'ятнадцяти штатах і визнану Конституцією. Вони засуджували інститут рабства як гріховний. Вони дозволили відкрито засновувати у себе суспільства (аболиционистские – Т. А.), очевидна мета яких полягала в тому, щоб порушувати спокій і відчужувати власність громадян інших штатів. Вони підбурювали тисячі наших рабів покинути свої будинки і допомагали їм у цьому. Тих, хто залишився, їхні емісари, книги і картинки спонукали до повстання». Далі було твердження про те, що республіканці стоять на позиціях аболиционизма і що обрання президентом їхнього кандидата покінчить з рабством на Півдні: «Географічна лінія перетнула Союз і штати, розташовані на північ від цієї лінії, об'єдналися і вибрали на високий пост президента США людину, чиї погляди і наміри ворожі рабовладению. Йому довірена вища влада, в той час як він проголосив, що «уряд не може залишатися наполовину рабовласницьким і наполовину вільним» і що громадськість може вірити в швидке остаточне знищення рабства»[37].

Хоча ці аргументи не відрізнялися новизною або оригінальністю, вони падали на благодатний грунт, оскільки багаторазове використання цих простих і чітких формулювань не просто закріплювалося в мозку, але і впливає на власницькі почуття південців. Іншим потужним важелем впливу на громадську думку було звернення до почуття зганьбленої справедливості у відношенні Півдня, насамперед з приводу доступу до громадського фонду земель в нових територіях. «Було проголошено, що Південь буде заборонений доступ до спільної території, що судові трибунали перетворяться в секційні, і що проти рабства будуть вести війну до тих пір, поки воно не зникне на всій території Сполучених Штатів»[38].

Висновки до розділу:  Початок Громадянської війни поклали президентські вибори 1860 р., на яких перемогу здобув Авраам Лінкольн , прихильник звільнення негрів. Обрання Лінкольна президентом означало мирну політичну перемогу противників рабства. Плантатори Півдня не хотіли примиритися з втратою влади і підняли заколот проти уряду, вирішивши утворити самостійну державу. Південні штати стали оголошувати про свій вихід із Союзу. У лютому 1861 р. представники одинадцяти штатів скликали конгрес, на якому заявили про створення Конфедерації південних штатів, що послужило початком Громадянської війни.[3]

Певне поширення отримала точка зору, що причиною назрівання конфлікту між Північчю і Півднем було різне тлумачення конституційних принципів, особливо щодо «правління більшості і прав меншості». Південці активно протестували проти «правління більшості», вважаючи, що це порушує їх особливі права [32] . Південь, не просто прагнув відстояти свої особливі права, він бажав бути вільним від втручання і контролю з боку півночі. Південці вважали, що Північ прагне до такої консолідації і трансформації Союзу, де більшість буде нав'язувати свою волю меншості, де різко зросте роль уряду [33]. А вони хотіли зберегти стосунки держави й особистості в джефферсонівскому тлумаченні, їм імпонувала ідея «уряду, який править найменше».

Наступна категорія причин, традиційно обговорювана американськими істориками, – конфлікт економічних інтересів двох секцій. К. Стемп, наприклад, вважає, що існувало чимало конкретних проблем, які поділяли Північ і Південь: проблема фінансів та податків, тарифів і внутрішніх поліпшень, федеральних субсидій, внутрішньої торгівлі і т. п. В той же час рабство саме по собі було і економічною проблемою. Це була система праці, яка представляла величезні вкладення південного капіталу, тому південці не могли погодитися на негайну і безоплатну скасування рабства, чого домагалися північні аболіціоністів. До цього, звичайно, варто було б додати проблему гомстедів, на жаль недостатньо спонукала увагу американських дослідників, і тісно пов'язану з цією вимогою боротьбу фермерів за вільні землі Заходу.

Серед причин Громадянської війни центральної багато істориків досі вважають проблему рабства, але не в його економічному аспекті, а скоріше в моральному, оскільки ворогуючі сторони дивилися на цей інститут з прямо протилежних позицій. Якщо «фанатики Півночі» оголошували рабство злом, то «фанатики Півдня», навпаки, проголошували його благословенням для рабів та їхніх господарів .

Ні на Північ, ні Південь спочатку не підозрювали, що конфлікт через проблеми рабства переросте в затяжну і криваву громадянську війну. Зрештою, економічна перевага Півночі принесло йому перемогу. Чорношкіре населення знайшло свободу, а США – єдність. Але далося воно дорогою ціною.[4]

Глава 2. Вступ США у війну. Хід військових дій. Наслідки Громадянської війни для США

2.1. Заколот південних штатів та хід військових подій. Перший період війни (квітень 1861 — квітень 1862)

Штати об'єдналися в Союз (або приєдналися до нього) в якості суверенних утворень, делегувавши при цьому частину повноважень федеральному (центральному) уряду у Вашингтоні. Заявивши про своє право на відновлення повного суверенітету південні штати вийшли з Союзу і в лютому 1861 р. утворили свій союз-конфедерацію. Її президентом став Джефферсон Девіс, а столицею – Річмонд, штат Вірджинія. Лінкольн, який вважав, що Союз неподільний, оголосив штати, що увійшли в Конфедерацію, бунтівними. З формальної точки зору саме заколот, а не проблема рабства, послужив причиною війни .

Початок Громадянської війни поклали президентські вибори 1860 р., на яких перемогу здобув Авраам Лінкольн котрий став 16 президентом Сполучених Штатів Аменрики. Хоча громадянська війна і вважаеться війною за незалежність та свободу всього населення США .А лінія вільного чорношкірого населення знайшла доволі велику підтримку та все ж як показує  складання сучасного образу Лінкольна як доброго самаритянина дещо перебільшене. Адже посилаючись на офіційні документи, можна сказати що питання рабства не було першочерговим. Одним з таких документів може являтися, як приклад, інаугураційна промова президента : «Співвітчизники — громадяни Сполучених Штатів!

Згідно з традицією, яка настільки ж стара, як сама форма правління, я постаю перед вами, щоб звернутися до вас з короткою промовою і принести у вашій присутності присягу перед вступом на посаду, як того вимагає від президента Конституція Сполучених Штатів.

Сьогодні я не вважаю для себе за необхідне обговорювати ті проблеми управління, які не викликають особливого занепокоєння чи хвилювання. Судячи з усього, серед жителів південних штатів існують побоювання, що з приходом республіканської адміністрації їх власність, мирне життя і особиста безпека можуть опинитися під загрозою. Однак для подібних побоювань не було і немає ніяких розумних підстав, насправді завжди були і є переконливі докази, що свідчать про зворотне, і їх легко перевірити. Їх можна знайти фактично у всіх опублікованих промовах того, хто зараз виступає перед вами. Наведу лише один вислів, що міститься в одному з моїх виступів, де я заявляю, що у мене немає ніяких намірів прямо або побічно втручатися в функціонування інституту рабства в тих штатах, де воно існує. Я вважаю, що не маю законного прав робити це, і я не схильний робити це.

Ті, хто висунув мою кандидатуру  і обрав мене на цей пост, вчинили так з повним усвідомленням того, що я зробив це і багато інші подібні заяви і жодного разу не відрікся від них; більш того, ці люди запропонували мені включити в політичну платформу, причому як закон для самих себе і для мене, чітку і виразну резолюцію, яку я зараз зачитаю: «Вирішили, що збереження непорушності прав штатів і особливо права кожного штату встановлювати порядки у своїх внутрішніх інститутах і керувати ними виключно за своїм власним розумінням є суттєво важливим для того рівноваги сил, від якого залежать досконалість і довговічність нашої політичної структури; і засуджуємо незаконне вторгнення збройних сил на землю будь-якого штату або території, під яким би приводом воно не здійснювалося, як один з найтяжчих злочинів.

Я знову повторюю зараз ці переконання, і роблячи це, я лише залучаю особливу увагу громадськості до самого переконливому з усіх можливих у цій справі доказів того, що власність, мир і безпеку будь-якого регіону жодним чином не будуть піддаватися небезпеці з боку приступаючої до своїх обов'язків адміністрації. Я хочу також додати, що будь-який захист, яку можна надати в відповідності з Конституцією і законами, буде надана всім штатам, коли вона буде законно затребувана, з будь-якого приводу і з однаковою готовністю незалежно від того, ким вона запитується.

Багато суперечок виникає щодо видачі втікачів слуг або працівників. Стаття, яку я зараз зачитаю, записана в Конституції так само зрозуміло, як і всяка інша:

«Жодна особа, зобов'язана до служби або роботи в якому-небудь з штатів згідно з його законами і що тікало до іншого штату, не може на підставі законів чи постанов останнього звільнятися від цієї служби чи роботи й повинна бути видана на вимогу сторони, яка має право на таку службу чи роботу».

Наврядчи можна сумніватися в тому, що автори даного положення створювали його запитання назад тих, кого ми називаємо швидкими рабами; але наміри законодавця — закон. Усі члени Конгресу присягають додержуватися Конституції у всіх її частинах, у тому числі і це положення, як і всяке інше. Таким чином, речення, що раб, чий випадок підпадає під дію цієї статті, «виданий», отримує одностайне схвалення, сформульоване у вигляді клятви. Тепер, якби законодавці доклали належних зусиль, хіба вони не змогли б з майже такою ж єдністю виробити і прийняти закон, за допомогою якого можна було б надійно зберігати цю одностайну клятву?»

Та все ж війна невідворотно насувалася, і події, які стали її початком, вже розгорталися поблизу Чарлстона. Вийшовши із складу Союзу, влада Південної Кароліни припинили постачання продовольства федеральному гарнізону в форті Моултрі, розташованому на північній стороні, що прилягала до бухти Чарлстону. Фактичне встановлення блокади і можливість нових ускладнень спонукали командувача гарнізоном Моултри, 55-річного майора Р. Андерсона пізно ввечері 26 грудня таємно переправити всіх своїх людей у стратегічно більш вигідно розташований форт Самтер, який знаходився на острові посередині бухти, при виході з неї. Бунтівники, тільки вранці виявили «пропажу» гарнізону Андерсона і появу його на Самтері, прийшли в лють: адже до цього вони розраховували на «мирну» капітуляцію Півночі. Тепер же ставало все ясніше, що війни не уникнути.

А становище в Самтері стало просто відчайдушним: запаси продовольства і питної води (перш за все її доставляли з материка) закінчувалися. Ще залишався в Білому домі президент Дж. Б'юкенен зробив жест, який демонструє його готовність допомогти людям Андерсона: 9 січня у бухті Чарлстона увійшов великий пасажирський пароплав «Зірка Заходу», на якому було продовольство для Самтера і близько 200 солдатів для посилення гарнізону. Але коли батарея заколотників з форту в Куммингс-Пойнті дала абсолютно беззбройному пароплаву кілька залпів, він розвернувся і поплив. Андерсон, який бачив цю сцену зі стін Самтера, заборонив канонірам підтримати «Зірку Заходу» вогнем: у нього була інструкція міністра оборони Дж. Флойда (той таємно симпатизував заколотникам і в останні тижні свого міністерства відправив на Далекий Захід 15 тис. солдатів федеральної армії з наявних тоді у Спілки 16367, фактично вивівши цим їх з ладу): «уникати будь-якої акції, яка повела б до непотрібного провокування агресії».

Час ішов і наближався день, коли новообраний президент Лінкольн повинен був зайняти кабінет у Білому домі. 11 лютого він виїхав до Вашингтона з столиці Іллінойсу Спрінгфілда, де жив до цього. По шляху він зупинявся у ряді міст, виступаючи з промовами, що повинно було сприяти зміцненню його популярності, і роз'ясненню позиції майбутньої адміністрації з приводу становища в країні. Незабаром він прибув до Вашингтона.

4 березня, незважаючи на благання керівників служби безпеки (у них були серйозні підстави побоюватися спроб замаху), Лінкольн піднявся на трибуну перед недобудованим будівлею Капітолію і — тепер уже як президента — виголосив невелику промову. Президент закликав жителів півдня до примирення, сказавши: «Ми не вороги, а друзі. Ми не повинні бути ворогами». Він запевнив південні штати, що всі побоювання з приводу можливої загрози їх власності (якою рахувалися і негри-раби) і безпеки з боку нової адміністрації марні. Лінкольн особливо підкреслив, що поділ США на дві держави протиприродно і ці нові утворення, Союз і Конфедерація, не можуть бути довготривалими.

Лінкольн не робив атакуючих дій, однак відмовився вивести федеральний гарнізон з форту Самтер у бухті Чарльстона Південна Кароліна самого гордого міста самого войовничого південного штату. У відповідь артилерія південців обстріляла форт, поклавши початок війні.

Опівдні 14 квітня під бій барабанів в форті "Самтер" був спущений зоряно-смугастий прапор Сполучених Штатів, гарнізон посаджений у шлюпки і відправлений на берег, а сам форт з усіма його потужними укріпленнями і майже сотнею справних гармат перейшов у руки ворога.

Так почалася війна, котра ввійшла в історію під назвою громадянської війни в США, або війни Півночі проти Півдня. Вона тривала чотири роки і була однією з найбільш кровопролитних війн в історії Америки. Війна відіграла вельми важливу роль у політичному житті цієї країни.

До початку війни на Півночі проживали 22 млн чоловік на Півдні - лише 9 млн, з них 3,5 млн становили негри-раби. Значним було і економічну перевагу Півночі, хоча певною мірою воно було пов'язано з доходами від реалізації сільськогосподарської продукції Півдня (промисловість в південних штатах практично відсутня). Південь - об'єктивно слабша сторона, з перших же днів війни повів себе вкрай войовничо, його представники на всіх рівнях висловлювалися у категоричній і непримиренному тоні.

На думку більшості дослідників, найкраща і переважаюча частина американського офіцерства відразу ж після сецесії звільнилася з армії і відправилася в рідні південні штати. Цифри ж говорять про зворотне: 1108 офіцерів, які перебували в армії США на початок 1861 р., лише 313 (трохи більше 28%) подали у відставку і потім вступили в різні армії Півдня. Практично всі вони були жителями півдня і не без певної логіки заявляли, що ніхто не змусить їх воювати проти рідного штату. Отже, реальне співвідношення наявності: 795 офіцерів залишилися на Півночі.(1)

Міф про те, що мало не всі федеральні офіцери "втекли" на Південь, частково був породжений окремими яскравими прикладами такого роду. Головний з них пов'язаний з біографією самого відомого генерала Конфедерації уродженця Віргінії Роберта Лі. На початку 1861 р. він виступив проти сецесії південних штатів. У той час полковник Лі тимчасово командував Техаським округом. Після сецесії Техасу (1 лютого) він покинув цей пост і поїхав до сім'ї в Арлінгтон на кордоні Вирпшии і федерального столичного округу Колумбія.

28 березня Лінкольн призначив Чи командиром 1-го кавалерійського полку регулярних військ, а 18 квітня головнокомандувач Скотт запросив до себе і запропонував зайняти його посаду. Скотт пояснив, що сам він вже старий і боїться не впоратися зі складними завданнями воєнного часу. Але Чи відмовився, а вже 22 квітня губернатор Вірджинії Летчер запропонував  йому командувати всіма збройними силами штату в званні генерал-майора.

Булл-Ранський бій.

Увечері 20 липня близько 65 тис. американців, розділених на дві ворожі армії, стояли біля річечки Булл-Ран, готові почати перше в цій війні (і в американській історії) братовбивча битва в таких нечуваних масштабах. Вона одержала ім'я від маленької річки, на берегах якої розгорнувся, хоча вітчизняні історики з давніх пір вперто іменують його боєм у Манассаса. Так колись назвала його преса бунтівників, але згодом у США утвердився "північний" варіант, і звичайно ж логічніше називати його так. Булл-Ранська битва в значній мірі визначила подальший хід війни приблизно до осені 1862 р.

О 2 годині ночі солдатів ударної групи розбудили і відправили в обхідний 12-мильний марш, який вивів би їх у тил Борегара. Одночасно Макдоуэлл планував прямий удар двома іншими групами по кам'яному мосту через Булл-Ран, а також на південь від Сентер-Вілла, де на думку генерала, супротивник очікував головного удару.

На світанку обхідна група з двох дивізій на чолі з Макдоуэллом, минувши не захищений противником брід Садли-Спрінгс, перейшла річку і незабаром опинилася в тилу лівого флангу південців. Атака виявилася успішною: не очікували від сіверян такої прудкості, бунтівники здригнулися і почали відступати. Не так вдало розвивалася атака через кам'яний міст, але і там сіверяни тіснили супротивника. Пьєр Борегар кинув навперейми наступу сіверян резервну бригаду Томаса Джексона з Віргінії, якій вдалося зупинити потужний натиск. Це допомогло знайти впевненість і іншим частинам заколотників, запалим було в паніку. Генерал Б. Бі скакав, перегороджуючи дорогу втікачам аби їх зупинити. Тікаючі стали зупинятися, повертатися назад, а сіверяни кидали в бій все нові сили. Ось пішла в атаку бригада полковника Вільяма Шермана, майбутнього героя війни; за цей бій йому незабаром присвоїли звання бригадного генерала. Але в цілому до того часу, приблизно до 2 години дня, наступ вже видихався.

Також з їх суперечливих свідчень, постає картина якогось хаосу: в одному місці сіверяни продовжували натиск, в іншому вже успішно атакували бунтівники, в ряді місць через відсутність патронів зав'язалася рукопашна. Кілька разів з рук в руки переходило невелике плато, де стояли два будиночки, в одному з яких жив вільний негр (рідкість для Вірджинії тих років) Дж. Робінсон, а в іншому — літня, біла вдова Дж. Генрі. Поступово сила натиску сіверян остаточно вичерпалася, а повстанці чинили опір запеклішою і, переходячи в контратаки, відвойовували одну позицію за іншою. Позначився явний перелом.

І настала розв'язка. Бригада Кербі-Сміта, отримавши ще напередодні наказ Джонстона негайно прибути до Манассасу ("спектакль" для довірливого Паттерсона був вже ні до чого), приблизно в 3 години дня зупинилася на цій залізничній станції і відразу ж ринула в бій. З особливою жорстокістю йшов в атаку полк луізіанських "тигрів" (жителі майже всіх американських штатів і в наші дні люблять називати себе не "вірджинець", "каліфорнієць" і т. д., а традиційними іменами-тотемами; зокрема, в Луїзіані такий тотем - тигр), він зім'яв лівий фланг сіверян, який кинувся тікати до Сентервиллу. Потім бригада Джубала Ерлі завдала выбивавшимся з останніх сил жителям півночі ще один удар. Цього новобранці Ірвіна Макдоуэлла вже не змогли витримати.

Почалося повальна втеча, особливо на центральній ділянці битви. Ось ця, за-вершаюча частина битви описана сучасниками з рідкісною одностайністю. Майор-северянин Е. Смолл писав: “Макдоуэлл робив відчайдушні спроби створити нову лінію оборони... але ці спроби були марними... Ми так втомилися, що не могли залишити поле битви з тією ж швидкістю, з якою прийшли на нього. Солдати навколо мене ледь тяглися і важко дихали". Лейтенант з 57-го нью-йоркського піхотного полку Дж. Фэвилл навіть після декількох днів писав у щоденнику: “Все було в поспіху і сум'ятті, дороги були забиті фургонами і гарматними батареями, а по обидві сторони від них розтікалися солдати, поступово втрачаючи всяке подобу війська і на очах впадаючи в нерозсудливість. Не було ні ар'єргарду, ні інших утворень для стримування супротивника, і якщо б він дійсно з'явився, то всіх нас без праці захопили б полон".

Розгром армії Макдоуэлла міг би бути повним (їй загрожувало й масове полонення), але стійкість і мужність двох єдиних регулярних частин у сіверян в цій битві - піхотного батальйону Сайкса і кавалерії Палмера. Саме вони ненадовго затримали натиск південців і дали можливість відступавшим відносно безболісно покинути поле бою. Втім, і бунтівники були надто виснажені дуже важкою битвою, для  переслідування втікачів. Лише кавалерія Стюарта зробила таку спробу, але  не наздогнала  частини Сайкса і Палмера.

На цьому тлі втрати сторін у битві біля Булл-Рана майже не сприймаються, і сама вона здається мало не безкровною. Але тоді, в липні 1861 р., повідомлення про ці втрати потрясли всю країну. Північці втратили приблизно  дві з половиною- три тисячі  осіб, у тому числі близько п’ятисот  убитими, тисячі пораненими і півтори тисячі зниклими без вісти. Військо Борегара і Джонстона втратили близько двох тисяч людей, у тому числі майже чотири сотні  убитими і півтори тисячі  пораненими. При загальній метушні відступу Північці навіть змогли захопити невелику кількість полонених. За запевненням Джонстона, південці захопили при Булл-Рані близько 5 тис. гвинтівок, 500 тис. патронів, 28 гармат та ін.

Бій у Белмонта.

Поки навколо Булл-Рана та інших подій у Вірджинії вирували пристрасті, на Заході без шуму і реклами починала сходити головна "зірка" громадянської війни - генерал Улісс Грант.

Бій 7 листопада у Белмонта не увійшов у число головних битв громадянської війни, але для розуміння психології солдатів-північців і становлення самого Гранту як полководця він має вкрай важливе значення. Хоча його війська й зазнали жорстоких поразок в боях біля Булл-Рана та  струмка Вілсон  як і кручі Боллс. Грант виявив у ньому несподівані для людини, що мала досвід лише мексиканської кампанії 15-річної давності витримку, кмітливість і героїзм.

Невдовзі мешканцям півночі вдалося прорвати кільце супротивника котре утворилося навколо них і вийти до Міссісіпі. Сам Грант відступав у числі останніх, під ним убили коня, і бунтівники ледь не схопили його. Але все обійшлося, і вже до вечора суду повернулися в Кейро. Північці втратили в бою біля Бел-Монту в цілому близько шістесот осіб, бунтівники – шістсот п’ятдесяти. Взяття генералом Грантом фортів Генрі і Донелсон.

У грудні 1861 р. Грант просив у коммандуючого Міссурійским округом Хеллека дозволу атакувати позиції заколотників у межиріччі Теннессі і Камберленда, але отримав відмову. Тільки з допомогою командора Ендрю Футі, командувача ескадрою північців у верхній течії Міссісіпі, Гранту вдалося вмовити Хеллека. Разом з Футом Грант мав намір атакувати два потужних форту південців - Генрі (на річці Теннессі) і Донелсон (на річці Камберленд). Ці форти були своєрідною "зв'язкою" між названими річками, впадавшими в Міссісіпі на близькій відстані один від одного, і слугували міцним бар'єром проти проникнення сіверян в центральну частину штату Теннессі. Зайняття їх було б серйозним ударом по положенню бунтівників на західному фронті в цілому.

2 лютого 1862 р., завантаживши суди сильною експедиційною групою чисельністю в 17 тис. осіб, Грант попрямував до форту Генрі в супроводі семи канонерок Футі. Висадившись у восьми милях вище форту, північці рушили до нього і несподівано для себе виявили по дорозі ще один - форт Хейман. Розташований на високому березі, він повністю контролював підходи до Генрі. Незважаючи на труднощі просування північці за підтримки знарядь канонерок потужно атакували обидва форти і після недовгого бою зайняли їх. Але комендант форту Генрі Л. Тілгмен зумів організувати відхід основних сил (точне число повстанців в гарнізоні форту невідомо, називають суперечливі цифри, найбільш реальною з яких представляється 2,5 тис. осіб) в сусідній форт Донелсон і тільки після цього здався Гранту на чолі близько ста артилеристів та пацієнтів плавучої баржі-госпіталю. При перестрілці були вбиті близько десятка  заколотників, а серед солдатів Гранту втрат взагалі не було. В руки північців потрапив арсенал з знаряддями і боєприпасами, а також фортечні гармати форту.

6 лютого, коли був узятий форт Генрі, у відомому сенсі стало переломною датою і для доль західного фронту, який до цього вважався другорядним, допоміжним, і для долі самого Гранта невдовзі він твердо вирішив невідкладно атакувати форт Донелсон і захопити його.

14 лютого, діставшись нарешті до Донелсона, частини Гранта почали штурм при підтримці все тих же канонерок Фути. Заколотники  захищалися відчайдушно, а вранці 15 лютого навіть провели потужну вилазку за стіни форту. Зім'явши дивізію Дж. Макклернанда і захопивши при цьому до 300 полонених і кілька гармат, південці продовжували натиск.

Негайно кинувшись до місця бою, Грант наказав дивізії Л. Уоллеса "заткнути" прорив, і дещо як це вдалося зробити. Спільними зусиллями північці не тільки блокували всі спроби заколотників вирватися з форту, але і загнали їх назад, за кріпосні стіни. До темряви бій вщух.

Перелякані командири гарнізону зібралися на військову раду. Формально на чолі оборони Донелсона стояв генерал Дж. Флойд (це він був міністром оборони в адміністрації Дж. Б'юкенена до 29 грудня 1860 р., коли втік на Південь, попередньо встигнувши переправити туди безліч гвинтівок, патронів і навіть знарядь), який, не без підстав побоюючись, що північці стратять його за зраду, ще вдень покинув  форт, передоручивши командування генералові Р. Піллоу. А тому теж не хотілося потрапляти в руки сіверян, так що і він пішов за Флойдом, якому, до речі, вдалося прихопити з собою до 3 тис. добірних віргінських військ. У підсумку на чолі гарнізону виявився генерал Симон Болівар Букнер, з яким Грант коли навчався у Вест-Пойнті. а потім воював у Мексиці.(1)

Грант, якого вперше довелося брати здачу такого великого війська, звернувся за порадою до 55-річному генералу Ч. Сміту, і той коротко сказав: "Ніяких умов прокляті бунтівники не заслужили"(1) Після цього Грант написав послання Букнеру, незабаром стало знаменитим і не раз потім використовувалося генералами Півночі як зразок у схожих ситуаціях. “Не може бути вжито жодних умов, — писав він, — крім беззастережної і негайної капітуляції. Я маю намір невідкладно атакувати Ваші зміцнення" Удрученному такий "невдячністю" Букнеру нічого не залишалося, як відповісти, що обставини примушують його "прийняти ті неблагородними нерыцарские умови, які Ви запропонували".

Так народився термін "беззастережна капітуляція", який був відроджений у роки другої світової війни. Військовий кореспондент Півночі Ч. Коффін писав в одному з репортажів, що "авторство" слід віддати йому Футу, употребившему цей термін рівно на 10 днів раніше, приймаючи капітуляцію Тилгмэна, коменданта форту Генрі. Але більшість дослідників ігнорують це свідоцтво, яке ніхто, крім самого Коффина, не підтвердив.

В той же день, 16 лютого, відбулася церемонія здачі гарнізону Донелсона. Сіверяни зафіксували 14623 полонених. Цифра була на ті часи нечувана; враховуючи, що рівно за 10 місяців до цього, до початку війни, чисельність всієї федеральної армії становила 16367 людина!(1)

Важко передати, що творилося на Півночі в ті дні. Газети виходили з величезними за-головками типу "Ворог відступає!", "Блискучий результат!", "Повна перемога!", щасливі хлопчаки-продавці снували по вулицях Нью-Йорка, Філадельфії, Чикаго, Вашингтона, Бостона, навперебій викрикуючи ці заголовки, люди на вулицях співали, танцювали, всюди виникали стихійні мітинги і ходи... А Південь занурився в траур: за хвилину до отримання повідомлення про здачу Донелсона майже з усім гарнізоном нікому і в голову не могло прийти, що таке можливо. Саме в ті дні Грант став кумиром Півночі і грозою Півдня.

У березні 1862 р. відновилися і поступово знову вийшли на перший план військові дії у Віргінії.

Кампанія на Півострові.

Генерал Макклеллан всю осінь, а потім зиму готував свою армію до "нищівного удару". У підсумку Потомакськаармія (до початку 1862 р. її чисельність дійшла до 170 тис. чоловік!) стояла біля воріт Півдня.

На пропозицію Макклеллана про великомасштабне десанті в форт Монро Лінкольн відповів зауваженням, що характеризує його як професійного стратега, хоча він раніше не стикався з військовою справою. Лінкольн запитав Макклеллана, не скінчиться його затія катастрофою: адже, за твердженнями генерала, в районі Булл-Рана стояла приблизно 120-тисячна армія повстанців, і було б легковажно залишати її наодинці з беззахисним Вашингтоном. Дійсно, історія воєн, і зокрема громадянської війни в США, переконливо доводить, що об'єктом удару (якщо мова йде не про конкретний випадок, а про постійну стратегічної мети) повинен бути не будь-якої, незалежно від ступеня його важливості - географічний пункт, а основні сили противника.

У відповідь Макклеллан засипав президента і Стентона безліччю доводів, аргументів, цифр, і в підсумку його план (морська операція) був схвалений. Лінкольн поставив обов'язкова умова: у столиці повинна залишитися певна частина Потомакской армії (конкретне число військ не називалося) на випадок спроби заколотників атакувати її. Потім відбулася примітна історія. Оскільки Макклеллан явно не збирався рушати з місця. Лінкольн 8 березня зажадав, щоб операція була розпочата не пізніше 18 березня. Але вже на наступний день, 9 березня, армія Дж. Джонстона несподівано... пішла з позицій Булл-Рана і, перейшовши річку Джемс, розташувалася на її південному березі. Як стало відомо пізніше, розвідка бунтівників дізналася про план Макклеллана, а їх командування заздалегідь блокувало можливі шляхи атак з форту Монро. При урочистому вступ частин Потомакской армії в порожні траншеї, залишені напередодні противником, виявилося невідповідність розмірів колишнього табору південців того числа їх військ, яке постійно називав Макклеллан. Нескладні підрахунки показали, що там знаходилося приблизно 45-50 тис. чоловік. І тоді президент зняв Макклеллана з поста головнокомандуючого 11 березня, мотивувавши це тим, що у зв'язку зі складною операцією в тилу противника генерал не може займати одночасно і свій колишній пост, так як головнокомандувач повинен перебувати у Вашингтоні і координувати дії всіх збройних сил Союзу.

8 березня ерзац-броненосець південців "Віргінія", (захопивши роком раніше на верфі р. Норфолка фрегат північців "Меррімак" і перейменувавши його, бунтівники обшили корпус судна товстим листовим залізом} атакував флотилію північців, що стояла на Хэмптонском рейді, в гирлі річки Джемс, і завдав їй значного збитку. Здавалося, що броньоване чудовисько ось-ось прорветься в русло Потомака і з'явиться біля стін Вашингтона. Проте вже на наступний день, 9 березня, "Віргінію" атакувало маленьке, юркое судно сіверян "Монітор", також обшита залізом, але по конструкції було кроком вперед, що стало, по суті справи, прообразом суцільнометалевих броненосців. Пошкодивши гігант, "Монітор" змусив його відступити. Не виключено, що і цей епізод став однією з причин зміщення Макклеллана, так як до рятівного появи "Монітора" положення протягом декількох годин виглядало досить загрозливим.

Після нескінченних зволікань Макклеллан 17 березня почав завантаження своїх військ на суду, щоб потім висадитися на невеликому Віргінському півострові (американці, говорячи про цю війну, називають його просто Півостровом) у межиріччі Джемса і Йорка.

4 квітня він отримав незвично різкий телеграму від Лінкольна, в якій президент повідомляв, що, оскільки Макклеллан не виповнив даних йому вказівок по захисту Вашингтона, то він, Лінкольн, своєю владою голіовнокомандующего затримав в Олександрії вже готовий до відправки корпус Макдоуэлла і направив його в район Манассаса.

Макклеллану довелося змиритися з втратою частини свого війська, натомість він отримав на випадок невдачі "незаперечну" відмовку: в самий вирішальний момент йому завадили, відібравши кращий корпус. З такими аж ніяк не бойовими настроями генерал Макклеллан приступив до так званої кампанії на Півострові. Висадившись на Півострові, три потужних корпусу Потомакской армії близько місяця стояли без руху, а командувач армією навіть не робив спроб наступати. Це було прямим ударом по інтересах Союзу.

Тим не менш армія Макклеллана продовжувала стояти у відносній близькості від Річмонда, і це турбувало керівництво бунтівників. До того ж з Долини прийшли відомості, що сіверяни мають намір покинути майже всю групу Бенкса до Манассасу, звідки вона вме-сте з частинами Макдоуэлла рушила б на Річмонд з півночі. Це загрожувало Конфедерації катастрофою, і жителі півдня вирішили нанести упереджувальний удар. Джексон, тимчасово пішов з Долини, негайно повернули туди. При його армії перебував тоді і генерал Лі, офіційно займав посаду військового радника при штабі президента Девіса. Дізнавшись, що для з'єднання з Бенксом і подальшого наступу на Річмонд рухаються з заходу і частини Фремонта (його знову повернули на фронт: у сіверян не вистачало командувачів, так що рахуватися з їх якістю не доводилося), Джексон і вирішили, не чекаючи з'єднання цих двох груп, розгромити їх по черзі. 8 травня стрімким, раптовим ударом Джексон розбив передові загони Фремонта поблизу села Макдоуэлл, у відрогах Аллеганских гір. І відразу ж після цього військо Джексона кинулося на Бенкса. Той негайно відступив, але Джексон зрештою догнав його і двічі поспіль, у Фронт-Ройала і у Вінчестера (23 і 25 травня), завдав жителям півночі дошкульні поразки. Співвідношення втрат було шокуючим для громадської думки Півночі: у Фронт-Ройала Джексон втратив загалом менше 50 чоловік, а сіверяни - 904. При Вінчестері баланс втрат був більш "пристойним" для Півночі: понад 2 тис. осіб (південці - 350).(1) Крім того, жителі півдня захопили в цих двох битвах до 10 тис. гвинтівок, кілька гармат, битком набиті продовольством і військовим спорядженням склади, коней, обози... Частини Бенкса в паніці бігли до Харперс-Феррі, де і переправилися за Потомак.

Була зроблена спроба "розправитися" з Джэксоном, але той, вміло маневруючи серед переважали за чисельністю військ сіверян, зумів 8 червня розгромити Фремонта у Крос-Кіз, а 9 червня - групу генерала Дж. Шилдса в Порт-Ріпаблік. У результаті досить короткої кампанії (з 30 квітня по 9 червня) Джексон і його 18-тисячне військо не тільки вистояли проти переслідували їх сіверян, мали в загальній складності до 70 тис. військ, але й зуміли добряче попсувати їх.

Широко сповістивши країну про "падіння" Йорктауна, який південці з тактичних міркувань-ражений взагалі залишили без бою в ніч на 4 травня, Макклеллан повільно рушив уперед. На західному березі Уорвіка сіверян чекав "сюрприз": повстанці поставили на шляху їх просування крихітні міни, винайдені генералом Габріелем Рейнсом. Втім, Макклеллан швидко "винайшов" засобі боротьби з мінуванням — наказав прислати до нього групу полонених південців, которих він змушував розмінувати проходи для Потомакской армії.

До 25 травня сіверяни опинилися біля залізничної станції Фейр-Оукс, в 7 милях на сівбі-ро-схід від Річмонда. Шлях жителям півночі перегороджувала широка річка Чикахомини, але жителі півдня, відходячи, не встигли знищити мости через неї, так і сапери Макклеллана вже навели не-скільки понтонних мостів. Залишалося тільки переправитися і розпочати штурм міста

31 травня, Макклеллан почав переправу через Чикахомини, південці нанесли сильний удар, причому направили його на частини, вже форсировавшие річку. На щастя, до них на допомогу, не чекаючи наказу Макклеллана, прийшли війська з північного берега, що і врятувало Потомак-ську армію від серйозного розгрому. У дводенному бою у Фейр-Оукс (так він названий на Се-вірі, а жителі півдня іменують його за назвою маленького селища - Сім Сосен) бунтівники поті-упровадили 6134 людини, сіверяни - 5031.(1) В бою був тяжко поранений і надовго вибув з ладу один з військових лідерів бунтівників, генерал Дж. Джонстон

Після поранення Джонстона президент бунтівників Девіс призначив на його місце генера-ла, і тоді ж, 1 червня, віргінські війська, що захищали Річмонд і прилеглі райо-ни, отримали назву армії Північної Вірджинії, що залишалася до кінця війни головною армією Півдня. Відразу ж приступив до дій, кинувши в тил Макклеллана потужну кава-лерийскую групу Джеймса Стюарта (частіше його називали просто Джебом). У майстерно про-веденном рейді (з 12 по 15 червня) Стюарт здійснив своєрідний коло ледь не по всьому периметру оборони сіверян, з'ясувавши при цьому їх приблизну чисельність, позиції і наміри. На основі цих даних вирішив повторити прийом Джонстона - розгромити сіверян по частинах, використовуючи їх розділеність річкою.

Сповістивши про свій план Джексона Кам'яна Стіна, Чи запропонував йому нанести одну-тимчасовий удар по флангу сіверян. 26 червня почалася битва, що тривала сім днів, та тому що увійшла в історію як " Семиденна битва. Незважаючи на всі зусилля заколотників, на потужну флангову атаку Джексона, сіверяни вміло захищалися, мужньо,переходили в контратаки. Але Макклеллан використовував активні дії противника як черговий привід до зупинки і відступу. Відступивши в ході Семиденної битви, Макклеллан зупинився на північному березі Джемса, поблизу Малверн-Хілла, де повстанці завдали йому ще один удар, який завершив цю битву.. В результаті Семиденного битви мятежни-ки втратили цілому 20614 людина, пінічці - 15 849, причому особливо чувстви-тільні втрати армія Північної Вірджинії зазнала саме у Малий-верн-Хілла. Характерно, що при помітному перевазі загальних втрат у заколотників, вони втратили лише 875 осіб полоненими, а північці, постійно відступали - понад 6 тис. осіб.

Декларація про скасування рабства.

Перший крок переходу до "війни" свобод" Лінкольн і його адміністрація зробили 16 квітня 1862 р., оголосивши про звільнення негрів-рабів у федеральному столичному окрузі Колумбія. Якщо ще восени попереднього року Лінкольн був вимушений  з тактичних міркуваннях (з побоювання втратити "прикордонні" штати) відмінити декларацію Фремонта про звільнення рабів в Міссурі, то тепер і сам президент підходив до такого рішення в масштабах країни. Еволюція поглядів Лінкольна в цьому питанні очевидна, хоча і після відміни рабства в окрузі Колумбія, 19 травня, президенту довелося дезавуювати де-кларацию іншого генерала, Девіда Хантера, який, так само як і Фремонт, без санкції керівництва оголосив про звільнення рабів в штатах Джорджія, Флорида і Південна Кароліна.

У питанні, відміняти або зберігати рабство, Лінкольн значною мірою залежав від постійної необхідності враховувати можливу реакцію на цей крок всієї сукупності різних сил і чинників, в першу чергу, зрозуміло, усередині країни. Виступаючи за скасування-ну рабства як інституту, президент зовсім не вважав негрів рівними білим і був проти надання їм після звільнення статусу повноправних громадян. Американський іс-торик Дж. Фуллер писав: “якби Лінкольну наступного ж дня після падіння форту Самтер представилася можливість опублікувати свою Декларацію про емансипацію, була б закладена моральна підстава для всієї його загальної стратегії. Але це було неможливо: по-перше, Північ був не готовий до цього, а по-друге, як сказав сам Лінкольн: "Я не бажаю виступати з документом, неминуча бездіяльність якого, подібно папській буллі проти комети, була б видна всьому світу"..(1)

Президент не бажав розв'язати цю проблему механічним даруванням неграм після від-міни рабства прав білих громадян, включаючи і виборче право. Це було б у той час підтримано лише незначною частиною американського населення, а йти проти думки свого народу президент не міг.

Але найперший крок  відміна рабства ставав насущною необхідністю, і за нього виступало все більше білих американців. 22 липня 1862 р. на черговому засіданні кабінету міністрів Лінкольн оповістив складений їм проект Декларації про відміну рабства у всіх штатах, що входили в бунтівну Конфедерацію, виключаючи Теннессі, майже вся територія якого була на той час зайнята військами Союзу, і ті округи Луїзіани і Віргінії, де також панування Конфедерації було вже ліквідовано. Одночасно Лінкольн припускав з 1 січня 1863 р. (цього дня Декларація повинна була набути чинності) дозволити набір вільних негрів в армію і флот США. При цьому Лінкольн з незвичною для нього твердістю заявив, що рішення його остаточне, а міністрів він просить лише порадити, коли саме обнародувати цю Декларацію.

Думки розділилися, дехто взагалі виражав сумнів в необхідності такого кроку: адже «прикордонні штати», як не раз говорив і сам президент, явно зустріли б Деклара-цію негативно. Лінкольн визнав корисним пропозицію Сьюарда: не публікувати Декла-рацію зараз, в умовах військової нестабільності Союзу а почекати якого-небудь військового успіху, як виразився державний секретар, «хоча б середньої величини». В цьому був резон: публікація Декларації після невдач Макклеллана на Півострові могла бути сприйнята супротивником як прояв слабкості, остання спроба якось врятувати положення.

Перехід до "війни" по-революційному", в усякому разі в політичній області, вже позначився. Крім Декларації про звільнення рабів, він був відзначений і іншим важливим кроком у внутрішній політиці. 20 травня 1862 р. був прийнятий закон про гомстеди (тобто земельних ділянках), по якому будь-який громадянин США не молодше за 21 рік міг з 1 січня одержати у володіння ділянку землі розміром в 160 акрів (приблизно 65 га), сплативши за це символічний реєстраційний збір -10 дол.(1) Формально вимагалося протягом п'яти років обробляти отриманий ділянку, і лише після цього він переходив в повну власність власника. Фактично ж ділянки відразу потрапляли в повне користування вла-власників. Закон мав і побічну сторону: буржуазія Півночі, а також різні пройдисвіти вправно використовували його в своїх інтересах, зокрема шляхом скупки ділянок через підставних осіб і подальшої спекуляції ними. Але буржуазно-демократичного єства закону про гомстедах це не міняло: він з'явився перемогою прогресивного для того часу шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві.

Слідом за цими заходами (і поряд з менш значних) в політичній області перед-стояло здійснити перехід до "війни" по-революційному" і на полях битв, тобто вести всю військову політику енергійніше, професіонально, по-діловому.

Бездарно проведена Макклелланом кампанія на Півострові поставила на порядок денний питання про усунення його з поста командуючого найбільшою армією країни - Потомакской. Лінкольн видав наказ про створення нової армії на чолі з генералом Джоном Попом. Передбачалося, що ця армія, що одержала назву Віргінської, прийме на себе функції по захисту Вашингтона і прилеглих районів на час знаходження Потомакской армії (точніше, більшості її частин) на Півострові. Віргінську армію склали з напіврозбитих Джэксоном в Долині частин Бенкса, Фремонта (але вже не під його командуванням) і Макдоуэлла, і разом з влитыми в неї поповненнями вона налічувала 47 тис. від частини досвідчених, частково нічого не вміли солдатів.

Приблизно тоді ж вирішено питання і з впорядкуванням загального командування озброєними силами. Усунувши Макклеллана в березні від функцій головнокомандуючого, Лінкольн сам виконував їх протягом рівно чотирьох місяців. Президент відмінно розумів, що не має підстав займати такий пост: він був досвідченим політиком, але не професійним військовим, і його відчайдушні зусилля спішно оволодіти азами стратегії і тактики не могли цього компенсувати. У той же час президент бачив, що в країні немає генералів, гідних зайняти цей пост. Пильно спостерігаючи за діями воєначальників Півночі, Лінкольн сподівався вибрати серед них наступника на непосильний для себе посту главноко-мандующего.

Успішні операції військ Союзу на західному фронті, що увінчалися узяттям 25 апре-ля спільними зусиллями армії і флоту найбільшого міста Конфедерації Нового Орлеана, підказали президенту, що вести особливо уважні пошуки слід саме на Заході. Лінкольн вже тоді "придивлявся" до генерала Гранта, зразу ж наголосивши на його рішучості, неординарність мислення, відсутність боязні супротивника, властивої, мабуть, усім іншим генералам Півночі. Але пост, займаний Грантом, був тоді не дуже високий - заступник командувача Миссурийским округом.

Перший результат Декларації про звільнення рабів не примусив себе довго чекати: в листопаді республіканська партія програла проміжні вибори в конгрес, який на подальші два роки повністю опинився в руках демократів, що все голосніше вимагали "припинити братовбивчу війну" і визнати незалежність Конфедерації. В той же час відкритого захисту рабства демократи все ж таки уникали, займаючи приблизно таку ж позицію, на якій знаходився і Лінкольн до моменту початку війни - не допускати розповсюдження рабства, але і не робити замах на священне право власності. Загострення внутрішньополітичної боротьби вимагало від адміністрації Лінкольна ще більш умілого і діяльного керівництва ведення війни. Застерігаючи від безпечності, Лінкольн говорив в ті дні: “Ми зараз подібні китобоям, що ведуть важку гонитву. Ми нарешті встромили гарпун в чудовиську, але повинні тепер стежити за своїм курсом, інакше одним помахом хвоста воно відправить нас до прабатька"(1)

Другий етап війни

Перший же день нового 1863 року ознаменувався вступ в силу Декларації про звільнення негрів-рабів в бунтівних штатах. Хоча її текст був обнародуваний ще 22 вересня, бунтівники і їх прихильники на Півночі все-таки сподівалися, що адміністрація Лінкольна не зважиться на цей крок. На Півдні вважали також, що жорстокий розгром мешканців півночі біля Фредериксберга "протверезить" Лінкольна і його партію, вимусить їх шукати компромісні рішення конфлікту. Але ці надії не виправдалися, Президента вже ніщо не могло поколивати, і Декларація з 1 січня вступила в дію.

І підкріплюючи упевненість Лінкольна в своїй правоті, в ці ж перші дні 1863 р. з далекого Заходу сталі приходити вести про нові успіхи мешканців півночі. Після того як 25 квітня 1862 р. армією і флотом Союзу був узятий Новий Орлеан, перебіг Міссісіпі виявився як би "закупореним" для бунтівників. Її верхів'я ще з початку війни були в руках Союзу, а після перемог Гранту при Генрі, Донелсоне і Шайло бунтівники були відігнані ще даль-ше.(1) З узяттям Нового Орлеана вони втратили і гирло Міссісіпі, і тепер південці зберігали-зрозуміли контроль лише над середньою її течією з головною опорою у Виксберге - ретельно укріпленому і в стратегічному плані ідеально розташованому місті. Тому головною задачею всього західного фронту в другій половині 1862 р. стало оволодіння Виксбергом і всім перебігом Міссісіпі. Це відсікло б від Конфедерації райони, що знаходяться західніше річки, тобто бунтівні штати Техас, Луїзіану і Арканзас.

Геттісберг.

Сам сюжет знаменитого гетісберзького битви виник дещо несподівано. Заздалегідь призначив геттісбургський перехрестя місцем збору трьох своїх корпусів; їх очолювали тоді кращі генерали Півдня - Дж. Лонгстріт, Е. П. Хілл і Р. Эвелл. Не знаючи цього, але інтуїтивно припустивши, що перехрестя може зацікавити заколотників, Мзс 30 червня наказав створити лінію жорсткої оборони вздовж струмка Пайп, в декількох милях від Геттисберга. І тоді ж генерал-південець Р. Хес, дивізія якого розташувався в сусідньому містечку Кэштауне, дізнався, що в Геттісберге у сіверян є, великий склад армійського взуття. За даними розвідки, сіверян в містечку не було, і Хес наказав групі солдатів "сходити" в Геттісберг і принести побільше взуття - в Конфедерації це стало проблемою ще на початку війни, не кажучи вже про літо 1863 р.

Поки "заготівельники" добиралися до місця, в Геттісберг увійшла кавалерійська бригада Дж. Бафорда, якому доручив Мзс прикривати свій лівий фланг. Виявивши, що містечко зовсім не порожній, як їм сказали, солдати Хеса вважали за краще повернутися назад. Але Хес, загорівся бажанням взути своїх хлопців і вважав, що в Геттісберге може бути хіба що загін недосвідчених міліціонерів, вранці 1 липня послав туди ледь не всю дивізію.

Той момент, коли авангарди Хеса, підійшовши до містечка, зав'язали перестрілку з дозору-ми Бафорда, і став початком гетісберзького битви. Обидва командира кинули в бій все, що було у них під рукою, потім у бій стали втягуватися всі нові сполуки. До жителям півночі наспів корпус У. Рейнольдса, якому Бафорд прислав записку з проханням про термінову допомогу. У свою чергу Рейнольдс перед від'їздом до Геттисбергу розіслав всюди повідомлення про початок сутичці, і, бути може, це в кінцевому рахунку і допомогло стримати люті атаки південців. Через якісь хвилини, коли Рейнольдс повів свій корпус в атаку, снайпер-южанин прострелив йому голову. А його солдати, наткнувшись на потужний вогонь артилерії (її встиг підтягнути до перехрестя Хес), стали повільно відходити. У ці перші години бою співвідношення сил було приблизно 3 до 1 на користь заколотників, і воно могло погіршитися, так як до містечка вже поспішав весь корпус Эвелла.

Наближення частин Эвелла зауважив командувач 11-м корпусом північців Олівер Ховард, який спостерігав за боєм з дзвіниці лютеранської семінарії, що стояла на високому хребті, тому і названим Семінарським. Негайно кинувши в бій свій корпус, Ховард встиг перепинити дорогу Эвеллу. Але одну дивізію він завбачливо залишив у резерві біля підніжжя Цвинтарного хребта, який у південних околиць селища завершувався одне-іменним пагорбом. Інша край хребта мала дві вершини - Великий і Малий Раунд Топ, які, як і сам хребет, зіграли в битві ключову роль. А резервна дивізія Ховарда відразу ж окопалася, і не марно: їх товаришів незабаром відкинули прямо до підніжжя. Так завершився перший день битви. Пізно ввечері до Геттисбергу нагодилися ще два корпуси сіверян, до півночі прибув і сам Мзс, прийняв загальне командування боєм.(1)

2 липня бій розгорілося з новою силою. На сіверян були кинуті корпусу Эвелла і Е. П. Хілла, а у другій половині дня - ще й Лонгстрита. Чи вимагав, щоб Лонгстріт також атакував з самого ранку, але той затявся, вважаючи більш розумним взагалі не атакувати, а виманити сіверян з їх вдалих позицій на обох хребтах.

У підсумку Лонгстріт виявився як би в резерві і завдав сильний удар якраз в момент, коли північці вже видихалися.

І все ж їм вдалося утримати свої основні позиції, зокрема вершини Великий і Малий Раунд Топ, причому останній сіверяни в плутанині бою залишили неукрепленным. Коли розвідка заколотників виявила це, генерал Худ наказав терміново утягнути на вершину знаряддя і впритул розстріляти частини північців на Цвинтарному хребті. Але за щасливим збігом трохи раніше Мзс наказав начальнику своїх інженерних військ генералу Р. Уоррену піднятися на Малий Раунд Топ і подивитися звідти, як йдуть справи на лівому фланзі. Уоррен, виявивши, що вершина ніким не захищається, терміново викликав туди війська. І коли солдати Лиха вже піднімалися по схилу вгору, а слідом за ними коні тягнули гармати, з "порожній" вершини на їх голови обрушився гарматний вогонь!

Це вирішило результат другого дня бою. Натовпи сіверян, звідусіль сбежавшиеся до Малого Раунд Топ, відбили всі атаки повстанців, до кінця цього епізоду бою зовсім знесилених. Капітан-северянин П. Ферлі з 140-го полку добровольців Нью-Йорка згадував: “Ті з повстанців, які наблизилися до нас настільки, що втекти було майже неможливо, покидали гвинтівки, підняли руки і, скориставшись тим, що ми трохи послабили вогонь, кинулися прямо на нас і віддалися в полон. А тим часом ті, хто був не так близько безладно відступили".

3 липня напруження боїв не спала, навіть трохи зросла. Їх епіцентр змістився ті-тепер на південний схід від Геттисберга, в район пагорба Калп і протікав на схід від нього струмка Рок. Чи намірився потужним вогнем 159 гармат, встановлених на захопленому повстанцями напередодні Семінарському хребті, збити суперників з сусіднього, Цвинтарного хребта. У другій годині дня спалахнула небачена досі артилерійська дуель. Коли заговорили всі знаряддя південців, здалося, що вони зметуть з лиця землі і артилерію сіверян, і їх резерви, не зовсім вдало розміщені на далекому, східному схилі Цвинтарного хребта. Потім батареї сіверян відкрили досить потужний вогонь у відповідь, але вже через хвилин 40 знаряддя обох сторін замовкли: запаси снарядів невблаганно вичерпувалися, і треба було їх берегти.

Проте бунтівники вирішили, що захисники хребта або знищені їх вогнем, або повністю деморалізовані. Чи кинув в останню, як він сподівався, атаку на хребет ударну 15-тисячну групу з дивізій Пикетта і Петтігрю (він замінив пораненого Хеса). Деякі з підлеглих Лі заперечували проти такої ризикованої атаки. Так, командир артилерії південців генерал Е. Александер писав у мемуарах: "Здавалося божевіллям кинути піхоту в цей вогонь, під яким їй довелося б йти майже три чверті милі при повному світлі липневого сонця".

Атака Пикетта назавжди залишилася в пам'яті її очевидців, і багато з них пізніше описали це дивовижне видовище. Сам же Пикетт, розповівши в листі додому про знищуючий  шквал вогню, який обрушили на його дивізію північці.   Деморалізовані залишки розбитих частин південців абияк зуміли дістатися до власних резервних підрозділів, яких залишилося дуже мало.

На наступний день, День незалежності США, Лі, бачачи, що сіверяни так і не збираються атакувати, вирішив, користуючись почався проливним дощем, відвести свої війська у Віргінію. У страшній геттисбергскій м'ясорубці сили були приблизно рівні (88 тис. у сіверян проти 75 тис. у), причому в перший день битви південців на полі бою було втричі більше. Чи кинув у бій свої кращі частини, зробив, мабуть, все, на що був здатний, але не зміг зломити оборони північців і встояти проти їх атак. Тому головним підсумком Гетісберзького битви стало крах міфу про непереможність і кращої армії Конфедерації. Виксберг

День незалежності США, 4 липня, ознаменувався не тільки успіхом при Геттісбергові, але й перемогою, здобутої далеко на Заході, де, головним завданням у планах Півночі на 1863 р. було захоплення Виксберга. Перші такі спроби робилися і в попередньому році. Скандально відомий демократ-політикан з Іллінойсу Джон Макклернанд, що став на початку війни генералом, зумів шляхом спритних політичних інтриг домогтися того, що Стентон 21 жовтня 1862 р. за згодою Лінкольна призначив його командувачем усіх військ, які передбачалося використовувати для захоплення Виксберга. Оскільки передбачалося тертя і протести, наказ Стентона був секретним.

Наказ про призначення Макклернанда деякий час був таємницею не тільки для Гранта, але і для головнокомандувача Хэллека! Коли вже в кінці жовтня в р. Мемфіс стали прибувати навербованные Макклернандом новобранці, Грант з подивом запитав Вашингтон, що за війська з'являються в його окрузі і кому вони підпорядковуються. 11 листопада Хэллек, все ще нічого не знав, повідомив Гранту: "Ви владні командувати всіма військами, які направляються на Ваш округ, і маєте право атакувати ворога, де Вам буде завгодно". І незабаром Грант почав наступ з району Коринта, маючи на увазі в подальшому атакувати Виксберг, де вже спішно концентрував війська заколотників генерал Дж. Пембертон, перетворив місто на потужну фортецю.

18 грудня Гранту було надіслано розпорядження розбити свою розвинену армію на чотири корпуси, і один з них віддати Макклернанду. До того часу Грант вже доручив частинах Шермана у взаємодії з флотом атакувати Виксберг. Однак Пембертон, розмістив на стратегічно важливих кручах Чикасоу 14-тисячне військо і потужну артилерію, у запеклих боях 27-29 грудня зумів відбити всі атаки Шермана, частини якого втратили при цьому 1776 осіб (у тому числі 208 убитими); втрати Пембертона були значно менше - відповідно 207и 63. Шерман - відступив до Мемфіса, де дізнався, що його частини включені в новий корпус Макклернанда.

Невдача у скелі Чикасоу не збентежила Гранту. Він почав активно готувати план нової операції і незабаром прийшов до висновку, що Виксберг слід атакувати не з півночі, як зробив Шерман, а з півдня, тобто проникнути в тил повстанців і звідти наступати! Дочекавшись гарної погоди, Грант (у проміжку він провів ряд допоміжних операцій) на початку квітня рушив війська на західному березі річки на південь. Після виснажливого походу армія 30 квітня вийшла в намічений пункт і почала переправу через Міссісіпі. Легко відбивши опір невеликих гарнізонів південців на східному березі, північці рушили на Виксберг. Пембертон перебував тоді в столиці Міссісіпі - Джэксоні. Дізнавшись про наступ Гранта, він кинувся в Виксберг, гарнізон якого становив 35 тис. чоловік. Командувач силами Конфедерації на Заході Дж. Джонстон, який перебував у Талла-Хомі при армії Б. Брегга, надіслав Пембертону наказ: терміново стягнути в ударний кулак всі наявні в районі частині, піти назустріч Гранту та розбити його. А 9 травня і сам Джонстон отримав по телеграфу наказ військового міністра Конфедерації Дж. Седдона: негайно їхати до місця подій.

Дізнавшись, що жителі півдня стягують до Виксбергу війська, Грант вирішив не дати їм з'єднатися. Зануривши боєприпаси та продовольство спішно сформований обоз з 120 захоплених у заколотників возів, фургонів і навіть конфіскованих у плантаторів колясок, Грант 7 травня широким фронтом рушив війська вперед. На цьому етапі операції він застосував той самий ризикований, але ефективний, тактичний крок: повністю відмовився від комунікацій і наступав прямо по тилах супротивника, крізь них, "забезпечуючи армію на місцевості". У пресі півдня з'явилися звинувачення Гранту в мародерстві, безчесних методах ведення війни тощо Але крок цей диктувався нещадної логікою війни.

16 травня, виявивши наближення частин Гранту, Пембертон наказав зайняти оборону на пагорбі Чемпіона і навколо нього, причому на самій вершині було встановлено гармати. У завзятому бою сіверяни скинули заколотників з пагорба, але основним силам противника вдалося врятуватися втечею: Грант доручив корпусу Макклернанда блокувати південцям шляхи відходу. Однак навряд повстанці кинулися тікати з Чемпіоні, солдати Макклернаида як по команді... розступилися, і сірий потік промчав повз них. Якщо б не боягузтво вояк Макклернанда і їх командира, воїнство Нембертона було б розгромлено в цьому бою, і Виксберг залишився би без захисту.

Інші частини північців кинулися наздоганяти втікачів; до них, отямившись від переляку, приєдналися і частини Макклернанда. Але заколотники вже встигли добратися до Біг-Блэк-Рівер і переправитися через неї. Невелику групу встигли обігнати частини Шермана, блокувавши  дорогу біля струмка Бейкер. Повстанці кинулися тікати на південь, покидавши зброю, обози, навіть гвинтівки. Через кілька тижнів р. Мобіл придбали якісь змарнілі обідранці - це були залишки дивізії У. Лоринга, дивом дісталися сюди, до узбережжя Мексиканської затоки, від струмка Бейкор, де вони кинули майже дві тисячі  своїх товаришів, які потрапили в полон, і 18 гармат. А всього в битві при пагорбі Чемпіона заколотники втратили 3851 людини, сіверяни — 2441.

17 травня армія Гранта почала переправу через Біг-Блек-Рівер. На наступний день, 18 травня, сіверяни, наблизившись до Виксбергу і почавши його обстріл, приступили до облоги міста. І одночасно завершився безприкладний марш Гранту по тилах заколотників, в ході якого північці пройшли в загальній складності понад 200 миль, виграли п'ять боїв і безліч дрібних сутичок, втративши при цьому трохи більше 2 тис. чоловік. А жителі півдня за 17 днів цього маршу втратили більше 10 тис. чоловік і 88 знарядь. 19 травня розпочався загальний штурм Виксберга, але повстанці зуміли відбити його потужним артилерійським вогнем. Те ж відбулося і при повторному штурмі, 22-го числа. Дві спроби взяти Виксберг штурмом обійшлися Північ у 3,2 тис. чоловік убитими і пораненими.(1)

В ті дні ще не всі частини Гранту підтягнулися, до Виксбергу; на початку облоги їх було не більше 34 тис. осіб. Але вже до перших чисел червня місто облягали 54 тис. Виксберг ж боронили близько 30 тис. повстанців. Після того, як за наказом Гранту частини Шермана від-били приближавшееся до Виксбергу 30-тисячне військо, зроблене Джонстоном, стало ясно, що місто приречений. Тяготи облогової життя, постійні обстріли надломили дух воїнства Пембертона. До кінця червня Виксберг осаджувала вже 70-тысячаая армія жителів півночі. Грант призначив вирішальний штурм на 6 липня. Однак ще 3 липня Пембертон і його штаб, визнавши опір безглуздим, запросили Гранту про можливості перемир'я, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Грант відповів своїм вже звичним умовою беззастережна капітуляція.

Вранці 4 липня 29511 солдатів і офіцерів на чолі з Пембертоном вийшли з-за укріплень Виксберга і склали зброю. Грант, звичайно, не планував цього наперед, але сталося так, що цей тріумф, як і перемога при Геттісберге, співпав з Днем незалежності США.

29 лютого 1864 р. з ініціативи Лінкольна конгрес схвалив проект про надання Гранту найвищого військового звання - генерал-лейтенанта, а 1 березня президент підписав цей указ.9 березня, Грант був запрошений на засідання кабінету міністрів, де Лінкольн оголосив указ про присвоєння йому звання генерал-лейтенанта. А після засідання Лінкольн у приватній бесіді повідомив генералу, що днями він стане головнокомандувачем усіма арміями Союзу. Наказ про це президент підписав 12 березня. Але ще до цього Лінкольн зустрічався з Гран-тому, причому у присутності Хэллека і Мес. На цій найважливішій для доль війни зустрічі новий головнокомандувач висловив свою стратегічну концепцію подальшого ведення скоординованих великомасштабних операцій.Лінкольн схвалив пропозиції Гранту.

Марш Шермана до моря.

Серед останніх однією з найбільш яскравих на завершальному році війни став марш Шермана до моря. У березні 1862 р. в англійському "Волэнтир джорнел фор Лэнкешир енд Чэшир" та у віденській газеті "Ді Прессе" була опублікована стаття К. Маркса та Ф Енгельса "Громадянська війна в Америці".(1) У цій статті вказувалося, що для рішучого пере-лому у війні сіверяни повинні перейти до активних дій і нанести удар в самий центр Конфедерації, яка “служить ключем до сецессионистской території. З втратою Джорджії Конфедерація виявилася б розрізаної на дві частини, позбавлені всякої взаємної зв'язку". Саме такий план і був запропонований Грантом генералу Шерману, але, на жаль, тільки в березні 1864 р., тобто два роки тому.

Як і було домовлено, Шерман виступив у похід на Атланту одночасно з Грантом, 4 травня, на чолі більш ніж 100-тисячної армії. Шерману підкорялися, якщо говорити точно, не одна, а три армії - Камберлендская, Теннессийская і Огайская, на чолі яких стояли досвідчені генерали Дж. Томас, Дж. Макферсон і Дж. Ско-філд. А суперником Шермана був Джозеф Джонстон, який змінив генерала Брегга після розгрому повстанців у Чаттануги. У двох корпусах (їх очолювали Дж. Худ і У. Харді) було до початку кампанії, за даними самого Джонстона, 41 856 осіб.(1)

Три армії Шермана нестримно рухалися вперед, відтискуючи ворога до Атланті. Але Джонстон, як правило, волів відходити сам, сподіваючись у швидкоплинних сутичках знекровити частини Шермана, вимушеного до того ж залишати в займаних містах невеликі гарнізони, а також частини для охорони комунікацій. Армія Шермана 8 липня вийшла до річки Чаттахучи, останньому природного рубежу перед Атлантою. Сіверяни в різних місцях відразу ж почали переправу на південний берег, а Шерман вже готував штурм міста. Атланта, що виникла менш ніж за 30 років до описуваних подій, встигла стати одним з найбільших міст країни і індустріальним центром аграрного Півдня. В місті були збройові майстерні, швейні фабрики, шившие обмундирування для солдатів-південців, залізничні депо. Стратегічне значення міста для Конфедерації було величезне: з його втратою неминуче впав би західний ділянку всієї системи оборони бунтівників. Знаючи це, Джонстон самим ретельним чином зміцнював підступи до Атланті

Постійні відходи Джонстона викликали зростаюче невдоволення військово-політичного керівництва Конфедерації і її населення. Преса Півночі і Півдня іменувала генерала не інакше, як "відступаючим Джо". У ніч на 26 серпня Шерман потай вивів майже всі свої війська на захід від Атланти, залишивши в траншеях лише корпус Р. Слокама. Швидко вийшовши до залізницям Атланта - Монтгомері, а потім Атланта - Савана, Північани стали самозабутньо руйнувати їх, щоб повністю блокувати бунтівників в Атланті. Була навіть розроблена спеціальна "технологія": безліч солдатів вибудовувалося вздовж одного з боків полотна, по двоє біля кожної шпали.

По команді десятки таких пар одночасно піднімали значний ділянку колії і перекидали його навзнак. А потім кувалдами, ломами, камінням - всім важким, що потрапляло під руку, солдати відбивали шпали від рейок і кидали їх у заздалегідь розведені багаття. Слідом за шпалами у вогонь кидали і рейки, раскаляли їх дочиста, після чого химерно изгибали навколо ближніх дерев або телеграфних стовпів. Получавшиеся при цьому закарлюки солдати дотепно прозвали "краватками (або "шпильками") Шермана"; такі "краватки" південці при всьому бажанні вже не могли використовувати для відновлення колії. Дещо пізніше О., начальник інженерних військ Шермана, придумав для спрощення цієї процедури пристрій у вигляді гігантського гайкового ключа, який закріплювали на обох кінцях рейки, а потім крутили в протилежних напрямках. Рейка при цьому скручувався, як канат.

Лише в ніч на 30 серпня Худ дізнався, що сіверяни вийшли до залізничної станції Джонсборо, далеко у нього в тилу. Він кинув туди корпус Харді, посилений до 24 тис. чоло-вік, і вже 31 серпня бунтівники увірвалися на станцію. Зав'язався важкий бій, але частини Ховарда відбили всі атаки Харді, а на наступний день так розгромили його, що бунтівники ледве встигли винести ноги. Худу довелося спішно евакуювати Атланту. У панічному стані повстанці палили паровози, вагони, підривали боєприпаси, які не могли захопити з собою. Численні вибухи і почався від них у місті пожежа створили в Атланті обстановку справжнього кошмару, у багато разів перевершувала "жахи" обстрілу сіверян, охоче описувані пізніше в мемуарах колишніх бунтівників. Худ відвів армію на південно-схід, зумівши уникнути зіткнення з силами сіверян у Джонсборо. 4 вересня він телеграфував у Ричмонд, що його армія тепер базується біля залізничної станції Лавджой в 30 милях на південь від Атланти.(1)

У ніч на 2 вересня Шерман в хвилюванні прогулювався біля штабного намету, поблизу Джонсборо. Почувши гуркіт вибухів з боку Атланти, він побоювався, що Худ атакує залишився на самоті Слокама. Генералу так і не вдалося заснути. На світанку він почули-хал поблизу жваві вигуки, сміх. Це Томас, тільки що отримав від Слокама повідомлення про втечу армії Лиха, голосно читав його опинилися поруч солдатам і офіцерам. А 20-й корпус на чолі з Слокамом як раз в ці ранкові години входив в залишену противником Атланту.

Це місто було настільки важливий для Конфедерації, що Ф. Енгельс вважав за необхідне зазначити в листі К. Марксу від 4 вересня: "Впорається Шерман з Атлантою, невідомо, однак вважаю, що у нього великі шанси... Падіння Атланти стало б важким ударом для Півдня".(2) Шерман впорався!

Північ радів. В честь Шермана і його армії складалися поеми, писались марші, а Лінкольн навіть розпорядився відслужити в церквах подячні молебні і надіслав Шерману телеграму з висловленням подяки нації". В ході кампанії за оволодіння Атлантою, з 4 травня по 2 вересня, у сіверян вибули з ладу 31687 осіб, у тому числі 4423 були вбиті. Втрати повстанців, відповідно: 34 979 і 3044.(1)

Ситуація тих днів ускладнювалася тим, що Худ несподівано рушив залишки своєї армії на північний захід. Пішовши в сторону від Атланти, він явно рвався в штати Середнього Заходу. Відомості про виступ армії Шермана з Атланти "кудись на південь" привели в Конфедерації до вибуху як паніки, так і судомної войовничості. Із закликами до населення Джорджії зверталися міністри і сенатори Конфедерації.

19 листопада з Річмонда прийшов черговий лист від шести конгресменів-південців, які писали: “Нехай кожен чоловік візьметься за зброю! Виводьте ваших негрів, коней, худобу і продовольство від армії Шермана! Кидайте все, що не можете забрати! Спалюйте всі мости, міцно заблокуйте всі дороги на його шляху! Атакуйте ворогів у фронт, у фланги, в тил вдень і вночі!

Не давайте йому відпочинку!". Гігантська армія Шермана йшла вперед чотирма потужними колонами; при ній було 65 знарядь, до 600 санітарних возів, 2,5 тис. фургонів з продовольством і боєприпасами. Бунтівники заривали в землю на шляху руху північців саморобні міни, але Шерман розпорядився вести перед колонами групи полонених, яких змушували кирками і лопатами відкопувати міни. А коли преса Півдня в черговий раз звинуватила генерала в жорстокості, він відповів, що бунтівники хотіли цими мінами вбити його солдатів, він же рятує їх життя, почасти ризикуючи життями солдатів противника, яких зовсім не зобов'язаний жаліти.

Операція Шермана була секретом для всіх, крім вузького кола військово-політичного керівництва Півночі. Його колони стрімко йшли вперед. В цілях постачання величезної армії Шерман наказував реквізувати у населення продовольство, коней, мулів. Одночасно руйнувалися розташовані у важливих стратегічних пунктах укріплені будинки, підприємства, залізничні будови і сама колія, щоб ніщо не змогло більш послужити заколотникам в ці останні місяці війни. Ніде не затримуючись, навіть в сто-лиці Джорджії Милледжвилле (її сіверяни минули 23 листопада), Шерман рвався до океану.

У перших числах грудня його колони одна за одною почали в різних місцях виходити до узбережжя Атлантики. А з чекали Шермана суден флоту Півночі ще в кінці листопада була висаджена на узбережжі диверсійна група, яка 6 грудня спробувала перерізати залізницю Саванна - Чарлстон, але повстанці зуміли відбитися. Розвідники Шермана повідомили, що оборона Савани сильна, місто захищають приблизно 5-6 тис. солдатів і 8-10 тис. міліціонерів. Вдень 11 грудня штурмова дивізія У. Хейзена пішла в атаку. Саме в ті хвилини з боку протоки Оссабо здалося судно з прапором США. Це була канонерка "Кульбаба", яка вже кілька днів разом з іншими судами сіверян виглядав, чи не з'явиться де небудь армія Шермана. Шерман ж, діставшись на шлюпці до "Кульбаби", а потім і до флагманського корабля сіверян, телеграфував у Вашингтон, що доля Савани вирішена. Північ знову тріумфував: Шерман і його армія не тільки "знайшлися", але і вийшли до океану, порубавши територію бунтівників.

(17 грудня) Шерман направив "старого знайомого", генералу Харді, тепер стоявшого на чолі оборони Савани, пропозицію про здачу міста. Повагавшись, Харді погодився. Його солдати потай навели три понтонних моста через рукава річки Савана, і в ніч на 21 грудня військо Харді вислизнуло з міста і пішло в Чарльстоні. А вже о 5 годині ранку в Савану вступали загони Шермана, яким дісталося 800 полонених, понад 100 гармат, 12 тис. кіп бавовни, 13 паровозів і 190 вагонів з різним майном, 3 пароплава, безліч боєприпасів та ін.

До часу завершення військами Шермана легендарного маршу до Атлантичного океану Лінкольн вже отримав перемогу на виборах. Але на початку вересня узяття мешканцями півночі Атланти украй допомогло республіканській адміністрації стабілізувати своє положення напередодні виборів.

Марш Шермана.

Шерман вже в кінці січня виступив з Савани на північ. В Річмонді повідомлення про новий наступ північців викликали паніку. Чи наказав розбитого під Нашвиллом Худу терміново йти із залишками армії і поповненнями з новобранців навперейми Шерману і зупинити його. Одночасно в Північній Кароліні проходив екстрений донабір міліції, і незабаром цей штат виставив проти Шермана до 40 тис. осіб. На чолі їх стояв Борегар, формально командував військами Конфедерації в обох Каролинах і в Джорджії (останній, втім, заколотники втратили після заняття Шерманом Савани). Крім того, приблизно 20-тисячне військо на чолі з Борегаром вартувало в Північній Кароліні армію Скофілда, ще на початку січня надіслану Шерманом для захоплення найважливішого порту Уилмингтона і подальшого з'єднання з основною групою.

Взяттю Уілмінгтона передувала важлива операція з оволодіння свого роду ключем до нього - фортом Фішер. Ця операція почалася ще в грудні 1864 р. Тоді взяття форту було доручено Батлеру при підтримці флоту, але генерал, боячись штурмувати потужні стіни Фішера, висунув авантюрний план: таємно підвести до них начинений порохом судно і підірвати його разом зі стінами. У ніч на 24 грудня ця безглузда спроба закінчилася, марним вибухом судна, так і не підведеного впритул до стін форту. Батлер, не підтримавши атаки флоту і кинувши на прострілюється березі до 600 своїх встигли висадитися десантників, ганебно втік у форт Монро. Негайно звільнивши Батлера за боягузтво, Грант призначив на його місце генерала Альфреда Террі, який протягом (12-15 січня) при активній участі флоту здійснив цю складну і вкрай важливу для Півночі операцію, захопивши форт Фішер і повністю розгромивши його гарнізон.

22 лютого частині Скофілда і Террі вступили в Вілмінгтон. Брегг не встиг цьому перешкодити, і тепер його завданням було не пропустити Скофілда в район Голдсборо, де намічалося його з'єднання з Шерманом.

17 лютого війська Шермана увірвалися в Колумбію, яка виявилася взагалі ніким не захищеною. Повстанці не збиралися складати зброю.

Генерал Лі (Девіс ще 3 лютого, поступившись нараставшим прохання населення і армії, призначив Чи головнокомандувачем усіма арміями Конфедерації) поставив командувачем в обох Каролинах Дж. Джонстона, який з (липня 1864 р.) (після зняття його Девісом за відступ до стін Атланти) перебував не у справ. У розпорядженні Джонстона було приблизно 45 тис. чоловік, близько половини з них він зібрав у кулак в центрі Північної Кароліни (з Південної також довелося попрощатися після втрати її столиці Колумбії і головних портів Уилмингтона і Чарлстона), маючи намір дати там Шерману рішучий бій. Л Брегг все ще "чергував" між Уилмингтоном і Голдсборо, сподіваючись перегородити дорогу Скофилду.11 березня його частини вступили в р. Фейетвилл. 19 березня білля  Бентонвілла 27-тисячне військо Джонстона - Брегга ( 10 тис. солдатів безпосередньої участі у битві не брали) кинулося в атаку напівнічців ледь не змусивши їх до втечі. Тільки вранці 20 березня, після виходу до місця бою головних частин північців на чолі з Шерманом, заколотникам самим довелося відступати. 22 березня сіверяни увійшли в Голдсборо, де на наступний ранок до них приєдналися частини Скофілда і Террі.

За два з невеликим місяці Шерман пройшов від Савани до Голдсборо приблизно 425 миль.Плануючи йти на з'єднання з Грантом, Шерман все ж вирішив трохи затриматися в Голдсборо. До того часу центр подій знову перемістився в Віргінію.

Завершальні бої.

В кінці січня керівництво Конфедерації зробило відчайдушну спробу домогтися миру на почесних умовах. У розташування Потомакской армії прибули (згідно попередньої листування) три делегати Півдня на чолі з віце-президентом Конфедерації А. Стефенсом. 3 лютого у форту Монро, на борту президентського пароплава з ними вели переговори Лінкольн і Сьюард. Після декількох годин марних розмов посланці бунтівників  поїхали ні з чим: в доставленому ними листі Дж. Девіса і в їх власної позиції мова йшла тільки про "двох країнах", тобто про збереження роздільного існування Конфедерації і Союзу, тоді як головною умовою керівництва Півночі було саме возз'єднання країни. В ніч на 25 березня диверсанти-південці потайки підкралися до пікетів північан у форті Стедмен, але їх вилазка зазнала поразки  .

На наступний день, (26-го), на з'єднання з Грантом вийшов Шерідан, який завершив операції в Долині. (29 березня - 2 квітня) Грант успішно здійснив серію опе-рацій проти частин бунтівників у районі Питерсберг - Річмонд і після вирішальної генеральної атаки, проведеної на світанку (2 квітня), стримуваний жителями півдня протягом 10 місяців фронт звалився в лічені хвилини. Стало ясно, що відстояти Питерсберг і Річмонд вже не вдасться, але він ще сподівався відірватися від сіверян і з'єднатися з Джонстоном. Президент Девіс і його уряд, застережені, спішно покинули Річмонд і потягом вирушили в Данвілл містечко на кордоні Вірджинії і Північній Кароліні, який вони тут же проголосили "тимчасовою столицею Конфедерації.

Лі зумів в обстановці хаосу і загальної паніки зупинити натиск північан і ви-рватися на чолі приблизно 40 тис. чоловік в район містечка Амеліа. Там повстанці зупинилися, очікуючи прибуття з Данвилла раціонів, але кавалерія Шерідана, використавши цю затримку, зайшла південцям в тил і перерізала залізничну колію, та й інші шляхи відходу до Данвиллу. З іншого флангу по п'ятах переслідувала Грант. Все ж сподіваючись прорватися, Чи двинув залишки армії до містечка Аппоматтокс, про який в ті дні чи знали всі виргинцы. Знову випередивши, частини Шерідана ввечері (8 квітня) увірвалися на залізничну станцію Аппоматтокс (милях в 2-3 від самого містечка) і з ходу захопили стояли там чотири потяги з продовольством і боєприпасами для армії. Ще напередодні, (7 квітня), Грант через парламентера запропонував здатися, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Той відповів, що не вважає своє становище безнадійним, але на випадок, якщо б воно раптом стало таким, хоче знати умови Гранту, який повідомив: остаточні умови миру має право підписувати тільки уряд Союзу, його ж цілком влаштувало б зобов'язання і його армії "не піднімати зброї проти уряду США". Чи у відповідь запропонував зустрітися (9 квітня) для більш детальної розмови.

Ця історична зустріч відбулася вдень (9 квітня) в будинку місцевого фермера У. Ма-клина. На листку паперу Грант написав свої умови: жителям півночі повинні передати списки готівкового складу військ, потім офіцери повинні були дати підписку за себе і від імені солдатів про лояльність до уряду США, після чого слід було передати жителям півночі все армійське майно. Офіцерам, правда, дозволялося зберегти особисте майно і лоша-дей. На прохання Чи коней зберегли і за тими солдатами, які свого часу прийшли з ними на службу. А після завершення формальної сторони здачі всі екс-заколотники могли вирушати додому.

Через три дні, (12 квітня), біля Аппоматтокса відбулася церемонія здачі зброї армією. Офіцер-южанин Р. Дуглас згадував: “Щільна лінія солдатів Союзу стояла навпроти лас у повному мовчанні. Коли мій поріділий і обірваний загін під изодранным кулями прапором прямував на своє місце, хто в лавах блакитних мундирів порушив мовчання і жалібно вигукнув триразове привітання останньої які здавалися бри-гад. Воно було підхоплено усіма, хто знав, що воно означає. Але для нас це солдатське великодушність виявилося вище того, що ми могли винести. Багато сиві ветерани ридали, як жінки". (1)

Постало питання і про капітуляцію інших груп південців, насамперед частин Джонстона, найбільш великих. Але перш ніж Шерман і Джонстон для обговорення формальностей зустрілися (17 квітня) в столиці Північної Кароліни Ролі, відбулися події, повергшие країну в жах. Ввечері (14 квітня) президент Лінкольн, дивився виставу у театрі Форда, був смертельно поранений актором-невдахою Джоном Бутсом. На наступний день президент помер, і його місце зайняв 57-річний віце-президент Ендрю Джонсон.

Тоді ж, увечері (14 квітня), в будинок державного секретаря Сьюарда увірвалося кілька вбивць, один з яких поранив ножем Сьюарда, а потім і його 35-річного сина Фредеріка, який кинувся на захист батька. Змовники мали намір вбити і Гранта, але не застали його в президентській ложі в театрі, а потім, хоча і намагалися вистежити, не знайшли підходящого моменту для нападу.!

26 квітня Джонстоп і Шорман підписали перемир'я, за яким р. Greensboro склали зброю 37047 південців. Здалися і менш великі групи: Р. Тейлор в Міссісіпі та Алабамі (4 травня). Е. Кэрби-Сміт в Арканзасі і Луїзіані (26 травня) та ін. В останні дні війни кавалеристи генерала-сєверяніна Вілсона провели в Алабамі блискучу за задумом та виконанням рейдову операцію, яку американські історики Р. і Т. Дюпай назвали "провісником танкових бліцкригів майбутнього".(1) 10 травня в р. Ирвинс-віллі, на кордоні Джорджії і Флориди, був випадково затриманий і встановленні особистості заарештований екс-президент екс конфедерації Девіс. 29 травня президент США Е. Джонсон у спеціальній декларації оголосив про амністію всім учасникам заколоту, крім вищих військових і цивільних лідерів Конфедерації, особисто відповідальних за сецесію і розпалювання війни.

Висновки до розділу

З горнила Громадянської війни Америка вийшла в новій якості. Переживши небувалий економічний підйом, до початку ХХ століття вона на весь голос заявила про себе на міжнародній арені.

14 квітня 1865 р., через п'ять днів після закінчення Громадянської війни, був убитий президент Авраам Лінкольн. Втім, і він не зміг би запобігти конфлікти, що послідували за поразкою Конфедерації. Отримавши шанс на перебудову, південні штати поспішили законодавчо обмежити права чорного населення. Це призвело республіканська більшість у Конгресі в такий гнів, що удар у відповідь – програма Реконструкції Півдня – не змусив себе чекати.

Під егідою військової адміністрації сформувалася тимчасова влада в складі білих прихильників Реконструкції та отримали виборчі права колишніх рабів. Однак іржа корупції швидко роз'їла хитку єдність нової влади, і різке неприйняття з боку білого населення південних штатів переросло в терор проти негрів і білих лібералів під прапорами горезвісної таємної організації Ку-клукс-клан.

Змушені примиритися з номінальним рівноправністю колишніх рабів, південні штати лише у 1870-х рр. здобули свободу дій, але, незважаючи на прийняті закони, всіма силами прагнули відновити «влада білих».

Між тим США вступили в еру небувалого економічного підйому. За пару десятків років були освоєні великі нові території з їх багатими природними ресурсами.

На «Дикий Захід» покотилися хвилі переселенців, і в 1890 р. західна межа підійшла до берегів Тихого океану.

Заключение

Гражданская война занимает одно из важных мест в истории Соединенных штатов Америки. Проблема рабства и статуса чернокожих американцев подтачивала отношения между Севером и Югом с первых дней независимости Америки до избрания Авраама Линкольна президентом в 1860 году. Линкольн выступал против рабства, называя его «чудовищной несправедливостью», но главной его заботой было сохранение Союза. Поэтому он был готов мириться с рабовладением в тех штатах, где оно уже существовало, запрещая его дальнейшее распространение на западных территориях. Но белые южане считали избрание Линкольна угрозой своему общественному строю. Начиная с Южной Каролины в декабре 1860 года, 11 южных штатов вышли из Союза, образовав Конфедеративные Штаты Америки.

Гражданская война 1861—1865 гг.- убедительное свидетельство того, что нельзя путем компромисса эффективно решать коренные проблемы, связанные с борьбой за власть между классами, а также с борьбой классов за свое освобождение. Эта война явилась закономерным результатом обострения противоречий между капиталистической и рабовладельческой системами хозяйства, которые переросли в вооруженную борьбу за экономическое и политическое господство в масштабах всего Союза.

Первый период войны (апрель 1861 – апрель 1863) ознаменовался для Севера поражением, но второй период войны (май 1863 – апрель 1865) принес ему окончательную победу, стоившую жизни и президенту США Аврааму Линкольну.

Гражданская война осталась самой кровопролитной в истории США (на всех фронтах Второй мировой войны, несмотря на её всемирный масштаб и на разрушительность оружия XX века, потери американцев были меньше). Потери северян составили почти 360 тыс. человек убитыми и умершими от ран и более 275 тыс. ранеными. Конфедераты потеряли, соответственно, 258 тыс. и около 137 тыс. человек. Только военные расходы правительства США достигли 3 млрд. долларов. Война продемонстрировала новые возможности военной техники, оказала влияние на развитие военного искусства. Она завершилась победой Союза. Запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, вступившей в силу 18 декабря 1865.

Однако, не взирая на все потери и ущерб, Америка сумела победить все негативные последствия войны и даже получила предпосылки для экономического роста. В стране были созданы условия  для ускоренного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, освоения западных земель, укрепления внутреннего рынка.

Список використаних джерел та літератури

1. Алентьева Т.В. Восстание Джона Брауна в оценке современников / Т. В. Алентьева // Вопросы истории. – 2005. – №10.

2. Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны (1861-1865 гг.) в новейшей американской историографии / Т. В. Алентьева // Новая и новейшая история. – 2007. – №5.

3.Алентьева Т.В. Усиление антирабовладельческой республиканской риторики накануне Гражданской войны (1856-1861 гг.) // Известия Смоленского государственного университета. Ежеквартальный журнал. – Смоленск. 2008. – № 4.

4.Аптекер Г. История Афро-америкнцев/ –М.:Прогресс.-1975.-274с.

5.Богина Ш. А. Иммиграция в США на кануне и в период гражданской войны (1850-1865)/Богина Шифра Абрамовна-М.:Наука.-1965.-245с.

42. Болховитинов Н.Н. Историки в поисках истины: Визит русского флота в США в 1863-1864 гг. / Н. Н. Болховитинов. // Американский ежегодник, 1994. – М.: Наука, 1995.

43. Болховитинов Н.Н. О творческом пути и научной деятельности Алексея Владимировича Ефимова / Н. Н. Болховитинов // Проблемы истории и этнографии Америки. – М.: Наука, 1979.

6.Бурін С.М. На полях битв Громадянської війни в США./ - М.: Наука, 1988. - 172 с.

7.Геннадий Куропятник Война Юга и Севера: Мнения, оценки, опасения и надежды северян./-Режим доступу:

8.Геннадий  Куропятник  Земельный  вопрос в Конгрессе США в середине XIX века./-Режим доступу:

9.Говард  Зинн  Народная история  США:с 1492 года до наших дней.-Самара.:Самарский дом печати./2006.-Режим доступу :

10.Данилов С.Ю. Громадянська війна і загальнонаціональне примирення: США - Росія - Іспанія. /- М., 2004. -

11.Дементьєв І.П. Американська історіографія Громадянської війни в США (1861-1865). - М.: Изд-во Московського Університету, 1963. - 350 с.

12.Джорджадзе О.М. Церква і рабство на півдні США в 30 - 50-ті роки XIX ст.: Апологія і морально-етична критика / / Вісн. Моск. ун-ту. Сер. 8. Історія. - 1998. - № 1. - С. 87-103.

13.Єфімов О.В. Нариси історії США: від відкриття Америки до закінчення Громадянської війни (1492-1870 рр.)../ - 2-е вид. - М.: Учпедіз, 1958. - 439 с.

14.Ефимов А.В. Очерки истории США./М.1958

15.Захарова М.Н. Народний рух в США проти рабства 1831-1860 рр.. - М.: Видавництво «Наука», 1965. - 451 с.

16.Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн и гражданская война в США. М., 1964

17.Иванов Р.Ф.Дипломатия Авраама Линкольна.- Москва:Международные отношения .-1987

18.Іванов Р.Ф. Громадянська війна в США (1861-65 рр.).. - М.: Изд-во Акад. Наук СРСР, 1960. - 179 с.

19.Іванов Р.Ф. Конфедеративні штати Америки (1861-1865 рр.). / Частина 1. - М.: ИВИРАН, 2002. - 276 с.

20.Історія США: хрестоматія / сост. Е.Я. Іванян. - М.: Дрофа, 2005. - 399с.

21.Історія США, т.1 1607-1877. - М.: Видавництво «Наука», 1983. - 687 с.

Сєндберг К. Линкольн / Сендберг Карл -М :Молодая Гвардия . 1961.700 с.

Кальма А.И. Джон Браун /Кальма Анна Иосифовна- М :Молодая Гвардия .1940. 235с.

Куропятник Г.П. Война Юга и Севера: Мнения, оценки, опасения и надежды северян / Г. П. Куропятник // Американский Ежегодник, 1999. – М: Наука, 2001.

23. Куропятник Г.П. Гомстед-акт и сельское хозяйство в годы войны с Югом, 1861-1865 гг. / Г. П. Куропятник // Американский ежегодник, 2003. – М.: Наука, 2005.

24. Куропятник Г.П. Земельный вопрос в конгрессе США в середине XIX в. / Г. П. Куропятник // Американский ежегодник, 1995. – М.: Наука, 1996.

25. Куропятник Г.П. Организации сторонников Союза в годы войны между Севером и Югом / Г. П. Куропятник // Американский Ежегодник, 2004. – М.: Наука, 2006.

26. Куропятник Г.П. Раздел земель Запада и общенациональный кризис в США, 1857-1860 гг. / Г. П. Куропятник // Американский ежегодник, 1997. – М.: Наука, 1997.

27.К столетию гражданской войны в Сша /сборник статей под ред. А.В.Зубока и Л.И. Ефимов/ М.1961.

28.Коротка історія США / пров. з англ. - М.: Олімп ППП, 1993. - 240 с.

29.Маныкин А.С., Сивачев Н.В. Двухпартийная система в США: история и современность / А. С. Маныкин, Н. В. Сивачев // Новая и новейшая история. – 1978. – №3.

30. Маныкин А.С., Язьков Е.Ф. Роль третьих партий в партийно-политической системе США / А. С. Маныкин, Е. Ф. Язьков // Вопросы истории. – 1981. – №2.

31.Леонов Л.С.Очерки новой и новейшей истории стран центральной америки .:М.Мысль.1975.-325с.

32.Основні проблеми історії США в американській історіографії 1861-1918 рр.. - М.: «Наука», 1974. - 360 с.

33.Основні проблеми історії США в американській історіографії: Від колоніального періоду до громадянської війни 1861-1865 рр. / Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 1971. -Режим доступу:

34.Очерки новой и новейшей истории США в двух томах ,Т-1 /M/Издательство Академии Наук/1960 625с.

35.Полюх А. 2013 рік. Спогади про майбутнє /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: / / www. Ap 7. Ru / iskusstvo _ znat _ budushchee / _ god. _ Vospominanija _ o _ budushchem / index. Html

36.Согрин В.В. Історія США. - Уч. посібник. - СПб.: Пітер, 2003. - 192 с.

37.Согрин В.В.Политическая история США.-М.:Весь Мир.2001.-365с.

38.Североамериканские Индейци Сокращенный перевод с английского .Перевод и редакция Ю.П.Аверкиева.-М.:Прогрес.1978.-457с.

39Уманскій П. Б. З боротьби негрів США за свободу. Казань, 1963. -Режим доступу:

53. Уманский П.Б., Бурганова Л.А. Историография США нового времени в трудах американских историков-марксистов / П. Б. Уманский, Л. А. Бурганова // Основные проблемы истории США в американской историографии 1861-1918 гг. – М.: Наука, 1974.

40..Фостер У.З. Негритянский народ в истории Америки. М. 1955.

41.Фостер У.З. Очерк политической истории Америки. М.1953.

Фостер А.А. Словарь Америанской Истории С колониальных Времен До Первой Мировой Войны

54. Шпотов Б.М. Была ли на Юге и Западе США промышленная революция? Постановка проблемы / Б. М. Шпотов // Американский Ежегодник, 2000. – М.: Наука, 2002.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21878. Разработка информационных фильтров для программируемых сетевых агентов 548 KB
  Общая теория информационных агентов, дан обзор существующих разработок в области программирования при помощи агентов, введены и формализованы понятия социальной сети как информационного пространства, где действует агент, а также определены специфические функции агента, приведены этапы и результаты разработки сетевого агента.
21879. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КБР: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРОРТА НАЛЬЧИК) 1.61 MB
  Изучение природных условий и ресурсов КБР, населения и трудовых ресурсов, хозяйства и экономических предпосылок развития рекреации; Составление характеристики рекреационных ресурсов КБР и их использования: природных, социально-экономических, культурно-исторических ресурсов; Рассмотрение современного курортно-рекреационного комплекса КБР...
21880. Бандитизм (статья 209 УК РФ) 250.5 KB
  Бандитизм - преступления против общественной безопасности, т.е. деяния, признанные уголовным законом грубо нарушающими нормальные условия повседневной жизни и деятельности людей. Эти преступления причиняют или могут причинить существенный вред личным, общественным, и государственным интересам, здоровью, телесной неприкосновенности и достоинству граждан.
21881. Влияние восточных элементов на режиссуру ХХ века 1.24 MB
  Рассмотреть основные принципы театра «Но», охарактеризовать функции маски в театре «Но», выявить аналогии основных принципов театра «Но» в европейской режиссуре, проанализировать функции маски в европейской режиссуре XX века.
21882. Основы организации обслуживания потребителей 87.5 KB
  1 Метод обслуживания официантами .2 Самообслуживание его сущность и формы Комплексная оценка показателей качества обслуживания 1. Процесс обслуживания потребителей это совокупность операций которые выполняются исполнителем при непосредственном контакте с потребителем услуг во время реализации кулинарной продукции и организации досуга.
21883. Меню и карта вин 153.11 KB
  Назначение и принципы составления меню 2. Последовательность расположения в меню закусок блюд и напитков 3. Виды меню 4.
21884. Организация самообслуживания на предприятиях общественного питания 46.88 KB
  1 Немеханизированные линии раздач .2 Механизированные линии отпуска обедов .1 Механизированные линии непрерывного отпуска обедов .2 Механизированные линии периодического отпуска обедов 1 Классификация линий раздач В зависимости от формы самообслуживания на предприятиях общественного питания принимается два основных типа раздач: специализированные раздачи раздачи на которых устанавливают специализированные секции для реализации отдельных видов блюд холодные блюда и закуски горячие блюда сладкие блюда и напитки.
21885. Специальные виды услуг и формы обслуживания 126.2 KB
  Обслуживание в гостиницах Предприятия общественного питания при гостиницах предназначены в основном для обслуживания проживающих в них гостей. Однако в зависимости от конкретных условий местонахождения гостиницы степени обеспечения жителями данного района предприятиями общественного питания количество мест в ресторанах буфетах при гостиницах может быть изменено при соответствующем техникоэкономическом обосновании. Предприятия общественного питания при гостиницах начинают свою работу не позднее 8 часов утра по местному времени. В...
21886. Столовая посуда, приборы и столовое белье 149.67 KB
  Майоликовая гончарная а также деревянная посуда применяется как правило для подачи национальных блюд и напитков в специализированных предприятиях питания. Для подачи хлеба тостов мучных кулинарных изделий служат: тарелки пирожковые d = 170180 мм используется при индивидуальном обслуживании для подачи хлеба тостов расстегаев пирожков; хлебницы используются при групповом обслуживании. Для подачи холодных закусок применяют: тарелки закусочные d = 200; 220240 мм их используют также в качестве подставных тарелок под...