98741

ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Курсовая

Психология и эзотерика

З’ясувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній літературі. Визначити новоутворення особистості підлітків та їх вплив на конфліктну поведінку. Встановити групу підлітків схильних до конфліктної поведінки. Розробити рекомендації щодо корекції конфліктної поведінки підлітків.

Украинкский

2015-11-06

102.78 KB

7 чел.

 Зміст

Вступ……………………………………………………………………2

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.

1.1.Конфлікт як психологічна категорія…………………………...…4

1.2.Психологічна характеристика підліткового віку, причини конфліктності…………………………………………………………………..8

1.3.Особливості проявів конфліктної поведінки підлітків у педагогічній взаємодії………………………………………………………..16

РОЗДІЛ II. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ………………………….20

 

РОЗДІЛ III. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

3.1 Аналіз результатів дослідження………………………………..22

3.2 Розробка програми корекції конфліктної поведінки підлітків...27

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..31

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...34

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….36

         Актуальність дослідження. Однією з актуальних проблем сучасного суспільства є зростання агресивних тенденцій у підлітковому середовищі. За останні роки різко зросла молодіжна злочинність, особливо злочинність підлітків. У цих умовах особливо актуалізується аналіз проблеми агресивної поведінки дітей підліткового віку.

Підлітковий вік - це вік серйозної кризи, що торкається і фізіологічного, і психічного здоров'я дитини. Криза безпосередньо пов’язана з періодом статевого дозрівання. У цей період не тільки відбувається корінна перебудова раніше сформованих психологічних структур, але і виникають нові новоутворення, закладаються основи свідомої поведінки. Для цього складного етапу характерні негативні прояви дитини, дисгармонії в будові особистості, яка протестує характером поведінки по відношенню до дорослих, а також агресивність, підвищена тривожність, жорстокість. Тобто в підлітковому віці через складність і суперечність особливостей зростаючих людей, внутрішніх і зовнішніх умов їх розвитку можуть виникати ситуації, які порушують нормальний хід особистісного становлення, створюючи об'єктивні передумови для виникнення та прояву агресивності та конфліктності.

Останнім часом дорослі все частіше опиняються в глухому куті, будучи не в силах припинити агресивні витівки дітей, що відбуваються на їхніх очах. Сьогодні вчителі та батьки мають потреби в найбільш різноманітних психологічних знаннях, щоб бути компетентними при зустрічі з дитячою агресією. Щоб зробити менш гострими ті труднощі, які відчуває сам підліток, а також його батьки і школа, необхідно заздалегідь знати, які можуть бути прояви асоціальності в цьому віці. Аналіз причин відхилень в особистісному розвитку і поведінці підлітка дозволяє намітити конкретні прийоми виховної роботи.

Мета: вивчення соціально-психологічних особливостей проявів конфліктної поведінки в підлітковому віці.

Об’єкт: поведінка підлітків в конфліктних ситуаціях.

Предмет: прояви конфліктної поведінки.

Завдання:

1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній літературі.

2. Визначити новоутворення особистості підлітків та їх вплив на конфліктну поведінку.

3. Встановити групу підлітків схильних до конфліктної поведінки.

4. Розробити рекомендації щодо корекції конфліктної поведінки підлітків.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.

1.1Конфлікт як психологічна категорія.

Конфлікт(від латинського confliktus - зіткнення) – у філософії – крайнє загострення суперечностей; у психології – зіткнення осіб, їх дій, інтересів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань.

Конфлікт – важко вирішуване протиріччя, яке супроводжується гострими емоційними переживаннями. Існує декілька класифікацій конфліктів, які залежать від того, що лежить в основі його вивчення. Так, на основі включення в конфлікт опонентів розрізняють внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий конфлікти.

Різні автори по-різному визначають конфлікт та конфліктну поведінку: як вроджену реакцію людини для захисту території, котру вона займає (К. Лоренц, А. Андрі), як намагання панувати (Моррісон), як реакцію на ворожу навколишню дійсність (К. Хорні, Е. Фромм).

Інтерес до психологічних конфліктів у педагогічній діяльності викликаний перш за все взаємовідносинами учнів , педагогів і батьків. Педагоги донедавна вважали за краще говорити про важкі ситуації і бар'єри. Однак по природі ці ситуації конфліктогенні, хоча в наукових повідомленнях в такому аспекті не фігурують. Можна припустити , що замовчування конфліктів було викликано ідеологічними догмами про м'які, несуттєві суперечності в цій сфері. У дослідженнях педагогічних конфліктів автори в основному звертаються за різноплановим протиріччям, що виникають між учасниками навчально-виховного процесу. До суперечливих позицій відноситься оцінка конфліктів в педагогіці як явищ нормальних або аномальних. Як і частина психологів, деякі дослідники відносять конфлікт до руйнівних подій  по відношенню до природно протікаючого процесу взаємодії учасників навчання і виховання. Витоки зіткнень багато хто бачить в самій природі педагогічної діяльності, що об'єднує безліч людей з різноманітними особистими якостями, досвідом , характером . Найбільш адекватним підходом до цієї теми є цілісне відображення конфлікту як природного прояву життєдіяльності педагогічної системи , її структури .

Конфлікти завжди пов'язані зі стресом, і практично завжди при цьому виявляються фрустрація, незадоволення, стрес та криза певного періоду або ситуації в житті людини. Конфлікти є одночасно і причинами, і предметом, і, нарешті, наслідком(як позитивним, так і негативним) різних критичних ситуацій в житті людини.

Конфлікти - одна з умов розвитку суб'єкта, соціальних систем і відносин. Однак визнавши наявність конфліктів як умови розвитку соціуму, необхідно враховувати, що їх виникнення не являється неминучим. Процес розвитку соціуму завжди містить потенційні конфлікти, але управління змінами з метою оптимізації взаємовідносин суб'єктів знімає можливість переходу потенційного конфлікту в його відкриту форму.

Конфлікт виникає тільки за певних умов, одночасно зовнішніх і внутрішніх.

• Зовнішні умови виникнення конфлікту в основному зводяться до того, що задоволення якихось глибоких і активних мотивів і відносин особистості або стає неможливим або ставиться під загрозу. Зовнішні умови конфлікту в житті будь якої людини в будь якому суспільстві виникають з неминучою необхідністю. По-перше, через об'єктивні перешкоди для задоволення мотивів і відносин особистості. По-друге, реалізація одних мотивів з неминучістю породжує нові. Це безперервна поява незадоволених мотивів - необхідна умова розвитку особистості і людства в цілому.

І нарешті, одна з найважливіших зовнішніх умов виникнення конфліктів полягає в тому, що суспільне життя з необхідністю вимагає придушення або обмеження різних мотивів, іноді дуже глибоких і активних, наприклад  прагнення до збереження життя. Тому, хоча зміст і характер зовнішніх умов конфлікту різні і залежать від загальноісторичних, соціальних та індивідуально – психологічних передумов, їх виникнення неминуче і необхідно.

Однак всі перераховані зовнішні умови, що перешкоджають задоволенню  мотивів і відносин особистості, недостатні для виникнення конфлікту.

Навіть смертельна небезпека може не бути джерелом конфлікту. Так само і голод, хвороба, інвалідність далеко не завжди призводять до конфлікту; він виникає тільки тоді, коли ці зовнішні умови породжують певні внутрішні умови.

- Внутрішні умови, або передумови, відіграють основну роль і серед них насамперед особистісні умови виникнення і розвитку конфліктів (конфліктність як відносно стійка особистісна властивість, деструктивні внутрішньо-особистісні конфлікти, акцентуації характеру, що склалися негативні стереотипи поведінки та ін.).

Джерела та умови конфліктів обумовлюють передумови і причини виникнення конфліктних ситуацій і розвитку конфліктів.

Розрізняють об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів.

- Об'єктивні причини призводять насамперед до конструктивних конфліктів , що виникають в діловій сфері.

- Суб'єктивні причини найчастіше обумовлюють деструктивні конфлікти , характерні для особистісно-емоційної сфери.

Конфлікти можуть виконувати як негативні (деструктивні), так і позитивні (конструктивні) функції. З точки зору психології найважливіше значення має обмеження негативних, руйнівних функцій конфлікту і форсування, максимальне використання його позитивних функцій.

Позитивні функції конфліктів :

• регулятивно-розвиваюча – конфлікт не дає застигнути, окостеніти, спонукає до змін і розвитку, відкриває дорогу інноваціям, здатним удосконалити і стабілізувати внутрішній світ, відносини, систему;

• інформаційно-об'єднуюча - в ході конфлікту люди краще пізнають себе і один одного, конфлікт стимулює рефлексію і розуміння;

• згуртування та структурування - конфлікт сприяє структуруванню соціальних груп, створенню організацій, згуртуванню груп і колективів;

• стимулювання активності - конфлікт підвищує активність людей, знімає "синдром покірності";

• стимулювання особистісного зростання - конфлікт стимулює розвиток особистості, підвищення почуття відповідальності, усвідомлення своєї значущості, може сприяти самопізнання і самореалізації;

• психотерапевтична і полегшує - конфлікт (за умови його відкритого і конструктивного врегулювання) знімає підспудно напруженість, дискомфорт і хронічні непорозуміння, дає їм вихід;

• діагностична та прояснювальна - іноді корисно навіть спровокувати конфлікт , щоб прояснити обстановку і зрозуміти стан справ; в критичних ситуаціях, що виникають в конфліктах, виявляються непомітні до того достоїнства і недоліки людей, створюються умови для розвитку особистості та формування лідерів.

Негативні функції конфліктів :

• погіршення психологічного клімату в колективах і руйнування міжособистісних відносин;

• зниження привабливості праці і, як наслідок, зниження його продуктивності;

• неадекватність, насамперед у сприйнятті проблеми і учасників конфлікту;

•  виникнення неадекватних психологічних захистів;

• зниження співпраці і зменшення можливості партнерства між сторонами в ході конфлікту і після нього;

• наростання конфронтації, яка затягує людей в боротьбу і що примушує їх прагнути більше до перемоги, ніж до вирішення проблем і пошуку альтернативи;

• збільшення матеріальних і емоційних витрат на вирішення конфлікту.

1.2 Психологічна характеристика підліткового віку, причини конфліктності.

Підлітковий вік має важливе значення у розвитку та становленні особистості людини. У цей період значно розширюється обсяг діяльності дитини, змінюється його характер, в структурі особистості відбуваються відчутні зміни, зумовлені перебудовою раніше сформованих структур і виникненням нових новоутворень, закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у формуванні моральних уявлень і установок. І все це відбувається на тлі суперечностей фізіологічного і психічного розвитку підлітка, на тлі його духовного становлення. Звідси підлітковий вік характеризується фахівцями як перехідний, складний, важкий, критичний.

Це наче друге народження, писав В.А. Сухомлинський: «І очі не ті, і голос уже не той, і це найголовніше - сприйняття навколишнього світу інше, ставлення до людей, вимоги, запити, інтереси все якісно інше». Звідси і неадекватність реакцій у взаєминах з оточуючими, суперечливість у діях і вчинках, які сприймаються дорослими як аномалія, відхилення від суспільних правил. В.А. Сухомлинський, виділяючи такі суперечності в духовному розвитку підлітка, вважав їх природними, відповідними цьому періоду вікового розвитку дитини. Це непримиренність до зла, неправди, готовність боротися з несправедливістю і невміння розібратися в складних явищах життя.

Це бажання бути хорошим, прагнення до ідеалу і нетерпимість до повчань, прямого виховного впливу дорослих. Це бажання самоствердитися і невміння цивілізовано це зробити. Це потреба в раді, допомоги та небажання з цим звернеться до дорослих. Це багатство бажань, різноманітність потреб і обмеженість сил, досвіду в їх досягненні. Це презирство до індивідуалізму, егоїзму і чутливе самолюбство. Це романтична захопленість і грубі витівки. Це здивування перед невичерпністю наукових досягнень і легковажне ставлення до навчання. Така поведінка і ставлення до того, що підлітка оточує, посилюється, а в деяких випадках і загострюється поруч психофізіологічних причин, обумовлених віковими змінами. У зв'язку з нерівномірністю росту та розвитку у підлітків наступають тимчасова дисгармонія в координації рухів, певна незграбність, які з часом минають. Але різкі зміни параметрів тіла викликають у них певний психологічний дискомфорт, який підлітки намагаються приховати, замикаючись в собі, комплексуючи або, навпаки, намагаючись вести себе зухвало, не завжди адекватно тій ситуації, в якій вони виявляються.

Всі фізіологічні особливості підліткового віку тісно взаємопов'язані з розвитком психіки. Поява психічних новоутворень пов'язана з складнощами його переходу зі стану дитячості у доросле життя. Після відносно спокійного молодшого шкільного віку підлітковий здається бурхливим і складним. Це вік самоствердження серед однолітків, протесту і бунту проти старших, вік сильних емоцій і переживань. Розвиток на цьому етапі йде швидкими темпами, особливо багато змін спостерігається в плані формування особистості. Окремі риси характеру загострюються,спричиняючи різного роду акцентуації. (Додаток 1.)

Головна особливість підлітка - особистісна нестабільність. Ганна Фрейд так описала цю особливість: «Підлітки виключно егоїстичні, вважають себе центром Всесвіту і єдиним предметом, гідним інтересу, і в той же час ні в один з наступних періодів свого життя вони не здатні на таку відданість і самопожертвування. Вони вступають в пристрасні любовні відносини - лише для того, щоб обірвати їх так само раптово, як і почали. З одного боку, вони з ентузіазмом включаються в життя спільноти, а з іншого - вони охоплені пристрастю до самотності. Вони коливаються між сліпим підпорядкуванням обраному ними лідеру і викликає бунт проти будь якої влади ».

Тривожні моменти в поведінці частини підлітків, такі, як агресивність, жорстокість, підвищена тривожність, приймають стійкий характер зазвичай в процесі стихійно - групового спілкування, що складається в різного роду компаній. Але це спілкування, ця система відносин, у тому числі і будуються на ґрунті жорстоких законів асоціальних підліткових груп, є наслідком не якої-небудь генетичної схильності початкової агресивності та ін., а виступає лише як ситуація заміщення при неприйнятті підлітка в світ соціально-значущих відносин дорослих, як ситуація спільного переживання незрозумілості ними. Критично осмислюючи себе і оточуючих, підліток протестує проти лицемірства дорослих, їх уявної праведності, при нерідкої брехливості вчинків. Підліток прагне не просто уваги, але розуміння, довіри дорослих. Він прагне відігравати певну соціальну роль не тільки серед однолітків, але і серед старших. У дорослому ж співтоваристві утвердилася позиція, що перешкоджає розвитку соціальної активності підлітка - він дитина і повинна слухатися. У результаті між дорослими і підлітками зростає психологічний бар'єр, прагнучи подолати який, багато підлітків вдаються і до конфліктних форм поведінки. Тобто в підлітковому віці через складність і суперечність особливостей зростаючих людей, внутрішніх і зовнішніх умов їх розвитку можуть виникати ситуації, які порушують нормальний хід особистісного становлення, створюючи об'єктивні передумови для виникнення і прояву конфліктності.

У дитини в підлітковому віці відбувається переорієнтація  цінностей. Підліток прагне зайняти нову соціальну позицію, відповідну його потребам і можливостям. При цьому соціальне визнання, схвалення, прийняття у світі дорослих і однолітків стають для нього життєво необхідним.  Лише їх наявність забезпечує переживання підлітком почуття власної цінності. Невипадково тому витоки конфліктності підлітків лежать, як правило, в сім'ї, стосунки її членів (сварки, відторгнення дитини, її примус, у тому числі покаранням, страхом і т.п.).

Виділяють чотири групи підлітків на основі певного типу поведінки, з урахуванням спрямованості їх особистості. Першу групу підлітків характеризує стійкий комплекс аномальних, аморальних, примітивних потреб, прагнення до споживчого проведення часу, деформація цінностей і відносин. Егоїзм, байдужість до переживань інших, нелагідність, відсутність авторитетів є типовими особливостями цих дітей. Вони егоцентричні, цинічні, озлоблені, грубі, запальні, зухвалі, забіякуваті. У їх поведінці переважає фізична агресивність. Другу групу становлять підлітки з деформованими потребами, цінностями. Володіючи більш-менш широким колом інтересів, вони відрізняються загостреним індивідуалізмом, бажанням зайняти привілейоване положення за рахунок утиску слабких, молодших. Їх характеризує імпульсивність, швидка зміна настрою, брехливість, дратівливість. У цих дітей перекручені уявлення про мужність, товариство. Їм подобається чужа біль. Прагнення до застосування фізичної сили виявляється у них ситуативно і лише проти тих, хто слабший. Третю групу підлітків характеризує конфлікт між деформованими і позитивними потребами, цінностями, відносинами, поглядами. Вони відрізняються однобічністю інтересів, облудою, брехливістю. Ці діти не прагнуть до досягнень, успіху, апатичні. У їх поведінці переважають непряма і вербальна агресивність. У четверту групу входять підлітки, які відрізняються слабо деформованими потребами, але, в той же час, відсутністю певних інтересів і вельми обмеженим колом спілкування. Для цих дітей типова боягузтво і мстивість. У їх поведінці переважають вербальна агресивність і негативізм.

Агресивність в особистісних характеристиках підлітків формується в основному як форма протесту проти нерозуміння дорослих, з-за незадоволеності своїм становищем у суспільстві, що проявляється і у відповідній поведінці. Разом з тим на розвиток агресивності підлітка можуть впливати природні особливості його темпераменту, наприклад, збудливість і сила емоцій, що сприяють формуванню таких рис характеру, як запальність, дратівливість, невміння стримувати себе. Природно, що в стані фрустрації підліток з подібною психічною організацією шукає виходу внутрішнього напруження, в тому числі і в бійці, лайки та ін. Крім того, агресія може бути викликана необхідністю захистити себе чи задовольнити свої потреби в ситуації, в якій зростаюча людина не бачить іншого виходу, крім бійки, або, принаймні, словесних погроз. Найбільш повну картину сутності агресивної поведінки підлітків дає аналіз його мотивацій. Помітну роль у цій мотивації відіграють почуття та емоції негативного характеру: гнів, страх, помста, ворожість і т.п. Агресивна поведінка дітей підліткового віку, що пов’язана з цими емоціями, виражається у бійках, побоях, образах, тілесних ушкодженнях і т.д. У сучасному суспільстві проблема агресивної поведінки є однією з центральних психолого-педагогічних проблем.

Агресивні підлітки, як правило, мають деякі спільні риси. Вони володіють низьким рівнем інтелектуального розвитку, нестійкими інтересами, підвищеною сугестивністю, недорозвиненістю моральних уявлень і бідністю ціннісних орієнтацій. Вони емоційно грубі, озлобленні проти однолітків та оточуючих дорослих. У таких підлітків спостерігається крайня самооцінка, вона може бути як максимально позитивною, так і максимально негативною. Їх відрізняють підвищена тривожність, егоцентризм, невміння знаходити вихід з важких ситуацій. Захисні механізми переважають над іншими механізмами, регулюючими поведінку. Але серед агресивних підлітків зустрічаються і діти, інтелектуально і соціально розвинені, у яких агресивність є засобом підняття престижу, демонстрації своєї самостійності, дорослості. Часто такі підлітки знаходяться в деякій опозиції по відношенню до дорослих. Біля них збираються не дуже розбірливі в цілях і засобах компанії підлітків.

Об'єктивною основою міжособистісних конфліктів в групах старших підлітків є протиріччя процесу соціалізації, пов'язані як з психологічними особливостями віку, так і з специфікою життєдіяльності підлітка. Будучи відображенням протиріч процесу соціалізації в міжособистісних відносинах, конфлікти  є одним із засобів самоствердження особистості, формують її активну позицію у взаємодії з навколишнім світом і можуть бути визначені як конфлікти становлення, самоствердження. Міжособистісні конфлікти в перехідний період від підліткового до юнацького віку мають специфічні особливості:

• Своєрідність змісту підліткових конфліктів характеризується найчастіше відсутністю предмета, під яким мається на увазі загальний вміст активності конфліктуючих сторін.

• Розбіжності і зіткнення підлітків можуть бути не пов'язані з порушенням міжособистісних відносин.

"Наявність - відсутність" предмета розбіжностей в міжособистісних конфліктах підлітків і "збереження - деструкція "міжособистісних відносин покладені в основу типології підліткових міжособистісних конфліктів , що відбиває їх специфіку:

• конфлікт поглядів ;

• конфлікт інтересів ;

• конфлікт цінностей ;

• конфлікт зовнішньої поведінки .

Типи міжособистісних конфліктів в підлітковому віці за характером протиріч мають різні функціональні наслідки для учасників та їх міжособистісних відносин.

Конфлікт думок, як правило, розв’язується конструктивним шляхом і може розглядатися як адекватний засіб формування активної позиції особистості. Регулювання конфліктів у разі зіткнення інтересів сторін залежить від бажаних підлітками способів їх відстоювання. Подібність індивідуальних стратегій поведінки в конфлікті створює умови для розв’язання проблем конструктивним шляхом.

Руйнівні психологічні наслідки для розвитку особистості в підлітковому віці несуть конфлікти цінностей, для яких характерна несумісність стратегій конфліктної поведінки .

Конфлікт зовнішньої поведінки є характеристикою стилю взаємодії, прийнятого в групі старших підлітків, і не пов'язаний з порушенням їх міжособистісних відносин.

Практика невтручання, якщо мова йде про конфлікти цінностей в підлітковому віці, може сприяти закріпленню в індивідуальному досвіді підлітка соціально неприйнятних способів самоствердження, заснованих на культі сили; зневажливого ставлення до оточуючих, розвитку і стабілізації стереотипів конфліктної поведінки в конфліктних ситуаціях, стабілізації психологічних захистів типу проекцій, зміщений та ін.

Установка на придушення або згладжування будь яких конфліктів також є неефективною в підлітком віці, тому що позбавляє підлітка можливості набуття досвіду, в тому числі і позитивного, відстоювання своєї точки зору, свого "Я", утвердження своїх цінностей, своєї життєвої позиції. Особистість підлітка формується не сама по собі, а в навколишньому середовищі. Особливо важлива роль малих груп, в якій підліток взаємодіє з іншими людьми. Перш за все це стосується сім'ї. На становлення агресивної поведінки дитини впливають ступінь згуртованості сім'ї, близькість між батьками і дітьми, характер взаємин між братами і сестрами, стиль сімейного керівництва. Сьогодні в нашому суспільстві є серйозний дефіцит позитивного впливу на зростаючих дітей.

Інтенсивний розвиток самосвідомості і критичного мислення призводить до того, що дитина в підлітковому віці виявляє суперечності не тільки в навколишньому світі, але і всередині власного уявлення про себе, що є підставою для зміни емоційно - ціннісного ставлення до себе, проявляючись у різких сплесках невдоволення собою і в поєднанні таких полярних якостей, як самовпевненість і боязкість, черствість і підвищена чутливість, розв'язність і сором'язливість.

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел показав, що у підлітковому віці спостерігається підвищена агресивність і конфліктність, які обумовлені специфікою протікання даного вікового періоду. Однак, дане твердження не означає, що це незмінне явище, яке не підлягає корекції. Більшість авторів вказують на високу варіативність протікання підліткової кризи і його залежність від зовнішніх умов таких як, психолого-педагогічний супровід, характер ідентифікації, клімат в сім'ї, стосунки з однолітками і вчителями та ін. У зв'язку з цим, актуальним є вивчення існуючого рівня конфліктності і розробки індивідуальних і групових заходів щодо зниження конфліктності і агресивності в підлітковому ланці.

1.3 Особливості проявів конфліктної поведінки підлітків у педагогічній взаємодії.

Конфлікти у сфері педагогічної взаємодії є одними з найбільш насичених і варіативних,що тісно пов’язані з сімейними конфліктами і обумовлені розвитком конфліктності особистості та її впливу на оточуючих. Педагоги мають справу з учнями, колегами, родичами і в кожному з означених зв’язків може виникати конфлікт.

Педагогічна ситуація визначається як реальні обставини в учбовій групі і у складній системі відношень і стосунків учнів, котру треба враховувати при прийнятті рішень щодо засобів впливу на них. У педагогічних ситуаціях найбільш суттєво постає завдання управління діяльністю вчителя. При її рішенні педагогу треба уміти вставати на точку зору учня, імітувати його роздуми, як сам е учень сприймає ситуацію,чому саме так вчиняє.

Педагогічні ситуації можуть бути простими і складними. Перші вирішуються вчителями без будь яких проблем через організацію поведінки учнів у школі. У складних ситуаціях більшого значення набувають емоційні стани вчителя і учня, характер відношень і стосунків, вплив присутніх при цьому учнів, а результат рішення завжди має лише визначений ступінь успішності за причиною складно прогнозованої поведінки учня в залежності від багатьох факторів, врахувати які вчителю практично неможливо.

При розв’язанні педагогічних ситуацій,дії найчастіше визначаються особистою образою на учнів вчителями. У вчителя тоді з’являється бажання вийти переможцем у протидії з учнем, не турбуючись про то , як учень вийде із ситуації, що засвоїть з спілкування з вчителем, як зміниться його відношення до себе і дорослих.  Для вчителя і учня різні ситуації можуть бути школою пізнання інших людей і самого себе.

Конфлікт у педагогічній взаємодії найчастіше проявляється як прагнення прагнення  вчителя затвердити свою позиції і як протест учня проти несправедливої оцінки його діяльності або вчинку.

Ситуації і конфлікти з приводу з приводу навчальної діяльності найчастіше виникають на уроках між вчителем і учнем, вчителем і групою учнів і мають прояв у відмові учнів виконувати навчальне завдання. Ситуації на уроках з приводу навчальної діяльності можуть набувати характер конфлікту і переходити у конфлікт поведінки,розв’язати який значно складніше, тому що він може набувати груповий характер.

Ситуації та конфлікти з приводу вчинків можуть набувати характер конфлікту у випадках помилки при аналізі поведінки учня або необґрунтованому висновку з приводу мотивів учасників ситуації.

Виходячи із зовнішнього сприйняття вчинка і спрощеного тлумачення його мотивів, вчитель надає оцінку не тільки вчинку, а й особистості учня, чим викликає обґрунтоване обурення і протидію учнів, а іноді і прагнення вести себе як подобається вчителю, щоб виправдати його очікування. У підлітковому віці це призводить до конфлікту у поведінці, імітації ідеалу, коли не ускладнює себе прагненням самому оцінити власний вчинок…

Ситуації і конфлікти найчастіше виникають в результаті невмілого розв’язання педагогом ситуації і мають, як правило, довготривалий  характер. Вони набувають особистісний зміст,викликають довготривалу неприязнь або ненависть учня до вчителя, створюють гостру потребу до захисту від несправедливості і нерозуміння дорослих.

Тяжко переживається вчителями конфлікт відносин,коли він відбувається не з одним  вчителем, а з групою, підтриманою учнями усього класу. Це буває в тому випадку,коли вчитель нав’язує дітям свій характер взаємовідносин, очікуючи від них любов та повагу.

Ознаки педагогічного конфлікту:

 1.  контакти зводяться до мінімуму;
 2.  кожен відстоює свої цінності, які не збігаються в суб’єктів конфлікту;
 3.  виникає психологічний антагонізм між вчителем і учнем;
 4.  кожен намагається «брати верх», перемогти, не враховуючи інтереси іншого;
 5.  об’єктивні причини конфлікту переносяться на особу, з якою конфліктують, тобто набувають суб’єктивного характеру.

Конфлікти дидактичної взаємодії мають місце тоді, коли, по-перше, оцінка вчителя виступає знаряддям покарання учня; по-друге, коли за однакові помилки, наприклад, у контрольній роботі, вчитель виставляє різні оцінки. Є конфлікти, спричинені хибною тактикою педагогічної взаємодії:

 1.  неоднакове ставлення вчителя до учнів;
 2.  порушення педагогічної етики та грубощі;
 3.  приниження гідності;
 4.  підкреслювання своєї правоти;
 5.  категоричність у судженнях;
 6.  відсутність індивідуального підходу, незнання індивідуальних особливостей і, як наслідок, негативний психічний стан учнів, боязкість, тривожність, напруга, втомленість тощо.

У підлітковому віці помітно збільшується кількість складних педагогічних ситуацій, котрі набувають конфліктного характеру :

- потреба у самовираженні, у підвищеному інтересі і повазі до себе;

- посилення статевої ідентифікації;

- потреба у рівноправному спілкуванні з дорослими;

- непродумані зауваження з приводу зовнішнього вигляду;

- суперництво у статусних позиціях;

- неприйняття лідерських позицій протилежної статті;

- підлітковий максималізм.

Збільшення складних педагогічних ситуацій,котрі можуть спровокувати конфлікти,пояснюється об’єктивними причинами – загострення протиріч у кризовий період психологічного розвитку підлітка.

Серед множини психологічних причин, котрі обумовлюють конфлікти в цьому віці, визначаються :

- ускладненість соціальної адаптації;рольова невизначеність у стосунках з дорослими;

-  прагнення до особистісної неповторності;

Застосування педагогом нових мір та прийомів;

-  консервативна форма організації навчального процесу;

-  несприятлива психологічна атмосфера в колективі;

-  погана психологічна комунікація;

-  використання уроків для вияву стосунків «вчитель-учень»

РОЗДІЛ II. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ.

У відповідності з метою та  завданнями  дослідження використовувались наступні методики:

1.1Методика діагностики схильності до конфліктної поведінки К. Томаса.(Додаток2)

Мета: визначення переважного способу поведінки людини в конфліктних ситуаціях

1.2Методика діагностики стану агресії у підлітків Баса та Дарки.(Додаток3)

Мета: виявити переважаючу форму агресії.

1.1 Метод був розроблений К.У. Томасом і Р.Х. Килменном в 1972 році для виявлення переважного типу поведінки в конфліктній ситуації. Система дозволяє створити для кожної людини свій власний стиль вирішення конфлікту. Стиль поводження в конкретному конфлікті визначається тією мірою, у якій член колективу хоче задовольнити власні інтереси (діючи активно або пасивно) - напористість і інтереси іншої сторони (діючи спільно або індивідуально) - кооперація.

З двох тверджень що були подані в тесті під кожним номером досліджуваний повинен був вибрати А (перше твердження), чи Б (друге твердження), позначивши його, наприклад знаком «+» .

За кожну відповідь, що збігається із ключем, що відповідає типу поводження в конфліктній ситуації нараховується один бал. Домінуючим вважається тип (типи), що набрали максимальну кількість балів. Отримані результати зводились до загальної таблиці. (Таблиця 1.)

1.2 Опитувальник особистісний, розроблений А. Бассом і А. Даркою в 1957 р. і призначений для діагностики агресивних і ворожих реакцій.

Тест складається з 75 тверджень, на які обстежуваний повинен відповісти «так» або «ні». Створюючи свій опитувальник, що диференціює прояви агресії й ворожості, А. Басс і А. Дарка виділили наступні види реакцій:

- Фізична агресія

- Непряма агресія

- Роздратування

- Негативізм

- Образа

- Підозрілість

- Вербальна агресія

- Почуття провини

При складанні опитувальника авторами використовувалися наступні принципи:

1.  Питання може ставитися тільки до однієї форми агресії.

2. Питання формулюються таким чином, щоб найбільшою мірою послабити ефект соціальної бажаності відповідей.

РОЗДІЛ III. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.

3.1. Аналіз результатів дослідження(за методикою Томаса)

Метою нашого дослідження було - виявити соціально-психологічні особливості прояву поведінки у підлітковому віці.

Об’єктом дослідження були учні – підлітки 10-х класів загально-освітньої школи №5 м. Козятина. У дослідженні взяли участь 15 учнів: 4 хлопчика та 11 дівчаток.

Досліджувалась поведінка підлітків у конфліктних ситуаціях. Для дослідження ми використали такі методики: опитувальник Басса-Дарки,  тест К.Томаса для визначення типу поведінки в конфліктній ситуації.

Для визначення типу переважного способу поведінки людини в конфліктних ситуаціях було використано тест К.Томаса. Обробка й інтерпретація результатів тесту проводилась наступним чином:

За кожну відповідь, що збігається із ключем, що відповідає типу поводження в конфліктній ситуації нараховується один бал. Домінуючим вважається тип (типи), що набрав максимальну кількість балів.

Всі первинні результати переводились у якісні показники і зводились до узагальнених таблиць(Таблиця 1).

Далі підраховувались середньоарифметичні показники по групі і заносились до таблиці.(Таблиця 2).

Аналіз наслідків показав, що підлітки обрали певні стратегії таким чином :

1 – суперництва        

2 - уникнення            

3 - співробітництво    

4 - компромісу          

5 - пристосування

Загальні результати досліджень про певні особливості конфліктної поведінки свідчать,що найбільш характерною поведінкою в конфлікті підлітків є суперництво (8,4). Найменш притаманне підліткам пристосування (4,0).

Таблиця №1

Зведених результатів за методикою Томаса.

Кількісні показники за типами конфліктної поведінки

суперництво

співпраця

компроміс

уникнення

пристосування

Домінуючий тип поведінки при конфлікті

1.

3

6

9

4

8

компроміс

2.

11

6

4

4

5

суперництво

3.

6

4

6

11

3

уникнення

4.

4

6

6

7

7

Уникнення та пристосування

5.

1

6

5

9

9

Уникнення та пристосування

6.

11

5

5

6

3

суперництво

7.

10

7

2

8

2

суперництво

8.

10

3

7

6

4

суперництво

9.

10

5

4

9

2

суперництво

10.

9

8

6

6

1

суперництво

11.

11

7

4

6

2

суперництво

12.

11

5

6

7

1

суперництво

13.

11

6

6

3

4

суперництво

14.

8

8

2

5

7

Суперництво та співпраця

15.

11

5

7

4

3

суперництво

Таблиця № 2

Середньоарифметичних показників за методикою Томаса

Показники особливостей поведінки в конфліктній ситуації

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

1.

Загальний середній показник

8.4

5.8

5.2

6.8

4.0

Визначення типу переважного способу поведінки в конфліктних ситуаціях (за тестом К.Томаса)

Діаграма 1.

Діаграма 2.

Аналіз результатів дослідження агресивності підлітків.

Опитувальник Басса-Дарки широко використовується для діагностики агресії як у зарубіжній, так і вітчизняній психології. Переваги методики в тому, що вона не завдає шкоди досліджуваним і не потребує використання складного обладнання. Запитання методики підібрані таким чином, щоб на відповіді досліджуваних впливали захисні механізми (небажання здатися агресивним або, навпаки, бажання продемонструвати якості, які схвалює суспільство). Опитувальник Басса-Дарки виявляє п'ять видів агресії (фізична, непряма, вербальна, роздратованість, негативізм) і два види ворожнечі (образа й підозріливість):

• фізична агресія — застосування фізичної сили до іншої людини;

• непряма агресія — спрямована через іншу людину або групу людей;

• вербальна агресія — вираження негативних почуттів через крик, образи, приниження, погрози;

• роздратованість — схильність до грубості, запальності, різкості за найменшого збудження;

• негативізм — опозиційна манера в поведінці, як правило, спрямована проти керування і встановлення правил;

• образа — заздрість і ненависть до навколишніх за справжні або вигадані дії;

• підозріливість — недовіра і обережність до людей, яка ґрунтується на переконанні, що вони мають намір зашкодити.

Кількісні показники прояву різних форм агресивності, одержані в нашому дослідженні, наведені в таблиці.(Таблиця 3)

Як видно з таблиці, у досліджуваних перше місце посідає вербальна агресія, друге — негативізм, третє —роздратування, четверте — фізична агресія, п'яте — непряма агресія.

Діаграма 3.

Визначення домінуючого типу агресії

3.2Розробка програми корекції конфліктної поведінки підлітків.

Рекомендації щодо зняття агресивного стану підлітка в конфліктній взаємодії.

З агресивною дитиною не можна розмовляти на підвищених тонах, тим самим ви «підключаєтеся» до порушення цих же тонів і провокуєте посилення агресивних імпульсів. Послідовне використання спокійної, плавної мови дозволяє дитині перемкнутися й почати слухати вас. Особливо важливо при цьому визнати право дитини обурюватися і викидати свою енергію різними способами. Після такого визнання дитина почне до вас прислухатися, і тоді у вас є шанс допомогти їй освоїти більш прийнятні методи «виходу» агресивних імпульсів.

Конфліктні прояви можна знімати за допомогою деяких вправ. Діти добре освоюють їх у тому випадку, якщо агресивність насправді приносить таким дітям безліч проблем і вони усвідомлюють це. Наприклад, можна навчити дитину концентрувати увагу в момент імпульсу у своїх руках і навмисне стискати кулаки з певним зусиллям. Гіпернапруга неминуче змінюється релаксацією м'язів. І якщо агресія не проходить зовсім, то тепер вона стає керованою.

Добре допомагає дітям з конфліктною поведінкою і психофізичні тренування. Навичка виконання вправи «левітація рук» допомагає знизити загальний рівень агресивності й навчитися керувати собою у критичних ситуаціях.

Однак найголовніше – створити для дитини такі умови життя, де б їй демонструвалися зразки миролюбних відносини між людьми, були відсутні б негативні приклади агресивної поведінки. Виховання на принципі співробітництва – це головна умова запобігання агресивності.

Навчання дітей прийомам саморегуляції, самовладання.

Агресивним дітям часто властиві м'язові затиски, особливо в області обличчя і кистей рук. Тому для даної категорії дітей будуть корисні будь-які релаксаційні вправи. У процесі корекційної роботи можна говорити з дитиною про те, що таке гнів і яка його руйнівна дія, можна пояснити дитині, яким злим і поганим стає людина в пориві гніву. Тому важливо працювати над собою, управляти і володіти своїми негативними емоціями.

Рекомендують кілька цікавих прийомів здобуття самоконтролю. Наприклад, у кишеню одягу можна покласти намальований від руки дорожній знак «Стоп». Як тільки агресивну дитину почнуть долати непрохані думки і бажання, він може дістати з кишені картинку і подумки або пошепки вимовити: «Стоп». Для того щоб даний прийом почав працювати, необхідні багатоденні тренування.

Наприклад, в грі «Теплий, як сонце, легкий, як подих вітру» діти з закритими очима уявляють собі чудовий теплий день. Над їх головами пропливає сіре хмарка, на яку вони поміщають всі свої жалі і турботи. Яскраво-блакитне небо, легкий вітерець, м'які промені сонця допомагають розслабити м'язи всього тіла.

Інша гра – «Усмішка» – сприяє розслабленню м'язів обличчя. Видихаючи повітря і багаторазово посміхаючись променю сонця, діти стають трохи добрішими. У неприємних життєвих ситуаціях вони можуть згадати свої відчуття, відпрацьовані в цих та інших подібних іграх, і повернутися до них, замінюючи негативні емоції на нейтральні або позитивні.

Робота з батьками агресивної дитини.

Відомо, що будь яка корекційна робота з дітьми не буде успішною без підтримки батьків, яких необхідно вчити розуміти дитину. Роботу з батьками агресивної дитини доцільно проводити в двох напрямках:

– інформування (про те, що є агресія, які причини її появи, чим вона небезпечна для дитини і оточуючих);

– навчання ефективним способам спілкування з сином або донькою.

Необхідну для себе інформацію батьки можуть отримати на лекціях, до проведення яких можна залучити авторитетних спеціалістів. Крім цього, для батьків агресивних дітей буде корисна наочна інформація, розміщена на стендах в класі, в кабінеті психолога, в групі дитячого садка, у вестибюлі школи. Ймовірність, що, отримавши хоча б мінімум знань про причини становлення конфліктної поведінки підлітка, батьки самі звернуться за допомогою до спеціаліста, досить велика.

Коли мати чи батько усвідомлюють необхідність корекційної роботи з сином або донькою, можна буде розпочати їх навчання ефективними способами взаємодії з дитиною. У цьому випадку батьки зможуть не тільки слухати лекції, а й брати участь у тренінгах дитячо-батьківських відносин, у семінарах, диспутах, клубах за інтересами і т.д.

В арсеналі дорослих є такі основні способи контролю поведінки дитини:

– негативні способи: покарання, накази;

– нейтральні способи: модифікація поведінки;

– позитивні способи: прохання, м'яке фізична маніпулювання.

Накази і покарання можуть викликати або гнів дитини, або постійні придушення цього гніву. Тому батьки повинні наказувати дитину тільки в крайніх випадках. Коли гнів дитини буде постійно придушуватися (оскільки дитина не завжди посміє протистояти сильному дорослому), то він може перерости в пасивно-агресивні форми поведінки. Дитина може почати діяти нишком, буде намагатися робити що-небудь «на зло», наприклад, підкреслено повільно виконуваних вказівки батьків, навіть якщо вся родина спізнюється в цей час в театр, в гості і т.д.

Техніка модифікації поведінки дуже проста: за гарну поведінку дитина отримує заохочення, за погану – покарання або позбавлення привілеїв. Однак і цей метод не варто використовувати занадто часто, інакше батьки втомляться від настирливих питань своєї дитини: «А що мені за це буде?».

Кращим гарантом гарного самовладання і адекватної поведінки у дітей є вміння батьків володіти собою. На жаль, багато батьків поки що й самі не вміють керувати власним гнівом. Наслідком цього буде те, що їхні діти навряд чи коли-небудь у процесі виховання засвоять навички адекватного вираження гніву.

Щоб повністю встановити контроль над собою, автори рекомендують дорослим рухатися повільніше, намагатися не робити різких рухів, не кричати і не грюкати дверима.

ВИСНОВКИ

Таким чином, внаслідок теоретичного аналізу наукових джерел та практичного дослідження поведінки підлітків встановлено, що конфліктна поведінка пов'язана з певними рисами характеру та якостями особистості підлітка такими, як: нетерпимість до недоліків інших, знижена самокритичність, імпульсивність до агресивної поведінки, неуважність   людей, користолюбство, егоїзм. Причини конфліктів можуть корінитися в особистісній своєрідності членів підліткового колективу, це насамперед: невміння контролювати свій емоційний стан, низький рівень самоповаги, агресивність, підвищена тривожність, некомунікабельність, надмірна принциповість.

З конфліктною поведінкою тісно пов'язане таке поняття як агресивність. Агресивність виступає як одна із компонентів конфліктної поведінки підлітка. Агресивна поведінка, на наш погляд, є результатом порушення стосунків підлітка з середовищем. Всім дітям властиве прагнення досягти позитивної оцінки оточуючих. Незадоволеність цією життєво важливою соціальною потребою викликає у дитини негативні емоційні переживання, штовхає її на пошук виходу з травмуючої ситуації.

Дослідження показують, що учні часто навіть не можуть пригадати причину конфлікту, але прекрасно пам'ятають інтонацію, вираз обличчя і інші способи вираження вчителем свого невдоволення. Саме це викликає образу і внутрішню незгоду з критикою.

Агресивні дії підлітків виступають: як засіб досягнення значущої мети; як спосіб психологічної розрядки, заміщення блокованої потреби і переключення діяльності; як самоціль, що задовольняє потребу в самореалізації і самоствердженні.

Застосувавши  опитувальник Басса-Дарки ми  виявили п'ять видів агресії,яка провокує до створення конфліктних ситуацій (фізична, непряма, вербальна, роздратованість, негативізм) і два види ворожнечі (образа й підозріливість):

•  фізична агресія — застосування фізичної сили до іншої людини;

• непряма агресія — спрямована через іншу людину або групу людей;

• вербальна агресія — вираження негативних почуттів через крик, образи, приниження, погрози;

•  роздратованість — схильність до грубості, запальності, різкості за найменшого збудження;

• негативізм — опозиційна манера в поведінці, як правило, спрямована проти керування і встановлення правил;

• образа — заздрість і ненависть до навколишніх за справжні або вигадані дії;

• підозріливість — недовіра і обережність до людей, яка ґрунтується на переконанні, що вони мають намір зашкодити. Кількісні показники прояву різних форм агресивності, одержані в нашому дослідженні, наведені в таблиці

За нашими дослідженнями підлітки переважно виявляють  два види агресії, які найчастіше  і трапляються у дітей:

•негативізм, що проявляється несприйманням та відмовою керуватися встановленими правилами;

•вербальна агресія, що виражається у сварках, образах («тиха» агресивність — ухиляння від чогось, ігнорування, небажання говорити).

Отже, як показало практичне дослідження  конфліктність  виявляють підлітки які мають такі особистісні якості:

• схильні до виявлення фізичної агресії;

• схильні до виявлення вербальної агресії;

• схильні до виявлення непрямої агресії;

• схильні до прояву роздратування;

• схильні до виявлення негативізму.

Знання причин і психологічних вікових особливостей агресивності - необхідна умова ефективності психопрофілактичної та психокорекційної роботи з дітьми у всіх типах навчально-виховних закладів. Під час роботи з агресією  дітей головна ідея така: її не треба боятися! Надлишок енергії, нехай і агресивної, завжди кращий за її недолік. Агресія потрібна дитині, щоб відстояти своє «я», яке розвивається. Вчасне виявлення агресивних тенденцій у поведінці дитини та їх усунення за допомогою психокорекційної роботи є актуальною проблемою. Для корекційної роботи  з такими дітьми доцільно використовувати методи релаксації, ігротерапії, арттерапії, психогімнастики та інші.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ложкін Г.В., ПовякельН.І. Л 71 Практична психологія конфлікту: Уч. посібник. -2-е вид., Стереотип. -К.: МАУП, 2002. -256с.: Ил. -Біб-ліогр.: С. 27-28;126-128;250-254.

2. Ващенко І. В., Антонова О. І.. Конфлікт: посттравматичний стрес. Київ: Наукова думка, 1998. С. 18 - 20.

3. Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6т. Т.1. М.: Педагогіка, 1982. С. 487.

4. Ємельянов С. М. Практикум з конфліктології. С.-Пб.: 2000. С. 360.

5. Ілійчук В. І.. Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки. Київ: ЛИБІДЬ, 1996. 22 с.

7. Конфлікти в шкільному віці/Ред. А. П. Шуміліна М.: МГУ, 1986. С. 121.

8. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 4. - С.40-50.

9. Личко А. Е. Типи акцентуацій характеру та психопатій у підлітків. М.: квітень-прес, Эксмо-пресс, 1999. 416 с.

10. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2кн. К.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. -576 с.

11. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко та ін.: Либідь, 2003. -536 с.

12. Рояк А. А. Психологічний конфлікт і особливості індивідуального розвитку дитини. М.: Педагогіка, 1988. С. 46 - 73.

13. Романов И., Бондаренко С. Теории агрессивности и детская агрессия //Вопр. психол. — 1992. —№5—6.

14. ЧаговецьЛ. Психологічні особливості агресивності старших підлітків. //Психолог.№15,2004,ст.16-18.

Додаток1.

Види конфліктної поведінки акцентуйованих особистостей

Тип акцентуації

Особливості спілкування та поведінки

Риси,що сприяють конфліктам

Ситуації,в яких можливі конфлікти

1

2

3

4

Гіпертимний

Надмірнапіднесеність настрою, веселість, балакучість; самостійність; прагнення до лідерства, ризику, авантюр; відсутність реакціїназауваження, ігноруванняпокарань;не відчуваєграньнедозволеного.
Необхідностриманоставитися до йогонеобгрунтованого оптімізмуіпереоцінки своїхможливостей. Енергіянаправляєтьсяна вживання спиртного, наркотиків, безладне
статеве життя

Легковажність,
схильністьдо аморальних вчинків.
Несерйознеставлення до обов'язків,
дратівливість

Протипоказані:
монотонність,
самотність, умови
жорсткої дисципліни,
постійніморалізаторство(можуть викликати
роздратування ігнів)

Циклоїдний

Циклічнозмінюєтьсятовариськість
(високавперіодпіднесеного настрою і
низькавперіод
пригніченості)

У періодпідйому настроюпроявляється якособистість згипертимической
акцентуацией, вперіод спаду-с дистимической
У період спадунастроюзагостреносприймаєнеприємності, аж до самогубства

У періодпідйому
настрою-за  гіпертимічним
типом, вперіод спаду– за дистимічним типом

Емотивний

Надмірначутливість, вразливість, глибоко
переживаєнайменшінеприємності, надмірночутливий до зауважень,
невдач.Пригніченість настроювмоментпереживань
Віддає перевагувузькому колудрузів і близьких, якірозуміють зпівслова

Крайня чутливість,сльозливість

Сварка зблизькою людиною, смерть,хворобаріднихсприймаються
трагічно.

Протипоказані: несправедливість, хамство, перебування в оточеннігрубихлюдей

Демонстративний

Вираженопрагнення бути вцентрі уваги ідомагатися своїхцілейбудь якою ціною; сльози, непритомність, скандали, хвороби, хвастощі, наряди.

Склоністькобрехні. Легкозабуваєпро свої поганівчинки.

Поведінка залежить від людини, з якоюспілкується .
Високапристосованістьдо оточуючих.

Егоїзм, неприборканість, брехливість, хвалькуватість,
схильність"захворювати" у відповідальнііважкі моменти .
Схильність доінтриг.

Самовпевнений і завищенийрівень домагань .
Провокує конфлікти, прицьомуактивно захищається.

Утискінтересів, недооцінказаслуг, повалення з "п'єдесталу"
протипоказанічерез схильність доістерії .
Замкнутеколо спілкування, одноманітна роботапригнічують.

Збудливий

Підвищена дратівливість, нестриманість, агресивність, похмурість,
"занудливість". Можливі улесливість, послужливість (як маскування)
Схильність до хамства. Експресивна  жестикуляція, перехоплення
дихання,часті сварки.

Дратівливість, запальність, неадекватніспалахи гнівуі люті,
супроводжуванірукоприкладством, жорстокістю
Ослабленийконтроль надпотягами

Незначніприводипризводятьдо невротичнихзривів.
Правопорушенняіасоціальніпроступки, аморальну поведінку, зловживання алкоголем.

Застрягаючий

"Застряє" на своїх думкахі почуттях
Чи непрощає образ, "зводить рахунки"
Незговірливість, схильність дозатяжних чвар, у конфліктахчастіше
буваєактивною стороною .
Чітковизначено колодрузіві ворогів .

Образливість, підозрілість, мстивість, честолюбство, самовпевненість, ревнощі, роздутедо фанатизмупочуття справедливості

Зачеплене самолюбство, несправедливаобраза, перешкода до досягненнячестолюбнихцілей

Педантичний

Вираженазанудливістьу вигляді "переживання" подробиць .
У справахздатнийзамучитивимогами,
надмірнапедантичність

Формалізм, "крутійство", "Занудливість", прагненняперекласти ухваленняважливого рішеннянаінших

Ситуаціяпідвищеноїособистої відповідальностіза важливу справуі недооцінказаслуг

Тривожний

Знижений фон настрою, побоювання за себе, близьких, боязкість, невпевненість у собі, крайня нерішучість .
Довгі переживання невдач, постійні сумніви у своїх діях. Рідко вступає в конфлікти, грає в основному
пасивну роль.

Боязкість, помисливість .
Внаслідокбеззахисностіслужитьпідчасмішеннюдляжартів, "козлом відпущення»

Протипоказані: страх, погрози, покарання, глузування, несправедливі звинувачення.

Екзальтований

Підвищенамінливість настрою, емоціїяскравовиражені.
Підвищена відволіканняна зовнішніподії.
Влюбливість.

Надмірна вразливість, панікерство, схильність дорозпачу

Невдачі, сумні події сприймає трагічно

Інтровертований

Недостатнятовариськість, замкнутість, спілкування по необхідності,
заглибленість у себе, підвищена вразливість
Стримано, холодноставиться до інших, навітьдо близьких.Поведінка, логіка
частонезрозумілі для навколишніх. Любитьсамотність.У конфліктивступає
рідко, восновномуприспробівторгненнявйоговнутрішній світ
Перебірливістьу виборі чоловіка, пошук ідеалу.

Впертевідстоюваннясвоїхнереальнихпоглядів .
На всевласнаточказору, часторізко відрізняєтьсявідточкизорубільшості.

Протипоказані: позбавлення хобі, улюбленої справи
Самотність, нав'язливість, безцеремонність, брутальністьоточуючихпосилюютьзамкнутість

Екстравертований

Висока товариськість, балакучість.
Не має власної думки, вкрай несамостійний, прагне бути як
всі, неорганізований, воліє підкорятися. Накази начальства
виконує без роздумування.

Крайнясхильністьчужим думкамі впливу .
Схильність донепродуманих вчинків, легковір'я, пристрасть
до розваг.

Протипоказані: вимушена самотність, безконтрольність інерегламентованістьжиття

Додаток 2

Методика К. Томаса для визначення стилю вирішення конфлікту

(стратегій поводження в конфлікті).

У своєму підході до вивчення конфліктних явищ К. Томас наголошував на зміні традиційного тоді відношення до подібних ситуацій, що полягають в створенні якогось безконфліктного простору, а не у вмілому керуванні ними, оскільки знаходив нарівні з негативною стороною й позитивний вплив зіткнення інтересів і думок.

Відповідно до цього К. Томас уважав потрібним сконцентрувати увагу на наступних аспектах вивчення конфліктів і супутніх явищ: які форми поводження в конфліктних ситуаціях найбільш характерні для людей і по яких міркуваннях; які з них є більше продуктивними і розумними, а які варто віднести до нераціональних і деструктивних; яким  чином можливо стимулювати продуктивне поводження .

Існують п'ять основних стратегій поводження в конфлікті. В основу їх покладена система, називана методом Томаса - Килменна. Метод був розроблений К.У. Томасом і Р.Х. Килменном в 1972 році. Система дозволяє створити для кожної людини свій власний стиль вирішення конфлікту . Стиль поводження в конкретному конфлікті визначається тією мірою, у якій член колективу хоче задовольнити власні інтереси (діючи активно або пасивно) - напористість і інтереси іншої сторони (діючи спільно або індивідуально) - кооперація. Якщо скористатися прямокутною системою координат, то вийде сітка Томаса - Килменна, що дозволяє визначити місце й назву для кожного з п'яти основних стратегій вирішення конфлікту. На абсцисі ми фіксуємо рівень спрямованості на інтереси інших людей, залучених у конфлікт, а на ординаті - рівень спрямованості на власні інтереси .

При аналізі конфліктів на основі розглянутої моделі потрібно мати на увазі, що рівень спрямованості на власні інтереси або інтереси суперника залежить від трьох обставин:

- змісту предмета конфлікту;

- цінності міжособистісних відносин;

- індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Особливе місце в оцінці моделей і стратегій поводження особистості в конфлікті займає цінність для неї міжособистісних відносин із протиборчою стороною. Якщо для одного із суперників міжособистісні відносини з іншим (дружба, любов, товариство, партнерство й т.д.) не представляють ніякої цінності, то й поводження його в конфлікті буде відрізнятися деструктивним змістом або крайніми позиціями в стратегії (примус, боротьба, суперництво). І, навпаки, цінність міжособистісних відносин для суб'єкта конфліктної взаємодії, як правило, є істотною причиною конструктивного поводження в конфлікті або спрямованістю такого поводження на компроміс, співробітництво, відхід або поступку. С.М. Ємельянов доповнює двомірну модель Томаса-Килменна третім виміром - цінністю міжособистісних відносин (МОВ) .

Стиль уникнення, що припускає відхід від конфлікту, пов'язаний з відсутністю особистої наполегливості й бажання кооперуватися з іншими по його вирішенню. Звичайно в цьому випадку людина намагається стояти осторонь від конфлікту, прагне стати нейтральним. Цей стиль використовується, коли проблема не так важлива, коли людина не хоче витрачати сили на її вирішення, коли людина почуває себе неправою або коли інша людина має більшу владу. Використання такого стилю може означати рішення індивіда дати конфлікту можливість розвиватися. Даний стиль також може бути пов'язаний з неприйняттям напруженості й розладу. В окремих випадках спроба уникнути конфлікту може знизити його інтенсивність. Однак ігнорування незгоди може викликати ще більше невдоволення. При такому підході до конфлікту програють обидві сторони.

Стиль конкуренції або вирішення конфлікту силою характеризується великою особистою включеністю й зацікавленістю в усуненні конфлікту, однак, без врахування позицій іншої сторони. Це стиль типу " виграш-програш". Для застосування даного стилю необхідно мати владу або фізичні переваги. Такий стиль може в окремих випадках допомогти в досягненні індивідуальних цілей. Він жадає від людини використання вольових якостей. Однак у навколишніх складається несприятливе враження про індивіда, що використовує цей стиль.

Стиль співробітництва відрізняється як високим ступенем особистої включеності в нього, так і сильним бажанням об'єднати свої зусилля з іншими для дозволу міжособистісного конфлікту. При такому підході виграє кожна зі сторін. Люди, що використовують даний стиль, звичайно мають наступні характеристики:

-   розглядають конфлікт як нормальна подія, що допомагає й навіть якщо їм правильно управляти, що веде до більше творчого рішення;

-  при цьому проявляють довіру й відвертість у відношенні інших;

- визнають, що при такому взаємозадовільняючому результаті конфлікту, всі його учасники як би беруть на себе зобов'язання в рамках загального рішення;

- вважають, що кожний учасник конфлікту має рівні права в його вирішенні й точка зору кожного має право на існування;

- думають, що ніхто не повинен бути принесений у жертву в інтересах усіх.

Часто такі індивіди вважаються динамічними натурами, про які в інших складається сприятлива думка.

Стиль пристосування, що спонукує зважити на становище іншої сторони, являє собою поводження, в основі якого лежить прагнення кооперуватися з іншими, але без внесення в цю кооперацію свого сильного інтересу. Цей стиль носить типу "невиграш - виграш" носить відтінок альтруїзму. Даний стиль може виражати довгострокову стратегію з метою розвитку в інших орієнтації на кооперацію з дозволу міжособистісного конфлікту. Даний стиль допомагає в прагненні реалізувати бажання інших. Власники такого стилю в цілому оцінюються навколишніми позитивно, однак сприймаються іншими як слабкі натури, що легко піддаються чужому впливу.

Стиль компромісу полягає в такому поводженні в ході вирішення міжособистісного конфлікту, що помірковано враховує інтереси кожної зі сторін. Реалізація даного стилю пов'язана із проведенням переговорів, у ході яких кожна зі сторін іде на певні поступки. Компроміс широко використовується в дозволі конфлікту й ті, хто його використовує, оцінюються навколишніми в цілому сприятливо. Це стиль типу "непрограш - невиграш". У багатьох ситуаціях стиль компромісу дозволяє досягти швидкого дозволу конфлікту, особливо у випадках, коли одна зі сторін має явні переваги.

Таким чином, конфлікт у колективі - це усвідомлене протиріччя між членами, що спілкуються, цього колективу, що супроводжується спробами його вирішити на тлі емоційних відносин. Для вирішення конфліктів члени колективу користуються певними стратегіями поводження, а саме стратегією суперництва, пристосування, уникнення, компромісу й співробітництва.

Інструкція:

З двох тверджень що подані в тесті під кожним номером слід вибрати

А (перше твердження), чи Б (друге твердження), позначивши його, наприклад знаком «+»

Тест за методикою Томаса

1.  

Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання  

Чим обговорювати, те в чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, із чим ми обоє згодні

2.   

Я намагаюся знайти компромісне рішення

Я намагаюся влагодити справу з урахуванням всіх інтересів іншого й моїх власних

3.  

Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого

Я намагаюся заспокоїти іншого, головним чином - зберегти наші відносини

4.   

Я намагаюся знайти компромісне рішення

Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини

5.   

Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку іншого

Я намагаюся зробити все, щоб уникати марної напруженості

6.   

Я намагаюся уникати виникнення неприємностей для себе

Я намагаюся домогтися свого

7.   

Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом вирішити все остаточно

Я вважаю за можливе в чомусь - то поступитися, щоб домогтися іншого

8.   

Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого

Я першою справою намагаюся ясно визначити те, у чому полягають всі порушені інтереси в спірному питанні

9.   

Я думаю, що не завжди варто хвилюватися з - за якихось -то виникаючих розбіжностей  

Я вживаю зусилля, щоб домогтися свого

10.  

Я твердо прагну досягти свого

Я намагаюся знайти компромісне рішення

11.  

Першою справою я намагаюся визначити те, у чому складаються всі порушені інтереси й спірні питання

Я намагаюся заспокоїти співрозмовника й головним чином зберегти наші відносини

12.  

Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати спори   Я даю можливість іншому в чомусь - то залишитися при своїй думці, якщо він також іде назустріч мені

13.  

Я пропоную середню позицію

Я наполягаю, щоб було зроблено по - моєму

14.  

Я повідомляю іншому свою точку зору й запитую про його погляди   Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів

15.  

Я намагаюся заспокоїти іншого й головним чином зберегти наші відносини

Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруги

16.  

Я намагаюся не зачепити почуття іншого  

Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції

17.  

Звичайно я наполегливо намагаюся домогтися свого

Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості

18.  

Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягати на своєму

Я даю можливість іншому в чомусь - то залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені на зустріч

19.  

Першою справою я намагаюся визначити те, у чому складаються всі порушені інтереси й спірні питання

Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом вирішити все остаточно

20.  

Я намагаюся негайно перебороти розбіжності

Я намагаюся знайти найкраще сполучення вигід і втрат для нас обох

21.  

Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого

Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми

22.  

Я намагаюся знайти позицію, що перебуває посередині між моєю позицією й точкою зору іншої людини  

Я відстоюю свої бажання

23.  

Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас  

Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання

24.  

Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я постараюся піти назустріч його бажанням

Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу

25.   

Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів

Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого

26.   

Я пропоную середню позицію

Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас

27.   

Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати спори

Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму

28.   

Звичайно я наполегливо намагаюся домогтися свого

Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку іншого

29.   

Я пропоную середню позицію

Думаю, що не завжди варто хвилюватися з - за якихось - то виникаючих розбіжностей

30.   

Я намагаюся не зачепити почуття іншого

Я намагаюся займати таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з іншою зацікавленою людиною могли домогтися успіху

Ключ

№ Суперн.Спів. Комп. Уник.  Пристос.

1     А  Б

2   Б  А   

3  А     Б

4    А   Б

5      

6  Б    А  

7    Б  А  

8  А  Б    

9  Б    А  

10  А   Б   

11  А     Б

12     Б  А

13  Б   А   

14  Б  А    

15     Б  А

16  Б     А

17  А    Б  

18    Б   А

19   А   Б  

20   А  Б   

21   Б    А

22  Б   А   

23   А   Б  

24    Б   А

25  А     Б

26   Б  А   

27     А  Б

28  А  Б    

29    А  Б  

30   Б    А

Обробка й інтерпретація результатів тесту:

За кожну відповідь, що збігається із ключем, що відповідає типу поводження в конфліктній ситуації нараховується один бал. Домінуючим вважається тип (типи), що набрали максимальну кількість балів.(Джерела: Тест опису поводження К.Томаса (адаптація Н.В.Гришиної) // Психологічні тести / Під ред. А.А.Кареліна: В 2т. - М., 2001. - Т.2. С. 69-77.)

Додаток 3

Опитувальник Баса- Дарки

( Buss-Durkey Inventory)

Опитувальник особистісний, розроблений А. Бассом і А. Дарки в 1957 р. і призначений для діагностики агресивних і ворожих реакцій.

Тест складається з 75 тверджень, на які обстежуваний повинен відповісти «так» або «ні». Створюючи свій опитувальник, що диференціює прояви агресії й ворожості, А. Басс і А. Дарки виділили наступні види реакцій:

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої особи.

2. Непряма агресія, обхідним шляхом спрямована на іншу особу або ні на кого не спрямована.

3. Роздратування – готовність до прояву негативних почуттів при найменшому порушенні (запальність, брутальність).

4. Негативізм – опозиційна манера в поводженні від пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.

5. Образа – заздрість і ненависть до навколишніх за дійсні й вигадані дії.

6. Підозрілість – у діапазоні від недовіри й обережності стосовно людей до переконання в тім, що інші люди планують і приносять шкоду.

7. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму (лемент, вереск), так і через зміст словесних відповідей (прокльону, погрози).

8. Почуття провини – виражає можливе переконання суб’єкта в тім, що він є поганою людиною, що надходить зло, а також каяття совісті, що відчуваються ним,.

При складанні опитувальника авторами використовувалися наступні принципи:

1. Питання може ставитися тільки до однієї форми агресії.

2. Питання формулюються таким чином, щоб найбільшою мірою послабити ефект соціальної бажаності відповідей.

На думку авторів, під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області  озлючуся-суб’єктних відносин. Імовірно, деструктивний компонент людської активності є необхідним у творчій діяльності, тому що потреби індивідуального розвитку з неминучістю формують у людях здатність до усунення й руйнування перешкод, подоланню того, що протидіє цьому процесу.

Агресивність має якісну й кількісну характеристики. Як і всяка властивість, вона має різний ступінь виразності: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна особистість повинна мати певний ступінь агресивності. Відсутність її приводить до пасивності, відомості, конформності й т.ін. Надмірний розвиток її починає визначати весь вигляд особистості, що може стати конфліктною, нездатної на свідому кооперацію й т.ін. Сама по собі агресивність не робить суб’єкта свідомо небезпечним, тому що, з одного боку, існуючий зв’язок між агресивністю й агресією не є твердою, а, з іншої, сам акт агресії може не приймати свідомо небезпечні й озлючусяані форми. У життєвій свідомості агресивність є синонімом «зловмисної активності». Однак саме по собі деструктивне поводження «зловмисністю» не володіє, такою його робить мотив діяльності, ті цінності, заради досягнення й володіння якими активність розвертається. Зовнішні практичні дії можуть бути подібні, але їхні мотиваційні компоненти прямо протилежні.

Виходячи із цього, можна розділити агресивні прояви на два основних типи: перший – мотиваційна агресія, як самоцінність, другий – інструментальна, як засіб (маючи на увазі при цьому, що й та, і інша можуть проявлятися як під контролем свідомості, так і поза нього, і сполучені з емоційними переживаннями (гнів, ворожість)).

При розробці діагностичного інструментарію А. Басс, також розділив поняття агресії й ворожість і визначив останню як: «…реакцію, що розвиває негативні почуття й негативні оцінки людей і подій».

Даний опитувальник широко розповсюджений у закордонних дослідженнях, у яких підтверджуються його високі валідність і надійність. Опитувальник використовується також і у вітчизняних роботах (С. Н. Ениколопов, 1989 і оз.), однак дані про його стандартизацію на вітчизняних вибірках не вказуються.

Адаптований А.К. Осницьким, варіант тесту припускає 4 можливих відповіді для випробуваного «так», «мабуть так», «мабуть ні», «ні». Відзначається, що в ситуації експертизи опитувальник не захищений від перекручувань, а вірогідність результатів залежить від довірчості у відносинах випробуваного й психолога. Користуючись даною методикою, необхідно пам’ятати, що агресивність, як властивість особистості, і агресія, як акт поводження, можуть бути зрозумілі в контексті цілісного психологічного аналізу мотиваційно-потребової сфери особистості. Тому опитувальником Басса-Дарки варто користуватися в сукупності з іншими методиками.

Зміст

Стимульний матеріал:

1. Часом я не можу впоратися з бажанням заподіяти шкоду іншим       

2. Іноді брешу про людей, яких не люблю                                                      

3. Я легко дратуюся, але швидко заспокоююся                                            

4. Якщо мене не попросять по-гарному, я не виконаю                                

5. Я не завжди одержую те, що мені належить                                               

6. Я не знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною                           

7. Якщо я не схвалюю поводження друзів, я даю їм це відчути                        

8. Коли мені траплялося обдурити кого-небудь, я випробовував болісні каяття совісті

9. Мені здається, що я не здатний ударити людину                                             

10. Я ніколи не дратуюся настільки, щоб кидатися предметами                         

11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків

12. Якщо мені не подобається встановлене правило, мені хочеться порушити його

13. Інші вміють майже завжди користуватися сприятливими обставинами

14. Я тримаюся насторожено з людьми, які ставляться до мене трохи більш дружньо, ніж я очікував

15. Я часто буваю незгодний з людьми

16. Іноді мені на розум приходять думки, яких я соромлюся

17. Якщо хто-небудь першим ударить мене, я не відповім йому

18. Коли я дратуюся, я ляскаю дверима

19. Я набагато більше дратівливий, ніж здається

20. Якщо хтось уявляє себе начальником, я завжди вчиняю йому всупереч

21. Мене небагато засмучує моя доля

22. Я думаю, що багато хто з людей не люблять мене

23. Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні із мною

24. Люди,  що уникають від роботи, повинні випробовувати почуття провини

25. Той, хто ображає мене й мою родину, напрошується на бійку

26. Я не здатний на грубі жарти

27. Мене охоплює лють, коли наді мною насміхаються

28. Коли люди уявляють із себе начальників, я зроблю все, щоб вони не зазнавалися

29. Майже щотижня я бачу кого-небудь, хто мені не подобається

30. Досить багато з людей заздрять мені

31. Я вимагаю, щоб люди поважали мене

32. Мене гнітить те, що я мало роблю для своїх батьків

33. Люди, які постійно виводять вас, варті того, щоб їх «клацнули по носі»

34. Я ніколи не буваю похмурий від злості

35. Якщо до мене ставляться гірше, ніж я того заслуговую, я не дратуюся

36. Якщо хтось виводить мене із себе, я не звертаю уваги

37. Хоча я й не показую цього, мене іноді гризе заздрість

38. Іноді мені здається, що наді мною сміються

39. Навіть якщо я злюся, я не прибігаю до «сильного» висловлювання 40. Мені хочеться, щоб мої гріхи були прощені так немає

41. Я рідко даю здачі, навіть якщо хто-небудь ударить мене

42. Коли виходить не по-моєму, я іноді ображаюся

43. Іноді люди дратують мене однією своєю присутністю

44. Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів

45. Мій принцип: «Ніколи не довіряти «чужинцям»

46. Якщо хто-небудь дратує мене, я готовий сказати, що я про нього думаю

47. Я роблю багато такого, про що згодом жалкую

48. Якщо я озлючуся, я можу вдарити кого-небудь

49. З дитинства я ніколи не проявляв вибухів гніву

50. Я часто почуваю себе як порохова бочка, готова вибухнути

51. Якби всі знали, що я почуваю, мене б уважали людиною, з якою нелегко працювати

52. Я завжди думаю про те, які таємні причини змушують людей робити що-небудь приємне для мене

53. Коли на мене кричать, я починаю кричати у відповідь

54. Невдачі засмучують мене

55. Я б’юся не рідше й не частіше ніж інші

56. Я можу згадати випадки, коли я був настільки злий, що хапав річ, що попалася мені під  руку, і ламав її

57. Іноді я почуваю, що готовий першим почати бійку

58. Іноді я почуваю, що життя вчиняє зі мною несправедливо

59. Раніше я думав, що більшість людей говорить правду, але тепер я в це не вірю

60. Я лаюся тільки зі злості

61. Коли я вчиняю неправильно, мене мучить совість

62. Якщо для захисту своїх прав мені потрібно застосувати фізичну силу, я застосовую її

63. Іноді я виражаю свій гнів тим, що стукаю кулаком по столі

64. Я буваю грубуватий стосовно людей, які мені не подобаються

65. У мене немає ворогів, які б хотіли мені нашкодити

66. Я не вмію поставити людину на місце, навіть якщо він того заслуговує

67. Я часто думаю, що жив неправильно

68. Я знаю людей, які здатні довести мене до бійки

69. Я не засмучуюся через дріб’язки

70. Мені рідко спадає на думку, що люди намагаються розлютити або образити мене

71. Я часто тільки загрожую людям, хоча й не збираюся приводити погрози у виконання

72. Останнім часом я став занудою

73. У суперечці я часто підвищую голос

74. Я намагаюся звичайно приховувати своє погане ставлення до людей 75. Я краще погоджуся із чим-небудь, ніж стану сперечатися

Ключі:

Відповіді оцінюються по вісьмох шкалах у такий спосіб:

 1.  Фізична агресія:

«так» = 1, «ні» = 0 питання: 1,25,31,41,48,55,62,68,

«ні» = 1, «так» = 0 питання: 9,7

 1.  Непряма агресія:

«так» = 1, «ні» = 0 питання: 2,10,18,34,42,56,63,

«ні» = 1, «так» = 0 питання: 26,49

 1.  Роздратування:

«так»= 1, «ні» = 0 питання: 3,19,27,43,50,57,64,72,

«ні» = 1, «так» = 0 питання: 11,35,69

 1.  Негативізм:

«так» = 1, «ні» = 0 питання: 4,12,20,28,

«ні» = 1, «так» = 0 питання: 36

5. Образа:

«так» = 1,»ні» = 0 питання: 5,13,21, 29, 37,44,51,58

6. Підозрілість:

«так» = 1, «ні» = 0 питання: 6,14,22,30,38,45, 52,59,

«ні» = 1, «так» = 0 питання: 33,66,74, 75

7. Вербальна агресія:

«так» = 1, «ні» = 0, питання: 7, 15, 23, 31, 46,53,60,71,73,

«ні» = 1, «так» = 0, питання: 33, 66, 74, 75

8. Почуття провини:

«так» = 1,»ні» = 0 питання: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67

Індекс ворожості містить у собі 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності (як прямій, так і мотиваційної) містить у собі шкали 1, 3, 7.

Нормою агресивності є величина її індексу, рівний 21 плюс-мінус 4, а ворожості – 6, 5-7 мінус-мінус-плюс-мінус 3. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5189. Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини 150 KB
  Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини Предмет та завдання медичної генетики. Значення генетики для медицини. Питома вага природженої та спадкової патології у структурі захворюваності й смертності...
5190. Генетика людини. Основи загальної генетики. Курс лекций 496.5 KB
  Галузь біології, яка вивчає явища спадковості та мінливості живих організмів, називається генетикою. Наука генетика поділяється на загальну та спеціальну, або прикладну частини. Загальна генетика вивчає закони, закономірності та механізми спад...
5191. Генетика микроорганизмов. Наследственные факторы микроорганизмов 92.5 KB
  Генетика микроорганизмов Сохранение специфических структурных и функциональных свойств организмов, т. е. постоянство признаков на протяжении многих поколений, называют наследственностью. Впервые материалы для познания механизма наследственности был...
5192. Генетика микроорганизмов. Фенотипическая и генотипическая изменчивость 34.5 KB
  Генетика микроорганизмов Общие понятия. Наследственность – способность живых организмов сохранять определенные признаки на протяжении многих поколений. Изменчивость – приобретение новых признаков, отличающих их от других поколений по...
5193. Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування 99.5 KB
  Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування. Характеристика мітохондріального геному. Етіопатогенез мітохондріальних захворювань. Класифікація мітохондропатій. Клініка найбільш поширени...
5194. Генетика микроорганизмов. Основные понятия о генетике микроорганизмов 35.5 KB
  Генетика микроорганизмов. Основные понятия о генетике микроорганизмов. Фенотипическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Диссоциация особая форма изменчивости. Практическое значение изменчивости. Основные понятия о генетике...
5195. Генетика популяций. Разнообразные подходы к изучению генетики популяций 72.5 KB
  Генетика популяций Термин популяция происходит от латинского populus – население. Долгое время (начиная с конца XVIII в.) популяцией называли (а часто называют и сейчас) любую группировку организмов, обитающих на определенной территории. В 1903...
5196. Генетика статі 37.5 KB
  Генетика статі Мета: ознайомити студентів з явищем зчепленого зі статтю успадкування, взаємодія генів, множинна дія генів, позаядерна спадковість. Формувати навички розв’язування задач з генетики. План Хромосомне визначення статі Сп...
5197. Генетика в тестах и задачах 674 KB
  Генетика в тестах и задачах В учебном пособии даны тестовые вопросы к зачетному занятию по общей генетике. Показаны схемы решения задач на разные типы взаимодействия генов: аллельных, неаллельных, сцепленных с полом, сцепления генов, молекулярной ге...