98745

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Курсовая

Психология и эзотерика

На основі аналізу психологічної літератури розглянути основні підходи до проблеми креативних здібностей, їх діагностики й формування; визначити психологічні чинники, що впливають на розвиток креативних здібностей в підлітковому віці; на основі аналізу психологічної літератури розглянути основні підходи до проблеми креативних здібностей...

Украинкский

2015-11-06

211.5 KB

18 чел.

PAGE  35

ПЛАН

ВСТУП.....................................................................................................................2

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ........................................................................................5

1.1. Поняття креативності.......................................................................................6

1.2. Психологічні особливості підліткового віку.................................................7

1.3. Особливості креативності підлітків.............................................................12

РОЗДІЛ ІІ.  ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ...........................................................................................................15

2.1. Діагностика особистісної креативності  (Є.Є. Тунік).................................16

2.2.  Діагностика креативності за методикою Джонсона..................................18

2.3. Методика дослідження креативності Торранса...........................................20

ВИСНОВОК.........................................................................................................22

ДОДАТКИ.............................................................................................................25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................33
ВСТУП

Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення давно перетворився у соціальну необхідність.

Проблема креативності в даний час є однією з найбільш досліджуваних у психологічній науці. Адже, нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування людської спільноти.

У сучасній українській психологічній науці креативність розглядається як характеристика інтелекту, який є цілісним інтегрованим психічним утворенням і забезпечує породження, конструювання й перебудову особистісних ментальних моделей світу (М.Л. Смульсон).

Деякі автори розглядають креативність лише в межах якісно високого інтелекту як різновид інтелектуальної поведінки (Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг, Л. Термен, У. Уайсберг й ін.). В.М. Русалов та Л.І. Полтавцева розглядають креативність як аспект інтелекту людини. М.О. Холодна визначає креативні здібності як один з чотирьох типів інтелектуальних здібностей або властивостей інтелекту поруч з конвергентними здібностями, здатністю до навчання й пізнавальними стилями [25].

Однак у цій області досі існує чимало невирішених питань, таких як, проблема адаптованості творчої особистості, цілісності проявів креативності, особистісних характеристик, притаманних креативним людям та ін..

Актуальність обраної теми  полягає у тому, що  сьогодні між розумінням проблеми і практичним втіленням у навчальному процесі спеціалізованих програм з розвитку креативних здібностей виникають труднощі, пов'язані  з недостатньою визначеністю теоретичних питань, що врешті викликає значну кількість практичних ускладнень.

І творчі здібності, і здатність адаптуватися формуються протягом усього життя, але особливо активно в підлітковий період —  час найбільш інтенсивних змін і формування особистості. Підліток відвойовує собі право на власну позицію, конфліктує з батьками, педагогами, однолітками.

Особливо значущим стає положення в групі однолітків, тісно пов'язане з самооцінкою. Будучи відкинутими однолітками, а нерідко і вчителями, підлітки відчувають значні труднощі. Досить часто «кинутими» можуть стати саме креативні, нестандартно мислячі діти, які яскраво виділяються з групи.

Об'єктом дослідження є розвиток креативних здібностей в онтогенезі Предмет даного дослідження - особливості формування креативних здібностей у дітей підліткового віку.

Метою даного дослідження є виявлення специфіки проявів креативності в підлітковому віці.

Виходячи з мети дослідження, були поставлені наступні завдання:

— дати визначення креативності;

— на основі аналізу психологічної літератури розглянути основні підходи до

     проблеми креативних здібностей, їх діагностики й формування;

визначити психологічні чинники, що впливають на розвиток

     креативних здібностей в підлітковому віці;

— на основі аналізу психологічної літератури розглянути основні підходи до

     проблеми креативних здібностей, їх діагностики й формування

 •  на підставі літературного аналізу виявити основні аспекти прояву   

креативності, а також критерії та показники соціально — психологічної адаптації старших школярів .

—  виявити особливості соціально — психологічної адаптації за критеріями особистісного адаптаційного ресурсу, інтеграції особистості з середовищем, параметрів діяльності і самооцінки задоволеності собою у групах з різною структурою прояви креативності .

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс теоретичних, експериментальних і статистичних методів. Зокрема застосовувався теоретичний аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення психологічної літератури з проблеми дослідження.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

Загальний обсяг роботи складає 35 сторінок.

Список літератури містить 34  джерелa.


РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Креативність з наукової точки зору розглядається як складне, багатопланове, неоднорідне явище, що виражається в різноманітті теоретичних і експериментальних напрямів її вивчення. Вивченням креативності займалися Дж. Гілфорд, Е. Торренс, Р. Стернберг, Я.А. Пономарьов, Д.Б. Богоявленська, AM Матюшкін, С.Л. Рубінштейн, А. Маслоу, Б.М. Теплов, Р. Мей, Ф. Баррон, Д. Харрінгтон та ін.  Незважаючи на це, поняття креативності в даний момент не можна назвати чітко визначеним і усталеним як у зарубіжних, так і у вітчизняних дослідженнях [26].

Всі дослідження, присвячені вивченню креативності, можна розділити на дві області . Першу складають дослідження, що базуються на концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності. Представники цього напряму досліджують взаємозв'язку між креативністю, інтелектом, когнітивними здібностями і реальними досягненнями . Найбільш яскравими представниками даного напрямку є: Дж. Гілфорд, Є.П. Торренс, А.Я. Пономарьов, С. Медник. У їхніх роботах в основному представлено вплив інтелектуальних пізнавальних характеристик на здатність продукувати нові ідеї. Інший напрям вивчає креативність з позиції своєрідності особистісних особливостей креативів. Багато експериментальні дослідження присвячені створенню "портрета творчої особистості", виявленню властивих їй характеристик. Найбільш яскравими представниками цього напрямку є Ф. Баррон , А. Маслоу , Д. Б. Богоявленська [34].

Люди з нестандартними думками, ідеями, тобто креативні, є двигунами прогресу.

1.1. Поняття креативності

Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення тільки до початку 50-х років [10].

Під терміном креативність розуміється здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилення в мисленні від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації. Креативність охоплює деяку сукупність розумових і особистих якостей, сприяють творчому прояву. Можна виділити когнітивно - інтелектуальні творчі чинники та особистісно - індивідуальні творчі чинники (по Ф.Вільямсу) [14].

За визначенням Е. Фрома, креативність - це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. “Всередині” феномену креативності виділяють його потенційні і актуальні “іпостасі”, а також принципово їх розділяють. Це пов'язано з процесами освоєння носієм потенційної креативності того чи іншого(нового для нього) соціальнозначимого виду діяльності [25].

Зовнішні фактори можуть мати істотний формуючий вплив на такі компоненти креативності, як мотиваційний, когнітивний і поведінковий. Мотивація креативної поведінки складається в ранньому дитинстві.

Когнітивний бік креативності містить такі характеристики творчого мислення:

- продуктивність - багатство ідей, асоціацій, варіантів вирішення проблем;

- гнучкість - здатність швидко змінювати способи дій, переходити від одного класу об'єктів до іншого;

- оригінальність - рідкісність, незвичайність, унікальність способу розв'язання певної проблеми [1].

1.2. Психологічні особливості підліткового віку

Підлітковий вік має важливе значення в розвитку та становленні особистості людини. У цей період значно розширюється обсяг діяльності дитини , змінюється його характер , в структурі особистості відбуваються відчутні зміни , зумовлені перебудовою раніше сформованих структур і виникненням нових утворень , закладаються основи свідомої поведінки , вимальовується загальна спрямованість у формуванні моральних уявлень і установок [20].

І все це відбувається на тлі протиріч фізіологічного і психічного розвитку підлітка , на тлі його духовного становлення. Звідси підлітковий вік характеризується фахівцями як перехідний , складний, важкий , критичний . У цей період якісно змінюється сприйняття навколишнього світу , ставлення до людей , вимоги , запити , інтереси. Звідси і неадекватність реакцій у взаєминах з оточуючими , суперечливість у діях і вчинках , які сприймаються дорослими як аномалія , відхилення від суспільних правил.

Виникає безліч протиріч у духовному розвитку підлітка: непримиренність до зла , неправди, готовність боротися з несправедливістю і невміння розібратися в складних явищах життя; бажання бути хорошим , прагнення до ідеалу і нетерпимість до повчань , прямому виховному впливу дорослих ; бажання самоствердитися і невміння цивілізовано це зробити ; потреба в раді , допомоги і небажання з цим звернеться до дорослих ; багатство бажань , різноманітність потреб і обмеженість сил , досвіду в їх досягненні ; романтична захопленість і грубі витівки ; здивування перед невичерпністю наукових досягнень і легковажне ставлення до навчання. Така поведінка і ставлення до того , що підлітка оточує , посилюється , а в деяких випадках і загострюється поруч психофізіологічних причин , обумовлених віковими змінами [12].

У зв'язку з нерівномірністю росту та розвитку у підлітків наступають тимчасова дисгармонія в координації рухів , певна незграбність , незграбність , які з часом проходять. Але різкі зміни параметрів тіла викликають у них певний психологічний дискомфорт , який підлітки намагаються приховати , замикаючись у собі, комплексуючи або , навпаки , намагаючись вести себе розв'язно, зухвало, не завжди адекватно тій ситуації, в якій вони виявляються [21].

У зв'язку з швидким розвитком виникають труднощі у функціонуванні серця, легенів, кровопостачанні головного мозку. Тому для підлітків характерні перепади судинного і м'язового тонусу. А такі перепади викликають швидку зміну фізичного стану і, відповідно , настрою. Взагалі в підлітковому віці емоційний фон стає нерівним , нестабільним. До цього слід додати , що дитина змушена постійно пристосовуватися до фізичних і фізіологічних змін, що відбуваються в його організмі , переживати " гормональну бурю". Емоційну нестабільність посилює сексуальне збудження , що супроводжує процес статевого дозрівання. Статеве дозрівання залежить від ендокринних змін в організмі [19].

Особливо важливу роль у цьому процесі відіграють гіпофіз і щитовидна залоза , що стимулюють роботу більшості інших ендокринних залоз. Активізація та складна взаємодія гормонів росту і статевих гормонів викликають інтенсивне фізичне і фізіологічний розвиток . Зміна росту і ваги супроводжується зміною пропорцій тіла. У першу чергу збільшується довжина рук , потім ніг. З'являються вторинні статеві ознаки - зовнішні ознаки статевого дозрівання. У хлопчиків змінюється голос. Всі ці процеси перебудови організму тривалі і нелегкі , але скоєно необхідні для перетворення дитини в дорослу людину , у доросле особистість , стають причиною і основою підліткового кризи. Завдяки бурхливому зростанню і перебудові організму , в підлітковому віці різко підвищується інтерес до своєї зовнішності. Формується новий образ фізичного " Я".

Через гіпертрофованої значущості дитиною гостро переживаються всі вади зовнішності, дійсні та уявні . Непропорційність частин тіла , незручність руху , неправильність рис обличчя, шкіра , яка втрачає дитячу чистоту , зайва вага або худорба  - все засмучує, а іноді призводить до почуття неповноцінності , замкнутості , навіть до неврозу .Важкі емоційні реакції на свою зовнішність у підлітків пом'якшуються при теплих, довірчих відносинах з близькими дорослими , які повинні , зрозуміло , проявити і розуміння, і тактовність.  І навпаки, нетактовне зауваження , яке підтверджує найгірші побоювання , окрик або іронія , що відривають дитину від дзеркала , посилюють песимізм і додатково нервують.

На образ фізичного " Я " і самосвідомість в цілому впливає темп статевого дозрівання. Діти з пізнім дозріванням опиняються в найменш вигідному положенні; акселерація створює більш сприятливі можливості особистісного розвитку. Навіть дівчинки з раннім фізичним розвитком зазвичай більш впевнені в собі і тримаються спокійніше. Для хлопчиків ж терміни їх дозрівання особливо важливі. Фізично більш розвинений хлопчик сильнішим, успішнішим в спорті та інших видах діяльності , впевненіше у відносинах з однолітками .

Одночасно із зовнішніми , об'єктивними проявами дорослості виникає і відчуття дорослості - ставлення підлітка до себе як дорослому. Це суб'єктивна сторона дорослості вважається центральним новоутворенням підліткового віку . Почуття дорослості - це особлива форма самосвідомості. Воно проявляється у бажанні , щоб усі ставилися до нього як дорослому. Він претендує на рівноправність у відносинах зі старшими і йде на конфлікти , відстоюючи свою позицію. Почуття дорослості виявляється і в прагненні до самостійності , бажанні захистити якісь сторони свого життя від втручання батьків [27].

Почуття дорослості пов'язане з етичними нормами поведінки , які засвоюються дітьми в цей час. З'являється моральний "кодекс" , що приписує підліткам чіткий стиль поведінки в дружніх відносинах з однолітками. На озброєння беруться чисто зовнішні сторони дорослості : зовнішній вигляд , манери поведінки , здається свобода в прийнятті рішень. Підліток , прагнучи наслідувати дорослим , намагається розширити свої права і можливості , переглянути свої відносини до вимог , які пред'являють батьки , вчителі. Але малий життєвий досвід , неоднозначне сприйняття соціальної ситуації призводять до розбіжностей з дорослими , породжують конфлікти між ними.

Однак конфліктних ситуацій можна уникнути , якщо при їх виникненні враховувати особливості психічного розвитку дитини. Поряд з почуттям дорослості Д.Б. Ельконіна розглядається підліткова тенденція до дорослості - прагнення бути, здаватися і вважатися дорослим . Розвиток дорослості в різних її проявах залежить від того, в якій сфері намагається утвердиться підліток, який характер набуває його самостійність.

Важливо і те , задовольняє його формальна самостійність, зовнішня , удавана сторона дорослості , або потрібна самостійність реальна , відповідає глибокому почуттю . Суттєво впливає на цей процес система відносин , в яку включений дитина, - визнання чи невизнання його дорослості батьками, вчителями та однолітками. Після пошуків себе, особистісної нестабільності у дитини формується "Я - концепція " - система внутрішньо узгоджених уявлень про себе , образ " Я". Підліток відкриває для себе свій внутрішній світ [28].

Складні переживання, пов'язані з новими відносинами , свої особистісні риси , вчинки аналізуються їм упереджено. Підліток хоче зрозуміти , яким він є насправді , і уявляє собі , яким він хотів би бути .Фізичне " Я", тобто уявлення про власну зовнішньої привабливості , подання про свій розум , здібності , про силу характеру , товариськості , доброти , з'єднуючись , утворюють великий пласт " Я - концепції " - так зване реальне " Я". Пізнання себе , своїх якостей приводить до формування когнітивного (пізнавального ) компонента "Я - концепції ".

З ним пов'язані ще два - оцінний і поведінковий . Для дитини важливо не тільки знати, який він є насправді, а й наскільки значущі його індивідуальні особливості. Підліток - ще цільна зріла особистість. Окремі його риси зазвичай дисонують . Нестійкість , рухливість всій душевного життя на початку і середині підліткового віку призводить до мінливості уявлень про себе. Іноді випадкова фраза , комплімент або насмішка призводять до помітного зрушення в самосвідомості . Коли ж образ " Я " досить стабілізується , а оцінка значущої людини або вчинок самої дитини йому суперечить , часто включаються механізми психологічного захисту .

Крім реального "Я " , "Я - концепція " включає в себе "Я - ідеальне " . При високому рівні домагань і недостатньому усвідомленні своїх можливостей ідеальне " Я" може сильно відрізнятися від реального. Тоді пережитий підлітком розрив між ідеальним чином і дійсним своїм становищем призводить до невпевненості в собі. Підліток має сильні потребами в самостійності та спілкуванні з однолітками. Підліткова самостійність виражається в прагненні до емансипації від дорослих , звільнення від їх опіки, контролю і в різноманітних захопленнях. Захоплення - сильні , часто змінюють одне одного - характерні для підліткового віку . Як правило , захоплення мають ненавчальний характер.

Провідною діяльністю в цей період стає інтимно - особистісне спілкування.У підлітковому віці продовжує розвиватися теоретичне рефлексивне мислення . На основі загальних посилок він будує гіпотези і перевіряє їх , тобто міркує гіпотетико - дедуктивно. Підліток не тільки дає правильне рішення, але і логічно обґрунтовує його. Він уміє оперувати гіпотезами, розв'язуючи інтелектуальні завдання. Стійко виявляється рефлексивний характер мислення.

Підліток набуває дорослу логіку мислення. В цей же час відбувається подальша інтелектуалізація таких психічних функцій, як сприйняття і пам'ять. Активно освоюються мнемонічні прийоми . Пов'язане із загальним інтелектуальним розвитком і розвиток уяви. Зближення уяви з теоретичним мисленням дає імпульс до творчості. Таким чином, всі фізіологічні особливості підліткового віку тісно взаємопов'язані з розвитком психіки [23].

Поява психічних новоутворень пов'язане зі складнощами його переходу зі стану дитячості у доросле життя. Після відносно спокійного молодшого шкільного віку підлітковий здається бурхливим і складним. Це вік самоствердження серед однолітків , протесту і бунту проти старших , вік сильних емоцій і переживань. Розвиток на цьому етапі йде швидкими темпами, особливо багато змін спостерігається в плані формування особистості . Головна особливість підлітка - особистісна нестабільність.

1.3.  Особливості креативності підлітків

Аналіз психолого -педагогічної літератури показав , що в підлітковому віці у розвитку особистості проглядаються деякі особливості дітей даного віку , які впливають на розвиток креативності.

Підлітковий вік є перехідним від дитинства до дорослості . У цей період збільшується увага до себе, своїх фізичних особливостей, загострюється реакція на думки оточуючих , підвищується почуття власної гідності і образливість. У підлітковий період складаються , оформляються стійкі форми поведінки , риси характеру , способи емоційного реагування. Це пора досягнень, стрімкого нарощування знань , умінь , набуття нової соціальної позиції [17] .

Разом з тим втрачається дитяче світовідчуття , з'являється почуття тривожності і психологічного дискомфорту. У підлітковому віці продовжує розвиватися теоретичне рефлексивне мислення . Підліток вже вміє оперувати гіпотезами при вирішенні творчих завдань.

Стикаючись з новим завданням , він намагається відшукати різні підходи в її вирішенні , що свідчить про високі можливості розвитку таких творчих здібностей , які визначаються гнучкістю мислення і пильністю у пошуках проблем. Підліток знаходить способи застосування абстрактних правил для вирішення цілих класів задач . Це свідчить про високий потенціал розвитку здатності до переносу досвіду. Оволодіння підлітком в процесі навчання такими розумовими операціями як класифікація, аналогія , узагальнення сприяє ефективному розвитку здатності до зближення понять, що визначаються легкістю аналізування та віддаленістю аналізованих понять, висока якість цих показників визначається особливостями теоретичного рефлексивного мислення, які дозволяють підліткам аналізувати абстрактні ідеї.

Як стверджує І.Ю. Кулагіна, розглядаючи особливості підліткового віку, у зв'язку з підвищенням інтелектуального розвитку підлітка прискорюється і розвиток уяви [15].

Зближуючись з теоретичним мисленням , уява дає імпульс до розвитку творчості підлітків . Уява підлітка менш продуктивно , ніж уява дорослої людини , але воно багатше фантазії дитини . При цьому І.Ю. Кулагіна відзначає існування двох ліній розвитку уяви в підлітковому віці. Перша лінія характеризується прагненням підлітками до досягнення об'єктивного творчого результату . Вона властива далеко не всім підліткам , але всі вони використовують можливості своєї творчої уяви , отримуючи задоволення від самого процесу фантазування.

Особливості підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами , в першу чергу - зміною місця дитини в суспільстві , зміною його позиції при вступі в нові відносини зі світом дорослих , світом їх цінностей , що визначає новий зміст її свідомості. Найчастіше креативність розглядають як загальну здатність до творчості , яка характеризує особистість у цілому , виявляється в різних сферах активності і розглядається як відносно незалежний фактор обдарованості.

Відомо, що креативність актуалізується в певних умовах , які необхідно створювати для кожної особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей. Відомо також , що в підлітковому віці відбувається придушення креативності з ряду причин: соціальні та особистісні обмеження , страх саморозкриття , негативні реакції соціуму на особистісні прояви .У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної індивідуальності , креативності . Одна з них - розвиток своєї особистості за зразком і подобою особистості дорослої людини , оскільки саме дорослий в очах дитини має самостійність , лідерські здібності та соціальну креативність [11].

Для розвитку та актуалізації творчих здібностей підлітків необхідно організовувати спеціальне середовище , яка повинна володіти високим ступенем невизначеності і потенційної багатоваріантністю ( багатством можливостей). Невизначеність стимулює пошук власних орієнтирів , а не прийняття готових моделей. Багатоваріантністю забезпечується можливість їх знаходження. Крім того , така середу повинна містити зразки креативної поведінки , і його результати. Так як у підлітковому віці розвиток креативності видається важливим для подальшого розвитку особистості , то для її прояву в соціумі дослідники визначили найбільш прийнятну сферу. Було виявлено , що в підлітковому віці рівень вербальної креативності вище рівня невербальної , і отже сфера прояву вербальної креативності створює більше можливостей для організації творчого середовища та особистісного розвитку підлітків .

Розвиток креативних здібностей у підлітковому віці визначається взаємодією низки чинників:

- внутрішніх, до яких належать: вікові й індивідуально-психологічні особливості особистості (самооцінка, рівень тривожності, агресивність, спрямованість особистості, акцентуації характеру, властивості ВНД тощо), статеві відмінності, стилі (стратегії) організації розумової діяльності;

- зовнішніх, що представлені чинниками мікросередовища: характером і системою сімейного виховання, впливом школи і спілкування з однолітками [16].

Рівень розвитку креативних здібностей у підлітків може бути суттєво підвищений шляхом впровадження програми корекційно-розвивальних занять, що передбачають комплексне формування дивергентного і конвергентного мислення [11].


РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ  РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Креативний розумовий процес є формуванням нових смислових асоціацій, величина віддаленості яких від стереотипу може служити виміром креативності особистості.

Серед науковців існує дискусія про підходи до діагностики креативності .

Виділивши спільні погляди кількох наукових шкіл з даної проблеми, можна констатувати основні принципи діагностики творчих здібностей.  

Творчі здібності відносяться до дивергентного мислення, тобто типу мислення, що йде в різних напрямках від проблеми, відштовхуючись від її змісту, тоді як типове для нас - конвергентне мислення - направлено на пошук з безлічі рішень єдино вірного [24].

Проблема діагностики творчих здібностей є слабо розроблена, а також недостатньо діагностичних засобів, що дають можливість ідентифікувати творчий потенціал людини.

Дана проблема вивчалася як вітчизняними так і зарубіжними авторами. Серед перших дослідників креативності був Л. Терстоун, який звернув увагу на різницю між творчими здібностями і здібностями до навчання.

У процесі діагностики креативність підрозділяють на вербальну (словесне творче мислення ) і невербальну (образотворче творче мислення ) . Такий поділ став виправданим після виявлення зв'язку вказаних видів креативності з відповідними чинниками інтелекту: образним і вербальним [31].

Люди, використовуючи в повсякденності в основному конвергентне мислення, звикають вживати слова й образи в певній асоціативного зв'язку з іншими словами, причому стереотипи і шаблони в кожній культурі (соціальної групи) свої і повинні визначатися спеціально для кожної вибірки піддослідних. Звідси креативний розумовий процес, по суті, є формуванням нових смислових асоціацій , величина віддаленості яких від стереотипу може служити виміром креативності особистості.

Використання різних методик діагностики творчих здібностей дозволило виявити загальні принципи оцінки креативності :

а ) індекс продуктивності як відношення числа відповідей до кількості завдань;

б) індекс оригінальності як сума індексів оригінальності (тобто зворотних величин по відношенню до частоті відповіді у вибірці ) окремих відповідей , віднесена до загального числа відповідей;

в) індекс унікальності як відношення кількості унікальних ( не зустрічаються у вибірці ) відповідей до загальної їх кількості [8] .

Методики діагностики творчих здібностей призначені, в першу чергу, для фактичного визначення креативних особистостей в конкретній вибірці на момент тестування.

В даний час для оцінки рівня креативності найбільш широко застосовуються тести

• творчого мислення Торренса,

• тести, створена на основі тестів Гілфорда і Торренса

•адаптований варіант опитувальника креативності Джонсона, спрямований на оцінку і самооцінку характеристик творчої особистості [9].

2.1. Діагностика особистісної креативності  (Є.Є. Тунік)

Мета: виявити рівень особистісної креативності , визначити ступінь прояву таких особливостей творчої особистості як допитливість (Д) , уява ( У) , складність (С) , схильність до ризику (Р).Опитувальник складається з 50 коротких пропозицій , на які пропонуються 4 варіанти відповідей : "В основному вірно (так)" , "Частково вірно (можливо)" , "Ні" , "Не можу вирішити ( не знаю)" (Додаток В). Необхідно до кожної пропозиції відзначити той варіант відповіді, який найбільш характерний [32].

На кожне питання вибирається тільки одна відповідь. Завдання не обмежене в часі.

Це завдання допоможе  з'ясувати , наскільки творчою особистістю  себе вважають опитувані.  

Цей опитувач розроблений для того, щоб оцінити, в якій мірі здатними на ризик (Р), допитливими (Д), що володіють уявою (У) і віддають перевагу складним ідеям (С), вважають себе ті, що проходять тест.

При оцінці даних опитувача використовуються чотири фактори, які тісно корелюються з творчими проявами особистості. Вони включають: Допитливість (Д), Уяву (У), Складність (С) і схильність до  Ризику (Р). Ми одержуємо чотири “сирих” показники по кожному фактору, а також загальний сумарний показник [18].

З 50 пунктів 12 тверджень відносяться до допитливості, 12 – до уяви, 13 – до здатності йти на ризик, 13 – до фактора складності. Якщо усі відповіді співпадають з ключем, то сумарний “сирий” бал може дорівнювати 100, якщо не відмічені пункти “не знаю”.

При обробці даних використовується або шаблон, який можна

накладати на бланк відповідей тесту, або співставлення відповідей тих,

хто тестувався, з ключем у звичайній формі (Додаток Г).
Інтерпретація. Основні критеріальні проявлення факторів, які досліджуються:

Допитливість. Суб’єкт з вираженою допитливістю частіше всього запитує всіх і про все, йому подобається вивчати побудову механічних речей, він постійно шукає нові шляхи (способи) мислення, любить вивчати нові речі та ідеї, шукає різні можливості рішення завдань, вивчає книги, ігри, карти, картини тощо, щоб узнати якомога більше.

Уява. Суб’єкт з розвинутою уявою вигадує оповідання про місця, які він ніколи не бачив; уявляє, як інші будуть вирішувати проблему, яку він вирішує сам; мріє про різні міста і речі; любить міркувати про явища, з якими не стикався; бачить те, що намальовано на картинах і малюнках не так, як інші, незвичайно; часто відчуває здивування з приводу різних ідей і подій.

Складність. Суб’єкт, який орієнтований на пізнання складних явищ, проявляє інтерес до складних речей і ідей; любить ставити перед собою важкі завдання; любить вивчати щось без сторонньої допомоги; проявляє наполегливість, щоб досягти своєї мети; пропонує дуже складні шляхи вирішення проблеми, ніж це здається необхідним; йому подобаються складні завдання.

Схильність до Ризику. Проявляється у тому, що суб’єкт буде відстоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на реакцію інших; ставить перед собою високі цілі і буде намагатися їх здійснити; припускає для себе можливість помилок і провалів; любить вивчати нові речі або ідеї і не піддається чужій думці; не дуже стурбований, коли однокурсники, викладачі або батьки висловлюють своє несхвалення; віддає перевагу шансу ризикнути, щоб дізнатися, що з цього вийде [33].

2.2. Діагностика креативності за методикою Джонсона

Опитувальник креативності Д.Л. Джонсона був адаптований для швидкого і якісного проведення психодіагностики креативності (додаток ж).

Теоретичним підґрунтям опитувальника являється уявлення про креативності як здатності породжувати незвичайні ідеї, відхилятися в мисленні від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації.

Креативність охоплює деяку сукупність розумових і особистісних якостей, необхідних для становлення здатності до творчості. За Д.Л. Джонсоном , креативність проявляється як несподіваний продуктивний акт, здійснений виконавцем з опорою на власні знання і можливості, спонтанно, в певному оточенні соціальної взаємодії.

Опитувальник Джонсона являє собою об'єктивний, що складається з восьми пунктів, розроблений спеціально для ідентифікації проявів креативності, доступних зовнішньому  спостереженню.

Нижче наводиться опис восьми характеристик креативності, включених до опитувальника.

1 ) Чутливість до проблеми , перевагу складнощів. Відчуття тонких , невизначених, складних особливостей навколишнього світу.

2 ) Швидкість. Здатність висувати і виражати велику кількість різних ідей в даних умовах.

3 ) Гнучкість. Здатність пропонувати різноманітні види , типи , категорії ідей.

4 ) Винахідливість, винахідливість. Пропозиція додаткових деталей, ідей, версій чи рішень.

5 ) Уява , здатності до структурування. Прояв фантазії, уяви, почуття гумору та вміння розвивати гіпотетичні можливості.

При роботі з ОК можна швидко самостійно зробити підрахунки. Заповнення опитувальника вимагає 10-20 хвилин.

Для оцінки креативності по ОК експерт спостерігає за соціальними взаємодіями даного нас особи в тій чи іншій навколишньому середовищі ( в класі , під час якої діяльності , на заняттях , на зборах і т.д.).

Даний опитувальник дозволяє також провести самооцінку креативності (учнями старшого шкільного віку) .

Кожне твердження опитувальника оцінюється за шкалою , що містить п'ять градацій [20].

Загальна оцінка креативності є сумою балів за вісьмома пунктами (мінімальна оцінка - 8 , максимальна оцінка - 40 балів).

У таблиці представлено відповідність суми балів рівням креативності (Таблиця 3).

2.3. Методика дослідження креативності Торранса

Методика дослідження - тест креативності .

Тест може бути використаний для дослідження творчої обдарованості дітей з дошкільного віку (5-6 років) і до випускних класів школи ( 17-18 років).

Інструкція щодо виконання. Відповіді на завдання являють собою у вигляді малюнків і підписів до них.

Під час тестування не допускається створення тривожної і напруженої обстановки іспиту, перевірки. Суперництва. Слід прагнути до створення доброзичливою і спокійної атмосфери теплоти, затишку , довіри , заохочення уяви і допитливості, стимулювання пошуку альтернативи.

Тестування повинне проходити у вигляді захоплюючої гри. Це дуже важливо для досягнення надійних і об'єктивних результатів .Необхідно забезпечити всіх тестованих бланками із завданнями , олівцями й ручками. Все зайве має бути прибрано .

Експериментатору необхідно мати інструкцію, зразок тесту , а також годинник і секундомір.

Оптимальний розмір групи для тестування - 15-20 чоловік.

Час виконання тесту - 10 хвилин.

Результати дослідження (Таблиця 1). У процесі обробки виконаного школярами тесту креативності Торранса були отримані результати за такими показниками :

1. Швидкість - визначається підрахунком числа завершених фігур. Максимальний бал дорівнює 10 .

2 . Гнучкість - визначається числом різних категорій відповідей .

3. Оригінальність - максимальна оцінка дорівнює 2 балам для неочевидних відповідей з частотою 5 % і більше , а 1 бал зараховується за відповіді , що зустрічаються в 2-4,9 % випадків. Можуть бути додані преміальні бали за оригінальність відповідей , в яких випробуваний об'єднує кілька вихідних фігур в єдиний малюнок .

4 . Розробленість - бали даються за кожну значущу деталь ( ідею) , що доповнює вихідну  фігуру , як у межах її контуру, так і за її межами. Але основний , найпростіший відповідь має бути значущим , інакше його розробленість не оцінюються [25].

Обробивши тестові завдання, ми зробили розрахунок середньоарифметичного показника у відсотках (Таблиця 2).

Тест креативності Торранса дає змогу визначити такі показники , як швидкість, гнучкість , оригінальність і розробленість .

1 . Виходячи з отриманих результатів можна зробити висновок про те , що досліджувані школярі показали успішні результати по розробленості та оригінальності. Показники швидкості і гнучкості відповідають віковій нормі лише у 50 % і 25 % досліджуваних школярів .

3 . 85 % діагностованих учнів мають показник нижче вікової норми по одному , двом , трьом чи чотирьом показникам.

Таким чином , в групі випробуваних школярів немає учнів з високою креативністю.  

ВИСНОВОК

Креативні здібності являють собою сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості, які забезпечують успішність виконання творчої діяльності. Інтелект виступає своєрідною базою, що визначає прояв і розвиток креативних здібностей. Подальший їх розвиток не корелює прямо з розвитком інтелекту, а характеризується зростаючим впливом соціальних факторів, активності самого індивіда, його життєвого досвіду.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначені психологічні чинники, що зумовлюють розвиток креативних здібностей, у тому числі й у підлітковому віці. До зовнішніх належать такі чинники, як характер і система сімейного виховання, вплив школи, спілкування з дорослими й однолітками. До внутрішніх чинників належать вікові й індивідуально-психологічні особливості особистості (самооцінка, рівень тривожності, агресивність, спрямованість особистості, властивості ВНД тощо), чинник самовиховання, стилі (стратегії) організації розумової діяльності.

Дослідження структури креативності виявило, що в підлітковому і юнацькому віці не існує єдиного властивості креативності. Креативність проявляється як сукупність характеристик , по різному пов'язаних між собою в поло - вікових та кластерних групах , при цьому високі показники в одній зі сфер прояву креативності можуть поєднуватися з помірними або невисокими показниками в іншій.

Виявлено три етапи становлення креативності в системі особистісних характеристик. На компенсаторному етапі (13-14 років) системо утворюючим показником є ​​невербальна креативність, зв'язки якої з особистісним адаптаційним ресурсом носять або компенсаторний, або захисний характер. На перехідному етапі (14-15 років) в систему адаптаційних характеристик включаються показники мотиваційно - особистісної креативності , а системо утворюючим фактором стає творче ставлення до життя. На адаптивному етапі (15-16 років) найбільш інтегрованими в структуру взаємозв'язків виявляються мотиваційно - особистісні складові креативності , позитивно пов'язані з фундаментальними адаптивними особистісними характеристиками , що вказує , відповідно, на більший адаптаційний ресурс творчо орієнтованих юнаків.

У некреативну і невербально креативних підлітків креативність більшою мірою бере участь у виборі стилів спілкування. Виявлена ​​різна спрямованість конфліктів в міжособистісній сфері у підлітків з різною специфікою прояви креативності : невербально - креативні орієнтовані на себе , але їх більше приймають оточуючі, тоді як вербально - і особистісно - креативні орієнтовані на оточуючих , але ті їх не приймають.

Спостерігається специфіка взаємозв'язків креативності з різними параметрами інтеграції з середовищем : в 13-14 років креативність найбільш сильно взаємопов'язана із самооцінкою відносин з оточуючими , в 14 - 15 років - зі стилями міжособистісної взаємодії, в 15-16 років - з соціометричним статусом.

Підлітковий вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових психіки підлітка знаходяться в стадії активного формування. Підлітків відрізняє підвищена пізнавальна активність, розширення обсягу знань, поява нових мотивів навчання, що дозволяє займатися самостійною творчою працею. Але головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток логічного мислення, що визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку креативних здібностей.

Показано, що на розвиток креативних здібностей здійснює вплив велика кількість чинників, що по різному представлені в кожному конкретному випадку. Чинники, з якими можуть бути пов'язані креативні здібності в підлітковому віці, можна умовно поділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх можна віднести такі чинники мікросередовища, як: характер і систему сімейного виховання, вплив школи і спілкування з однолітками. До внутрішніх детермінантів креативних здібностей належать: вікові і індивідуально-психологічні особливості особистості, статеві відмінності, психопатологічні прояви (акцентуації характеру), стилі (стратегії) організації розумової діяльності.

 Підлітковий вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових психіки підлітка знаходяться в стадії активного формування. Підлітків відрізняє підвищена пізнавальна активність, розширення обсягу знань, поява нових мотивів навчання, що дозволяє займатися самостійною творчою працею. Але головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток логічного мислення (стадія формальних операцій, за Ж. Піаже), що визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку креативних здібностей.

Проблема діагностики творчих здібностей полягає в тому, що традиційні тестові процедури, на думку ряду вчених, не дозволяють представити досить повну картину творчих можливостей обстежуваних людей , Б.Саймон , М.Уоллах . Це пояснюється , на наш погляд, тим , що при ідентифікації креативності доводиться мати справу з психологічним феноменом , що характеризується неконтрольованістю, спонтанністю прояви

Крім того  творчість, як вважають дослідники , В.Н. Дружинін, Я.А. Пономарьов, пов'язано з недоцільною активністю, мотивацією самовираження , велику роль у ньому відіграють несвідомі процеси  (інтуїція) , що значно ускладнює процедуру діагностики .


ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця 1. Результати дослідження за методикою Торранса

з/п

Ім’я

досліджуваного

Показник

швидкість

гнучкість

оригінальність

розробленість

1

Вікторія

7 (низький рівень)

5 (низький рівень)

5

(низький рівень)

35

(високий рівень)

2

Олег

9 (норма)

6 (низький рівень)

8

(нижня межа норми)

24

(низький рівень)

3

Анна

6 (низький рівень)

3 (низький рівень)

6

(низький рівень)

27 (норма)

4

Олександр

7 (низький рівень)

8 (норма)

5

(низький рівень)

22 (низький рівень)

5

Антон

10 (норма)

7 (низький рівень)

9 (норма)

44 (високий рівень)

6

Марія

8 (норма)

4(низький рівень)

8 (нижня межа норми)

25 (норма)

7

Анастасія

9 (норма)

10 (норма)

11 (норма)

27 (норма)

8

Світлана

5 (низький рівень)

5 (низький рівень)

8 (нижня межа норми)

33 (норма)

9

Ірина

8 (норма)

8 (норма)

10 (норма)

47 (високий рівень)

10

Каріна

9 (норма)

6(низький рівень)

12 (норма)

19 (низький рівень)

11

Віктор

6 (низький рівень)

7 (низький рівень)

8 (нижня межа норми)

28 (норма)

12

Єлизавета

10 (норма)

7 (низький рівень)

10 (норма)

40 (високий рівень)

13

Маргарита

10 (норма)

9 (норма)

7 (низький рівень)

20 (низький рівень)

14

Аліна

9 (норма)

10 (норма)

9 (норма)

22 (низький рівень)

15

Оксана

7 (низький рівень)

6 (низький рівень)

6 (низький рівень)

32 (норма)

16

Віталій

8 (норма)

8 (норма)

10 (норма)

38 (високий рівень)

17

Кирило

10 (норма)

7 (низький рівень)

5 (низький рівень)

42 (високий рівень)

18

Орися

8 (норма)

6 (низький рівень)

9 (норма)

23 (низький рівень)

19

Андрій

10 (норма)

8 (норма)

6 (низький рівень)

30 (норма)

20

Степан

7 (низький рівень)

7(низький рівень)

8 (нижня межа норми)

34 (норма)

Додаток Б

Таблиця 2. Результати досліджень за методикою Торранса у відсотках, %

Результат (у відостках, %)

Показник

Низький

рівень

Нижня

межа норми

Норма

Високий

рівень

1

Швидкість

35 %

-

65%

 •  

2

Гнучкість

60%

-

40%

 •  

3

Оригінальність

35%

25%

40%

 •  

4

Розробленість

30%

 •  

40%

30%


Додаток В

Питання опитувальника відповідно методики  Є.Є. Тунік

1. Якщо я не знаю вірної відповіді, то намагаюся здогадатись про неї.

2. Мені подобається розглядати предмет ретельно і детально, щоб виявити деталі, яких не бачив раніше.

3. Як правило, я запитую, якщо чогось не знаю.

4. Мені не подобається планувати справи заздалегідь.

5. Перед тим, як грати у нову гру, я повинен переконатися, що зможу виграти.

6. Мені подобається уявляти собі те, що мені потрібно буде взяти або зробити.

7. Якщо щось не вдається з першого разу, я буду працювати до тих пір, поки не зроблю це.

8. Я ніколи не виберу гру, з якою інші не знайомі.

9. Краще я буду робити все звичайно, ніж шукати нові способи.

10. Мені подобається виясняти, чи так все насправді.

11. Мені подобається займатись чим-небудь новим.

12. Я люблю заводити нових друзів.

13. Мені подобається думати про те, чого зі мною ніколи не відбувалось.

14. Як правило, я не витрачаю часу на мрії про те, що колись стану відомим актором, музикантом, поетом.

15. Деякі мої ідеї так захоплюють мене, що я забуваю про все на

світі.

16. Мені більше подобалося б працювати на космічній станції,

ніж тут, на Землі.

17. Я нервую, якщо не знаю, що відбудеться далі.

18. Мені подобається те, що незвичайне.

19. Я часто намагаюсь уявити собі те, про що думають інші люди.

20. Мені подобаються розповіді або телевізійні передачі про події, які відбулися в минулому.

21. Мені подобається обговорювати мої ідеї в компанії друзів.

22. Як правило, я зберігаю спокій, коли щось роблю не так або помиляюсь.

23. Коли я виросту, мені б хотілося зробити або звершити щось таке, що ніколи не вдавалося до мене.

24. Я вибираю друзів, які завжди роблять все звичайним способом.

25. Багато правил, що існують, мене, як правило, не влаштовують.

26. Мені подобається вирішувати навіть таку проблему, яка не

має вірної відповіді.

27. Існує багато речей, з якими мені б хотілося проекспериментувати.

28. Якщо я одного разу знайшов відповідь на питання, я буду притримуватись неї, а не шукати інші відповіді.

29. Мені не подобається виступати перед групою.

30. Коли я читаю або дивлюсь телевізор, я уявляю себе кимось із героїв.

31. Я люблю уявляти собі, як жили люди 200 років тому.

32. Мені не подобається, коли мої друзі нерішучі.

33. Мені подобається досліджувати старі валізи і коробки, щоб просто подивитися, що в них може бути.

34. Мені б хотілося, щоб мої батьки і керівники робили все, як звичайно, і не змінювались.

35. Я довіряю своїм почуттям і передчуттям.

36. Цікаво припустити щось і перевірити, чи правий я.

37. Цікаво братися за головоломки та ігри, в яких необхідно розраховувати свої подальші кроки.

38. Мене цікавлять механізми, цікаво подивитись, що в них всередині і як вони працюють.

39. Моїм кращим друзям не подобаються дурні ідеї.

40. Мені подобається вигадувати щось нове, навіть якщо це неможливо застосувати на практиці.

41. Мені подобається, коли всі речі лежать на своїх місцях.

42. Мені було б цікаво шукати відповіді на питання, які виникнуть у майбутньому.

43. Мені подобається братися за нове, щоб подивитися, що з цього вийде.

44. Мені цікаво грати в улюблені ігри просто заради задоволення, а не заради виграшу.

45. Мені подобається розмірковувати про щось цікаве, про те, що ніколи не приходило в голову.

46. Коли я бачу картину, на якій намальований хтось незнайомий, мені цікаво знати, хто це.

47. Я люблю перегортати книги і журнали для того, щоб просто подивитись, що в них.

48. Я думаю, що на більшість питань існує одна вірна відповідь.

49. Я люблю задавати питання про такі речі, про які інші люди не замислюються.

50. У мене є багато цікавих справ як на роботі (у навчальному закладі), так і вдома.


Додаток Г

Ключ  до опитувальника за методикою Є. Є. Тунік

Схильність до Ризику (відповіді, що оцінюються 2 балами):

А) позитивні відповіді: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44.

Б) негативні відповіді: 5, 8, 22, 29, 32, 34.

В) всі відповіді на ці запитання у формі “може бути” оцінюються

в +1 бал.

Г) всі відповіді “не знаю” на ці запитання оцінюються в –1 бал і

віднімаються від загальної кількості.

Допитливість (відповіді, що оцінюються 2 балами):

А) позитивні відповіді: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49.

Б) негативні відповіді: 28.

В) всі відповіді “може бути” оцінюються в +1 бал.

Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал.

Складність (відповіді, що оцінюються 2 балами):

А) позитивні відповіді: 7, 15, 18, 26, 42, 50.

Б) негативні відповіді: 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48.

В) всі відповіді на ці запитання у формі “може бути” оцінюються в

+1 бал.

Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал.

Уява (відповіді, що оцінюються 2 балами):

А) позитивні відповіді: 6, 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46.

Б) негативні відповіді: 14, 20, 39.

В) всі відповіді “може бути” оцінюються в +1 бал.

Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал.


Додаток Ж

Текст опитувальника за методикою Джонсона

Творча особистість здатна :

1. Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості навколишнього світу (чутливість до проблеми , перевагу складностей ).

2. Висувати і виражати велику кількість різних ідей в даних умовах (швидкість).

3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість).

4. Пропонувати додаткові деталі, іде , версії або рішення (спритність, винахідливість).

5. Проявляти уяву , почуття гумору і розвивати гіпотетичні можливості (уява, здатності до структурування ) .

6. Демонструвати поведінку, яка є несподіваним, оригінальним, але корисним для вирішення проблеми (оригінальність, винахідливість і продуктивність).

7. Утримуватися від прийняття першої прийшла в голову, типової, загальноприйнятої позиції, висувати різні ідеї і вибирати кращу (незалежність, нестандартність).

8. Виявляти впевненість у своєму рішенні , незважаючи на виниклі труднощі, брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, думку, яка сприятиме вирішенню проблеми ( упевнений стиль поводження з опорою на себе , самодостатнє поведінка) .


Додаток Е

Таблиця 3. Градаційна таблиця відповідно до опитувальника креативності за методикою Джонсона

Рівень креативності

Сума балів

Дуже високий

40 - 34

Високий

33 - 27

Нормальний, середній

26 - 20

Низький

19 - 15

Дуже низький

 1.  - 8


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Аладьин А. А., Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе / [А.А. Аладьин, Л.А. Пергаменщик,  И.А. Фурманов и др.]. – Мн. : НИИ Образования РБ, 1992. – 140 с.
 2.  Алиева Е. Г. Творческая одаренность и условия ее развития // Психологический анализ учебной деятельности М.: ИП РАН. 1991. С. 7-17.
 3.  Александрова Л.А. К концепции жизнестойкости в психологии // Сибирская психология сегодня: Сб. научн. трудов. Вып. 2 / под ред. М.М. Горбатовой, А.В. Серого, М.С. Яницкого. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2004. - С. 82-90.
 4.    Анн Л. Психологический тренинг с подростками / Анн Л. – СПб. : Питер, 2005.  217 с.
 5.  Банюхова А.Е. Креативность и толерантность: психологическая изоляция или способы адаптации // Научно-практическая конференция «Психология 21 века». Материалы конференции 20-22 апреля 2006. / под ред. В.Б. Чеснокова. СПб., 2006. - С. 305-307.
 6.  Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие. Рос. гос. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб.: Изд-во РГПУ, 2002. - 205 с.
 7.  Барышникова Е.Л, Особенности эмоциональных состояний креатипвных детей: Автореф. дисс. канд. психол. наук. М., 2000. 20 с.
 8.  Богоявленская Д. Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Психологический журнал. -1995. -№ 5. С. 49-57.
 9.  Богоявленская Д. Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2004. - № 4. - С. 9-15.
 10.    Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. СПб., 1999. 180с.
 11.  Валуева Е.А. Интеллект, креативность и процессы распространения активации // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2006. - Т.З. -№ 3.- С. 110-118.
 12.   Волков Б.С. Психология ранней юности: Особенности становления личности в юношеском возрасте: Учеб. пособие. М.: Сфера, 2001. - 96 с.
 13.    Гергель Є.Л. Креативність як проблема творчості // Вісник Харківського університету. - Харків, 1999. - № 460. - С. 29-33.
 14.    Гергель Є.Л. Сучасний стан вивчення проблеми креативності в зарубіжній та вітчизняній психології // Вісник Харківського університету. -Харків, 2001. - № 517. - С. 26-31.
 15.     Гергель Є.Л. Розвиток креативних здібностей у підлітків // Проблеми загальної і педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. - К., 2001. - Т. 4. - Ч. 2. - С. 80-85.
 16.   Гергель Є.Л. Вікова динаміка розвитку креативних здібностей // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. - Вип. 26: У 4 томах. - Т. 1. - С. 342-349.
 17.  Гегель Л .Є. Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці. / Гергель Євгеній Леонідович. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - Київ - 2007
 18.    Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. -СПб.: Питер, 2007. 208 с.
 19.   Денисов І. Г. Дослідження психологічних особливостей підлітка з асоціальною поведінкою / І. Г. Денисов // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми психології творчості. - Т. 12, Вип. 12. – Житомир, 2010. - С. 113-120.
 20.    Дружинин В Н.  Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин— СПб: «Питер», 2000. — 320 с.
 21.   Иосько Т.Н. Влияние креативной семейной воспитательной среды на креативность детей // Научно-практическая конференция «Психология XXI века». Материалы конференции 20-22 апреля 2006. / под ред. В.Б. Чеснокова. СПб., 2006. С. 224-226.
 22.   Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. М.: Просвещение, 1979. - 174 с.
 23.   Луговая В.Ф. Креативность как компонент адаптационного потенциала личности: Автореф. дисс. канд. психол. наук. СПб., 2005. - 19 С.
 24.   Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпритация данных / А. Д. Наследов. –  Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 392 с.
 25.    Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Под ред. JI.M. Шипицыной. СПб.: Речь, 2005. - 277 с.
 26.   Пономарьов Я. А. Психологія творчості // Тенденції розвитку   психологічної науки. М.: Наука, 1988. С. 21-25.
 27.  Психология современного подростка / Под. ред. проф. JI.A. Регуш. СПб.: Речь, 2005.-400 с.
 28.   Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 624 с.
 29.   Роменець, Володимир Андрійович.    Психологія творчості : навчальний   посібник для студ. вузів / В. А.       Роменець ; гол. ред.: С. В. Головко. – 2- ге вид., доп . – К. : Либідь, 2001 . –     287 с. : рис. - Бібліогр. в підряд.     Приміт.
 30.  Савенышева С.С.Микровозрастное развитие интеллекта и креативности одаренных старшеклассников: Автореф. дисс. канд. психол. наук. 2002. -20 с.
 31.  Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. 1998. - №4. - С. 123.
 32.   Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные       тесты. Спб.: СпбУПМ, 1997. 
 33.  Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Спб.:    Иматон,1998
 34.  Щербакова Е.В. Соотношение креативности с интеллектом и личностными особенностями // Научно-практическая конференция «Психология XXI века». Материалы конференции 22-24 апреля 2005. / под ред. В.Б. Чеснокова. СПб., 2005. С. 76-78.