98752

Ринок акцій України

Реферат

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Масовому обертанню акцій повинно передувати масове створення акціонерних підприємств якому в наших умовах сприяє роздержавлення і приватизація підприємств. Ринок цінних паперів і його інститути грають важливу роль в загальній ринковій взаємодії: через купівлю і продаж акцій здійснюється перелив капіталів між підприємствами галузями і секторами економіки.

Украинкский

2015-11-06

218 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Реферат на тему:

Ринок акцій України

Виконав:

студент ІІI курсу,

2ї групи ,

спеціальності 6505

Санюк Владислав Сергійович

Перевірив:

викладач

Лавриненко О.В.

Київ 2011


Вступ

Організація широкомасштабного ринку для обігу цінних паперів є складним і тривалим процесом. Масовому обертанню акцій повинно передувати масове створення акціонерних підприємств, якому в наших умовах сприяє роздержавлення і приватизація підприємств.

Існуючі в розвинених країнах фінансові ринки спираються на обширні заощадження приватних осіб. Загальна бідність нашого населення і недостача вільних заощаджень - об'єктивна перешкода на шляху розвитку широкого фінансового ринку. Населення психологічно не підготовлене до сприйняття вкладень своїх коштів в боргові зобов'язання невідомих йому нових організацій. Сильна інфляція в країнах Заходу завжди була руйнівником фінансових ринків, у нас вона перешкоджає їх стихійному розвитку. Для функціонування ринку потрібно виникнення впевненості в можливості ввірити свої заощадження посередницьким інститутам. Ця довіра суспільства повинна виховуватися поступово на позитивних зразках.

В Україні все більше і більше підприємств йдуть з державного постачання, перебудовуючись на комерційний лад, а значить, будучи недержавною власністю, і не отримуючи бракуючи грошові кошти з державної кишені, підприємства стають зацікавленими у випуску цінних паперів, а це є підтвердженням впровадження в господарську практику ринку цінних паперів. Його створення і розвиток дає можливість мобільно перерозподіляти грошові кошти індивідуальних вкладників і інституційних інвесторів для структурних перетворень в економіці. Ринок цінних паперів і його інститути грають важливу роль в загальній ринковій взаємодії: через купівлю і продаж акцій здійснюється перелив капіталів між підприємствами, галузями і секторами економіки. Відбувається акумуляція вільних грошових ресурсів для напряму їх в ті сфери, які гостро в них мають потребу.

Особливістю українського ринку акцій є те, що на ньому більш-менш активно обертаються лише акції гігантів вітчизняної індустрії, а компанії з невеликим капіталом не мають власного ринку акцій. Останній факт істотно впливає на можливості таких компаній щодо залучення коштів для виробничого розвитку шляхом здійснення нових емісій. Так, інвестори (і не тільки в Україні) вважають, що існує велика залежність між розміром компанії та ринковим ризиком. Чим менше компанія, тим вище ризик і навпаки. Проте події останніх років на українському ринку корпоративного контролю довели, що ефективність (або прибутковість) діяльності певної компанії визначається не її розміром, а здатністю і бажанням безпосереднього керівництва та інсайдерів забезпечити необхідні умови для її нормального функціонування. Тому великий розмір компанії ще не означає доходності і низької ризикованості вкладень інвесторів, а компанії з незначним капіталом можуть мати значні перспективи і забезпечувати своїм власникам стабільний доход.

Учасники українського ринку цінних паперів мають загальну задачу - отримання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, при яких вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однією з відмінних рис якою стало істотне переважання державних цінних паперів.

Оскільки управляти економікою може тільки той, хто володіє власністю, то і ринок цінних паперів (як що визначає, кому належать "титули" власності, і що забезпечує їх переміщення) набуває особливу економічну та історичну значущість.


План

 1.  Вступ
 2.  Загальний огляд ринку акцій
 3.  Перспективи українського ринку акцій
 4.  Висновки
 5.  Список використаної лiтератури


Загальний огляд
ринку акцій

Розвиток фінансових ринків залишається важливим компонентом реформ навіть в найбільш розвинених перехідних економіках. Створення ринків капіталу, здатних забезпечувати фінансування для підприємств країни, є однією з передумов забезпечення тривалого економічного зростання. Глобалізація фінансових ринків, яка надає можливість багатьом компаніям залучати кошти і за кордоном, не може створити ефективну заміну фінансовим інститутам всередині країни. У зв'язку з цим важливість розвитку ринку акцій в Україні не можна применшувати.

На відміну від облігацій, які є зобов'язанням емітента перед інвестором періодично виплачувати проценти і основну суму боргу згідно з узгодженим графіком, акція - це цінний папір, який позначає право власності і дає право власнику на частку активів і прибутків компанії (корпорації) пропорційно до розміру його пакету. Емісія акцій здійснюється підприємствами з метою залучення коштів для розширення діяльності або фінансування різноманітних проектів. Кошти також можна залучати шляхом запозичення, зокрема, через випуск облігацій.

Емісія акцій у порівнянні з запозиченням капіталу має такі переваги:

 •  через акції можна залучити більше коштів, ніж через запозичення;
 •  відсутність необхідності робити регулярні платежі для боргових виплат; і недоліки:
 •  продаючи акції, основні власники підприємства віддають частину своєї власності іншим акціонерам;
 •  акціонери мають право впливати на діяльність компанії.

Купуючи акції певної компанії, покупець, як ми вже зазначали, отримує право на частку її прибутків (наприклад, у формі дивідендів). Крім того, якщо підприємство успішно розвивається, ціна його акцій зростає і інвестори отримують приріст капіталу. Тому, хоча не всі підприємства платять дивіденди, а реінвестують прибутки в розширення бізнесу, їхні акції можуть залишатися привабливими завдяки потенціалу росту вартості. У цілому, в порівнянні з облігаціями, акції обіцяють вищий прибуток, однак ризики інвестування в цей інструмент також вищі.

Перша купівля акцій нової емісії безпосередньо у емітента здійснюється на первинному ринку. Первинне розміщення акцій, збільшення статутного фонду (емісія додаткових акцій компанією), а також приватизація (продаж державних пакетів акцій) здійснюються через первинний ринок. Ринок, на якому інвестор купує акції в іншого інвестора, називається вторинним ринком. Вторинний ринок може бути організований у вигляді біржі - торгової площадки, на якій здійснюється купівля-продаж акцій (прикладом є Нью-Йоркська фондова біржа), або у вигляді позабіржового ринку, на якому дилери підтримують зв'язок через телефонну або комп'ютерну мережу. Так, наприклад, функціонує ринок технологічних акцій NASDAQ в США. Основні функції вторинного ринку полягають в підтриманні ліквідності акцій, зменшенні операційних витрат при виконанні угод купівлі-продажу, визначенні справедливої ціни акцій і орієнтирів для оцінки подібних акцій.

Котирування акцій подаються як ціна купівлі (bid), тобто ціна, по якій покупець готовий купити вказані акції, і ціна продажу (ask) - ціна, яку виставляє продавець. Спред (spread), або різниця між найвищою ціною купівлі і найнижчою ціною продажу, яка часто подається у процентному відношенні до ціни продажу, залежить від ліквідності вказаних акцій. У ліквідних акцій спред нижчий. Чим більше покупців і продавців певних акцій і чим більша кількість цих акцій у вільному обігу (тобто акції, що торгуються на вторинному ринку), тим більш ліквідними вони є. Ліквідність, таким чином, є дуже важливою характеристикою, яка позначає, наскільки легко можна купити ті чи інші акції. Ринкова капіталізація, або ринкова вартість всіх акцій компанії, підраховується шляхом множення загальної кількості емітованих акцій на ринкову ціну однієї акції. Торгівля акціями, як правило, проводиться брокерами (або дилерами чи маркет-мейкерами), які купують і продають акції на замовлення клієнтів за якомога вигіднішою ціною, стягуючи за це комісію. Кожна трансакція реєструється в торговельній системі. Усі акції поділяються на два загальні класи. Прості акції дають їхньому власнику право голосувати на зборах акціонерів, отримувати дивіденди, а також частку активів компанії у разі ліквідації компанії. Привілейовані акції можуть не надавати право голосу, однак гарантують інвестору фіксований дохід, або привілейовані дивіденди. У деяких випадках привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції або облігації відповідно до встановлених правил конвертації і коефіцієнтів.

Виходячи з досвіду країн Східної та Центральної Європи, можна стверджувати, що розвиток ринку акцій тісно пов'язаний з процесом приватизації державної власності. Швидка приватизація в Польщі та Чеській Республіці, в ході якої державні компанії стали власністю широкого кола інвесторів (зокрема, завдяки продажу за приватизаційні ваучери), стала одним з головних факторів формування ліквідного ринку акцій в цих країнах. Досвід Польщі особливо цікавий, оскільки польський уряд, з метою підтримки активності на ринку акцій, практикував продаж пакетів державних компаній за заниженими цінами. У той же час, повільний і невпорядкований приватизаційний процес в Україні та Росії відстрочив прихід на підприємства двох країн нових ефективних власників з інвестиціями і призвів до того, що багато привабливих компаній за безцінь перейшли під контроль місцевих бізнес-груп, позбавивши уряд значної суми доходів від приватизації. Крім того, Україна та Росія пережили неприємний досвід так званих "пірамідних схем" - фіктивних інвестиційних компаній, яким обіцянками надприбутків вдалося ошукати велику кількість мало обізнаних з фінансовими тонкощами громадян. Пройшли роки, перш ніж довіра до інвестиційних компаній і фінансових інституцій взагалі у цих країнах відновилася до рівня, сприятливого для розвитку цивілізованого ринку акцій.

Функціонування ринку акцій в Україні регулюється такими законами:

 •  Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" (18 червня 1991 р., № 1201-XII) регулює діяльність професійних учасників фондового ринку, встановлює процедуру емісії акцій, визначає структуру і обов'язки Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР);
 •  Закон України "Про господарські товариства" (19 вересня 1991 р., № 1576-ХІ) регулює діяльність акціонерних товариств, встановлює правила проведення зборів акціонерів і розкриття інформації; у той же час, статті закону стосовно корпоративного управління потребують значного вдосконалення;
 •  Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (30 жовтня 1996 р., № 448/96-ВР) забезпечує законодавчу базу для державного регулювання ринків цінних паперів і контролю їх емісії;
 •  Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (12 липня 2001 р., № 2664-ІІІ) регулює діяльність ринків фінансових послуг, забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг;
 •  Закон України "Про національну депозитарну систему" (10 грудня 1997 р., № 710/97-ВР) регулює діяльність зберігачів і реєстраторів.

Нормативні документи ДКЦПФР:

Ринок акцій також регулюється такими нормативними документами ДКЦПФР:

 •  Наказ "Про затвердження правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах" (23 грудня 1996 р., № 331);
 •  Рішення ДКЦПФР "Про затвердження порядку подання звітності торговцями цінними паперами" (10 червня 1997 р.; № 11/1) встановлює щоквартальне і щорічне звітування брокерських компаній про їхню діяльність.

Власні нормативні документі також розроблені ПФТС і є обов'язковими для виконання всіма членами асоціації:

Перспективи українського ринку акцій

Зрісши на 50% у 2002 р., у січні-вересні поточного року український ринок акцій додав ще 30% у порівнянні з кінцем минулого року. У той час як минулорічне зростання пояснюється головним чином низькою базою порівняння (у 2001 р. ціни більшості "блакитних фішок" впали ледве чи не до історичних мінімумів), у цьому році зростання ринку стало результатом покращення інвестиційного клімату і підвищення довіри іноземних інвесторів до України.

У середині жовтня індекс KP-Dragon досяг позначки 772, що є максимальним значенням з серпня 1998 р. Однак цей рівень все ще на 81% нижче максимального значення індексу, досягнутого у вересні 1997 р., що свідчить про значний потенціал подальшого зростання українського ринку. Російський ринок акцій, який нещодавно виріс до нового історичного максимуму, являє собою хороший приклад, який Україні варто наслідувати.

Подана таблиця містить статистику по акціях, які найбільш активно торгувалися у січні-вересні поточного року. Лідером у цьому списку є акції Укрнафти з обсягом торгів 6,0 млн. дол. США (8,2% від загального обсягу торгів на ринку). На другому місці акції Дніпроенерго з показником 4,8 млн. дол. США, що на 354% більше ніж у січні-вересні 2002 р.

Провідні акції за обсягом торгів

Компанія

Галузь

Ціна на

30/09/03

Динаміка в січні-вересні

Обсяг торгів у січні-вересні

Поточна капіталізація

К-ть акцій

Коефіц. обороту

(дол. США)

(Абс.),%

(Відн.),%

(млн. дол. США)

(Зміна,%)

(% від заг.)1

(млн.

дол.США )

(% від

заг.)

(млн.)

(%)

1

Укрнафта

Нафта і газ

4,75

10

(15)

6,0

(31)

8,2

257,6

6,6

1,4

2,6

2

Дніпроенерго

Енергетика

18,70

70

31

4,8

354

6,6

73,4

1,9

0,3

7,8

3

Західенерго

Енергетика

4,55

17

(10)

3,9

132

5,4

58,2

1,5

0,7

5,1

4

Стирол

Хімія

2,15

2

(21)

3,9

14

5,3

58,3

1,5

1,8

6,5

5

Центренерго

Енергетика

0,25

39

7

3,2

(36)

4,4

92,4

2,4

14,2

3,8

6

НТПЗ

Металургія

0,90

73

34

2,0

(42)

2,7

48,5

1,2

3,2

5,9

7

Укртелеком

Зв'язок

0,07

6

(18)

1,7

не вим.

2,3

1235,9

31,5

28,8

0,2

8

Київенерго

Енергетика

0,85

27

(2)

0,3

220

0,4

92,1

2,3

0,4

0,4

9

Дніпрообленерг о

Енергетика

5,50

0

(23)

0,0

не вим.

0,1

33,0

0,8

0,0

0,1

10

Київобленерго

Енергетика

0,02

0

(23)

0,0

(72)

0,0

18,7

0,5

1,3

0,1

Всього

13

(12)

25,7

10

35,3

1.968

50,1

-

3,3

Індекс KP-Dragon

714,57

30

-

25.7

10

35,3

1.932

-

-

Примітки: *доля в загальному обсязі торгів в ПФТС; всі розрахунки зроблено Dragon Capital на основі даних, наданих ПФТС; всі дані в дол.. США; відносна динаміка - по відношенню до індексу KP-Dragon; доля капіталізації до загальної капіталізації вторинного ринку ПФТС; коефіцієнт обороту позначає процент акцій від їх загальної кількості, які торгувались протягом січня-вересня. Джерело: Dragon Capital, ПФТС


Перелік менш ліквідних акцій, які належать до так званого "другого

ешелону"

Емітент

Галузь

Ціна*

Динаміка в січні-вересні 2003 р.

Обсяг торгів в січні-вересні

Поточна капіталізація

К-ть акцій

Коеф. обороту

(дол. США)

(Абс.),%

(Відн.),%

(дол. США млн.)

(Зміна,%)

(% від заг.)*

ч < 1

5@!

(% від заг.)

(млн.)

0х

Інші емітенти (за обсягом торгів)

11

Пансіонат "Море"

Туристичні посл.

0,05

(0)

(23)

6,93

6.040

9,52

0,8

0,0

147,8

905,8

12

НЗФ

Металургія

0,49

не вим.

не вим.

1,29

61.224

1,78

150

3,8

5,4

1,8

13

Рогань

Харчова пр-ть

24,32

0

(23)

0,32

11.651

0,44

5,4

0,1

0,0

3,8

14

Мотор Січ

Машинобудув

6,71

(0)

(23)

0,23

1.969

0,31

13,9

0,4

0,0

0,8

15

Одеський торговий дім

Торгівля

9,43

(5)

(26)

0,21

не вим.

0,28

6,7

0,2

0,0

3,1

16

Росава

Хімія

0,00

0

(23)

0,11

8

0,15

6,4

0,2

14,3

0,2

17

ЗАЗ

Машинобудув

0,12

(0)

(23)

0,05

90

0,07

4,6

0,1

н/д

н/д

18

Донбасенерго

Енергетика

1,35

50

16

0,03

(4)

0,04

31,9

0,8

0,0

0,1

19

Запоріжтранс форм.

Машинобудув

0,11

(0)

(23)

0,03

не вим.

0,04

48,2

1,2

1,2

0,3

20

Дніпрошина

Хімія

1,75

0

(23)

0,03

941

0,04

5,2

0,1

0,0

0,2

21

ЗФЗ

Металургія

0,02

не вим.

не вим.

0,02

не вим.

0,03

2,4

0,1

1,0

0,9

22

Славутич

Харчова пр-ть

5,87

0

(23)

0,01

(99)

0,02

18,6

0,5

0,0

0,1

23

Полтаваоблен ерго

Енергетика

0,05

(34)

(49)

0,01

(98)

0,01

10,4

0,3

0,2

0,1

24

Рівнеазот

Хімія

0,15

433

311

0,01

2.522

0,01

51,1

1,3

0,1

0,0

25

Новомоск. тр.

з-д

Металургія

5,49

0

(23)

0,00

(100)

0,00

13,8

0,4

0,0

0,4

26

Чернівцігаз

Нафта і газ

2,00

(88)

(90)

0,00

(98)

0,00

0,4

0,0

0,0

0,5

27

Запоріжкокс

Гірничорудна галузь

0,06

(62)

(71)

0,00

(99)

0,00

7,6

0,2

0,0

0,0

28

Харківобленер го

Енергетика

0,15

0

(23)

0,00

(100)

0,00

38,5

1,0

0,0

0,0

Всього ПФТС**

21

(7)

72.8

10

100

3.930

100

-

-

Примітка: *доля в загальному обсязі торгів в ПФТС; **враховано лише вторинний ринок акцій; всі розрахунки зроблено Dragon Capital на основі даних, наданих ПФТС; всі дані в дол. США; відносна динаміка - по відношенню до індексу KP-Dragon; доля капіталізації до загальної капіталізації вторинного ринку ПФТС; коефіцієнт обороту позначає процент акцій від їх загальної кількості, які торгувались протягом січня-вересня. Джерело: Dragon Capital, ПФТС

У січні-вересні 2003 р. обсяг торгів на вторинному ринку ПФТС склав 73 млн. дол. США, що значно нижче аналогічних показників докризових 1996-1997 рр., а також 2000-01 рр., коли ринок зробив першу спробу

На сьогодні, загальна капіталізація акцій, що торгуються на вторинному ринку ПФТС, самою біржею оцінюється в 3,9 млрд. дол. США, тоді як наприкінці 2002 р. капіталізація складала 3,1 млрд. дол. США. Однак адекватність цього показника сумнівна, оскільки він враховує капіталізацію компаній, акції яких практично не торгуються. Ми вважаємо більш реальною капіталізацію індексу KP-Dragon, яка становить 2 млрд. дол. США. Враховуючи надзвичайно низькі оціночні показники українських компаній, капіталізація місцевого ринку має значний потенціал зростання, який буде реалізовано як тільки ринок почне по- справжньому відроджуватися. У запропонованих нижче таблицях подані перелік провідних емітентів за динамікою ціни їх акцій і ринковою капіталізацією у січні-вересні поточного року.


Висновки

Український ринок значно відстає від світового ринку. Але, в найближчий час при скороченні інфляції можливо чекати розвиток ринку корпоративних цінних паперів (акції, облігації, векселя), що може благотворно вплинути на економіку. Так емісія акцій як відомо є найбільш дешевою формою кредитування, і тим більше безстрокової.

При всьому різноманітті видів цінних паперів дозволених до випуску і звертанню (акції, облігації, векселя, варанти, ф’ючерси, опціони) існує можливість конструювання цінних паперів, а це в свою чергу має на увазі включення властивостей декількох цінних паперів в одну, тобто в ту що конструюємо.

Ринок цінних паперів має багато проблем. У першу чергу це проблема захисту інвесторів від фінансових злочинців і шахраїв. Для цього треба укріпити законодавчу базу. Другою гострою проблемою є слабка інфраструктура ринку.

Розв'язання цих двох проблем повинно підвищити довір'я до українського ринку і збільшити приток капіталу в Україну.

Щоб вийти на світовий рівень, наші професійні учасники ринку цінних паперів повинні значно підвищити якість своєї роботи. Вирішити цю проблему слідує введенням більш високих стандартів для вітчизняних учасників. Тільки на основі високих вимог можна буде здійснити ліцензування брокерської і дилерської діяльності.

Фондовий ринок є чутливим барометром стану економіки. Нині основними цілями на українському ринку цінних паперів є цілі становлення і закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку - комерційні банки.

Крім того, вельми характерно для вітчизняного фондового ринку і те, що основна частина приватних цінних паперів проходить тільки стадію первинного розміщення, майже не обертаючись на повторному ринку.

Останніми роками вітчизняний фондовий ринок демонструє високі темпи розвитку. Рівень його капіталізації цілком співставний з рівнями капіталізації ринків акцій Польщі та Чехії. Проте якісні характеристики вітчизняного фондового ринку знаходяться на низькому рівні, що перешкоджає йому ефективно виконувати функції, пов’язані із залученням та перерозподілом інвестиційних ресурсів для забезпечення стабільного економічного розвитку.

Здійснення послідовної цілеспрямованої політики формування в Україні ефективного фондового ринку є принципово важливою складовою національної економіки, забезпечення інституційної збалансованості останньої, суттєвим чинником зміцнення національної конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.


Використана література:

 1.  Закон України "Про ринок цінних паперів".
 2.  Закон України "Про акціонерні товариства".
 3.  Закон України "Про банки і банківску діяльність".
 4.  Положення про випуск й обіг цінних паперів і фондових біржах в Україні
 5.  Інструкция НБУ "Про правила випуску і реєстрації цінних паперів кредитними організаціями на території України".
 6.  Алексєєв М.Ю. Світові ринки акцій: досвід для України. // Ринок цінних паперів України, № 11-12, 2004 рік.
 7.  Сергій Сироватка. Україна залишається «фондовим хутором». // Газета «День», №176, 2005 р.
 8.  Колесніков В.І. Огляд ринку акцій України. // Банківські новини, 2006-12-04.
 9.  Міркін Я.М. Паралельні ринки акцій в Україні: роль та перспективи розвитку. "Банківска спріва", №8, 2006.
 10.  Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні.// www.news.ua
 11.  Щодо етапів формування фондового ринку України.// www.interfax.kiev.ua

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41816. Ознакомление с устройством карбюратора 82.04 KB
  На автомобилях имеющих датчик расхода топлива устанавливается карбюратор 2114–110701031 отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива. Ось поплавка; игольчатый клапан; – поплавок; – прокладка крышки карбюратора; – крышка пускового устройства; винт; – диафрагма пускового устройства; – прокладка; рычаг воздушной заслонки; топливный жиклер холостого хода;– электромагнитный заорпный клапан; патрубок подачи топлива; – крышка карбюратора; – топливный...
41817. Создание электронных таблиц программой Microsoft Excel 867.33 KB
  На экране ячейки листа таблицы разделяются линиями сетки. Правая часть служит для отображения содержимого текущей ячейки. Для перехода в режим редактирования содержимого ячейки в строке формул следует нажать клавишу F2 или выполнить щелчок в правой части строки формул. Кнопка в строке формул служит для подтверждения ввода данных или изменения содержимого ячейки и соответствует действию по клавише Enter .
41818. Приобретение навыков в работе с ACCESS по созданию таблиц 45.96 KB
  Характеристики таблицыобъекта СОТРУДНИК: идентификационный код Идент код 10 символов тип текстовый ; фамилия Фамилия 20 символов тип текстовый; имя Имя 15 символов тип текстовый; отчество Отчество 15 символов тип текстовый; пол Пол 1 символ тип текстовый; дата рождения Дата рожд поле типа дата ; место рождения Место рожд 15 символов тип текстовый ; образование Образов 15 символов тип текстовый; должность Должн 15 символов тип Мастер подстановок; стаж работы Стаж работы длинное целое...
41819. Разборка, исследование устройства, сборка и проверка работы электропневматического клапана автостопа 150 316.61 KB
  Разборка исследование устройства сборка и проверка работы электро-пневматического клапана автостопа 150. Цель работы: Изучить устройство и действие электро-пневматического клапана автостопа 150 получить практические навыки по его разборке и сборке. Приборы и оборудование Натурный электропневматический клапан автостопа 150 набор отвёрток и гаечных ключей плакаты учебник. Ход работы Электропневматический клапан автостопа ЭПК150 служит для выполнения экстренного торможения по команде АЛСН.
41820. Матричные операции. Применение стандартных функций Excel для работы с матрицами 277.1 KB
  Ответьте на контрольные вопросы. Порядок выполнения: Поместим матрицу А и вектор b в блоки 2:C4 и E2:E4 соответственно рис. Выполните все приведенные ниже задания используя описанные способы и сравните с ответом Сложить матрицы Исходные матрицы Ответ Вычислить линейную комбинацию матриц Линейные комбинации Ответ 1 MN 2 2M2NP Вычислить определитель det матриц Исходные матрицы Ответ det=1 det=0 Вычислить обратную матрицу Исходные матрицы Ответ T1обр= 054918 0008197 0606557 0098361 0016393 0213115 011475 0147541...
41821. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет СМИ, Интернет-библиотекой 500.57 KB
  Изучение функциональной структуры web-браузеров и уметь выполнять навигацию по гиперссылкам, открытие, просмотр и загрузку различных информационных ресурсов. Научиться оформлять заказы в Интернет-магазине. Изучить принцип работы Интернет-библиотеки и Интернет-СМИ.
41822. Инструмент Roughen Brush (Огрубление) 91.22 KB
  Инструмент Roughen Brush Огрубление позволяет превратить объект с гладким контуром в рваный с острыми зубцеобразными краями. Инструмент Roughen Brush Огрубление можно применять к фигурам представляющим собой кривую Безье. Если фигура не является кривой Безье то при попытке применить к ней инструмент Roughen Brush Огрубление программа предложит автоматически преобразовать объект в кривую Безье.
41823. Исследование особенностей и способов поиска правовой информации в СПС КОДЕКС 46.72 KB
  38 Кто руководит Конституционным судом Российской Федерации Найдите и вставьте в данный документ фотографию этого чиновника. Зорькин Валерий Дмитриевич Найдите координаты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.9 Сколько документов на сегодняшний день содержится в системе Сколько новых документов появилось в разделе международное право Всего 959376 В Международном праве 238 Сколько новостей в январе 2013 года...
41824. Программирование алгоритмов формирования и обработки двумерных массивов 79.24 KB
  Выполнения данной лабораторной работы состоит в изучении средств, приемов и получении практических навыков разработки, написания и отладки программ формирования и обработки двумерных массивов Click Dim m n s Integer Dim L s Single m = vvodTextBox1 n = vvodTextBox2 Dim Km n s Single postroenie_Km n K vivodMssm n K ListBox1 L = crete_Lm n K vivodMssm n L ListBox2 End Sub Function vvodByVl T s TextBox s Integer Return VlT.Text End Function Sub vivodMssByVl m s Integer ByVl n s Integer ByVl s Single ByRef ListBox s ListBox...